Wideoszkolenie: Dyżury aptek i zmiany w Prawie Farmaceutycznym

​Jakie zmiany zaszły w organizacji dyżurów aptek od 1 stycznia 2024 r.? W jaki sposób będzie trzeba finansować apteki? Kto i na jakiej podstawie stwierdza, że potrzeby ludności nie są zaspokojone i należy wprowadzić dyżury? Czy w niedziele i święta powinny odbywać się dyżury nocne? Jak zapewnić elektroniczną komunikację między powiatem, zarządem i aptekami? Czy w związku z nowymi przepisami będzie konieczność przeprowadzania kontroli aptek?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie jest skierowane do pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, którzy zajmują się dyżurami aptek.

Dowiedz się na jakiej zasadzie apteki powinny działać w 2024 roku!
Podczas tego szkolenia dowiedzą się Państwo jak apteki powinny funkcjonować na nowych przepisach oraz jakie zapisy powinna zawierać uchwała w sprawie dyżurów aptek.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie zmiany zachodzą w organizacji dyżurów aptek od 1 stycznia 2024 r.?
 • Jakie są zasady finansowania dyżurów aptek?
 • W jaki sposób należy ocenić potrzeby społeczeństwa?
 • Jak wyznaczyć aptekę do pełnienia dyżuru?
 • Jak ustalić nocne i świąteczne dyżury aptek?
 • Jeżeli apteki będą opłacane za pełnienie dyżurów, czy istnieje konieczność dokonywania kontroli?
 • Jak powinna się odbywać komunikacja elektroniczna między aptekami a powiatem?
 • Jak poradzić sobie ze skargami od aptek i od obywateli?
 • Jak reagować na zmiany zachodzące w ciągu roku?

Szczegółowy program szkolenia:

1.Jakie zmiany zachodzą w organizacji dyżurów aptek od 1 stycznia 2024 r.?

