Wideoszkolenie: Elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Obowiązki gminy, mieszkańca i firm w zakresie nieczystości ciekłych - kary finansowe za brak kontroli. Ewidencja zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizowanie zadań związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Procedura postępowania w przypadku odprowadzania nieczystości płynnych w sposób nielegalny

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland dedykowane osobom zajmującym się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli i ściąganie kar w zakresie nieczystości ciekłych

Procedura wykonania zastępczego - powiemy jak wypełnić zobowiązanie gminy do dostosowania się do obowiązku wykonania zastępczego
W związku Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla przedsiębiorców świadczących usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków samorządy zobowiązane są do przyjęcia uchwały w tym zakresie – termin na jej przyjęcie został przedłużony do sierpnia przyszłego roku, a więc warto ją dobrze przygotować. Ponadto podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości związane z nieczystościami ciekłymi. Powiemy, jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia do kanalizacji. Przedstawione będą także zasady przeprowadzania efektywnej kontroli i ściągania należności z mieszkańców objętych karą. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kary dla gmin za niespełnienie wymagań w zakresie nieczystości ciekłych w kontekście dyrektywy ściekowej
 • Czy decyzja nakazująca przyłączenie nieruchomości do kanalizacji wydana 15 lat temu ulega przedawnieniu?
 • Kontrola wykazała 1 rachunek za opróżnienie szamba sprzed 6 miesięcy. Co powinna zrobić gmina?
 • Czy zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zawiera kod 20 03 04?
 • Czy osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni są nieczystościami ciekłymi, czy odpadem o kodzie 20 03 04, a może 19 08 05?
 • Czy zgłaszamy do gminyszambo o przepustowości 5m3? Co z przydomową oczyszczalnią powyżej 7,5m3, czy potrzebne pozwolenie wodnoprawne?
 • Jak kontrolować umowy między mieszkańcami, a podmiotami odbierającymi nieczystości? Jaka jest odpowiedzialność finansowa urzędnika za brak kontroli?
 • Jak postępować z mieszkańcami, którzy nie chcą się podłączyć do sieci kanalizacyjnej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • plan kontroli
  • wezwanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych
  • uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości
  • uchwała w sprawie wymagań dla przedsiębiorców w zakresie obioru nieczystości ciekłych
  • opinia UODO w sprawie pozyskiwania danych z wodociągów w zakresie ilości zużytej wody,
  • decyzja na wykonanie zastępcze
  • zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
  • wzór uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorców świadczących usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!
  • decyzja nakazująca art.5 ust. 1 pkt 2
  • decyzja za nierzetelne sprawozdanie
  • wezwanie do przedstawienia dokumetnów dot. opróżniania szamb
  • wzór upoważnienia do kontroli
  • protokół kontroli - osoba fiz.uchwała w sprawie wymagań przedsiębiorcy
  • protokół kontroli - przedsiębiorca
  • zawiadomienie o kontroli
  • uchwała w sprawie górnych stawek

        Szczegółowy program szkolenia:

        Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

        • Czy na podstawie przepisu art. 6 ust. 5aa należy kontrolować wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy?
        • Czy w ciągu 2 lat obowiązek kontroli podlega całość POŚ i zbiorników bezodpływowych, czy tylko część, zgodnie z planem?
        • Jeśli nie ma instalacji wodnej i zbiorników bezodpływowych, a budynek jest w złym stanie technicznym, ale jest sieć kanalizacji, to czy należy sporządzić z tego notatkę?
        • Z jaką częstotliwości należy kontrolować firmy asenizacyjne?
        • Kontrola firm asenizacyjnych - czy należy kontrolować wszystkie firmy, które mają zezwolenie, czy tylko firmy "czynne”?
        • Jeżeli przedsiębiorca kupił dodatkowy wóz asenizacyjny, to czy musi zwrócić się do nas o rozszerzenie decyzji?
        • Co w przypadku, gdy ścieki odebrane z terenu aglomeracji nie mogą zostać zrzucone do stacji zlewnej w oczyszczalni przewidzianej dla tej aglomeracji, z powodu przekroczenia parametrów zanieczyszczeń? Czy przedsiębiorca może zrzucić je w sąsiedniej oczyszczalni, przewidzianej dla innej aglomeracji?
        • Czy gmina musi stworzyć nowy wzór sprawozdania po rozszerzeniu zakresu?
        • Co zrobić w przypadku starej instalacji POŚ i braku dokumentacji? Wnieść sprzeciw czy dokonać badań?
        • Według regulaminu gminy częstotliwość opróżniania szamba to nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Co w przypadku domków letniskowych, które wykorzystywane są przez 4 miesiące w ciągu roku? Opróżniają zbiorniki po okresie korzystania z nieruchomości (jedna faktura rocznie). Czy właściciel może na piśmie oświadczyć, że korzysta z nieruchomości sezonowo i wywozi nieczystości ciekłe po tym okresie?
        • Czy wzór upoważnienia i protokół kontroli musi być przejęty zarządzeniem wójta?
        • Kontrola przeprowadzana przez pracownika upoważnionego – czy zawsze wymagana jest obecności straży miejskiej lub policji?
        • Co w przypadku, gdy osoby same zgłaszają się do gminy z umowami i dowodami uiszczenia wpłaty? Czy uważamy to za przeprowadzoną kontrolę?
        • Jeśli na paragonie od przedsiębiorstwa nie ma podanych ilości wywiezionych nieczystości, to w jaki sposób wymagać podania danych przez przedsiębiorstwo?
        • Jakie działania należy podjąć, jeżeli mieszkaniec nie posiada szamba ani POŚ? Jest to starsza osoba i nie ma planów odnośnie budowy takiego zbiornika. Dodatkowo nie posiada łazienki, tylko tzw. wychodek
        • Czy przeprowadzając kontrole zza biurka należy wysłać wezwanie z potwierdzeniem odbioru właścicielowi nieruchomości do przedstawienia umowy i faktur opróżniania zbiornika? Co, jeżeli w wyznaczonym terminie dokumenty nie zostaną przedstawione? Czy przeprowadzamy kontrolę w terenie? Czy należy wysłać zawiadomienie o kontroli?
        • Czy kontrole może przeprowadzać tylko jedna osoba? Czy muszą być to przynajmniej dwie osoby?
        • Właściciel nieruchomości jest jednocześnie przedsiębiorcą mającym zezwolenie na wywóz nieczystości. Co w czasie kontroli jego nieruchomości musi przedłożyć dokumenty?
        • W jaki sposób określić górne stawki na terenie gminy?
        • Czy grozi jakaś kara za podjęcie uchwały górnych stawek w dniu 28 lutego 2023?
        • Czy umowy są konieczne, czy wystarczą dowody opłaty?
        • Jak postępować z nieruchomościami sezonowymi, gdzie nie ma osób zameldowanych, a nieruchomość wykorzystywana jest wyłącznie sezonowo? Jeżeli zużycie wody będzie dużo większe od ilości wywiezionych ścieków, to czy mamy wydać decyzję na wykonanie zastępcze na cały rok?
        • Co, jeśli nieruchomość nie ma przyłącza wody?
        • Jak udowodnić, że zużycie wody nie było wykorzystywane na cele ogrodowe?
        • Czy jest obowiązek zawiadomienia o kontroli w przypadku, gdy nieruchomość należy do osoby fizycznej, ale jest na niej siedziba firmy?
        • Czy budowę szamba należy zgłaszać do gminy?
        • Ile mamy skontrolować zbiorników nieczystości ciekłych znajdujących się na terenie gminy?
        • Czy można kontrolować przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zdalnie czy w siedzibie urzędu?
        • Jak kontrolować przedsiębiorcę, którego siedziba znajduje się w innym województwie?
        • Jak postępować z nieruchomościami, które nie mają możliwości dojazdu szambiarki do szamba w celu opróżnienia zbiornika, co skutkuje brakiem dowodów opłat za wywóz?
        • Co w przypadku, gdy dom jest remontowany kilka lat i nikt tam nie mieszka, mimo iż są zameldowane 2 osoby i nie ma łazienki, a więc nie mają się te ścieki skąd gromadzić, ale śmieci z remontu są odbierane co miesiąc?
        • Czy zbiorniki bezodpływowe powinny mieć certyfikat? Czy szczelność weryfikujemy w oparciu o zużycie wody
        • Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości ma POŚ i studnię głębinową do poboru wody? Jak w takim przypadku zweryfikować ilość pobranej wody?
        • Czy do 2024 roku musimy skontrolować wszystkie nieruchomości z naszej gminy?
        • Czy gmina ma możliwość karania właścicieli nieruchomości za nieprawidłowości pokontrolne?
        • Podczas kontroli umowa i FV są tylko do wglądu. Czy musimy mieć w urzędzie kserokopię?
        • Czy każda nieruchomość powinna być skontrolowana raz na dwa lata?
        • Co z nieruchomościami podlegającymi gminie, np. szkoła, świetlice?
        • Czy przeprowadzając kontrolę trzeba jechać w teren na nieruchomość, czy wystarczy wezwać właściciela do okazania w urzędzie umowy i dowodów opłat za usługę?
        • Jeżeli w regulaminie widnieje zapis o wywozie nieczystości ze zbiornika raz na kwartał, a mieszkaniec jest czasowo nieobecny lub przebywa jedynie czasowo w nieruchomości i nie opróżnia zbiornika raz na kwartał, to jak do tego podejść przy kontroli?
        • Co w przypadku, gdy na danej nieruchomości nie ma szamba i kanalizacji? Czy trzeba to wykazać w sprawozdaniu?
        • Od kiedy do kiedy trzeba zrobić kontrolę wszystkich zbiorników bezodpływowych?
        • Jak organ ma postąpić w przypadku pustostanu, niepodłączonego do sieci wodno-kanalizacyjnej, a są możliwości techniczne do jego podłączenia - cała miejscowość jest skanalizowana?
        • Mamy przypadek, w którym właściciele nieruchomości twierdzą, że posiadają zbiornik bezodpływowy, ale istnieje podejrzenie, że może być to przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak postąpić w takiej sytuacji?
        • Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą przeprowadzać badania?
        • Co w przypadku, gdy na nieruchomości jest zbiornik bezodpływowy, ale na dzień dzisiejszy nikt tam nie mieszka?
        • Czy podczas kontroli zbiorników wymagać faktur za zużycie wody?
        • Co w przypadku, gdy na terenie gminy nie ma firmy zajmującej się wywozem osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków?
        • Jeśli gmina ubiega się o dofinansowanie na budowę POŚ dla mieszkańców, oprócz zgłoszenia w starostwie, kto dokonuje zgłoszenia eksploatacyjnego?
        • Czy w sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada certyfikatów dla oczyszczalni? Czy można wydać decyzję o obowiązku wykonania badań?
        • Jakie dalsze czynności podjąć, gdy decyzja o wstrzymaniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków stanie się ostateczna?
        • Czy w regulaminie powinna być określona częstotliwość opróżniania osadników?
        • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec podczas kontroli przedstawia jedną fakturę lub wcale z całego roku i tłumaczy, że to firma asenizacyjna nie dawała faktury?
        • Co z osobami posiadającymi zbiorniki bezodpływowe na ogrodach działkowych?
        • Czy do kontroli osób fizycznych musi być nowe upoważnienie, skoro pracownik takie już posiada?
        • Czy należy opracować szczegółowe procedury kontroli nieruchomości i wydać je w formie zarządzenia?
        • Czy kontrola zza biurka musi zakończyć się protokołem?
        • Czy należy powiadomić listem każdego właściciela nieruchomości o kontroli? Czy wystarczy informacja zamieszczona na stronie urzędu?
        • Jak można zmobilizować właścicieli nieruchomości do zgłoszenia do ewidencji zbiorników lub POŚ?
        • Czy musi być podział górnej stawki na zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie? Czy może być jedna stawka dla obu?
        • Za jaki okres powinna być przeprowadzona kontrola?
        • W jakim terminie po przeprowadzonej kontroli należy wydać decyzje o wywozie zastępczym?
        • Czy samodzielne dostarczenie przez mieszkańca umowy i rachunków można uznać za kontrolę?
        • Jeśli chcemy się cofnąć z kontrolami o rok to w jaki sposób to ująć w dokumentach, protokołach odnośnie terminów?


