Wideoszkolenie: PSZOK - jak zarządzać oraz jak zorganizować?

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jakie odpady i pod jakimi kodami może przyjmować PSZOK? Czy można sprzedawać lub przetwarzać odpady z PSZOK-u? Jak stworzyć, wyposażyć, zarządzać i eksploatować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Skąd pozyskać środki finansowe na jego utworzenie lub rozbudowę?

od 599.00 zł

Warsztaty PCC Poland skierowane do osób zajmujących się nadzorem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania z odbioru odpadów oraz prowadzących wpis do rejestru BDO

Omówione zostaną nadchodzące zmiany, między innymi system kaucyjny i nowe kody odpadów!
Podczas warsztatów omówimy, jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie działania wdrożyć, aby punkt funkcjonował zgodnie z rozporządzeniami. Jak przyjmować odpady oraz jak je utylizować. Przedstawimy narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyjaśnimy podstawy prawne oraz podpowiemy, skąd pozyskać środki finansowe na utworzenie punktu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy PSZOK może przetwarzać odpady? Czy gmina może przetwarzać odpady bez zezwolenia?
 • W jaki sposób zabezpieczać odpady niebezpieczne i wielogabarytowe? Czy takie odpady wymagają specjalnego magazynowania?
 • Czy podmiot prowadzący PSZOK może przyjmować tylko te rodzaje odpadów, które zostaną wskazane w uchwale rady gminy?
 • Czy podmiot prowadzący PSZOK musi mieć wpis w GIOŚ, aby zbierał odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?
 • Czy PSZOK powinien być utwardzony, wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach, magazyny albo wiaty, pomieszczenie socjalne i oświetlenie?
 • Co powinna zrobić gmina jeśli nie posiada dotychczas wpisu do rejestru BDO?
 • Co w przypadku wspólnego prowadzenia PSZOK przez więcej niż jedną gminę? Czy wniosek składa gmina, na terenie której zlokalizowany jest PSZOK?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór etykiety zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
 • Tablice małe kody
 • PSZOK - oświadczenie działalność gospodarcza i rolnictwo
 • PSZOK - regulamin punktu
 • Katalog odpadów
 • PSZOK - regulamin rozbudowany
 • Raport IOŚ 2018
 • Rekomendacje PSZOK
 • Tablice duże opisy
 • Tablice małe opisy
 • Koncepcja na rozbudowę PSZOK-u

Szczegółowy program szkolenia:

Omówione zostaną nadchodzące zmiany, między innymi system kaucyjny i nowe kody odpadów!

Pytania uczestników, na które opowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy spółka komunalna, która nie jest zakładem budżetowym musi oprócz decyzji na zbieranie odpadów uzyskać wcześniej decyzję środowiskową?
 • Czy miejsce gromadzenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi być zamknięte i niedostępne dla osób z zewnątrz?
 • Czy PSZOK musi być otwarty w sobotę?
 • Czy zakład budżetowy musi posiadać zezwolenie?
 • Czy na PSZOK można przyjmować zużyty olej silnikowy lub przepalony olej jadalny?
 • Co z podmiotami gospodarczymi na terenie gminy, jeżeli mają zawarte umowy z firmą zewnętrzną? Czy powinniśmy przyjąć od nich odpady?
 • Czy można przyjąć na PSZOK odpady z nieruchomości niezamieszkałych? Czy gmina może przyjąć taką uchwałę?
 • W jaki sposób osoba ma udowodnić, że odpad pochodzi z budowy, a nie z miejsca zamieszkania?
 • Czy odpady zbierane od nieruchomości niezamieszkałych można wliczać do poziomów odzysku w gminie?
 • Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, jeżeli posiadamy swoją przepompownię i separator?
 • Czy można odmówić przyjęcia odpadów BIO z terenu nieruchomości wielorodzinnej?
 • PSZOK został wybudowany przez gminę. Jeżeli zostałby przekazany do prowadzenia w drodze uchwały spółce gminnej, to czy o dofinansowanie może ubiegać się spółka, czy wyłącznie gmina jako właściciel?
 • Pod jaki kod należy zakwalifikować gaśnicę?
 • Co PSZOK robi z odpadami?
 • Pod jakim kodem oddajemy opakowania po piankach izolacyjnych?
 • Czy PSZOK może zarabiać na odpadach?
 • Czy kosiarkę spalinową kwalifikujemy jako gabaryt?
 • Kto zajmuje się przewozem zebranych w aptece leków?
 • Czy PSZOK będzie mógł prowadzić skup butelek szklanych i plastikowych? – dot. systemu kaucyjnego, który będzie obowiązywać od przyszłego roku.
 • W jakim programie prowadzimy ewidencję odpadów?
 • Czy PSZOK może gromadzić 20 02 01 do całego kontenera?
 • Jeżeli osoba chce oddać odpady ponad limit, to czy może je przyjąć odpłatnie?
 • Czy sprzedawany odpad w celach zarobkowych jest towarem zgodnie z Ustawą o rachunkowości? Czy wymagana jest ewidencja księgowa takiego odpadu?
 • Czy prowadząc punkt napraw możemy bez wiedzy mieszkańca przywieziony przez niego na PSZOK odpad naprawić i przekazać bezpłatnie innemu mieszkańcowi?
 • Czy PSZOK może zastąpić zbiórkę wielkogabarytową spod posesji, która jest raz w roku?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja odpadów przywożonych przez mieszkańców?
 • Co w przypadku, gdy w przetargu nie było mowy o ścieżce edukacyjnej? Czy można stworzyć takie miejsce?
 • W przetargu na budowę PSZOK-u są wskazane małe pojemniki bio – jeden pojemnik ma 100 l. Transport do instalacji z załadowanym pojemnikiem jest nieopłacalny. Czy na etapie, gdy jest wybrany wykonawca jest możliwość modyfikacji wielkości pojemników na odpady?
 • Czy pojemnik na tworzywa sztuczne musi być w kolorze żółtym?
 • Czy w PSZOK-u magazynowane są odpady w beczkach?
 • Kto sporządza regulamin PSZOK-u?
 • Czy można nie przyjmować odpadów zielonych do PSZOK-u, jeżeli w gminie są odbierane odpady bio?
 • Czy w regulaminie PSZOK-u można określić opłatę za przyjęcie odpadów od osób, które nie są mieszkańcami?
 • Czy w magazynie na odpady niebezpieczne powinien być wbudowany separator?
 • Czy numer lub kod kresowy jest na stałe przyporządkowany do danej nieruchomości?
 • Czy w PSZOK-u można odbierać odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych?
 • Jeżeli ustalimy w regulaminie PSZOK-u, że limit na rok z gospodarstwa domowego to 1 Mg, a ktoś przywiezie więcej, to czy za nadwyżkę możemy pobrać opłatę wg cennika?
 • Czy PSZOK może przyjąć akumulator samochodowy?
 • Osoba chciała przywieźć odpady z budowy domu, ale w odpowiedzi na jej wniosek oznajmiliśmy, że odpady powinna zabrać firma wykonująca usługę budowy domu. Osoba na to odpowiedziała, że dom wybudowała sama. Co w takim przypadku?
 • Czy akumulator samochodowy to odpad komunalny?
 • Czy szkoła może oddać do PSZOK-u zebrane baterie?
 • Czy w regulaminie muszą być określone kody pod jakimi zbierane są odpady?
 • Czy apteka może oddać do PSZOK-u przeterminowane leki?
 • Czy igły mogą być gromadzone w zwykłym plastikowym pojemniku w kolorze czerwonym?
 • Czy igły mogą być zbierane z przeterminowanymi lekami pod kodem 20 01 32?
 • Które odpady pobudowlane / poremontowe PSZOK musi obowiązkowo przyjąć?
 • Czy spółka komunalna może z PSZOK-u przekazać gminie gruz na utwardzenie dróg?
 • Czy od 2025 r. będzie można przyjmować do PSZOK-u odpady poremontowe pod kodem 17 09 04?
 • Czy mieszkaniec może przywieźć substancję niezabezpieczoną w słoiku z naklejką z nazwą substancji?

