Wideoszkolenie: Odpady w nieruchomościach niezamieszkałych

Jakie są zasady ustalenia opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej, nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i rekreacyjno – wypoczynkowy oraz dla rodzinnych ogrodów działkowych? Jaką umowę powinien zawrzeć przedsiębiorca? Jak skutecznie kontrolować nieruchomości niezamieszkałe i przedsiębiorców?

od 679.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmujących deklaracje, dokonujących kontroli selektywnej zbiórki odpadów, prowadzących postępowanie o wysokości opłaty śmieciowej oraz wszystkich pracowników UMiG, ZGK, związków międzygminnych zajmujących się gospodarką odpadami

Powiemy, w jaki sposób skutecznie kontrolować nieruchomości niezamieszkałe zdalnie, stacjonarnie lub hybrydowo!
Zakres obejmujący gospodarowanie odpadami w nieruchomościach niezamieszkałych na terenie samorządu budzi wiele wątpliwości. Aby wspomóc pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami, przygotowaliśmy warsztaty, podczas których prowadząca omówi obowiązki samorządu gdy obejmie lub nie zawrze w uchwale takich rodzai nieruchomości, oraz podpowie sprawdzone rozwiązania w zakresie prawidłowego funkcjonowanie gospodarki odpadami w nieruchomościach niezamieszkałych. Wszystko, aby nie musieli Państwo się dłużej zastanawiać, w jaki sposób rozliczać przedsiębiorców, szkoły, przedszkola, plebanie czy domki letniskowe, tak aby organy nadrzędne nie mogły zarzucić nieprawidłowości w tym zakresie.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy w deklaracji dla niezamieszkałych powinniśmy mieć informację o frakcji, jaką chcą oddawać, czy wystarczy łączna ilość worków/pojemników na miesiąc?
 • Czy z domu całorocznego może być złożona deklaracja opłaty ryczałtowej, gdy właściciel wykorzystuje ją od czasu do czasu, a na stałe mieszka gdzie indziej?
 • Czy firma powinna płacić za każdy worek, czyli każdą frakcję? Czy można zastosować w tym przypadku worki o pojemności mniejszej niż 120 litrów?
 • Skąd wziąć szacunkowe dane i czy należy wziąć wszystkie frakcje łącznie z popiołem i bioodpadami dla nieruchomości niezamieszkałej, gdzie mamy określić decyzją opłatę?
 • Czy kontrolując umowy cywilnoprawne, której właścicielem nieruchomości jest firma, spółka organ jest zobowiązany stosować Prawo Przedsiębiorców i powiadomić firmę o terminie przeprowadzenia kontroli?
 • Jeżeli nie przejęliśmy terenów niezamieszkałych, to czy powinniśmy je kontrolować raz na dwa lata?
 • Jak określić szkoły i przedszkola w uchwale? Czy są to nieruchomości niezamieszkałe?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • protokół kontroli
 • decyzja o rozłożeniu na raty
 • decyzja rozłożenie na raty - odmowa
 • wzór deklaracji
 • wzór wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli domku letniskowego
 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wzór protokołu z kontroli
 • wzór decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wzór wezwania dla firm na okazanie się umowami i potwierdzeniami wpłat, jakie posiadają z firmą odbierającą odpady firmowe
 • wzory deklaracji za odpady komunalne
 • załącznik do uchwały - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wezwanie domek letniskowy
 • wezwanie do usunięcia braków
 • wezwanie nieruchomość niezamieszkała (działalność)
 • wezwanie - złożenie nowej deklaracji
 • wszczęcie postępowanie nieruchomość niezamieszkała (działalność)
 • zakończenie postępowania nieruchomość niezamieszkała (działalność)
 • decyzja określająca wysokość opłaty nieruchomość niezamieszkała (działalność)
 • postanowienie o wszczęciu postępowania nieruchomość niezamieszkała 2
 • decyzja określająca wysokość opłaty nieruchomość niezamieszkała (działalność) 2
 • decyzja utrata zwolnienia KDR
 • pismo dot. braku selektywnego zbierania działalność
 • pismo dotyczące przepełnień działalność
 • pismo dotyczące nieudostępnienia pojemnika
 • pismo dotyczące nieprawidłowego gromadzenia odpadów
 • upoważnienie
 • decyzja nakazująca

Szczegółowy program szkolenia:

1. W jaki sposób ustalić opłatę śmieciową dla nieruchomości niezamieszkałej w systemie gospodarowania odpadami? Jak prawidłowo rozliczać przedsiębiorców oraz działki letniskowe?

