Wideoszkolenie: Kontrola nieruchomości pod kątem nieczystości

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak kontrolować mieszkańców z zakresu podpisywanych przez nich umów z firmami odbierającymi nieczystości z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych? Jak powinna przebiegać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych? Jak i za jaki okres sprawdzać zużycie wody? Jak przeprowadzić procedurę, gdy ktoś nie ma szamba ani POŚ?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland dedykowane osobom odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli i ściąganie kar w zakresie nieczystości ciekłych

W przyszłym roku samorządy będą musiały złożyć pierwsze sprawozdania do WIOŚ, a za zaniedbania grożą im kary do 50 tys. zł!
Powrócił obowiązek przeprowadzania kontroli w formie stacjonarnej, a ponadto ustawa określa, że kontrole powinny być przeprowadzane co 2 lata. Podczas szkolenia dowiesz się, w jaki sposób przygotować się do niej przygotować oraz jak ją przeprowadzić, aby przebiegła szybko i skutecznie. Otrzymasz wskazówki sprawdzone przez doświadczonego praktyka, dzięki czemu nie będziesz musiał poświęcać swojego cennego czasu na szukanie rozwiązań.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy zgodnie z ustawą co 2 lata należy kontrolować oprócz podmiotów również osoby fizyczne?
 • Czy dla kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisu art. 6 ust. 5aa należy obligatoryjnie sporządzać protokół? Czy można wezwać mieszkańca do przedstawienia dowodów (umowa, potwierdzenia opróżniania) i przesłania ich pocztą lub elektronicznie na adres urzędu i w przypadku niewykrycia nieprawidłowości zakończyć kontrolę? Czy należy wysłać protokół przeprowadzenia kontroli pocztą i wymagać odesłania jednego egzemplarza?
 • Jak kontrolować umowy między mieszkańcami, a podmiotami odbierającymi nieczystości? Jaka jest odpowiedzialność finansowa urzędnika za brak kontroli?
 • Jak postępujemy z nieruchomościami, których właściciele deklarują nawadnianie ściekami własnych pól?
 • Prawo budowlane określa, że właściciel jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektów budowlanych, tak traktowane są szamba. Czy kontrola szczelności jest w zakresie właściciela?
 • Czy stwierdzając brak dokumentów na opróżnianie szamba od razu jesteśmy zobligowani do zorganizowania wywozu zastępczego?
 • Jeśli właściciel nieruchomości podczas kontroli okaże nam tylko jeden rachunek na wywóz nieczystości ciekłych za rok, co jest jednoznaczne z tym, że części ścieków pozbywa się nielegalnie, ale podczas kontroli nie stwierdzono powierzchniowych wycieków, to czy powinniśmy zorganizować wywóz zastępczy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Ogłoszenie przed rozpoczęciem kontroli
 • Wniosek upoważniający do przeprowadzenia kontroli
 • Wzór informacji o posiadaniu zbiornika bezodpływowego
 • Dwa wzory protokołu do kontroli w terenie
 • Wzór protokołu do kontroli zza biurka
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieprawidłowości zaistniałych przy zbiorniku bezodpływowym
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Decyzję umarzająca postępowanie
 • Decyzję nakazująca przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Pismo do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Upomnienie przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

Powyższe pisma są niezbędne do poprawnego przeprowadzenia kontroli oraz dalszych postępowań w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych. Pisma te są niezbędne do rzetelnego i poprawnego prowadzenia kontroli i stanowią integralny element przedmiotowych postępowań

