Wideoszkolenie: Elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Obowiązki gminy, mieszkańca i firm w zakresie nieczystości ciekłych - kary finansowe za brak kontroli. Ewidencja zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland dedykowane osobom zajmującym się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli i ściąganie kar w zakresie nieczystości ciekłych

Uczestnicy otrzymają gotowy wzór uchwały dotyczącej zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie
Do 9 lutego należy podjąć uchwałę dotyczącą zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Prelegentka w wyczerpujący omówi w jaki sposób szybko i poprawnie przygotować taką uchwałę oraz wynikających z niej zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Ponadto podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości związane z nieczystościami ciekłymi. Powiemy jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia do kanalizacji. Przedstawione będą także zasady przeprowadzania efektywnej kontroli i ściągania należności z mieszkańców objętych karą. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Naliczanie kar za niespełnienie unijnej dyrektywy ściekowej
 • Czy decyzja nakazująca przyłączenie nieruchomości do kanalizacji wydana 15 lat temu ulega przedawnieniu?
 • Kontrola wykazała 1 rachunek za opróżnienie szamba sprzed 6 miesięcy. Co powinna zrobić gmina?
 • Czy zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zawiera kod 20 03 04?
 • Czy osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni są nieczystościami ciekłymi, czy odpadem o kodzie 20 03 04, a może 19 08 05?
 • Czy zgłaszamy do gminyszambo o przepustowości 5m3? Co z przydomową oczyszczalnią powyżej 7,5m3, czy potrzebne pozwolenie wodnoprawne?
 • Jak kontrolować umowy między mieszkańcami, a podmiotami odbierającymi nieczystości? Jaka jest odpowiedzialność finansowa urzędnika za brak kontroli?
 • Jak postępować z mieszkańcami, którzy nie chcą się podłączyć do sieci kanalizacyjnej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • decyzja nakazująca art.5 ust. 1 pkt 2
 • decyzja za nierzetelne sprawozdanie
 • decyzja zobowiązująca właściciela nieruchomości do uiszczenia opłaty
 • wezwanie do przedstawienia dokumetnów dot. opróżniania szamb
 • wzór upoważnienia do kontroli
 • protokół kontroli - osoba fiz.uchwała w sprawie wymagań przedsiębiorcy
 • protokół kontroli - przedsiębiorca
 • wezwanie do uzupełnienia braków i nieścisłości w dokumentacji
 • wzór umowy na opróżanienie zbiorników bezodpływowych
 • zawiadomienie o kontroli
 • zgłoszenie szamba
 • postanowienie powołania biegłego specjalistę
 • postanowienie w o dopuszczeniu dowodu w spr.obowiązku uiszczenia opłaty
 • postanowienie w o dopuszczeniu dowodu w spr.przyłączenia nieruchom.do sieci kanalizacyjnej
 • wzór ulotki do wystosowania do mieszkańców dot. konieczności podłączenia się do kanalizacji sanitarnej w przypadku istnienia sieci kanalizacji i jednoczesnego korzystania ze zbiorników bezodpływowych
 • warunki techniczno-budowlane dotyczące przydomowej oczyszczalni ścieków
 • orzeczenie sądu art. 363 POŚ
 • NIK Wystąpienia pokontrolne
 • uchwała w sprawie górnych stawek
 • uchwała w sprawie przejęcia nieczystości ciekłych
 • uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości

Szczegółowy program szkolenia:

Nowe obowiązki dla gmin w związku z nowelizacją prawa wodnego dot. oczyszczania ścieków

 • Nowe sprawozdanie z gospodarowania nieczystościami ciekłymi
 • Kara dla gmin za brak wykonywania swoich ustawowych obowiązków do 50.000 zł
 • Nowa definicja nieczystości ciekłych
 • Kontrola raz na dwa lata podmiotów z ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Cofnięcie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych po 90 dniach m.in.za brak sprawozdania

