Blog

Jest raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli spalarni odpadów

PCC Poland
2024-05-10

Naczelna Izba Kontroliprzeprowadziła kontrolę organów ochrony środowiska pod kątem wykonywania zadań wobec spalarni odpadów, a jej wyniki pokazały, że organy nie wywiązały się w należyty sposób z części zadań związanych z wydawaniem zezwoleń i pozwoleń na spalaniem odpadów oraz kontroli spalarni.


Kontrole zostały podjęte w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska w województwie: pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, jak i również w Starostwie Powiatowym i Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu.Jakie wnioski z kontroli NIK?

1. Niewystarczający stan zatrudnienia w urzędach;

2. Istotne opóźnienia w rozpatrywaniu spraw przez marszałków województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego – średni czas oczekiwania na decyzję wahał się od 10 do 33 miesięcy;

3. W 80% przypadkach spalarni stwierdzono nieprawidłowości w działaniu;

4. Baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami nie pozwalała na zagregowanie danych o wszystkich spalarniach na terenie danego województwa, czego przyczyną było brak możliwości wygenerowania w BDO danych o podmiotach, których decyzje wydały inne organy;

5. Bardzo długi czas rozpatrywania wniosków o przeprowadzenie kontroli przed wydaniem lub istotną zmianą zezwoleń na działanie spalarni przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.


Po przeprowadzonej kontroli NIK skierował do Ministra Klimatu i Środowiska dwa wnioski. Po pierwsze podjęcie działań, których celem jest wprowadzenie do Ustawy o odpadach regulacji precyzujących termin rozpatrzenia wniosku organu ochrony środowiska o przeprowadzenie kontroli w trybie przepisu art. 41a ww. ustawy. I po drugie – wprowadzenie w BDO funkcjonalności, która umożliwi urzędom marszałkowskim agregację danych wprowadzonych do BDO decyzjami oraz sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.


źródło: portalochronysrodowiska.pl