Wideoszkolenie: Organizacje Pozarządowe

Jakie dotacje bierzemy pod uwagę przy określaniu środków przeznaczonych na małe granty? Jak interpretować wzory ofert, umów oraz sprawozdań dla organizacji pozarządowych? Na podstawie jakich dokumentów rozliczać organizacje pozarządowe? Jakie są procedury ogłaszania konkursów?

od 499.00 zł

Praktyczne wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla urzędników zajmujących się kwestią rozliczania, kontroli i współpracy z organizacjami pozarządowymi

25 niezbędnych wzorów dokumentów przy współpracy z organizacjami pozarządowymi
Podczas naszego wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak korzystać ze wzorów dokumentów, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania. Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą sporządzania programu oraz ogłaszania konkursów! Szczegółowo omówimy również kwestię kontroli organizacji pozarządowych oraz powiemy, w jaki sposób przygotować się do kontroli RIO pod kątem rozliczania dotacji.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wypełniać wzory oferty i sprawozdania? Na co zwrócić największą uwagę podczas ich wypełniania i jak je rozumieć? Omówienie punkt po punkcie wzorów dokumentów.
 • Co w sytuacji, kiedy organizacja nie osiągnie rezultatów? Czy można nie wyciągać konsekwencji?
 • Czy na małe granty powinny być zabezpieczone środki w rocznym programie?
 • Jeżeli w budżecie jest rezerwa finansowa ogólna na zadania w trybie art. 19a np. 50.000 zł i wpływa oferta na zadanie z zakresu sportu to czy zwracamy się z prośbą o uruchomienie rezerwy do Burmistrza i zostaje ona uruchomiona w danej wysokości na konkretne zadanie, czy jest to prawidłowe?
 • Czy w każdym przypadku konieczności zwrotu jakiejś części dotacji wszczyna się postępowanie w spr. zwrotu i wydaje się decyzję?
 • Czy sama parafia może wystąpić o dotację? Czy Koła Gospodyń Wiejskich mogą się również ubiegać?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • JRWA numery klasyfikacji
 • Konkurs ofert ogłoszenie
 • Ocena oferty - karta
 • Ocena oferty - oświadczenie członka komisji
 • Ocena oferty - zaproszenie do udziału w pracach komisji
 • Ocena oferty - zarządzenie powołanie komisji
 • OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 • Praca społeczna w projekcie oświadczenie
 • Rozwiązanie umowy - porozumienie i protokół
 • Sfery zadań publicznych a zadania własne gminy
 • SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
 • Stowarzyszenia zwykłe a rejestrowe
 • Uchwała sport
 • UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
 • UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 • UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 • Zwrot dotacji - decyzja o umorzeniu postępowania
 • Zwrot dotacji - decyzja
 • Zwrot dotacji zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Kontrola realizacji zadania publicznego - regulamin
 • Sport na podstawie ustawy sprawozdanie
 • Sport na podstawie ustawy - wzór oferty
 • Sport na podstawie ustawy - wzór umowy
 • Skład komisji konkursowej - wyłączenie członka komisji
 • Potwierdzenie złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy we wzorze oferty i umowy powinniśmy aktualizować Dziennik Ustaw RP?
 • Czy faktury powinny być opisane na odwrocie, jeżeli w umowie nie ma nic na ten temat?
 • Czy w ramach małych grantów środki muszą być zabezpieczone w budżecie?
 • Jeśli wymagamy dostarczenia oferty w opisanej kopercie, a oferent składa ofertę bez takiej koperty, to czy oferta jest do odrzucenia?
 • Czy można ogłaszać konkurs ofert przed uchwaleniem budżetu?
 • Jakie dotacje bierzemy pod uwagę przy określaniu 20% środków przeznaczonych na małe granty?
 • Co z grupami nieformalnymi? Czy jeśli byłby zapis w programie współpracy o możliwości ubiegania się poza otwartym konkursem ofert oraz przepis art. 19a o wsparcie finansowe na realizację zadań, to czy mamy możliwość dofinansowania takich zadań?
 • Czy stowarzyszenie, w którego skład wchodzą pracownicy danej gminy, może składać ofertę do tej gminy?
 • Czy gmina może stworzyć osobną procedurę dofinansowania organizacji pozarządowych w mniejszych kwotach, do 1000 zł, na realizację zadań?
 • Co w przypadku, gdy klub sportowy wszedł do klasy A i celem było utrzymanie się w niej, ale niestety spadł do klasy B?
 • Czy prawidłowym jest, że faktycznie poniesione wydatki są wyższe niż te w umowie, ale nasza dotacja została wydana zgodnie z założeniami, tylko zwiększył się wkład własny organizacji? Zmiany wiążą się ze wzrostem cen, np. zakładano druk 200. plakatów, wycena wpisana w umowie opiewała np. na 300 zł, a w momencie rzeczywistego zamawiania okazało się, że wyszło 400 zł, więc organizacja dołożyła dodatkowo 100 zł ze środków własnych

Planowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi – roczny i wieloletni program współpracy

 • Jak wypełniać wzory ofert, umów oraz sprawozdań? Do kiedy trzeba uchwalić program współpracy?
 • Jaka powinna być zawartość programu? Jak tworzyć programy współpracy rocznej oraz wieloletniej?
 • Czy wzory dokumentów wpływają na zakres programu współpracy? Na co zwrócić szczególną uwagę przy formułowaniu warunków współpracy?
 • Jak wypełniać wzory oferty i sprawozdania? Na co zwrócić największą uwagę podczas ich wypełniania i jak je rozumieć? Omówienie punkt po punkcie wzorów dokumentów
 • Jakie dane są zawarte w ofercie i sprawozdaniu do konkursu ofert, a jakie do trybu pozakonkursowego tzw. małych grantów?
 • Jak powinien wyglądać syntetyczny opis działania w ofercie?
 • Jak powinno być opisane miejsce realizacji zadania w ofercie?
 • Na co zwrócić uwagę przy opisywaniu grupy adresatów i diagnozowaniu jej potrzeb?
 • Czym jest komplementarność? Czy musi wystąpić przy realizacji zadania publicznego?
 • Jak powinien wyglądać plan i harmonogram w ofercie?
 • Co to są rezultaty projektu? Jak określać rezultaty twarde i miękkie (zmiana społeczna) oraz produkty? Kwestie praktyczne i problematyczne
 • Jak powinien wyglądać opis zakładanych rezultatów w ofercie? Jak określić poziom ich osiągnięcia? Jakie mogą być źródła informacji o osiągnięciu wskaźnika rezultatu?
 • Co jeśli klub sportowy wygra 10 meczów, a co jeśli przegra? Co wtedy jest rezultatem? To, że awansują, utrzymają się? Przykłady: jeśli gmina udziela dotacji klubom sportowym, to jak spisać z tego rezultatu?
 • Kosztorys jako składnik oferty – planowanie działań a budżet zadaniowy
 • Jak wypełnić tabelę źródeł finansowania kosztów realizacji zadania? W druku oferty wkład osobowy i rzeczowy stanowią jedną pozycję (suma), a w umowie jest to rozbite na dwie osobne pozycje - jak wtedy wypełnić te pozycje w umowie?
 • Jak wypełnić druki sprawozdań? Jakie informacje powinny zostać zamieszczone w sprawozdaniu?
 • Jak udowodnić osiągnięcie rezultatów i celów? Co jest dowodem na to, że jakiś rezultat został uzyskany i wszystkie cele są osiągnięte? Zasady monitoringu i dokumentowania rezultatów
 • Rozliczenie wydatków a możliwość dokonywania przesunięć między pozycjami w kosztorysie.
 • Czy można wymagać od organizacji przedłożenia faktur do sprawozdania? Jak wypełnić pozycje kosztorysowe przy braku faktur? Jak sprawdzić, czy informacje ujęte w sprawozdaniu z wykonania wydatków są prawdziwe?
 • Jak wypełnić tabelę dotyczącą źródeł finansowania zadania?
 • Czy można wymagać od organizacji pozarządowych dołączenia do sprawozdania dodatkowych dokumentów?
 • Przygotowanie umów na zlecanie realizacji zadań publicznych - praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania ramowego wzoru umowy, omówienie istotnych zmian
 • Omówienie oferty i sprawozdania na realizację zadania w trybie pozakonkursowym


Jak powinna wyglądać procedura ogłaszania konkursu? Jak rozliczać organizacje pozarządowe z udzielonych dotacji?