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co w przypadku, gdy kontrolowany nie zna pojemności szamba? Czy zobowiązać go do dostarczenia takiej informacji?
 • Czy mieszkaniec posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków jest zobowiązany do zawarcia umowy i wywozu osadów, jeżeli usuwa osady zgodnie z instrukcją opróżniania osadników?
 • Co w przypadku, gdy na danej nieruchomości nie ma zbiornika bezodpływowego, a jest wychodek?
 • Jeżeli kontrola polega na wezwaniu do okazania dokumentów, to czy liczymy od dnia wezwania, czy stawienia się mieszkańca?
 • Co w przypadku, gdy w obsłudze przydomowej oczyszczalni ścieków producent określa opróżnianie co 3-5 lat, a w regulaminie mamy zapis „nie rzadziej niż raz na rok”?
 • Co w przypadku, gdy przesuwają się terminy kontroli - zaplanowane są w II kwartale, a zrealizowane w III kwartale?
 • Czy musimy informować o terminie kontroli?
 • Czy do każdej kontroli powinniśmy mieć nowe upoważnienie?
 • Co z kontrolami na nieruchomościach, jeżeli właściciel dostarczył ankietę z informacją o tym, co znajduje się na posesji?
 • Czy w przypadku kontroli zza biurka musimy mieć upoważnienie do każdej kontroli, czy wystarczy ogólne?
 • Jak wygląda kontrola za biurka?
 • Co jeżeli nie mamy straży gminnej? Kto wystawia mandat za brak umowy?
 • Czy na kontrolę pracownik gminy powinien jeździć w asyście straż miejskiej?
 • Jakie są minimalne i maksymalne wysokości mandatów karnych?
 • Ile minimalnie osób powinno uczestniczyć w kontroli nieruchomości w terenie?
 • Co jeżeli mieszkaniec okazuje nam tylko umowę i jedną fakturę z ostatniego wywozu?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec pobiera wodę ze studni i nie potrafi określić zużycia wody?
 • Czy czas na dostarczenie/uzupełnienie dokumentów odnotowuje się w protokole kontroli?
 • Jeżeli kontrolowany poinformuje, że ma szambo, to czy powinniśmy powinnam sprawdzić dokumentację szamba?
 • Jeżeli mamy podjętą uchwałę odnośnie innego sposobu dokumentowania wywozu, tj. za pomocą faktur i rachunków, to czy umowy i dowody opłat nie są obowiązkowe, ponieważ regularność wywozu potwierdzają nam faktury?
 • Czy musi być faktura, rachunek i potwierdzenie wywozu nieczystości?
 • Co jeśli właściciel ma tylko jeden ostatni rachunek za wywóz?
 • Jeżeli w zarządzeniu mamy informację, że kontrola obejmować będzie w szczególności posiadanie przez właściciela nieruchomości dowodów uiszczenia opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników, a w wezwaniu zawieramy informację o okazaniu dowodów uiszczenia opłat, to czy poprawne jest to, że kontrolowany przedstawia nam dokument potwierdzający wywóz?
 • Czy informacja w protokole jest wystarczająca o nieruchomości niezamieszkałej, czy musi być odrębnie oświadczenie na piśmie od kontrolowanego?
 • Czy umowa może być dostarczona w krótszym terminie niż 30 dni?
 • Jak zobligować mieszkańca do przyłączenia nieruchomości do kanalizacji?
 • Jeżeli przeprowadzamy kontrolę zza biurka, to czy plan kontroli udostępniamy na stronie?
 • Czy jest obowiązek podania do publicznej wiadomości wykazu kontrolowanych nieruchomości w danym kwartale?
 • Czy plan kontroli wystarczy umieścić na stronie internetowej urzędu, czy również należy umieścić go na BIP?
 • Czy osoby posiadające wychodek również mają podpisać umowę?
 • Jak kontrolować domki letniskowe?
 • Czy gmina musi sprawozdaniu do 30.04.2024r. podać ilość zużytej wody?
 • Jak wyliczyć zużycie wody, gdy właściciel zużywa wodę z sieci na podlewanie ogródka?
 • Czy za niekontrolowanie przedsiębiorców też jest kara dla gminy?
 • Co jeżeli przedsiębiorcy przekraczają górną stawkę?
 • Decyzja na wywóz zastępczy jest na 12 miesięcy, ale czy częstotliwość musi być określona z co miesięcznym wywozem nieczystości, czy może być określony kwartalny wywóz?
 • Jeżeli korzystamy z programu elektronicznego, który posiada możliwość wprowadzenia wszystkich danych wymagane w sprawozdaniu, to czy jest potrzeba przygotowywania ewidencji w Excel?
 • Czy można uznać kontrolę za przeprowadzoną, jeżeli mieszkaniec przesłał wszystkie wymagane informacje i dokumenty w formie listownej?
 • Co jeśli mieszkaniec przedstawia fakturę za wywóz nieczystości za rok 2023 i nie ma dowodów wywozu za poprzednie lata?
 • Co w przypadku, gdy osoba podczas kontroli zza biurka wychodzi i nie podpisuje protokołu?
 • Czy ilość zużytej wody oraz pojemność zbiornika bezodpływowego (szamba) kontrolowany wpisuje w odrębnym oświadczeniu, czy ta informacja może być w protokole - kontrola zza biurka?
 • Co jeżeli nadal nie mamy planu kontroli?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik nie może pojawić się osobiście, aby podpisać protokół, a dostarczył w formie elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty?
 • Jeżeli plan kontroli nie został sporządzony na początku 2023 r., to czy możemy sporządzić go teraz?
 • W jakim referacie powinny być kontrole szamb?
 • Do kiedy przygotować plan kontroli na 2024r.?
 • Czy kontrolę w terenie można powierzyć straży miejskiej?
 • Ile osób musi być podczas kontroli?

1. Kontrole mieszkańców pod kątem nieczystości ciekłych – jakie są zadania gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych? W jaki sposób przeprowadzać takie kontrole?

