Wideoszkolenie: Nielegalnie podrzucone śmieci

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Nielegalnie podrzucone śmieci, śmieci zalegające na działkach mieszkańców, dzikie wysypiska. Jak przeprowadzić skuteczne postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych? Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi i/lub egzekucją w przypadkach wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych; do osób przyjmujących w gminie zgłoszenia o śmieciach porzuconych bądź dzikich wysypiskach, wszelkich pozostawionych nielegalnie odpadach, które należy sprzątnąć, znaleźć sprawcę i pociągnąć go do opłaty, do sprzątnięcia


Czy usuwanie odpadów z rzek należy do gminy, czy do RZGW?
W trakcie spotkania omówione zostaną poszczególne etapy postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem prowadzącego. Druga część wideoszkolenia poświęcona jest procedurze kontrolowania firm odbierających odpady komunalne. Celem szkolenia jest zaznajomienie z informacjami dotyczącymi poprawnego przeprowadzania postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Dzięki szkoleniu słuchacze dowiedzą się, jakie dane powinni uzyskać przed wszczęciem postępowania, jakie dowody należy zebrać w trakcie postępowania oraz co należy ująć i jakie informacje powinny być pominięte w decyzji nakazującej usunięcie odpadów. Słuchacze dowiedzą się, jak postąpić w przypadku nieusunięcia odpadów, pomimo wydanego nakazu ich usunięcia.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak ustalać właściciela nieruchomości i posiadacza odpadów?
 • Co zrobić ze zużytymi oponami, których ludzie nie mają gdzie wyrzucać, a do PSZOK-u rocznie można ich oddać tylko kilka? Jakie są rozwiązania w tym zakresie?
 • Nawożenie ziemi - podniesienie poziomu oraz nasypy ziemne traktowane jako odpady. Problem zalegającej ziemi z budowy i różnych inwestycji
 • Problemy z usuwaniem azbestu
 • Wylewane oleje i tzw. bomby ekologiczne - odpady ropochodne, smary: jak gminy muszą się z tym zmierzyć w myśl art. 26a Ustawy o odpadach?
 • Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady
 • Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą podmiot do usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego, które zostało sklasyfikowane jako grunt ŁIV?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania nakazu usunięcia odpadów
 • Wezwanie do złożenia wyjaśnień
 • Wezwanie na przesłuchanie
 • Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadka
 • Zawiadomienie stron o zamiarze przeprowadzenia oględzin
 • Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia do materiału dowodowego
 • Protokół z oględzin nieruchomości
 • Protokół z przesłuchania świadka
 • Protokół z kontroli firmy
 • Zawiadomienie o kontroli
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
 • Decyzja nakazująca usunięcie odpadów
 • Decyzja o wymierzeniu kary za brak wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej
 • Upomnienie
 • Postanowienie o nałożeniu kary
 • Pismo do właściciela nieruchomości z informacją o niewłaściwej segregacji odpadów