        Nowe obowiązki dla gmin w związku z nowelizacją prawa wodnego dot. oczyszczania ścieków:

        • Nowe sprawozdanie z gospodarowania nieczystościami ciekłymi
        • Kara dla gmin za brak wykonywania swoich ustawowych obowiązków do 50.000 zł
        • Nowa definicja nieczystości ciekłych
        • Kontrola raz na dwa lata podmiotów z ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
        • Cofnięcie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych po 90 dniach m.in.za brak sprawozdania


        Jak powinien wyglądać plan kontroli? Jak się przygotować się do przeprowadzenia kontroli? Kto i w jakich warunkach powinien przeprowadzić kontrolę?

        • Czy pierwszy plan kontroli powinien zawierać wszystkie adresy, pod którymi znajdują się zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków?
        • Jakie jest minimum kontroli do przeprowadzenia?
        • Czy plan kontroli należy udostępniać na BIP?
        • Na jaki okres należy robić plan kontroli? Na dany rok czy 2 lata?
        • Czy plan kontroli musi posiadać konkretną datę kontroli dla każdej nieruchomości?
        • Czy w ciągu roku gmina musi skontrolować wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkujących gminę?
        • Czy terminy wywozów bierzemy z regulaminu, czy faktyczną częstotliwość z dowodów płacenia za usługę?
        • Czy należy wysłać wezwanie, czy informację do wszystkich właścicieli, którzy widnieją w ewidencji gruntów?
        • Czy trzeba informować o kontroli, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba?
        • Czy upoważnienie do kontroli należy już mieć kontrolując zza biurka, czy dopiero gdy idzie się w teren?
        • Czy przy kontrolowaniu nieruchomości w terenie należy posiadać legitymację, na którą powołujemy się w upoważnieniu wójta/burmistrza/prezydenta? Czy wystarczy samo upoważnienie?
        • Czy w piśmie należy wskazać konkretny termin, kiedy przychodzimy na kontrolę?
        • Jeżeli nie mamy straży miejskiej, to kontrolujemy sami jako pracownicy na podstawie upoważnienia wójta/burmistrza/prezydenta?
        • Jeśli nie ma straży miejskiej w gminie i te obowiązki przejęli pracownicy merytoryczni, to czy zawsze powinniśmy zawiadamiać mieszkańców o kontroli zgodnie z k.p.a.?
        • Czy wójt/burmistrz/prezydent może upoważnić pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-komunalnego (spółka gminna) do przeprowadzenia kontroli zbiorników i POŚ?
        • Co jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli? Czy wystarczające jest upoważnienie wójta/burmistrza/prezydenta? Ilu pracowników gminy powinno uczestniczyć w kontroli? Czy przedstawiciel służb mundurowych np. policji czy straży miejskiej/gminnej powinien również być obecny?
        • Czy kontrolę w terenie można prowadzić w składzie jednoosobowym?
        • W jaki sposób przeprowadzać kontrole bez straży miejskiej?
        • Czy przy kontroli musi być właściciel? Z kim można dokonać lustracji? Z pełnomocnikiem/os. upoważnioną, co jeśli go nie ma? Odstępować od kontroli?
        • Co zrobić, jeśli mieszkaniec nie chce wpuścić urzędnika na posesję? Czy dzwonić na policję?
        • Czy możemy dokonywać kontroli w asyście policji?
        • Czy policja może wejść na posesję bez nakazu?
        • Co zrobić w sytuacji, gdy mieszkańcy nieruchomości nie odbierają poczty? Dwa razy wysłano awizo, oględziny niemożliwe, nikt nie otwiera drzwi. Jak należałoby postąpić z nieczystościami?
        • Co z kontrolą, jeżeli mieszkaniec nie odbierze listu o terminie przeprowadzanej kontroli i w trakcie kontroli nie posiada dokumentów, faktur/rachunków i nie archiwizuje dokumentów?
        • Co w przypadku, gdy wezwany właściciel nie chce dostarczyć dokumentów na oczyszczalnię i sugeruje nam poszukanie ich w naszych zasobach?
        • Czy wizję lokalną można uznać za kontrolę?
        • Z deklaracji śmieciowej wynika, że nieruchomość jest niezamieszkała. Czy należy ją ująć w planie kontroli i wykonać kontrolę?
        • Co w sytuacji, gdy dom jest wynajmowany a właściciel jest nieosiągalny?
        • Co w sytuacji, gdy osoba posiada nieruchomość oraz jest tam zameldowana, a tam nie mieszka? Czy osoba zgłasza takie szambo?
        • Co jeśli liczba osób różni się od liczby osób zgłoszonych do śmieci?
        • Czy straż miejska ma podstawę prawną do weryfikacji liczby osób na nieruchomości?
        • Co w przypadku, gdy budynek jest niezamieszkały? Czy kontrolujemy, a do protokołu z kontroli dołączamy oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną? Co w przypadku nieruchomości zamieszkałych sezonowo?
        • Jak kontrolować nieruchomości zamieszkałe czasowo, np. działki rekreacyjne, zamieszkałe w okresie letnim, posiadające zbiorniki bezodpływowe?
        • Co w przypadku domu w budowie?
        • Co z budynkami, które są jeszcze w budowie, mają wybudowane przydomowe oczyszczalnie, ale właściciel oficjalnie mówi, że ich nie użytkuje, bo nie ma jeszcze odbioru?
        • Jak ustalić liczbę osób w przypadku domków letniskowych?
        • Jak przed kontrolą stwierdzić, czy gospodarka ściekowa danej nieruchomości jest prawidłowa?


