Wideoszkolenie: Odpady w nieruchomościach zamieszkałych

Jak prawidłowo naliczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Jak weryfikować poprawność danych wprowadzonych na deklaracjach mieszkańców? W jaki sposób wprowadzać zmiany w deklaracjach w przypadku zgonu lub narodzin dziecka? Jak skutecznie kontrolować nieruchomości oraz kompostowniki?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmujących deklaracje, dokonujących kontroli selektywnej zbiórki odpadów, prowadzących postępowanie o wysokości opłaty śmieciowej oraz wszystkich pracowników UMiG, ZGK, związków międzygminnych zajmujących się gospodarką odpadami

Najwyższa Izba Kontroli: jedynie w dwóch gminach w całym województwie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania i egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kontrole NIK wykazały, że nie wszystkie samorządy realizują obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w sposób prawidłowy. Żeby wesprzeć pracowników odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami w odpowiednim wypełnianiu powierzonych zadań i uniknięciu nałożenia kary przez organy nadrzędne, przygotowaliśmy warsztaty, podczas których doświadczony praktyk omówi i pokaże, jak w prawidłowy sposób naliczać opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami. Podpowie również, jak powinna wyglądać kompletna dokumentacja dotycząca osób zobowiązanych do uiszczania opłaty oraz jak nie dopuścić do zbyt przewlekłego egzekwowania deklaracji o wysokości opłaty.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jeżeli osoba jest właścicielem kilku nieruchomości, to czy w systemie należy przypisać do niego wszystkie nieruchomości? Łącznie jedno konto czy dla każdej nieruchomości zakładamy konta oddzielne?
 • Jak zamknąć konto dla osoby, która wynajmowała nieruchomość i to ona złożyła deklarację?
 • Co z osobami, które pracują w delegacji i przyjeżdżają tylko co jakiś czas na kilka dni?
 • Co w przypadku, gdy deklaracja została złożona przez panią, a zmianę deklaracji złożył jej mąż? Czy powinniśmy uznać taką deklarację?
 • Kto jest stroną w sprawie — właściciel nieruchomości czy składający deklarację?
 • Czy należy umieścić zapis określający stopień zanieczyszczenia po przekroczeniu, którego stwierdzimy, że nie została zachowana segregacja?
 • Czy niezależnie od umowy na odbiór odpadów od mieszkańców i z PSZOK-u gmina może współpracować z innymi firmami, które zabiorą bezpłatnie pewne frakcje, np. opony, elektrośmieci?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • protokół kontroli
 • decyzja o rozłożeniu na raty
 • decyzja rozłożenie na raty - odmowa
 • wzór deklaracji
 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wzór protokołu z kontroli
 • wzór decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wzory deklaracji za odpady komunalne
 • załącznik do uchwały - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wezwanie dane z meldunków
 • wezwanie do usuniecia braków
 • wezwanie - złożenie nowej deklracji
 • decyzja utrata zwolnienia KDR
 • pismo dot. nieselektywnego zbierania osoba fizyczna
 • pismo dotyczące nieudostępnienia pojemnika
 • pismo dotyczące nieprawidłowego gromadzenia odpadów
 • upoważnienie
 • decyzja nakazująca
 • wyrok WSA w Gdańsku II SA Gd 80 19
 • wyrok WSA w Gliwiacach I SA Gl 836 18 - opłata za gospodarowanie odpadami
 • wyrok WSA w Poznaniu II SA Gd 383 19

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia

 • W jakiej formie wysyłamy wezwanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji?
 • Co, jeżeli w umowie najmu nie ma zapisu, że po stronie najemcy leży złożenie deklaracji?
 • Czy w przypadku zmiany deklaracji wymagane są podpisy wszystkich współwłaścicieli?
 • Co zrobić, gdy właściciel nieruchomości zmarł, a nadal wpływają wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi?
 • Czy żona nieposiadająca tytułu prawnego do nieruchomości może złożyć deklarację?
 • Urząd pozyskał w tym roku informację, że lokatorka wyprowadziła się 3 lata temu. Wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy wezwać właściciela i odpisać opłatę 3 lata wstecz?
 • Czy opłata za domek letniskowy musi być równoznaczna z opłacaniem podatku?
 • Jak zamknąć konto osoby zmarłej w przypadku zaległości?
 • Co w przypadku, gdy zmienił się właściciel nieruchomości, ale poprzedni nie złożył deklaracji zerowej? Czy musimy zwrócić mu nadpłatę?
 • Z jaką datą należy zamknąć konto poprzedniemu właścicielowi? Czy z datą sporządzenia aktu notarialnego?
 • Jeżeli podatnik złożył deklarację, a potem nastąpiła zmiana i współwłaścicielem została jeszcze jedna osoba, to czy możemy dopisać ją do konta? Czy zamykamy poprzednią i otwieramy nowe?
 • Co, jeżeli dotychczas przyjmowaliśmy deklaracje podpisane przez jednego współwłaściciela?
 • Czy po wystawieniu decyzji z powodu braku segregacji za okres od stycznia do marca należy wezwać danego podatnika do złożenia deklaracji?
 • Co w przypadku, gdy osoba nie złożyła deklaracji zerowej po zakończeniu umowy dzierżawy działki warzywnej? Rozwiązanie umowy nastąpiło w 2022 r. Czy w takiej sytuacji możemy zrobić odpis wstecz?
 • Czy trzeba zawiadamiać o kontroli kompostowników?
 • KDR – komu przysługuje ulga? Czy w myśl ustawy rodzicom i dorosłym dzieciom mieszkającym razem przysługuje ulga?
 • Czy możemy wysłać pismo do ZUS-u lub US o udzielenie informacji dot. adresu zamieszkania poszczególnych osób jako jeden z dowodów prowadzonego postępowania?

1. Jak powinno wyglądać poprawne składanie deklaracji przez mieszkańca? Czyim obowiązkiem jest złożenie deklaracji – najemcy czy lokatora? Czy należy ujmować w deklaracji osoby pracujące w delegacji?

Kto powinien złożyć deklarację? Na jakie dane należy zwrócić szczególną uwagę?