 • Nieruchomość „niezamieszkała”. Jak skutecznie wydać decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
 • PRZYKŁAD: zmienił się u nas prawnik i uważa, że źle interpretujemy definicję słowa "niezamieszkałe". Uważa, że nieruchomości niezamieszkałe to nie są firmy, a ja uważam, że są? Jak jest poprawnie?
 • Jeżeli gminnym systemem objęte są nieruchomości użyteczności publicznej, to nie dotyczy to innych działalności gospodarczych?
 • Nieruchomości mieszane - lokale użytkowe w budynkach zamieszkałych. Jak naliczyć i jaką decyzję wydać firmie, której w pierwszej kolejności musimy wystawić decyzję na stawki selektywne? Jakie frakcje mamy im naliczyć (czy wszystkie?), skoro nie każda firma produkuje te same frakcje odpadów?
 • Zakład Gospodarki Komunalnej, który zarządzał nieruchomościami gminnymi, składał deklaracje w sprawie opłaty za odpady za nieruchomości zamieszkałe, które były wynajmowane przez osoby fizyczne. Po likwidacji zakładu we wrześniu 2022 r. pozostały zaległości w opłacie za odpady komunalne. Zgodnie z uchwałą w sprawie likwidacji zakładu wszystkie zobowiązania zakładu przejęła gmina. W jaki sposób wygasić zaległości?
 • Nieruchomość niezamieszkała złożyła oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu zorganizowanego przez gminę w 2021 r. Od tego momentu nie złożyła deklaracji po nowelizacji ustawy. Jak uzasadnić w decyzji naliczoną opłatę odnośnie BIO, jeżeli pojemnik na takie odpady do tej nieruchomości nie został dostarczony przez firmę wywozową?
 • Nieruchomość jest zabudowana budynkiem usługowym, gdzie prowadzona jest działalność biurowa. Na jakie dowody powołać się w decyzji dot. określenia wszystkich frakcji odpadów, tj. zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz BIO? W gminie firma wywozowa dostarcza pojemniki na BIO, jednak nie zostały one dostarczone w 2021 r. Co w takiej sytuacji?
 • Czy osoba, która prowadzi biuro w domu jednorodzinnym, w którym również zamieszkuje, powinna posiadać odrębną umowę z przedsiębiorcą na wywóz odpadów?
 • Jeżeli przedsiębiorca przynosi umowę i ma tylko zawartą na odpady zmieszane to czy wzywamy do usunięcia uchybień z uwagi na to, że muszą być wszystkie frakcje?
 • Czy firma ma obowiązek zadeklarowania wszystkich frakcji, nawet jeśli twierdzi, że nie produkuje bioodpadów?
 • Jak wytłumaczyć krawcowej, że powinna mieć zadeklarowane BIO oraz szkło?
 • Zwróciliśmy się o interpelację do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie obowiązku zadeklarowania wszystkich frakcji odpadów przez nieruchomości niezamieszkane (w tym bioodpadów) i uzyskaliśmy odpowiedź, że nie ma możliwości zwolnienie z deklarowania jakieś frakcji odpadów nawet na podstawie oświadczenia właściciela, że nie wytwarza danego rodzaju odpadów. Co w takiej sytuacji?
 • Jak prawidłowo powinniśmy postąpić w przypadku naliczenia opłaty za gosp. odpadami, kiedy na terenie nieruchomości należącej do gminy, grunt wynajmuje przedsiębiorca stawiając budkę z lodami? Czy opłatę za odpady należy ująć w umowie najmu gruntu (działki), czy deklarację powinien złożyć przedsiębiorca sprzedający lody? Jak powinien być ujęty obowiązek segregacji, jeśli w regulaminie mamy obowiązkowo wyposażać każdą nieruchomość w komplet pojemników (plastik, papier, szkło, BIO i zmieszane), nawet, jeśli nie ma gdzie ustawić ani schować pojemników? Jakie rozwiązanie powinno być przyjęte?
 • Co w sytuacji, gdy biura rachunkowe i agencje ubezpieczeniowe złożyły oświadczenie, że nie produkują odpadów?
 • Czy każdy przedsiębiorca musi mieć umowę oprócz tych, które są wymienione w ustawie?
 • Czy firma jednoosobowa nie musi zgłaszać się do naliczenia opłaty?
 • Jeżeli przedsiębiorca przynosi umowę zawartą na odpady zmieszane, to czy wzywamy do usunięcia uchybień z uwagi na to, że muszą być wszystkie frakcje?
 • Co z działalnością, która jest wyłącznie podwykonawcą w innej firmie?
 • Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej musi zadeklarować wszystkie frakcje do odbioru odpadów?
 • Jeżeli jest nieruchomość niezamieszkała, gdzie są wynajmowane 2 lokale (działalność fryzjerska i sklep spożywczy), to czy w celu przedłożenia umowy należy wezwać właściciela nieruchomości?
 • Co, jeżeli mamy jedną nieruchomość, a kilku współwłaścicieli, którzy prowadzą działalność w tej nieruchomości? Czy każdy składa deklarację?
 • Jak wygląda postępowanie z właścicielem nieruchomości niezamieszkałej, który nie jest w systemie związku i nie ma podpisanej umowy z przedsiębiorcą?
 • Dlaczego zakładamy pierwszeństwo umowy z przedsiębiorcą, a nie deklaracji?
 • Jeżeli wydajemy decyzje nakazującą dla przedsiębiorcy, który nie jest jednocześnie właścicielem nieruchomości, jak w jaki sposób możemy egzekwować należności, gdy przedsiębiorca nie płaci?