        Jak przeprowadzać kontrolę? Na czym można się oprzeć podczas kontroli i czego możemy wymagać? Jak należy postąpić w nietypowych sytuacjach?

        • Czy kontrola POŚ powinna być przeprowadzana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych dla RLM mniejszych od 2000?
        • Czy informować firmy o zmianach ustawy?
        • Czy trzeba pisemnie poinformować podmioty, które przekazują sprawozdania o zmianach, które nastąpiły?
        • Czy od stycznia 2023 roku powinien obowiązywać nowy wniosek o wydanie zezwolenia dla przedsiębiorców, uwzględniający w nazwie: „nieczystości ciekłe z instalacji przydomowych oczyszczalni”?
        • Co z nowymi zezwoleniami w kwestii opróżniania samych szamb?
        • Czy organem ochrony środowiska w tym wypadku jest wójt?
        • Jak postępować w przypadku, gdy na terenie gminy większość mieszkańców posiada własne ujęcia wody?
        • Jeżeli gmina realizuje samodzielnie zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, to czy może korzystać z danych dot. poboru wody i danych ze sprawozdań przedsiębiorców odbierających nieczystości i prowadzić kontrole bez udziału właścicieli?
        • Czy na podstawie rozporządzenia możemy oszacować zużycie wody, czy musimy prosić mieszkańca o dane dotyczące zużycia wody?
        • Czy można wystąpić do wodociągów o zużycie wody - zbiorczo dla danych posesji, a także dla danej posesji w ramach prowadzonego postępowania?
        • Jak wyliczyć ilość wywiezionych ścieków od mieszkańców, u których w miesiącach letnich brakuje wody w studniach?
        • Jeżeli gmina sama dostarcza wodę, czy jest jakiś problem z danymi o pobranej wodzie?
        • Co w przypadku, gdy mieszkaniec przedstawia dokumenty, ale wywóz nieczystości po przeliczeniu nie zgadza się z ilością poboru wody?
        • Co, jeśli osoba mając licznik na wodzie gminnej zużywa wodę do gospodarstwa rolnego i nie ma podlicznika? Czy można przeliczyć zużycie wody na osoby, a resztę dać na gospodarstwo?
        • Co w przypadku dużej rozbieżności w ilości zużytej wody, a odebranych nieczystościach w gospodarstwach rolnych, które zużywają wodę do oprysków i dla zwierząt gospodarskich?
        • Co w przypadku norm, gdy właściciel nie ma w domu wody i korzysta ze studni?
        • Jaką przyjmować wartość zużycia wody w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla budynku mieszkalnego pobierającego wodę ze studni?
        • Jeśli ktoś ma umowę na wodę z PWiK a nie ma szamba (zbiornika bezodpływowego), to jak egzekwować wywóz nieczystości z takiej nieruchomości?
        • Co w sytuacji gdy mieszkaniec nie posiada szamba ani POŚ?
        • Jak odnieść się do kontroli, gdy na nieruchomości nikt nie mieszka i stoi pusty budynek? Kto powinien kontrolować zbiorniki bezodpływowe? Co w sytuacji, gdy właściciel nie prowadził kontroli okresowej szamba?
        • Czy art. 6.1 sugeruje konieczność zawarcia umowy? Czy w drodze uchwały rada gminy może określić sposoby udokumentowania?
        • Jak wpłynąć na właściciela restauracji, by wywiązywał się z czyszczenia separatora tłuszczu w restauracji?
        • Czy ścieki typowo przemysłowe, gromadzone w paletopojemnikach, dla których firma ma pozwolenie wodnoprawne na zrzut do oczyszczalni ścieków, również należy traktować jako nieczystości ciekłe w rozumieniu ucpg?
        • Jak postępujemy z nieruchomościami, których właściciele deklarują nawadnianie ściekami własnych pól?
        • Co z nieruchomościami, których właściciele, będący rolnikami deklarują nawadnianie ściekami z gospodarstwa domowego własnych pól, w ramach zwykłego korzystania z wód, które dopuszcza Prawo wodne? Na jakiej podstawie prawnej rolnik może zagospodarowywać ścieki we własnym zakresie?
        • Co z wywozem nieczystości ciekłych, wykorzystanych jako rolnicze wykorzystanie ścieków? Wywóz na pole wykonuje przedsiębiorca. Czy w sprawozdaniu opisuje ten fakt w uwagach?
        • Jak ujmować w ewidencji rolnicze wykorzystanie ścieków z gospodarstwa domowego? Według przepisu art. 84 Prawa wodnego ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb, mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie. Rozumie się przez to zastosowanie ścieków do: nawadniania użytków rolnych. Która z ustaw jest ważniejsza - utrzymaniowa czy Prawo wodne?
        • Co ze ściekami z tzw. sławojki na nieruchomościach prywatnych, również w sytuacji, gdy nie ma podłączenia do zbiornika oraz przydomowej oczyszczalni? Problem najczęściej dotyczy starszych ludzi
        • Czy dom typu holenderskiego musi być wyposażony w zbiornik/przydomową oczyszczalnię?
        • Podczas kontroli okazało się, że gospodarstwo nie ma zbiornika bezodpływowego, ani przydomowej oczyszczalni. Jak w takiej sytuacji wykonać krok po kroku przeprowadzić procedurę?
        • Jeżeli nieruchomość nie należy do ogródków działkowych, tylko jest zamieszkiwana sezonowo, np. pół roku, co wtedy?
        • Czy można przeprowadzić kontrolę w domu, by sprawdzić, czy jest jakaś wewnętrzna kanalizacja?
        • Czy protokół powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach? Jeżeli tak, to czy kopia może być dostarczona później?


        W jaki sposób i w jakich przypadkach należy naliczyć grzywnę?

        • Co zrobić, gdy mieszkaniec nie zgłasza posiadania oczyszczalni, a sprawa użytkowania oczyszczalni wychodzi podczas kontroli?
        • Czy możemy wydać decyzję lub zalecenia pokontrolne odnośnie częstotliwości opróżniania zbiorników, a jeśli to nie poskutkuje, to zgłosić fakt do innych organów w celu nałożenia kary?
        • Jak postąpić w przypadku, gdy mieszkaniec zgłasza nam, że ma przydomową oczyszczalnię dopiero w momencie, kiedy zostanie wezwany na kontrolę szamba, np. po roku eksploatacji? Kto nakłada karę za niezgłoszenie takiej sytuacji i w jakim postępowaniu?
        • Jak naliczyć grzywnę w przypadku braku umowy i faktury?
        • Czy grzywnę wymierza policja lub straż miejska?
        • Czy po wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umów i dokumentów na wywóz nieczystości, prawidłowym jest skierowanie zawiadomienia na policji o popełnieniu wykroczenia, celem nałożenia grzywny? Gmina nie ma straży gminnej. Ze względu na dotkliwość ewentualnej kary, nie chcemy składać wniosku o ukaranie w drodze sądowej postępowania karnego, stąd organy policji.
        • Jeśli wydamy decyzję, a właściciel nieruchomości zawrze umowę na odbiór nieczystości i ją nam przedstawi, to wtedy zmieniamy naszą decyzję?
        • Czy jeśli nie wystawimy mandatu, to i tak mieszkaniec musi zgłosić instalację w trybie art. 152?
        • Jak prowadzić egzekucję w postępowaniu administracyjnym?
        • Jak należy traktować pojęcie "właściciela" w postępowaniach egzekucyjnych?
        • Co w sytuacji, jeśli nie ma szamba ani kanalizacji? Czy zgłaszamy do nadzoru?
        • W jaki sposób powiadomić PINB?


