Wideoszkolenie: Elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Obowiązki gminy, mieszkańca i firm w zakresie nieczystości ciekłych - kary finansowe za brak kontroli. Ewidencja zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland dedykowane osobom zajmującym się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli i ściąganie kar w zakresie nieczystości ciekłych

Jak postąpić w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, jak zmusić do przyłączenia do kanalizacji lub regularnego wywozu?
Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości związane z nieczystościami ciekłymi. Powiemy jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia do kanalizacji. Przedstawione będą także zasady przeprowadzania efektywnej kontroli i ściągania należności z mieszkańców objętych karą. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy decyzja nakazująca przyłączenie nieruchomości do kanalizacji wydana 15 lat temu ulega przedawnieniu?
 • Kontrola wykazała 1 rachunek za opróżnienie szamba sprzed 6 miesięcy. Co powinna zrobić gmina?
 • Czy zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zawiera kod 20 03 04?
 • Czy osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni są nieczystościami ciekłymi, czy odpadem o kodzie 20 03 04, a może 19 08 05?
 • Czy do Gminy zgłaszamy szambo o przepustowości 5m3? Co z przydomową oczyszczalnią powyżej 7,5m3, czy potrzebne pozwolenie wodnoprawne?
 • Jak kontrolować umowy między mieszkańcami a podmiotami odbierającymi nieczystości? Jaka jest odpowiedzialność finansowa urzędnika za brak kontroli?
 • Jak postępować z mieszkańcami, którzy nie chcą się podłączyć do sieci kanalizacyjnej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • decyzja nakazująca art.5 ust. 1 pkt 2
 • decyzja za nierzetelne sprawozdanie
 • decyzja zobowiązująca właściciela nieruchomości do uiszczenia opłaty
 • wezwanie do przedstawienia dokumetnów dot. opróżniania szamb
 • wzór upoważnienia do kontroli
 • protokół kontroli - osoba fiz.uchwała w sprawie wymagań przedsiębiorcy
 • protokół kontroli - przedsiębiorca
 • wezwanie do uzupełnienia braków i nieścisłości w dokumentacji
 • wzór umowy na opróżanienie zbiorników bezodpływowych
 • zawiadomienie o kontroli
 • zgłoszenie szamba
 • postanowienie powołania biegłego specjalistę
 • postanowienie w o dopuszczeniu dowodu w spr.obowiązku uiszczenia opłaty
 • postanowienie w o dopuszczeniu dowodu w spr.przyłączenia nieruchom.do sieci kanalizacyjnej
 • warunki techniczno-budowlane dotyczące przydomowej oczyszczalni ścieków
 • orzeczenie sądu art. 363 POŚ
 • NIK Wystąpienia pokontrolne
 • uchwała w sprawie górnych stawek
 • uchwała w sprawie przejęcia nieczystości ciekłych
 • uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości

Szczegółowy program szkolenia:

1. Kontrole mieszkańców, umów i firm odbierających nieczystości ciekłe. Jak je przeprowadzać i jak reagować na wynikające z nich nieprawidłowości?

• Jak poradzić sobie z problemem jakości odprowadzonych oczyszczonych ścieków. Ludzie założyli oczyszczalnie i umywają ręce

• Czy badania ścieków powinien okresowo wykonywać właściciel?

• Jeśli indywidualna oczyszczalnia spełnia normy substancji zanieczyszczających, określonych w rozporządzeniu, istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości wykonywania badan do 2 rocznie?

• Jak postąpić w przypadku, gdy mieszkaniec zgłasza nam, że ma przydomową oczyszczalnię dopiero w momencie, kiedy zostanie wezwany na kontrolę szamba, np. po roku eksploatacji? Kto nakłada karę za niezgłoszenie takiej sytuacji i w jakim postępowaniu?

• Co zrobić, gdy mieszkaniec nie zgłasza posiadania oczyszczalni, a sprawa użytkowania oczyszczalni wychodzi podczas kontroli?

• Czy organem ochrony środowiska w tym wypadku jest wójt?

• Jeśli nie wystawimy mandatu to i tak mieszkaniec musi zgłosić instalację w trybie art. 152?

• Czy powinniśmy opracować druk zgłoszenia?

• PRZYKŁAD: powstaje nowy budynek na działce sąsiedniej (gminna droga). Istnieje sieć kanalizacji, ale o rzędnych terenu wyższych w stosunku do omawianej działki i budynku, w związku z czym nie ma możliwości przyłączenia grawitacyjnego. Inwestor chce wybudować oczyszczalnię. Czy możemy zgodzić się na takie rozwiązanie? Czy musimy wydać warunki na ciśnieniowe przyłączenie?

• Czy przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców jest obowiązkowe?