 • W okresie po 1 stycznia 2021 r., pomimo że obejmowaliśmy systemem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, musieli oni złożyć oświadczenie o przystąpieniu do systemu, jeśli chcieli w nim być. Co w sytuacji, gdy takiego oświadczenia właściciele nie złożyli a nie mają zawartej umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą? Czy w tej sytuacji zakładamy, że powinna być złożona deklaracja, czy zakładamy, że właściciel ma podpisaną umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą?
 • Co obligatoryjnie powinna zawierać ewidencja umów na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych?
 • W gminie mamy kilkanaście domków, których właścicielami są osoby prywatne, a grunt należy do spółki, która w imieniu właścicieli złożyła deklarację, pobierając opłatę jak od nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemników, tak jak w przypadkach działkowców. Czy to naliczanie jest prawidłowe?
 • Czy np. firmy budowlano-remontowe lub inne świadczące usługi u zamawiającego i generujące odpady komunalne w miejscu wykonywania usługi, są zobowiązane do zawarcia umowy i przedłożenia dowodów uiszczania opłat za te usługi? Czy mogą one nie być objęte obowiązkiem posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą usługi na ternie gminy?
 • Czy opłata za pojemnik, uchwalona dla nieruchomości niezamieszkałych, które są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami może być wyższa od tych uchwalonych w uchwale o górnych stawkach?
 • Czy odbierać dodatkowe odpady z nieruchomości zamieszkałych, wystawiane w workach czy pojemnikach, ponad to, co wynika z regulaminu?
 • Co w sytuacji, gdy nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem, np. zakład fryzjerski, kosmetyczny etc. Nie ma podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do RDR i należy wydać decyzję; jakie szacunki przyjąć, do czego się odnieść, czy tylko pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane) czy również konieczność segregacji odpadów? Jakie frakcje wtedy uwzględnić?
 • Czy przy objęciu systemem nieruchomości niezamieszkałych musimy przyjmować od nich odpady do PSZOK-u?
 • Właściciel złożył deklarację dla zamieszkałych, jednak po weryfikacji w dziele podatkowym i budownictwa okazało się, że nie ma tam budynku mieszkalnego, więc posesja jest niezamieszkała: co powinniśmy zrobić? Jeżeli właściciel po wezwaniach się nie zgłasza
 • Jeżeli przedsiębiorca zamknie działalność - to nie powinien mieć naliczonej opłaty za odpady, mimo braku złożonej deklaracji na 0? Czy odpis robimy na podstawie danych z GUS?
 • Czy w deklaracji dla niezamieszkałych powinniśmy mieć informację o frakcji, jaką chcą oddawać, czy wystarczy łączna ilość worków/pojemników na miesiąc?
 • Jeżeli osoba zamknęła działalność, to czy może wypisać się z systemu na podstawie deklaracji zerującej? Czy osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą może wystąpić z systemu i złożyć deklarację zerową?
 • Jeżeli gminnym systemem objęte są nieruchomości użyteczności publicznej, to nie dotyczy to innych działalności gospodarczych?
 • Czy osoba, która ma firmę transportową i pracuje jako kierowca także powinna złożyć deklarację?
 • Co z firmami budowlanymi, które mają siedzibę w danej gminie, ale pracują na terenie całego województwa?
 • Czy na podstawie wydruku z CEIDG można wzywać osoby do złożenia deklaracji?
 • Jak prawidłowo określić ilość wytwarzanych odpadów z różnych działalności?
 • Jak postępować w przypadku, gdy zostały wysłane wezwania, ale przedsiębiorcy pisali oświadczenia, że nie posiadają odpadów?
 • Co, jeśli osoba ma w naszej gminie działki rekreacyjne? Czy od każdej działki naliczamy opłatę?
 • Osoba nabyła spadek. W wakacje było zużycie wody, ale nie złożyła deklaracji. Czy taką nieruchomość traktować jako letniskową?
 • Jeżeli wydajemy decyzje nakazującą dla przedsiębiorcy, który nie jest jednocześnie właścicielem nieruchomości, jak w jaki sposób możemy egzekwować należności, gdy przedsiębiorca nie płaci?
 • Co oznacza, że nieruchomości niezamieszkałe są nieobjęte systemem gospodarowania odpadami?
 • Co w sytuacji, gdy biura rachunkowe i agencje ubezpieczeniowe złożyły oświadczenie, że nie produkują odpadów?
 • Jak prowadzić rejestr posesji niezamieszkałych (prowadzona jest działalność) kiedy przedsiębiorcy deklarują, że prowadzą tylko usługi i z racji braku wytworzonych odpadów nie poczuwają się do podpisania umowy na wywóz odpadów?
 • Sposoby naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 • Jak zakwalifikować domek letniskowy o powierzchni poniżej 30 m2?
 • Przez jaki okres czasu nieruchomość użytkowana sezonowo musi być zamieszkiwana, aby występował obowiązek złożenia deklaracji?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której mieszkańcy ogródków złożyli deklaracje i płacą za odpady, ale firma odbierająca śmieci nie zabiera wszystkich śmieci, a mieszkańcy dzwonią z pytaniem, kiedy śmieci będą zabrane?
 • Czy właściciele zabudowy letniskowej mogą wystawiać odpady wielkogabarytowe czy muszą je wywozić we własnym zakresie?
 • Co, jeżeli na działce rekreacyjnej nie ma domku? Czy też pobieramy opłatę?