 • Jak radzić sobie z błędami formalnymi deklaracji?
 • Czy właściciel może zadeklarować np. 3 frakcje do odbioru, czy musi 5?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy obywatel wnosi o wydanie imiennego zaświadczenia, niż podlega opłacie za gospodarowanie odpadami, a nie jest składającym deklarację?
 • Czy jeśli właściciel złożył deklarację na jedną osobę i zapłacił za cały rok, czy to jest poprawne, czy nie?
 • Jeżeli osoba jest właścicielem kilku nieruchomości, to czy w systemie należy przypisać do niego wszystkie nieruchomości? Łącznie jedno konto czy dla każdej nieruchomości zakładamy konta oddzielne?
 • Jeżeli ktoś zamieszka w nieruchomości 31.05, to czy płaci za maj?
 • Co, jeśli ktoś składa pierwszą deklarację na nowym wzorze bez imienia matki i ojca?
 • Jeśli w naszym wzorze deklaracji uzupełnienie imion rodziców i daty urodzenia jest nieobowiązkowe, tylko w przypadku braku nadania numeru PESEL, to czy w związku ze zmianą w tytułach wykonawczych z podaniem imion rodziców, należy zmienić wzór deklaracji z obowiązkiem wpisania imion rodziców?
 • Czy przyjmując deklarację, mamy obowiązek sprawdzenia wiarygodność danych, obdzwaniając inne referaty, GOPS pod kątem meldunków, 500+, ilości poboru wody? Kontrola w jednej z gmin zarzuciła, że powinno to być zrobione na tym etapie i odnotowane na deklaracji w ramach adnotacji urzędnika lub wzywania właściciela do wyjaśnień
 • Czy jest obowiązek przybijania pieczątek przez urzędnika na deklaracji, że została ona sprawdzona pod względem formalnym?
 • Co, jeżeli rodzic złożył deklarację, a nie jest już właścicielem, bo przekazał nieruchomość dziecku? Czy teraz należy wezwać dziecko do złożenia deklaracji? Co z deklaracją rodziców?
 • Brak zdolności do czynności prawnej a złożenie deklaracji przez niepełnoletniego podatnika. Jak należy postąpić w takiej sytuacji?
 • Jak ma się przepis dot. zmiany miejsca zamieszkania na terenie innej gminy (opłata należna w starym miejscu zamieszkania za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana) do przepisu, który mówi o deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania złożoną w terminie do 10.? (opłata zmieniona o miesiąc, w którym nastąpiła zmiana)
 • Co z okresem, gdy były wytwarzane odpady komunalne, a nie było deklaracji ani umowy?
 • Czyj PESEL wpisać w deklaracji, jeżeli mąż i żona złożą deklarację razem?
 • Czy błędne jest złożenie deklaracji przez jednego współwłaściciela?
 • Jak wytłumaczyć właścicielowi, że każdy ze współwłaścicieli składa jednobrzmiące deklaracje?
 • Co w przypadku, gdy deklaracje złożone przez współwłaścicieli różnią się od siebie?
 • Kto składa deklarację w przypadku istnienia wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy wspólnota składająca deklarację powinna wykazywać, ile osób mieszka w danym lokalu zgodnie z deklaracją?
 • Zostało wydane pozwolenie na budowę zespołu 28 jednorodzinnych budynków w zabudowie grupowej, po cztery budynki w każdej grupie. W każdym budynku dwa lokale mieszkaniowe, co daje 56 lokali mieszkalnych. Dla zespołu budynków będzie powołana jedna wspólnota mieszkaniowa (analogicznie jak jest to dla zabudowy wielolokalowej) i też w podobny sposób nad zabudową będzie realizowany zarząd, ale nie jest to budynek wielolokalowy. Jest to zabudowa jednorodzinna. Co w takiej sytuacji?
 • Co będzie z dotychczasowymi deklaracjami od nieruchomości wielolokalowych, których mieszkańcy będą mogli składać deklaracje oddzielnie?
 • Jakie są sposoby indywidualnego rozliczania się z opłat przez mieszkańców budynków wielolokalowych?
 • Jak szukać mieszkańców w zabudowie wielolokalowe, gdzie nie wiadomo, ile osób mieszka pod danym adresem?
 • Czy domy w zabudowie bliźniaczej mogą być traktowane jako jednorodzinne?
 • Co w przypadku, gdy jest jeden punkt adresowy, a osoby twierdzą, że prowadzone są dwa gospodarstwa i na jeden punkt adresowy chcą złożyć deklarację?
 • Co w przypadku, gdy w jednym domu mieszkają dwie rodziny i każda z nich składa oddzielną deklarację, ponieważ nie chcą mieć jednej deklaracji, obawiając się, że druga strona nie będzie wnosić opłaty za odpady?
 • PRZYKŁAD: osoba nabyła spadek. W wakacje było zużycie wody, ale nie złożyła deklaracji. Czy taką nieruchomość traktować jako letniskową?
 • Jeżeli po terminie opłaty następuje zmiana z domku letniskowego na nieruchomość stałą, to od kiedy naliczyć opłatę za osobę dla domu zamieszkałego?
 • PRZYKŁAD: pani złożyła deklarację wygaszającą od 2015 oraz oświadczenie, w którym wpisała, że od 2015 nie zamieszkuje nieruchomości, a właściciel złożył swoją deklarację w 2022r. Co zrobić z taką deklaracją?
 • PRZYKŁAD: mieszkanka złożyła deklarację na siebie, ale nie jest właścicielem nieruchomości, ponieważ mieszkała w domu rodzinnym męża, z którym się rozwiodła. Po wyprowadzce nie złożyła deklaracji wygasającej i przez cały czas była naliczana opłata. Są wystawione upomnienia. Pani zadzwoniła w styczniu z informacją, że nie wiedziała, że jej mąż nie wypisał jej z odpadów, a miał to zrobić. Co w takim przypadku?
 • Co w przypadku, gdy deklaracja wpłynie od osoby, która nie ma prawa do użytkowania lokalu? Właścicielem nieruchomości jest mąż, a korekta deklaracji została złożona przez żonę, która nie jest współwłaścicielem, ale nie wie, gdzie przebywa obecnie mąż, ponieważ trwa sprawa rozwodowa. Wcześniej było zgłoszonych 5 osób: małżeństwo wraz z 3 dzieci. Żona obecnie chce zmniejszyć naliczanie i liczbę osób zamieszkałych, ponieważ mieszka tam sama, ale nie ma prawa do lokalu, bo sprawa rozwodowa nadal trwa.
 • Wyprowadziła się, nie złożyła deklaracji "O". Są zaległości, brak nowego adresu i kontaktu z tą osobą.
 • Mieszkaniec miał naliczenie opłaty decyzją. Pisma są odbierane, ale opłaty nie są wnoszone. Ostatnio przypadkiem dowiedzieliśmy się, że ta pani już tam nie mieszka. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Czy wypisanie z systemu poprzez złożenie deklaracji, wymaga jeszcze świadczenia czy sama deklaracja wystarczy? Czy sporządzamy adnotację z przyczyną wyłączenia?
 • Czy możemy zrobić PK, podając za powód zamknięcia konta fakt złożenia nowej deklaracji, bez aktu notarialnego?
 • Jeśli był sam właściciel, kto ma wyzerować deklarację? Na podstawie jakiego dokumentu?
 • Czy kartotekę zamykamy na podstawie deklaracji wypisanej przez urząd?
 • Jakim dokumentem zamknąć deklarację?
 • Jak zamknąć wymiar osobie, która już nie mieszka od kilku lat i nie jest właścicielem? Brak aktu notarialnego, a informacja pochodzi z Geoportalu. Czy zamykamy z datą bieżącą, czy cofamy się do dnia wystawienia aktu?
 • Czy można wygasić deklarację złożoną przez właściciela nieruchomości, gdy wiemy z informacji Urzędu Skarbowego, że właściciel jest nieuchwytny i nie można ustalić jego miejsca zamieszkania?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie reaguje na wezwania do złożenia deklaracji? Jak zmusić mieszkańca do złożenia deklaracji? Płaci za odpady, ale deklaracji nie chce złożyć
 • Co zrobić w przypadku mieszkańca, który uchyla się od złożenia dokumentu po zmianie sposobu naliczenia opłaty (nie stawki) w sytuacji, gdy gmina zmienia sposób naliczania opłaty?
 • Co w przypadku, gdy np. już we wrześniu wiemy, że system wygeneruje nadpłatę, czy należy podjąć jakieś czynności, żeby zmienić stawkę? Co z ewentualną nadpłatą, jeśli jest znaczna?
 • Czy gmina może żądać szczegółowego oświadczenia w deklaracji o przyczynie złożenia deklaracji np. urodzenie dziecka, przyjazd mieszkańca?
 • Czy w przypadku wniosku o rozłożenie na raty lub umorzenia zadłużenia, jako załącznika możemy żądać od mieszkańca dokumentów potwierdzających jego sytuację materialną?
 • Skąd brać informacje o śmierci podatnika lub o narodzinach dziecka? Czy USC może przekazywać takie dane? Na jakiej podstawie prawnej wydać decyzję podwyższającą opłaty za odpady w przypadku śmierci lub narodzin?

Czyim obowiązkiem jest złożenie deklaracji – właściciela, zameldowanego czy zamieszkałego?

 • Kto powinien złożyć deklarację? Zamieszkały czy zameldowany?
 • Czy deklarację w przypadku wynajmowania nieruchomości ma złożyć najemca, czy właściciel? Kto faktycznie dokonuje opłaty?
 • Czy możemy odmówić mieszkańcowi przyjęcia deklaracji, jeżeli jest najemcą?
 • Co w przypadku, gdy student wynajmuje mieszkanie?
 • Jak zamknąć konto dla osoby, która wynajmowała nieruchomość i to ona złożyła deklarację?
 • Jeżeli najemca opuści lokal nie zgłaszając tego faktu w urzędzie, a pisemne oświadczenie złoży właściciel nieruchomości i wskaże, że najemca z danym dniem opuścił nieruchomość, to czy możemy dokonać odpisu?
 • Czy można zamknąć kartotekę osobie z urzędu, jeżeli nie jest ona właścicielem nieruchomości, ale najemcą? Pisma nie są odbierane, nie została również założona deklaracja zerująca i zaległości cały czas rosną. Z informacji uzyskanych od sąsiadów wynika, że ta osoba już tam nie mieszka
 • PRZYKŁAD: została złożona deklaracja przez mieszkańca; wysłano na podany adres list, który wrócił z adnotacją, że adresat wyprowadził się. Jak postąpić w tej sytuacji? Czy wezwać właściciela do złożenia oświadczenia, że dany lokator już tam nie zamieszkuje i na tej podstawie dokonać odpisu?
 • Od kiedy odpisać lokatora, który wyprowadził się, a tego nie zgłosił? Od chwili, którą wskaże nam właściciel w oświadczeniu czy od miesiąca bieżącego?
 • PRZYKŁAD: właściciel złożył deklarację, zaległość lokatorów wynosi ok 1500 zł, tytuł wykonawczy idzie na właściciela. Jak powinno się postąpić?
 • Kto powinien zostać uznany za podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami: gmina jako właściciel nieruchomości czy najemcy lokali? Są to w większości budynki kilkulokalowe, ale bez wyodrębnionych formalnie lokali, nie ma założonych wspólnot mieszkaniowych.
 • Czy istnieje podstawa prawna do tego, aby deklaracje na opłatę za odpady mogły być składane przez osoby fizyczne - najemców gminnych nieruchomości, a nie przez właściciela nieruchomości (gminę)?
 • Umowa najmu zakończyła się w 2020 roku. Do chwili obecnej naliczana była opłata, ale w 2022 r. wynajmowany budynek został rozebrany. Co w takiej sytuacji?
 • Co zrobić, jeżeli właściciel nieruchomości udostępnił ją uchodźcom i zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą? Czy powinien złożyć deklarację jako nieruchomość zamieszkała?
 • Co, jeśli uchodźcy mieszkają w domu sami lub w budynku użyteczności publicznej, jak im naliczyć opłatę i od kiedy?
 • Czy możliwa jest rezygnacja z dokonywania korekt deklaracji na odpady, z uwagi na zamieszkanie w nieruchomości uchodźców?
 • Czy istnieje możliwość zwolnienia z opłaty osób, które przyjęły uchodźców pod swój dach?
 • Zwolnienia z opłat dla mieszkańców objętych Kartą Dużej Rodziny.
 • Jakie formy pomocy w zakresie opłaty śmieciowej może zaoferować wójt/burmistrz/prezydent?
 • Czy gmina może zapłacić za kontenery z odpadami po pogorzelcach?