• Czy wskazać konkretny termin w piśmie, kiedy przychodzimy?

• Czy policja może wejść na posesję bez nakazu?

• Jeżeli w gminie nie ma ewidencji zbiorników bezodpływowych, od czego najlepiej zacząć jej tworzenie, czy od informacji o tym aby mieszkańcy dokonali zgłoszeń (dając im opracowany druk zgłoszeń), a w dalszej kolejności kontrola domostw? Czy jest inne wyjście z sytuacji?

• Jaka aplikacja może pomóc w tworzeniu ewidencji?

• W jaki sposób powiadomić PINB

• Podczas kontroli okazało się, że gospodarstwo nie ma zbiornika bezodpływowego, ani przydomowej oczyszczalni. Jak w takiej sytuacji wykonać krok po kroku przeprowadzić procedurę?

• Kto pokrywa koszty podłączenia do sieci? Czy projekt i podłączenie jest w gestii właściciela nieruchomości?

• Co w przypadku braku uchwały o górnych stawkach? Jak wydać decyzję o wykonaniu zastępczym?

• Jak rozumieć wyroki WSA (II/GD 70/13, II SA/GD 332/17, II SA/Gd 554/17), które mówią, że obowiązek przyłączenia do kanalizacji jest wykonany na etapie złożenia wniosku o przyłączenie do kanalizacji?

• Jak rozwiązać problem braku szamba w zabudowie wielorodzinnej? Jest wychodek i 4 różnych właścicieli, w tym KOWR. Kto i jak powinien się tym zająć?

• w czasie kontroli nie przedłożono dowodów wywozu nieczystości. Wezwany do okazania dowodu petent nie zgłosił się do urzędu. Co robić dalej?

• Jak postępujemy w sytuacji nielegalnego odprowadzania ścieków do sieci deszczowej. Wykonane zostanie zadymianie sieci. Istnieje prawdopodobieństwo, że to osoba zamieszkująca ogrody działkowe. Prawdopodobnie nie ma szamba. Czy w takim miejscu można nakazać budowę szamba, jeśli nie jest to miejsce przeznaczone do zamieszkiwania? PINB?

• Czy dom typu holenderskiego musi być wyposażony w zbiornik/przydomową oczyszczalnię?

• Jeżeli nieruchomość nie należy do ogródków działkowych, tylko jest zamieszkiwana sezonowo, np. pół roku, co wtedy?

• Jak sprawdzić, w przypadku odprowadzania ścieku do deszczówki, kto to robi? rozkopywać?

• WZÓR PISMA, z rozpisaną procedurą postępowania, w razie nielegalnego odprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej

• Czy oświadczenie można wpisać do protokołu, czy właściciel powinien dołączyć osobny dokument?

• Jak powinna wyglądać ewidencja w wersji elektronicznej? WZÓR

• Pod jakim JRWA prowadzone są ewidencje lub RDR?

• Czy za nierzetelne sprawozdanie jest kara, czy wezwanie do korekty?

• Jeżeli urząd nie wykupi tej aplikacji, to możemy dostać takie pismo mailem?

• 6324-ewidencja i rejestr RDR?

• Jak rozwiązać kwestię zawartych umów z przedsiębiorcami na wywóz odpadów? W finansach, czy na stanowisku, gdzie prowadzona jest gospodarka wodno-ściekowa? Najpierw wydaje się zezwolenie, czy najpierw umowę?

• Czy umowa jest też wymagana w przypadku mieszkańca posiadającego przydomową oczyszczalnię? Jaki paragraf o tym mówi?

• Jak postąpić w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, jak zmusić do przyłączenia do kanalizacji lub regularnego wywozu?

• Jak zmienią się przepisy od 1 stycznia 2023 r.?

• Co zrobić w sytuacji, gdy mieszkańcy nieruchomości nie odbierają poczty? Dwa razy wysłano awizo, oględziny niemożliwe, nikt nie otwiera drzwi. Jak należałoby postąpić z nieczystościami/odpadami

• Jakie będą konsekwencje dla gminy, jeśli nie podejmie żadnych działań w stosunku do nieruchomości, która ma możliwość podłączyć się do kanalizacji, a tego nie zrobiła. Nieczystości ze zbiornika nie wywożą.


Jak powinna wyglądać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych?