2. Jak włączyć do systemu nieruchomości niezamieszkałe? Jakie obowiązki należy realizować po podjęciu uchwały?

W jakiej formie podjąć uchwałę w sprawie nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych?

 • Czy żeby wyłączyć nieruchomości niezamieszkałe należy podjąć uchwałę?
 • Ustawa mówi o dobrowolnym przystąpieniu do systemu gospodarki odpadami przez nieruchomości niezamieszkałe, ale nie mówi o wystąpieniu. W jakiej formie to zrobić?
 • Zmiany w zakresie dobrowolności przystąpienia nieruchomości niezamieszkałych do systemu po nowelizacji ustawy dnia 11 sierpnia 2021r.
 • W naszej gminie nie mamy przyjętej uchwały o domkach letniskowych. Mamy właścicieli nieruchomości, którzy na stałe przebywają za granicą i w nieruchomości przebywają jak twierdzą na święta, na urlop, na wakacje po 2 tyg. Uczciwsi przychodzą i składają deklarację o naliczeniu i płacą za 1 os. przez cały rok, bez względu na to, czy są obecni czy też nie. Co z osobami, które są po kilka razy, nie zdążają do nas dotrzeć i oszukują z opłatą? Czy nieruchomość można potraktować jako domek rekreacyjny i obciążyć ich opłatą ryczałtową zgodnie z uchwałą?
 • Czy gminy muszą przejąć agroturystki?

Jakie są obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta po podjęciu uchwały?

