Wideoszkolenie: Rejestr Instytucji Kultury

Jak uzupełnić rejestr, gdy następują zmiany? Czy pełny odpis to kserokopia ksiąg rejestrowych? Czy za odpis dla instytucji kultury należy pobierać opłatę skarbową ? Jak ma wyglądać stosowanie pieczęci urzędowych na odpisach? Czy w momencie, gdy statut ulega zmianie i wchodzi nowa uchwała, to pod poprzednim wpisem powinno się wpisywać „nieaktualny”, czy też wpisywać to kursywą? Jakie są dane, które trzeba wpisywać przy procesie łączenia instytucji ?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów kultury, promocji, sekretarzyw urzędach miast i gmin, urzędników zajmujących się rejestracją instytucji kultury.

Jak prawidłowo prowadzić księgę rejestrową?
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami urzędów z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z rejestrem instytucji kultury i zawarliśmy je w programie szkolenia. Podczas szkoleniu dowiedzą się Państwo między innymi: Jak uzupełnić rejestr, gdy następują zmiany? Czy pełny odpis to kserokopia ksiąg rejestrowych? Czy za odpis dla instytucji kultury należy pobierać opłatę skarbową ? Jak ma wyglądać stosowanie pieczęci urzędowych na odpisach?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Wnioski o odpisy - co powinny zawierać? SZABLON
 • Czy w momencie, gdy statut ulega zmianie i wchodzi nowa uchwała, to pod poprzednim wpisem powinno się wpisywać „nieaktualny”, czy też wpisywać to kursywą?
 • Jak stosować pieczęci urzędowe na odpisach?
 • Jakie są dane, które trzeba wpisywać przy procesie łączenia instytucji ?
 • Jak prawidłowo powinno uzupełniać się dane w elektronicznej wersji rejestru?
 • Czy w przypadku zmiany nazwiska dyrektora (zmienia na dwuczłonowe lub z powodu rozwodu) należy wykreślić go w rejestrze, mimo że to ta sama osoba?
 • Czy za odpis dla instytucji kultury należy pobierać opłatę skarbową za taki dokument?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wnioski o odpisy - jak powinny one wyglądać? Co powinno być w nich zawarte? SZABLON

oWzór odpisu pełnego

oWzór odpisu skróconego

 • Jak ma wyglądać zamieszczona na stronie informacja o rejestrze oraz sposób udostępniania zawartych w nim danych - co należy mieć przygotowane? SZABLON
 • Różnice między odpisem skróconym a pełnym – porównanie odpisów


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

• Czy opłata skarbowa powinna być pobrana również za odpis skrócony?

• Czy biblioteka miejska podlegająca pod instytucję kultury musi uiścić opłatę za odpis?

• Czy odpis może podpisać burmistrz?

• Samorząd jest organizatorem instytucji kultury. Czy taka instytucja jest zobowiązana do opłaty skarbowej?

• Jak wygląda odpis skrócony?

• Czy odpis sporządzamy w dwóch egzemplarzach – jeden dla wnioskodawcy, a drugi pozostawiamy w aktach JRWA?

• Czy z chwilą dokonania wpisu powinniśmy zrobić wydruk z rejestru i pozostawić go w aktach?

• Czy w księdze rejestrowej wykreślamy nieaktualne wpisy?

• Na jakiej podstawie pobieramy opłatę za wydanie odpisu?

• Wpis sprawozdania dokonywany był na wniosek dyrektora, który złożył komplet sprawozdań wraz z zarządzeniem o przyjęciu sprawozdania i pismem o dokonanie wpisu. Czy jest to prawidłowe?

• Czy potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej podpinamy do wniosku?

• Czy przy rejestrze powinny być oryginały sprawozdań i zarządzeń?

• Czy instytucje powinny składać dodatkowe egzemplarze?

• Czy konieczne jest własne zarządzenie, jeżeli rozporządzenie określa wzory?

• Czy przyjęcie zarządzenia wynika z przepisów?

• Czy od 21.05.2012 wszystkie wpisy dokonujemy w formie elektronicznej? Co z wpisami przed tą datą?