 • Jaka ustawa reguluje funkcjonowanie dyżurów aptek?
 • Co zmienia nowelizacja ustawy o refundacji leków? Porównanie starych przepisów do nowych
 • W jaki sposób należy interpretować nowe przepisy?
 • Jakie zmiany zachodzą w powiatach poniżej 40 tys.?/Czy nowelizacja wpływa na powiaty poniżej 40 tys. mieszkańców?
 • Jeżeli miasto ma ok. 18 tys. mieszkańców, natomiast powiat ok. 49 tys., to czy dotyczy go ust. 3 (poniżej 40 tys. mieszkańców) i kolejne powiązane?
 • Czy zmiany obowiązują powiat z siedzibą w mieście, który ma poniżej 40 tys. mieszkańców?
 • Czy jest to prawo miejscowe?
 • Jakie są terminy, jeśli chodzi o wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu dyżurów aptek?
 • Czy uchwała w aktualnym świetle prawa jest aktem prawa miejscowego?
 • Kiedy powinna powstać uchwała odnośnie dyżurów ? Czy mogą się zdarzyć sytuacje, w których taka uchwała nie jest wymagana?
 • Czy uchwałę podejmuje się jedynie w przypadku braku dostępności aptek w godzinach nocnych, niedzielach i dniach świątecznych?
 • Czy pracę nad dyżurami powinno się zacząć w 2023 roku, żeby od 1 stycznia było jasne, jak dyżurują apteki, czy po prostu styczeń 2024 będzie/może być bez dyżurów?
 • Do kiedy należy stworzyć i podnieść uchwałę?
 • Co w sytuacji, gdy nie ma potrzeby podejmowania uchwały?
 • Kto powinien podejmować uchwałę w sprawie dyżuru aptek? Rada czy zarząd powiatu?
 • W jaki sposób opracować uchwałę po nowelizacji?
 • Jaka powinna być forma uchwały? Jakie zapisy powinna uwzględniać?
 • Jak wygląda proces podejmowania uchwały przez zarząd?
 • Na jaki okres można przyjąć uchwałę przejściową? Na 3 miesiące czy pół roku? Czy jest to gdzieś określone w przepisach?
 • Do jakiego momentu można opierać się na starych przepisach?
 • Jak długo można funkcjonować na starych zasadach?
 • Zmiany wchodzą w 2024 roku, z nowelizacji wynika, że dyżury aptek w styczniu 2024 roku nie będą jeszcze ustalone - co w takiej sytuacji?
 • Przykład: zgodnie ze znowelizowanym art. 94 ustawy podmioty prowadzące aptekę zobowiązane są do przekazania zarządowi powiatu rozkładu godzin pracy apteki na 2024 rok najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 roku. Biorąc pod uwagę powyższe, prognozuje się, że uchwała na podstawie zmienionego art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne w przedmiotowej sprawie będzie uchwalona przez zarząd powiatu w marcu 2024 r. Co zrobić z dyżurami do tego czasu?
 • Co zrobić z dyżurami aptek, skoro apteki mają zgłosić gotowość do 31 stycznia?
 • Co z uchwałą w sprawie rozkładu godzin aptek, która aktualnie obowiązuje? Czy nowa uchwała będzie dotyczyła tylko aptek całodobowych? Co z resztą aptek powiatowych? Czy mają tylko corocznie informować o godzinach pracy?
 • Czy należy podjąć nową uchwałę w sprawie godzin aptek powiatowych oprócz uchwały dotyczącej apteki całodobowej?
 • Czy apteki powiatowe tylko informują zarząd o godzinach pracy i sprawa jest zamknięta, czy zarząd może wnieść jakieś zastrzeżenia co do godzin ich pracy? Jakie działania zarząd powinien podjąć?
 • Czy na styczeń 2024 roku można jedynie podjąć uchwałę w sprawie harmonogramu aptek, natomiast nie dyżurów? Czy w późniejszym czasie będzie należało zmienić uchwałę, która będzie obejmowała również dyżury?
 • Czy na styczeń 2024 r. można jeszcze przyjąć uchwałę na starych zasadach?
 • Czy w sytuacji, gdy wchodzą nowe przepisy, uchwała na starych przepisach wygasa?
 • Jakie kroki należy podjąć w celu przygotowania i wdrożenia zmian?
 • Jak wdrożyć zmiany, które wchodzą w życie 1 stycznia 2024 r.? Jak się do tego zabrać?
 • Od czego zacząć ustalać grafik na następny rok?
 • Czy nowe zmiany znoszą obowiązek całodobowej dostępności do apteki?
 • Do tej pory często funkcjonował system wymienny dyżurów (np. dana apteka miała dyżur co tydzień), czy on nadal może funkcjonować?
 • Czy ustawa obejmuje również punkty apteczne?
 • Jakie działania powinni podjąć aptekarze w świetle nowych ustaw/zmian?
 • W jaki sposób należy poinformować zarząd o jego kompetencjach?
 • Jak powinny funkcjonować dyżury po wdrożeniu nowelizacji?