 • Co musi się znaleźć w regulaminie?Czy w regulaminie utrzymania czystości musi być obowiązkowo określona częstotliwość opróżniania zbiorników i przydomowych oczyszczalni?
 • Czy pierwszy plan kontroli powinien zawierać wszystkie adresy, pod którymi znajdują się zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków?
 • Czy w ciągu roku gmina musi skontrolować wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkujących gminę?
 • Jakie jest minimum kontroli do przeprowadzenia?
 • Czy plan kontroli należy udostępniać na BIP-ie, czy wystarczy informacja na tablicach ogłoszeń lub na stronie urzędu?
 • Na jaki okres należy robić plan kontroli? Na dany rok czy 2 lata?
 • Czy plan kontroli musi posiadać konkretną datę kontroli dla każdej nieruchomości?
 • Czy trzeba informować o kontroli - kiedy trzeba, kiedy nie trzeba?
 • Czy należy wysłać wezwanie, czy informację do wszystkich właścicieli, którzy widnieją w ewidencji gruntów?
 • Czy w piśmie należy wskazać konkretny termin, kiedy przychodzimy na kontrolę?
 • Czy plan kontroli powinien być publikowany do wiadomości społeczeństwa?
 • Czy plan kontroli podlega zmianom i czy trzeba go ponownie publikować?
 • Czy wizję lokalną można uznać za kontrolę?
 • Co mamy dokładnie kontrolować? Umowę, dokumenty potwierdzające wywóz i co jeszcze?
 • Czy kontrolujemy tylko zbiorniki na nieruchomościach zamieszkałych, czy musimy kontrolować też nieruchomości, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza? Czy zakłady, przedsiębiorstwa nie podlegają pod kontrole WIOŚ, a do pracowników gminy należą kontrole tylko nieruchomości zamieszkałe osób fizycznych?
 • Co w przypadku, gdy w budynku mieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza? Czy traktować ich jako osoby fizyczne?
 • Czy właściciel nieruchomości powinien złożyć oświadczenie, że nieruchomość jest niezamieszkała? Ewentualnie na jakie wezwanie ma odpowiedzieć?
 • Z jaką częstotliwością powinny odbywać się kontrole?
 • Czy do kontroli zza biurka trzeba mieć osobne upoważnienie na każdą nieruchomość?
 • Czy upoważnienie na każdą nieruchomość osób fizycznych wydajemy osobno?
 • Jak powinna wyglądać kontrola „zza biurka”?
 • Czy wystarczające jest kontrolowanie nieruchomości wyłącznie „zza biurka”? Czy jest potrzeba kontrolowania wszystkich mieszkańców również w terenie?
 • Czy zgodnie z ustawą co 2 lata należy kontrolować oprócz podmiotów również osoby fizyczne?
 • Czy mieszkańców kontrolujemy co dwa lata? Jak rozumieć kontrole osób fizycznych co 2 lata?
 • Czy kontrole mieszkańców można prowadzić w oparciu o wezwanie mieszkańca do złożenia dokumentów?
 • Ile powinno być procentowo tych kontroli w gminie?
 • Czy kontrolujemy wszystkich mieszkańców, czy tylko tych, którzy nie mają podłączenia do kanalizacji?
 • Jak wygląda plan kontroli?
 • Czy harmonogram kontroli mieszkańców można stworzyć podając budynek i miesiąc, w którym odbędzie się kontrola?
 • Czy podczas kontroli musi być właściciel budynku czy wystarczy dorosły mieszkaniec?
 • Czy strona postępowania powinien być najemca, czy właściciel nieruchomości?
 • Czy oczyszczalnię ścieków która nie była użytkowania, mamy traktować jako zbiornik bezodpływowy?
 • Czy można nakazać przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej, jeśli mieszkaniec posiada przydomową oczyszczalnię ścieków?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec nie ma możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, a koniecznie chce wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków?
 • Skąd wziąć informacje o technicznych możliwościach podłączenia nieruchomości do kanalizacji?
 • Co w przypadku, jeśli po wydaniu decyzji mieszkaniec nie wykona przydomowej oczyszczalni ścieków, ani zbiornika bezodpływowego, a ma niskie dochody?
 • Jest jeden zbiornik bezodpływowy do którego podłączone są dwie nieruchomości 1 i 1A. Jak przeprowadzić kontrole w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji gdy właściciel posesji, oświadczył, że jest podłączony do sieci kanalizacyjnej, jednak nie płaci za ścieki i ma tylko wodomierz?
 • Co w przypadku, gdy mieszkańcy zgłaszają, że ktoś wylewa nieczystości do jeziora lub w inne miejsce niedozwolone?
 • Jak ukarać osobę, u której stwierdzimy nieprawidłowości podczas kontroli, jeśli nie ma z nami strażnika miejskiego lub gminnego?
 • Czy kontrolujący musi do protokołu dołączać ksero umów i innych dokumentów?
 • Kto może sprawdzić szczelność zbiornika bezodpływowego i wydać stosowny dokument?
 • Kto wystawia protokół szczelności?
 • Co w przypadku otrzymania zgłoszenia telefonicznego o nieprawidłowym pozbywaniu się nieczystości ciekłych?
 • Jeżeli zgłoszenia nie budzą zastrzeżeń, co w takim przypadku z planem kontroli?
 • Czy burmistrz może zlecić przeprowadzenie kontroli pracownikom spółki gminnej w której gmina ma 100% udziałów?
 • Kto kontroluje nieruchomość wójta/burmistrza, prezydenta miasta?
 • Co w przypadku konfliktu interesów, jeśli trzeba pójść na kontrolę do własnej rodziny?
 • Jak powinna wyglądać kontrola Rodzinnych Ogródków Działkowych?
 • Czy kara WIOŚ za niewykonywanie kontroli nieruchomości nakładana jest na gminę jeden raz czy co roku?
 • Czy nie może być upoważnienie zbiorcze na daną ulicę lub miejscowość?

2. Jak zorganizować kontrole mieszkańców? Kto może przeprowadzić kontrole?

 • Co jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli? Czy wystarczające jest upoważnienie wójta/burmistrza/prezydenta?
 • Ilu pracowników gminy powinno uczestniczyć w kontroli? Czy powinien być również obecny przedstawiciel służb mundurowych np. policji czy straży miejskiej/gminnej?
 • Kto może przeprowadzić kontrole?
 • Czy upoważnienie do kontroli należy już mieć kontrolując zza biurka, czy dopiero gdy idzie się w teren?
 • Czy każdy urzędnik powinien mieć legitymację?
 • Czy posiadanie legitymacji podczas kontroli posesji jest niezbędne?
 • Czy przy kontrolowaniu nieruchomości w terenie należy posiadać legitymację, na którą powołujemy się w upoważnieniu wójta/burmistrza/prezydenta? Czy wystarczy samo upoważnienie?
 • Czy można zlecić kontrolę mieszkańców straży gminnej?
 • Jeżeli nie mamy straży miejskiej, to kontrolujemy sami jako pracownicy, na podstawie upoważnienia wójta/burmistrza/prezydenta?
 • Jeśli nie ma straży miejskiej w gminie i te obowiązki przejęli pracownicy merytoryczni, to czy zawsze powinniśmy zawiadamiać mieszkańców o kontroli zgodnie z k.p.a.?
 • Czy kontrolę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków mogą przeprowadzać pracownicy spółki gminnej wodno-kanalizacyjnej?
 • Czy wójt/burmistrz/prezydent może upoważnić pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-komunalnego (spółka gminna) do przeprowadzenia kontroli zbiorników i POŚ?
 • Czy kontrolę w terenie można prowadzić w składzie jednoosobowym?
 • W jaki sposób przeprowadzać kontrole bez straży miejskiej?
 • Jak zorganizować kontrolę w przypadku braku straży gminnej i braku zasobów kadrowych do przeprowadzania tak szczegółowych i problematycznych kontroli?
 • Czy przy kontroli musi być właściciel? Z kim można dokonać lustracji? Z pełnomocnikiem/os. upoważnioną, co jeśli go nie ma? Odstępować od kontroli?
 • Co zrobić, jeśli mieszkaniec nie chce wpuścić urzędnika na posesję? Czy dzwonić na policję?
 • Czy możemy dokonywać kontroli w asyście policji?
 • Czy policja może wejść na posesję bez nakazu?
 • Co, jeżeli właściciel nieruchomości nie chce nas wpuścić i nie chce okazać rachunków?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy mieszkańcy nieruchomości nie odbierają poczty? Dwa razy wysłano awizo, oględziny niemożliwe, nikt nie otwiera drzwi. Jak należałoby postąpić z nieczystościami?
 • Co z kontrolą, jeżeli mieszkaniec nie odbierze listu o terminie przeprowadzanej kontroli i w trakcie kontroli nie posiada dokumentów, faktur/rachunków i nie archiwizuje dokumentów?
 • Co w przypadku, gdy wezwany właściciel nie chce dostarczyć dokumentów na oczyszczalnię i sugeruje nam poszukanie ich w naszych zasobach?
 • Czy dla kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisu art. 6 ust. 5aa należy obligatoryjnie sporządzać protokół? Czy można wezwać mieszkańca do przedstawienia dowodów (umowa, potwierdzenia opróżniania) i przesłania ich pocztą lub elektronicznie na adres urzędu i w przypadku niewykrycia nieprawidłowości zakończyć kontrolę? Czy należy wysłać protokół przeprowadzenia kontroli pocztą i wymagać odesłania jednego egzemplarza?
 • Czy straż miejska ma podstawę prawną do weryfikacji liczby osób na nieruchomości?
 • Co w sytuacji, gdy dom jest wynajmowany, a właściciel jest nieosiągalny?
 • Co w sytuacji, gdy osoba posiada nieruchomość oraz jest tam zameldowana, a tam nie mieszka? Czy osoba zgłasza takie szambo?
 • Co, jeśli liczba osób różni się od liczby osób zgłoszonych do śmieci?
 • Jak przed kontrolą stwierdzić, czy gospodarka ściekowa danej nieruchomości jest prawidłowa?
 • Czy z każdej kontroli musi zostać sporządzony protokół, nawet jeśli nie jest przeprowadzana w terenie?
 • Czy protokół powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach? Jeżeli tak, to czy kopia może być dostarczona później?
 • Dlaczego nie należy wysyłać wezwań do wszystkich właścicieli?
 • Co, jeśli posiadamy własny zakład budżetowy i nie możemy pozyskać informacji o ilości zużytej wody na danej nieruchomości?
 • Co należy skontrolować u przedsiębiorcy?
 • Czy w stosunku do przedsiębiorców musimy stworzyć plan kontroli?