• Czy wydając odpisy z rejestru podpisujemy się na egzemplarzu dla instytucji?

• Czy błędne jest wpisywanie w księdze w dziale III wybranych kwot z bilansu?

• W którym miejscu na BIP-ie zamieszczamy RIK?

• Czy można połączyć ośrodek kultury z biblioteką, ale trzeba uzyskać pozytywną opinię ministerstwa? Co z konsultacjami z mieszkańcami?

• Czy na BIP-ie rejestr powinien być zamieszczony w formacie PDF?

• Czy w RIK trzeba wpisywać zmiany do statutu, czy teksty jednolite?

• Kto kontroluje RIK?

Księga rejestrowa: pokazanie krok po kroku księgi rejestrowej i wyszczególnienie najważniejszych rzeczy

• Czy w momencie, gdy statut ulega zmianie i wchodzi nowa uchwała, to pod poprzednim wpisem powinno się wpisywać „nieaktualny”, czy też wpisywać to kursywą?

• Gdy uchwała nagle traci moc, to co tu wpisać: ”nieaktualna” czy “ traci moc”?

• Wpisywanie, wykreślanie, korekty: czy należy robić to pod wpisem?

• Czy pisma składane przez instytucje z prośbą o zmiany wpisu w rejestrze, powinny być rejestrowane w osobnym dziale, czy powinny mieć numer księgi rejestrowej?

• W jaki sposób rejestrować i w jaki sposób wpisywać pisma, które spływają od instytucji?

• W przypadku pełnomocników lub zastępców jest rubryka o wpisywaniu pełnomocnictwa (księga się rozrasta). Czy nie byłoby możliwości napisania „powołanie zastępcy lub głównego księgowego”? Czy to nie mogłoby być załącznikiem do księgi rejestrowej, a nie wpisywane wprost?

• Jak powinien wyglądać zapis, gdy dana uchwała przestaje obowiązywać?

• Które rubryki powinny być uzupełniane, aktualizowane?

• Gdy zmienia się dyrektor, jak to powinno być zmieniane? Czy on sam powinien to zgłosić, czy jednostka podległa?

• Czy wpisać filie bibliotek, czy nie? (nie mają cyfrowych identyfikatorów)

• Czy filie bibliotek są wyodrębnione jako jednostki i czy ujmować je w księdze rejestrowej?

• Czy filia to jednostka organizacyjna wyodrębniona przez jednostkę kultury?

• Jakie elementy muszą być wpisywane poza sprawozdaniami: czy musi być stanowisko głównego księgowego?

• Cyfrowy identyfikator instytucji - Czy wpisywać NIP czy REGON?

• Omówienie pozycji wypisu z rejestru instytucji kultury

• Czym jest rejestr a czym księga? Co gdzie powinno się znaleźć? (raz jest używany rejestr, a raz księga w rozporządzeniu od 2012r.)

• Co w momencie, gdy prowadzimy księgę bardzo długo i instytucja chce pełny odpis? Czy dostaje wszystko łącznie z wpisami “nieaktualne”?

• Skąd biorą się różnice w rejestrach upublicznionych?

• Czy data wpisu w księdze to ta, w którym dniu zostało to wpisane, czy data zmiany?

• Co wpisywać po kolei w tabelkach?

• Czy w rubryce “przedmiot działalności instytucji” należy wpisywać krótką informację, czy rozwiniętą? Czy wskazywać na cel, przedmiot?

• Dział 3 dotyczący “mienia instytucji kultury” - co roku wpisywane są sprawozdania o mieniu instytucji kultury, ale czy to trzeba robić?

• Jak dokonywać zmian i wykreśleń kart należących do konkretnej instytucji?

• Przykład: Była zmiana uchwały w bibliotece i dotyczyła zmiany siedziby filii: w której kolumnie i w jakim dziale należy to zawrzeć?

• Jak dokonywać zmian np. jeśli jest zmiana treści aktu utworzenia instytucji kultury - jak to zamieszczać w księdze rejestru?

• Co powinno się wpisać w miejsce „data powstania jednostki”, gdy nie istnieje konkretna data, ponieważ jednostka powstała po wojnie?