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy kontrola POŚ powinna być przeprowadzana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych dla RLM mniejszych od 2000?
 • Czy przy zgłoszeniu przydomowej oczyszczalni zawsze musimy pobierać certyfikat? Co w przypadku jego braku?
 • Czy mieszkaniec ma obowiązek zgłosić eksploatację zbiornika bezodpływowego, tak jak POŚ?
 • Czy kara WIOŚ za niewykonywanie kontroli nieruchomości nakładana jest na gminę jeden raz czy co roku?
 • Jak postępujemy w przypadku zgłoszonych oczyszczalni, kiedy nie wymagaliśmy certyfikatów? Czy należy wezwać do uzupełnienia?
 • Co robimy, jeśli mieszkaniec nie zgłosi eksploatacji POŚ?
 • Jak postępować w przypadku oczyszczalni, które zostały wybudowane przez mieszkańca, a nie przez firmę wykonującą tego typu usługi?
 • Czy zgłoszenie wodnoprawne mieszkaniec udostępnia nam czy starostwu?
 • Jeżeli gmina realizuje samodzielnie zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, to czy może korzystać z danych dot. poboru wody i danych ze sprawozdań przedsiębiorców odbierających nieczystości i prowadzić kontrole bez udziału właścicieli?
 • Jak często powinny być prowadzone kontrole?
 • Czy zgłoszenie eksploatacji jest podstawą wpisu do ewidencji POŚ?
 • Jaki powinien brzmieć prawidłowy zapis określający częstotliwości opróżniania w regulaminie utrzymania czystości i porządku?
 • Jak postępujemy z nieruchomościami, których właściciele deklarują nawadnianie ściekami własnych pól?
 • W jaki sposób postępować z właścicielami nieruchomości w przypadku, gdy nie ma szamba albo szambo jest nieszczelne?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że na nieruchomości zamiast szamba szczelnego wykorzystuje się starą studnię?
 • Czy kontrolę w terenie można prowadzić w składzie jednoosobowym?
 • Na jaki okres należy robić plan kontroli? Na dany rok czy 2 lata?
 • Czy możemy dokonywać kontroli w asyście policji?
 • Czy pierwszy plan kontroli powinien zawierać wszystkie adresy, gdzie znajdują się zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków?
 • Jakie jest minimum kontroli do przeprowadzenia?
 • Czy plan kontroli udostępniamy na BIP?
 • Jak wg deklaracji śmieciowych traktować nieruchomości niezamieszkałe?
 • Co w przypadku wezwania do okazania umowy i potwierdzenia wywozu nieczystości, jeśli mieszkaniec odpisał, że nie archiwizuje dokumentów i ma duży zbiornik, bądź nie stawił się na wezwanie?
 • Z deklaracji śmieciowej wynika, że nieruchomość jest niezamieszkała. Czy należy ją ująć w planie kontroli i wykonać kontrolę?
 • Jak kontrolować nieruchomości zamieszkałe czasowo, np. działki rekreacyjne, zamieszkałe w okresie letnim, posiadające zbiorniki bezodpływowe?
 • Jak przed kontrolą stwierdzić czy gospodarka ściekowa danej nieruchomości jest prawidłowa?
 • Należy wysłać wezwanie czy informację do wszystkich właścicieli, którzy widnieją w ewidencji gruntów?
 • Czy plan kontroli musi posiadać konkretną datę kontroli dla każdej nieruchomości?
 • Czy wystarczy tylko adnotacja w ewidencji odnośnie zawartej umowy czy powinna być załączona kopia umowy na odbiór ścieków?
 • Co z wywozem nieczystości ciekłych, wykorzystanych jako rolnicze wykorzystanie ścieków? Wywóz na pole wykonuje przedsiębiorca. Czy w sprawozdaniu opisuje ten fakt w uwagach?
 • Czy na podstawie rozporządzenia możemy oszacować zużycie wody czy musimy prosić mieszkańca o dane dotyczące zużycia wody?
 • Kto może nałożyć karę grzywny? W jaki sposób wójt nakłada karę na mieszkańca?
 • Kiedy wszcząć postępowanie w zakresie wykonania zastępczego?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy sąsiad ma szambo w części na swoim terenie i w części na terenie sąsiadki, przy czym sąsiad mieszka za granicą, ale na jakiś czas udostępnił dom uchodźcom, którzy prawdopodobnie zapełnili szambo. Obecnie sąsiadka skarży się na zapach wydobywający się z szamba. Sąsiad nie odbiera pism. Czy zrobić wykonanie zastępcze, czy sąsiadka powinna sama opróżnić zbiornik i starać się od sąsiada o zwrot kosztów?
 • Czy gmina może wystąpić o wydanie warunków technicznych?
 • Czy przy wykonaniu zastępczym najpierw wydajemy decyzję dla mieszkańca, a następnie robimy zlecenie dla zakładu komunalnego? Co, jeżeli mieszkaniec nie zapłaci? Czy wszczynamy postępowanie egzekucyjne?
 • Czy należy podjąć uchwałę w sprawie górnej stawki na odbiór nieczystości z osadników POŚ? Czy wystarczy uchwała istniejąca dot. zbiorników bezodpływowych?
 • Czy gmina może wykonać usługę własnym wozem asenizacyjnym, jako wykonanie zastępcze?
 • W jaki sposób ustalić wysokość górnych stawek?
 • Na podstawie czego zrobić ewidencję zbiorników bezodpływowych?

