Blog

Zasiedzenie a wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Rewolucyjna uchwała Sądu Najwyższego

PCC Poland
2024-05-10

Były właściciel nieruchomości może żądać od nowego właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, którą nabył w drodze zasiedzenie, ale jeszcze zanim upłynął termin zasiedzenia.


Za zasiedzenie nieruchomości trzeba zapłacić. Tak twierdzi Sąd Najwyższy w swojej uchwale, która zapadła w sprawie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy wytoczonej przez Uniwersytet Warszawski przeciwko rodzinie posiadaczy nieruchomości na jednej z warszawskich dzielnic. Grunt z własności prywatnej przeszedł na własność państwową na podstawie dekretu Bieruta, ale i tak pozostał w rękach pozwanych posiadaczy, którzy kilka lat temu otrzymali sądowe potwierdzenie jej zasiedzenia i zgodnie z prawem stali się jej właścicielami.


Uniwersytet Warszawski działkę otrzymał od Skarbu Państwa w roku 1978 z przeznaczeniem tylko do użytkowania. Prawo własności uzyskał w 2005 r. na podstawie regulacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast przez ten czas nie podejmowała względem nieruchomości żadnych czynności. Posiadacze nieruchomości byli przez uniwersytet traktowani jako właściciele, którzy obudowali i wyremontowali dom, korzystali z niego i z działki, ponosząc wszystkie z tym związane koszty.


Posiadacze, którzy po określonym czasie stali się właścicielami domu, Uniwersytet Warszawski wystąpił przeciwko nim z żądaniem zapłaty 270 tys. zł z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy. UW jednak przegrał sprawę sądową w obu instancjach. Przełom nastąpił dopiero w Sądzie Najwyższym, którego skład orzekający w składzie 7-osobowym w odpowiedzi na złożoną skargę kasacyjną stwierdził, że utrata własności wskutek zasiedzenia nie powoduje wygaśnięcia roszczeń byłego właściciela nieruchomości o wynagrodzenie za korzystania z rzeczy w okresie poprzedzającym upływ terminu zasiedzenia. Co ważne – istotą rozstrzygnięcia było, to że podniesione roszczenia mają charakter zobowiązaniowy, a nie rzeczowy. Zdaniem Sądu Najwyższego należności te mogą być odrębnie dochodzone niezależnie od roszczenia windykacyjnego i mogą być samodzielnym przedmiotem obrotu. Sąd podkreślił także, że dla ważności tych roszczeń nie ma znaczenia, czy były właściciel wystąpił wcześniej z żądaniem wydania nieruchomości albo jej opuszczenia.


źródło: rp.pl