2. Jakie są zasady finansowania dyżurów aptek?

 • Czy dyżury nocne oraz świąteczne będą płatne?
 • W jaki sposób będzie trzeba finansować apteki?
 • Jakie godziny dyżuru są objęte finansowaniem?
 • Jakie godziny działania apteki będzie finansował NFZ, a jakie starostwo?
 • W świetle nowych zmian kto będzie opłacał dyżury aptek? NFZ czy starostwo?
 • Czy dyżury po godzinie 23 powiat będzie musiał partycypować w koszty?
 • Czy w przypadku dodatkowych godzin dyżuru apteki opłatę będzie pokrywało starostwo?
 • Skąd zdobyć pieniądze na dodatkowe godziny pracy apteki?
 • Skąd pozyskać dofinansowanie na dyżury aptek?
 • Czy można uzyskać dofinansowanie od wojewody? Czy w takim przypadku należy złożyć wniosek? Jeśli tak, to jak on powinien wyglądać?
 • Jakie kwoty przysługują aptekom za pełnienie dyżurów?
 • Jakie są koszty wydłużenia dyżurów aptek?
 • Jakie są koszty utrzymania całodobowej dostępności aptek?
 • Czy apteki mogą negocjować stawkę?
 • Co zrobić w przypadku potrzeby całodobowej apteki w miejscowości? Skąd pozyskać środki?
 • Czy jeżeli zarząd powiatu uzna, że podane przez apteki godziny pracy nie zagwarantują zaspokojenia potrzeb ludności w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy i określi szerszy zakres godzinowy dyżurów pełnionych przez aptekę, które sfinansowane muszą być ze środków własnych. Wtedy na jakiej podstawie powiat może wydatkować takie środki? Czy na realizację tego zadania powiat zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych (wydaje się, że w tej sytuacji nie dotyczy ustawa PZP - ale czy tak jest?), czy negocjacji, ustaleń i rozmów z aptekami?
 • Projekt ustawy przewiduje finansowanie pełnienia przez aptekę dyżurów w dzień wolny od pracy oraz w porze nocnej w formie wynagrodzenia ryczałtowego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub przypadku, gdy praca aptek nie zagwarantuje zaspokojenia potrzeb ludności w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy ze środków własnych powiatu.
 • Stawka godzinowa – 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku:
  - od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło będzie 4 242,00 zł brutto, co daje kwotę 148,47 zł brutto za 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru,
  - od lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło będzie 4 300,00 zł brutto, co daje kwotę 150,50 zł brutto za 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru.
 • Jak będą finansowane wynagrodzenia?
 • Co zrobić w przypadku, gdy jest potrzeba całodobowej apteki, natomiast żadna nie zgłasza takiej gotowości? Czy zarząd sam powinien wyznaczyć aptekę?
 • Jak interpretować opłaty NFZ za dzień świąteczny oraz za nocny dyżur podczas dnia świątecznego? Czy NFZ będzie pokrywało 4 czy 6 godzin pracy apteki?
 • W jaki sposób dokonywać zapłaty aptekom? Jak to powinno wyglądać?
 • W jaki sposób powinno odbywać się wystawianie faktur?
 • W jaki sposób należy zawrzeć umowę z apteką?
 • Czy finansowanie ma się odbywać poprzez akt prawny w zakresie zarządu, czy umowy? Jak taka umowa powinna wyglądać?
 • W jakie sposób przekazywać środki na rachunki bankowe?
 • W jaki sposób planować budżet, skoro nie wiadomo, jakie koszty zostaną poniesione względem dyżurów aptek?
 • Jeżeli zajdzie potrzeba wydłużenia godzin pracy apteki, to jak uwzględnić to w budżecie, skoro uchwałę będzie można podjąć po 31 stycznia?
 • Jaką kwotę należy zabezpieczyć w budżecie? Co w przypadku, gdy środki nie zostały zabezpieczone?
 • Co w przypadku niezabezpieczenia kwoty w budżecie? Czy w przypadku konieczności należy pobrać ją z rezerw? Albo przesunięcia?
 • W jaki sposób wyliczyć możliwe koszty dyżurów?
 • Skoro minimalne wartości wynagrodzenia ulegają zmianie, a wartość wynagrodzenia dla apteki to 3,5 wielokrotność tej kwoty, to czy w przypadku podniesienia minimalnej wartości wynagrodzenia należy podejmować nową uchwałę lub nowelizację tej uchwały? Jak wygląda procedura? W jaki sposób to aneksować? Czy ponownie trzeba przechodzić cały proces włącznie z analizą i zbieraniem informacji od aptek?
 • Jakie kryteria należy spełnić, zakładając, że jest to zamówienie publiczne?
 • Czy należy wysłać zapytanie ofertowe?
 • Co w przypadku, gdy rada nie zgodzi się z uchwałą środków finansowych na apteki?
 • Czy pojawią się kontrole RIO?
 • Czy NFZ będzie skłonny podpisać umowę z kilkoma aptekami?