1. Kontrole mieszkańców, umów i firm odbierających nieczystości ciekłe. Jak je przeprowadzać i jak reagować na wynikające z nich nieprawidłowości?

 • Jak postępować w przypadku, gdy terenie gminy większość mieszkańców posiada własne ujęcia wody?
 • Jak wpłynąć na właściciela restauracji, by wywiązywał się z czyszczenia separatora tłuszczu w restauracji?
 • Co z nieruchomościami, których właściciele (rolnicy) deklarują nawadnianie ściekami z gospodarstwa domowego własnych pól, w ramach zwykłego korzystania z wód, które dopuszcza Prawo wodne?
 • Czy gmina może nakazać montaż wodomierza na ujęciu własnym na koszt właściciela?
 • Jak wpłynąć na właściciela do podania danych do ewidencji w ankiecie? Niestety, ankiety często lądują w koszu.
 • Czy właściciel może powołać się na zawarcie umowy ustnej z przedsiębiorcą, jeżeli przedstawia rachunki za odbiór nieczystości?
 • Co w przypadku, jeśli spółka kanalizacyjna wybudowała sieć, do której przyłączenia wymaga od właściciela nieruchomości wybudowania przepompowni, ze względu na rzędne terenu? To wiąże się z wyższymi kosztami inwestycji oraz później eksploatacji.
 • Czy umowa jest konieczna? Niektórzy mieszkańcy nie posiadają umowy, bo przedsiębiorcy nie chcą jej z nimi podpisać.
 • Czy ścieki typowo przemysłowe, gromadzone w paletopojemnikach, dla których firma ma pozwolenie wodnoprawne na zrzut do oczyszczalni ścieków, również należy traktować jako nieczystości ciekłe w rozumieniu ucpg?
 • Co w sytuacji, kiedy właściciel wybudował przydomową oczyszczalnię i nie dokonał zgłoszenia do starostwa? Gdzie zgłaszać takie przypadki? Czy i gdzie zgłaszać zamiar eksploatacji, jeśli mieszkańcy zazwyczaj nie wiedzą o takim obowiązku?
 • Czy potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przydomowe oczyszczalnie ścieków do 5m3?
 • Jeśli ktoś ma umowę na wodę z PWiK a nie ma szamba (zbiornika bezodpływowego), to jak egzekwować wywóz nieczystości z takiej nieruchomości?
 • Co w przypadku, gdy na nieruchomości jest budynek podłączony do sieci wodociągowej, ale nie jest wyposażony w zbiornik ani w przydomową oczyszczalnię ścieków, ani do kanalizacji?
 • Czy można uznać, że nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji, jeśli sieć znajduje się u sąsiada i właściciel nie zgadza się na rozkopanie swojej działki? Czy można zmusić tego kogoś na wyrażenie zgody sąsiadowi do włączenia, np. gdy studzienka jest w drodze wewnętrznej sąsiada?
 • Czy można uznać, że ktoś wywozi ścieki zgodnie z przepisami w następującym przypadku: jest umowa ustna na odbiór ścieków, nie ma rachunków, ale mamy dane ze stacji zlewnej, że z tego adresu są przywożone ścieki do stacji zlewnej? Ewidencja zlewni wskazuje adres, skąd, jak, ile i datę przywozu
 • Czy kabiny sanitarne typu Toi Toi należy traktować jako zbiorniki bezodpływowe? Czy w nowym sprawozdaniu do WIOŚ i Wód Polskich trzeba przedstawiać dane o ich liczbach oraz ilości gromadzonych i odebranych nieczystości?
 • Czy art. 6.1 sugeruje konieczność zawarcia umowy? Czy w drodze uchwały rada gminy może określić sposoby udokumentowania?
 • Czy wydając warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacyjnej myjni samochodowej, należy wezwać do przedstawienia pozwolenia wodnoprawnego? Oczyszczalnia nieprzystosowana do odbioru ścieków przemysłowych, zalecono zainstalowanie separatorów.
 • Jak prowadzić egzekucję w postępowaniu administracyjnym?
 • Co ze ściekami z tzw. sławojki na nieruchomościach prywatnych, również w sytuacji, gdy nie ma podłączenia do zbiornika oraz przydomowej oczyszczalni? Problem najczęściej dotyczy starszych ludzi.
 • Czy można zaliczyć udokumentowanie umowy ustnej jako nagrane w audio? A jeśli brak takiego udokumentowania (w 99,99% tak będzie), to mieszkaniec nie posiada udokumentowanej umowy, więc może otrzymać mandat. Z tego powodu de facto nieposiadanie pisemnej umowy będzie się wiązać z brakiem takiej umowy.
 • Aby wykonać podłączenie starego budynku do zbiornika, musi być w budynku instalacja wewnętrzna kanalizacyjna, jeśli jej nie ma, to nie ma technicznej możliwości wykonania zbiornika. Co w takiej sytuacji?
 • Co należy rozumieć przez okazanie umów i dowodów opłaty, jak urzędnik powinien to udokumentować – zrobieniem ksero, notatką?
 • Od jakiej ilości ścieków przemysłowych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę w domu, by sprawdzić, czy jest jakaś wewnętrzna kanalizacja?
 • Jeśli dom nie jest przystosowany do podłączenia go do zbiornika ani kanalizacji, to czy wójt ma obowiązek wydania decyzji nakazującej?
 • Jak stwierdzić, że rzeczywiście dom nie ma warunków do podłączenia do zbiornika, jeżeli nie można wejść do domu i sprawdzić? PRZYKŁAD: dom jednorodzinny zamieszkuje 7 os. W ewidencji zgłoszono, że nie ma podłączenia do zbiornika ani POS, kanalizacji. Czy należy szukać zbiornika dookoła domu, skoro może być dobrze zamaskowany? Jak to zrobić bez stwierdzenia odpływów zamontowanych w domu?
