Wideoszkolenie: Elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma zbiornika bezodpływowego, ani POŚ? Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości podczas kontroli nie przedłoży umowy, ani dowodów zapłaty za wywóz nieczystości ciekłych? Czy w obecnym stanie prawnym można rolniczo wykorzystać ścieki z gospodarstwa domowego? Co ze zbiornikami mobilnymi typu "toi toi"?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland dedykowane osobom zajmującym się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli i ściąganie kar w zakresie nieczystości ciekłych

Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie chce zawrzeć pisemnej umowy, tylko deklaruje, że ma ustną umowę z przedsiębiorcą?
Wody Polskie wystosowały kolejną propozycję wzoru sprawozdania z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi - wciąż jednak pozostaje w nim wiele aspektów, które nie są do końca zgodne z nowelizacją prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw, z 7 lipca 2022r. Szczegółowość kolejnej propozycji wzoru może wzbudzać Państwa obawy w zakresie możliwości poprawnego wypełnienia - dlatego też, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych, krok po kroku omówi dla Państwa każdy aspekt zawarty we wzorze proponowanym przez wody polskie w odniesieniu do obowiązującego prawa. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kiedy gminie grozi kara do 50.000 zł?
 • Jak przygotować nowe sprawozdanie do WIOŚ i WP?
 • Co powinna zawierać ewidencja zb i poś?
 • Jak przeprowadzić kontrolę zza biurka i w terenie z zakresu nieczystości ciekłych?
 • Czy w obecnym stanie prawnym dozwolone jest rolnicze wykorzystanie ścieków?
 • Kontrola wykazała 1 rachunek za opróżnienie szamba za okres ostatnich 6 miesięcy. Co powinna zrobić gmina?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • plan kontroli
  • wezwanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych
  • uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości
  • uchwała w sprawie wymagań dla przedsiębiorców w zakresie obioru nieczystości ciekłych
  • opinia UODO w sprawie pozyskiwania danych z wodociągów w zakresie ilości zużytej wody,
  • decyzja na wykonanie zastępcze
  • zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
  • wzór uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorców świadczących usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!
  • decyzja nakazująca art.5 ust. 1 pkt 2
  • decyzja za nierzetelne sprawozdanie
  • wezwanie do przedstawienia dokumetnów dot. opróżniania szamb
  • wzór upoważnienia do kontroli
  • protokół kontroli - osoba fiz.uchwała w sprawie wymagań przedsiębiorcy
  • protokół kontroli - przedsiębiorca
  • zawiadomienie o kontroli
  • uchwała w sprawie górnych stawek

        Szczegółowy program szkolenia:

        Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

        • Czy jest możliwość przeprowadzenia kontroli po 8 sierpnia?
        • Czy plan kontroli musi zawierać dane osobowe właściciela nieruchomości, czy wystarczy tylko adres?
        • Na jakiej podstawie można uzyskać dane dot. zużycia wody?
        • W jaki sposób udokumentować kontrolę zza biurka, jeżeli mieszkaniec przesłał wymagane dokumenty mailem?
        • Czy można przesłać protokół kontroli do mieszkańców w celu uzupełnienia i odesłania do urzędu wraz z rachunkami i umową?
        • Co, jeżeli właściciel nie przedstawi rachunków za wodę?
        • Co, jeżeli mieszkaniec odbierze wezwanie i nie dostarczy dokumentów lub nie odbierze poczty z wezwaniem i nie pojawi się w urzędzie?
        • Jeżeli nie ma odzewu na wezwanie, to czy możemy wysłać informację o kontroli na nieruchomości w celu okazania dokumentów? Jeżeli to nie poskutkuje, to czy dopiero można wszcząć postępowanie?
        • Czy oczyszczalnia ścieków w swoim regulaminie może zawrzeć zapis, że ścieki z terenu gminy będą przyjmowane w pierwszej kolejności od stałych mieszkańców, a od letników, jeżeli zmieszczą się w limicie ustalonym przez oczyszczalnię? Czy związku z tym przedsiębiorca w może wprowadzić dwie ceny dla mieszkańców i letników, ponieważ będzie oddawać ścieki mieszkańców do gminnej oczyszczalni, a letników do oczyszczalni w sąsiedniej gminie, na które posiada stosowne zezwolenie i promesy?
        • Regulamin gminny zakłada opróżnianie szamba dwa razy w roku. Właściciel przedkłada tylko jeden rachunek za rok 2023, a z 2024 żadnego. Mieszka sam i ma trudną sytuację materialną. Co zrobić z taką osobą?
        • Jak postąpić, gdy właściciel oświadcza, że nie ma łazienki ani zbiornika, a posiada sławojkę?
        • Jeżeli nie ma podpisu mieszkańca na protokole, to czy kontrola jest nieważna?
        • Co w przypadku, gdy mieszkańcu mają wodociąg, nie mają szamb i są wpięci do kanalizacji deszczowej i twierdzą, że nie mają możliwości wybudować na nieruchomości szamba, bo jest za mało miejsca, a przepisy budowlane określają odpowiednie odległości od okien, drogi i granicy?
        • Co z osobą, która dopiero po przesłaniu protokołu kontroli zawarła umowę i wywiozła nieczystości, a twierdzi, że wcześniej nieruchomości wywoziła na telefoniczne zgłoszenie?
        • Co w sytuacji, gdy nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacji sanitarnej, a występują wywozy nieczystości, ponieważ jest szambo przepływowe / przelewowe?
        • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada rachunków za wywóz, ponieważ twierdzi, że żadna firma nie chce odebrać nieczystości ze względu na utrudniony dojazd?
        • Co zrobić w przypadku, gdy firmy asenizacyjne odbierają nieczystości ciekłe tylko ze zbiorników bezodpływowych, a nie odbierają lub nie mają możliwości odbioru osadów z POŚ, a zezwolenie, które otrzymują na prowadzenie działalności dotyczy także wybierania osadu z osadników od właścicieli nieruchomości posiadających POŚ?
        • Co z szambami wybudowanymi w latach 80., które mają dwie lub trzy komory, a mieszkańcy twierdzą, że z pierwszej komory opróżniają szambo, czyli około 2-3 m3 osadu, a z pozostałych nie?
        • Co ze zbiornikami mobilnymi typu toi toi?
        • Czy na budowę POŚ trzeba uzyskać warunki zabudowy?
        • Czy zgłaszając gotowość odbioru osadu należy zmienić decyzję firmie i pobrać opłatę skarbową za zmianę?
        • Jeżeli gmina ma wyznaczoną aglomerację, ale tylko w części gminy, to czy ścieki powstające poza aglomeracją muszą spełniać wymogi danej aglomeracji?
        • Na terenie gminy są dwie aglomeracje i firmy, które odbierają ścieki z toi toiów i nie mają zezwolenia na zrzut ścieków do jednej zlewni z danej aglomeracji. Zlewnia twierdzi, że nie może takich ścieków przyjąć, ponieważ mają nieodpowiednie parametry. Ścieki przyjmuje zlewnia z drugiej aglomeracji, jednak nie ma wskazania w uchwale o aglomeracji. Czy mamy karać za zrzut do nieodpowiedniej zlewni w aglomeracji?
        • Czy w stawce górnej za m3 ścieków jest określona stawka za transport?
        • Czy wykorzystanie ścieków w celu rolniczym dotyczy tylko ścieków bezpośrednio z szamb mieszkańców?
        • Czy na podstawie przepisu art. 6 ust. 5aa należy kontrolować wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy?
        • Czy w ciągu 2 lat obowiązek kontroli podlega całość POŚ i zbiorników bezodpływowych, czy tylko część, zgodnie z planem?
        • Czy TOI TOI traktujemy jako zbiornik bezodpływowy i kontrolujemy na takich samych zasadach?
        • Z jaką częstotliwości należy kontrolować firmy asenizacyjne?
        • Kontrola firm asenizacyjnych - czy należy kontrolować wszystkie firmy, które mają zezwolenie, czy tylko firmy "czynne”?
        • Jeżeli przedsiębiorca kupił dodatkowy wóz asenizacyjny, to czy musi zwrócić się do nas o rozszerzenie decyzji?
        • Co w przypadku, gdy ścieki odebrane z terenu aglomeracji nie mogą zostać zrzucone do stacji zlewnej w oczyszczalni przewidzianej dla tej aglomeracji, z powodu przekroczenia parametrów zanieczyszczeń? Czy przedsiębiorca może zrzucić je w sąsiedniej oczyszczalni, przewidzianej dla innej aglomeracji?
        • Czy gmina musi stworzyć nowy wzór sprawozdania po rozszerzeniu zakresu?
        • Co zrobić w przypadku starej instalacji POŚ i braku dokumentacji? Wnieść sprzeciw czy dokonać badań?
        • Według regulaminu gminy częstotliwość opróżniania szamba to nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Co w przypadku domków letniskowych, które wykorzystywane są przez 4 miesiące w ciągu roku? Opróżniają zbiorniki po okresie korzystania z nieruchomości (jedna faktura rocznie). Czy właściciel może na piśmie oświadczyć, że korzysta z nieruchomości sezonowo i wywozi nieczystości ciekłe po tym okresie?
        • Czy wzór upoważnienia i protokół kontroli musi być przejęty zarządzeniem wójta?
        • Kontrola przeprowadzana przez pracownika upoważnionego – czy zawsze wymagana jest obecności straży miejskiej lub policji?
        • Co w przypadku, gdy osoby same zgłaszają się do gminy z umowami i dowodami uiszczenia wpłaty? Czy uważamy to za przeprowadzoną kontrolę?
        • Jeśli na paragonie od przedsiębiorstwa nie ma podanych ilości wywiezionych nieczystości, to w jaki sposób wymagać podania danych przez przedsiębiorstwo?
        • Jakie działania należy podjąć, jeżeli mieszkaniec nie posiada szamba ani POŚ? Jest to starsza osoba i nie ma planów odnośnie budowy takiego zbiornika. Dodatkowo nie posiada łazienki, tylko tzw. wychodek
        • Czy przeprowadzając kontrole zza biurka należy wysłać wezwanie z potwierdzeniem odbioru właścicielowi nieruchomości do przedstawienia umowy i faktur opróżniania zbiornika? Co, jeżeli w wyznaczonym terminie dokumenty nie zostaną przedstawione? Czy przeprowadzamy kontrolę w terenie? Czy należy wysłać zawiadomienie o kontroli?
        • Czy kontrole może przeprowadzać tylko jedna osoba? Czy muszą być to przynajmniej dwie osoby?
        • Właściciel nieruchomości jest jednocześnie przedsiębiorcą mającym zezwolenie na wywóz nieczystości. Co w czasie kontroli jego nieruchomości musi przedłożyć dokumenty?
        • W jaki sposób określić górne stawki na terenie gminy?
        • Czy grozi jakaś kara za podjęcie uchwały górnych stawek w dniu 28 lutego 2023?
        • Czy umowy są konieczne, czy wystarczą dowody opłaty?
        • Jak postępować z nieruchomościami sezonowymi, gdzie nie ma osób zameldowanych, a nieruchomość wykorzystywana jest wyłącznie sezonowo? Jeżeli zużycie wody będzie dużo większe od ilości wywiezionych ścieków, to czy mamy wydać decyzję na wykonanie zastępcze na cały rok?
        • Co, jeśli nieruchomość nie ma przyłącza wody?
        • Jak udowodnić, że zużycie wody nie było wykorzystywane na cele ogrodowe?
        • Czy jest obowiązek zawiadomienia o kontroli w przypadku, gdy nieruchomość należy do osoby fizycznej, ale jest na niej siedziba firmy?
        • Czy budowę szamba należy zgłaszać do gminy?
        • Ile mamy skontrolować zbiorników nieczystości ciekłych znajdujących się na terenie gminy?
        • Czy można kontrolować przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zdalnie czy w siedzibie urzędu?
        • Jak kontrolować przedsiębiorcę, którego siedziba znajduje się w innym województwie?
        • Jak postępować z nieruchomościami, które nie mają możliwości dojazdu szambiarki do szamba w celu opróżnienia zbiornika, co skutkuje brakiem dowodów opłat za wywóz?
        • Co w przypadku, gdy dom jest remontowany kilka lat i nikt tam nie mieszka, mimo iż są zameldowane 2 osoby i nie ma łazienki, a więc nie mają się te ścieki skąd gromadzić, ale śmieci z remontu są odbierane co miesiąc?
        • Czy zbiorniki bezodpływowe powinny mieć certyfikat? Czy szczelność weryfikujemy w oparciu o zużycie wody
        • Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości ma POŚ i studnię głębinową do poboru wody? Jak w takim przypadku zweryfikować ilość pobranej wody?
        • Czy gmina ma możliwość karania właścicieli nieruchomości za nieprawidłowości pokontrolne?
        • Podczas kontroli umowa i FV są tylko do wglądu. Czy musimy mieć w urzędzie kserokopię?
        • Co z nieruchomościami podlegającymi gminie, np. szkoła, świetlice?
        • Czy przeprowadzając kontrolę trzeba jechać w teren na nieruchomość, czy wystarczy wezwać właściciela do okazania w urzędzie umowy i dowodów opłat za usługę?
        • Jeżeli w regulaminie widnieje zapis o wywozie nieczystości ze zbiornika raz na kwartał, a mieszkaniec jest czasowo nieobecny lub przebywa jedynie czasowo w nieruchomości i nie opróżnia zbiornika raz na kwartał, to jak do tego podejść przy kontroli?
        • Co w przypadku, gdy na danej nieruchomości nie ma szamba i kanalizacji? Czy trzeba to wykazać w sprawozdaniu?
        • Jak organ ma postąpić w przypadku pustostanu, niepodłączonego do sieci wodno-kanalizacyjnej, a są możliwości techniczne do jego podłączenia - cała miejscowość jest skanalizowana?
        • Mamy przypadek, w którym właściciele nieruchomości twierdzą, że posiadają zbiornik bezodpływowy, ale istnieje podejrzenie, że może być to przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak postąpić w takiej sytuacji?
        • Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą przeprowadzać badania?
        • Co w przypadku, gdy na nieruchomości jest zbiornik bezodpływowy, ale na dzień dzisiejszy nikt tam nie mieszka?
        • Czy podczas kontroli zbiorników wymagać faktur za zużycie wody?
        • Co w przypadku, gdy na terenie gminy nie ma firmy zajmującej się wywozem osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków?
        • Jeśli gmina ubiega się o dofinansowanie na budowę POŚ dla mieszkańców, oprócz zgłoszenia w starostwie, kto dokonuje zgłoszenia eksploatacyjnego?
        • Czy w sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada certyfikatów dla oczyszczalni? Czy można wydać decyzję o obowiązku wykonania badań?
        • Jakie dalsze czynności podjąć, gdy decyzja o wstrzymaniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków stanie się ostateczna?
        • Czy w regulaminie powinna być określona częstotliwość opróżniania osadników?
        • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec podczas kontroli przedstawia jedną fakturę lub wcale z całego roku i tłumaczy, że to firma asenizacyjna nie dawała faktury?
        • Co z osobami posiadającymi zbiorniki bezodpływowe na ogrodach działkowych?
        • Czy należy opracować szczegółowe procedury kontroli nieruchomości i wydać je w formie zarządzenia?
        • Czy kontrola zza biurka musi zakończyć się protokołem?
        • Czy należy powiadomić listem każdego właściciela nieruchomości o kontroli? Czy wystarczy informacja zamieszczona na stronie urzędu?
        • Jak można zmobilizować właścicieli nieruchomości do zgłoszenia do ewidencji zbiorników lub POŚ?
        • Czy musi być podział górnej stawki na zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie? Czy może być jedna stawka dla obu?
        • W jakim terminie po przeprowadzonej kontroli należy wydać decyzje o wywozie zastępczym
        • Jeżeli na terenie nieruchomości jest zbiornik, to czy właściciel ma obowiązek podłączenia się do kanalizacji?
        • Czy w protokole kontroli musimy załączać ksero dowodów wpłaty?
        • Czy w sprawozdaniu ujmujemy odbiór nieczystości ciekłych od firm?
        • Czy wykazujemy kontrole ZB i POŚ, które były interwencyjne?
        • Skąd pozyskać dane dot. tego, który właściciel korzysta ze studni?
        • Jak określić liczbę umów ustnych, jeżeli nie mamy rachunków właściciela nieruchomości, a jedynie wywozy ze sprawozdań kwartalnych firm asenizacyjnych? Czy na podstawie tych wywozów możemy wskazać, że była zawarta umowa ustna?
        • Czy w sprawozdaniu ujmujemy również ścieki z kontenerowych toalet?
        • Czy wystarczające jest, aby przedsiębiorstwo wodociągowe wskazało ilość pobranej wody na wskazanych ulicach/miejscowościach, gdzie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej? Czy musimy wskazać konkretne adresy właścicieli nieruchomości, od których odebrano ścieki?
        • Czy kontrole firm można przeprowadzić zza biurka?
        • Czy gmina ma obowiązek skontrolować w okresie do 09.08.2024 r. wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i POŚ?
        • W jaki sposób gmina powinna postąpić w sytuacji, gdy na nieruchomości zostanie stwierdzony „wychodek”?
        • Czy kontrole zbiorników bezodpływowych i POŚ muszą przeprowadzać pracownicy urzędu? Czy te czynności mogą być scedowane na jednostkę organizacyjną gminy, która odpowiada za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków?
        • Czy właściciel nieruchomości może mieć zawartych więcej niż jedną umowę z różnymi przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na wywóz i transport nieczystości ciekłych?
        • Co, jeśli okres zezwolenia minął, a przedsiębiorca nie złożył nowego wniosku, a nadal odbierał ścieki?
        • Czy działalność w zakresie transportu nieczystości ciekłych to działalność regulowana?
        • Czy kontrole POŚ są obowiązkowe?
        • Jeżeli gmina ma zgłoszoną do gminnej ewidencji elektronicznej przydomową oczyszczalnię ścieków, to czy musi otrzymać dokumenty tej oczyszczalni?
        • Czy powinniśmy kontrolować ogródki działkowe?