3. W jaki sposób należy ocenić potrzeby społeczeństwa?

 • Odwołując się do art. 94 ust. 3, kto i na jakiej podstawie stwierdza, że potrzeby ludności nie są zaspokojone i należy wprowadzić dyżury?
 • Czy wdrożenie zmian należy rozpocząć od analizy potrzeb mieszkańców?
 • W jaki sposób zarząd powinien dokonać oceny potrzeb mieszkańców? W jaki sposób to zrobić?
 • Art. 94 ust. 9 pkt 3 – analiza poziomu zaspokajania potrzeb – w jaki sposób tego dokonać? Dlaczego jest tu mowa o aptece całodobowej? W jakim to kontekście i jakie to ma znaczenie?
 • Czy ocena potrzeb mieszkańców może opierać się na wysłaniu zapytania do aptek? Izba aptekarska oraz inspektorat farmaceutyczny nie posiadają takich informacji
 • Czy referendum wśród mieszkańców będzie odpowiednim sposobem oceny ich potrzeb?
 • Co powinno się znaleźć w analizie potrzeb społeczeństwa wykonywanego przez zarząd?
 • Co powinna zawierać analiza dostępności aptek w porze nocnej oraz niedziele i święta? Czy informacja, że na terenie powiatu działa apteka, która jest w tym czasie dostępna, wystarczy? Czy w takim wypadku uchwała nie jest wymagana?
 • Czy w analizie powinny znaleźć się informacje od aptek ile i jakie leki sprzedają? Czy apteki są wiarygodnym źródłem informacji, jeśli chodzi o stwierdzenie, jakie potrzeby ma społeczeństwo?
 • W jaki sposób zarząd ma dokonać oceny potrzeb dyżurów?
 • Jak dostosować dyżury aptek do potrzeb mieszkańców?
 • Jak rzetelnie przeprowadzić analizę zapotrzebowania społeczeństwa? Co powinno się w niej znaleźć?
 • Co oznacza zapis “należy uwzględnić lokalne uwarunkowania geograficzne oraz położenie apteki”?
 • Czy są jakieś wytyczne do tego gdzie apteka powinna się znajdować np. centrum miasta, powinien być do niej zapewniony dostęp komunikacją miejską?
 • Jakimi narzędziami zarząd powinien dokonać oceny potrzeb społeczności?
 • Jeżeli w powiecie znajdują się dwa miasta, to czy to konieczne, aby w obu miastach była zapewniona dostępność aptek w godzinach nocnych oraz w niedziele i święta? Czy wystarczy dostępność apteki tylko w jednym mieście?
 • Gdy zarząd uzna, że na terenie powiatu, który liczy więcej niż 40 tys., może wyznaczyć taką aptekę, która będzie pełniła dyżur, zwłaszcza po weryfikacji funkcjonowania na terenie powiatu apteki ogólnodostępnej. To czy jeżeli apteka w powiecie jest apteką ogólnodostępną, to możemy wyznaczyć aptekę, która będzie pełniła dyżur, czy nie? Czy to wyklucza możliwość wydłużenia godzin pracy?
 • Czy zarząd powiatu może ustalić, że nie dokonuje żadnych zmian? Jeśli zmiany nie zostaną dokonane, czy należy wydać taką informację? Gdzie należy ją przesłać/opublikować?
 • Jak wykonać badanie rynku aptekarskiego?
 • Co w przypadku stwierdzenia, że godziny aptek nie zaspokajają potrzeb społeczności?
 • W przypadku, gdy praca aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, zgodna z przekazanymi rozkładami godzin ich pracy, nie zagwarantuje zaspokojenia potrzeb ludności, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy zarząd powiatu ma wyznaczyć w drodze uchwały, aptekę ogólnodostępną do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy. W jaki sposób zarząd powiatu ma wyznaczyć aptekę do pełnienia dyżurów?
 • Jaką formę powinna przybrać analiza zarządu? Czy powinna być to uchwała? A może raczej opinia?