3. Jak kontrolować nieruchomości niezamieszkałe?

 • Jak wg deklaracji śmieciowych traktować nieruchomości niezamieszkałe?
 • Z deklaracji śmieciowej wynika, że nieruchomość jest niezamieszkała. Czy należy ją ująć w planie kontroli i wykonać kontrolę?
 • W jaki sposób rozwiązać problemy z nieruchomościami niezamieszkałymi? Co zrobić, jeśli właściciele twierdzą, że nie mieszkają, więc nie płacą?
 • Co w przypadku, gdy budynek jest niezamieszkały? Czy kontrolujemy, a do protokołu z kontroli dołączamy oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną? Co w przypadku nieruchomości zamieszkałych sezonowo?
 • Jak kontrolować nieruchomości zamieszkałe czasowo, np. działki rekreacyjne, zamieszkałe w okresie letnim, posiadające zbiorniki bezodpływowe?
 • Co w przypadku domu w budowie?
 • Co z budynkami, które są jeszcze w budowie, mają wybudowane przydomowe oczyszczalnie, ale właściciel oficjalnie mówi, że ich nie użytkuje, bo nie ma jeszcze odbioru?
 • Jak ustalić liczbę osób w przypadku domków letniskowych?
 • Jak odnieść się do kontroli, gdy na nieruchomości nikt nie mieszka i stoi pusty budynek? Kto powinien kontrolować zbiorniki bezodpływowe? Co w sytuacji, gdy właściciel nie prowadził kontroli okresowej szamba?
 • Jeżeli nieruchomość nie należy do ogródków działkowych, tylko jest zamieszkiwana sezonowo, np. pół roku, co wtedy?

4. Jak powinna przebiegać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych? Co ma zrobić gmina w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych?