        Jak powinien wyglądać plan kontroli? Jak przygotować się do przeprowadzenia kontroli? Kto i w jakich warunkach powinien przeprowadzić kontrolę?

        • Czy pierwszy plan kontroli powinien zawierać wszystkie adresy, pod którymi znajdują się zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków?
        • Czy plan kontroli należy udostępniać na BIP?
        • Na jaki okres należy robić plan kontroli? Na dany rok czy 2 lata?
        • Czy plan kontroli musi posiadać konkretną datę kontroli dla każdej nieruchomości?
        • Czy terminy wywozów bierzemy z regulaminu, czy faktyczną częstotliwość z dowodów płacenia za usługę?
        • Czy trzeba informować o kontroli, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba?
        • Czy upoważnienie do kontroli należy już mieć kontrolując zza biurka, czy dopiero gdy idzie się w teren?
        • Czy przy kontrolowaniu nieruchomości w terenie należy posiadać legitymację, na którą powołujemy się w upoważnieniu wójta/burmistrza/prezydenta? Czy wystarczy samo upoważnienie?
        • Czy w piśmie należy wskazać konkretny termin, kiedy przychodzimy na kontrolę?
        • Jeżeli nie mamy straży miejskiej, to kontrolujemy sami jako pracownicy na podstawie upoważnienia wójta/burmistrza/prezydenta?
        • Czy wójt/burmistrz/prezydent może upoważnić pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-komunalnego (spółka gminna) do przeprowadzenia kontroli zbiorników i POŚ?
        • Co jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli? Czy wystarczające jest upoważnienie wójta/burmistrza/prezydenta? Ilu pracowników gminy powinno uczestniczyć w kontroli? Czy przedstawiciel służb mundurowych np. policji czy straży miejskiej/gminnej powinien również być obecny?
        • Czy przy kontroli musi być właściciel? Z kim można dokonać lustracji? Z pełnomocnikiem/os. upoważnioną, co jeśli go nie ma? Odstępować od kontroli?
        • Co zrobić, jeśli mieszkaniec nie chce wpuścić urzędnika na posesję? Czy dzwonić na policję?
        • Czy możemy dokonywać kontroli w asyście policji?
        • Czy policja może wejść na posesję bez nakazu?
        • Co zrobić w sytuacji, gdy mieszkańcy nieruchomości nie odbierają poczty? Dwa razy wysłano awizo, oględziny niemożliwe, nikt nie otwiera drzwi. Jak należałoby postąpić z nieczystościami?
        • Co z kontrolą, jeżeli mieszkaniec nie odbierze listu o terminie przeprowadzanej kontroli i w trakcie kontroli nie posiada dokumentów, faktur/rachunków i nie archiwizuje dokumentów?
        • Czy wizję lokalną można uznać za kontrolę?
        • Z deklaracji śmieciowej wynika, że nieruchomość jest niezamieszkała. Czy należy ją ująć w planie kontroli i wykonać kontrolę?
        • Co w sytuacji, gdy dom jest wynajmowany a właściciel jest nieosiągalny?
        • Co w sytuacji, gdy osoba posiada nieruchomość oraz jest tam zameldowana, a tam nie mieszka? Czy osoba zgłasza takie szambo?
        • Czy straż miejska ma podstawę prawną do weryfikacji liczby osób na nieruchomości?
        • Co w przypadku, gdy budynek jest niezamieszkały? Czy kontrolujemy, a do protokołu z kontroli dołączamy oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną? Co w przypadku nieruchomości zamieszkałych sezonowo?
        • Jak kontrolować nieruchomości zamieszkałe czasowo, np. działki rekreacyjne, zamieszkałe w okresie letnim, posiadające zbiorniki bezodpływowe?
        • Co w przypadku domu w budowie?
        • Co z budynkami, które są jeszcze w budowie, mają wybudowane przydomowe oczyszczalnie, ale właściciel oficjalnie mówi, że ich nie użytkuje, bo nie ma jeszcze odbioru?
        • Jak przed kontrolą stwierdzić, czy gospodarka ściekowa danej nieruchomości jest prawidłowa?