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • W trakcie postępowania prowadzonego przez urząd wskazany przez WIOŚ zmarł wytwórca odpadów. Co w tej sytuacji powinien zrobić urząd? Czy powinien wydać decyzję na właściciela gruntu?
 • Czy oględziny można przeprowadzić tylko raz?
 • Czy przed przeprowadzeniem oględzin trzeba powiadomić właściciela nieruchomości?
 • Czy w protokole można wskazywać szacunkową wielkość rozmiaru składowiska odpadów?
 • Czy zasypywanie terenów zalewowych gruzem porozbiórkowym, nawiezienie tłucznia, można uznać za magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym? Dla przedmiotowej działki nie wydano aktualnej decyzji zezwalającej na składowanie i magazynowanie lub przetwarzanie odpadów. Czy gruz należy traktować jako odpad w takim przypadku?
 • WIOŚ po pobraniu i zbadaniu trzech próbek zanieczyszczonej gleby przesłał do wójta zalecenie w sprawie wydania decyzji z przepisu art. 363 POŚ. Jak wójt powinien określić obszar podlegający oczyszczeniu?
 • Czy zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy trzeba wysłać po 30 dniach od wszczęcia postępowania?
 • Jak współpracować ze spółdzielniami mieszkaniowymi w walce z wyrzucaniem odpadów?
 • Firma jest posiadaczem odpadów. Wydano decyzję nakazującą ich usunięcie, ale firma nie wykonała decyzji i została obciążona grzywnami. W końcu usunięto odpady, ale firma nie okazała dowodów potwierdzających ich usunięcie. W jaki sposób zweryfikować, co z odpadami zrobiła firma?
 • Czy usuwanie odpadów z rzek należy do gminy, czy do RZGW?
 • Czy podrzucenie śmieci pod altanką lub do pojemnika innej wspólnoty jest zaśmiecaniem?
 • Czy można pisemnie wezwać właściciela działki do usunięcia odpadów przed wszczęciem postepowania i tym samym wydania decyzji nakazującej usuniecie?
 • Czy na terenie nieruchomości mieszkalnej może być wydana decyzja na składowanie/magazynowanie odpadów? Czy jest wtedy sens pytać starostwo?
 • To samo dotyczy terenów leśnych - czy jest sens pytać starostę?
 • PRZYKŁAD: mieszkańcy widzieli, że na ich podwórze ktoś podrzucił odpady, co wtedy?
 • Co w przypadku, gdy właściciel mówi, że osoba X jest posiadaczem odpadów, a ta osoba twierdzi, że nic o tym nie wie?
 • Czy wójt gminy może wydać decyzję nakazującą usunięcie odpadów, jeżeli równocześnie w tej samej sprawie prowadzone jest postępowanie przez prokuraturę, a odpady zostały przez nią zabezpieczone jako materiał dowodowy?
 • Co jeśli nie jest możliwe ustalenie miejsca pobytu właściciela działki? Mamy adres zameldowania, natomiast wiemy, że ta osoba tam nie przebywa, a osoby tam zamieszkujące nie odbierają korespondencji. Policja odmawia podania miejsca pobytu tej osoby
 • Jeśli w trakcie postępowania przesłuchuję świadka, to o wyniku postępowania powiadamiam zarówno stronę jak i świadka? (postępowanie zostało wszczęte na wniosek WIOŚ) - czy informacje o wyniku postępowania i zawiadomienie o powołaniu świadka należy wysyłać też WIOŚ?
 • Czy wójt może wydać decyzję, jeżeli podobne postępowanie prowadzi prokuratura, która zabezpieczyła odpady jako dowód rzeczowy?

Jak postępować w przypadku składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych?