 • W warunkach technicznych wydanych przez spółkę widnieje informacja, że jest techniczna możliwość przyłączenia do sieci, ale należy wybudować lokalną przepompownię. To oznacza, że nie ma bezpośredniej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci. Czy warunki wydane wcześniej przez spółkę są nadal aktualne i mieszkaniec powinien podłączyć się do sieci?
 • Czy po wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umów i dokumentów na wywóz nieczystości, prawidłowym jest skierowanie zawiadomienia na policji o popełnieniu wykroczenia, celem nałożenia grzywny? Gmina nie ma straży gminnej. Ze względu na dotkliwość ewentualnej kary, nie chcemy składać wniosku o ukaranie w drodze sądowej postępowania karnego, stąd organy policji.
 • Z jaką częstotliwością powinno się wywozić osady ściekowe z POŚ?
 • Czy istnieje definicja przydomowej oczyszczalni ścieków? Co należy sprawdzać w przypadku odbioru eksploatacji przydomowej oczyszczalni, jakie są przepisy prawne w tym zakresie i jakie są przepisy odrębne w kontekście art. 5 ust.1 pkt.2? Wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych
 • Czy jeśli oczyszczalnia nie została zgłoszona do starostwa, to badamy warstwę wodonośną czy wymagamy badań, oświadczenia?
 • Kto ma "zmusić " właściciela do wykonania badań? Na jakiej podstawie? Kto za to zapłaci?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel nie posiada deklaracji, nie ma żadnych dokumentów, a na dodatek sam skonstruował oczyszczalnię parędziesiąt lat temu?
 • Często mieszkańcy mają zbiornik, wstawiają jakieś rury drenażowe i nazywają to oczyszczalnią, bez zachowania jakichkolwiek warunków technicznych, co zrobić?
 • Jeżeli gmina przyznaje dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni i w tych dokumentach dotacyjnych ma wszystkie dane, dotyczące przydomowej oczyszczalni, może z urzędu uznać, że zgłoszenie zostało zrobione, bo organ ma wiedzę i wszystkie dane na podstawie danych rozliczeniowych dotacji? Czy konieczne jest ponowne składanie zgłoszenia przez właściciela?
 • Czy zgłoszenia można przechowywać razem z deklaracjami śmieciowymi i prowadzić ewidencję w programie śmieciowym?
 • Co w przypadku, jeśli właściciel nieruchomości ma do wybudowania przyłącze długości np. 200 m? Czy przymuszać go w przypadku takiej odległości? Często to koszty rzędu nawet 100 tys. zł bez kostki brukowej.
 • Jak należy traktować pojęcie "właściciela" w postępowaniach egzekucyjnych?
 • Co w przypadku, gdy oczyszczalnia została wybudowana, zgłoszona 6 miesięcy od momentu uruchomienia, a gmina nie miała możliwości złożenia sprzeciwu do budowy tej instalacji? Co możemy zrobić?
 • Czy istnieje zakaz stosowania oczyszczalni drenażowych w obrębie aglomeracji?
 • Czy wymiana zbiornika bezodpływowego na większy wymaga ponownemu zgłoszenia?
 • Czy protokół powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach? Jeżeli tak, to czy kopia może być dostarczona później?
 • Za jaki okres powinny być przechowywane dowody uiszczania opłat?
 • Na jakiej podstawie prawnej rolnik może zagospodarowywać ścieki we własnym zakresie?
 • Jaki jest termin przechowywania faktur? Jeżeli ustawa będzie przewidywała kontrole raz na dwa lata, to czy można wnioskować, że okres dwóch lat przechowywania dowodu wystarczy?
 • Jak postępować w przypadku, gdy nieruchomość nie jest zamieszkiwana przez właściciela i ma nieuregulowany stan prawny? Jakie obowiązki spoczywają na mieszkańcach, niebędących właścicielami, na kogo wtedy wydawać decyzje, kogo obligować do zaniechania naruszeń?
 • Czy w sprawozdaniu rocznym można napisać "0" jako liczbę wykonań zastępczych?
 • Czy art.363 POŚ można zastosować do mieszkańca, któremu zostało odcięte przyłącze kanalizacyjne i wypuszcza nieczystości na działkę sąsiada?
 • Czy możemy wydać decyzję lub zalecenia pokontrolne odnośnie częstotliwości opróżniania zbiorników, a jeśli to nie poskutkuje, to zgłosić fakt do innych organów w celu nałożenia kary?
 • Czy po wydanej decyzji nakazującej powinniśmy najpierw zastosować upomnienie z określonym terminem przyłączenia do sieci, a dopiero po terminie zastosować akt wykonawczy?
 • Jak się ma wykonanie zastępcze w przypadku podłączenia do kanalizacji? Prawo budowlane wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, a nie da się zrobić zgłoszenia bez oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością; musi być zgoda właściciela, czyli musi tego chcieć każdy ze współwłaścicieli
 • Czy w przypadku samej obsługi kabin Toi Toi w zezwoleniu należy wpisywać tylko ten zakres, czy ogólny zapis zezwalający na opróżnianie zbiorników?
 • Czy podmioty mające zezwolenia powinni być w bazie CEIDG?
 • Jeżeli firmy asenizacyjne odmawiają mieszkańcom wywozu ścieków, tłumacząc się, że nie mają mocy przerobowych lub czasu, to jesteśmy w stanie ich jakoś zdyscyplinować do odbioru?
 • Jeśli w decyzji nie możemy podać terminu spełnienia obowiązku, to kiedy możemy egzekwować od właściciela nieruchomości przyłączenie jej do sieci?
