Blog

​Deregulacja prawa gospodarczego i administracyjnego. Jest projekt nowelizacji ustawy upraszczającej prowadzenie przedsiębiorstwa

PCC Poland
2024-05-10

Projekt nowelizacji ustawy upraszającej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.W uzasadnieniu wskazano, że projekt ten stanowi krok do realizacji zapowiedzi polskiego rządu dot. konieczności przeprowadzenia deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego.


Celem nowych regulacji jest wprowadzenie uproszczeń na etapie rozpoczynania działalności przez przedsiębiorcę oraz jego rozwoju w kolejnych latach prowadzenia firmy. Nowelizacja obejmie także przepisy dot. zasad stanowienia prawa gospodarczego.


Zmiany mają na celu zmniejszenie liczy zbędnych i nadmiernych wymogów regulacyjnych, co przedłoży się na zmniejszenie kosztów przedsiębiorców. Projekt nowelizacji ma zapewnić szybsze procedury administracyjne, co przedłoży się na efektywność pracy administracji publicznej.


Przepisy zostały pogrupowane w 3 bloki:

1. regulacje ułatwiające podejmowanie pierwszych kroków w zakładaniu biznesu;

2. prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej;

3. prawo gospodarczej przyjazne przedsiębiorcom.


PROPONOWANE ZMIANY

1. wprowadzenie możliwości umarzania z urzędu należności z tytułu kar administracyjnych i zaległych kar administracyjnych;

2. wdrożenie „wezwań miękkich” na podstawie przepisu art. 49a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

3. podjęcie kroków zmierzających do deregulacji stosowania pieczątek i pieczęci przez doprecyzowanie Prawa przedsiębiorców;

4. brak konieczności przedkładania w urzędzie dokumenty prokury lub pełnomocnictwa, jeżeli ich umocowanie da się zweryfikować i wykazać w oparciu o dostępne publiczne rejestry;

5. skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców – z 12 na 6 dni;

6. dostosowanie częstotliwości przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej do zidentyfikowanego stopnia ryzyka związanego z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością – z założenia: im mniejsza kategoria ryzyka, tym mniejsza liczba kontroli;

7. wprowadzenie obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów, których udostępnienia w toku kontroli oczekuje od kontrolowanego przedsiębiorcy organ kontroli;

8. wprowadzenie obowiązku publikowania przez organy kontroli okresowych planów kontroli oraz wyników okresowych analiz prawdopodobieństwa naruszenia prawa, obejmujących identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe;

9. dopuszczalność wniesienia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych (ale niewstrzymywanie czynności kontrolnych) w przypadku, gdy organ przeprowadzając kontrolę w nieuprawniony sposób powoła się na wyłączenia ograniczeń kontroli działalności gospodarczej;

10. wprowadzenie regulacji uniemożliwiających wszczynanie fikcyjnych postępowań karno-skarbowych jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

11. jednoznaczne rozstrzygnięcie w przepisach, że działalność nierejestrowaną mogą prowadzić cudzoziemcy posiadający uprawnienia do prowadzenia regularnej działalności gospodarczej - Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

12. jednoznaczne rozstrzygnięcie w przepisach, że co do zasady osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny posługiwać się numerem PESEL w obrocie gospodarczym;

13. uregulowanie oskładkowania umów cywilnoprawnych, które są zawierane w ramach działalności nierejestrowej przez ich wyłączenie spod tytułu ubezpieczeniowego, jeżeli są one zawierane w ramach tejże działalności;

14. zmiana definicji małej i mikroinstalacji w Ustawie o odnawialnych źródłach energii;

15. traktowanie części budowlanych elektrowni wiatrowych tak samo jak części budowlanych anten oraz reklam – Ustawa Prawo budowlane.


Zmiany będą obejmować także obszary takie jak:

• kontrola;

• rzemiosło;

• działalność nierejestrowa;

• leasing;

• „zielona polityka”

• zamówienia publiczne;

• mediacje;

• ochrona i wsparcie przedsiębiorczości.


źródło: bankier.pl