        Jak przeprowadzać kontrolę? Na czym można się oprzeć podczas kontroli i czego możemy wymagać? Jak należy postąpić w nietypowych sytuacjach?

        • Czy kontrola POŚ powinna być przeprowadzana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych dla RLM mniejszych od 2000?
        • Czy informować firmy o zmianach ustawy?
        • Czy trzeba pisemnie poinformować podmioty, które przekazują sprawozdania o zmianach, które nastąpiły?
        • Czy od stycznia 2023 roku powinien obowiązywać nowy wniosek o wydanie zezwolenia dla przedsiębiorców, uwzględniający w nazwie: „nieczystości ciekłe z instalacji przydomowych oczyszczalni”?
        • Co z nowymi zezwoleniami w kwestii opróżniania samych szamb?
        • Jak postępować w przypadku, gdy na terenie gminy większość mieszkańców posiada własne ujęcia wody?
        • Czy na podstawie rozporządzenia możemy oszacować zużycie wody, czy musimy prosić mieszkańca o dane dotyczące zużycia wody?
        • Czy można wystąpić do wodociągów o zużycie wody - zbiorczo dla danych posesji, a także dla danej posesji w ramach prowadzonego postępowania?
        • Jak wyliczyć ilość wywiezionych ścieków od mieszkańców, u których w miesiącach letnich brakuje wody w studniach?
        • Jeżeli gmina sama dostarcza wodę, czy jest jakiś problem z danymi o pobranej wodzie?
        • Co w przypadku, gdy mieszkaniec przedstawia dokumenty, ale wywóz nieczystości po przeliczeniu nie zgadza się z ilością poboru wody?
        • Co, jeśli osoba mając licznik na wodzie gminnej zużywa wodę do gospodarstwa rolnego i nie ma podlicznika? Czy można przeliczyć zużycie wody na osoby, a resztę dać na gospodarstwo?
        • Co w przypadku dużej rozbieżności w ilości zużytej wody, a odebranych nieczystościach w gospodarstwach rolnych, które zużywają wodę do oprysków i dla zwierząt gospodarskich?
        • Co w przypadku norm, gdy właściciel nie ma w domu wody i korzysta ze studni?
        • Jaką przyjmować wartość zużycia wody w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla budynku mieszkalnego pobierającego wodę ze studni?
        • Jeśli ktoś ma umowę na wodę z PWiK a nie ma szamba (zbiornika bezodpływowego), to jak egzekwować wywóz nieczystości z takiej nieruchomości?
        • Co w sytuacji gdy mieszkaniec nie posiada szamba ani POŚ?
        • Jak odnieść się do kontroli, gdy na nieruchomości nikt nie mieszka i stoi pusty budynek? Kto powinien kontrolować zbiorniki bezodpływowe? Co w sytuacji, gdy właściciel nie prowadził kontroli okresowej szamba?
        • Czy art. 6.1 sugeruje konieczność zawarcia umowy? Czy w drodze uchwały rada gminy może określić sposoby udokumentowania?
        • Czy ścieki typowo przemysłowe, gromadzone w paletopojemnikach, dla których firma ma pozwolenie wodnoprawne na zrzut do oczyszczalni ścieków, również należy traktować jako nieczystości ciekłe w rozumieniu ucpg?
        • Jak postępujemy z nieruchomościami, których właściciele deklarują nawadnianie ściekami własnych pól?
        • Co z nieruchomościami, których właściciele, będący rolnikami deklarują nawadnianie ściekami z gospodarstwa domowego własnych pól, w ramach zwykłego korzystania z wód, które dopuszcza Prawo wodne? Na jakiej podstawie prawnej rolnik może zagospodarowywać ścieki we własnym zakresie?
        • Co z wywozem nieczystości ciekłych, wykorzystanych jako rolnicze wykorzystanie ścieków? Wywóz na pole wykonuje przedsiębiorca. Czy w sprawozdaniu opisuje ten fakt w uwagach?
        • Jak ujmować w ewidencji rolnicze wykorzystanie ścieków z gospodarstwa domowego? Według przepisu art. 84 Prawa wodnego ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb, mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie. Rozumie się przez to zastosowanie ścieków do: nawadniania użytków rolnych. Która z ustaw jest ważniejsza - utrzymaniowa czy Prawo wodne?
        • Co ze ściekami z tzw. sławojki na nieruchomościach prywatnych, również w sytuacji, gdy nie ma podłączenia do zbiornika oraz przydomowej oczyszczalni? Problem najczęściej dotyczy starszych ludzi
        • Czy dom typu holenderskiego musi być wyposażony w zbiornik/przydomową oczyszczalnię?
        • Jeżeli nieruchomość nie należy do ogródków działkowych, tylko jest zamieszkiwana sezonowo, np. pół roku, co wtedy?


        W jaki sposób i w jakich przypadkach należy naliczyć grzywnę?

        • Co zrobić, gdy mieszkaniec nie zgłasza posiadania oczyszczalni, a sprawa użytkowania oczyszczalni wychodzi podczas kontroli? Kto nakłada karę za niezgłoszenie takiej sytuacji i w jakim postępowaniu?
        • Czy możemy wydać decyzję lub zalecenia pokontrolne odnośnie częstotliwości opróżniania zbiorników, a jeśli to nie poskutkuje, to zgłosić fakt do innych organów w celu nałożenia kary?
        • Czy grzywnę wymierza policja lub straż miejska?
        • Jeśli wydamy decyzję, a właściciel nieruchomości zawrze umowę na odbiór nieczystości i ją nam przedstawi, to wtedy zmieniamy naszą decyzję?
        • Czy jeśli nie wystawimy mandatu, to i tak mieszkaniec musi zgłosić instalację w trybie art. 152?
        • Jak należy traktować pojęcie "właściciela" w postępowaniach egzekucyjnych?
        • Co w sytuacji, jeśli nie ma szamba ani kanalizacji? Czy zgłaszamy do nadzoru?
        • W jaki sposób powiadomić PINB?


