Blog

​Nowe regulacje dotyczące dronów

AK
2024-04-05

W bezzałogowych lotach statków powietrznych zostanie zniesiony podział na loty o charakterze sportowym, rekreacyjnych oraz innym – docelowo zostaną one zmienione na loty otwarte, szczególne i certyfikowane – tak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskich przepisów i procedur dot. cywilnych użytkowników dronów do rozporządzeń UE.


Najistotniejszą zmianą, która została zaproponowana w projekcie jest wprowadzenie do Prawa lotniczego działu poświęconego bezzałogowym statkom powietrznym. Przełomem będzie również zastąpienie podziału lotów o charakterze sportowym lub rekreacyjnym i lotów innych niż sportowe i rekreacyjne na operacje wykonywane w 3 kategoriach: otwartej, szczególnej i certyfikowanej. Nowe loty będą wykonywane przy pomocy urządzeń, których parametry są określone w unijnym rozporządzeniu 2019/945 w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich.


Wcześniej tylko posiadacze świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe mogli korzystać z dronów – obecnie jest to ogólnodostępne.


Projekt zmieniający ustawę zawiera regulacje odnoszące się do rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych, określa także zasady przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów ww. statków. Enumeratywnie wymienia dokumenty, które będą potwierdzać zdobyte kwalifikacje pilota BSP oraz uprawniały do lotów dronami, jak i również określa tryb ich uzyskania, przedłużania, zawieszania i przypadków cofania. Co ważne – pozwolenia, które zostały wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowają ważność przez cały okres, na jaki zostały wydane.


Kolejna przewidziana zmiana dotyczy upoważnienia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do wyznaczania w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, w obrębie których mogą być wykonywane loty bezzałogowymi statkami powietrznymi, co ma na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, prywatnością ochroną danych osobowych, ochroną środowiska. Działalność Agencji związana z wykonywaniem nowych zadań będzie finansowana z opłat pobieranych od podmiotów, które są uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o wyznaczenie strefy geograficznej. Dane podstawowe o strefach będą podawane nieodpłatnie do publicznej wiadomości.