Odpisy - co tak naprawdę oznacza odpis z ksiąg?

• Co tak naprawdę oznacza odpis z ksiąg?

• Czy pełny odpis to kserokopia ksiąg rejestrowych?

• Czy jest możliwość odpisu skróconego z ksiąg rejestrowych?

• Wydawanie odpisów np. gminy ośrodek kultury zwraca się o wydanie odpisu i w nadzorze jest wzór, w którym znajduje się mienie instytucji kultury i mamy tam datę kolejnych zmian -co tutaj wpisywać? Czy powielać sprawozdania finansowe w tym mieniu? Czy należy wykazać w tym mieniu np. wyposażanie?

• Czy pełny odpis powinien zawierać też wykreślenie, czy tylko aktualne wpisy?

• Czy za odpis rejestru należy brać odpłatę? Jak należy go traktować? Za wypisy według rozporządzenia należy pobierać odpłatność, jednakże odpis rejestru nie jest sformułowany

• Czy za instytucje kultury jest opłata skarbowa za taki dokument?

• Czy pobierać opłaty od instytucji kultury, czy nie?

• Jak realizować taką opłatę?

• Jak ma wyglądać stosowanie pieczęci urzędowych na odpisach?

• Czy w przypadku wydawaniu odpisu skróconego należy obić go pieczątkami burmistrza z herbem czy godłem?

• Czy jeśli urzędnik ma upoważnienie od burmistrza, to powinien podpisywać odpis pieczątką „z upoważnieniem”?

• Czy na odpisie, który życzy sobie instytucja, należy przybijać pieczątki “zgodna z oryginałem”?

• Czy pieczęć powinna być umieszczona na każdej stronie czy tylko na ostatniej?

• Czy jeżeli ktoś przychodzi z naszej instytucji i potrzebują odpisu pełnego lub skróconego, jak to jest regulowane? Czy należy pobierać pieniądze od naszej instytucji? Czy tylko od osób z zewnątrz?

• Czy jest obowiązkiem przyjmować uchwałą wzory odpisów?

• Czy wymóg wnioskowania na piśmie o odpis jest wymogiem bezwzględnym? Czy wystarczy np. telefon z prośbą o odpis?

• Czy odpis musi być wydawany na kogoś? Np. na wniosek dyrektora (czy ma być zawarta ta informacja)

Jak prawidłowo powinien przebiegać wpis danych do rejestru?

• Czy istnieje uregulowanie, do ilu dni należy zatwierdzić wpis i czy powinno zostać to dokonane w konkretnym terminie?

• Które tematy powinny być wpisywane przez organizatora instytucji, a które powinny być wpisywane w związku z tym, że instytucja to zgłasza?

• Są osoby, które przeszły na emeryturę - czy ktoś przejmuje ten wpis? Czy wpisujemy nowa osobę, czy tę, która kiedyś tego wpisu dokonywała (czy np. wpisać dwie osoby?)

• Co w sytuacji, gdy instytucje istnieją kilka lat, a okazuje się, że rejestru nie ma?

• Jak interpretować zapisy samego rozporządzenia? Od 2012 trwa problem

• Czy można dokonywać zmian w numeracji w rejestrze?

• Czy każde zastępstwo ma zostać zapisane? Np. gdy ktoś ma urlop roczny?

• Omówienie pozycji wypisu z rejestru instytucji kultury

• Czy tylko na wniosek instytucji można dokonać wpisu? Czy sami z siebie urzędnicy mogą go dokonać?

Jakie dane są potrzebne do łączenie instytucji? Jak prawidłowo powinientaki procesprzebiegać?

• Czy wpisujemy likwidację instytucji kultury w momencie, gdy łączymy instytucję w jedną? Jak to powinno być wypisane z rejestru instytucji kultury? (przygotowanie pełnego odpisu)

• Czy opinie biblioteki są wiążące co do dalszych kroków?

• Czy gdy opinia jest negatywna, to dalej łączymy, czy przekreślamy?

• Co powinien zawierać akt połączenia, a co powinno być w statucie, by nie powielać tych rzeczy?