        Jak należy postępować z przydomowymi oczyszczalniami? Kiedy powinna zostać zgłoszona? Jak postąpić gdy nie spełnia wymogów? W jakich sytuacjach należy wykonać przyłączenie do kanalizacji oraz wykonanie zastępcze?

        • Czy wymiana zbiornika bezodpływowego na większy wymaga ponownego zgłoszenia?
        • Czy istnieje definicja przydomowej oczyszczalni ścieków? Co należy sprawdzać w przypadku odbioru eksploatacji przydomowej oczyszczalni, jakie są przepisy prawne w tym zakresie i jakie są przepisy odrębne w kontekście art. 5 ust.1 pkt.2? Wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych
        • Jak rozumieć sformułowanie, że oczyszczalnia spełnia wymagania prawa? Zapewnia dostateczny poziom oczyszczania, jest zgłoszona do eksploatacji?
        • Czy przy zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni oprócz zgody wydziału budownictwa mamy pobierać dokumenty z zgłoszeniem wodnoprawnym od właściciela nieruchomości?
        • Czy wszystkie osoby posiadające POŚ muszą złożyć do gminy zgłoszenie?
        • Co jeśli nowy mieszkaniec lub nabywca kupuje dom i nie ma wiedzy, czy poprzednik złożył zgłoszenie, a także nie ma wiedzy na temat POŚ lub szamba?
        • Jeśli osoby posiadające POŚ nie mają instrukcji eksploatacji, to w jaki sposób złożą wszystkie wymagane informacje do zgłoszenia?
        • Co jeżeli oczyszczalnię wybudowano przed wymogiem uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego?
        • Co w sytuacji, gdy właściciel nie posiada deklaracji, nie ma żadnych dokumentów, a na dodatek sam skonstruował oczyszczalnię parędziesiąt lat temu?
        • Jak postępować w przypadku oczyszczalni, które zostały wybudowane przez mieszkańca, a nie przez firmę wykonującą tego typu usługi?
        • Co w przypadku, gdy oczyszczalnia została wybudowana, zgłoszona 6 miesięcy od momentu uruchomienia, a gmina nie miała możliwości złożenia sprzeciwu do budowy tej instalacji? Co możemy zrobić?
        • Często mieszkańcy mają zbiornik, wstawiają jakieś rury drenażowe i nazywają to oczyszczalnią, bez zachowania jakichkolwiek warunków technicznych, co zrobić?
        • Właściciel nieruchomości zgłosił do gminnej ewidencji przydomową oczyszczalnię, którą określił jako drenażową, użytkowaną około 15 lat. Czy można takie zgłoszenie ująć do ewidencji przydomowych oczyszczalni?
        • Czy zgodnie z nową ustawą można wydać decyzję nakazującą przyłączenie do sieci posesji wyposażonej w starą oczyszczalnię przydomową?
        • Czy istnieje zakaz stosowania oczyszczalni drenażowych w obrębie aglomeracji?
        • Jeżeli oczyszczalnia wykonana jest z dofinansowaniem z budżetu gminy i dane, które są potrzebne do zgłoszenia są we wniosku o dofinansowanie, to właściciel musi zgłaszać do gminy jej wykonanie? Czy organ, mając wiedzę na podstawie wniosku o dofinansowanie, może wprowadzić dane do ewidencji?
        • Kto ma "zmusić " właściciela do wykonania badań? Na jakiej podstawie? Kto za to zapłaci?
        • Ile razy mają być opróżniane oczyszczalnie?
        • Z jaką częstotliwością powinno się wywozić nieczystości ciekłe z POŚ ?
        • W jaki sposób określić częstotliwość opróżniania osadników przydomowych oczyszczalni? Czy istnieje inna metoda niż z instrukcji użytkowania osadnika?
        • W jaki sposób zweryfikować, czy do danej POŚ było zgłoszenie wodnoprawne?
        • Czy zgłoszenie wodnoprawne mieszkaniec udostępnia gminie/miastu czy do starostwa?
        • Czy potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przydomowe oczyszczalnie ścieków do 5m3?
        • Czy przy zgłoszeniu przydomowej oczyszczalni zawsze musimy pobierać certyfikat? Co w przypadku jego braku?
        • Jak postępujemy w przypadku zgłoszonych oczyszczalni, jeśli nie wymagaliśmy certyfikatów? Czy należy wezwać do uzupełnienia?
        • Co w sytuacji, kiedy właściciel wybudował przydomową oczyszczalnię i nie dokonał zgłoszenia do starostwa? Gdzie zgłaszać takie przypadki? Czy i gdzie zgłaszać zamiar eksploatacji, jeśli mieszkańcy zazwyczaj nie wiedzą o takim obowiązku?
        • Jakie należy podjąć kroki, gdy wiemy o istniejącej oczyszczalni, a właściciel nie dokonał zgłoszenia jej eksploatacji?
        • Co zrobić, gdy mieszkaniec zostanie poinformowany oficjalnym pismem o obowiązku zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni i nadal nie złożył zgłoszenia?
        • Co robimy, jeśli mieszkaniec nie zgłosi eksploatacji POŚ?
        • Czy zgłoszenie eksploatacji jest podstawą wpisu do ewidencji POŚ?
        • Co w przypadku, gdy na nieruchomości jest budynek podłączony do sieci wodociągowej, ale nie jest wyposażony w zbiornik ani w przydomową oczyszczalnię ścieków, ani do kanalizacji?
        • Czy można uznać, że nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji, jeśli sieć znajduje się u sąsiada i właściciel nie zgadza się na rozkopanie swojej działki? Czy można zmusić tego kogoś na wyrażenie zgody sąsiadowi do włączenia, np. gdy studzienka jest w drodze wewnętrznej sąsiada?
        • W warunkach technicznych wydanych przez spółkę widnieje informacja, że jest techniczna możliwość przyłączenia do sieci, ale należy wybudować lokalną przepompownię. To oznacza, że nie ma bezpośredniej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci. Czy warunki wydane wcześniej przez spółkę są nadal aktualne i mieszkaniec powinien podłączyć się do sieci?
        • Jeśli dom nie jest przystosowany do podłączenia go do zbiornika ani kanalizacji, to czy wójt ma obowiązek wydania decyzji nakazującej?
        • Aby wykonać podłączenie starego budynku do zbiornika, musi być w budynku instalacja wewnętrzna kanalizacyjna, jeśli jej nie ma, to nie ma technicznej możliwości wykonania zbiornika. Co w takiej sytuacji?
        • Jak stwierdzić, że rzeczywiście dom nie ma warunków do podłączenia do zbiornika, jeżeli nie można wejść do domu i sprawdzić? PRZYKŁAD: dom jednorodzinny zamieszkuje 7 os. W ewidencji zgłoszono, że nie ma podłączenia do zbiornika ani POŚ, kanalizacji. Czy należy szukać zbiornika dookoła domu, skoro może być dobrze zamaskowany? Jak to zrobić bez stwierdzenia odpływów zamontowanych w domu?
        • Czy po wydanej decyzji nakazującej powinniśmy najpierw zastosować upomnienie z określonym terminem przyłączenia do sieci, a dopiero po terminie zastosować akt wykonawczy?
        • Jak się ma wykonanie zastępcze w przypadku podłączenia do kanalizacji? Prawo budowlane wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, a nie da się zrobić zgłoszenia bez oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością; musi być zgoda właściciela, czyli musi tego chcieć każdy ze współwłaścicieli
        • Co z przyłączeniem nieruchomości do kanalizacji w przypadku, gdy nie ma właściciela prawnego i stan prawny jest nieuregulowany, ale nieruchomość jest użytkowana? Jak można nakazać przyłączenie?
        • Czy gmina może wystąpić o wydanie warunków technicznych?
        • Kiedy wszcząć postępowanie w zakresie wykonania zastępczego?
        • Czy trzeba robić wykonanie zastępcze, czy wystarczy, że uda nam się nakłonić właściciela do częstszego opróżniania zbiornika?
        • Czy przy wykonaniu zastępczym najpierw wydajemy decyzję dla mieszkańca, a następnie robimy zlecenie dla zakładu komunalnego? Co, jeżeli mieszkaniec nie zapłaci? Czy wszczynamy postępowanie egzekucyjne?
        • Jeśli w decyzji nie możemy podać terminu spełnienia obowiązku, to kiedy możemy egzekwować od właściciela nieruchomości przyłączenie jej do sieci?
        • Decyzja nakazująca podłączenie do kanalizacji jest ostateczna, gdy strona nie złoży odwołania w terminie 14 dni. Kiedy zaczyna się egzekucja, skoro nie ma daty w decyzji określającej termin obowiązku podłączenia?
        • Decyzja nakazująca przyłączenie do sieci – jak i kiedy zastosować wykonanie zastępcze? Jak poprowadzić przyłącze na terenie nieruchomości właściciela, czy możemy wejść na taką działkę – jak to realnie wykonać?
        • Jak właściwie przeprocedować przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej?
        • Jesteśmy w posiadaniu decyzji, które mają już 5 lat. Właściciel do tej pory nie jest podłączony do sieci. Skoro nie możemy podać w żadnym piśmie terminu, do którego właściciel ma podłączyć nieruchomość do sieci, to jak egzekwować obowiązek nałożony na właściciela?
        • Jak postąpić w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, jak przymusić do przyłączenia do kanalizacji lub regularnego wywozu?
        • Kto pokrywa koszty podłączenia do sieci? Czy projekt i podłączenie jest w gestii właściciela nieruchomości?
        • Co w przypadku braku uchwały o górnych stawkach? Jak wydać decyzję o wykonaniu zastępczym?
        • Jak rozumieć wyroki WSA (II/GD 70/13, II SA/GD 332/17, II SA/Gd 554/17), które mówią, że obowiązek przyłączenia do kanalizacji jest wykonany na etapie złożenia wniosku o przyłączenie do kanalizacji?


