Blog

Rada Dialogu Społecznego szykuje projekt zmian w zamówieniach publicznych

PCC Poland
2024-05-10

Rada Dialogu Społecznego szykuje projekt zmian w zamówieniach publicznych, w tym, m.in. korektę zasad waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. Rada opracowuje projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z wnioskiem Federacji Przedsiębiorców Polskich. Projekt ma trafić za niecały miesiąc do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zaś 8 kwietnia Rada Dialogu Społecznego zaprezentowała założenia projektu oraz jego wstępny zarys.


Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek prezydium Rady Dialogu Społecznego – Marek Kowalski – zaznacza, że bardzo duża część środków z Krajowego Planu Obudowy będzie wydatkowana w drodze udzielania zamówień publicznych. Terminowe ograniczenia Krajowego Planu powodują, że dużo inwestycji zostanie wykonanych w krótkim czasie, więc aby zdążyć z ich realizacją należy zmienić niektóre regulacje w Ustawie Prawo zamówień publicznych.


POSTULOWANE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Usprawnienie systemu waloryzacyjnego, co wiąże się z podniesieniem cen przez dostawców produktów.

Waloryzacja umowna ma na celu urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian cen materiałów, bądź kosztów związanych z przedsięwzięciem zamówienia publicznego;


2. Zabezpieczenie należytego wykonania usługi przez firmy budowlane, które ma zapewnić zamawiającemu zaspokojenie jego roszczeń, gdy wykonawca nienależycie będzie wywiązywać się z umowy.

Marek Kowalski jako przewodniczący i członek prezydium tłumaczy, że zabezpieczenie nie miałoby obowiązywać do końca inwestycji, a byłoby zdejmowane po wykonaniu przykładowo 25%, 50% inwestycji, itd.


3. Usprawnienie działania firm z obszaru Unii Europejskiej, w tym Polski.

Wymogi nałożone na polskie przedsiębiorstwa nie obowiązują firm z krajów spoza UE, z którymi Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej pozwalającej na porównywalny i skuteczny dostęp do rynków tego państwa.

Jednym z kosztownych obowiązków, które zostały nałożone na unijne przedsiębiorstwa jest wymóg sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co prawda, na razie wymóg ten dotyczy tylko dużych podmiotów, to one oczekują od swoich poddostawców raportowania.


4. Raportowanie ma być jedynie z kryterium oceny ofert na korzyść dla firm raportujących.

Możliwe jest wprowadzenie obowiązku stosowania zasad sprawozdawczość w odniesieniu do wszystkich wykonawców, bez względu na ich pochodzenie – wprowadzenie takiej zmiany wiąże się z tym, ze inwestycje ze środków Krajowego Planu Odbudowy byłyby realizowane przez polskie lub unijne firmy.


5. Zamawiający będzie mógł nałożyć kary, naliczyć je i ściągnąćz odpowiedniego rachunku bankowego po wyroku sądowym.

W tej chwili zabezpieczenia zdejmowane są przez zamawiającego po nałożeniu kary, ale bez wyroku, co skutkuje jednostronnymi opiniami. Rozpatrzenie odwołania do sądu trwa, a wykonawca w trakcie tego nie ma dostępu do środków.


6. Propozycja wymogu dokładniejszego uzasadniania decyzji o zdejmowaniu zabezpieczenia.


KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA NA ODLEGŁOŚĆ

W przypadku braku przeszkód do przeprowadzenia zdalnej rozprawy i zdalnego posiedzenia będą one przeprowadzane na odległość – taką zasadę postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą ma wprowadzić nowela, która została zaproponowana przez Ministra Rozwoju i Technologii. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego zakłada także zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedynym z minusów przeprowadzania takich rozpraw i posiedzeń zdalnych będzie ograniczenie możliwości składania dokumentów przez uczestników postępowania. Jednak w uzasadnieniu czytamy, że „w celu utrzymania terminowego rozpatrywania odwołań, w projekcie przyjęto rozwiązania sprzyjające uzyskaniu koncentracji materiału procesowego na wcześniejszym, niż rozprawa i posiedzenie etapie”


źródło: legalis.pl