Kiedy można odpisać pracujących w delegacji, uczniów lub osoby zamieszkujące sezonowo?

 • Czy osoba, która ma firmę transportową i pracuje jako kierowca także powinna złożyć deklarację?
 • Czy kierowcy zawodowi powinni być ujęci w deklaracji?
 • Czy można odpisać kierowców tirów pracujących w delegacji?
 • Co z osobami, które pracują w delegacji i przyjeżdżają tylko co jakiś czas na kilka dni?
 • PRZYKŁAD: pracownik przyniósł zaświadczenie od pracodawcy, że pracuje w delegacji i on opłaca od niego za odpady. Przyjeżdża do domu na weekendy. Czy powinna być od niego naliczona opłata?
 • Czy można odpisać studentów? Co, jeśli student ma wynajęte mieszkanie? Czy właściciel może złożyć deklarację zmniejszającą za te osoby?
 • Co z uczniami, którzy przebywają w internacie lub akademiku?
 • Na jakiej podstawie prawnej można odmówić odpisu dziecka przebywającego w internacie?
 • PRZYKŁAD: w zeszłym roku pan zaczął wpłacać w okresie wakacyjnym za 3 osoby, a od października z powrotem za 2 osoby, niestety nie złożył deklaracji zmieniającej liczbę osób. Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy wezwać do złożenia deklaracji czy wszcząć postępowanie?
 • Jeżeli student ma wynajęte mieszkanie w innej miejscowości i tam opłaca odpady, ale raz na jakiś czas przyjeżdża na weekend, np. raz lub dwa razy w miesiącu, to gdzie ma opłacać odpady?
 • Co ze studentami? Czy możemy ich wypisywać? Czy powinniśmy wymagać jakichś potwierdzeń?
 • Jeżeli starsza osoba wyjeżdża na zimę, na kilka miesięcy do rodziny, to czy może nie płacić w tym okresie?
 • Czy czasowa nieobecność, związana z wypoczynkiem, leczeniem medycznym itp. może być „zawieszeniem” opłaty i dokonaniem na karcie podatnika odpisu za 3 osoby od miesiąca kwietnia tj. 63,00 zł/miesiąc? Jeżeli zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązaniem powstającym za okresy miesięczne?
 • Jeżeli 3 osoby wyjechały w kwietniu na okres 3 tygodni, to czy można dokonać odpisu w obrębie danego miesiąca?
 • PRZYKŁAD: ojciec wpisał datę zaistnienia zmiany jako 14.02., ponieważ córka się wyprowadziła, a córka złożyła deklarację z datą 28.03. Wiemy od ojca, że w lutym wyprowadziła się do nowego domu. Co zrobić?
 • Co w sytuacji, gdy ojciec złożył deklarację na pomniejszoną liczbę osób mówiąc, że syn się wyprowadził, ale nie chce podać adresu zamieszkania syna?
 • PRZYKŁAD: pan przebywał rok w zakładzie karnym. Mieszka sam. Czy można odpisać składki za okres odbywania kary?
 • PRZYKŁAD: osoba zamieszkuje sezonowo w naszej gminie i nie chce złożyć deklaracji. Twierdzi, że płaci za śmieci w czynszu w swoim mieście, a w naszej gminie nie produkuje odpadów, bo prowadzi ekologiczny tryb życia i nie oddaje żadnych odpadów. Ewentualnie wytworzone tutaj wywozi do siebie do miasta. Jak postąpić w takim przypadku?
 • Co robić w sytuacji wyjazdu właściciela nieruchomości za granicę, który nie złożył deklaracji zerowej?
 • Co w przypadku, gdy okazuje się, że osoba wyprowadziła się z granicę i nie złożyła deklaracji "0"? Czy można zamknąć konto z datą wsteczną? Czy trzeba wprowadzić deklarację "0" z datą bieżącą?
 • Jak zamknąć konto, jeżeli właściciel nieruchomości wyjechał za granicę, a nieruchomość niezamieszkała jest od 3 lat i nie zgłosił zmiany?
 • Co w przypadku, gdy osoba zameldowana w danej nieruchomości chce wypisać się z deklaracji, ponieważ twierdzi, że przebywa za granicą kraju, a na dowód powyższego przedstawia tylko umowę o pracę, nie ma nawet meldunku tymczasowego za granicą. Czy taka osoba może być poza systemem gospodarowania odpadów?
 • Na jakiej podstawie zweryfikować odpis osoby pracującej za granicą?
 • Jak postępujemy z osobami przebywającymi za granicą, przyjeżdżającymi np. co pół roku na 2 tygodnie?


2. W jaki sposób należy dokonywać korekt w deklaracjach? Co w przypadku sprzedaży nieruchomości? Jak postąpić w przypadku zgonu?

Od jakiego terminu należy odpisać zmarłą osobę? Jak postąpić, gdy zmarła samotna osoba nadpłaciła kwotę za odpady? Jak reagować, gdy zmarła osoba mająca zadłużenie i nie jest znany spadkobierca?

 • Jeżeli zgon nastąpił 20 maja, to czy odpis należności powinien nastąpić od maja czy od czerwca?
 • Osoba zmarła 25 września. Odpisujemy ją od września czy od października?
 • Jeżeli osoba zmarła 28 kwietnia, to od kiedy należy dokonać korekty deklaracji?
 • Czy członkowie nie składają deklaracji zerowej po zgonie osoby, która miała złożoną deklarację?
 • Jeżeli właściciel zgłosi 190 dni od śmierci mieszkańca, to od jakiego terminu możemy odpisać zmarłą osobę?
 • Jak liczymy termin w przypadku zmarłego mieszkańca, jeśli zgłoszenie jest do 6 m, deklaracja złożona później 8m?
 • Czy możemy cofnąć płatność 6 miesięcy, jeżeli zmarł domownik i właściciel zgłosił ten fakt dopiero rok później?
 • Na zgłoszenie zgonu jest 6 m-cy. Z jaką datą może zmienić deklarację osoba, jeśli od zgonu bliskiej osoby minęło więcej niż 6 m-cy?
 • Jeżeli osoba zmarła, to czy odpisujemy ją od miesiąca, w którym zmarła? Co z zaległościami, jeżeli jest brak spadkobierców?
 • PRZYKŁAD: syn w maju zgłosił zgon ojca, który miał miejsce w październiku. Razem ze zgłoszeniem złożył deklarację zerową. Czy od daty zgonu nie naliczamy żadnych opłat, pomimo tego, że minęło już 6 miesięcy?
 • PRZYKŁAD: córka po zmarłych rodzicach przejmuje nieruchomość, to czy należy zamknąć konto rodziców a nowy właściciel składa deklarację na nowe konto, czy można przypisać córce konto rodziców, zmieniając tylko podmiot? Kto powinien złożyć deklarację zerową w przypadku zgonu właściciela? Czy na podstawie aktu zgonu można zawiesić konto?
 • Czy na podstawie samego aktu zgony przyniesionego przez kogoś z rodziny można zamknąć konto? Czy kopię tego aktu zostawiamy w dokumentacji?
 • PRZYKŁAD: osoba zmarła, zamieszkiwała sama. Rodzina cały czas płaci za odpady. Z ewidencji ludności jest informacja o zgonie. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Czy na podstawie zawiadomienia z US o zgonie podatnika ze wskazaniem daty śmierci możemy zamknąć pozycję tego podatnika?
 • Jeżeli zgon odpisujemy z urzędu, to czy dokonujemy w deklaracji adnotacji o dokonanym odpisie na podstawie przepisu art. 177 o.p. czy sporządzamy PK?
 • Zmarł podatnik, który złożył deklarację, a wpłaty nadal wpływają regularnie – czy od daty zgonu należy przeksięgować na deklarację osoby, która je uiszczała?
 • PRZYKŁAD: deklaracja była na męża, który zmarł, a obydwoje małżonkowie byli właścicielami. Czy można na karcie zmienić tylko właściciela, jeżeli on miał naliczenia, a żona zgadza się na przejęcie należności?
 • Dlaczego błędne jest kontynuowanie historii osób na danym koncie pod jednym adresem?
 • W przypadku zgonu podatnika na czyje konto przeksięgować, jeśli nie ma spadkobiercy, czy nie powinien zostać zrobiony odpis?
 • Co, jeżeli zmarła osoba, która miała w deklaracji oprócz siebie 3 osoby? Czy zamykamy taką deklarację? Czy wzywamy osobę zameldowaną do złożenia nowej deklaracji?
 • Co w przypadku, gdy nastąpił zgon, a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone? Na kogo deklaracja?
 • Czy po odpisaniu na koncie opłaty z powodu zgonu, możemy przeksięgować powstałą nadpłatę na konto małżonki, jeżeli jest współwłaścicielem, czy dopiero po ustaleniu spadkobierców?
 • Czy środki z konta zmarłego powstałą po wyzerowaniu jego konta? Czy nadpłatę można przeksięgować bez ustalenia spadkobiorców?
 • Komu zwrócić nadpłatę w przypadku, gdy osoba zmarła była sama i nie ma nikogo z rodziny?
 • PRZYKŁAD: jeżeli właściciel zgłosił 3 osoby w deklaracji z USC, mam informację, że właściciel zmarł i nikt z rodziny nie przychodzi zmienić deklaracji ani nie wiadomo nam o spadkobiercach, opłata jest nadal naliczana, a nikt nie płaci, co powinniśmy zrobić?
 • Co można zrobić z osobą zmarłą, która nie miała zapłaconych należności? Czy zamykamy konto? Co zrobić z należnością? Umarzamy czy zostawiamy na okres lat 5 i po tym czasie umarzamy? Czy szukamy spadkobierców?
 • Co, jeżeli właściciel nieruchomości zmarł, a zostały 2 osoby zamieszkujące, które nie są właścicielami? Czy można te osoby wezwać do złożenia deklaracji?
 • Osoba zmarła. Tylko ona była w deklaracji; nikt z rodziny nie przyszedł wyzerować deklaracji. Osoba zmarła nadpłaciła kwotę za odpady na kolejne miesiące. Co zrobić z nadpłatą i jak zamknąć konto?
 • Jak usunąć z konta przedawnioną nadpłatę?
 • Co w przypadku, kiedy mieszkaniec zmarł w 2020 roku, a dopiero teraz mamy wiedzę o jego zgonie, na jego koncie powstało zadłużenie. Jak postąpić z tym zadłużeniem?