        Jak należy postępować z przydomowymi oczyszczalniami? Kiedy powinna zostać zgłoszona? Jak postąpić gdy nie spełnia wymogów? W jakich sytuacjach należy wykonać przyłączenie do kanalizacji oraz wykonanie zastępcze?

        • Czy wymiana zbiornika bezodpływowego na większy wymaga ponownego zgłoszenia?
        • Czy istnieje definicja przydomowej oczyszczalni ścieków? Co należy sprawdzać w przypadku odbioru eksploatacji przydomowej oczyszczalni, jakie są przepisy prawne w tym zakresie i jakie są przepisy odrębne w kontekście art. 5 ust.1 pkt.2? Wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych
        • Jak rozumieć sformułowanie, że oczyszczalnia spełnia wymagania prawa? Zapewnia dostateczny poziom oczyszczania, jest zgłoszona do eksploatacji?
        • Czy przy zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni oprócz zgody wydziału budownictwa mamy pobierać dokumenty z zgłoszeniem wodnoprawnym od właściciela nieruchomości?
        • Czy wszystkie osoby posiadające POŚ muszą złożyć do gminy zgłoszenie?
        • Co jeśli nowy mieszkaniec lub nabywca kupuje dom i nie ma wiedzy, czy poprzednik złożył zgłoszenie, a także nie ma wiedzy na temat POŚ lub szamba?
        • Jeśli osoby posiadające POŚ nie mają instrukcji eksploatacji, to w jaki sposób złożą wszystkie wymagane informacje do zgłoszenia?
        • Co jeżeli oczyszczalnię wybudowano przed wymogiem uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego?
        • Co w sytuacji, gdy właściciel nie posiada deklaracji, nie ma żadnych dokumentów, a na dodatek sam skonstruował oczyszczalnię parędziesiąt lat temu?
        • Jak postępować w przypadku oczyszczalni, które zostały wybudowane przez mieszkańca, a nie przez firmę wykonującą tego typu usługi?
        • Co w przypadku, gdy oczyszczalnia została wybudowana, zgłoszona 6 miesięcy od momentu uruchomienia, a gmina nie miała możliwości złożenia sprzeciwu do budowy tej instalacji? Co możemy zrobić?
        • Czy zgodnie z nową ustawą można wydać decyzję nakazującą przyłączenie do sieci posesji wyposażonej w starą oczyszczalnię przydomową?
        • Czy istnieje zakaz stosowania oczyszczalni drenażowych w obrębie aglomeracji?
        • Jeżeli oczyszczalnia wykonana jest z dofinansowaniem z budżetu gminy i dane, które są potrzebne do zgłoszenia są we wniosku o dofinansowanie, to właściciel musi zgłaszać do gminy jej wykonanie? Czy organ, mając wiedzę na podstawie wniosku o dofinansowanie, może wprowadzić dane do ewidencji?
        • Kto ma "zmusić " właściciela do wykonania badań? Na jakiej podstawie? Kto za to zapłaci?
        • Ile razy mają być opróżniane oczyszczalnie?
        • Z jaką częstotliwością powinno się wywozić nieczystości ciekłe z POŚ ?
        • W jaki sposób określić częstotliwość opróżniania osadników przydomowych oczyszczalni? Czy istnieje inna metoda niż z instrukcji użytkowania osadnika?
        • W jaki sposób zweryfikować, czy do danej POŚ było zgłoszenie wodnoprawne?
        • Czy zgłoszenie wodnoprawne mieszkaniec udostępnia gminie/miastu czy do starostwa?
        • Czy potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przydomowe oczyszczalnie ścieków do 5m3?
        • Czy przy zgłoszeniu przydomowej oczyszczalni zawsze musimy pobierać certyfikat? Co w przypadku jego braku?
        • Jak postępujemy w przypadku zgłoszonych oczyszczalni, jeśli nie wymagaliśmy certyfikatów? Czy należy wezwać do uzupełnienia?
        • Co w sytuacji, kiedy właściciel wybudował przydomową oczyszczalnię i nie dokonał zgłoszenia do starostwa? Gdzie zgłaszać takie przypadki? Czy i gdzie zgłaszać zamiar eksploatacji, jeśli mieszkańcy zazwyczaj nie wiedzą o takim obowiązku?
        • Jakie należy podjąć kroki, gdy wiemy o istniejącej oczyszczalni, a właściciel nie dokonał zgłoszenia jej eksploatacji?
        • Co zrobić, gdy mieszkaniec zostanie poinformowany oficjalnym pismem o obowiązku zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni i nadal nie złożył zgłoszenia?
        • Czy zgłoszenie eksploatacji jest podstawą wpisu do ewidencji POŚ?
        • Aby wykonać podłączenie starego budynku do zbiornika, musi być w budynku instalacja wewnętrzna kanalizacyjna, jeśli jej nie ma, to nie ma technicznej możliwości wykonania zbiornika. Co w takiej sytuacji?
        • Jak stwierdzić, że rzeczywiście dom nie ma warunków do podłączenia do zbiornika, jeżeli nie można wejść do domu i sprawdzić? PRZYKŁAD: dom jednorodzinny zamieszkuje 7 os. W ewidencji zgłoszono, że nie ma podłączenia do zbiornika ani POŚ, kanalizacji. Czy należy szukać zbiornika dookoła domu, skoro może być dobrze zamaskowany? Jak to zrobić bez stwierdzenia odpływów zamontowanych w domu?
        • Czy po wydanej decyzji nakazującej powinniśmy najpierw zastosować upomnienie z określonym terminem przyłączenia do sieci, a dopiero po terminie zastosować akt wykonawczy?
        • Jak się ma wykonanie zastępcze w przypadku podłączenia do kanalizacji? Prawo budowlane wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, a nie da się zrobić zgłoszenia bez oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością; musi być zgoda właściciela, czyli musi tego chcieć każdy ze współwłaścicieli
        • Co z przyłączeniem nieruchomości do kanalizacji w przypadku, gdy nie ma właściciela prawnego i stan prawny jest nieuregulowany, ale nieruchomość jest użytkowana? Jak można nakazać przyłączenie?
        • Czy gmina może wystąpić o wydanie warunków technicznych?
        • Kiedy wszcząć postępowanie w zakresie wykonania zastępczego?
        • Czy trzeba robić wykonanie zastępcze, czy wystarczy, że uda nam się nakłonić właściciela do częstszego opróżniania zbiornika?
        • Czy przy wykonaniu zastępczym najpierw wydajemy decyzję dla mieszkańca, a następnie robimy zlecenie dla zakładu komunalnego? Co, jeżeli mieszkaniec nie zapłaci? Czy wszczynamy postępowanie egzekucyjne?
        • Jeśli w decyzji nie możemy podać terminu spełnienia obowiązku, to kiedy możemy egzekwować od właściciela nieruchomości przyłączenie jej do sieci?
        • Decyzja nakazująca podłączenie do kanalizacji jest ostateczna, gdy strona nie złoży odwołania w terminie 14 dni. Kiedy zaczyna się egzekucja, skoro nie ma daty w decyzji określającej termin obowiązku podłączenia?
        • Decyzja nakazująca przyłączenie do sieci – jak i kiedy zastosować wykonanie zastępcze? Jak poprowadzić przyłącze na terenie nieruchomości właściciela, czy możemy wejść na taką działkę – jak to realnie wykonać?
        • Jak właściwie przeprocedować przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej?
        • Jesteśmy w posiadaniu decyzji, które mają już 5 lat. Właściciel do tej pory nie jest podłączony do sieci. Skoro nie możemy podać w żadnym piśmie terminu, do którego właściciel ma podłączyć nieruchomość do sieci, to jak egzekwować obowiązek nałożony na właściciela?
        • Jak postąpić w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, jak przymusić do przyłączenia do kanalizacji lub regularnego wywozu?
        • Kto pokrywa koszty podłączenia do sieci? Czy projekt i podłączenie jest w gestii właściciela nieruchomości?
        • Co w przypadku braku uchwały o górnych stawkach? Jak wydać decyzję o wykonaniu zastępczym?