 • Jesteśmy w posiadaniu decyzji, które mają już 5 lat. Właściciel do tej pory nie jest podłączony do sieci. Skoro nie możemy podać w żadnym piśmie terminu, do którego właściciel ma podłączyć nieruchomość do sieci, to jak egzekwować obowiązek nałożony na właściciela?
 • Jak poradzić sobie z problemem jakości odprowadzonych oczyszczonych ścieków. Ludzie założyli oczyszczalnie i umywają ręce
 • Czy badania ścieków powinien okresowo wykonywać właściciel?
 • Jeśli indywidualna oczyszczalnia spełnia normy substancji zanieczyszczających, określonych w rozporządzeniu, istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości wykonywania badan do 2 rocznie?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy mieszkaniec zgłasza nam, że ma przydomową oczyszczalnię dopiero w momencie, kiedy zostanie wezwany na kontrolę szamba, np. po roku eksploatacji? Kto nakłada karę za niezgłoszenie takiej sytuacji i w jakim postępowaniu?
 • Co zrobić, gdy mieszkaniec nie zgłasza posiadania oczyszczalni, a sprawa użytkowania oczyszczalni wychodzi podczas kontroli?
 • Czy organem ochrony środowiska w tym wypadku jest wójt?
 • Jeśli nie wystawimy mandatu to i tak mieszkaniec musi zgłosić instalację w trybie art. 152?
 • Czy powinniśmy opracować druk zgłoszenia?
 • PRZYKŁAD: powstaje nowy budynek na działce sąsiedniej (gminna droga). Istnieje sieć kanalizacji, ale o rzędnych terenu wyższych w stosunku do omawianej działki i budynku, w związku z czym nie ma możliwości przyłączenia grawitacyjnego. Inwestor chce wybudować oczyszczalnię. Czy możemy zgodzić się na takie rozwiązanie? Czy musimy wydać warunki na ciśnieniowe przyłączenie?
 • Czy przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców jest obowiązkowe?
 • Czy wskazać konkretny termin w piśmie, kiedy przychodzimy?
 • Czy policja może wejść na posesję bez nakazu?
 • Jeżeli w gminie nie ma ewidencji zbiorników bezodpływowych, od czego najlepiej zacząć jej tworzenie, czy od informacji o tym aby mieszkańcy dokonali zgłoszeń (dając im opracowany druk zgłoszeń), a w dalszej kolejności kontrola domostw? Czy jest inne wyjście z sytuacji?
 • Jaka aplikacja może pomóc w tworzeniu ewidencji?
 • W jaki sposób powiadomić PINB
 • Podczas kontroli okazało się, że gospodarstwo nie ma zbiornika bezodpływowego, ani przydomowej oczyszczalni. Jak w takiej sytuacji wykonać krok po kroku przeprowadzić procedurę?
 • Kto pokrywa koszty podłączenia do sieci? Czy projekt i podłączenie jest w gestii właściciela nieruchomości?
 • Co w przypadku braku uchwały o górnych stawkach? Jak wydać decyzję o wykonaniu zastępczym?
 • Jak rozumieć wyroki WSA (II/GD 70/13, II SA/GD 332/17, II SA/Gd 554/17), które mówią, że obowiązek przyłączenia do kanalizacji jest wykonany na etapie złożenia wniosku o przyłączenie do kanalizacji?
 • Jak rozwiązać problem braku szamba w zabudowie wielorodzinnej? Jest wychodek i 4 różnych właścicieli, w tym KOWR. Kto i jak powinien się tym zająć?
 • W czasie kontroli nie przedłożono dowodów wywozu nieczystości. Wezwany do okazania dowodu petent nie zgłosił się do urzędu. Co robić dalej?
 • Jak postępujemy w sytuacji nielegalnego odprowadzania ścieków do sieci deszczowej. Wykonane zostanie zadymianie sieci. Istnieje prawdopodobieństwo, że to osoba zamieszkująca ogrody działkowe. Prawdopodobnie nie ma szamba. Czy w takim miejscu można nakazać budowę szamba, jeśli nie jest to miejsce przeznaczone do zamieszkiwania? PINB?
 • Czy dom typu holenderskiego musi być wyposażony w zbiornik/przydomową oczyszczalnię?
 • Jeżeli nieruchomość nie należy do ogródków działkowych, tylko jest zamieszkiwana sezonowo, np. pół roku, co wtedy?
 • Jak sprawdzić, w przypadku odprowadzania ścieku do deszczówki, kto to robi? rozkopywać?
 • WZÓR PISMA, z rozpisaną procedurą postępowania, w razie nielegalnego odprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej
 • Czy oświadczenie można wpisać do protokołu, czy właściciel powinien dołączyć osobny dokument?
 • Pod jakim JRWA prowadzone są ewidencje lub RDR?
 • Czy za nierzetelne sprawozdanie jest kara, czy wezwanie do korekty?
 • Jeżeli urząd nie wykupi tej aplikacji, to możemy dostać takie pismo mailem?
 • 6324-ewidencja i rejestr RDR?
 • Jak rozwiązać kwestię zawartych umów z przedsiębiorcami na wywóz odpadów? W finansach, czy na stanowisku, gdzie prowadzona jest gospodarka wodno-ściekowa? Najpierw wydaje się zezwolenie, czy najpierw umowę?
 • Czy umowa jest też wymagana w przypadku mieszkańca posiadającego przydomową oczyszczalnię? Jaki paragraf o tym mówi?
 • Jak postąpić w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, jak przymusić do przyłączenia do kanalizacji lub regularnego wywozu?
 • Jak zmienią się przepisy od 1 stycznia 2023 r.?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy mieszkańcy nieruchomości nie odbierają poczty? Dwa razy wysłano awizo, oględziny niemożliwe, nikt nie otwiera drzwi. Jak należałoby postąpić z nieczystościami/odpadami
 • Jakie będą konsekwencje dla gminy, jeśli nie podejmie żadnych działań w stosunku do nieruchomości, która ma możliwość podłączyć się do kanalizacji, a tego nie zrobiła. Nieczystości ze zbiornika nie wywożą.