Jak prawidłowo przeprowadzić procedury związane z deklaracjami podczas sprzedaży lub nabycia nieruchomości?

 • Co w przypadku, gdy mamy złożoną deklarację na nowego właściciela dwa miesiące po nabyciu nieruchomości, a przez te dwa miesiące użytkował nieruchomość stary właściciel i nie mamy protokołu zdawczego?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel sprzedał zadłużoną nieruchomość, a nowy właściciel nie złożył deklaracji?
 • Jeżeli nowy właściciel nie złożył deklaracji od roku 2019, to czy może złożyć deklarację po terminie za lata wstecz? Czy należy wszcząć postępowanie?
 • Czy można cofnąć się do października i wyzerować deklarację na podstawie aktu notarialnego w sytuacji, gdy: kobieta składa deklarację z dniem dzisiejszym, w akcie notarialnym jest zapis, że sprzedała nieruchomość i nie mieszka w niej od października 2019 roku?
 • Co w sytuacji, gdy nastąpiła sprzedaż nieruchomości, nikt nie złożył deklaracji zerowej, jest informacja o sprzedaży z wymiaru podatków, nikt nie zamieszkuje nieruchomości. Czy można zamknąć taką pozycję na podstawie daty z aktu notarialnego i zebranych informacji i wezwać nowych właścicieli?
 • Czy można zamknąć konto na podstawie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości bez deklaracji zerowej, z notatką służbową?
 • Czy na podstawie aktu sprzedaży można zamknąć konto w sytuacji, kiedy sprzedający nie złożył deklaracji zerowej?
 • Czy zamknięcie deklaracji poprzedniego właściciela obywa się na podstawie aktu notarialnego nowego właściciela? Czy dotyczy to również nieruchomości zamieszkałych? Nowy właściciel otwiera deklarację, a stary nie zamknął. Co w tej sytuacji?
 • Właściciel nieruchomości miał złożoną deklarację. W zeszłym roku sprzedał nieruchomość, ale nie wypisał się ze śmieci. Nowy właściciel mieszka za granicą i nie składał deklaracji na tej nieruchomości. Wiadomość o tej sprzedaży uzyskałam teraz. Czy można wygasić deklarację z chwilą sprzedaży?
 • Jak zamknąć wymiar osobie, która już nie mieszka od kilku lat i nie jest właścicielem? Brak aktu notarialnego, a informacja z Geoportalu. Czy zamykamy z datą bieżącą czy cofamy się do dnia wystawienia aktu?
 • Właściciel nieruchomości miał złożoną deklarację. W zeszłym roku sprzedał nieruchomość, ale nie wypisał się ze śmieci. Nowy właściciel mieszka za granicą i nie składał deklaracji na tę nieruchomość. Wiadomość o tej sprzedaży uzyskaliśmy teraz. Czy można wygasić deklarację z chwilą sprzedaży?
 • Co w przypadku związku celowego, który nie posiada dostępu do takich informacji jak podatek od nieruchomości? Skąd uzyskać informację o zmianie właściciela?
 • Jeśli ktoś sprzeda nieruchomość, to czy może złożyć deklarację wycofującą?
 • Co zrobić w sytuacji, jeżeli mieszkaniec sprzedaje nieruchomość i urząd przez kilka miesięcy o tym nie wie? Czy to na nim ciąży obowiązek, żeby nas poinformować, że zmienia miejsce zamieszkania? Czy nowy właściciel składa pierwszą deklarację, a wcześniejszemu właścicielowi zamykamy konto na podstawie PK?
 • Czy w momencie sprzedaży właściciel nie jest już zobowiązany wnosić opłaty za odpady? Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości zamykamy konto poprzedniego właściciela na podstawie aktu notarialnego?
 • Czy w przypadku zbycia nieruchomości sami dokonujemy odpisu na podstawie aktu notarialnego i wzywamy nowego właściciela?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nieruchomość została sprzedana a jeden z poprzednich współwłaścicieli nie wycofał deklaracji i powstały duże zaległości?
 • Co, jeśli w przypadku zmiany właściciela stary właściciel uiszczał opłaty przez kolejne miesiące po sprzedaży nieruchomości do momentu złożenia deklaracji przez nowego właściciela? Czy powinniśmy stwierdzić nadpłatę z urzędu?
 • Co z zaległościami w kartotece w przypadku sprzedaży nieruchomości, gdy nie wiemy o sprzedaży, a podatnik sam nas nie poinformuje w ciągu 14 dni?
 • Jak się nalicza opłatę za śmieci, jeśli ktoś złożył deklarację w połowie miesiąca?
 • Niektóre deklaracje na odpady nie zostały pozamykane i opłaty nadal są naliczane chociaż nikt nie mieszka. Jak poprowadzić postępowanie w takiej sprawie?
 • Osoba będąca właścicielem działki rekreacyjnej nie złożyła deklaracji. Wszczęto postępowanie i wydano decyzję określająca wysokość opłaty. Nieruchomość została sprzedana. Co w takiej sytuacji?
 • Jeżeli osoba była właścicielem działki przez 7 miesięcy, a w sierpniu sprzedała nieruchomość, to czy opłatę pobieramy też od drugiego właściciela?
 • Na jakiej podstawie możemy zamknąć konto wymiarowe po otrzymaniu informacji o sprzedaży nieruchomości np. z podatków? Wydajemy decyzję czy na podstawie notatki służbowej?
 • Osoba nabyła spadek. W wakacje było zużycie wody, ale nie złożyła deklaracji. Czy taką nieruchomość traktować jako letniskową?
 • Jak postępujemy w przypadku zaległości na sprzedanej nieruchomości?

Jak prawidłowo dokonać korekty deklaracji?

 • Korekty deklaracji – jak wygląda składanie deklaracji ze zmianą danych
 • Ile czasu ma podatnik na złożenie korekty deklaracji?
 • Z czego wynika brak konieczności podawania uzasadnienia korekty deklaracji?
 • Jak postępujemy w przypadku podatnika zmieniającego adres zamieszkania - czy zamykamy konto w danej miejscowości, a otwieramy na nowy adres, czy łączymy i zmieniamy tylko adres?
 • PRZYKŁAD: kobieta zameldowała się na określony czas i złożyła deklarację, ale nie płaci za odpady i ma zaległości. W odpowiedzi na upomnienie napisała pismo, że nie złożyła deklaracji i nie zgadza się na ściąganie z niej opłaty. Jednocześnie wskazała adres zamieszkania w innej miejscowości i nie chce złożyć deklaracji zerującej. Nieruchomość jest niezamieszkała. Czy można dokonać odpisu na podstawie pozyskanych informacji z jej miejsca zamieszkania, zgodnie z informacją, że tam uiszcza opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi?
 • Czy w razie zmiany adresu podatnika otwieramy nowe konto czy zmieniamy dotychczasowe?
 • Jeżeli właściciel składa deklarację na początku roku, a pod koniec roku wyjedzie, to czy składa deklarację zerową?
 • Co w przypadku, gdy deklaracja została złożona przez panią, a zmianę deklaracji złożył jej mąż? Czy powinniśmy uznać taką deklarację?
 • Osoba w terminie złożyła deklarację zmniejszającą przez ePUAP, ale na złym formularzu. Została wezwana do złożenia na formularzu prawidłowym. Poprawioną deklarację złożyła po terminie z zaświadczeniem z obecnego miejsca, że od tamtego terminu ponosi opłaty w obecnym miejscu. Od kiedy możemy odpisać tę osobę? Od terminu pierwszej deklaracji czy tej poprawionej?
 • Jeżeli mieszkaniec przebywał w szpitalu przez kilka miesięcy, a zamieszkuje nieruchomość sam oraz nie została złożona deklaracja zerowa o zmianie w terminie 14 dni, to czy można dokonać zmiany po tym terminie, na podstawie przedstawionych przez niego informacji, np. na podstawie wypisu ze szpitala?
 • Właściciel przebywa w domu opieki, o czym poinformowała osoba upoważniona przez właściciela. Czy można na tej podstawie zamknąć deklarację?
 • Czy deklaracja wstecz powinna być złożona na druku wówczas obowiązującym?
 • W 2020 roku został zmieniony druk deklaracji i obowiązywał do roku 2022. Jeżeli płatnik złożył deklarację za rok 2020, a obecnie obowiązuje nowy wzór deklaracji, to czy zmiana dotycząca wysokości opłaty powinna być złożona na nowej czy starej deklaracji?
 • Czy robiąc przypis i cofając się kilka lat wstecz, mieszkaniec musi złożyć kilka deklaracji z osobnymi stawkami, jeżeli na przestrzeni tych lat stawka się zmieniała?