 • Jak współpracować ze spółdzielniami mieszkaniowymi w walce z wyrzucaniem odpadów?
 • Firma jest posiadaczem odpadów. Wydano decyzję nakazującą ich usunięcie, ale firma nie wykonała decyzji i została obciążona grzywnami. W końcu usunięto odpady, ale firma nie okazała dowodów potwierdzających ich usunięcie. W jaki sposób zweryfikować, co firma zrobiła z odpadami?
 • Czy usuwanie odpadów z rzek należy do gminy czy do RZGW?
 • Czy podrzucenie śmieci pod altanką lub do pojemnika innej wspólnoty jest zaśmiecaniem?
 • Jak wszcząć takie postępowanie w różnych przypadkach?
 • Jak zmusić do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego, jeśli mieszkaniec nie poczuwa się do obowiązku?
 • Jak prowadzić postępowanie w przypadku zalegania odpadów na posesjach prywatnych, a jak na nieruchomościach będących własnością firmy/spółki?
 • Co w przypadku, gdy podmiot wynajmujący teren pozostawił po sobie odpady niebezpieczne, a spółka została rozwiązana?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych?
 • Co zrobić, jeśli nie pomagają najwyższe kary, a mieszkaniec nadal nie chce usunąć odpadów?
 • Postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym, czyli grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze - omówienie
 • Tytuł wykonawczy niepieniężny
 • Jak zobowiązać podmiot do zastosowania wykonania zastępczego?
 • Koszty egzekucyjne
 • Co zrobić, jeśli mieszkaniec wyrzuca śmieci w krzaki? Jak inaczej sobie poradzić z takim problem nie wzywając policji? Jakie gmina ma możliwości w tym zakresie?
 • Co zrobić, jeśli rolnik wyrzuca padłą trzodę?
 • Co zrobić, jeśli gmina nigdy nie złapała kogoś na gorącym uczynku? Usuwanie odpadów na koszt gminy. Ciekawe rozwiązania w tym zakresie
 • Co robić w przypadku składowanych nielegalnie odpadów budowlanych?
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
 • Jak inne gminy radzą sobie z przypadkami wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych? Dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników szkolenia
 • Jak uniknąć sprzątania za każdym razem śmieci z tych samych miejsc, jak sobie z tym radzić?
 • Jaki organ będzie właściwy do wydania nakazu usunięcia odpadów nielegalnie zgromadzonych na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa?
 • W jaki sposób organ może zobowiązać podmiot do usunięcia odpadów?
 • Czy organ może zobowiązać podmiot, który zbierał odpady bez stosownego pozwolenia, do ich usunięcia?
 • Czy zakład może być adresatem decyzji administracyjnej zobowiązującej do usunięcia odpadów?
 • Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą podmiot do usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego, które zostało sklasyfikowane jako grunt ŁIV?
 • Jaki organ powinien nakazać usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego, jeśli jest to magazynowanie odpadów naruszające warunki zezwolenia na zbieranie odpadów?
 • Czy można egzekwować usunięcie odpadów z nieruchomości od właściciela zamiast od dzierżawcy nieruchomości?
 • Czy marszałek województwa jest właściwy do wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania?
 • Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą do usunięcia odpadów w przypadku, gdy podmiot uzyskał pozwolenie na wykonanie nasypu z opadów?
 • Czy istnieje podstawa prawna do usunięcia karmnika postawionego przez spółdzielnię ze względów sanitarno-epidemiologicznych?
 • Jaki organ jest właściwy do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z terenu nieruchomości należącej do gminy, zanieczyszczonej odpadami budowlanymi i azbestowymi przez osoby znane gminie?
 • Czy organ, do którego wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przywrócenia właściwego stanu wody na gruncie, powinien wszcząć także postępowanie w sprawie usunięcia odpadów, których nawiezienie przyczyniło się do zmiany stosunków wodnych?
 • Kto powinien usunąć odpady znajdujące się na terenie, którego właścicielem jest gmina?
 • Co powinno być ujęte w decyzji wydanej na podstawie art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczącej nakazania rolnikowi usunięcia obornika składowanego bezpośrednio na gruncie?
 • Jaki organ powinien wyegzekwować usunięcie padłego zwierzęcia od właściciela, posiadacza lub zarządzającego nieruchomością?
 • Czy wszystkie pojazdy wykorzystywane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą mieć system czujników rejestrujących wyładunek odpadów?
 • Jaki organ jest uprawniony do wszczęcia postępowania w sprawie składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym?
 • Co może zrobić gmina w przypadku, gdy mieszkańcy kamienicy złożyli skargę na jedną ze współlokatorek, która hoduje gołębie, a w związku z tym zbiera duże ilości odpadów?
 • Jaki podmiot powinien poinformować regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zaleganiu odpadów na terenie należącym do gminy?
 • Czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne może składować wysłodki buraczane bezpośrednio na ziemi?
 • Czy ruiny i zgliszcza zdewastowanych budynków po dawnej fabryce należy uznać za odpady składowane w miejscu nieprzeznaczonym?
 • Na jakich przepisach może się oprzeć gmina celem wyegzekwowania od właściciela nieruchomości czynności związanych z jej posprzątaniem?
 • Co powinien zrobić starosta w sprawie nielegalnego wykorzystania odpadów w postaci frezu asfaltowego do utwardzenia dwóch działek drogowych, z których jedna stanowi własność gminy, a druga - współwłasność osób fizycznych?
 • Jak współpracować ze spółdzielniami mieszkaniowymi w walce z wyrzucaniem odpadów?

Kontrola firm odbierających odpady

 • Czego możemy żądać/wymagać od firmy odbierającej odpady?
 • Prawa firm odbierających odpady komunalne
 • Co sprawdzać podczas kontroli?
 • Jakich dokumentów możemy wymagać? Co powinny one zawierać?
 • Czy kontroler może wyjść poza zapisy zawarte w upoważnieniu?
 • Jak nakładać kary? Kiedy można nakładać kary?
 • Jak prowadzić protokół kontroli? Jakie zapisy warto zamieścić w protokole? Jak przekazywać protokół?
 • Kiedy i kto podpisuje protokół? Kto otrzymuje protokół?
 • Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli?
 • Jakie dokumenty uprawniają do kontroli?
 • Co powinien zawierać protokół z kontroli?
 • Jakie rodzaje kontroli można stosować?

Prowadzący

dr inż. Radosław Głuchowski– praktyk, doświadczony pracownik administracji samorządowej. Obecnie jest kierownikiem Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. Absolwent studiów doktoranckich w zakresie kształtowania i ochrony środowiska; ukończył studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska w zakresie oceny stanu i zagrożeń środowiska oraz studia inżynierskie na kierunku ochrona środowiska. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego z pedagogiki ogólnej i szkolnej.

Do jego zadań należy między innymi nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeprowadza oraz nadzoruje liczne postępowania administracyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Bierze czynny udział w postępowaniach administracyjnych, we współpracy z organami ścigania i biegłymi sądowymi.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
19 czerwca 2023
od 539.00
03 sierpnia 2023
od 539.00
22 września 2023
od 539.00
23 listopada 2023

Podobne szkolenia