 • Czy właściciel nieruchomości musi mieć umowę z firmą odbierającą nieczystości? Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby odpowiednio pozbywali się nieczystości i by podpisywali umowy z firmami odbierającymi nieczystości?
 • Jak kontrolować umowy między mieszkańcami, a podmiotami odbierającymi nieczystości? Jaka jest odpowiedzialność finansowa urzędnika za brak kontroli?
 • Czy właściciel może powołać się na zawarcie umowy ustnej z przedsiębiorcą, jeżeli przedstawia rachunki za odbiór nieczystości?
 • Czy umowa jest konieczna? Niektórzy mieszkańcy nie posiadają umowy, bo przedsiębiorcy nie chcą jej z nimi podpisać
 • Czy mieszkaniec, który nie posiada udokumentowanej umowy z firmą, może otrzymać mandat?
 • Czy może być podpisanych więcej umów na jedną posesję, nie tylko z jednym przedsiębiorcą?
 • Czy mieszkaniec może wywozić ścieki z uprawnionym przedsiębiorcą, z którym nie ma podpisanej umowy, a posiada ją podpisaną z innym?
 • Czy wystarczy, że właściciel będzie miał tylko umowę z jedną firmą asenizacyjną, a będzie korzystał z usług różnych firm?
 • Jeżeli mieszkańcy nie posiadają umów ani faktur, to czy podlegają karze?
 • Ile lat osoba prywatna musi przechowywać faktury?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec ma faktury, a nie ma umowy, ponieważ firmy nie chcą zawierać umów?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada ani jednej faktury za wywóz nieczystości?
 • Czy umowa jest konieczna i czy umowa musi być w formie pisemnej?
 • Czy mieszkaniec może mieć zawartą umowę z przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na wywóz ścieków na terenie przedmiotowej gminy?
 • Czy gmina powinna udostępnić na BIP-ie rejestr firm mających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych?
 • Czy nieczystości ciekłe może wywozić przedsiębiorca, który ma zezwolenie na terenie danej gminy?
 • Czy dozwolone jest wywożenie bez zezwolenia do stacji zlewnej?
 • Jeżeli przedsiębiorca nie działa na terenie gminy A, to czy może wywozić nieczystości ciekłe od mieszkańców tej gminy?
 • Co w sytuacji, jeśli przedsiębiorca z ościennej gminy nie ma w danej gminie zezwolenia, a pobiera ścieki i nie składa sprawozdań?
 • Co, jeśli mieszkaniec twierdzi, że ma umowę ustną i okazuje dowody opłaty?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie chce zawrzeć pisemnej umowy, tylko deklaruje, że ma ustną umowę z przedsiębiorcą? Czy umowa jest wymagana bezwzględnie?
 • Jeśli jest kilku lub nawet kilkunastu właścicieli danej nieruchomości, to wezwanie do przedłożenia dokumentów w związku z kontrolą pozbywania się nieczystości ciekłych kierowane jest do każdego współwłaściciela z osobna, czy tylko do osoby/osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość?
 • Czy przedłożenie umowy, podpisanej kilka dni po otrzymaniu wezwania z urzędu oraz jednego rachunku jest wystarczające, aby stwierdzić, że właściciel wywiązuje się z obowiązku?
 • Jeśli mieszkaniec jest jednocześnie podmiotem z zezwoleniem na wywóz ścieków, to jakiego potwierdzenia można od niego wymagać?
 • Na co należy zwrócić uwagę w umowach zawieranych przez właścicieli nieruchomości, a przedsiębiorcą, który będzie opróżniał zbiornik?
 • Czy właściciel może powołać się na zawarcie umowy ustnej z przedsiębiorcą, jeżeli przedstawia rachunki za odbiór nieczystości?
 • Czy okazane rachunki za wywóz nieczystości należy kopiować, czy w protokole kontroli wystarczy wpisać, że rachunki za wywóz zostały okazane?
 • Co, jeżeli mieszkańcy nie mają umowy z przedsiębiorcą, ale posiadają rachunki?
 • Jak zachować się w przypadku, gdy właściciel nie ma rachunków i umowy, ale szambo jest opróżniane?
 • Jak postępujemy podczas/po kontroli, kiedy okazuje się, że mieszkaniec nie posiada potwierdzenia wywozu nieczystości od kilku lat?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel ma jeden dowód zapłaty za usługę, a wymagane są dwa za dany okres?
 • W mieście XXX podczas przeprowadzania kontroli oprócz podpisanej umowy i dokumentów asenizacyjnych potwierdzających cykliczność wywozów poprosiliśmy również o okazanie ostatniej faktury za zużycie wody, danych o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość oraz pojemności zbiornika bezodpływowego, aby móc określić rozbieżności występujące pomiędzy zużyciem wody, a zrzutem ścieków. Czy taki sposób pozyskiwania danych jest prawidłowy?
 • PRZYKŁAD: czy można uznać, że ktoś wywozi ścieki zgodnie z przepisami, gdy jest umowa ustna na odbiór ścieków, nie ma rachunków, ale mamy dane ze stacji zlewnej, że z tego adresu są przywożone ścieki do stacji zlewnej? Ewidencja zlewni wskazuje adres, skąd, jak, ile i datę przywozu
 • Czy umowa ustna też jest umową zawartą z wykonawcą, który odbiera nieczystości ciekłe?
 • Czy można zaliczyć udokumentowanie umowy ustnej jako nagrane w audio? Czy jeśli brak takiego udokumentowania (będzie tak w 99,99% ), więc może otrzymać mandat? Z tego powodu de facto nieposiadanie pisemnej umowy będzie się wiązać z brakiem takiej umowy
 • Jakie dokumenty powinna posiadać osoba fizyczna? Faktura i umowa wystarczy?
 • Co w przypadku, gdy firma wystawia tylko paragony za wywóz ścieków?
 • W czasie kontroli nie przedłożono dowodów wywozu nieczystości. Wezwany do okazania dowodu petent nie zgłosił się do urzędu. Co robić dalej?
 • Czy oświadczenie można wpisać do protokołu, czy właściciel powinien dołączyć osobny dokument?
 • Czy jest obowiązek prawny przechowywania faktur lub paragonów za wywóz nieczystości?
 • Co ma być zawarte w protokole kontroli? Czy wystarczy spisać, że ktoś ma umowę i faktury bądź nie ma, czy mamy przeliczać zużywanie wody?
 • Za jaki okres wymagamy dokumentów?
 • Jakie informacje musi zawierać rachunek z odbioru nieczystości?
 • Czy na rachunkach są dokładne dane o ilości odebranych ścieków?
 • Co należy rozumieć przez okazanie umów i dowodów opłaty, jak urzędnik powinien to udokumentować – zrobieniem ksero, notatką?
 • Za jaki okres powinny być przechowywane dowody uiszczania opłat?
 • Jaki jest termin przechowywania faktur? Jeżeli ustawa przewiduje kontrole raz na dwa lata, to czy można wnioskować, że okres dwóch lat przechowywania dowodu wystarczy?
 • Jeśli jest nieruchomość wielolokalowa bez utworzenia wspólnoty, to czy każdy właściciel powinien mieć zawartą umowę, jeśli jest tylko na nieruchomości jedno zbiorcze szambo?
 • Jak uzyskać listy osób, które mają podpisane umowy z firmami wywożącymi nieczystości, gdy te zasłaniają się ustawą RODO?
 • Jak wyłapywać osoby próbujące uniknąć podpisania umowy o odbiór nieczystości płynnych?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku, gdy mieszkańcy nie przedstawiają rachunku za odbiór nieczystości? Jak to egzekwować? W jaki sposób naliczać kary?
 • Co w przypadku, wezwania do okazania umowy i potwierdzenia wywozu nieczystości, jeśli mieszkaniec odpisał, że nie archiwizuje dokumentów i ma duży zbiornik, bądź nie stawił się na wezwanie?
 • Czy umowa jest też wymagana w przypadku mieszkańca posiadającego przydomową oczyszczalnię? Jaki paragraf o tym mówi?
 • Jeśli właściciel nieruchomości podczas kontroli okaże nam tylko jeden rachunek na wywóz nieczystości ciekłych za rok, co jest jednoznaczne z tym, że części ścieków pozbywa się nielegalnie, ale podczas kontroli nie stwierdzono powierzchniowych wycieków, to czy powinniśmy zorganizować wywóz zastępczy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości przedłożył umowę oraz rachunki za wywóz nieczystości, a podczas wizji w terenie nie stwierdzono nieprawidłowości, ale sąsiad twierdzi, że właściciel odprowadza ścieki z szamba do ziemi, przez co zanieczyszcza jego studnię, z której czerpie wodę na potrzeby swojego gospodarstwa?
 • Jeżeli na stronie gminy umieściliśmy informację, żeby właściciele nieruchomości dostarczali do urzędu oświadczenia o posiadanym szambie, umowy z firmą odbierającą ścieki oraz dowody opłaty za odbiór, to czy możemy uwzględnić te osoby, które same nam dostarczyły takie dokumenty jako skontrolowane?
 • Czy zanim wykonamy zstępcze opróżnienie szamba, to wcześniej możemy dać mieszkańcowi czas na zawarcie takiej umowy z firmą?
 • Jak naliczyć grzywnę w przypadku braku umowy i faktury?
 • Czy grzywnę wymierza policja lub straż miejska?
 • Czy po wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umów i dokumentów na wywóz nieczystości, prawidłowym jest skierowanie zawiadomienia na policji o popełnieniu wykroczenia, celem nałożenia grzywny? Gmina nie ma straży gminnej. Ze względu na dotkliwość ewentualnej kary, nie chcemy składać wniosku o ukaranie w drodze sądowej postępowania karnego, stąd organy policji
 • Jeśli wydamy decyzję, a właściciel nieruchomości zawrze umowę na odbiór nieczystości i ją nam przedstawi, to wtedy zmieniamy naszą decyzję?
 • Czy jeśli nie wystawimy mandatu, to i tak mieszkaniec musi zgłosić instalację w trybie art. 152?
 • Jak prowadzić egzekucję w postępowaniu administracyjnym?
 • Jak należy traktować pojęcie „właściciela” w postępowaniach egzekucyjnych?
 • Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby odpowiednio zagospodarowywali nieczystości ciekłe oraz podpisali umowy z firmą odbierającą nieczystości?
 • Czy w sprawozdaniach podmioty musza muszą wpisywać nazwiska osób, od których odebrano nieczystości czy tylko adres?
 • Czy w załączeniu do sprawozdania przedsiębiorcy muszą wykazać ilość odebranych ścieków pod danym adresem?
 • Co zrobić w przypadku, gdy sprawozdanie od podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe wpłynęło po upływie miesiąca od ustawowego terminu?
 • Czy gmina ma obowiązek kontroli firm odbierających nieczystości ciekłe?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jedna z firm dała pokwitowanie za wywóz nieczystości bez wpisania ilości odebranych odpadów?
 • Jeśli użytkownik BZŚ i POŚ powie, że zawrze umowę jak najszybciej, to czy musimy nałożyć karę?
 • Czy sprawozdanie przedsiębiorców może być dowodem wywozu, jeżeli ktoś nie ma faktury?
 • Czy brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na kopiach otrzymanych dokumentów jest dużym uchybieniem?

5. Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada szamba ani POŚ? Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę, gdy ktoś nie ma szamba?

 • Podczas kontroli okazało się, że gospodarstwo nie ma zbiornika bezodpływowego, ani przydomowej oczyszczalni. Jak w takiej sytuacji wykonać krok po kroku przeprowadzić procedurę?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę w domu, by sprawdzić, czy jest jakaś wewnętrzna kanalizacja?
 • Jeśli ktoś ma umowę na wodę z PWiK, a nie ma szamba, to jak egzekwować wywóz nieczystości z takiej nieruchomości?
 • Jak postępujemy z nieruchomościami, których właściciele deklarują nawadnianie ściekami własnych pól?
 • Co z nieruchomościami, których właściciele, będący rolnikami deklarują nawadnianie ściekami z gospodarstwa domowego własnych pól, w ramach zwykłego korzystania z wód, które dopuszcza Prawo wodne? Na jakiej podstawie prawnej rolnik może zagospodarowywać ścieki we własnym zakresie?
 • Co ze ściekami z tzw. sławojki na nieruchomościach prywatnych, również w sytuacji, gdy nie ma podłączenia do zbiornika oraz przydomowej oczyszczalni? Problem najczęściej dotyczy starszych ludzi
 • Czy dom typu holenderskiego musi być wyposażony w zbiornik/przydomową oczyszczalnię?
 • Co w sytuacji, jeśli nie ma szamba ani kanalizacji? Czy zgłaszamy do nadzoru?
 • W jaki sposób powiadomić PINB?
 • Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?
 • Jak postąpić z właścicielami nieruchomości, którzy są w podeszłym wieku, nie mają łazienki ani szamba tylko „wychodek”?

6. W jaki sposób postępować z właścicielami nieruchomości w przypadku, gdy szambo jest nieszczelne? Czy w czasie kontroli umów należy kontrolować szczelność zbiorników? Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo?

