Szkolenie: Usługi opiekuńcze

Jak organizować usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania? Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej kadry i określonych standardów opieki? W jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług opiekuńczych i SUO? Na czym polega dostępność tych usług w ramach programu „Opieka 75+”? Usługi teleopiekuńcze jako narzędzie wykonywania usług opiekuńczych

od 399.00 zł

Szkolenie dedykowane pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się wydawaniem decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Omówimy przyznawanie usług opiekuńczych dla osób z nieuregulowaną sytuacją prawną
Przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich zakres i kto o nim decyduje oraz w jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy musi być wskazanie lekarskie, aby przyznać usługi opiekuńcze?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO, powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?
 • Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć osoby w wieku powyżej 75 roku życia?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem „osoby samotnej” ujętej w programie „Opieka 75+”?
 • Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?
 • Jak wydajemy decyzję o SUO świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • notatka z rozmowy telefonicznej_Covid 19_aktualizacja
 • notatka z rozmowy telefonicznej_Covid 19_przyznanie
 • wytyczne dotyczące wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji usług opiekuńczych
 • wszczęcie postępowania z urzędu
 • decyzja o wszczęciu usług opiekuńczych z urzędu
 • pismo obciążające opiekuna prawnego dla gminy
 • opinia śródroczna_wzór
 • zaświadczenie do SUO z zaburzeniami
 • wzór zapytania ofertowego,umowa, załączniki
 • przykładowe decyzje SUO
 • wzóe decyzji o zawieszeniu usług-zmiana co do terminu realizacji
 • transport sanitarny
 • karta podopiecznego

Szczegółowy program szkolenia:

1.Czy usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mają charakter obligatoryjny?

 • Czy osoba, która ma rehabilitację refundowaną przez NFZ może starać się o specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?
 • Jakie choroby mogą być objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce, alzheimer, schizofrenia)?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?
 • W jaki sposób przeprowadzać wywiady środowiskowe w okresie kryzysu aby uchronić pracownika przed zarażeniem?
 • Instrukcja postępowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem sars-CoV-2

2.Jak radzić sobie z niedostępnością usług specjalistycznych?

 • Od czego zależy dostępność usług opiekuńczych specjalistycznych?
 • Dlaczego w niektórych gminach są dla dzieci i dla dorosłych, a w innych nie występują wcale?
 • Jaka jest procedura w momencie zbliżającego się terminu wydania przyznającej decyzji, w przypadku braku terapeuty, który mógłby świadczyć usługi?
 • Co zrobić, by zapewnić dostępność usług według zapotrzebowania?
 • Brak personelu wykonującego usługi opiekuńcze. Co robić w takiej sytuacji? Jaką wydajemy decyzję?
 • Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej pomocy? Czy na usługi może przyjechać lekarz lub pielęgniarka?
 • Co w momencie kiedy wykorzystane zostały wszystkie godziny w grafiku opiekunek, a są kolejne zgłoszenia na usługi opiekuńcze?
 • Jak rozeznać zapotrzebowanie usług w gminie?
 • Co zrobić gdy przyjdzie rodzić z zaświadczeniem, że dziecko wymaga SUO, a nie ma na terenie gminy ani w sąsiednich miejscowościach placówek, które by podjęły się uczestnictwa w przetargu o wykonywanie tego typu usług?

3. Kto i w jakiej sytuacji powinien płacić za usługi – chory czy gmina?

 • Jakie jest kryterium dochodu w przypadku kiedy to chory płaci za usługi?
 • Czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wliczamy do dochodu, ustalając opłatę za specjalistyczne usługi?
 • Kto nalicza odpłatności za SUO?
 • Czy obowiązuje kryterium dochodowe dla osób w kwarantannie?
 • Na podstawie jakich przesłanek możemy zwolnić z kosztów usług opiekuńczych?
 • W imieniu mamy wymagającej usług specjalistycznych podanie składa jej córka (Pani leżąca, bez kontaktu). Pracownik socjalny przeprowadzał wywiad z córką i z jej podpisem oraz odciskiem kciuka Pani, której świadczone są usługi - nie jest ubezwłasnowolniona. Czy należy przyznać pomoc w formie UO z urzędu nie naliczając odpłatności i wnioskować do prokuratury o ubezwłasnowolnienie?
 • Jak się zachować kiedy klient/ka nie wnosi opłaty za wykonane usługi opiekuńcze?
 • Czy soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy?
 • Czy opiekunce pozostawić czas na dotarcie do klienta, czy liczymy odpłatność za usługi łącznie z dojściem?

4. Jaka powinna być gromadzona dokumentacja przy składaniu wniosku o SUO?

 • Decyzja pod specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami. Jaki powinien być miesięczny wymiar świadczonych usług w sytuacji gdy usługa ma być świadczona 3x w tygodniu (poniedziałek środa piątek) i w różnych miesiącach wychodzi inaczej?
 • Czy w decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wskazać konkretnego specjalistę, który ma wejść w środowisko?
 • Czy musi być wskazanie lekarskie aby przyznać usługi?
 • Czy lekarz rodzinny może wypisać wskazanie na usługi i w jakim zakresie usługi powinny być świadczone?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Czy na usługi opiekuńcze dla małżonków wystarczy jedno "wspólne" podanie? Jak wydać decyzje? Jedną czy dwie?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy opiekun prawny osoby, która korzysta z usług specjalistycznych mieszka w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów i nie ma możliwości podpisywania codziennych kart pracy świadczonych usług opiekuńczych?
 • Jak wydajemy decyzję o usługach świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy przy usługach wskazane wywiady alimentacyjne?
 • Co w przypadku gdy osobie przyznano usługi opiekuńcze i osoba trafia do szpitala?
 • Jaki dokument wydajemy w wypadku zgonu świadczeniobiorcy i kogo obciążamy odpłatnością w wypadku posiadania rodziny przez zmarłego?
 • Czy opiekunki wykonujące UO powinny mieć pełnomocnictwo od klientów z uwagi na operowanie ich środkami finansowymi?

5. Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?

 • Czy podajemy średni miesięczny wymiar przyznawanych usług? Czy dzienny wymiar realizowany u klienta zawieramy na zgłoszeniu do agencji opiekunek ze wskazaniem dogodnych dni tygodnia? Czy konkretne dni i godziny usług opiekunki ustalają indywidualnie z podopiecznymi, czy OPS?
 • Kto decyduje o ilości godzin usług opiekuńczych?
 • Ile godzin usług pracownik socjalny powinien wypisać dla dziecka?

6. Jakie są usługi specjalistyczne dla dzieci?

 • Dlaczego usługi dla dzieci w niektórych gminach realizują tylko placówki oświatowe?
 • Jak realizować i w jakich godzinach realizować usługi dla dzieci jeśli dziecko w ciągi dnia jest w szkole a w godzinach popołudniowych pracownika nie ma już w pracy
 • Jaka jest podstawa prawna, z której wynika, że na usługi specjalistyczne dla dziecka z wadą genetyczną ma być zaświadczenie od lekarza psychiatry?
 • Czy w trakcie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, które są wykonywane w domu, rodzic może opuścić mieszkanie/dom i zostawić dziecko z rehabilitantem?
 • Jak "zakwalifikować" dorosłą osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną- uczącą się? Czy można ją potraktować jako młodzież w sytuacji, w której przyznajemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży?
 • Jaka jest procedura w sytuacji, w której przyznano usługi opiekuńcze dziecku z zaplanowany wcześniej turnusem rehabilitacyjnym? Czy należy zawiesić wykonywanie usług? Wydać nową decyzję?
 • Czy wydając decyzję przyznającą godziny SUO według zaleceń lekarza należy odliczać liczbę godzin świadczonych w ramach zajęć szkolnych?
 • Czy powinny być przyznane usługi osobie z załączoną opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej z diagnozą: niepełnosprawność ruchowa ze wzmianką o zajęciach terapeutycznych integracyjnych? Czy jest to usługa, którą wykonuje się w domu?
 • Co robimy jeśli dziecko nie chodzi jeszcze do szkoły? Jak weryfikować ile dziecko ma zajęć w szkole? Czy należy przyznać taką ilość godzin, jaką zalecił lekarz w zaświadczeniu, czy odjąć od tej ilości godziny, które dziecko już realizuje w szkole (np. terapia logopedyczna, sensoryczna)?

7. Kto decyduje o zakresie usług?

 • Czy zakres usług powinien znajdować się w zaświadczeniu lekarskim, czy to pracownik socjalny decyzje ile godzin przysługuje?
 • Czy można powiększyć zakres usług wydany przez lekarza?
 • Jaki jest zakres usług gdy osoba posiada rodzinę?
 • W jakiej formie osoba niepełnosprawna powinna być objęta wsparciem?
 • W jaki sposób pomagać osobom, które nie mają możliwości zrobienia podstawowych zakupów?
 • Prawidłowa interpretacja zakresu usług według Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

8. Jak pracować z osobami chorymi psychicznie?

 • Dobra praktyka w pracy z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Jak namówić na odpowiedni typ wsparcia osobę chorą, której usługi zostały przyznane?
 • Jak nakłonić do współpracy osoby objęte usługami?
 • Co robić jeśli osoba potrzebująca nie wpuszcza do domu?
 • Co robimy w sytuacji gdy osoby samotne nie mają możliwości dotarcia do placówki medycznej?
 • Jak często można ponowić usługi? Czy można z nich korzystać dożywotnio?
 • Czy OPS może podpisać umowę zlecenie z sąsiadem osoby objętej usługami?
 • Jak zorganizować poszukiwanie wolontariuszy dla opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi?

Dodatkowo:

 • Osoba w wieku 75+ jest objęta usługami opiekuńczymi 2017 r.( tym samym nie kwalifikowała się do Programu Opieka 75+), w 2020r z uwagi na Covid - 19 usługi nie były realizowane przez okres dwóch miesięcy. Ponownie został objęty usługami od czerwca. Czy w takim przypadku osoba traktowana jest jako nowa i można zakwalifikować ją do Programu?
 • Czy osoba, która ma wiek 75+ a jej dochód przekracza 250% KD może zostać objęta Programem 75+?

Prowadzący

Katarzyna Wilczak-Socha – wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Kierownik Zespołu ds. Projektów Społecznych i Promocji, specjalista w zakresie spraw pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, opiekun medyczny z ukierunkowaniem na pracę z osobami z otępieniem starczym i osobami w stanie paliatywnym. Do zadań komórki, którą kieruje, należy między innymi: przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowanie do ośrodków wsparcia, kierowanie, umieszczanie w domach pomocy społecznej, ustalanie odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej oraz osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za członków rodziny, kierowanie i gromadzenie dokumentacji do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób ze Stwardnieniem Rozsianym

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
23 kwietnia 2021
od 399.00
11 czerwca 2021
od 399.00
06 sierpnia 2021
od 399.00
01 października 2021
od 399.00
22 listopada 2021

Podobne szkolenia