 • Nowe obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta w przypadku objęcia systemu nieruchomości niezamieszkałych po nowelizacji ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r.
 • Kontrola umów zawartych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Nowe uprawnienia wójta, burmistrza prezydenta miasta


3. Kiedy należy pobrać opłatę ryczałtową? Jak prawidłowo wyliczyć taką opłatę?

 • Nowe przepisy dotyczące ryczałtu - Czy opłata ryczałtowa nalicza się automatycznie w przyszłym roku przy nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych?
 • Co, jeżeli na działce rekreacyjnej nie ma domku? Czy też pobieramy opłatę?
 • Czy z domu całorocznego może być złożona deklaracja opłaty ryczałtowej, gdy właściciel wykorzystuje ją od czasu do czasu, a na stałe mieszka gdzie indziej?
 • Czy mieszkanie można uznać za nieruchomość, którą wykorzystuje się na cele rekreacyjne, gdy właściciel mieszka w górach?
 • Objęliśmy systemem domki letniskowe. Opłata jest ryczałtowa dla osób fizycznych. Jeżeli ktoś wynajmuje tą nieruchomość, to powinien płacić opłatę jak od nieruchomości niezamieszkałej?
 • Czy z domu całorocznego może być złożona deklaracja opłaty ryczałtowej, gdy właściciel wykorzystuje ją od czasu do czasu, a na stałe mieszka gdzie indziej?
 • Osoba kupiła niezagospodarowaną działkę i w akcie notarialnym jest zapis, że działka jest przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z możliwością zabudowy letniskowej. Twierdzi, że nie będzie teraz tam przebywać. Czy taka osoba też musi złożyć deklarację?
 • Czy mieszkanie można uznać za nieruchomość, którą wykorzystuje się na cele rekreacyjne, gdy właściciel mieszka w górach?
 • PRZYKŁAD: właściciel przyjeżdża do domu tylko na weekendy, ponieważ na stałe mieszka w innym mieście. Nie chce złożyć deklaracji, bo twierdzi, że nie generuje odpadów. Czy można wobec takiego właściciela wszcząć postępowanie i wydać decyzję o opłacie ryczałtowej?
 • Jak traktować domki letniskowe - co powinien spełniać taki dom, żeby naliczyć opłatę ryczałtową?
 • Czy naliczamy opłatę ryczałtową od obydwu właścicieli w przypadku zbycia nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej w wysokości rocznej opłaty? Pierwszy właściciel nieruchomości miał złożoną deklarację, ale nie na zamiaru zamknąć konta. Jakie kroki podjąć, żeby dokonał tej zmiany? Czy jest możliwość zamknięcia konta na podstawie aktu notarialnego?
 • Czy osoba mieszkająca za granicą, która przyjeżdża do kraju np. dwa razy w roku na okres tygodnia, dwóch powinna mieć naliczony ryczałt?
 • Czy osoba musi skorzystać jeden dzień z nieruchomości, aby opłacić ryczałt? Mamy osoby zamieszkujące za granica, złożona została deklaracja na ryczałt. Czy jest obowiązek zapłaty, jeżeli w danym roku nie przyjedzie?


4. W jaki sposób należy traktować obiekty oświatowe oraz związane z kultem religijnym?

 • Jak określić szkoły i przedszkola w uchwale? Czy są to nieruchomości niezamieszkałe?
 • Plebanie i klasztory - jak je traktować? System gminny obejmuje posesje zamieszkałe i niezamieszkałe. Czy traktować je jako posesje zamieszkałe czy niezamieszkałe? W naszej gminie jest również klasztor, w którym zamieszkuje około 50 sióstr zakonnych. Jaką deklarację powinny złożyć te instytucje? Od osób, czy od pojemników?
 • Czy gmina może objąć systemem tylko cmentarze?
 • Czy w przypadku cmentarzy zgłoszenie odbioru odpadów zarządzający ma zgłaszać nawet jednorazowo?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której firmy rozwiązują umowy na odbiór odpadów z cmentarzy?
 • Jak powinna wyglądać segregacja na cmentarzach i targowiskach? Czy tam też obowiązuje segregacja 5 frakcji?