 • Co robić w przypadku nieszczelnych szamb?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że na nieruchomości zamiast szczelnego szamba wykorzystuje się starą studnię?
 • W jaki sposób pracownik urzędu ma sprawdzić, czy zbiornik jest szczelny?
 • Co powinien zrobić organ, jeśli z dokumentacji wyjdzie nieszczelność zbiornika?
 • Jaki organ: gmina czy nadzór budowlany ma sprawdzać szczelność obiektów?
 • W jaki sposób i kto powinien posiadać próby szczelności? Gmina czy właściciel?
 • Czy pracownicy urzędu są w stanie sprawdzić szczelność szamba?
 • Jeśli mamy wątpliwości co do szczelności zbiorników, to czy możemy zwrócić się bezpośrednio do nadzoru budowlanego o wydanie takiej decyzji?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy stwierdzamy, że ktoś ma nieszczelne szambo? Czy w dalszym kroku powołujemy biegłego? Powołujemy biegłego na podstawie przepisów ochrony środowiska czy ustawy czystościowej?
 • Prawo budowlane określa, że właściciel jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektów budowlanych, tak traktowane są szamba. Czy kontrola szczelności jest w zakresie właściciela?
 • Jeśli kontrola jasno wykaże nieszczelność, to jakie dalej podjąć kroki?
 • Jak poradzić sobie z problemem przeciekających zbiorników, które przez powodzie czy deszcz powodują zanieczyszczenie środowiska?
 • Skąd wziąć dane techniczne zbiornika bezodpływowego?
 • Co zrobić, gdy mieszkaniec mówi, że nie wie, jaka jest pojemność zbiornika bezodpływowego?
 • Co zrobić, gdy mieszkaniec nie zgłasza posiadania oczyszczalni, a sprawa użytkowania oczyszczalni wychodzi podczas kontroli?
 • Czy możemy wydać decyzję lub zalecenia pokontrolne odnośnie częstotliwości opróżniania zbiorników, a jeśli to nie poskutkuje, to zgłosić fakt do innych organów w celu nałożenia kary?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy mieszkaniec zgłasza nam, że ma przydomową oczyszczalnię dopiero w momencie, kiedy zostanie wezwany na kontrolę szamba, np. po roku eksploatacji? Kto nakłada karę za niezgłoszenie takiej sytuacji i w jakim postępowaniu?
 • Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo? Czy należy regulować częstotliwość opróżniania?
 • Czy częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych raz na pół roku jest odpowiednia?
 • Jaką ustalić częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego? Od liczby osób zamieszkałych, pojemności zbiornika czy może czasowo raz w miesiącu?
 • Co z osobami, które nie mieszkają na działce przez część roku lub oszczędnie gospodarują wodą - jaka powinna być częstotliwość wywozu nieczystości?
 • Co w momencie, gdy mieszkaniec nie oddaje nieczystości zgodnie z regulaminem, ponieważ jednostka gminna odbierająca nieczystości ciekłe nie ma takich mocy przerobowych, a inni przedsiębiorcy oferują takie usługi 2x drożej?

7. Zużycie a pobór wody - jak postępować w przypadku, gdy na terenie gminy większość mieszkańców posiada własne ujęcia wody? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?

 • Skąd pozyskać dane dotyczące pobranej wody na terenach, gdzie jest brak kanalizacji, a ludzie korzystają ze studni?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec jest podłączony do kanalizacji, ale nie do wodociągu i ma swoją wodę? Jak określić ilość pobranej wody do sprawozdania w takich przypadkach?
 • Czy przed kontrolą musimy sprawdzić, ile wody pobrał dany budynek?
 • Co w przypadku, gdy dom jest zamieszkany, pobiera wodę, odprowadza ścieki, a nikt nie jest zameldowany?
 • Do sprawozdania do Wód Polskich potrzebne będzie zużycie wody przez mieszkańców - za jaki okres sprawdzać to zużycie wody? Skąd brać dane o zużyciu wody przez mieszkańców, którzy mają własne studnie?
 • Jak należy prawidłowo wyliczyć górną stawkę opłat?
 • Co ze studniami, jeżeli mieszkaniec ma własne źródło wody?
 • Czy powinniśmy mieć dane dotyczące zużycia wody na każdą nieruchomość?
 • Czy jest jakiś margines między wodą pobraną i przekazaną w postaci ścieku, który uważa się za dopuszczalny?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel nie okaże faktur za zużycie wody?
 • Jeśli nie możemy pobrać danych o zużyciu wody z przedsiębiorstwa, to jak wpisać prawidłowo dane do sprawozdania?
 • Jak ustalić częstotliwość odbioru ścieków z danej nieruchomości, nie mając informacji o zużyciu wody?
 • Jeśli mamy ustaloną częstotliwość opróżniania zbiorników i mieszkaniec spełnia wymogi, to na jakiej podstawie możemy wymagać podanie ilości pobranej wody?
 • Jeżeli gmina ma wiedzę dotyczącą tego, kto ile zużywa wody, czy może to wykorzystać w sprawozdaniu i przy kontroli mieszkańca?
 • Jak postępować z mieszkańcami, u których widać, że zużycie wody jest bardzo duże, a odbiór bardzo mały?
 • Jeżeli gmina realizuje samodzielnie zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, to czy może korzystać z danych dot. poboru wody i danych ze sprawozdań przedsiębiorców odbierających nieczystości i prowadzić kontrole bez udziału właścicieli?
 • Czy na podstawie rozporządzenia możemy oszacować zużycie wody, czy musimy prosić mieszkańca o dane dotyczące zużycia wody?
 • Czy można wystąpić do wodociągów o zużycie wody - zbiorczo dla danych posesji, a także dla danej posesji w ramach prowadzonego postępowania?
 • Jak wyliczyć ilość wywiezionych ścieków od mieszkańców, u których w miesiącach letnich brakuje wody w studniach?
 • Jeżeli gmina sama dostarcza wodę, czy jest jakiś problem z danymi o pobranej wodzie?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec przedstawia dokumenty, ale wywóz nieczystości po przeliczeniu nie zgadza się z ilością poboru wody?
 • Co, jeśli osoba mając licznik na wodzie gminnej zużywa wodę do gospodarstwa rolnego i nie ma podlicznika? Czy można przeliczyć zużycie wody na osoby, a resztę dać na gospodarstwo?
 • Co w przypadku dużej rozbieżności w ilości zużytej wody, a odebranych nieczystościach w gospodarstwach rolnych, które zużywają wodę do oprysków i dla zwierząt gospodarskich?
 • Co w przypadku norm, gdy właściciel nie ma w domu wody i korzysta ze studni?
 • Jaką przyjmować wartość zużycia wody w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla budynku mieszkalnego pobierającego wodę ze studni?
 • Czy liczba opróżnień musi pokrywać się z ilością pobranej wody?
 • Czasem ilość wody zużytej, nie równa się ilości ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?
 • Jak ustalać odpowiednią ilość zużytej wody i jak określać jej stawkę za metr kwadratowy?
 • Czy sprawozdania będą dokonywane przez internet, czy na specjalnym druku?
 • Czy można prowadzić ewidencję w programie exel?
 • Jakie sprawozdanie należy złożyć do 30 kwietnia 2024r.