1. Jak stworzyć projekt na PSZOK?

 • Jakie procedury trzeba przejść, aby powstał PSZOK?
 • Czy gmina powinna mieć zezwolenia do prowadzenia PSZOK-u?
 • Jak pozyskać decyzję zezwalająca na ustawienie punktu PSZOK?
 • Kto wydaje zezwolenie na prowadzenie punktu PSZOK?
 • Jakie są wymagania prawne, aby utworzyć punkt PSZOK?
 • Jakie są wymagania ustawowe na prowadzenie punktu PSZOK?
 • Jakie są wymagane pozwolenia na utworzenie punktu?
 • Ile czasu potrzeba na utworzenia PSZOK-u?
 • Ile czasu potrzeba, aby od zaplanowania PSZOK-u wdrożyć go w życie?
 • Jaka minimalna powierzchnia jest potrzebna pod budowę PSZOK-u?
 • Jak zdobyć nieruchomość pod PSZOK?


2. Jakie warunki musi spełniać miejsce, na którym planujemy wybudować PSZOK? Jakie wymagania musi spełniać?

 • Czy PSZOK musi być ogrodzony i czym?
 • Czy za punkt selektywnej zbiórki odpadów można uznać teren, który zostanie ogrodzony i utwardzony?
 • Czy teren, na którym będzie się znajdował PSZOK wymaga wygłuszenia?
 • Czy na terenie powinna się znajdować jakaś wiata?
 • Czy na terenie PSZOK musi znajdować się waga?
 • Czy, na obszarze którym znajduje się punkt PSZOK musi znajdować się studzienka?
 • Czy na terenie punktu PSZOK powinno się znajdować pomieszczenie magazynowe?
 • Czy obszar wokół placu, na którym znajduje się PSZOK może być przeznaczony na teren zielony?
 • Czy projekt Natura 2000 ma wpływ na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy PSZOK może powstać na obszarze objętym projektem Natura 2000?
 • Czy obszar pod punkt PSZOK musi mieć jakąś określoną wielkość?
 • Jakie podłoże powinno być w obszarze PSZOK-u?
 • Czy można rozbudować punkt PSZOK ? Gdzie trzeba się zgłosić, aby rozbudować punkt?
 • Czy budowę PSZOK-u można podzielić na kilka etapów?
 • Czy są wymagania odnośnie tego, jak mają wyglądać pojemniki na terenie PSZOK?
 • Z jakiego tworzywa powinny być wykonane pojemniki w PSZOK-u?
 • Jakie kolory pojemników?
 • Czy pojemniki w PSZOK-u muszą być opisane?
 • Czy pojemniki w PSZOK-u mogą być metalowe?
 • Od czego zależy wielkość pojemników w PSZOK-u?
 • Czy istnieją odległości graniczne w PSZOK-u między pojemnikami a np.: płotem, jezdnią?
 • Skąd pozyskać kontenery do PSZOK-u?
 • Czy kontener w PSZOK-u może być kontenerem używanym?
 • Czy kontener w PSZOK-u może być kontenerem morskim?
 • Czy jest jakiś jeden element charakterystyczny dla wszystkich PSZOK-ów?
 • Czy PSZOK może być mobilny i stacjonarny?