Jak powinna wyglądać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych?

 • Co ma zrobić gmina w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych?
 • Jakie dokumenty powinna posiadać osoba fizyczna? Faktura i umowa wystarczy?
 • Czy umowa ustna też jest umową zawartą z wykonawcą, który odbiera nieczystości ciekłe?
 • Jakie informacje musi zawierać rachunek z odbioru nieczystości?
 • Jak uzyskać listy osób, które mają podpisane umowy z firmami wywożącymi nieczystości, gdy te zasłaniają się ustawą RODO ?
 • Jak współpracować z firmami odbierającymi nieczystości płynne, aby otrzymywać od nich rzetelne dane? Czy gmina ma obowiązek prowadzenia dokumentacji wywozu nieczystości z firmą odbierającą odpady?
 • Jak walczyć z nieuprawnionymi prywatnymi firmami, które przewożą/odbierają odpady od mieszkańców bez umowy z gminą?
 • Jak wyłapywać osoby próbujące uniknąć podpisania umowy o odbiór nieczystości płynnych?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku gdy, mieszkańcy nie przedstawiają rachunku za odbiór nieczystości? Jak to egzekwować? W jaki sposób naliczać kary?
 • Kto może przeprowadzić kontrole?
 • Jak zorganizować kontrole mieszkańców i na co zwracać uwagę podczas takiej kontroli?
 • Z jaką częstotliwością powinny odbywać się kontrole?
 • Jak powinna wyglądać kontrola „zza biurka”?
 • Jakie są zadania gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych?
 • Jak kontrolować przydomowe oczyszczalnie? W jaki sposób? Na podstanie dokumentacji? Czy została dobrze zamontowana? Jak kontrolować z punktu widzenia gminy?
 • Czy trzeba informować o kontroli, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba?
 • Co zrobić, jeśli mieszkaniec nie chce wpuścić urzędnika na posesję? Czy dzwonić na policję?
 • Co jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli? Czy wystarczające jest upoważnienie wójta? Ilu pracowników gminy powinno uczestniczyć w kontroli? Czy przedstawiciel służb mundurowych np. policji czy straży miejskiej/gminnej powinien również być obecny?
 • W jaki sposób przeprowadzać kontrole bez straży miejskiej ?
 • Czy przy kontroli musi być właściciel? Z kim można dokonać lustracji? Z pełnomocnikiem,/os. upoważnioną, co jeśli go nie ma? Odstępować od kontroli?
 • Czy wizje lokalną można uznać za kontrole?
 • Jakie kary grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 • Jak weryfikować sprawozdania kwartalne składane przez przedsiębiorców?
 • W jaki sposób nakłonić przedsiębiorców odbierających nieczystości do składania sprawozdań gminie? Czy gmina może żądać od przedsiębiorców imiennego sprawozdania (ile, od kogo odebrali, jaka była częstotliwość)?
 • W jaki sposób egzekwować oddawanie nieczystości z lokalnych przedsiębiorstw np. lokali gastronomicznych - jako ścieków przemysłowych, a nie bytowych, jak to zazwyczaj bywa? Jakie sankcje gmina może nałożyć na takiego przedsiębiorcę?
 • Jak gmina powinna kontrolować podmioty gospodarcze w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych i stałych?
 • W jaki sposób rozwiązać problemy z nieruchomościami niezamieszkałymi? Co zrobić, jeśli właściciele twierdzą, że nie mieszkają, więc nie płacą?
 • Jak z ramienia urzędu, kontrolować przewoźników odbierających nieczystości ciekłe ?