3. W jakich sytuacjach należy zastosować opłatę podwyższoną? Czy w przypadku braku segregacji należy od razu bezwzględnie wydać decyzję?

 • Co z właścicielami nieruchomości, którzy nie zmienili deklaracji na system selektywny w sytuacji braku uchwały dotyczącej deklaracji na stawki opłaty podwyższonej?
 • Czy w przypadku otrzymania informacji od firmy odbierającej odpady o braku segregacji to należy wydać tylko decyzję o nałożeniu podwyższonej stawki czy należy prowadzić całą procedurę zaczynając od zawiadomień?
 • Co w przypadku, gdy dostaliśmy od firmy odbierającej odpady zestawienie dot. ilości odebranych odpadów (liczby pojemników) z danej nieruchomości, w którym nie są wskazane liczby pojemników segregowanych i faktycznie zamieszkujący nie oddają odpadów segregowanych?
 • Jeśli na wezwanie dana osoba złożyła deklarację, że segreguje zaznaczając zmianę na 01.05.2020 to należy przyjąć, że od 1 stycznia do 1 maja nie wykonywała obowiązku segregacji i naliczamy opłatę podwyższoną, czy należy założyć, że jak nie ma informacji od firmy odbierającej odpady o nieprawidłowościach to znaczy, że dana osoba segregowała?
 • Co, jeżeli właściciel nieruchomości stwierdza, że nie segreguje i nie będzie segregował odpadów i chce płacić podwyższoną opłatę? Czy musimy czekać na kontrolę firmy odbierającej odpady? Brak segregacji stwierdzono w styczniu, właściciel dostał żółtą kartę, a w marcu była rekontrola i dostał czerwoną kartkę. Czy w związku z tym opłatę podwyższoną naliczamy za dwa miesiące?
 • Za stwierdzony brak segregacji wzrasta stawka za odpady. Na jak długo powinno się podwyższyć taką opłatę?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy ktoś zgłasza się do urzędu i mówi, że nie będzie segregować odpadów i chce płacić podwyższoną stawkę?
 • Jaki powinien być termin płatności w decyzji o podwyższonej stawce?


4. Omówienie wyroków dot. incydentalności w zakresie segregacji odpadów


5. W jaki sposób kontrolować mieszkańców z selektywnej zbiórki odpadów segregacji? Jakie kary finansowe grożą gminie za brak ewidencji umów i brak kontroli właścicieli nieruchomości?

Kto powinien kontrolować mieszkańców? Z jaką częstotliwością należy kontrolować? Czyj podpis jest wymagany na protokole?

 • Czy plan kontroli jest obowiązkowy?
 • Czy wszystkie kontrole powinny się odbywać minimum raz na dwa lata?
 • Kiedy należy przeprowadzić kontrolę, a kiedy oględziny? Jaka jest różnica?
 • Czy wszystkie wpisane podmioty powinny być skontrolowane?
 • Czy zawiadamiać właściciela nieruchomości o kontroli?
 • Jeśli została przeprowadzona kontrola u właściciela i stwierdzono, że nie ma on umowy na odbiór odpadów i nie ma wszystkich frakcji, to od kiedy w decyzji mamy wskazać okres, za który właściciel będzie uiszczać opłatę za śmieci?
 • Czy można zrobić oględziny altanki śmietnikowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej bez zawiadamiania strony? Powodem są protokoły firmy odbierającej odpady o braku segregacji.
 • Jak ustalić liczbę osób zamieszkujących?
 • Jak przeliczać ilość wody na osoby, aby ustalić opłatę za odpady?
 • Czy gmina może mieć dwie odmienne metody naliczania - dla zabudowy jednorodzinnej od osoby i dla zabudowy wielorodzinnej za zużycie wody?
 • Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowe jest spółką to czy może udostępnić dane zużycia wody?
 • Czy na podstawie przepisu art. 6o ust. 1a możemy wystąpić do spółdzielni lub zarządcy o podanie zużycia wody na konkretnych lokalach?
 • Czy w przypadku, gdy zarządca składa deklarację, możemy wezwać właściciela mieszkania do wyjaśnień odnośnie liczby osób zamieszkujących?
 • Na jakiej podstawie uzyskujemy informację z USC o zgonach, urodzeniach i nowych zameldowanych?
 • Czy w wyjaśnieniach możemy wymagać, aby osoba wezwana wskazała, gdzie mieszkają inne osoby?
 • Czy można sugerować się liczbą osób z dodatku osłonowego lub węglowego do weryfikacji liczby osób w deklaracji?
 • Omówienie kar w przypadku braku segregacji w zabudowie wielorodzinnej
 • Czy firma wywożąca odpady może dokonywać kontroli odpadów, czy ten obwiązek ciąży tylko na organie podatkowym? Taki zapis mamy w umowie z firmą
 • Czy nieruchomości nieobjęte gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne, jak kontrolować takie nieruchomości?
 • Kontrola nieruchomości pod względem prawidłowej segregacji. Jaki jest zakres tej kontroli? Na ile gmina może sobie pozwolić, aby ocenić, czy jest prowadzona prawidłowa segregacja?
 • Czy należy umieścić zapis określający stopień zanieczyszczenia po przekroczeniu, którego stwierdzimy, że nie została zachowana segregacja?
 • Kiedy wydajemy decyzję na stawkę podwyższoną po kontroli segregacji śmieci?
 • Czy w przypadku braku segregacji od razu wszczynamy postępowanie? Czy możemy wysłać upomnienie?
 • Jaką decyzję wydajemy w przypadku braku segregacji na podstawie przepisu art. 6ka? Decyzję określającą czy ustalającą?
 • W regulaminie jest zapis, że naliczamy podwyższoną opłatę, jeżeli w ciągu roku kalendarzowym zostaną stwierdzone nieprawidłowości w segregowaniu. Jeżeli z danej nieruchomości w ciągu roku stwierdzimy złą segregację dwa razy, to mimo że zostanie stwierdzona następna zła segregacja, ale będzie ona już w następnym roku to nie możemy naliczyć podwyższonej opłaty?
 • Co, jeżeli właściciel nieruchomości stwierdza, że nie segreguje i nie będzie segregował odpadów i chce płacić podwyższoną opłatę? Czy musimy czekać na kontrolę firmy odbierającej odpady? Brak segregacji stwierdzono w styczniu, właściciel dostał żółtą kartkę, a w marcu była rekontrola i dostał czerwoną kartkę. Czy w związku z tym opłatę podwyższoną naliczamy za dwa miesiące?
 • Co, jeśli ktoś od dłuższego czasu nie segregował a nikt nie wszczął postepowania?
 • Firma odbierająca odpady przesłała do urzędu protokoły z kontroli - zdjęcia koszy, na których jest adres nieruchomości. Została naliczona podwyższona opłata i właściciel odwołał się do kolegium, które umorzyło postępowanie ze względu na brak podpisu właściciela na protokole. Czy słusznie?
 • Firma powinna poinformować właściciela o zauważonych nieprawidłowościach np. listownie. Jak powinna to zrobić, jeśli zgodnie z zasadami RODO nie ma dostępu do danych właścicieli/mieszkańców, a jedynie adresy, z których ma odbierać odpady?
 • Firma odbierająca odpady nie daje informacji na temat nieruchomości, które nie segregują odpadów, nie przesyłają zdjęć i protokołów. Z innych źródeł są informacje, że takie sytuacje się zdarzają. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • W jaki sposób wystawić decyzję, gdy ktoś stwierdza segregacje, ale jej nie stosuje?
 • Jak postąpić w przypadku pojemnika, z którego korzysta kilka wspólnot i nie ma segregacji? Czy można je solidarnie obciążyć podwyższoną stawką?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której mamy nieruchomość, której właściciel nie złożył deklaracji i jednocześnie są dowody, że nie segreguje śmieci?
 • Jak kontrolować mieszkańców zwolnionych z pełnej odpłatności z tytułu obniżonego dochodu? Co możemy sprawdzać, jakich dokumentów żądać na potwierdzenie dochodu uprawniającego do obniżki?
 • Jeżeli gmina posiada ulgę dla osób o niskich dochodach to jakich dokumentów potwierdzających niski dochód możemy wymagać?
 • W jaki sposób można zlokalizować uchodźców, jeżeli nie jest prowadzona ewidencja?
 • Czy organ może wszcząć postępowanie wobec stron niezamieszkujących nieruchomości?
 • Czy spisujemy protokół z kontroli w terenie?
 • Jeżeli nie ma właściciela nieruchomości, ale jest pełnoletni domownik, który udziela wyjaśnień, to czy on może podpisać protokół?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nie jest obecny na kontroli? Czy protokół może być niepodpisany?
 • Czy z kontroli na protokole kontroli potrzebny jest podpis osoby składającej deklarację, czy właściciela nieruchomości? Czy protokół jest ważny bez podpisu tej osoby?
 • Co, jeżeli właściciel gruntu zgłosi, że ktoś wysypał odpady na jego nieruchomość? Z przeprowadzonej kontroli nie ma możliwości zidentyfikować właściciela odpadów. Czy mamy nakazać właścicielowi nieruchomości usunąć odpady, pomimo że on zgłosił podrzucenie śmieci?
 • Jakie są kary za brak przeprowadzenia kontroli w firmach odbierających odpady?
 • Jakie są sankcje dla gminy za brak kontroli segregacji?