5. Jak poprawnie skonstruować umowę na odbieranie odpadów? Jakie zapisy powinny się w niej znaleźć?


6. Jakie uchwały są obowiązkowe? Kiedy należy dokonać zmian uchwał? Jakie zapisy regulaminu powinny obejmować?

 • Które uchwały i w jakim czasie należy zmienić. Nowelizacja ustawy.
 • Ile i jakie uchwały powinny być podjęte w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, począwszy od roku 2018?
 • Kiedy można zmieniać uchwałę w sprawie stawek?
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w uchwale oraz w regulaminie?
 • Jeśli nie mamy nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem, nie mamy też domków letniskowych na terenie gminy, to czy należy skonsultować się z RIO? Czy podjąć uchwałę?
 • Jeśli nie mamy nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem, to czy musimy podjąć uchwałę?
 • W gminie uchwały zostały podjęte 29 kwietnia z mocą obowiązywania od 1 lipca. Czy w związku z wprowadzeniem systemu obowiązkowej segregacji wszystkie nieruchomości muszą złożyć nową deklarację? Jeśli nie, to co z osobami, które mają zgłoszony zmieszany sposób odbioru odpadów? Czy należy wysłać im wezwanie do zmiany deklaracji, czy wydać decyzję z urzędu, która nałoży na mieszkańca obowiązek segregacji?
 • Czy właściciel może złożyć na nieruchomość deklarację na 3 miesiące w roku w przypadku, gdy gmina nie ma podjętej uchwały?
 • Czy należy zmienić uchwałę dot. górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych, jeśli nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem? A w obowiązującej uchwale mamy określone wartości netto oraz ilości odpadów w m³?
 • Jeżeli w systemie nie mamy nieruchomości niezamieszkałych, to czy musimy podjąć uchwałę o domkach letniskowych, czy właściciele mogą składać deklaracje na okres, w którym przebywają np. od czerwca do października, a gdy wyjeżdżają, składają deklaracje „0’’?
 • stawek. Czy uchwała straci moc? Na chwilę obecną nie potrzebujemy zmiany stawek, czy powinniśmy przyjąć ją ponownie?
 • Czy musimy podejmować obligatoryjnie uchwałę dot. domków letniskowych?
 • Jeśli podejmiemy uchwałę i zmienia się przedmiot opodatkowania, to czy właściciele muszą składać nowe deklaracje?
 • Czy w przypadku odbioru odpadów od mieszkańców w trybie in-house czy dla domków letniskowych należy ogłosić przetarg?
 • Co w sytuacji, gdy od początku systemu nie było uchwały o górnych stawkach?
 • Czy musimy zmienić wszystkie uchwały?
 • Czy nową uchwałę, dotyczącą stawki za pojemnik, można zrobić jako zmianę uchwały poprzedniej, czy musi być nowa?
 • Jeżeli gmina nie obsługuje nieruchomości niezamieszkałych i nie posiada na swoim terenie domków letniskowych, czy też musi zmieniać uchwałę?
 • Jeśli mamy wciągnięte do systemu nieruchomości mieszane, również musimy podejmować nowe uchwały?
 • Skąd wziąć szacunkowe dane i czy należy wziąć wszystkie frakcje łącznie z popiołem i bioodpadami dla nieruchomości niezamieszkałej, gdzie mamy określić decyzją opłatę?
 • Czy mamy obowiązek zmiany uchwały, jeśli nie mamy nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem?
 • Czy faktycznie musimy zmieniać uchwałę o górnych stawkach opłat? Czy ta uchwała faktycznie traci moc z dniem 30.06? Uchwała była podjęta w 2020 r. Jeśli tak, to, który art. uchwały zmieniającej na to wskazuje?
 • Co w przypadku uchwały dotyczącej górnych stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych? Systemem mamy objęte tylko nieruchomości zamieszkałe, ale powyższa uchwała jest wymagana zawsze do podjęcia.
 • Czy ceny górnych stawek można ustalić od 1 m3?
 • Czy możemy uchylić uchwałę o ryczałcie na domki letniskowe?
 • Czy gmina nieposiadająca domków letniskowych musi ustalać taką opłatę?
 • Czy uchwałę można podjąć w każdej chwili?
 • Czy uchwała musi być podejmowana co roku?
 • Jeżeli mamy wyłączone nieruchomości niezamieszkałe to w jak sposób wyliczyć górną stawkę?
 • Czy uchwała o tzw. domkach letniskowych o opłacie ryczałtowej nie jest obligatoryjna?
 • Czy obecnie maksymalna stawka w przypadku metody „od osoby” może wynosić 29,24 zł?
 • Uchwałę o zmianie stawki ryczałtowej można podjąć do 30.04. Co, jeśli termin płatności ryczałtu to 15.03? Co z zawiadomieniem?
 • Czy w analizie, gdy zmienia się poziom recyklingu, należy ją zmienić zarządzeniem zmieniającym?
 • Czy istnieją ograniczenia dotyczące wysokości górnych stawek?
 • Czy gmina powinna podjąć własną uchwałę odnośnie domków letniskowych i częstotliwości wywozu?
 • PRZYKŁAD: uchwała podjęta w październiku 2021 na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 3b, ust.4 i ust. 5, ale także na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2, ust 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 888 z późn. zm.), obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, brak domków letniskowych na terenie gminy, stawki za worek i pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej nie przekraczają maksymalnych
 • PRZYKŁAD: został ogłoszony przetarg i otwarcie ofert zaplanowane jest na 12.12.2022 r. Termin płatności pierwszej raty to 15 marca (opłata kwartalna). Czy można zmienić stawkę od 1 stycznia, jeżeli zawiadomienie będziemy wysyłać po nowym roku, po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu informacji, o ile wzrosną koszty za poszczególne frakcje odpadów?
 • PRZYKŁAD: jeśli uchwała podjęta była w 2012r. i do tej pory nic nie było zmieniane, a w systemie nie mamy nieruchomości niezamieszkałych, to musimy podjąć nową uchwałę?
 • PRZYKŁAD: czy musimy zmieniać uchwałę, podjętą 30.04.2020r., kiedy uchwalono stawki za worek i pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych? Stawka mieści się w normach ustawowych i nie będziemy jej podwyższać lub obniżać. Jeśli tak, co powinniśmy zmienić? Czy podejmujemy nową uchwałę, choć w zasadzie nic nie zmieniamy?
 • W jaki sposób należy odnieść się do zapisu o ułatwieniu segregacji niepełnosprawnym? W jaki sposób należy to realizować?