4. Jak wyznaczyć aptekę do pełnienia dyżuru?

 • Czy powiat ma wyznaczać dyżury?
 • Czy dyżury będą dobrowolne, czy obowiązkowe?
 • Jakie są kryteria wyboru apteki?
 • Do kiedy apteki mogą zgłosić się do pełnienia dyżurów?
 • Czy każda apteka ma zgłosić, czy jest czy nie jest w stanie przyjąć dyżuru? Czy powinny się zgłosić jedynie te, które mogą dyżurować?
 • Czy apteki mają dobrowolność w oświadczeniu co do gotowości do dyżuru?
 • W jaki sposób należy poinformować apteki o terminie składania oświadczeń/harmonogramu?
 • W jaki sposób zebrać informacje o pracy aptek? Co jeżeli apteki nie udzielą nam odpowiedzi?
 • Czy dyżury może pełnić jedna apteka?
 • Odnosząc się do art. 94 ust. 3, czy zarząd wyznacza w drodze uchwały jedną aptekę do pełnienia dyżurów? Czy wszystkie apteki mogą dyżurować po kolei? Jeśli chętnych aptek będzie np. dwie, to bierzemy te dwie do dyżurów? Bez opinii wójtów, burmistrza i samorządu aptekarskiego, czy jednak taka opinia jest niezbędna i konieczna?
 • Czy wszystkie apteki muszą wziąć udział w pełnieniu dyżurów?
 • Ile aptek może być wybranych do pełnienia dyżurów? Ile aptek powinno pełnić dyżur? Czy dyżury może pełnić dowolna liczba aptek?
 • Jak wyznaczyć aptekę do dyżuru?
 • Co w przypadku, gdy gotowość do pełnienia dyżuru wyrazi kilka aptek? Czy powinno się wtedy wyznaczyć tylko jedną?
 • Czy można wyznaczyć wszystkie apteki, które się zgłoszą?
 • Jeżeli w powiecie działa apteka całodobowa, jednak zarząd stwierdzi, że nie zapewnia ona odpowiedniej dostępności, to czy wyznaczając dodatkowe apteki, NFZ zawrze z nimi umowy? Czy będzie on respektował wydaną uchwałę?
 • Czy uchwały będą zawsze honorowane przez NFZ?
 • Czy NFZ na podstawie uchwał podpisze umowy z aptekami, które wykaże zarząd?
 • Czy każda apteka co roku do 30 września ma przekazać zarządowi powiatu swój harmonogram?
 • Czy najpierw apteki muszą przekazać godziny pracy, czy najpierw zarząd informuje apteki 21 dni przed wydaniem uchwały o potrzebie wyznaczenia apteki całodobowej?
 • Czy zarząd ma poinformować apteki np. pod koniec tego roku, następnie apteki do 31 stycznia 2024 r. przekazują godziny pracy i ewentualnie deklarują gotowość do pełnienia dyżurów? Od jakiego momentu miałaby obowiązywać uchwała?
 • W 2024 r. wszystkie apteki muszą przekazać zarządowi swój rozkład godzin do końca stycznia?
 • Jak powinno wyglądać oświadczenie o gotowości do dyżuru?
 • Co jeśli apteki nie złożą oświadczenia w odpowiednim czasie?
 • Co zrobić w przypadku braku zgłoszenia gotowości do pełnienia dyżurów przez którąkolwiek z aptek?
 • Co zrobić, jeśli żadna apteka nie chce objąć dyżuru?
 • Jak wybrać aptekę, jeżeli żadna się nie zgłosi?
 • Od właścicieli aptek wpływają oświadczenia o braku wyrażenia gotowości do pełnienia dyżurów z prośbą o nieuwzględnianie danej apteki w zestawieniu dyżurów. Co zrobić w sytuacji, gdy żadna z aptek nie zgłosi gotowości, czy przy wyznaczaniu apteki do pełnienia dyżurów możemy nie brać pod uwagę tych aptek, które złożyły takie oświadczenia?
 • Co w przypadku, gdy wyznaczona apteka nie będzie chciała przyjąć dyżurów? Czy w ogóle może się nie zgodzić?
 • Czy na aptece będzie można wymusić przyjęcie dyżuru?
 • Co w przypadku, gdy żadna apteka się nie zgłosiła, więc wyznaczono jedną, jednak ta nie złożyła oświadczenia, że spełnia odpowiednie kryteria? Jaka jest procedura postępowania? Co jeśli apteka nie chce/odmówi złożenia takiego oświadczenia?
 • W jaki sposób przekonać/zachęcić apteki do przyjęcia dyżurów?
 • Jak przekonać apteki do dyżurów nocnych? Czy można takie dyżury na nich wymusić?
 • Co zrobić w przypadku potrzeby całodobowej apteki w miejscowości? Skąd pozyskać środki?
 • Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 94 zarząd powiatu wyznacza apteki do dyżurów w pierwszej kolejności spośród aptek, które zgłosiły gotowość do pełnienia dyżurów. Co w sytuacji, jeżeli żadna z aptek nie zgłosi gotowości? Co w przypadku zgłoszenia gotowości dwóch lub więcej aptek, do pełnienia dyżurów?
 • Zgodnie z nową regulacją art. 94 ustawy Zarząd Powiatu ma dokonać wyboru apteki ogólnodostępnej, która zostanie wyznaczona do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, biorąc pod uwagę:
  1) potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze, w tym leki recepturowe, wyroby medyczne oraz pozostałe produkty aptek ogólnodostępnych oraz w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej;
  2) lokalne uwarunkowania geograficzne i demograficzne oraz położenie lokalu apteki ogólnodostępnej;
  Co jeżeli wszystkie apteki funkcjonujące na terenie powiatu/miasta na prawach powiatów spełnia to kryterium, ale nie spełnia poniższego:
  3) możliwość zapewnienia przez podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną asortymentu określonego w pkt 1 oraz liczby personelu dostosowanej do zapewniania potrzeb określonych w pkt 1.
 • Problemem wszystkich aptek jest zapewnienie odpowiedniej liczby personelu. Jak zapewnić ten personel?