• Terminologia łączenia – co, kiedy należy zrobić przed procesem i w trakcie łączenia instytucji?

• Czy jeżeli w uchwale o zamiarze jest wskazana nazwa wstępna połączona, to czy trzeba później się jej trzymać?

• Jakie są dane, które trzeba wpisywać przy procesie łączenia?

• Różne zapisy uchwał: np. inne zapisy ma biblioteka, a inny ośrodek kultury: jak w takiej sytuacji to zrobić w procesie łączenia, co wziąć pod uwagę?

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczną wersje rejestru?

• W jaki sposób zabezpieczać elektroniczną wersję rejestru? Czy w ogóle należy ją zabezpieczać?

• Jak powinna wyglądać taka wersja?

• W wersji elektronicznej forma tabeli narzucona jest z góry (wąskie kolumny) i wpisywanie powoduje nieczytelność i stresogenność - czy trzeba dosłownie wpisywać dane (przez co tabela robi się obszerna), czy może wpisywać tylko najważniejsze punkty dotyczące pełnomocnictwa?

• Jak zmieniać na stronie wprowadzone zmiany?

• Wzór zamieszczony na stronie gminy, urzędu - jak to pobrać, w jakiej formie?

• W jakiej formie umieszczać to na BIP-ie ?

• Jak często aktualizować rejestr na BIP-ie? Od razu gdy jednostki składają informacje o zmianie u nich, np. zmiana dyrektora? Czy jeden raz w roku w określonym terminie?

• Czy obecnie ma istnieć tylko wersja elektroniczna?

• Jak często i kiedy należy wykonać publikacje na BIP-ie?

• Obsługiwanie elektronicznej księgi rejestrowej - na czym to polega?

• Czy wersja elektroniczna powinna zawierać tylko aktualne statuty czy też starsze?

Co powinna zawierać papierowa wersja rejestru?

• Co powinna zawierać?

• Czy trzeba zbierać podpisy fizycznie, czy wystarczy upoważnienie?

• Przechowywanie dokumentów związane z rejestrem: które w jakim miejscu należy przechowywać?

Zmiany - jak uzupełnić rejestr, gdy następują zmiany?

• Czy w przypadku zmiany nazwiska dyrektora (zmienia na dwuczłonowe lub z powodu rozwodu) należy wykreślić go w rejestrze, mimo że to ta sama osoba?

• Co w sytuacji, gdy zmienia się dyrektor: jak to powinno być zmieniane w rejestrze? Czy on sam powinien to zgłosić, czy jednostka podległa?

• Przykład: Pani odchodziła w lutym na emeryturę, ale potem została zatrudniona na czas określony (rok) - najpierw rozwiązano umowę, a potem znów została zatrudniona na czas określony - co wpisać w takiej sytuacji?

• Po dokonywaniu zmiany dyrektora: czy wpisuje się, że jest „nieaktualny” i pod kolejnym numerem wpisujemy nowego dyrektora? np. jest zmiana dyrektora/księgowej i mamy, że księgową jest “Zofia Nowak” w wersie 1 i następuje zmiana, i czy w następnym wersje 2 wpisujemy, że nowym księgowym jest “Zosia Kowalska”? Czy też zmiana powinna być wpisana pod pozycją 1?

• Co jeśli wpis był dokonywany, kiedy powstała instytucja i doszło do zmiany, czy wtedy wpisywać jedną datę, czy dwie?

• Ujednolicone zmiany dyrektora/księgowej: jak to powinno formalnie wyglądać?

• Jakie elementy muszą być wpisywane poza sprawozdaniami? Czy musi być stanowisko głównego księgowego?

• Jaki jest prawidłowy zapis, gdy dana uchwała przestaje obowiązywać?

• Jak można skorygować błąd, który zrobiło się kiedyś? Czy w uwagach to wpisać?

• Przykład: Pełna nazwa „miejski dom kultury” i zmieniamy jego nazwę - czy wystarczy kreska i “zmiana uchwały”, czy mamy dopisać na czerwono “wpis nieaktualny” i kreska?

Jakie uprawienia powinni mieć urzędnicy?

• Jakie uprawnienia muszą mieć urzędnicy?

