Małgorzata Jaźwińska
2020-10-08
Koszty upomnienia – 11,60 zł. Obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczania kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określo...
Małgorzata Jaźwińska
2020-10-08
Odpis aktualizujący należności sporządzany jest na potrzeby bilansowe i dokonuje się go raz w roku. Pozwala uwiarygodnić przypisane należności do wysokości ściągalnych należności. Jeżeli jednostka posiada informacje, że spłata należności...
Jacek Murawski
2020-07-27
Zgoda na spłatę długu w ratach nie ma nic wspólnego z przesunięciem terminu zapłaty za faktury. Odsetki powinny być naliczone zgodnie terminami wskazanymi na fakturach. Wyjątkiem będzie sytuacja w której w ugodzie-porozumieniu będzie za...
Jacek Murawski
2020-07-27
Brak zapłaty jednej raty lub bieżącej faktury daje podstawę do zerwania porozumienia jakim jest spłata ratalna zadłużenia oczywiście tylko wtedy gdy taki zapis umieścimy w porozumieniu lub odpowiedzi na wniosek o raty. Np. „ brak zapłaty je...
Adam Mołdoch
2020-08-06
Dla potrzeb posiedzeń GR/ZI nie jest wymagane przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Sporządzenie formularza NK A inicjuje dalsze posiedzenia GR. Jeżeli GR w indywidualnym planie pomocy uzna za zasadne przyznanie rodzinie wsparcia w pos...
Adam Mołdoch
2020-08-06
W myśl obowiązującego Ustawodawstwa Oryginał formularza A przekazywany jest do Zespołu a ksero zostaje u przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę. W związku z tym katalog niniejszego przepisu jest zamknięty. Oznacza to, że mamy...
Adam Mołdoch
2020-08-06
GR na ostatnim posiedzeniu wnioskuje do ZI o zamknięcie procedury NK, wskazując przesłankę do zakończenia procedury. Na posiedzeniu Zespół podejmuje decyzję o zamknięciu procedury, po zapoznaniu się z całością dokumentacji. Protokół z za...
Adam Mołdoch
2020-07-27
Możemy zastosować tutaj § 10 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty, zgodnie z którym dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Należy przez to rozumieć: Policję, Prokuraturę,...
Adam Mołdoch
2020-07-27
NK może być wdrożona wobec osób ze sobą niezamieszkujących, o ile wypełniają one definicję członka rodziny oraz osoby najbliższej - Art. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Istotnym, z punktu widzenia Ustawodawcy jest...
Adam Mołdoch
2020-08-06
W dniu 26 marca 2020r. MRPiPS opublikowało Instrukcję dot. sposobu organizacji ZI i GR oraz relacji procedury NK. W myśl tej Instrukcji należy m.in.: - działalność ZI ograniczyć do niezbędnych zadań (np. powoływania grup roboczych), wyko...
Adam Mołdoch
2020-11-12
Zgodnie z § 18 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorców formularzy Niebieska Karta, o zakończeniu procedury NK powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze, po jej zakończeniu. Zakończenie procedury NK wyma...
Adam Mołdoch
2020-08-06
Podstawa prawna do zakończenia procedury NK: § 18 pkt. 1, ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty. Przyjmuje się, iż ustanie przemocy to pewien stan faktyczny, który jest rezultatem działań ze strony: służb, osoby d...
Marek Ciołkowski
2020-07-27
W danej chwili nic się nie zmieniło, zgodnie z art. 9na.1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg) gmina jest wyłączona ze sporządzania sprawozdania rocznego.
Marek Ciołkowski
2020-07-24
Przez stronę jap-bdo.mos.gov.pl, Panel: „dostęp dla jednostek administracji publicznej oraz służb kontrolnych”, „uzyskaj dostęp”.
Marek Ciołkowski
2020-07-24
Od 01.01.2020 r. kraty przekazania odpadu (KPO) nie mogą być zbiorcze za cały miesiąc tylko na każdy transport osobno.
Marek Ciołkowski
2020-07-24
Lodówka lub zamrażarka ze strumienia odpadów komunalnych o ile zawiera freony powinna mieć kod 20 01 23*.
Marek Ciołkowski
2020-07-24
Selektywna zbiórka odpadów powinna się opłacać a tak nie jest. Często stawka za przyjęcie odpadów zmieszanych jest mniejsza od stawki dla popiołów. Popiół ze strumienia odpadów komunalnych ma kod ex 20 01 99, a pod takim kodem nie można go...
Zdjęcie Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne
Adam Muller
2020-07-21
Niestety żaden przepis wprost nie wskazuje tego, że obciążenia wygasają, stąd najprawdopodobniej taka hipoteka pozostanie w KW. Niemniej istnieje koncepcja, która zakłada, że przy każdym trybie wywłaszczenia (a to jest forma wywłaszczen...
Zdjęcie Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne
Adam Muller
2020-07-21
Jeśli droga zaliczona do kategorii dróg gminnych przed 1999 r., a uchwała o tym zaliczeniu znalazła się w odpowiednim wykazie wojewody z tego roku, to nadal obowiązuje niezależnie od podmiotu, któremu przysługuje własność nieruchomości,. Re...
Zdjęcie Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne
Adam Muller
2020-07-21
Gmina (a w zasadzie jej organ wykonawczy) może dokonać podziału z urzędu w dwóch przypadkach, jeżeli jest właścicielem nieruchomości, albo jeśli ma to nastąpić na realizację celu publicznego. Przykłady celów publicznych wskazano w art. 6...