Jak skutecznie sprawdzić czy właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia kompostuje bioodpady?

 • Czy gmina ma obowiązek kontrolowania kompostowników?
 • Pojęcie bioodpadów i odpadów zielonych na gruncie ustawy o odpadach
 • Czy drzewo wycięte z nieruchomości zamieszkałej traktujemy jako bioodpad?
 • Czy wymagany jest podział bioodpadów na kuchenne i „zielone”? Czy jeżeli taki podział zostanie wprowadzony to można odbierać odpady kuchenne tylko u źródła a „zielone” tylko na PSZOKu?
 • Czy w przypadku kontroli kompostownika musi być wysłane pismo o wszczęciu postępowania, czy wystarczy zawiadomienie o kontroli?
 • Czy właścicieli domów jednorodzinnych należy informować o kontroli, aby sprawdzić posiadanie kompostownika?
 • Czy właścicieli domów jednorodzinnych trzeba informować o kontroli pracowników gminy nawet jeśli nie występuje potrzeba wejścia na teren nieruchomości? Co należy zrobić, gdy zachodzi potrzeba wejścia na posesję, aby sprawdzić posiadanie kompostownika? Czy potrzebna jest wcześniejsza zapowiedź czy wystarczy zgoda właściciela na wejście w dniu kontroli?
 • Na jakiej podstawie prawnej można udostępnić ogłoszenie o kontroli kompostowników?
 • Jak często muszą być kontrolowane kompostowniki?
 • Jak wygląda kontrola kompostownika bez oględzin, czyli bez zawiadomienia i wszczęcia postępowania?
 • Jakie są wymagania dotyczące kompostownika? Czy wyrzucanie trawy i pozostałych odpady BIO na „gnojownik” można uznać za kompostowanie w przydomowym kompostowniku?
 • Czy obornik można uznać za przydomowy kompostownik?
 • Jakie są kary za brak deklaracji lub za podanie nieprawdy w informacji o kompostowniku przydomowym?
 • Czy po naszej kontroli i stwierdzeniu braku kompostownika, właściciel może złożyć deklarację bez zniżki?
 • Czy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, może korzystać ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym?
 • PRZYKŁAD: przy kontroli kompostowników okazało się, że mieszkańcy nadal wystawiają bioodpady. Jakie wszcząć postępowanie?

Co należy zawrzeć w regulaminie? Jak powinien wyglądać kompostownik? Jak należy postępować z bioodpadami? Jak wygląda obowiązek oddawania bioodpadów w gminie wiejskiej u osób podsiadających gospodarstwa?

 • Jak nie powinny wyglądać zapisy regulaminu? Jakie zapisy są niewłaściwe?
 • Czy możemy wprowadzić ograniczenie ilości bioodpadów?
 • Co w sytuacji, gdy co miesiąc mieszkaniec oddaje duże ilości bioodpadów do PSZOK-u po 300-400 kg na miesiąc albo więcej?
 • Jeżeli mieszkaniec posiada teren zielony i ma dużo trawy, to czy mamy obowiązek ją przyjąć?
 • Jak powinien wyglądać kompostownik?
 • Co w sytuacji, gdy wiele osób, szczególnie na wsiach, mimo posiadanych pojemników odpadów biodegradowalnych, nie oddaje ich, bo np. odpadki są zjadane przez kury? Nie posiadają kompostownika. Czy są jakieś wymogi dotyczące wymiarów kompostownika? Czy wystarczy fakt, że odpady nie są oddawane?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik płaci obniżoną stawkę za posiadany kompostownik, ale nie złożył korekty deklaracji? Jakie pismo można wystosować? Czy w tej sytuacji wzywamy do zmiany deklaracji czy robimy korektę poprzedniej?
 • Ulga za kompostownik przysługuje w zabudowie jednorodzinnej. Co w przypadku, gdy mieszkaniec z zabudowy wielorodzinnej złożył deklarację z ulgą za kompostowanie bioodpadów, która została wprowadzona do systemu, a po pewnym czasie zorientowano się, że jest ona niesłusznie wprowadzona. Czy naliczamy decyzję bez ulgi wstecz (po kilku miesiącach od złożenia deklaracji), czy z datą bieżącą?
 • Jak w przypadku budynku wielolokalowego ściągnąć zwolnienie od 2020 roku na kompostownik?
 • Jeżeli właściciel nieruchomości posiada ulgę z tytułu posiadanego kompostownika, to czy może wywozić bioodpady do PSZOK-u?
 • Co ze zmianą deklaracji na deklarację bez ulgi BIO i po 2 miesiącach zmiana na deklarację z ulgą?
 • Jeżeli mieszkaniec złożył deklarację, zadeklarował ulgę na BIO, ale zaznaczył zmianę od 2021 roku, a ulga została wprowadzona od stycznia 2022, to jak naliczyć opłatę?
 • Z początkiem roku podatnik zgłosił kompostownik i korzystał z ulgi. Po paru miesiącach zrezygnował z ulgi, po czym ponownie w tym samym roku zgłosił, że ma kompostownik i chce korzystać z ulgi. Czy jest to dopuszczalne?
 • Mieszkaniec złożył deklarację zmieniającą do 10.08 za lipiec na kompostowanie. Czy należy weryfikować czy w miesiącu lipcu były z posesji odbierane bioodpady i dopiero wtedy zmniejszyć opłatę za lipiec?
 • Od kiedy wprowadzić zwolnienie na kompostownik, jeżeli deklarację złożono 27.01 i datę powstania obowiązku określono 27.01?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec od 2020 roku nie złożył deklaracji, że będzie kompostował bioodpady, a teraz w marcu 2023 złożył deklarację, że nie będzie kompostował bioodpadów, ale nas poinformował, że jak odda gałęzie, bo robi pielęgnację drzew, to ponownie złoży deklarację, że będzie kompostował? Czy w takiej sytuacji przyjąć deklarację? Czy przeprowadzić kontrolę po tym, jak ponownie złoży deklarację na kompostowanie?
 • Czy mieszkaniec może przychodzić średnio co 3 miesiące i zgłaszać, że posiada kompostownik, a później, że nie i tak cały czas?
 • Co w przypadku, jeżeli zostały już odebrane odpady BIO w danym miesiącu, a mieszkaniec składa deklarację do 10 dnia następnego miesiąca, że posiada kompostownik? Czy taką deklarację zmienić od pierwszego dnia poprzedniego miesiąca?
 • Jeżeli mieszkaniec zabudowy wielolokalowej ma swój ogródek czy należy się ulga za kompostownik?
 • Czy w gminie wiejskiej jest obowiązek oddawania bioodpadów, jeśli mieszkaniec ma gospodarstwo i zwierzęta, którym wyrzuca resztki np. obierki?
 • Jeśli podatnik zadeklarował posiadanie kompostownika, kompostuje odpady, korzysta z ulgi, to czy może w ciągu roku zrezygnować z ulgi a np. w nowym roku przyjść i z powrotem zadeklarować kompostowanie odpadów i korzystanie z ulgi?
 • Czy na okres letni właściciel może rezygnować ze zwolnienia za kompostownik?


6. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę wydawania decyzji określających? Co należy wiedzieć o elementach decyzji? Jakie dowody zawrzeć?

 • W jakich sytuacjach wydaje się decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami?
 • Kto jest stroną w sprawie - właściciel nieruchomości czy składający deklarację?
 • Czy decyzję określającą możemy wydać na osobę niebędącą właścicielem, tylko np. wynajmującym?
 • Czy decyzję należy wydać na zarządcę, czy na spółdzielnię mieszkaniową?
 • PRZYKŁAD: w wyniku weryfikacji oświadczenia w sprawie niezwiązanej z odpadami wynikło, że do odpadów była zgłoszona mniejsza liczba osób zamieszkująca nieruchomość podległą spółdzielni mieszkaniowej. W celu weryfikacji wezwano spółdzielnię do wyjaśnień i złożenia deklaracji na ubiegłe miesiące. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, że spółdzielnia przyjęła deklarację od grudnia (nie chce korygować swojej dokumentacji), natomiast w oświadczeniu przedłożonym do urzędu określono maj jako pierwszy miesiąc, od którego ta osoba przebywa na terenie spółdzielni. Wystosowano wezwanie do złożenia deklaracji za brakujące miesiące. Brak odpowiedzi. Chcemy wydać decyzje na opłatę za brakujące miesiące. Jak rozwiązać tę sytuację?
 • Jak wydawać decyzje dotyczące stawki podwyższonej? W jaki sposób ją dokumentować?
 • Jak wydawać decyzje o podwyższeniu opłat? Czy to powinna być dwukrotność, trzykrotność w przypadku decyzji pokontrolnej?
 • Wydano decyzję w maju o nałożeniu opłaty podwyższonej za miesiące styczeń-maj. Jaki powinien być termin zapłaty?
 • Czy decyzję można wydać za okres wsteczny?
 • Czy decyzje zmieniać na podwyższoną stawkę po jednej frakcji czy np. trzy frakcje?
 • Jakie mogą być przyczyny wszczęcia postępowania m.in. brak złożenia deklaracji?
 • Wszczęto postępowanie celem wydania decyzji naliczającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłaliśmy pismo do US w celu pozyskania informacji o miejscu zamieszkania, ponieważ nikt nie odbiera z danego adresu pism. US odpisał nam, lecz nadał klauzulę „tajemnica skarbowa”. Czy taką informację możemy wykorzystać w danym postępowaniu?
 • Jeżeli stare druki deklaracji nie zostały uchylone uchwałami, to czy można cofnąć się starymi drukami?
 • Wydawanie decyzji w przypadku braku segregacji śmieci. Jak naliczyć wyższą stawkę w przypadku braku segregacji? Procedura od wszczęcia postępowania
 • Czy przed wydaniem decyzji przedłużającej ponownie należy wszcząć postępowanie?
 • Czy dowodem w sprawie mogą być odczyty z kodów kreskowych, że ktoś oddaje tylko i wyłącznie czarne worki?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkańcy wystawiają worki do drogi głównej (z wąskiej uliczki, gdzie jest kilka budynków), a wśród osób jest taka, która nie złożyła deklaracji?