        Na co należy zwrócić szczególną uwagę w sprawozdaniach? Jak wyglądają konrole i kary nałożone przez WIOŚ?

        • Czy kabiny sanitarne typu TOI TOI należy traktować jako zbiorniki bezodpływowe? Czy w nowym sprawozdaniu do WIOŚ i Wód Polskich trzeba przedstawiać dane o ich liczbach oraz ilości gromadzonych i odebranych nieczystości?
        • Jak weryfikować dane zawarte w sprawozdaniu kwartalnym?
        • Czy sprawozdania muszą być wraz z załącznikiem zawierającym wykaz właścicieli, od których odebrano nieczystości ciekłe?
        • Czy w sprawozdaniach ujmujemy odebrane nieczystości od firm, podane nam przez odbiorców nieczystości ciekłych?
        • Czy przedsiębiorca powinien składać zerowe sprawozdanie kwartalne?
        • Czy można wymagać od przedsiębiorcy wskazania ilości odebranych nieczystości z każdej nieruchomości, skoro nowy zapis w ustawie wymaga liczby właścicieli nieruchomości wraz z wykazem adresów?
        • Kara za nieterminowość - 300 zł za dzień: czy karę stosujemy w postępowaniach od dnia wejścia w życie ustawy?
        • W przypadku, gdy przedsiębiorca wykazał w sprawozdaniu gospodarstwo domowe, w którym odbierał osad z POŚ, a nie okazał promesy ani oświadczenia o rozszerzeniu zakresu działalności, to czy organ może wezwać do okazania takich dokumentów w celu weryfikacji sprawozdania?
        • Czy za nierzetelne sprawozdanie jest kara, czy wezwanie do korekty?
        • Jak postąpić w sytuacji, gdy przedsiębiorca wysłał sprawozdanie omyłkowo do innej gminy o tej samej nazwie i w konsekwencji dotarło do właściwej gminy po terminie?
        • Czy kara WIOŚ za niewykonywanie kontroli nieruchomości nakładana jest na gminę jeden raz czy co roku?
        • Jakie będą konsekwencje dla gminy, jeśli nie podejmie żadnych działań w stosunku do nieruchomości, która ma możliwość podłączyć się do kanalizacji, a tego nie zrobiła? Nieczystości ze zbiornika nie są wywożone
        • Czy stosowanie kar wobec podmiotów jest obowiązkowe?


        Jak powinna wyglądać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych?