5. Jak ustalić nocne i świąteczne dyżury aptek?

 • Jak często apteka może/musi wykonywać dyżur nocny?
 • Jak ustalić godziny otwarcia aptek?
 • Czy w niedziele i święta powinny odbywać się dyżury nocne? Czy apteka ma obowiązek działania jedynie przez 4 godziny?
 • Jeżeli apteka jest otwarta do godziny 22, to czy dyżur może się odbywać od godziny 21 do 23? Czy to będzie uznane jako 2 godziny w ciągu? Czy NFZ to uzna?
 • Co zrobić, jeśli apteki deklarują dłuższy czas gotowości do dyżuru, a powiat nie ma funduszy, aby opłacić dodatkowe godziny?
 • Czy jest możliwość ustalenia, że jedna apteka będzie czynna 24 h na dobę? Czy w takim przypadku inne apteki mogą być zwolnione z wykonywania dyżurów nocnych?
 • Co w przypadku, gdy pytając o harmonogram, apteki deklarują, że będą zamykać się np. o godzinie 21? Czy w takim przypadku nie trzeba podejmować uchwały? Czy w takim przypadku należy się im zapłata?
 • Jeśli apteka pracuje do godziny 21, a zgłosi chęć pełnienia dyżuru do godziny 23, to czy NFZ to uzna, skoro są już wypełnione 2 godziny dyżuru?
 • Jeśli apteka deklaruje, że jest otwarta w niedziele i święta, to czy można zrezygnować z uchwały, jeśli chodzi o dostępność w te dni? Czy dostępność jest w takim wypadku zapewniona?
 • Czy dyżury aptek całodobowych należy skrócić?
 • Czy apteka dyżurująca możne znajdować się poza miastem? Co w przypadku, gdy nie ma możliwości dostania się do niej np. autobusami nocnymi?
 • Co zrobić, jeśli kilka aptek nie zgodzi się na wykonywanie dyżurów nocnych?
 • Czy apteki mogą zgłaszać chęć do pełnienia dyżurów do 30 września 2024 r.?
 • Zgodnie ze zmianą art. 94 Prawa farmaceutycznego
 • dyżurem w dzień wolny od pracy – jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w dniach, o których mowa w art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00;
 • dyżurem w porze nocnej – jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00.
 • Jeśli zarząd powiatu wyznaczy aptece dyżur w dzień wolny od pracy w godz. 15:00-18:00, a dyżur w porze nocnej między godzinami 19.00 a 21.00, to apteka będzie miała godzinną przerwę między jednym a drugim dyżurem (między 21:00 a 23:00 będą 3 godziny przerwy). Większość farmaceutów to osoby dojeżdżające do pracy i nie mają możliwości zamknięcia apteki, powrotu do domu i wrócenia do pracy na tę godzinę. Brak zapewnienia ciągłości dyżuru wydaje się nielogiczne. Co zrobić w takim przypadku?

