Blog

Polskie REIT, czyli SINN. Są wstępne założenia projektu ustawy

PCC Poland
2024-05-10

S.I.N.N., czyli spółki inwestujące w najem nieruchomości. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało wstępne założenia do ustawy o polskich REIT-ach.


3 kwietnia Jacek Tomczak – sekretarz stanu i wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – zaprezentował założenia do ustawy o polskich REIT-ach. Zaproponowana polska nazwa REIT-ów to SINN-y, czyli spółki inwestujące w najem nieruchomości. Ministerstwo stwierdzi, że spółki te mogą istotnie zwiększyć potencjał budowy nieruchomości na wynajem w oparciu o kapitał drobnych inwestorów, dla których kupno własnej nieruchomości jest niemożliwe.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA USTAWY O S.I.N.N.

1. Powinny obejmować całe spektrum rynku wraz ze wszystkimi jego segmenty;

2. Działanie w formie spółki akcyjnej;

3. Obowiązek podatkowy wprowadzony na poziomie spółki: 10% naliczany i płatny przez spółkę z chwili wypłaty dywidendy, która dla udziałowców będzie wolna od opodatkowania;

4. Dywidenda powinna zostać naliczona na poziomie skonsolidowanym;

5. Możliwość kredytowania (wskaźnik LtV), czyli zadłużenie na poziomie 50%;

6. F.I.N.N. powinien inwestować wyłącznie w aktywa przynoszące dochód;

7. Do wyliczenia wyniku finansowego, będącego podstawą do określenia dywidendy będą brane pod uwagę przychody spółki, pomniejszone o wszelkie koszty związane z prowadzeniem działalności, jednak z tychże kosztów będzie wyłączona amortyzacja.


Uczestnicy spotkania podkreślili, iż podstawą wprowadzenia dobrej ustawy są międzynarodowe doświadczenia. Aby zachęcić inwestorów instytucjonalnych do inwestowania w polskie REIT niezbędna jest zmiana polityki inwestycyjnej.


REITto anglojęzyczny skrótowiec od Real Estate Inwestment Trust. Są to spółki akcyjne o specjalnym statusie prawnym, których celem jest inwestowanie w nieruchomości pod wynajem. Ich działalność gospodarcza skupia się na nabywaniu, zarządzaniu i czerpaniu dochodu z najmu nieruchomościami jak land lord, z tym, że są nimi korporacyjne osoby prawne, a dokładniej spółki akcyjne, która w założeniu ma rozproszony akcjonariat.


Obiektem działań REIT-ów są nie tylko nieruchomości, ale biura i obiekty przemysłowe, magazyny czy ziemi rolne. Zarabia się na nich poprzez wynajem, dzierżawę czy wierzytelności hipoteczne.


Spółki REIT najbardziej cieszą się ze zwolnienia z podatku CIT. W przypadku zwykłych spółek akcyjnych, zysk, który wygeneruje spółka jest opodatkowany aż dwukrotnie = podatek CIT + akcjonariusze płacą podatek od zysków kapitałowych. W przypadku REIT-ów problem nie występuje i podatek płacą tylko akcjonariusze, którym dywidenda wypłacana jest z zysku niepomniejszonego wcześniej o podatek CIT.


WARUNKI NARZUCANE REIT-OM

1. Wypłacanie co roku całego lub prawie całego zysku w formie dywidendy – minimum 90%;

2. Odpowiedne rozproszenie akcjonariatu tak, aby spółka nie miała podmiotów dominujących – minimalna liczba akcjonariuszy to 100 osób i zakaz posiadania przez 5 akcjonariuszy lub mniej połowy udziałów w spółce;

3. Uzyskiwanie dochodów tylko z działalności na rynku nieruchomości lub przynajmniej w przytłaczającej większości z niego – spółka minimum 75% aktywów w nieruchomościach oraz minimum 75% zysku brutto musi pozyskiwać z obrotu nieruchomościami lub kredytów hipotecznych.


źródło: propertynews.pl