8. W jaki sposób nakładać na właścicieli nieruchomości decyzje związane z nakazem wywozu nieczystości? Jak zorganizować odbiór zastępczy? Jak powinny wyglądać w praktyce wywozy zastępcze?

 • Czy stwierdzając brak dokumentów na opróżnianie szamba od razu jesteśmy zobligowani do zorganizowania wywozu zastępczego?
 • Jeśli właściciel nieruchomości podczas kontroli okaże nam tylko jeden rachunek na wywóz nieczystości ciekłych za rok, co jest jednoznaczne z tym, że części ścieków pozbywa się nielegalnie, ale podczas kontroli nie stwierdzono powierzchniowych wycieków, to czy powinniśmy zorganizować wywóz zastępczy?
 • Jeśli mieszkaniec jest bardzo problematyczny i agresywny w kontaktach, przy tym posiada na terenie swojej nieruchomości tylko wychodek. W jaki sposób przeprowadzić taką kontrolę?
 • Jaki rodzaj wykonania zastępczego zastosować w przypadku, gdy mieszkaniec ma tylko sławojkę?
 • Jakie elementy powinna zwierać decyzja na wykonanie zastępcze?
 • Jak wygląda zastępczy wywóz, jeżeli na nieruchomości nie ma faktur za wywóz?
 • Co w sytuacji, gdy została wydana decyzja o wykonaniu zastępczym a w czasie jej trwania mieszkaniec podpisał umowę z przedsiębiorstwem? Czy decyzja nadal obowiązuje, czy traci ważność?
 • Czy wywóz zastępczy prowadzą firmy, które mają decyzję wójta?
 • Jeżeli obecnie nie mamy wykonań zastępczych, to czy musimy wyłonić wykonawcę w ramach przetargu?
 • Czy na wykonanie zastępcze organ może sam wybrać firmę z tych które posiadają w gminie zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych?
 • Czy wykonanie zastępcze na wywóz nieczystości można zlecić gminnemu zakładowi wodociągów i kanalizacji? Czy należy przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie wywozu zastępczego?
 • Co w sytuacji, gdy gmina zorganizowała wywóz zastępczy, a zbiornik jest pusty, ponieważ jest nieszczelny? Kto wtedy ponosi koszty?
 • Czy w decyzji dla właściciela nieruchomości za odbiór szamba naliczamy opłatę za 1m3 odebranych ścieków, czy z góry za cały zbiornik?
 • Czy gmina może wykonać usługę własnym wozem asenizacyjnym jako wykonanie zastępcze?
 • Jak postępować w przypadku, gdy nieruchomość nie jest zamieszkiwana przez właściciela i ma nieuregulowany stan prawny? Jakie obowiązki spoczywają na mieszkańcach, niebędących właścicielami, na kogo wtedy wydawać decyzje, kogo obligować do zaniechania naruszeń?
 • PRZYKŁAD: co zrobić w sytuacji, kiedy sąsiad ma szambo w części na swoim terenie i w części na terenie sąsiadki, przy czym sąsiad mieszka za granicą, ale na jakiś czas udostępnił dom uchodźcom, którzy prawdopodobnie zapełnili szambo. Obecnie sąsiadka skarży się na zapach wydobywający się z szamba. Sąsiad nie odbiera pism. Czy zrobić wykonanie zastępcze, czy sąsiadka powinna sama opróżnić zbiornik i starać się od sąsiada o zwrot kosztów?
 • Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?
 • Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?
 • Jak karać osoby, które nielegalnie odprowadzają ścieki?
 • Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?
 • W jaki sposób zniwelować liczbę nielegalnych zbiorników bezodpływowych?
 • Jak postępować w przypadku donosów sąsiedzkich, że ktoś wylewa ścieki w grunt, do rowu, na pole?
 • Co w przypadku, gdy sąsiad nie wyraża zgody na przekopanie jego działki celem podłączenia innego budynku do sieci kanalizacyjnej?
 • Obowiązek podłączenia jest dla właściciela nieruchomości czy użytkownika nieruchomości?
 • Co w przypadku braku szamba? Czy jest jakiś czas na jego wybudowanie?

Prowadzący

Anna Sobczuk- Błaszczuk —Inspektor ds. gospodarki wodnej i geologii w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Chełm.

Swoje zainteresowania skupia wokół zagadnień dotyczących gospodarki wodno- ściekowej. Od kilku lat pracuje w terenie, realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dotyczące kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych.

Na swoim stanowisku pracy zajmuje się głównie postępowaniami z zakresu zmiany stosunków wodnych na gruncie, postępowaniami egzekucyjnymi wszczynanymi w związku z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, kontrolami właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także udzielaniem dotacji na działania proekologiczne. Realizuje również zagadnienia związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych.

Przez 6 lat pracowała jako wykładowca akademicki. Nauczała wówczas między innymi Prawa europejskiego, Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka, czy Polityki społecznej i Gospodarczej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
28 grudnia 2023
od 499.00
15 stycznia 2024
od 499.00
29 lutego 2024
od 499.00
18 marca 2024
od 499.00
25 kwietnia 2024
od 499.00
14 czerwca 2024
od 499.00
09 sierpnia 2024
od 499.00
01 października 2024

Podobne szkolenia