• Kto w gminie wydaje upoważnienie, czy to jest specjalna procedura?

• Jak właściwie powinien wyglądać zapis upoważnienia? (podstawa prawa)

• Przykład: Pani ma upoważnienie od burmistrza na dokonywanie wpisów, zmian oraz wykreśleń wpisów w księgach rejestrowych: czy takie upoważnienie jest wystarczające?

Jak prawidłowo powinny przebiegać sprawozdania finansowe?

• Czy wpisu należy dokonać w dniu fizycznego złożenia, czy w dniu sprawozdania? Po zatwierdzeniu, czy od razu?

Akta rejestrowe

• Czy akta rejestrowe mają być przekazywane do archiwum po 5 latach, czy w momencie zlikwidowania instytucji?


Najnowsze zagadnienia

 • Czy opłata skarbowa powinna być pobrana również za odpis skrócony?
 • Jak wygląda procedura tworzenia nowej instytucji, którą docelowo ma kierować dyrektor innej istniejącej już instytucji? Ma powstać nowe muzeum, którym kierować ma dyrektor biblioteki.
 • Czy biblioteka miejska podlegająca pod instytucję kultury musi uiścić opłatę za odpis?
 • Czy odpis może podpisać burmistrz?
 • Samorząd jest organizatorem instytucji kultury. Czy taka instytucja jest zobowiązana do opłaty skarbowej?
 • Jak wygląda odpis skrócony?
 • Czy odpis sporządzamy w dwóch egzemplarzach – jeden dla wnioskodawcy, a drugi
 • pozostawiamy w aktach JRWA?
 • Czy z chwilą dokonania wpisu powinniśmy zrobić wydruk z rejestru i pozostawić go w aktach?
 • Czy w księdze rejestrowej wykreślamy nieaktualne wpisy?
 • Na jakiej podstawie pobieramy opłatę za wydanie odpisu?
 • Wpis sprawozdania dokonywany był na wniosek dyrektora, który złożył komplet sprawozdań wraz z zarządzeniem o przyjęciu sprawozdania i pismem o dokonanie wpisu.
 • Czy jest to prawidłowe?
 • Czy potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej podpinamy do wniosku?
 • Czy przy rejestrze powinny być oryginały sprawozdań i zarządzeń?
 • Czy instytucje powinny składać dodatkowe egzemplarze?
 • Czy konieczne jest własne zarządzenie, jeżeli rozporządzenie określa wzory?
 • Czy przyjęcie zarządzenia wynika z przepisów?
 • Czy od 21.05.2012 wszystkie wpisy dokonujemy w formie elektronicznej? Co z wpisami
 • przed tą datą?
 • Czy wydając odpisy z rejestru podpisujemy się na egzemplarzu dla instytucji?
 • Czy błędne jest wpisywanie w księdze w dziale III wybranych kwot z bilansu?
 • W którym miejscu na BIP-ie zamieszczamy RIK?
 • Czy można połączyć ośrodek kultury z biblioteką, ale trzeba uzyskać pozytywną opinię
 • ministerstwa? Co z konsultacjami z mieszkańcami?
 • Czy na BIP-ie rejestr powinien być zamieszczony w formacie PDF?
 • Czy w RIK trzeba wpisywać zmiany do statutu, czy teksty jednolite?
 • Kto kontroluje RIK?

Prowadzący

ANETA KMITA – od 2007 roku zajmuję się finansami publicznymi, a od 2016 roku pracuje jako Główny Specjalista w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W Wydziale zajmuję się sprawami finansowymi oraz ma nadzór merytoryczny nad instytucjami kultury. Głównie zajmuję się przyznawaniem, przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla instytucji kultury. Rozlicza też datacje uzyskane przez Wydział. Prowadzę rejestr instytucji kultury (dokonywanie wpisów, odpisów i wykreśleń z rejestru), zajmuję się powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów instytucji kultury (przygotowywaniem zarządzeń, powoływaniem komisji konkursowej, organizacją posiedzeń…). Prowadzi też kontrole w instytucjach kultury. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz studia podyplomowe o kierunku „Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej”.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia