Blog

​Trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących dodatków funkcyjnych w sądach

AK
2024-04-03

Trwają prace nad zmianą zasad wynagradzania sędziów, którzy pełnią funkcje rzeczników dyscyplinarnych. Zaproponowane zmiany mają służyć dostosowaniu wysokości dodatków do rzeczywistego obciążenia zadaniami związanymi z pełnieniem funkcji rzecznika dyscyplinarnego i dotyczą modyfikacji dodatków, które przysługują:


1. Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych;
2. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych;
3. Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającemu przy sądach apelacyjnych;
4. Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającemu przy sądach okręgowych;
5. Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Ministra Sprawiedliwości.


Procedowane są przepisy wykonawcze, które docelowo mają zmienić regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych sędziom. Akt określa komu przysługują dodatki funkcyjne z tytułu pełnienia określonych funkcji oraz sposób ich ustalania.


CZYM JEST DODATEK FUNKCYJNY?

Dodatek funkcyjny stanowi ponadwymiarowe świadczenie, które przyznawane jest osobom zatrudnionym na określonych stanowiskach związanych z pełnioną przez nie funkcją. Przysługuje on w przypadkach zwiększonego nakładu pracy i większej odpowiedzialności niż w przypadku standardowych czynności wykonywanych na danym stanowisku. Dodatek zależy wyłącznie od pełnionej funkcji, ma stały charakter.


NOWE MNOŻNIKI

1. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych – 0,1;

2. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych – 0,1;

3. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach apelacyjnych – 0,2;

4. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych – 0,2;

5. Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości – 0,5.


Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w przepisie art. 91 § 1c ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.


W uzasadnieniu do wprowadzony zmian czytamy: „Zmiana wysokości mnożników dla Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych (odpowiednio 0,8 oraz 0,3-0,7 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego), która przemawia za ustaleniem tych dodatków w wysokości przewidzianej w projekcie, tj. z zastosowaniem mnożnika 0,1 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Jednocześnie, mając na uwadze złożoność i doniosłość spraw powierzanych Rzecznikom Dyscyplinarnym Ministra Sprawiedliwości, projektodawca uznał za uzasadnione określenie dodatku funkcyjnego związanego z tą funkcją w wysokości 0,5 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego (w miejsce dotychczasowego mnożnika 0,3-0,8 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego).”


DODATEK DO 50%

Pełnienie funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości w odniesieniu do więcej niż jednej sprawy może wiązać się z podwyższeniem dodatku w związku z pełnioną przez niego funkcją nawet do 50% - co ważne – niezależnie od liczy prowadzonych spraw.