 • W jaki sposób przygotować i ogłaszać otwarte konkursy ofert? Jakie nowe regulacje powinny znaleźć się w ogłoszeniu konkursowym w związku z nowymi wzorami ofert, umów i sprawozdań?
 • Jakie są kryteria oceny ofert?
 • Jaki dokument określa tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych? Czy do każdego konkursu należy powoływać odrębną komisję konkursową czy jedna komisja może oceniać oferty we wszystkich konkursach ogłaszanych w danym roku?
 • Jaki powinien być skład komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert? Czy wymagany jest udział przedstawicieli organizacji pozarządowych?
 • Jakie są zasady pozakonkursowego udzielania dotacji?
 • Jak przeprowadzić procedurę oceny oferty i przyznania dotacji zgodnie z art. 19a z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. małe grany?
 • Jakie są zasady rozliczania zadań zlecanych organizacjom pozarządowym? Na co należy zwrócić największą uwagę podczas rozliczania dotacji udzielonych w oparciu o nowe wzory dokumentów?
 • Jak weryfikować sprawozdania przedstawiane przez organizacje pozarządowe?
 • Jak sprawdzić, czy spisane w sprawozdaniu rezultaty faktycznie zostały osiągnięte? Nieosiągnięcie zaplanowanych rezultatów i działań a zwrot dotacji
 • Czy w związku z rozliczaniem zadań przez rezultaty i działania organizacje pozarządowe zwolnione są z prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej?
 • Jak muszą być opisywane faktury i inne dokumenty księgowe, potwierdzające wydatkowanie dotacji i środków własnych, w ramach realizowanego zadania ze środków publicznych?
 • W jakim terminie organizacje powinny zostać rozliczone? W jakim terminie organizacje powinny złożyć sprawozdanie?
 • Jak prawidłowo rozliczać sprawozdania stowarzyszeń sportowych, w oparciu o ustawę o sporcie?
 • Jaki jest okres kwalifikacji wydatków ponoszonych z dotacji, a jaki ze środków własnych wydatkowanych w ramach realizacji zadania publicznego?
 • Jeśli w rozliczeniu występują wydatki przed umową i po umowie, to czy one oznaczają dotacje pobrane w nadmiernej wysokości, niewykorzystane czy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem?
 • Jak na podstawie wzorów dokumentów policzyć dotację pobraną w nadmiernej wysokości? Co zrobić w przypadku niewykorzystanej dotacji? Czy organizacja musi zwrócić taką dotację, czy dotacja przechodzi na następny rok?
 • Wzór wyliczenia dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
 • Zasady naliczania odsetek od dotacji podlegających zwrotowi


Jakie są formalno-prawne aspekty współpracy z organizacjami pozarządowymi? Jak przygotować się do kontroli RIO?

 • Jakie podmioty mogą ubiegać się o dotacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
 • Jakim organizacjom nie można przekazać dotacji i dlaczego?
 • Czy z postępowania konkursowego można wykluczyć organizacje, które nie rozliczyły dotacji za poprzedni okres?
 • Czy organizacje pożytku publicznego, które posiadają księgowość uproszczoną mogą brać udział w konkursach ofert?
 • Czym charakteryzują się stowarzyszenia zwykłe? Czy stowarzyszenia zwykłe mogą ubiegać się o dotacje na realizację zadań publicznych?
 • Jakie są różnice między stowarzyszeniami zwykłymi a rejestrowanymi?
 • Jakie uprawnienia zyskały Koła Gospodyń Wiejskich? Czy nowe KGW mogą brać udział w konkursach ofert i korzystać z dotacji?
 • Jakie są sfery działalności pożytku publicznego w kontekście zadań własnych gminy? Jakie zadania samorząd gminny może zlecić organizacjom pozarządowym?
 • Jakie są finansowe i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi?
 • Zasady kontroli organizacji pozarządowych w zakresie udzielonych dotacji. Czy kontrola jest obowiązkowa? Jaki powinien być zakres kontroli, kto może ją przeprowadzić i w jakim terminie?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO pod względem przekazywania i rozliczania dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym?

Prowadzący

Marzena Kortus – pracownik samorządowy. Współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmuje się od ponad 10 lat. Do jej zadań należy m.in. tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, przygotowywanie dokumentacji do otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także konkursów na podstawie ustawy o sporcie. Uczestniczy w pracach komisji konkursowych, przygotowuje umowy dotacyjne oraz dokonuje weryfikacji i kontroli składanych sprawozdań z wykorzystania dotacji. Jest członkiem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Sportu.

Posiada wykształcenie pedagogiczne. Ukończyła też m.in. studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem. Uczestniczyła w wielu projektach, szkoleniach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jako wolontariusz angażuje się w działalność publicystyczną w wydawnictwach regionalnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
10 marca 2023
od 499.00
10 maja 2023
od 499.00
30 czerwca 2023
od 499.00
21 września 2023
od 499.00
16 listopada 2023

Podobne szkolenia