6. Jeżeli apteki będą opłacane za pełnienie dyżurów, czy istnieje konieczność dokonywania kontroli?

 • Czy w związku z nowymi przepisami będzie konieczność przeprowadzania kontroli aptek?
 • Czy będziemy mieć wpływ na to, czy apteki będą wykonywać dyżury, czy nie?
 • W jaki sposób dokonywać kontroli? Jak taka kontrola powinna wyglądać? Kto ją powinien przeprowadzić?
 • Co zrobić w przypadku, gdy apteka dyżurująca nie otworzy się w niedzielę lub dzień świąteczny? Jaka powinna być procedura?
 • Jakie działania podjąć w przypadku, gdy ktoś zgłosi, że apteka nie pełni wyznaczonego dyżuru?
 • Co zrobić, jeśli apteka nagminnie nie otwiera się w godzinach dyżuru? Lub wywiesza informację na drzwiach, że nie jest otwarta z powodów technicznych? Co zrobić w takim przypadku? Czy w takim przypadku można nałożyć karę lub dokonać kontroli?
 • Czy można złożyć zawiadomienie do prokuratury w przypadku, gdy apteka nie wykonuje dyżurów?
 • Co w przypadku, gdy złożone zostanie doniesienie do prokuratury od mieszkańca, że apteka była nieczynna w godzinach swojej pracy?
 • Czy będą kary za niepełnienie dyżurów?
 • W jaki sposób należy nakładać kary?
 • Istnieje możliwość nałożenia kary do 2 tys. zł - od czego zależy ustalenie wysokości kary?
 • Czy za brak informacji o gotowości do dyżuru można nałożyć karę na aptekę? Jaka powinna być jej wysokość?
 • W jaki sposób wyegzekwować nałożoną karę?

7. Jak powinna się odbywać komunikacja elektroniczna między aptekami a powiatem?

 • Jak zapewnić elektroniczną komunikację między powiatem, zarządem i aptekami?
 • Czy komunikacja elektroniczna może odbywać się drogą mailową?
 • Jak powinno wyglądać zapytanie wysłane drogą elektroniczną do aptek o gotowość do pełnienia dyżuru?
 • Czy o dyżurach i wybieraniu apteki musi być poinformowana inspekcja farmaceutyczna?
 • Czy wiadomość elektroniczna powinna być opatrzona podpisem kwalifikowanym?
 • Jak zweryfikować, czy osoba składająca oświadczenie ma do tego uprawnienia?
 • Czy wiadomość elektroniczna powinna być przesyłana przez ePUAP?

8. Jak poradzić sobie ze skargami od aptek i od obywateli?

 • Jak radzić sobie ze skargami aptek w sprawie wyznaczonych dyżurów?
 • Co zrobić, jeśli otrzyma się pismo ze skargą od apteki w sprawie ustalonego dla niej dyżuru? Jaka jest procedura postępowania?
 • Co zrobić, jeśli apteka nie ma pracownika, który może pełnić dyżury nocne?
 • Co jeśli apteka zgłasza mniejsze przychody przez godziny swojego otwarcia?
 • Co zrobić, jeśli apteka nie zgadza się prowadzić dyżuru nocnego ze względu na niebezpieczeństwo?
 • Co zrobić ze skargami od mieszkańców w sprawie zmiany grafików?