 • Co ma zrobić gmina w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych?
 • Jakie dokumenty powinna posiadać osoba fizyczna? Faktura i umowa wystarczy?
 • Czy umowa ustna też jest umową zawartą z wykonawcą, który odbiera nieczystości ciekłe?
 • Jakie informacje musi zawierać rachunek z odbioru nieczystości?
 • Jak uzyskać listy osób, które mają podpisane umowy z firmami wywożącymi nieczystości, gdy te zasłaniają się ustawą RODO ?
 • Jak współpracować z firmami odbierającymi nieczystości płynne, aby otrzymywać od nich rzetelne dane? Czy gmina ma obowiązek prowadzenia dokumentacji wywozu nieczystości z firmą odbierającą odpady?
 • Jak walczyć z nieuprawnionymi prywatnymi firmami, które przewożą/odbierają odpady od mieszkańców bez umowy z gminą?
 • Jak wyłapywać osoby próbujące uniknąć podpisania umowy o odbiór nieczystości płynnych?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku gdy, mieszkańcy nie przedstawiają rachunku za odbiór nieczystości? Jak to egzekwować? W jaki sposób naliczać kary?
 • Kto może przeprowadzić kontrole?
 • Jak zorganizować kontrole mieszkańców i na co zwracać uwagę podczas takiej kontroli?
 • Z jaką częstotliwością powinny odbywać się kontrole?
 • Jak powinna wyglądać kontrola „zza biurka”?
 • Jakie są zadania gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych?
 • Jak kontrolować przydomowe oczyszczalnie? W jaki sposób? Na podstanie dokumentacji? Czy została dobrze zamontowana? Jak kontrolować z punktu widzenia gminy?
 • Czy trzeba informować o kontroli, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba?
 • Co zrobić, jeśli mieszkaniec nie chce wpuścić urzędnika na posesję? Czy dzwonić na policję?
 • Co jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli? Czy wystarczające jest upoważnienie wójta? Ilu pracowników gminy powinno uczestniczyć w kontroli? Czy przedstawiciel służb mundurowych np. policji czy straży miejskiej/gminnej powinien również być obecny?
 • W jaki sposób przeprowadzać kontrole bez straży miejskiej ?
 • Czy przy kontroli musi być właściciel? Z kim można dokonać lustracji? Z pełnomocnikiem,/os. upoważnioną, co jeśli go nie ma? Odstępować od kontroli?
 • Czy wizje lokalną można uznać za kontrole?
 • Jakie kary grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 • Jak weryfikować sprawozdania kwartalne składane przez przedsiębiorców?
 • W jaki sposób nakłonić przedsiębiorców odbierających nieczystości do składania sprawozdań gminie? Czy gmina może żądać od przedsiębiorców imiennego sprawozdania (ile, od kogo odebrali, jaka była częstotliwość)?
 • W jaki sposób egzekwować oddawanie nieczystości z lokalnych przedsiębiorstw np. lokali gastronomicznych - jako ścieków przemysłowych, a nie bytowych, jak to zazwyczaj bywa? Jakie sankcje gmina może nałożyć na takiego przedsiębiorcę?
 • Jak gmina powinna kontrolować podmioty gospodarcze w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych i stałych?
 • W jaki sposób rozwiązać problemy z nieruchomościami niezamieszkałymi? Co zrobić, jeśli właściciele twierdzą, że nie mieszkają, więc nie płacą?
 • Jak z ramienia urzędu, kontrolować przewoźników odbierających nieczystości ciekłe ?

2. Elektroniczna ewidencja. Jak ją tworzyć, jakie programy mogą okazać się pomocne?

 • Jak powinna wyglądać ewidencja nieczystości ciekłych, krok po kroku?
 • Czy ewidencjonować przydomowe zbiorniki, gdzie to robić i jak?
 • Jakie dane powinny się znaleźć w ewidencji?
 • Jak ewidencjonować nieczystości z budynków wielorodzinnych?
 • Elektroniczna ewidencja, wprowadzenie techniczne. Jak ją tworzyć, jak ją aktualizować?
 • Jakie programy mogłyby być ułatwieniem dla pracowników przy wprowadzaniu danych do elektronicznej ewidencji?
 • Czy dane dotyczące nieczystości ciekłych można wprowadzać do tej samej bazy, co gospodarkę odpadami?
 • Jak wprowadzić elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków? Jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • W jaki sposób egzekwować od mieszkańców przystąpienie do ewidencji?
 • Czy możemy nakazać mieszkańcom przystąpienie do ewidencji? Czy istnieje taki obowiązek?
 • Mieszkańcy posiadają przydomowe oczyszczalnie, a tego nie zgłosili, jak ich do tego zmotywować?
 • Jak zmobilizować mieszkańców do składania deklaracji, o posiadaniu zbiorników bezodpływowych ? Czy są jakieś konsekwencje podania nieprawdy w deklaracji, jakie?
 • Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Czy istnieje przepis, dzięki któremu gmina może ukarać mieszkańca za niezgłoszenie zbiornika do ewidencji?
 • W jaki sposób mobilizować gminę/ współpracowników do działania w temacie ewidencji nieczystości ciekłych?
 • Czy są jakieś sankcje za brak ewidencji?