7. Jakie uchwały są obowiązkowe? Kiedy należy dokonać zmian uchwał? Jakie zapisy regulaminu powinny obejmować?

 • Które uchwały i w jakim czasie należy zmienić. Nowelizacja ustawy.
 • Ile i jakie uchwały powinny być podjęte w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, począwszy od roku 2018?
 • Kiedy można zmieniać uchwałę w sprawie stawek?
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w uchwale oraz w regulaminie?
 • Jeśli nie mamy nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem, nie mamy też domków letniskowych na terenie gminy, to czy należy skonsultować się z RIO? Czy podjąć uchwałę?
 • Jeśli nie mamy nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem, to czy musimy podjąć uchwałę?
 • W gminie uchwały zostały podjęte 29 kwietnia z mocą obowiązywania od 1 lipca. Czy w związku z wprowadzeniem systemu obowiązkowej segregacji wszystkie nieruchomości muszą złożyć nową deklarację? Jeśli nie, to co z osobami, które mają zgłoszony zmieszany sposób odbioru odpadów? Czy należy wysłać im wezwanie do zmiany deklaracji, czy wydać decyzję z urzędu, która nałoży na mieszkańca obowiązek segregacji?
 • Czy właściciel może złożyć na nieruchomość deklarację na 3 miesiące w roku w przypadku, gdy gmina nie ma podjętej uchwały?
 • Czy należy zmienić uchwałę dot. górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych, jeśli nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem? A w obowiązującej uchwale mamy określone wartości netto oraz ilości odpadów w m³?
 • Jeżeli w systemie nie mamy nieruchomości niezamieszkałych, to czy musimy podjąć uchwałę o domkach letniskowych, czy właściciele mogą składać deklaracje na okres, w którym przebywają np. od czerwca do października, a gdy wyjeżdżają, składają deklaracje „0’’?
 • stawek. Czy uchwała straci moc? Na chwilę obecną nie potrzebujemy zmiany stawek, czy powinniśmy przyjąć ją ponownie?
 • Czy musimy podejmować obligatoryjnie uchwałę dot. domków letniskowych?
 • Jeśli podejmiemy uchwałę i zmienia się przedmiot opodatkowania, to czy właściciele muszą składać nowe deklaracje?
 • Czy w przypadku odbioru odpadów od mieszkańców w trybie in-house czy dla domków letniskowych należy ogłosić przetarg?
 • Co w sytuacji, gdy od początku systemu nie było uchwały o górnych stawkach?
 • Czy musimy zmienić wszystkie uchwały?
 • Czy nową uchwałę, dotyczącą stawki za pojemnik, można zrobić jako zmianę uchwały poprzedniej, czy musi być nowa?
 • Jeżeli gmina nie obsługuje nieruchomości niezamieszkałych i nie posiada na swoim terenie domków letniskowych, czy też musi zmieniać uchwałę?
 • Jeśli mamy wciągnięte do systemu nieruchomości mieszane, również musimy podejmować nowe uchwały?
 • Czy dla nieruchomości niezamieszkałej, gdzie mamy określić decyzją opłatę, skąd wziąć szacunkowe dane i czy należy wziąć wszystkie frakcje łącznie z popiołem i bioodpadami
 • Czy mamy obowiązek zmiany uchwały, jeśli nie mamy nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem?
 • Czy faktycznie musimy zmieniać uchwałę o górnych stawkach opłat? Czy ta uchwała faktycznie traci moc z dniem 30.06? Uchwała była podjęta w 2020 r. Jeśli tak, to, który art. uchwały zmieniającej na to wskazuje?
 • Co w przypadku uchwały dotyczącej górnych stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych? Systemem mamy objęte tylko nieruchomości zamieszkałe, ale powyższa uchwała jest wymagana zawsze do podjęcia.
 • Czy ceny górnych stawek można ustalić od 1 m3?
 • Czy możemy uchylić uchwałę o ryczałcie na domki letniskowe?
 • Czy gmina nieposiadająca domków letniskowych musi ustalać taką opłatę?
 • Czy uchwałę można podjąć w każdej chwili?
 • Czy uchwała musi być podejmowana co roku?
 • Jeżeli mamy wyłączone nieruchomości niezamieszkałe to w jak sposób wyliczyć górną stawkę?
 • Czy uchwała o tzw. domkach letniskowych o opłacie ryczałtowej nie jest obligatoryjna?
 • Czy obecnie maksymalna stawka w przypadku metody „od osoby” może wynosić 29,24 zł?
 • Uchwałę o zmianie stawki ryczałtowej można podjąć do 30.04. Co, jeśli termin płatności ryczałtu to 15.03? Co z zawiadomieniem?
 • Czy w analizie, gdy zmienia się poziom recyklingu, należy ją zmienić zarządzeniem zmieniającym?
 • Czy istnieją ograniczenia dotyczące wysokości górnych stawek?
 • Czy gmina powinna podjąć własną uchwałę odnośnie domków letniskowych i częstotliwości wywozu?
 • PRZYKŁAD: uchwała podjęta w październiku 2021 na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 3b, ust.4 i ust. 5, ale także na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2, ust 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 888 z późn. zm.), obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, brak domków letniskowych na terenie gminy, stawki za worek i pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej nie przekraczają maksymalnych
 • PRZYKŁAD: został ogłoszony przetarg i otwarcie ofert zaplanowane jest na 12.12.2022 r. Termin płatności pierwszej raty to 15 marca (opłata kwartalna). Czy można zmienić stawkę od 1 stycznia, jeżeli zawiadomienie będziemy wysyłać po nowym roku, po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu informacji, o ile wzrosną koszty za poszczególne frakcje odpadów?
 • PRZYKŁAD: jeśli uchwała podjęta była w 2012r. i do tej pory nic nie było zmieniane, a w systemie nie mamy nieruchomości niezamieszkałych, to musimy podjąć nową uchwałę?
 • PRZYKŁAD: czy musimy zmieniać uchwałę, podjętą 30.04.2020r., kiedy uchwalono stawki za worek i pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych? Stawka mieści się w normach ustawowych i nie będziemy jej podwyższać lub obniżać. Jeśli tak, co powinniśmy zmienić? Czy podejmujemy nową uchwałę, choć w zasadzie nic nie zmieniamy?
 • W jaki sposób należy odnieść się do zapisu o ułatwieniu segregacji niepełnosprawnym? W jaki sposób należy to realizować?


8. Jak wygląda procedura przy wykryciu rozbieżności dotyczących liczby osób? Kiedy należy dopisać nowonarodzone dziecko? Jak postąpić w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ujętej w deklaracji?

Jak postępować w przypadku rozbieżności dotyczące liczby osób?

 • Co zrobić, kiedy osoba widniejąca na deklaracji, ale niebędąca właścicielem - napisała pismo, że nie mieszka już w danym miejscu, ale nie złożyła deklaracji zerowej. Jednocześnie wezwany właściciel nie złożył również nowej deklaracji. Do kogo kierować wezwania, postanowienia?
 • Jak sprawdzić zgodność tego co jest w deklaracji, liczbę zdeklarowanych osób z faktem rzeczywistym? Jakie regulacje prawne można wykorzystać, aby kontrolować rzeczywistą liczbę mieszkańców?
 • Jak postąpić, gdy są rozbieżności w deklaracjach przez współwłaścicieli tej samej nieruchomości?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy wiemy, że stan faktyczny liczby mieszkańców jest odmienny od zadeklarowanego?
 • Jak wyliczyć opłatę w domu wynajmowanego? Deklaracja jest na 3 osoby, ale według wiedzy, liczba ta jest większa, ale dokładnie nieznana
 • Osoba złożyła deklaracje na dwie osoby. Składając wniosek na dodatek węglowy ujawniła, że daną nieruchomość zamieszkują 4 osoby, które nie są tam zameldowane. Czy na podstawie informacji z GOPS-u można wezwać osobę do zmiany deklaracji?