        Weryfikacja sprawozdań od przedsiębiorców. Jak naliczać kary za nierzetelne lub nieterminowe sprawozdania?

        • Czy kabiny sanitarne typu TOI TOI należy traktować jako zbiorniki bezodpływowe? Czy w nowym sprawozdaniu do WIOŚ i Wód Polskich trzeba przedstawiać dane o ich liczbach oraz ilości gromadzonych i odebranych nieczystości?
        • Jak weryfikować dane zawarte w sprawozdaniu kwartalnym?
        • Czy sprawozdania muszą być wraz z załącznikiem zawierającym wykaz właścicieli, od których odebrano nieczystości ciekłe?
        • Czy w sprawozdaniach ujmujemy odebrane nieczystości od firm, podane nam przez odbiorców nieczystości ciekłych?
        • Czy przedsiębiorca powinien składać zerowe sprawozdanie kwartalne?
        • Czy można wymagać od przedsiębiorcy wskazania ilości odebranych nieczystości z każdej nieruchomości, skoro nowy zapis w ustawie wymaga liczby właścicieli nieruchomości wraz z wykazem adresów?
        • W przypadku, gdy przedsiębiorca wykazał w sprawozdaniu gospodarstwo domowe, w którym odbierał osad z POŚ, a nie okazał promesy ani oświadczenia o rozszerzeniu zakresu działalności, to czy organ może wezwać do okazania takich dokumentów w celu weryfikacji sprawozdania?
        • Czy za nierzetelne sprawozdanie jest kara, czy wezwanie do korekty?
        • Jak postąpić w sytuacji, gdy przedsiębiorca wysłał sprawozdanie omyłkowo do innej gminy o tej samej nazwie i w konsekwencji dotarło do właściwej gminy po terminie?
        • Czy kara WIOŚ za niewykonywanie kontroli nieruchomości nakładana jest na gminę jeden raz czy co roku?
        • Jakie będą konsekwencje dla gminy, jeśli nie podejmie żadnych działań w stosunku do nieruchomości, która ma możliwość podłączyć się do kanalizacji, a tego nie zrobiła? Nieczystości ze zbiornika nie są wywożone
        • Czy stosowanie kar wobec podmiotów jest obowiązkowe?


        Jak powinna wyglądać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych?