2. Elektroniczna ewidencja. Jak ją tworzyć, jakie programy mogą okazać się pomocne?

 • Jak powinna wyglądać ewidencja nieczystości ciekłych, krok po kroku?
 • Czy ewidencjonować przydomowe zbiorniki, gdzie to robić i jak?
 • Jakie dane powinny się znaleźć w ewidencji?
 • Jak ewidencjonować nieczystości z budynków wielorodzinnych?
 • Elektroniczna ewidencja, wprowadzenie techniczne. Jak ją tworzyć, jak ją aktualizować?
 • Jakie programy mogłyby być ułatwieniem dla pracowników przy wprowadzaniu danych do elektronicznej ewidencji?
 • Czy dane dotyczące nieczystości ciekłych można wprowadzać do tej samej bazy, co gospodarkę odpadami?
 • Jak wprowadzić elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków? Jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • W jaki sposób egzekwować od mieszkańców przystąpienie do ewidencji?
 • Czy możemy nakazać mieszkańcom przystąpienie do ewidencji? Czy istnieje taki obowiązek?
 • Mieszkańcy posiadają przydomowe oczyszczalnie, a tego nie zgłosili, jak ich do tego zmotywować?
 • Jak zmobilizować mieszkańców do składania deklaracji, o posiadaniu zbiorników bezodpływowych ? Czy są jakieś konsekwencje podania nieprawdy w deklaracji, jakie?
 • Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Czy istnieje przepis, dzięki któremu gmina może ukarać mieszkańca za niezgłoszenie zbiornika do ewidencji?
 • W jaki sposób mobilizować gminę/ współpracowników do działania w temacie ewidencji nieczystości ciekłych?
 • Czy są jakieś sankcje za brak ewidencji?

3. Nielegalne odprowadzanie ścieków, nieszczelne zbiorniki, niechęć mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnych. Jak sobie z tym radzić, gdzie szukać wsparcia?

 • Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?
 • Jak karać osoby, które nielegalnie odprowadzają ścieki?
 • Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?
 • W jaki sposób zniwelować ilość nielegalnych zbiorników bezodpływowych?
 • Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby odpowiednio zagospodarowywali nieczystości ciekłe oraz podpisali umowy z firmą odbierającą nieczystości?
 • Jaki organ gmina, czy nadzór budowlany ma sprawdzać szczelność obiektów?
 • W jaki sposób i kto powinien posiadać próby szczelności? Gmina, czy właściciel?
 • Czy pracownicy urzędu są w stanie sprawdzić szczelność szamba?
 • Co robić w przypadku nieszczelnych szamb?
 • Jak poradzić sobie z problemem przeciekających zbiorników, które przez powodzie czy deszcz powodują zanieczyszczenie środowiska?
 • Czy w przypadku podejrzenia, że przydomowa oczyszczalnia nie działa prawidłowo, gmina ma uprawnienia do przeprowadzenia badania? Jakie postępowanie przeprowadzić w ramach sprawdzenia?
 • Jak zwiększyć poziom skanalizowania gminy?
 • Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia mieszkańców do kanalizacji?
 • Jak przeprowadzić procedurę podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej?
 • Jakie czynności ma wykonać gmina w przypadku niewykonania przyłącza kanalizacyjnego?
 • Jak sprawdzić, czy mieszkaniec nie wykonał nielegalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
 • Jak zorganizować odbiór zastępczy?
 • W jaki sposób nakładać na właścicieli nieruchomości decyzje związane z nakazem wywozu nieczystości?
 • Zbiorniki bezodpływowe, podłączenie do kanalizacji – cała procedura, wezwania, zawiadomienia, egzekwowanie wywozu. Jakie dokumenty potrzebne są podczas postępowania?
 • Co montować zbiorniki bezodpływowe, czy przydomowe oczyszczalnie ? Jeśli miejscowe plany przyjmują montaż zbiorników bezodpływowych przed wybudowaniem sieci, a inwestor chce przydomową oczyszczalnie? Kto powinien decydować? Sąd, orzecznictwo, czy miasto?
 • Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?
 • Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków?
 • Czasem ilość wody zużytej, nie równa się z ilością ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?
 • Jak ustalać odpowiednią ilość zużytej wody i jak określać jej stawkę za metr kwadratowy?
 • Jak postępować z mieszkańcami, u których widać, że zużycie wody jest bardzo duże, a odbiór bardzo mały?
 • Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo? Czy należy regulować częstotliwość opróżniania?
 • Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Co z osobami, które nie mieszkają na działce przez część roku lub oszczędnie gospodarują wodą - jaka powinna być częstotliwość wywozu nieczystości?
 • Co zrobić, gdy mieszkaniec mówi, że nie wie, jaka jest pojemność zbiornika bezodpływowego?
 • Skąd wziąć dane techniczne zbiornika bezodpływowego?
 • Czy odległości wskazane w rozporządzeniu są jednakowe dla wszystkich działek, bez względu na to gdzie zbiornik będzie ustawiony, czy i kiedy można zastosować łagodniejsze zasady?
 • Nowe uchwały dotyczące aglomeracji ściekowej – jakie zmiany ze sobą niosą
 • Jak urzędnik może reagować na skargi mieszkańców, dotyczące zalewania przez sąsiada posesji, czy nieprzyjemnego zapachu? Jakie gmina ma możliwości w tym zakresie?
 • Jak postępować w przypadku donosów sąsiedzkich, że ktoś wylewa ścieki w grunt, do rowu, na pole?
 • Czy gmina ma prawo zażądać wyników badań nieczystości odprowadzanych do rowu z oczyszczalni ścieków?
 • Jak przeprowadzić procedurę, gdy ktoś nie ma szamba? Jak ją prawidłowo przeprowadzić?
 • Czy gmina może/powinna angażować się wymianę szamb? Jak później zmusić właścicieli do opłaty?
 • Jak ustalać wysokość opłat za wywóz nieczystości płynnych od mieszkańców?

Prowadzący

Ewa Łabno - wieloletni pracownik administracji samorządowej od ponad 10 lat w zakresie gospodarki odpadami oraz nieczystości ciekłych, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych w Urzędzie Miasta, a wcześniej praca w firmie prywatnej z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i nieczystości ciekłych. Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Śląskiego z zakresu ochrony środowiska.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
17 lutego 2023
od 539.00
31 marca 2023
od 539.00
23 maja 2023
od 539.00
03 lipca 2023
od 539.00
15 września 2023
od 539.00
03 listopada 2023
od 539.00
14 grudnia 2023

Podobne szkolenia