        • Jeśli jest kilku lub nawet kilkunastu właścicieli danej nieruchomości, to wezwanie do przedłożenia dokumentów w związku z kontrolą pozbywania się nieczystości ciekłych kierowane jest do każdego współwłaściciela z osobna, czy tylko do osoby/osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość?
        • Czy umowa jest konieczna? Niektórzy mieszkańcy nie posiadają umowy, bo przedsiębiorcy nie chcą jej z nimi podpisać
        • Czy przedłożenie umowy, podpisanej kilka dni po otrzymaniu wezwania z urzędu oraz jednego rachunku jest wystarczające, aby stwierdzić, że właściciel wywiązuje się z obowiązku?
        • Jeśli mieszkaniec jest jednocześnie podmiotem z zezwoleniem na wywóz ścieków, to jakiego potwierdzenia można od niego wymagać?
        • Czy umowa jest wymagana bezwzględnie?
        • Na co należy zwrócić uwagę w umowach zawieranych przez właścicieli nieruchomości, a przedsiębiorcą, który będzie opróżniał zbiornik?
        • Czy właściciel może powołać się na zawarcie umowy ustnej z przedsiębiorcą, jeżeli przedstawia rachunki za odbiór nieczystości?
        • Czy okazane rachunki za wywóz nieczystości należy kopiować, czy w protokole kontroli wystarczy wpisać, że rachunki za wywóz zostały okazane?
        • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie chce zawrzeć pisemnej umowy, tylko deklaruje, że ma ustną umowę z przedsiębiorcą?
        • Co, jeżeli mieszkańcy nie mają umowy z przedsiębiorcą, ale posiadają rachunki?
        • Jak zachować się w przypadku, gdy właściciel nie ma rachunków i umowy, ale szambo jest opróżniane?
        • Jak postępujemy podczas/po kontroli, kiedy okazuje się, że mieszkaniec nie posiada potwierdzenia wywozu nieczystości od kilku lat?
        • Co, jeżeli właściciel nieruchomości nie chce nas wpuścić i nie chce okazać rachunków?
        • W mieście XXX podczas przeprowadzania kontroli oprócz podpisanej umowy i dokumentów asenizacyjnych potwierdzających cykliczność wywozów poprosiliśmy również o okazanie ostatniej faktury za zużycie wody, danych o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość oraz pojemności zbiornika bezodpływowego, aby móc określić rozbieżności występujące pomiędzy zużyciem wody, a zrzutem ścieków. Czy taki sposób pozyskiwania danych jest prawidłowy?
        • [PRZYKŁAD]: czy można uznać, że ktoś wywozi ścieki zgodnie z przepisami, gdy jest umowa ustna na odbiór ścieków, nie ma rachunków, ale mamy dane ze stacji zlewnej, że z tego adresu są przywożone ścieki do stacji zlewnej? Ewidencja zlewni wskazuje adres, skąd, jak, ile i datę przywozu
        • Czy umowa ustna też jest umową zawartą z wykonawcą, który odbiera nieczystości ciekłe?
        • Czy można zaliczyć udokumentowanie umowy ustnej jako nagrane w audio? A jeśli brak takiego udokumentowania (w 99,99% tak będzie), to mieszkaniec nie posiada udokumentowanej umowy, więc może otrzymać mandat. Z tego powodu de facto nieposiadanie pisemnej umowy będzie się wiązać z brakiem takiej umowy
        • Jakie dokumenty powinna posiadać osoba fizyczna? Faktura i umowa wystarczy?
        • Co w przypadku gdy firma wystawia tylko paragony za wywóz ścieków?
        • W czasie kontroli nie przedłożono dowodów wywozu nieczystości. Wezwany do okazania dowodu petent nie zgłosił się do urzędu. Co robić dalej?
        • Czy jest obowiązek prawny przechowywania faktur lub paragonów za wywóz nieczystości?
        • Co ma być zawarte w protokole kontroli? Czy wystarczy spisać, że ktoś ma umowę i faktury bądź nie ma, czy mamy przeliczać zużywanie wody?
        • Za jaki okres wymagamy dokumentów?
        • Czy na rachunkach są dokładne dane o ilości odebranych ścieków?
        • Co należy rozumieć przez okazanie umów i dowodów opłaty, jak urzędnik powinien to udokumentować – zrobieniem ksero, notatką?
        • Za jaki okres powinny być przechowywane dowody uiszczania opłat?
        • Jaki jest termin przechowywania faktur? Jeżeli ustawa przewiduje kontrole raz na dwa lata, to czy można wnioskować, że okres dwóch lat przechowywania dowodu wystarczy?
        • Jeśli jest nieruchomość wielolokalowa bez utworzenia wspólnoty, to czy każdy właściciel powinien mieć zawartą umowę jeśli jest tylko na nieruchomości jedno zbiorcze szambo?
        • Jeżeli firmy asenizacyjne odmawiają mieszkańcom wywozu ścieków, tłumacząc się, że nie mają mocy przerobowych lub czasu, to jesteśmy w stanie ich jakoś zdyscyplinować do odbioru?
        • Co w momencie, gdy mieszkaniec nie oddaje nieczystości zgodnie z regulaminem, ponieważ jednostka gminna odbierająca nieczystości ciekłe nie ma takich mocy przerobowych, a inni przedsiębiorcy oferują takie usługi 2x drożej?
        • Jeżeli przedsiębiorstwo w gminie ma oczyszczalnię, ale nie posiada wozu asenizacyjnego, to czy mieszkaniec może sam we własnym zakresie dowieźć ścieki swoim beczkowozem? Czy wtedy umowa z przedsiębiorstwem może obejmować tylko zagospodarowanie ścieków?
        • Jak gmina ma wybrać przedsiębiorcę do opróżniania zbiorników?
        • Czy przedsiębiorca może wywozić nieczystości do oczyszczalni, która nie spełnia zapisów rozporządzenia, bo pracuje w obiegu zamkniętym?
        • Przedsiębiorcy kończy się zezwolenie w kwietniu br. Chce złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia. Czy wydając nowe zezwolenie mamy jednocześnie w tej samej decyzji wygasić zezwolenie, które się kończy?
        • Jeżeli w gminie nie ma uchwały w sprawie aglomeracji, jest brak kanalizacji, a nieczystości zgodnie z zezwoleniami trafiają poza gminę do stacji zlewnych, jak to się ma do nowych przepisów?
        • Czy nieczystości ciekłe odbierane z terenu danej aglomeracji muszą trafić do zlewni w ramach tej jednej aglomeracji? Czy mogą być wywożone poza aglomeracją na inne stacje zlewne?
        • Co w sytuacji, gdy w aglomeracji sąsiedniej gminy znajduje się oczyszczalnia bez zezwolenia wodnoprawnego, pracująca w systemie zamkniętym? Czy można do niej wywieźć ścieki, skoro nie podlega ona obowiązującym przepisom rozporządzenia?
        • W jaki sposób wymóc na podmiocie przewożenie ścieków do zlewni dla naszej aglomeracji, spełniającej poziom? W pozwoleniach podmioty mają zlewnie, które nie spełniają poziomów, ale gdy gmina nie ma własnej zlewni
        • Czy przedsiębiorca powinien dostarczać nieczystości do stacji zlewnej w aglomeracji?
        • Czy w przypadku wydawania nowych zezwoleń mamy rozróżniać zezwolenia na wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i osadów z POŚ? Co, jeśli składając wniosek firma złożyła promesę ze stacji na nieczystości bez wskazania, czy zb czy osady?
        • Co jeśli przedsiębiorstwo odbiera nieczystości z POŚ, a nie poosiada promesy i stacja zlewna nie ma uprawnień na jego odbieranie?
        • Dwie stacje zlewne, które dotychczas odbierały ścieki z terenu naszej gminy, przesłały pisma informujące, że ze względu na uszczelnienie systemu ściekowego i ograniczenia techniczne nie będą odbierać takich ścieków z naszej gminy. Co w takiej sytuacji?
        • Firma złożyła wniosek o zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych do wniosku dołączyła umowę z oczyszczalnią na terenie innej gminy. Czy obowiązuje w zakresie umowy jakaś rejonizacja, ponieważ ostatnio był przedsiębiorca , który poinformował że tylko może oddawać ścieki z gminy do oczyszczalni na terenie tej gminy?
        • Co jeśli przedsiębiorca wywozi z miejsca prowadzenia działalności innego niż siedziba?
        • Gdy nie ma określonej aglomeracji na terenie gminy, a wywóz ścieków prowadzony jest do oczyszczalni sąsiedniej gminy, gdzie jest ustalona aglomeracja, to czy w takim przypadku przedsiębiorca nie będzie mógł dalej wywozić ścieków?
        • Jak ma wyglądać kontrola przedsiębiorcy? Czego podczas kontroli powinniśmy wymagać i co sprawdzać?
