Blog

​Dodatkowe 10 dni urlopu po 25 latach pracy dla osób zatrudnionych na stanowisku opiekunki lub opiekuna w żłobku

PCC Poland
2024-05-10

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje przyznać dodatkowych 10 dni płatnego urlopu wypoczynkowego po 25 latach pracy. Za każde przepracowane 5 lat przyznane zostaną 2 dni dodatkowego urlopu. Taki przywilej otrzymają osoby zatrudnione na stanowisku opiekuna / opiekunki w żłobku, a dokładniej:

1. pielęgniarki;

2. położnej;

3. opiekunki dziecięcej;

4. nauczyciela wychowania przedszkolnego;

5. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;

6. pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.


Zmiany zapowiedziała szefowa Ministerstwa, która chce dać prestiż obecnie niedocenianemu zawodowi. Opiekunowie pracujący w żłobkach otrzymają prawo do 2 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego po każdych 5 latach – za każde kolejne 5 lat pracy wymiar urlopu zwiększy się o 2 dni. Limit górny wynosi 10 dni, co wymaga przepracowania łącznie 25 lat w zawodzie.


Opiekunem w żłobku może być osoba, która spełnia ustawowe przesłanki uregulowane w przepisie art. 16 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.


Art. 16 [Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym]

1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.


2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.


źródło: infor.pl, sip.lex.pl