        • Jeśli jest kilku lub nawet kilkunastu właścicieli danej nieruchomości, to wezwanie do przedłożenia dokumentów w związku z kontrolą pozbywania się nieczystości ciekłych kierowane jest do każdego współwłaściciela z osobna, czy tylko do osoby/osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość?
        • Czy umowa jest konieczna? Niektórzy mieszkańcy nie posiadają umowy, bo przedsiębiorcy nie chcą jej z nimi podpisać
        • Czy przedłożenie umowy, podpisanej kilka dni po otrzymaniu wezwania z urzędu oraz jednego rachunku jest wystarczające, aby stwierdzić, że właściciel wywiązuje się z obowiązku?
        • Jeśli mieszkaniec jest jednocześnie podmiotem z zezwoleniem na wywóz ścieków, to jakiego potwierdzenia można od niego wymagać?
        • Na co należy zwrócić uwagę w umowach zawieranych przez właścicieli nieruchomości, a przedsiębiorcą, który będzie opróżniał zbiornik?
        • Czy właściciel może powołać się na zawarcie umowy ustnej z przedsiębiorcą, jeżeli przedstawia rachunki za odbiór nieczystości?
        • Czy okazane rachunki za wywóz nieczystości należy kopiować, czy w protokole kontroli wystarczy wpisać, że rachunki za wywóz zostały okazane?
        • Co, jeżeli mieszkańcy nie mają umowy z przedsiębiorcą, ale posiadają rachunki?
        • Jak postępujemy podczas/po kontroli, kiedy okazuje się, że mieszkaniec nie posiada potwierdzenia wywozu nieczystości od kilku lat?
        • Co, jeżeli właściciel nieruchomości nie chce nas wpuścić i nie chce okazać rachunków?
        • W mieście XXX podczas przeprowadzania kontroli oprócz podpisanej umowy i dokumentów asenizacyjnych potwierdzających cykliczność wywozów poprosiliśmy również o okazanie ostatniej faktury za zużycie wody, danych o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość oraz pojemności zbiornika bezodpływowego, aby móc określić rozbieżności występujące pomiędzy zużyciem wody, a zrzutem ścieków. Czy taki sposób pozyskiwania danych jest prawidłowy?
        • [PRZYKŁAD]: czy można uznać, że ktoś wywozi ścieki zgodnie z przepisami, gdy jest umowa ustna na odbiór ścieków, nie ma rachunków, ale mamy dane ze stacji zlewnej, że z tego adresu są przywożone ścieki do stacji zlewnej? Ewidencja zlewni wskazuje adres, skąd, jak, ile i datę przywozu
        • Czy można zaliczyć udokumentowanie umowy ustnej jako nagrane w audio? A jeśli brak takiego udokumentowania (w 99,99% tak będzie), to mieszkaniec nie posiada udokumentowanej umowy, więc może otrzymać mandat. Z tego powodu de facto nieposiadanie pisemnej umowy będzie się wiązać z brakiem takiej umowy
        • Co w przypadku gdy firma wystawia tylko paragony za wywóz ścieków?
        • W czasie kontroli nie przedłożono dowodów wywozu nieczystości. Wezwany do okazania dowodu petent nie zgłosił się do urzędu. Co robić dalej?
        • Czy jest obowiązek prawny przechowywania faktur lub paragonów za wywóz nieczystości?
        • Co ma być zawarte w protokole kontroli? Czy wystarczy spisać, że ktoś ma umowę i faktury bądź nie ma, czy mamy przeliczać zużywanie wody?
        • Za jaki okres wymagamy dokumentów?
        • Czy na rachunkach są dokładne dane o ilości odebranych ścieków?
        • Co należy rozumieć przez okazanie umów i dowodów opłaty, jak urzędnik powinien to udokumentować – zrobieniem ksero, notatką?
        • Za jaki okres powinny być przechowywane dowody uiszczania opłat?
        • Jaki jest termin przechowywania faktur? Jeżeli ustawa przewiduje kontrole raz na dwa lata, to czy można wnioskować, że okres dwóch lat przechowywania dowodu wystarczy?
        • Jeśli jest nieruchomość wielolokalowa bez utworzenia wspólnoty, to czy każdy właściciel powinien mieć zawartą umowę jeśli jest tylko na nieruchomości jedno zbiorcze szambo?
        • Jeżeli firmy asenizacyjne odmawiają mieszkańcom wywozu ścieków, tłumacząc się, że nie mają mocy przerobowych lub czasu, to jesteśmy w stanie ich jakoś zdyscyplinować do odbioru?
        • Co w momencie, gdy mieszkaniec nie oddaje nieczystości zgodnie z regulaminem, ponieważ jednostka gminna odbierająca nieczystości ciekłe nie ma takich mocy przerobowych, a inni przedsiębiorcy oferują takie usługi 2x drożej?
        • Jeżeli przedsiębiorstwo w gminie ma oczyszczalnię, ale nie posiada wozu asenizacyjnego, to czy mieszkaniec może sam we własnym zakresie dowieźć ścieki swoim beczkowozem? Czy wtedy umowa z przedsiębiorstwem może obejmować tylko zagospodarowanie ścieków?
        • Jak gmina ma wybrać przedsiębiorcę do opróżniania zbiorników?
        • Czy przedsiębiorca może wywozić nieczystości do oczyszczalni, która nie spełnia zapisów rozporządzenia, bo pracuje w obiegu zamkniętym?
        • Przedsiębiorcy kończy się zezwolenie w kwietniu br. Chce złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia. Czy wydając nowe zezwolenie mamy jednocześnie w tej samej decyzji wygasić zezwolenie, które się kończy?
        • Jeżeli w gminie nie ma uchwały w sprawie aglomeracji, jest brak kanalizacji, a nieczystości zgodnie z zezwoleniami trafiają poza gminę do stacji zlewnych, jak to się ma do nowych przepisów?
        • Czy nieczystości ciekłe odbierane z terenu danej aglomeracji muszą trafić do zlewni w ramach tej jednej aglomeracji? Czy mogą być wywożone poza aglomeracją na inne stacje zlewne?
        • W jaki sposób wymóc na podmiocie przewożenie ścieków do zlewni dla naszej aglomeracji, spełniającej poziom? W pozwoleniach podmioty mają zlewnie, które nie spełniają poziomów, ale gdy gmina nie ma własnej zlewni
        • Czy przedsiębiorca powinien dostarczać nieczystości do stacji zlewnej w aglomeracji?
        • Czy w przypadku wydawania nowych zezwoleń mamy rozróżniać zezwolenia na wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i osadów z POŚ? Co, jeśli składając wniosek firma złożyła promesę ze stacji na nieczystości bez wskazania, czy zb czy osady?
        • Co jeśli przedsiębiorstwo odbiera nieczystości z POŚ, a nie poosiada promesy i stacja zlewna nie ma uprawnień na jego odbieranie?
        • Dwie stacje zlewne, które dotychczas odbierały ścieki z terenu naszej gminy, przesłały pisma informujące, że ze względu na uszczelnienie systemu ściekowego i ograniczenia techniczne nie będą odbierać takich ścieków z naszej gminy. Co w takiej sytuacji?
        • Firma złożyła wniosek o zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych do wniosku dołączyła umowę z oczyszczalnią na terenie innej gminy. Czy obowiązuje w zakresie umowy jakaś rejonizacja, ponieważ ostatnio był przedsiębiorca , który poinformował że tylko może oddawać ścieki z gminy do oczyszczalni na terenie tej gminy?
        • Gdy nie ma określonej aglomeracji na terenie gminy, a wywóz ścieków prowadzony jest do oczyszczalni sąsiedniej gminy, gdzie jest ustalona aglomeracja, to czy w takim przypadku przedsiębiorca nie będzie mógł dalej wywozić ścieków?
        • Jak ma wyglądać kontrola przedsiębiorcy? Czego podczas kontroli powinniśmy wymagać i co sprawdzać?
        • Czy zgodnie z zapisami ustawy czystościowej należy co 2 lata przeprowadzić kontrole przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników?
        • Jak wygląda kwestia kontroli firm posiadających zezwolenie na terenie danej gminy?
        • Czy można skontrolować podmiot odbierający nieczystości ciekłe zza biurka?
        • Czy przy zawieszonej działalności nie wystarczy, jeżeli przedsiębiorca będzie składał zerowe sprawozdania? Czy zasadne będzie, żeby od momentu zawieszenia działalności cofnąć jego zezwolenie?
        • Czy kontrolujemy tylko zbiorniki na nieruchomościach zamieszkałych, czy musimy kontrolować też nieruchomości, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza? Czy zakłady, przedsiębiorstwa nie podlegają pod kontrole WIOŚ, a do pracowników gminy należą tylko nieruchomości zamieszkałe osób fizycznych?
        • Czy wystarczające jest kontrolowanie nieruchomości wyłącznie „zza biurka”? Czy jest potrzeba kontrolowania wszystkich mieszkańców również w terenie?
        • Czy z każdej kontroli musi zostać sporządzony protokół, nawet jeśli nie jest przeprowadzana w terenie?
        • Jak gmina powinna kontrolować podmioty gospodarcze w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych?
        • Czy podmioty mające zezwolenia powinni być w bazie CEIDG?
        • Czy w przypadku samej obsługi kabin TOI TOI w zezwoleniu należy wpisywać tylko ten zakres, czy ogólny zapis zezwalający na opróżnianie zbiorników?
        • Elektroniczna ewidencja. Jak ją tworzyć, jakie programy mogą okazać się pomocne?
        • Jak powinna wyglądać ewidencja nieczystości ciekłych, krok po kroku?
        • Jeżeli w gminie nie ma ewidencji zbiorników bezodpływowych, od czego najlepiej zacząć jej tworzenie, czy od informacji o tym, aby mieszkańcy dokonali zgłoszeń (dając im opracowany druk zgłoszeń), a w dalszej kolejności kontrola domostw? Czy jest inne wyjście z sytuacji?
        • Na podstawie czego zrobić ewidencję zbiorników bezodpływowych?
        • Jeżeli gmina ma prowadzić ewidencję na podstawie dostępnych danych, to skąd wziąć dane dotyczące, czy na nieruchomości jest zbiornik bezodpływowy, czy POŚ oraz jaka jest pojemność i przepustowość?
        • Czy ewidencję zbiorników i POŚ można prowadzić tylko na podstawie zgłoszeń mieszkańców? Czy można wprowadzać dane na podstawie materiałów dostępnych w gminie, np. starych papierowych ewidencji, przeprowadzanych kontroli oraz danych dostępnych w referacie i ewentualne brakujące dane uzupełniać z USC czy zakładu wod-kan?
        • Czy wpis do ewidencji muszą składać właściciele domków letniskowych?
        • Czy zbiorniki bezodpływowe ewidencjonujemy bez znaczenia, czy jest to domek letniskowy czy przedsiębiorca, tylko ze względu na właściwość miejscową?
        • Czy do pozyskania danych do ewidencji zbiorników i POŚ możemy użyć ankiety?
        • Czy w ewidencji zbiorników bezodpływowych uwzględniać zbiorniki zlokalizowane w pustostanach?
        • Co w sytuacji, gdy jest jeden wspólny wodomierz na dom i gospodarstwo rolne?
        • Jak ewidencjonować dwa oddzielne szamba i jeden wodomierz?
        • Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?
        • Czy istnieje przepis, dzięki któremu gmina może ukarać mieszkańca za niezgłoszenie zbiornika do ewidencji?
        • W jaki sposób mobilizować gminę lub współpracowników do działania w temacie ewidencji nieczystości ciekłych?
        • Czy są jakieś sankcje za brak ewidencji