        • Czy zgodnie z zapisami ustawy czystościowej należy co 2 lata przeprowadzić kontrole przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników?
        • Jak wygląda kwestia kontroli firm posiadających zezwolenie na terenie danej gminy?
        • Czy można skontrolować podmiot odbierający nieczystości ciekłe zza biurka?
        • Jak wyłapywać osoby próbujące uniknąć podpisania umowy o odbiór nieczystości płynnych?
        • Co mamy dokładnie kontrolować? Umowę, dokumenty potwierdzające wywóz i co jeszcze?
        • Czy przy zawieszonej działalności nie wystarczy, jeżeli przedsiębiorca będzie składał zerowe sprawozdania? Czy zasadne będzie, żeby od momentu zawieszenia działalności cofnąć jego zezwolenie?
        • Czy kontrolujemy tylko zbiorniki na nieruchomościach zamieszkałych, czy musimy kontrolować też nieruchomości, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza? Czy zakłady, przedsiębiorstwa nie podlegają pod kontrole WIOŚ, a do pracowników gminy należą tylko nieruchomości zamieszkałe osób fizycznych?
        • Jak powinno wyglądać postępowanie, w przypadku gdy mieszkańcy nie przedstawiają rachunku za odbiór nieczystości? Jak to egzekwować? W jaki sposób naliczać kary?
        • Kto może przeprowadzić kontrole?
        • Jak zorganizować kontrole mieszkańców i na co zwracać uwagę podczas takiej kontroli?
        • Z jaką częstotliwością powinny odbywać się kontrole?
        • Jak powinna wyglądać kontrola „zza biurka”?
        • Czy wystarczające jest kontrolowanie nieruchomości wyłącznie „zza biurka”? Czy jest potrzeba kontrolowania wszystkich mieszkańców również w terenie?
        • Czy z każdej kontroli musi zostać sporządzony protokół, nawet jeśli nie jest przeprowadzana w terenie?
        • Jakie są zadania gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych?
        • Jak kontrolować przydomowe oczyszczalnie? W jaki sposób? Na podstanie dokumentacji? Czy została dobrze zamontowana? Jak kontrolować z punktu widzenia gminy?
        • Czy przy odbiorze oczyszczalni należy sprawdzać miąższość gruntu?
        • Jakie kary grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
        • Jak weryfikować sprawozdania kwartalne składane przez przedsiębiorców?
        • W jaki sposób nakłonić przedsiębiorców odbierających nieczystości do składania sprawozdań gminie? Czy gmina może wymagać od przedsiębiorców imiennego sprawozdania – w którym jest ujęte ile, od kogo odebrali, jaka była częstotliwość odbioru?
        • W jaki sposób egzekwować oddawanie nieczystości z lokalnych przedsiębiorstw np. lokali gastronomicznych - jako ścieków przemysłowych, a nie bytowych, jak to zazwyczaj bywa? Jakie sankcje gmina może nałożyć na takiego przedsiębiorcę?
        • Jak gmina powinna kontrolować podmioty gospodarcze w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych?
        • W jaki sposób rozwiązać problemy z nieruchomościami niezamieszkałymi? Co zrobić, jeśli właściciele twierdzą, że nie mieszkają, więc nie płacą?
        • Czy przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców jest obowiązkowe?
        • Jak z ramienia urzędu, kontrolować przewoźników odbierających nieczystości ciekłe?
        • Czy podmioty mające zezwolenia powinni być w bazie CEIDG?
        • Jak rozwiązać kwestię zawartych umów z przedsiębiorcami na wywóz nieczystości? W finansach, czy na stanowisku, gdzie prowadzona jest gospodarka wodno-ściekowa? Najpierw wydaje się zezwolenie, czy najpierw umowę?
        • Czy w przypadku samej obsługi kabin TOI TOI w zezwoleniu należy wpisywać tylko ten zakres, czy ogólny zapis zezwalający na opróżnianie zbiorników?
        • 2. Elektroniczna ewidencja. Jak ją tworzyć, jakie programy mogą okazać się pomocne?
        • Jak powinna wyglądać ewidencja nieczystości ciekłych, krok po kroku?
        • Jeżeli w gminie nie ma ewidencji zbiorników bezodpływowych, od czego najlepiej zacząć jej tworzenie, czy od informacji o tym, aby mieszkańcy dokonali zgłoszeń (dając im opracowany druk zgłoszeń), a w dalszej kolejności kontrola domostw? Czy jest inne wyjście z sytuacji?
        • Na podstawie czego zrobić ewidencję zbiorników bezodpływowych?
        • Jeżeli gmina ma prowadzić ewidencję na podstawie dostępnych danych, to skąd wziąć dane dotyczące, czy na nieruchomości jest zbiornik bezodpływowy, czy POŚ oraz jaka jest pojemność i przepustowość?
        • Czy zgłoszenia można przechowywać razem z deklaracjami śmieciowymi i prowadzić ewidencję w programie śmieciowym?
        • Czy ewidencję zbiorników i POŚ można prowadzić tylko na podstawie zgłoszeń mieszkańców? Czy można wprowadzać dane na podstawie materiałów dostępnych w gminie, np. starych papierowych ewidencji, przeprowadzanych kontroli oraz danych dostępnych w referacie i ewentualne brakujące dane uzupełniać z USC czy zakładu wod-kan?
        • Czy wpis do ewidencji muszą składać właściciele domków letniskowych?
        • Czy zbiorniki bezodpływowe ewidencjonujemy bez znaczenia, czy jest to domek letniskowy czy przedsiębiorca, tylko ze względu na właściwość miejscową?
        • Jak prowadzić ewidencję Rodzinnych Ogródków Działkowych?
        • Czy do pozyskania danych do ewidencji zbiorników i POŚ możemy użyć ankiety?
        • Jak wpłynąć na właściciela do podania danych do ewidencji w ankiecie? Niestety, ankiety często lądują w koszu, jak temu zapobiec?
        • Jaka aplikacja może pomóc w tworzeniu ewidencji?
        • Czy do prowadzenia tych wszystkich ewidencji potrzebne jest posiadanie specjalnego programu, czy wystarczy tabela EXCEL?
        • Czy ewidencjonować przydomowe zbiorniki, gdzie to robić i jak?
        • Czy w ewidencji zbiorników bezodpływowych uwzględniać zbiorniki zlokalizowane w pustostanach?
        • Jakie dane powinny się znaleźć w ewidencji?
        • Jak ewidencjonować nieczystości z budynków wielorodzinnych?
        • Elektroniczna ewidencja, wprowadzenie techniczne. Jak ją tworzyć, jak ją aktualizować?
        • Jakie programy mogłyby być ułatwieniem dla pracowników przy wprowadzaniu danych do elektronicznej ewidencji?
        • Czy dane dotyczące nieczystości ciekłych można wprowadzać do tej samej bazy, co gospodarkę odpadami?
        • Jak wprowadzić elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków? Jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków?
        • W jaki sposób egzekwować od mieszkańców przystąpienie do ewidencji?
        • Czy możemy nakazać mieszkańcom przystąpienie do ewidencji? Czy istnieje taki obowiązek?
        • Co w sytuacji, gdy jest jeden wspólny wodomierz na dom i gospodarstwo rolne?
        • Jak ewidencjonować dwa oddzielne szamba i jeden wodomierz?
        • Co w przypadku, jeżeli w domu niezamieszkałym jest podpisana umowa i raz w roku są wywożone nieczystości? Czy jest obowiązek zgłoszenia do ewidencji?
        • Mieszkańcy posiadają przydomowe oczyszczalnie, a tego nie zgłosili, jak ich do tego zmotywować?
        • Czy wystarczy tylko adnotacja w ewidencji odnośnie zawartej umowy, czy powinna być załączona kopia umowy na odbiór ścieków?
        • Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?
        • Czy istnieje przepis, dzięki któremu gmina może ukarać mieszkańca za niezgłoszenie zbiornika do ewidencji?
        • W jaki sposób mobilizować gminę lub współpracowników do działania w temacie ewidencji nieczystości ciekłych?
        • Czy są jakieś sankcje za brak ewidencji?
        • Pod jakim JRWA prowadzone są ewidencje lub RDR?
        • Jaki powinien być numer z instrukcji JRWA dla zgłoszeń zbiorników i POŚ, protokołów z kontroli?
        • Jeśli nie wszczynamy postępowania, to czy jest konieczność zakładania sprawy i nadawania numeru w JRWA?