9. Jak reagować na zmiany zachodzące w ciągu roku?

 • W jaki sposób należy poinformować społeczeństwo o zmianach związanych z odejściem od całodobowej dostępności do aptek?
 • Czy każdą zmianę/zastępstwo w dyżurze należy zatwierdzić zmianą uchwały?
 • Czy w przypadku zmiany nazwy lub lokalizacji apteki należy przyjąć nową uchwałę? Czy można zaktualizować poprzednią?
 • Czy w uchwale dotyczącej pełnienia dyżurów przez daną aptekę można zawrzeć zapis o aptece, która przejmie jej obowiązki w momencie braku możliwości wypełnienia dyżuru?
 • Czy w przypadku zmian w zakresie dyżurów, należy podjąć nową uchwałę i powtórzyć proces czy raczej zmianę uchwały?
 • Czy w przypadku zmiany godzin otwarcia apteki można umieścić tę informację jedynie w biuletynie, czy należy podnosić w takim przypadku nową uchwałę lub aktualizację poprzedniej?
 • Co zrobić w przypadku zamknięcia jednej lub kilku aptek?
 • W aptece wybucha pożar, apteka jest nieczynna, a dyżury niezabezpieczone - co zrobić w takiej sytuacji? Czy można zastosować zarządzenia awaryjne w takim przypadku?
 • Co zrobić w przypadku śmierci właściciela apteki - jakie podjąć kroki jeśli chodzi o dyżury?
 • Gdzie należy zamieścić informację o zmianach w dyżurach aptek?
 • Czy apteki mają obowiązek poinformowania starostwa o zamknięciu działalności?
 • Co w przypadku, gdy apteka nie poinformowała starostwa o zamknięciu działalności? Jak zweryfikować, czy apteka została zamknięta?

10. Funkcjonowanie powiatu obwarzankowego

 • Czy powiat obwarzankowy, którego siedzibą jest miasto powyżej 40 tys. mieszkańców, jest zwolniony z obowiązku tworzenia dyżurów i harmonogramów otwarcia aptek?
 • Czy powiat obwarzankowy jest zwolniony jedynie z tworzenia dyżurów w godzinach nocnych oraz w dniach wolnych od pracy, natomiast nie z tworzenia harmonogramu?
 • Czy powiat obwarzankowy jest zwolniony z ustalania dyżurów aptek?
 • Czy powiat obwarzankowy powinien tworzyć rozkłady aptek, natomiast nie tworzyć rozkładów dyżurów nocnych i świątecznych?
 • Czy powiat obwarzankowy może dokonywać uchwał w sprawie dyżurów aptek, czy jest on z tego obowiązku całkowicie wyłączony?
 • Czy powiat obwarzankowy może mieć porozumienie z urzędem miasta na prawach powiatu, które pozwalałoby na dyżury aptek jedynie w mieście, w którym znajduje się wspomniany urząd?
 • Czy każde starostwo musi ustalać dyżury aptek? Czy ten obowiązek może przejąć np. miasto na prawach powiatu od powiatu obwarzankowego?
 • Czy w powiecie obwarzankowym muszą być apteki pełniące dyżury nocne i świąteczne?
 • Co w przypadku, gdy do powiatu obwarzankowego apteki zgłoszą chęć podjęcia dyżurów nocnych?
 • Czy powiaty obwarzankowe nadal mają obowiązek tworzenia harmonogramów aptek?

Prowadzący

Katarzyna Nadrowska — z wykształcenia prawnik, posiada 25-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie. Zagadnieniami z zakresu funkcjonowania aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zajmuje się od samego początku. Na przestrzeni 25 lat pracy zajmowała się bardzo szerokim zakresem zagadnień między innymi prawa lokalnego, kontroli, współpracy z organami kontroli RIO, NIK, jednostkami organizacyjnymi powiat. Brała udział w organizacji funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
10 maja 2024

Podobne szkolenia