3. Jaka powinna być lokalizacja dla punktu PSZOK?

 • Czy PSZOK trzeba wybudować, czy wystarczy tylko jego postawienie?
 • Czy PSZOK może znajdować się na terenie oczyszczalni ścieków?
 • Czy mieszkańcy mogą wnosić protest na usytuowanie PSZOK-u w okolicy ich domów?
 • W jakim miejscu powinien być zlokalizowany PSZOK?
 • Czy każdy mieszkaniec z terenu gminy może samodzielnie przywozić osobiście odpady do PSZOK?
 • Na ilu mieszkańców przypada jeden PSZOK?


4. Wymogi formalne przy prowadzeniu i powstawaniu PSZOK-u oraz niezbędna dokumentacja

 • Czy planując PSZOK musimy go wpisać do WPGO i na listę marszałka?
 • Jeśli gmina nie posiada wystarczających środków na utworzenie własnego PSZOK-u, to czy dopuszczalne jest rozwiązanie, żeby istniał punkt, prowadzony przez firmę, która wygrała przetarg na wywóz odpadów od mieszkańców, w postaci podstawionego kontenera i w wyznaczonych godzinach będzie odbierać odpady właściwe dla PSZOK-u?
 • Jeżeli gmina powierzy prowadzenie PSZOK-u w przetargu, czy musimy od firmy uzyskać decyzję na zbieranie odpadów w tym miejscu?
 • Czy w przetargu musimy zawierać odbiór z PSZOK? Czy wystarczy tylko porozumienie z innymi odbiorcami?
 • Jeżeli jest gminny PSZOK, ale został przekazany spółce gminnej do obsługi, to czy spółka musi zdobyć zezwolenie na zbieranie odpadów w tym miejscu? Do kogo należy o to wystąpić?
 • Czy można powierzyć prowadzenie PSZOK-u spółce gminnej bezprzetargowo?
 • Czy jest potrzebna umowa, gdy gmina zleca prowadzenie PSZOK-u na zewnątrz, poza jednostkę budżetową, czyli podmiotowi zewnętrznemu z sektora prywatnego?
 • Jak powinna wyglądać umowa na prowadzenie PSZOK-u?
 • Jakie zezwolenia lub dokumenty powinna posiadać gmina, jeżeli sama prowadzi PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków?
 • Czy jeśli gmina będzie prowadzić PSZOK, to potrzebne jest opracowanie operatu ppoż.? Czy odnosi się tylko do spółek?
 • Czy musi być oddzielny regulamin PSZOK, czy może być w ramach regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie?
 • Czy wystarczy podpisanie, na jaką frakcję?
 • Gdy PSZOK usytuowany jest na gruncie należącym do gminy, a obsługę tego PSZOK-u prowadzi spółka gminna, to kto występuje o zezwolenie: gmina jako właściciel gruntu czy spółka?
 • Kto uchwala sposób świadczenia usług przez PSZOK?
 • Kto wydaje decyzję na zbieranie odpadów?
 • Czy potrzebne są jakieś decyzje na utworzenie punktu PSZOK z WIOŚ i jakie są to decyzje?
 • PRZYKŁAD: na terenie, na którym była prowadzona giełda rolna, chcemy utworzyć PSZOK. Czy musimy wystąpić o nową decyzję celu publicznego na PSZOK? Czy powinniśmy wykonać nowy projekt, czy możemy posiłkować się tym, co już mamy?
 • Czy gmina może samodzielnie wyznaczyć, w jakich godzinach i terminach jest czynny punkt PSZOK?
 • Jak powinien wyglądać regulamin i plan tworzenia PSZOK-u?
 • Jakim dokumentem przyjmujemy regulamin PSZOK-u?
 • Kto sporządza regulamin PSZOK?
 • Czy regulamin PSZOK-u opiniuje rada gminy?
 • Czy regulamin w formie zarządzenia nie musi być wysyłany do sanepidu w celu zaopiniowania?
 • Czy regulamin musi być umieszczony przy bramie wjazdowej na PSZOK czy można go umieścić tylko na stronie internetowe gminy?
 • Czy PSZOK powinien mieć wewnętrzny regulamin szczegółowo opisujący jego funkcjonowanie? W jakim trybie należy go przyjąć - zarządzeniem czy uchwałą?
 • PRZYKŁAD: 24 września 2023 r. upływa okres ważności decyzji na zbieranie odpadów w PSZOK-u. Czy musimy występować o wydanie nowej decyzji? Czy na mocy przepisu art. 45 ust. 1 pkt 11 jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku?
 • Czy teren, na którym będzie się znajdował PSZOK wymaga pozwoleń wodnokanalizacyjnych?
 • Czy gminy są zobowiązane do uzyskiwania zezwoleń na gromadzenie odpadów?
 • Czy WIOŚ może wydać zarządzenie ze wskazaniem terminu na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy możemy kruszyć gruz, cegłę, odpady budowlane, kompostować bio i przekazywać podmiotowi?
 • Czy w przypadku odpadów BIO można przyjąć uchwałę rady gminy o nieprzyjmowaniu ich do PSZOK-u?
 • PRZYKŁAD: gmina prowadzi PSZOK. Jest również właścicielem terenu, na którym znajdują się kontenery i pojemniki na odpady. Teren jest ogrodzony i zabezpieczony. Pracownik urzędu przyjmuje odpady do PSZOK-u, po wcześniejszej weryfikacji i po wypełnieniu formularza przyjęcia odpadów. Przekazuje odpady i wystawia kartę przekazania odpadów z PSZOK-u do podmiotu, wyłonionego w przetargu, odbierającego odpady komunalne z terenu gminy. Czy zatem gmina musi posiadać pozwolenie?
 • Na czym polega weryfikacja na podstawie kodu kreskowego?
 • Czy mieszkańcy mogą oddawać odpady tylko na podstawie zaświadczenia?
 • Czy można zweryfikować mieszkańca przez okazanie dowodu osobistego? Czy potrzebna jest uchwała rady gminy?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy gmina ma zapis w regulaminie, że przyjmuje odpady na podstawie ważnego zaświadczenia, a mieszkaniec ma zaświadczenie nieważne już od tygodnia? Czy mamy prawo przyjąć te odpady czy nie?
 • Co robić w sytuacji, gdy mieszkaniec złoży deklarację zerową po miesiącu?
 • Czy odpady może przywozić inna osoba niż ta z deklaracji, np. firma meblowa, którą mieszkaniec wynajął do transportu i która przywiozła nową kanapę mieszańcowi?
 • Chcemy zorganizować wywózkę odpadów, które powinno się oddawać do PSZOK-u. Czy można zorganizować jednodniową akcję, w której firma podstawia kontenery, a mieszkańcy w danym dniu mogą takie problemowe odpady dostarczyć, po czym kontenery zostaną zabrane?
 • Czy PSZOK może być czynny jeden dzień w tygodniu?
 • Czy można czuć się bezkarnie w przypadku braku punktu PSZOK na terenie gminy?
 • Jaka jest kara za nieutworzenie punktu PSZOK?
 • Do kogo zgłasza się sprawę o braku realizacji utworzenia punktu PSZOK?


5. Z jakich pieniędzy jest finansowane utworzenie punktu PSZOK?

 • Czy gmina może za własne pieniądze wybudować PSZOK?
 • Czy można finansować prowadzenie i utworzenie PSZOK z zamówień publicznych?
 • Czy mieszkańcy gminy są głównych źródłem utrzymania punktu PSZOK?
 • Czy są jakieś dofinansowania na rozbudowę PSZOK-u?
 • Kiedy można starać się o dofinansowania na PSZOK?
 • Kto przyznaje dofinansowanie na PSZOK?
 • Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie na rozbudowę PSZOK-u?
 • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o pobranie funduszy na utworzenie PSZOK z Funduszy Unijnych?
 • Jakie są całkowite koszty działania punków PSZOK?


6. Jakie odpady i pod jakimi kodami mogą trafiać do PSZOK-u? Jaki jest katalog odpadów? Czy można sprzedawać lub przetwarzać odpady z PSZOK-u? Jak postąpić w przypadku nieruchomości niezamieszkałych?

 • Jakie rodzaje odpadów muszą obowiązkowo zbierać punkty PSZOK?
 • Jakie rodzaje odpadów nie są przyjmowane przez PSZOK?
 • Czy PSZOK musi posiadać zezwolenia na zbiórkę odpadów rolniczych?
 • Czy wełna szklana powinna być przyjmowana do PSZOK-u?
 • Czy PSZOK ma obowiązek przyjęcia wełny mineralnej?
 • Czy możemy w PSZOK-u przyjąć papę?
 • Co ze styropianem, watą ociepleniową, eternitem, olejem po wymianie w aucie, olejem jadalnym, olejem po smażeniu?
 • Czy można przyjąć od mieszkańca odpady typu papa i styropian, jeżeli PSZOK nie ma pozwolenia na przyjmowanie takich odpadów?
 • Pod jakim kodem przyjmować odpady remontowo-budowlane?
 • Czy przyjmuje się okna do PSZOK-u? Czy nie jest tak, że firma, która dokonuje ich wymiany, jest wytwórcą odpadu i powinna go zabrać?
 • Czy można prosić mieszkańców o przywożenie do PSZOK-u okien już rozczłonowanych na szkło i ramy?
 • Pod jakim kodem przyjmujemy styropian, w tym styropian opakowaniowy, np. z lodówki?
 • Pod jakim kodem odbierać igły i strzykawki w ramach PSZOK?
 • Jeżeli w całej gminie nie ma apteki, to czy takie odpady powinien przyjmować PSZOK?
 • Czy do PSZOK-u można przywozić przeterminowane leki?
 • Do jakiego kodu zakwalifikować okna? Odpady wielkogabarytowe czy poremontowe?
 • Czy do PSZOK-u można oddać azbest?
 • Czy do PSZOK-u można oddawać złom?
 • Czy musimy przyjmować do PSZOK-u sprzęt chłodniczy bez agregatów?
 • Czy można przejmować przerobiony olej silnikowy?
 • Czy niezależnie od umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów gmina możepodpisać umowę (zlecić bez umowy) odbiór przepracowanego oleju z PSZOK-u podmiotowi, który specjalizuje się w odbiorze tego typu olejów? Co w sytuacji, kiedy taka firma będzie chciała zapłacić gminie za przepracowany olej? Czy przepracowany olej będzie traktowany jako odpad niebezpieczny? Mieszkańcy chcą oddawać przepracowany olej, a nie ma w pobliżu firmy, która mogłaby go odebrać
 • Czy można przyjmować do PSZOK-u styropian budowlany?
 • Czy możemy przyjmować folię po pustakach?
 • Czy jeśli np. zbiórka przeterminowanych leków jest realizowana w aptekach, za którą to zbiórkę opłaty ponosi gmina, to czy w głównym PSZOK-u trzeba przyjmować przeterminowane leki?
 • Czy firma odbierająca odpady od mieszkańców po zorganizowanej akcji zbiórki mobilnej może dostarczyć np. odpady wielkogabarytowe do PSZOK-u?
 • Jeżeli właściciel zlecił np. sprzątanie mieszkania firmie, czy ta firma może w jego imieniu oddać odpady do PSZOK-u?
 • Czy mamy obowiązek przyjmować korzenie drzew?
 • Czy możemy przyjmować do PSZOK-u odpady bio, od kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach?
 • Wynajęta firma kosi trawę wokół bloków spółdzielni mieszkaniowej; czy mogą oddać trawę do PSZOK-u w imieniu mieszkańców?
 • Czy możliwe jest robienie ewidencji bez wagi? Czy jest podstawa prawna konieczności posiadania wagi w PSZOK-u?
 • Czy w PSZOK musi być obowiązkowo waga? Czy może być tak, że ważenie odbywa się, kiedy odpady są odbierane?
 • PRZYKŁAD: PSZOK nie ma wagi i odpady przyjmowane od mieszkańców nie są ważone. Ważenie odpadów następuje w momencie ich odbioru przez firmę wywozową, gdy wystawiana jest KPO. Jak w tej sytuacji prowadzić KEO? Czy można wystawiać KEO w momencie ich odbioru z PSZOK-u, wpisując wagę przyjęcia tę z KPO, a w informacjach dodatkowych na KEO dodawać adnotację „Odpady przyjęte w okresie od (tu wpisujemy datę od ostatniego przekazania odpadów firmie wywozowej) do (tu wpisujemy bieżącą datę, kiedy zabierane są odpady z PSZOK-u – taka data jak na KPO)?
 • Czy jeżeli w PSZOK-u mamy niewielkie ilości danego odpadu - np. zużyte strzykawki, przez cały rok uzbiera się 2kg. Czy możemy wystawić KEO dopiero na koniec roku i potem na koniec roku przekazać KPO firmie wywozowej?
 • Czy możliwe jest podjęcie uchwały ograniczeniowej, bazującej na metrażu sześciennym odpadu?
 • Co w sytuacji różnicy pomiędzy wejściem do PSZOK-u, a wyjściem na instalacje - co w przypadku, gdy powstaje balast albo ubytek wagi? Co dzieje się w kartach ewidencji?
 • Czy jeżeli w nieruchomości mieszka 5 osób, to można oddać z nieruchomości 5x300kg i 5x4szt?
 • Czy można składować odpady zielone?
 • Czy metal może być składowany?
 • Czy PSZOK może zbierać odpady papy? Zbiórka papy i części samochodowych na PSZOK, często powoduje to konflikty z mieszkańcami. Jak sobie z tym radzić?
 • Jeśli do PSZOK-u można przywieźć opony samochodowe, to dlaczego nie można przywieźć części samochodowych, które zostały wymienione przez samego mieszkańca?
 • Czy są jakieś ograniczenia odnośnie oddawanych odpadów, np.: ilościowe (opony)?
 • Jak określić limit opon?
 • Czy jeżeli wprowadzimy limit na opony, to mamy zapewnić odbiór ponad limit?
 • Czy opony muszą być w kontenerach?
 • Czy miejsce gromadzenia gabarytów lub opon powinno być zadaszone?
 • Czy można sprzedawać odpady z PSZOK-u?
 • Czy gmina może sprzedawać złom?
 • Czy PSZOK może przetwarzać odpady? Czy gmina może przetwarzać odpady bez zezwolenia?
 • PRZYKŁAD: czy gmina prowadząca PSZOK może przetworzyć zebrany gruz (wynająć kruszarkę) i wykorzystać go do utwardzenia drogi? Czy kruszarka będzie instalacją, która musi mieć zezwolenie na przetwarzanie?
 • Czy pod sformułowaniem „mieszkańcy gminy” mamy na myśli również nieruchomości niezamieszkałe?
 • Czy odpady z nieruchomości niezamieszkałych, takich jak domki letniskowe - mogą być dostarczane do PSZOK-u?
 • Czy nie możemy przyjmować odpadów od letników?
 • Jak ma się oddawanie odpadów do PSZOK-u z nieruchomości niezamieszkałych, jeśli ich opłata za odpady naliczana jest za każdy pojemnik lub worek?
 • Jak postępujemy w przypadku podejrzenia, że ktoś przywozi odpady z prowadzonej działalności?
 • Jakie są sposoby kontrolowania czy odpady budowlane nie zostały przywiezione z działalności? Wiele osób przywozi odpady z działalności, a nie są kontrolowani, bo np. co miesiąc twierdzą, że odpady pochodzą z remontu domu
 • Czy możemy robić w PSZOK-u zdjęcia dostarczanych śmieci?
 • Kiedy gmina prowadzi monitoring?
 • Czy odpady można oddać za darmo? Czy są odpady, które podlegają odpłatności?
 • W oparciu o jaki dokument mieszkaniec może zapłacić dodatkową opłatę do gminy za odpad rolniczy? Czy gmina wystawia mu fakturę? Jak rozliczyć taką usługę?
 • Czy obowiązkowe jest przyjmowanie nadmiaru odpadów za dodatkową opłatą? Czy alternatywnie mieszkaniec może skorzystać z lokalnych firm wywozowych?
 • Jak ustalić odpłatność za odpady „nadprogramowe”? Czy wg stawki oferowanej przez firmę zagospodarowującą odpady odebrane z PSZOK-u? Czy cennik zawrzeć w regulaminie prowadzenia PSZOK-u?
 • Jak mieszkańcy powinni płacić za dodatkowe opony? Czy powinna być uchwała w sprawie usług dodatkowych?
 • Dla jakich odpadów możemy robić cennik?
 • W jakiej formie można rozliczać się finansowo z mieszkańcem, jeżeli chcielibyśmy odbierać opady odpłatnie, np. papę?
 • Gdzie mogą oddawać odpady mieszkańcy budynków niezamieszkałych, jeżeli gmina prowadzi PSZOK, ale nie prowadzi odpłatnego przyjmowania odpadów od nieruchomości niezamieszkałych?
 • Czy przyjmując odpady do PSZOK-u musimy za każdym razem wpisywać je do BDO? Niezależnie jaki to jest odpad, czy tylko wtedy, gdy odpady odbiera firma na śmietnisko?
 • Jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK to nie musi starać się o zezwolenie na zbieranie odpadów. A czy w zakresie magazynowania (np. miesiąc, pół roku) istnieje potrzeba uzyskania jakiegoś zezwolenia?


7. Bieżący nadzór nad PSZOK-iem

 • Jak kontrolować prace zlecone firmie zewnętrznej na obsługę PSZOK-ów, będących własnością gminy?
 • Jak wygląda kontrola z Urzędu Marszałkowskiego i Ochrony Środowiska?
 • Kto w większych gminach nadzoruje PSZOK?
 • Czy WIOŚ może uzyskać dostęp wizyjny do punktu PSZOK?
 • Czy gminy muszą spełniać wymagania, które są stawiane firmom zewnętrznym, np.: konieczność prowadzenia monitoringu
 • Czy firma zewnętrzna prowadząca PSZOK, może udostępniać nagrania z monitoringu?
 • Czy jest obowiązkiem posiadanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów? Czy jest to obowiązek konieczny?
 • Jak powinny wyglądać wymagania dla prowadzenia monitoringu – chodzi o urządzenia, służące do przechowywania i udostępniania obrazu zapisanego na nagraniu?
 • Czy WIOŚ może zalogować się do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów?


8. Komu można powierzyć prowadzenie PSZOK-u?

 • Czy pracownik urzędu może prowadzić PSZOK?
 • Czy podmiot zewnętrzy może prowadzić PSZOK i jakie warunku musi on spełniać?
 • Czy gmina może wspólnie z inną gminą utworzyć punkt?
 • Co jeśli PSZOK stworzy Spółka Komunalna, która ma 100% udziału gminnego? Czy też jest zwolniona z uzyskania zezwoleń?
 • Kto ma prawo do wezwania na utworzenie punktu PSZOK?
 • Czy prywatny przedsiębiorca może utworzyć punkt PSZOK?
 • Czy prowadzenie punktu PSZOK można zlecić związkowi międzygminnemu?
 • Czy prowadzenie punktu PSZOK może być zlecone podmiotowi zewnętrznemu?
 • Ile gmin w swoim posiadaniu może mieć związek międzygminny, aby obsługiwać punkt PSZOK?
 • Czy za PSZOK może odpowiadać jakaś spółka gminna?
 • Czy spółka musi mieć zezwolenie jeśli ma 100% udziałów gminy?
 • Czy trzeba wśród zamieszkałych os. na terenie gminy stworzyć petycję o zgodę na utworzeniu punktu PSZOK?


9. Czy muszą być jakieś szczególne obostrzenia, dotyczące gromadzenia i przechowywania odpadów?

 • Czy jest ważna segregacja odpadów?
 • Czy odpady mogą być zmieszane, czy sumiennie rozdzielone?
 • Jak trzeba magazynować odpady? Chodzi o czas magazynowania i sposób.
 • Która ustawa mówi o tym, jak powinno się magazynować odpady?
 • W jaki sposób zabezpieczać odpady?
 • Jakie są odpady niebezpieczne, które PSZOK musi przyjmować od mieszkańców?
 • Jak przechowywać odpady niebezpieczne?
 • Jak długo możemy przechowywać odpady niebezpieczne PSZOK-u?
 • Czy istnieje odpowiedzialność karna za umieszczenie odpadu niebezpiecznego w pojemniku PSZOK?
 • Czy odpady wielkogabarytowe muszą być pod zadaszeniem?


10. Jak powinny wyglądać wytyczne dla osób pracujących w PSZOK-u?

 • Czy osoba, która pracuje na punkcie PSZOK, ma bezpośredni dostęp do bazy o formularzach śmieciowych i odprowadzanych od nich należności?
 • Jak udostępnić pracownikowi obsługującemu PSZOK bazę z mieszkańcami odprowadzającymi opłaty śmieciowe?
 • Do kogo musi się zwrócić pracownik PSZOK-u, aby uzyskać informacje na temat tego, czy osoba zwożąca odpad odprowadza opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych?
 • Czy pracownik może w pierwszej kolejności zweryfikować fakt, czy osoba przywożąca odpad dokonuje opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Czy jeśli mieszkaniec nie odprowadza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, to czy może zawieźć odpady do PSZOK-u?
 • Czy skuteczne jest weryfikowanie mieszkańców po nr rejestracyjnym samochodu? Co z mieszkańcami, którzy wynajmują transport na rzecz przywiezienia odpadów, a właściciela fizycznie nie ma w dniu przywiezienia tych odpadów na PSZOK?
 • Co w przypadku, gdy osoba przywożąca odpad na PSZOK nie uiściła opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a chce za wszelką cenę je zostawić?
 • Czy mieszkaniec zawożący odpad do PSZOK-u musi okazać dokument/potwierdzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym?
 • Czy można nałożyć karę na osobę, która nie odprowadza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a przywozi odpad do PSZOK-u?
 • Czy pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów, gdy odpad zagraża zdrowiu lub życiu ludzi?
 • PRZYKŁAD: klient przywiózł do PSZOK-u odpad, którego nie mamy w katalogu. Nie chciał podpisać formularza oddania odpadów, jak również oświadczenia, że podaje dane dobrowolnie i zgodne z prawdą. Czy takiemu klientowi możemy odmówić przyjęcia odpadów?
 • Czy osoba przyjmująca w PSZOK-u ma prawo do odmowy przyjęcia odpadów z uwagi na roszczeniowość petenta?
 • Czy pracownik z punktu ma obowiązek wystawienia dokumentu o odbiorze odpadów?
 • Czy jest obowiązek wypełnienia oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczonych do punktu PSZOK?
 • Czy osoba będąca w PSZOK-u, nieposiadająca żadnych kwalifikacji, może pouczać o odpowiedzialności za odpady?
 • Czy osoba pracująca w PSZOK-u powinna mieć jakieś specjalne uprawnienia?
 • Czy pracownik zajmujący się funkcjonowaniem PSZOK-u (jednocześnie pracownik oczyszczalni) powinien posiadać jakieś wymagania z zakresu BHP?
 • Jakie dane powinny znajdować się w oświadczeniu?
 • Czy można odmówić podpisania oświadczenia o odprowadzanych odpadach?
 • Co w przypadku podania fałszywych danych do oświadczenia?
 • Czy osoba, która nadzoruje PSZOK musi przejść szkolenie dot. obsługi PSZOK-u?
 • Czy pracownik PSZOK-u może wyjąć odpad z pojazdu, czy wskazuje miejsce, gdzie należy go donieść i w którym miejscu umieścić?
 • Ile osób powinno obsługiwać PSZOK, aby on sprawnie funkcjonował?
 • Jak powinny wyglądać wytyczne dla osób pracujących w PSZOK-u, w tym zasady BHP?


11. Gdzie są kierowane odpady z PSZOK-u?

 • Jaki podmiot zajmuje się danym odbiorem odpadów?
 • Jakie są wymagania odnoście podpisania umowy z kontrahentem odbioru odpadów?
 • Jak wygląda rozliczenie gminy z operatorem odbierającym odpad z PSZOK-u?
 • Czy każdy odpad ma inny podmiot odbioru?
 • Dokąd zawozi się odpady związane z elektroniką?
 • Dokąd są kierowane odpady zmieszane?
 • Czy odpady idą do odzysku?
 • Czy jest jakiś limit odbioru odpadów?


12. Jak się rozliczać z odpadów? Jak powinno wyglądać rozliczanie z gminą?

 • Czy na odpady niebezpieczne powinna być ustalana stawka indywidualna?
 • Kto ustala stawki wywozu odpadów w przypadku, gdy nadzór nad PSZOK-iem ma związek międzygminny?
 • Czy Rada Gminy może zdecydować o odpłatnym przyjmowaniu przez PSZOK-i odpadów z działalności rolniczej?
 • Czy PSZOK może wprowadzać jakieś ograniczenia i jakie to ograniczenia?
 • Kto ustala minimalne częstotliwości odbioru odpadów z punktu?
 • Jak wyglądają procedury umów z wykonawcami?
 • Jak wygląda realizacja warunków umowy podpisanej przez firmę zewnętrzną?
 • Jakie zaszły zmiany w przepisach określających sposób świadczenia usług przez PSZOK-i?