3. Nielegalne odprowadzanie ścieków, nieszczelne zbiorniki, niechęć mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnych- Jak sobie z tym radzić, gdzie szukać wsparcia?

 • Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?
 • Jak karać osoby, które nielegalnie odprowadzają ścieki?
 • Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?
 • W jaki sposób zniwelować ilość nielegalnych zbiorników bezodpływowych?
 • Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby odpowiednio zagospodarowywali nieczystości ciekłe oraz podpisali umowy z firmą odbierającą nieczystości?
 • Jaki organ gmina, czy nadzór budowlany ma sprawdzać szczelność obiektów?
 • W jaki sposób i kto powinien posiadać próby szczelności? Gmina, czy właściciel?
 • Czy pracownicy urzędu są w stanie sprawdzić szczelność szamba?
 • Co robić w przypadku nieszczelnych szamb?
 • Jak poradzić sobie z problemem przeciekających zbiorników, które przez powodzie czy deszcz powodują zanieczyszczenie środowiska?
 • Czy w przypadku podejrzenia, że przydomowa oczyszczalnia nie działa prawidłowo, gmina ma uprawnienia do przeprowadzenia badania? Jakie postępowanie przeprowadzić w ramach sprawdzenia?
 • Jak zwiększyć poziom skanalizowania gminy?
 • Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia mieszkańców do kanalizacji?
 • Jak przeprowadzić procedurę podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej?
 • Jakie czynności ma wykonać gmina w przypadku niewykonania przyłącza kanalizacyjnego?
 • Jak sprawdzić, czy mieszkaniec nie wykonał nielegalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
 • Jak zorganizować odbiór zastępczy?
 • W jaki sposób nakładać na właścicieli nieruchomości decyzje związane z nakazem wywozu nieczystości?
 • Zbiorniki bezodpływowe, podłączenie do kanalizacji – cała procedura, wezwania, zawiadomienia, egzekwowanie wywozu. Jakie dokumenty potrzebne są podczas postępowania?
 • Co montować zbiorniki bezodpływowe, czy przydomowe oczyszczalnie ? Jeśli miejscowe plany przyjmują montaż zbiorników bezodpływowych przed wybudowaniem sieci, a inwestor chce przydomową oczyszczalnie? Kto powinien decydować? Sąd, orzecznictwo, czy miasto?
 • Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?
 • Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków?
 • Czasem ilość wody zużytej, nie równa się z ilością ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?
 • Jak ustalać odpowiednią ilość zużytej wody i jak określać jej stawkę za metr kwadratowy?
 • Jak postępować z mieszkańcami, u których widać, że zużycie wody jest bardzo duże, a odbiór bardzo mały?
 • Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo? Czy należy regulować częstotliwość opróżniania?
 • Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Co z osobami, które nie mieszkają na działce przez część roku lub oszczędnie gospodarują wodą - jaka powinna być częstotliwość wywozu nieczystości?
 • Co zrobić, gdy mieszkaniec mówi, że nie wie, jaka jest pojemność zbiornika bezodpływowego?
 • Skąd wziąć dane techniczne zbiornika bezodpływowego?
 • Czy odległości wskazane w rozporządzeniu są jednakowe dla wszystkich działek, bez względu na to gdzie zbiornik będzie ustawiony, czy i kiedy można zastosować łagodniejsze zasady?
 • Nowe uchwały dotyczące aglomeracji ściekowej – jakie zmiany ze sobą niosą
 • Jak urzędnik może reagować na skargi mieszkańców, dotyczące zalewania przez sąsiada posesji, czy nieprzyjemnego zapachu? Jakie gmina ma możliwości w tym zakresie?
 • Jak postępować w przypadku donosów sąsiedzkich, że ktoś wylewa ścieki w grunt, do rowu, na pole?
 • Czy gmina ma prawo zażądać wyników badań nieczystości odprowadzanych do rowu z oczyszczalni ścieków?
 • Jak przeprowadzić procedurę, gdy ktoś nie ma szamba? Jak ją prawidłowo przeprowadzić?
 • Czy gmina może/powinna angażować się wymianę szamb? Jak później zmusić właścicieli do opłaty?
 • Jak ustalać wysokość opłat za wywóz nieczystości płynnych od mieszkańców?

Prowadzący

Ewa Łabno - wieloletni pracownik administracji samorządowej od ponad 10 lat w zakresie gospodarki odpadami oraz nieczystości ciekłych, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych w Urzędzie Miasta, a wcześniej praca w firmie prywatnej z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i nieczystości ciekłych. Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Śląskiego z zakresu ochrony środowiska.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
13 czerwca 2022
od 409.00
08 sierpnia 2022
od 409.00
07 października 2022
od 409.00
09 grudnia 2022

Podobne szkolenia