        Nielegalne odprowadzanie ścieków, nieszczelne zbiorniki, niechęć mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnych. Jak sobie z tym radzić, gdzie szukać wsparcia?

        • Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?
        • Jak karać osoby, które nielegalnie odprowadzają ścieki?
        • Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?
        • Czy w czasie kontroli umów należy kontrolować szczelność zbiorników?
        • Jaki organ: gmina czy nadzór budowlany ma sprawdzać szczelność obiektów?
        • W jaki sposób i kto powinien posiadać próby szczelności? Gmina czy właściciel?
        • Czy pracownicy urzędu są w stanie sprawdzić szczelność szamba?
        • Co robić w przypadku nieszczelnych szamb?
        • Co zrobić w sytuacji, kiedy stwierdzamy, że ktoś ma nieszczelne szambo? Czy w dalszym kroku powołujemy biegłego? Powołujemy biegłego na podstawie przepisów ochrony środowiska czy ustawy czystościowej?
        • Prawo budowlane określa, że właściciel jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektów budowlanych, tak traktowane są szamba. Czy kontrola szczelności jest w zakresie właściciela?
        • Jeśli kontrola jasno wykaże nieszczelność, to jakie dalej podjąć kroki?
        • Czy w przypadku podejrzenia, że przydomowa oczyszczalnia nie działa prawidłowo, gmina ma uprawnienia do przeprowadzenia badania? Jakie postępowanie przeprowadzić w ramach sprawdzenia?
        • Jeśli właściciel nieruchomości podczas kontroli okaże nam tylko jeden rachunek na wywóz nieczystości ciekłych za rok, co jest jednoznaczne z tym, że części ścieków pozbywa się nielegalnie, ale podczas kontroli nie stwierdzono powierzchniowych wycieków, to czy powinniśmy zorganizować wywóz zastępczy?
        • Czy firmę, która ma odebrać ścieki w ramach decyzji o wykonaniu zastępczym należy wybrać z drodze zapytania ofertowego/przetargu?
        • Jak wybrać podmiot do wykonania zastępczego decyzji na wywóz nieczystości ciekłych? Czy musi to być postępowanie przetargowe? Czy pojedyncze zlecenie?
        • Czy gmina może wykonać usługę własnym wozem asenizacyjnym, jako wykonanie zastępcze?
        • Co w sytuacji, gdy została wydana decyzja o wykonaniu zastępczym a w czasie jej trwania mieszkaniec podpisał umowę z przedsiębiorstwem? Czy decyzja nadal obowiązuje, czy traci ważność?
        • Czy wywóz zastępczy prowadzą firmy, które mają decyzję wójta?
        • Na jakiej podstawie gmina ma wybrać podmiot, który będzie pełnił odbiór zastępczy, który zostanie wskazany w uchwale? Czy musi być to jednostka gminna? Co w sytuacji, gdy jednostka gminna została przekształcona w spółkę?
        • W jaki sposób nakładać na właścicieli nieruchomości decyzje związane z nakazem wywozu nieczystości?
        • Czy w decyzji dla właściciela nieruchomości za odbiór szamba naliczamy opłatę za 1 m3 odebranych ścieków, czy z góry za cały zbiornik?
        • Co w przypadku, gdy okaże się, że w gminie nie ma kanalizacji, a na działce nie ma możliwości lokalizacji zbiornika ani POŚ?
        • Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?
        • Czasem ilość wody zużytej, nie równa się z ilością ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?
        • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?
        • Co, jeżeli przedsiębiorca stosuje stawki wyższe niż w uchwale o górnych stawkach?
        • Czy uchwała na górne stawki jest obowiązkowa?
        • Czy górna stawka w sprawie opłaty za wywóz nieczystości ciekłych dotyczy wszystkich odbiorów od mieszkańców, czy tylko tych odbiorów zorganizowanych przez gminę?
        • Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo? Czy należy regulować częstotliwość opróżniania?
        • Czy częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych raz na pół roku jest odpowiednia?
        • Jaką ustalić częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego? Od liczby osób zamieszkałych, pojemności zbiornika czy może czasowo raz w miesiącu?
        • Czy art.363 POŚ można zastosować do mieszkańca, któremu zostało odcięte przyłącze kanalizacyjne i wypuszcza nieczystości na działkę sąsiada?
        • Czy gmina ma prawo wymagać wyników badań nieczystości odprowadzanych do rowu z oczyszczalni ścieków?
        • Jak postąpić w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że na nieruchomości zamiast szczelnego szamba wykorzystuje się starą studnię?


        Aktualizacja uchwał regulujących gospodarkę nieczystościami ciekłymi. Jakie zmiany są konieczne i w jakich terminach?

        • Jaki powinien brzmieć prawidłowy zapis określający częstotliwości opróżniania w regulaminie utrzymania czystości i porządku?
        • W jakim zakresie gmina powinna zmienić regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach?
        • Czy w związku doprecyzowaniem przez ustawę nazwy nieczystości ciekłych o osady pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków gmina ma obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych?
        • Czy mając uchwałę z 2010 roku a ustawa i rozporządzenie się nie zmieniło, czy jest potrzeba uchwalenia nowej uchwały?
        • Czy uchwała górnych stawek jest obowiązkowa?
        • Z czego wynikają daty, do których należ zmienić uchwały? Co się stanie, jeśli zmiana uchwały będzie później? Co, jeżeli nie zmienimy uchwały o górnych stawkach do 7.02?

        Prowadzący

        Ewa Łabno - wieloletni pracownik administracji samorządowej od ponad 10 lat w zakresie gospodarki odpadami oraz nieczystości ciekłych, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych w Urzędzie Miasta, a wcześniej praca w firmie prywatnej z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i nieczystości ciekłych. Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Śląskiego z zakresu ochrony środowiska.

        Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

        Terminy szkoleń


        od 549.00
        26 lipca 2024
        od 549.00
        20 września 2024
        od 549.00
        04 listopada 2024

        Podobne szkolenia