13. Ewidencja uzyskanych odpadów – kto wprowadza dane do BDO? Jakie dane są potrzebne?

 • Na jakiej karcie przekazuje się odpady z PSZOK-u? Z KPO czy KPOK?
 • Czy zebrane odpady papieru na PSZOK możemy sami dostarczyć do punktu skupu makulatury?
 • Czy możemy odstąpić od przyjmowania bioodpadów w PSZOK?
 • Czy mozna usunac odrzucone KPO ze wzgledu np. na bledny numer rejestracyjny?
 • Jezeli pracownicy interwencyjni zebrali odpady budowlane z terenu naszej gminy i chemy je oddac na pszok to wystawiam karte KPO nie KEO?
 • Czy gmina prowadząc PSZOK jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów?
 • Czy oświadczenie o przekazaniu odpadów do gminy od osoby nieposiadającej gospodarstwa powyżej 75 ha jest wystarczające do prowadzenia ewidencji?
 • Jaki podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów?
 • W jaki sposób prowadzić ewidencję?
 • Czy można prowadzić elektroniczną ewidencję?
 • Co powinno się znajdować w ewidencji odpadów?
 • Jak wygląda wzór kart ewidencyjnych?
 • Jak wygląda prowadzenie ewidencji w punkcie PSZOK?
 • Gdzie ewidencjonuje się odpady zgromadzone w PSZOK?
 • Jak wprowadzać dane na koniec dnia do bazy BDO ze zgromadzonych odpadów w ciągu dnia?
 • Czy masa odpadów dostarczona od mieszkańca ma być każdorazowo umieszczona w BDO, czy zbiorczo na koniec dnia, dla każdego rodzaju odpadu?
 • Czy codziennie trzeba wprowadzać wagę odpadów do bazy BDO jako kartę ewidencyjną?
 • Czy jest kara za brak prowadzenia ewidencji odpadów?
 • Czy brak wpisu do BDO oznacza administracyjną karę pieniężną?
 • Czy PSZOK musi mieć złożony osobny wniosek o wpis do rejestru BDO? Jeśli gmina posiada wpis do rejestru BDO, to czy PSZOK może korzystać z „konta” gminy?
 • Jeżeli PSZOK jest prowadzony przez gminę, to również musi być wpisany do BDO jako osobny podmiot?
 • Jakie czynności, w jakiej kolejności musi wykonać podmiot, aby dokonać zgłoszenia PSZOK-u i prowadzić ewidencję w BDO?
 • Odbieramy odpady od mieszkańca, a po zapełnieniu kontenerów zgłaszamy odbiór przez wykonawcę i wysyłamy kartę BDO. Czy powinniśmy prowadzić ewidencję od mieszkańców?
 • Czy zużyty sprzęt może tez być przekazany na KPOK?
 • Czy gmina powinna mieć wpis do rejestru podmiotów zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez GIOŚ?
 • Czy stosunek odpadów przyjętych do przekazanych powinien wynosić 1:1?
 • Co w przypadku, kiedy nie została wprowadzona ilość odpadów przyjętych np. ze stycznia? Czy konsekwencją takiego działania jest otworzenie każdej przekazanej KPOK i wpisanie jej z ręki z odpowiednią datą jako przyjęte?


14. Czy każdy podmiot prowadzący PSZOK powinien składać roczne sprawozdanie?

 • Czy gmina przekazuje sama sobie sprawozdania z PSZOK-u?
 • Jakie dane są potrzebne do wykonania sprawozdania?
 • Czy każdy podmiot prowadzący punkt PSZOK ma obowiązek przekazania sprawozdania do gminy?
 • Czy gmina prowadząca PSZOK musi składać sprawozdanie do marszałka zgodnie z przepisem art. 75 Ustawy o odpadach?
 • Czy na podstawie przepisu art. 75 ustawy o odpadach składamy do marszałka sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami, w terminie do 15 marca? Chodzi o odpady zebrane w PSZOK-u. Odpady te uwzględniamy w sprawozdaniu wójta składanym do 31 marca. Czy oprócz tego składamy dodatkowe sprawozdanie?
 • Czy ZGK jest zobowiązane do przekazania gminie sprawozdania?
 • Czy firma zewnętrzna odpowiadająca za PSZOK może również prowadzić sprawozdawczość?
 • Gdzie składa się sprawozdanie prowadzone przez firmę zewnętrzną?
 • Czy sprawozdanie wykonuje pracownik gospodarczy do administratora PSZOK-u?
 • Kto ma obowiązek wykonania zbiorowego sprawozdania do Ministerstwa Klimatu?
 • Rozliczenia z dokumentacji, jakie terminy (miesiąc, kwartał)?
 • Czy są kary za nieoddanie sprawozdania w terminie?
 • Czy jeśli jednostka się spóźni, to gmina może nałożyć karę za każdy dzień zwłoki za nieoddanie sprawozdania?
 • Czy pracownik z własnych pieniędzy ponosi karę za zwłokę?
 • Jak powinna wyglądać weryfikacja sprawozdań?
 • Kto powinien prowadzić weryfikację sprawozdań?
 • Czy do WIOŚ trzeba wysyłać jakieś raporty?
 • Na jakiej podstawie możemy żądać sprawozdania od podmiotu zbierającego (np. metal z PSZOK oddany do skupu złomu do sąsiedniej gminy)?
 • Czy papier i tektura zebrana na PSZOK może być oddana do punktu skupu makulatury, który prowadzi swoją działalność na terenie innej gminy? Która z gmin wówczas ujmuje masę odebranych odpadów w sprawozdaniu?

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi współzałożycielka i Dyrektor Związku Międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Od siedmiu lat zajmuje się sprawami gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. rejestrem BDO, PSZOK. W ramach wykonywanych obowiązków służbowych tworzy akty prawa miejscowego dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (regulaminy PSZOK, Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach, itp.). Posiada ogromną wiedzę na temat aspektów prawnych dotyczących funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami z punktu widzenia wytwórców odpadów, a także zna z praktyki zasady prowadzenia ewidencji odpadów w BDO. Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu- Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz absolwentka Studiów Podyplomowych Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie na kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
13 sierpnia 2024
od 599.00
13 września 2024
od 599.00
20 listopada 2024

Podobne szkolenia