7. Omówienie zarządzenia w sprawie podmiotów odbierających odpady komunalne


8. Jak prawidłowo wyznaczyć wysokość opłaty śmieciowej dla nieruchomości niezamieszkałych?

W jaki sposób wyliczyć maksymalną stawkę opłaty?

 • Maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych.
 • Maksymalna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
 • Jeżeli w systemie mamy tylko gminne jednostki budżetowe - szkoły, przedszkola, to czy musimy podjąć uchwałę górnych stawek?
 • Ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych.
 • Czy opłatę dla nieruchomości niezamieszkałych oblicza się według ilości wytworzonych odpadów czy ilości posiadanych pojemników?
 • Czy firma powinna płacić za każdy worek, czyli każdą frakcję? Czy można zastosować w tym przypadku worki o pojemności mniejszej niż 120 litrów?

Co wziąć pod uwagę podczas ustalania górnej stawki opłat?

 • Czy są jakieś ograniczenia w ustaleniu górnej stawki w uchwale i czy ta uchwała trafia do RIO?
 • Czy firma odbierająca odpady może odbierać śmieci z nieruchomości niezamieszkałych po wyższych stawkach niż te określone w uchwale?


9. Jakich formalności należy dopilnować podczas sprzedaży lub kupna nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej?

 • Osoba kupiła niezagospodarowaną działkę i w akcie notarialnym jest zapis, że działka jest przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z możliwością zabudowy letniskowej. Twierdzi, że nie będzie teraz tam przebywać. Czy taka osoba też musi złożyć deklarację?
 • Co w odwrotnym przypadku, gdy domek letniskowy zamieszkiwany jest przez cały rok? Czy w takim przypadku możemy przyjąć deklarację jak dla zabudowy zamieszkałej?
 • Właściciel działki letniskowej zbył nieruchomość. Nie złożył deklaracji zerowej. Co w tej sytuacji? Czy na podstawie nowej deklaracji od nowego właściciela można wyzerować konto?
 • Czy jest wymagana opłata od byłego właściciela nieruchomości rekreacyjnej, który sprzedał działkę, ale nie złożył deklaracji zmieniającej? Nowy właściciel też nie złożył deklaracji.
 • Co w przypadku, gdy właściciel sprzedał nieruchomość zadeklarowaną jako domek letniskowy, czyli nieruchomość wykorzystywana była czasowo do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, a nowy właściciel deklaruje od 1 maja, że nieruchomość zamieszkują 3 osoby? Czy poprzedni właściciel powinien uiścić roczną ryczałtową opłatę? Termin płatności za domek letniskowy do 5 lipca
 • Jeśli w trakcie trwania roku kalendarzowego zmieni się właściciel domku/działki, to jak należy naliczyć opłatę za gosp. odpadami? Czy oboje właściciele są zobowiązani uiścić opłatę, czy jeśli pierwszy już opłacił, to nowy nie ma obowiązku?