Kiedy należy dopisać dziecko po narodzinach? Jak prawidłowo naliczyć dopłatę?

 • Co w przypadku, gdy dziecko urodziło się 30 stycznia, to kiedy należy dopisać dziecko do odpadów - w styczniu czy w lutym?
 • Od kiedy naliczamy opłatę, jeżeli dziecko urodziło się 28 września, a zameldowano je 5 października?
 • Jeśli urodziło się dziecko a właściciel składa deklaracje dopiero po 2 latach to od jakiej daty zwiększamy o jedna osobę naliczenia?
 • Czy jeżeli dziecko urodziło się w styczniu, wysłaliśmy wezwanie w lutym, ale właściciel zgłosił się dopiero w marcu, to kiedy powinniśmy naliczyć opłatę za dziecko: od stycznia, czy możemy od daty bieżącej?
 • Co w chwili, gdy mieszkaniec zgłosi urodzenie dziecka po roku?
 • Jak postąpić w przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka 25 marca 2022r., a dopiero w kwietniu przebywającego w domu?
 • Od kiedy naliczamy opłatę, jeżeli dziecko urodziło się 28 września, a zameldowano je 5 października?
 • Jeśli dziecko urodziło się 30 stycznia, to od kiedy należy dopisać dziecko do odpadów - w styczniu czy w lutym?
 • Jeśli urodziło się dziecko, a właściciel składa deklaracje dopiero po 2 latach, to od jakiej daty zwiększamy o jedną osobę naliczenia?

Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zmiany deklaracji i dopilnować formalności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania?

 • Deklarację została złożona przez mieszkańca, wysłano na podany adres list, który wrócił z adnotacją, że adresat wyprowadził się. Jak postąpić w tej sytuacji? Czy wezwać właściciela do złożenia oświadczenia, że dany lokator już tam nie zamieszkuje i na tej podstawie dokonać odpisu?
 • Osoba złożyła deklarację zmniejszającą przez e-PUAP w terminie, ale na złym formularzu. Została wezwana do złożenia na prawidłowym formularzu. Poprawioną deklarację złożyła po terminie z zaświadczeniem z obecnego miejsca, że od tamtego terminu ponosi opłaty w obecnym miejscu. Od kiedy możemy odpisać te osobę? Od terminu pierwszej deklaracji, czy tej poprawionej?
 • Od kiedy odpisać lokatora, który się wyprowadził a nam tego nie zgłosił? Czy Od chwili, którą nam wskaże właściciel w oświadczeniu czy od miesiąca bieżącego?
 • W zeszłym roku pan zaczął wpłacać w okresie wakacyjnym za 3 osoby a od października z powrotem za 2 osoby, niestety nie złożył deklaracji zmieniającej ilości osób. Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy wezwać do złożenia deklaracji czy wszcząć postępowanie?


9. Jak odpowiednio ustalić strony postępowania? Jak przeprowadzać procedury w przypadku współwłaścicieli nieruchomości?

 • Co w przypadku, gdy nieruchomość ma pięciu współwłaścicieli?
 • Jak postąpić w sytuacji nieuregulowanej własności działki? Brak spraw spadkowych (właściciel nie żyje, są wnukowie), działka zapuszczona- wiele odpadów. Na jakiej podstawie realizować usługę odbioru odpadów i w jakiej formie, skoro to właściciel nieruchomości powinien składać?
 • Jeśli mamy deklarację od najemcy, nieprawidłową segregację, prowadzimy postępowanie, to kogo uznajemy za stronę?
 • Co, jeżeli w 2020 roku właścicielem nieruchomości była pani X, a w 2022 roku dokonano podziału nieruchomości i właścicielami są też dzieci tej pani? Czy dzieci też powinny teraz złożyć deklarację jako właściciele?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wyprowadził się i nie chce płacić za odpady? W domu zamieszkuje jego była żona. Czy można wygasić deklarację właścicielowi, a wezwać byłą żonę do złożenia pierwszej deklaracji? Co, jeśli mają rozdzielność majątkową i są po rozwodzie?
 • Czy obydwoje współwłaściciele muszą być podpisani na deklaracji i dane obydwu osób?


10. Jaka jest rola PSZOK-u w gospodarce odpadami w gminie? Jak ustalać maksymalne stawki opłaty?

Jakie odpady można przekazać do PSZOK-u? Kto i w jakiej sytuacji może skorzystać z PSZOK-u?

 • Czy niezależnie od umowy na odbiór odpadów od mieszkańców i z PSZOK-u gmina może współpracować z innymi firmami, które zabiorą bezpłatnie pewne frakcje, np. opony, elektrośmieci?
 • Problem z oponami ciężarowymi, które nie są odbierane przez PSZOK-i, zabrane przez gminę w ramach dzikiego wysypiska, punkty odbioru odpadów nie chcą go przyjmować. Co z nimi robić? To samo z częściami samochodowymi np. lusterko, którego nie można potraktować jako odpad komunalny. Co z tym robić?
 • W PSZOK-u odbieramy od nieruchomości zamieszkałych. Systemem objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości będące własnością gminy, a także nieruchomości będące w jej władaniu. Czy odpady z urzędu można przekazać do PSZOK-u: gabaryty bądź elektrośmieci?
 • Mamy ograniczenie na przyjęcie zużytych opon do PSZOK-u - 4 szt. od gospodarstwa domowego. Co zrobić, gdy w gospodarstwie są dwa samochody?
 • Gdzie mieszkaniec może zutylizować opony rolnicze?
 • Co w sytuacji, gdy co miesiąc mieszkaniec oddaje duże ilości bioodpadów do PSZOK-u po 300-400 kg na miesiąc albo więcej?
 • Czy przy objęciu systemem nieruchomości niezamieszkałych musimy przyjmować od nich odpady do PSZOK-u?
 • Jeżeli właściciel nieruchomości posiada ulgę z tytułu posiadanego kompostownika, to czy może wywozić bioodpady do PSZOK-u?
 • Czy zostały wprowadzone jakieś zmiany dot. materiałów remontowo-budowlanych? W takim sensie, że nie można oddawać ich do PSZOK-u?
 • Jakie są możliwości kontroli i ograniczeń odpadów oddawanych do PSZOK? Czy można odmówić przyjmowania odpadów BIO na PSZOK albo odbierać je tylko po wylegitymowaniu i sprawdzeniu czy osoba nie znajduje się na liście posiadających ulgę na kompostownik?
 • Jak kontrolować/egzekwować fakt, że mający zniżkę z tytułu kompostownika nie może oddać bioodpadów do PSZOK-u?

Jak wygląda odbiór przeterminowanych leków z aptek?

 • Czy gmina ma obowiązek zapewnić mieszkańcom pojemniki w aptekach na odbiór przeterminowanych leków, jeżeli można je oddawać w PSZOK-u zlokalizowanym w tym samym mieście co apteka, w której pojemnik się znajduje? Jaki przepis to reguluje? Czy gmina albo przedsiębiorca odbierający odpady powinien zawrzeć jakieś porozumienie z apteką na piśmie, jeśli zapewni pojemnik na przeterminowane leki?

Jak ustalać maksymalną stawkę opłaty? Jak prawidłowo zawiadamiać o tym mieszkańców?

 • Maksymalna stawka opłata za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych.
 • Czy przy zmianie stawki trzeba powiadomić wszystkich listem poleconym? Czy aby można było naliczyć wszystkim nowe stawki, mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji?
 • Jeżeli w systemie mamy tylko gminne jednostki budżetowe - szkoły, przedszkola, to czy musimy podjąć uchwałę górnych stawek?
 • Czy zawiadomienia o zmianie stawki za odbiór odpadów powinny być podpisywane własnoręcznie? Czy można zastosować podpis faksymile (podpis skanowany)?
 • Czy zawiadomienie o zmianie stawki za odpady komunalne musi być wysyłane ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
 • Jakie są konsekwencje zastosowania złej zwrotki?
 • Co, jeżeli zmiana stawki została wysłana ze zwrotką z k.p.a.?
 • Czy firma wywozowa w usługach dodatkowych może odbierać dowolną ilość odpadów zmieszanych czy można to jakoś uwarunkować?


11. Omówienie:

 • znakowania pojemników
 • deklaracje, a PESEL
  • Czy w deklaracjach może być użyty numer PESEL biorąc pod uwagę przepisy dotyczące RODO?
  • Podatnik jest obywatelem z zagranicy i nie posiada nr. PESEL, ale składa deklarację, ponieważ jest właścicielem nieruchomości w naszej gminie. Nie wnosi opłaty i w związku z brakiem nr. PESEL nie można wystawić tytułu wykonawczego. Co zrobić w takim przypadku?
 • zarządzenia w sprawie podmiotów odbierających odpady komunalne
 • bilansowania się systemu
  • Czy ma się bilansować wymiar opłaty śmieciowej z deklaracji? Czy gmina będzie dopłacać, aby się bilansował?
 • wyników kontroli NIK

Prowadzący

Renata Dobrzyńska – wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych gospodarką odpadami,kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ciechanów. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeprowadza oraz nadzoruje liczne postępowania administracyjne wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Bierze czynny udział w tworzeniu aktów prawa miejscowego dotyczących gospodarki odpadami oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Absolwentka studiów na kierunku inżynierii i kształtowania środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
05 sierpnia 2024
od 599.00
30 września 2024

Podobne szkolenia