        Nielegalne odprowadzanie ścieków, nieszczelne zbiorniki, niechęć mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnych. Jak sobie z tym radzić, gdzie szukać wsparcia?

        • Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?
        • Jak karać osoby, które nielegalnie odprowadzają ścieki?
        • Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?
        • W jaki sposób zniwelować ilość nielegalnych zbiorników bezodpływowych?
        • Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby odpowiednio zagospodarowywali nieczystości ciekłe oraz podpisali umowy z firmą odbierającą nieczystości?
        • Co w przypadku wezwania do okazania umowy i potwierdzenia wywozu nieczystości, jeśli mieszkaniec odpisał, że nie archiwizuje dokumentów i ma duży zbiornik, bądź nie stawił się na wezwanie?
        • Czy umowa jest też wymagana w przypadku mieszkańca posiadającego przydomową oczyszczalnię? Jaki paragraf o tym mówi?
        • Czy w czasie kontroli umów należy kontrolować szczelność zbiorników?
        • Jaki organ: gmina czy nadzór budowlany ma sprawdzać szczelność obiektów?
        • W jaki sposób i kto powinien posiadać próby szczelności? Gmina czy właściciel?
        • Czy pracownicy urzędu są w stanie sprawdzić szczelność szamba?
        • Co robić w przypadku nieszczelnych szamb?
        • Jeśli mamy wątpliwości co do szczelności zbiorników, to czy możemy zwrócić się bezpośrednio do Nadzoru Budowlanego o wydanie takiej decyzji?
        • Co zrobić w sytuacji, kiedy stwierdzamy, że ktoś ma nieszczelne szambo? Czy w dalszym kroku powołujemy biegłego? Powołujemy biegłego na podstawie przepisów ochrony środowiska czy ustawy czystościowej?
        • Prawo budowlane określa, że właściciel jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektów budowlanych, tak traktowane są szamba. Czy kontrola szczelności jest w zakresie właściciela?
        • Jeśli kontrola jasno wykaże nieszczelność, to jakie dalej podjąć kroki?
        • Jak poradzić sobie z problemem przeciekających zbiorników, które przez powodzie czy deszcz powodują zanieczyszczenie środowiska?
        • Czy w przypadku podejrzenia, że przydomowa oczyszczalnia nie działa prawidłowo, gmina ma uprawnienia do przeprowadzenia badania? Jakie postępowanie przeprowadzić w ramach sprawdzenia?
        • Jak rozwiązać problem braku szamba w zabudowie wielorodzinnej? Jest wychodek i 4 różnych właścicieli, w tym KOWR. Kto i jak powinien się tym zająć?
        • Jak zwiększyć poziom skanalizowania gminy?
        • Jakie czynności ma wykonać gmina w przypadku niewykonania przyłącza kanalizacyjnego?
        • Jak sprawdzić, czy mieszkaniec nie wykonał nielegalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej?
        • Czy stwierdzając brak dokumentów na opróżnianie szamba od razu jesteśmy zobligowani do zorganizowania wywozu zastępczego?
        • Jeśli właściciel nieruchomości podczas kontroli okaże nam tylko jeden rachunek na wywóz nieczystości ciekłych za rok, co jest jednoznaczne z tym, że części ścieków pozbywa się nielegalnie, ale podczas kontroli nie stwierdzono powierzchniowych wycieków, to czy powinniśmy zorganizować wywóz zastępczy?
        • Czy firmę, która ma odebrać ścieki w ramach decyzji o wykonaniu zastępczym należy wybrać z drodze zapytania ofertowego/przetargu?
        • Jak wybrać podmiot do wykonania zastępczego decyzji na wywóz nieczystości ciekłych? Czy musi to być postępowanie przetargowe? Czy pojedyncze zlecenie?
        • Jak zorganizować odbiór zastępczy? Jak powinny wyglądać w praktyce wywozy zastępcze?
        • Czy gmina może wykonać usługę własnym wozem asenizacyjnym, jako wykonanie zastępcze?
        • Co w sytuacji, gdy została wydana decyzja o wykonaniu zastępczym a w czasie jej trwania mieszkaniec podpisał umowę z przedsiębiorstwem? Czy decyzja nadal obowiązuje, czy traci ważność?
        • Czy wywóz zastępczy prowadzą firmy, które mają decyzję wójta?
        • Na jakiej podstawie gmina ma wybrać podmiot, który będzie pełnił odbiór zastępczy, który zostanie wskazany w uchwale? Czy musi być to jednostka gminna? Co w sytuacji, gdy jednostka gminna została przekształcona w spółkę?
        • W jaki sposób nakładać na właścicieli nieruchomości decyzje związane z nakazem wywozu nieczystości?
        • Czy w decyzji dla właściciela nieruchomości za odbiór szamba naliczamy opłatę za 1 m3 odebranych ścieków, czy z góry za cały zbiornik?
        • Jak postępować w przypadku, gdy nieruchomość nie jest zamieszkiwana przez właściciela i ma nieuregulowany stan prawny? Jakie obowiązki spoczywają na mieszkańcach, niebędących właścicielami, na kogo wtedy wydawać decyzje, kogo obligować do zaniechania naruszeń?
        • Zbiorniki bezodpływowe, podłączenie do kanalizacji – cała procedura, wezwania, zawiadomienia, egzekwowanie wywozu. Jakie dokumenty potrzebne są podczas postępowania?
        • Czy montować zbiorniki bezodpływowe, czy przydomowe oczyszczalnie,eśli miejscowe plany przyjmują montaż zbiorników bezodpływowych przed wybudowaniem sieci, a inwestor chce przydomową oczyszczalnię? Kto powinien decydować: sąd, orzecznictwo, czy miasto?
        • Co w przypadku, gdy okaże się, że w gminie nie ma kanalizacji, a na działce nie ma możliwości lokalizacji zbiornika ani POŚ?
        • Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?
        • Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków?
        • Czy ilość poróżnień musi pokrywać się z ilością pobranej wody?
        • Czasem ilość wody zużytej, nie równa się z ilością ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?
        • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?
        • Co, jeżeli przedsiębiorca stosuje stawki wyższe niż w uchwale o górnych stawkach?
        • Czy uchwała na górne stawki jest obowiązkowa?
        • Czy górna stawka w sprawie opłaty za wywóz nieczystości ciekłych dotyczy wszystkich odbiorów od mieszkańców, czy tylko tych odbiorów zorganizowanych przez gminę?
        • Jak postępować z mieszkańcami, u których widać, że zużycie wody jest bardzo duże, a odbiór bardzo mały?
        • Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo? Czy należy regulować częstotliwość opróżniania?
        • Czy częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych raz na pół roku jest odpowiednia?
        • Jaką ustalić częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego? Od liczby osób zamieszkałych, pojemności zbiornika czy może czasowo raz w miesiącu?
        • Co z osobami, które nie mieszkają na działce przez część roku lub oszczędnie gospodarują wodą - jaka powinna być częstotliwość wywozu nieczystości?
        • Co zrobić, gdy mieszkaniec mówi, że nie wie, jaka jest pojemność zbiornika bezodpływowego?
        • Skąd wziąć dane techniczne zbiornika bezodpływowego?
        • Jak sprawdzić, w przypadku odprowadzania ścieku do deszczówki, kto to robi? Czy należy rozkopywać?
        • Jak urzędnik może reagować na skargi mieszkańców, dotyczące zalewania przez sąsiada posesji, czy nieprzyjemnego zapachu? Jakie gmina ma możliwości w tym zakresie?
        • Czy art.363 POŚ można zastosować do mieszkańca, któremu zostało odcięte przyłącze kanalizacyjne i wypuszcza nieczystości na działkę sąsiada?
        • Jak postępować w przypadku donosów sąsiedzkich, że ktoś wylewa ścieki w grunt, do rowu, na pole?
        • Czy gmina ma prawo wymagać wyników badań nieczystości odprowadzanych do rowu z oczyszczalni ścieków?
        • Jak poradzić sobie z problemem jakości odprowadzonych oczyszczonych ścieków. Ludzie założyli oczyszczalnie i umywają ręce
        • Czy badania ścieków powinien okresowo wykonywać właściciel?
        • Jeśli indywidualna oczyszczalnia spełnia normy substancji zanieczyszczających, określonych w rozporządzeniu, istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości wykonywania badań do 2 rocznie?
        • Jak przeprowadzić procedurę, gdy ktoś nie ma szamba? Jak ją prawidłowo przeprowadzić?
        • W jaki sposób postępować z właścicielami nieruchomości w przypadku, gdy nie ma szamba albo szambo jest nieszczelne?
        • Jak postąpić w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że na nieruchomości zamiast szczelnego szamba wykorzystuje się starą studnię?
        • Co w przypadku, gdy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, ale mieszkaniec nie płaci za wodę, więc pobieranie wody zostało przez firmę przerwane, natomiast nieczystości ciekłe odprowadzane są do gruntu?
        • Czy gmina może/powinna angażować się w wymianę szamb? Jak później zmusić właścicieli do opłaty?
        • Jak ustalać wysokość opłat za wywóz nieczystości płynnych od mieszkańców?


        Regulamin utrzymania czystości w gminie - jak i kiedy należy go aktualizować?

        • Jaki powinien brzmieć prawidłowy zapis określający częstotliwości opróżniania w regulaminie utrzymania czystości i porządku?
        • Jeśli obowiązująca uchwała posiada częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni, to czy musimy to zmieniać?
        • W jakim zakresie gmina powinna zmienić regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach?
        • Czy w związku doprecyzowaniem przez ustawę nazwy nieczystości ciekłych o osady pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków gmina ma obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych?
        • Czy mając uchwałę z 2010 roku a ustawa i rozporządzenie się nie zmieniło, czy jest potrzeba uchwalenia nowej uchwały?
        • Plany miejscowe obligują wszystkie nieruchomości do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, czyli nie ma możliwości wybudowania przydomowej oczyszczalni. Czy musimy wprowadzać zmiany w regulaminie i pozostałych uchwałach?
        • Czy uchwała górnych stawek jest obowiązkowa?
        • Z czego wynikają daty, do których należ zmienić uchwały? Co się stanie, jeśli zmiana uchwały będzie później? Co, jeżeli nie zmienimy uchwały o górnych stawkach do 7.02?

        Prowadzący

        Ewa Łabno - wieloletni pracownik administracji samorządowej od ponad 10 lat w zakresie gospodarki odpadami oraz nieczystości ciekłych, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych w Urzędzie Miasta, a wcześniej praca w firmie prywatnej z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i nieczystości ciekłych. Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Śląskiego z zakresu ochrony środowiska.

        Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

        Terminy szkoleń


        od 549.00
        28 marca 2024
        od 549.00
        27 maja 2024
        od 549.00
        26 lipca 2024
        od 549.00
        20 września 2024
        od 549.00
        04 listopada 2024

        Podobne szkolenia