10. Jakie są obowiązki gminy względem nieruchomości niezamieszkałych niebędących w systemie?

 • Jeżeli nie były zgłaszane wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych, to czy powinniśmy jak najszybciej to przeprowadzić? Firmy zawierają osobno umowy z firmą odbierającą odpady
 • Czy złożona deklaracja w związku z zamieszkiwaniem, ale nie ma umowy związanej z prowadzeniem działalności? Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem. Prowadzący działalność oświadczył, że w miejscu zamieszkania prowadzi tylko obsługę biurową i nie wytwarza odpadów. Z CEIDG wynika, że działalność polega na sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach. Czy powinna zostać zawarta osobna umowa w tym przypadku?
 • Jeżeli nie przejęliśmy terenów niezamieszkałych, to czy powinniśmy je kontrolować raz na dwa lata?


11. W jaki sposób skutecznie kontrolować nieruchomości niezamieszkałe zdalnie, stacjonarnie lub hybrydowo?

Jak powinna wyglądać kontrola umów? Na jakie zapisy umowy zwrócić szczególną uwagę?

 • Czy kontrolując umowy cywilnoprawne, której właścicielem nieruchomości jest firma, spółka organ jest zobowiązany stosować Prawo Przedsiębiorców i powiadomić firmę o terminie przeprowadzenia kontroli?
 • Czy możemy skontrolować działalności gospodarcze zgodnie z danymi z CEIDG w zakresie posiadanych przez nich umów na odbiór odpadów?
 • Jakie narzędzia prawne można zastosować do karania przedsiębiorców i rolników nieposiadających umów na odpady ze swojej działalności?
 • Przedsiębiorca ma umowę na odbiór odpadów komunalnych, ale jednocześnie podrzuca odpady z działalności. Pomimo upomnień nie przedstawił umów na odbiór odpadów z działalności. Czy w takiej sytuacji należy nałożyć karę czy zgłosić to do kontroli WIOŚ?
 • Czy burmistrz zawiadamia właściciela o kontroli i udaje się w teren czy wystarczy tylko wezwać do okazania umów i dowodów wpłaty? Co robić w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie? Czy należy wszcząć kontrolę? Czy o kontroli należy zawiadomić? Czy po kontroli należy wszcząć postępowanie o odbiór zastępczy z uchwały o górnych stawkach?

Jak powinna przebiegać kontrola nieruchomości niezamieszkałych w przypadku, gdy są lub nie są objęte gminnym system gospodarki odpadami?

 • Czy plan kontroli jest obowiązkowy?
 • Jak powinien wyglądać plan kontroli nieruchomości niezamieszkałych?
 • Kiedy należy przeprowadzić kontrolę, a kiedy oględziny? Jaka jest różnica?
 • Kontrola podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR)
 • Czy kontrola, o której mowa w przepisie art. 6 ust. 5aa u.c.p.g. dotyczy tylko gmin lub związków, które mają właścicieli nieruchomości niezamieszkałych poza systemem?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nie jest obecny na kontroli? Czy protokół może być niepodpisany?
 • Gmina nie objęła systemem nieruchomości niezamieszkałych. Przedsiębiorcy podpisali umowę z firmą z RDR. Co w sytuacji, gdy gmina otrzymuje pismo od firmy odbierającej odpady, że rozwiązała umowę z przedsiębiorcą ze względu na zaległości? Jak postąpić w tej sytuacji?
 • Jak powinna przebiegać kontrola nieruchomości niezamieszkałych w przypadku, gdy nie są objęte gminnym system gospodarki odpadami?
 • Czy kontrole z przepisu art. 9u, gdy mamy nieruchomości niezamieszkałe, nieobjęte systemem, robi pracownik wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami czy pracownik, który zajmuje się działalnością regulowaną?
 • Jakie narzędzia prawne można zastosować do karania przedsiębiorców nieposiadających umów na odpady?
 • Wydawanie decyzji nakazujących i postępowania wyjaśniającego.
 • Co, ile lat kontroluje WIOŚ?

Prowadzący

Renata Dobrzyńska– wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych gospodarką odpadami, kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ciechanów. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeprowadza oraz nadzoruje liczne postępowania administracyjne wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Bierze czynny udział w tworzeniu aktów prawa miejscowego dotyczących gospodarki odpadami oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Absolwentka studiów na kierunku inżynierii i kształtowania środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 679.00
26 czerwca 2024
od 679.00
28 sierpnia 2024

Podobne szkolenia