Wideoszkolenie: Organizacje Pozarządowe

Jakie dotacje bierzemy pod uwagę przy określaniu środków przeznaczonych na małe granty? Jak interpretować wzory ofert, umów oraz sprawozdań dla organizacji pozarządowych? Na podstawie jakich dokumentów rozliczać organizacje pozarządowe? Jakie są procedury ogłaszania konkursów?

od 499.00 zł

Praktyczne wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla urzędników zajmujących się kwestią rozliczania, kontroli i współpracy z organizacjami pozarządowymi

25 niezbędnych wzorów dokumentów przy współpracy z organizacjami pozarządowymi
Podczas naszego wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak korzystać ze wzorów dokumentów, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania. Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą sporządzania programu oraz ogłaszania konkursów! Szczegółowo omówimy również kwestię kontroli organizacji pozarządowych oraz powiemy, w jaki sposób przygotować się do kontroli RIO pod kątem rozliczania dotacji.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wypełniać wzory oferty i sprawozdania? Na co zwrócić największą uwagę podczas ich wypełniania i jak je rozumieć? Omówienie punkt po punkcie wzorów dokumentów.
 • Co w sytuacji, kiedy organizacja nie osiągnie rezultatów? Czy można nie wyciągać konsekwencji?
 • Czy na małe granty powinny być zabezpieczone środki w rocznym programie?
 • Jeżeli w budżecie jest rezerwa finansowa ogólna na zadania w trybie art. 19a np. 50.000 zł i wpływa oferta na zadanie z zakresu sportu to czy zwracamy się z prośbą o uruchomienie rezerwy do Burmistrza i zostaje ona uruchomiona w danej wysokości na konkretne zadanie, czy jest to prawidłowe?
 • Czy w każdym przypadku konieczności zwrotu jakiejś części dotacji wszczyna się postępowanie w spr. zwrotu i wydaje się decyzję?
 • Czy sama parafia może wystąpić o dotację? Czy Koła Gospodyń Wiejskich mogą się również ubiegać?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • JRWA numery klasyfikacji
 • Konkurs ofert ogłoszenie
 • Ocena oferty - karta
 • Ocena oferty - oświadczenie członka komisji
 • Ocena oferty - zaproszenie do udziału w pracach komisji
 • Ocena oferty - zarządzenie powołanie komisji
 • OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 • Praca społeczna w projekcie oświadczenie
 • Rozwiązanie umowy - porozumienie i protokół
 • Sfery zadań publicznych a zadania własne gminy
 • SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
 • Stowarzyszenia zwykłe a rejestrowe
 • Uchwała sport
 • UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
 • UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 • UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 • Zwrot dotacji - decyzja o umorzeniu postępowania
 • Zwrot dotacji - decyzja
 • Zwrot dotacji zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Kontrola realizacji zadania publicznego - regulamin
 • Sport na podstawie ustawy sprawozdanie
 • Sport na podstawie ustawy - wzór oferty
 • Sport na podstawie ustawy - wzór umowy
 • Skład komisji konkursowej - wyłączenie członka komisji
 • Potwierdzenie złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatnich edycji:

 • Czy komisja może działać tylko zdalnie, bez posiedzenia w trybie stacjonarnym?
 • Rejestr kół gospodyń wiejskich - czy wystarczy wydruk z systemu? Czy powinno to być zaświadczenie z ARIMR?
 • Zleceniobiorca w sprawozdaniu zrobił błędy pisarskie w tytule zadania i terminie zawarcia umowy. Czy należy wezwać go do złożenia korekty sprawozdania, czy uznać je za omyłki pisarskie?
 • Jeżeli po konkursie komisja przyzna niższą kwotę niż wnioskowana w ofercie, to jaki termin wyznaczyć oferentowi na poprawę oferty i dostosowanie jej do przyznanej kwoty?
 • Czy klub seniora może złożyć ofertę na zakup strojów na występy? Nie są to stroje ludowe, tylko szyte dla indywidualnych osób
 • Jeżeli zleceniobiorca wyda więcej środków finansowych niż przewidywała umowa wraz z kosztorysem, to czy powinien je ująć w sprawozdaniu w rozliczeniu dotacji w faktycznie poniesionych kosztach? Czy dotacje powinien rozliczyć w 100% zgodnie z umową, a w dodatkowych informacjach sprawozdania poinformować, że kwota przewyższająca przyznaną dotację została sfinansowana z ich środków i opisać to na fakturze?
 • Czy możemy wymagać dołączonego do sprawozdania zestawienia kosztów?
 • Jak zweryfikować rezultaty?
 • W jaki sposób sprawdzić, że organizacja nie wydatkowała dotacji wcześniej nie posiadając zestawienia kosztów?
 • Czy środki z dotacji mogą być finansowane po podpisaniu umowy, czy po ogłoszeniu wyników?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy w ogłoszeniu konkursowym realizacja zadania określona jest od 20.03, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło z tą samą datą?
 • Czy musimy zawierać zapis o przesunięciu kosztów między pozycjami lub zadaniami?
 • Ile jest czasu na zwrot, jeżeli podczas rozliczania sprawozdania wyjdzie, że jakiś koszt był ujęty, a nie powinien?
 • Jeśli umowa jest już podpisana, a nie zawiera zapisu o dostępności, to czy konieczny jest aneks?
 • We wzorze umowy aktualizacja oferty stanowi odrębne załączniki. Czy można ofertę w zamieścić w poszczególnych zakładkach?
 • Czy aktualizacja może być jednym załącznikiem?
 • Czy ogłoszenie musi być w formie zarządzenia?
 • W jakiej formie zrobić ocenę realizacji zadania?
 • Jaka forma może być powierzenia lub współfinansowania?
 • Jaki jest termin na rozliczenie dotacji?
 • Co w przypadku, gdy przy rozliczaniu małego grantu zwiększył się koszt zadania więcej niż planowane było w umowie, ale był to koszt ze środków własnych?
 • Jeżeli koszt się zmniejszył, to czy proporcjonalnie zmniejszyła się dotacja?
 • Jeżeli organizacja wykaże w sprawozdaniu większy wkład własny, to czy powinniśmy zwrócić część dotacji? Jak to obliczyć?
 • Oferta zawiera błędy rachunkowe. Czy oferent może zmienić tę ofertę?
 • Co jest podstawą do odrzucenia oferty?
 • Czy ofertę w konkursie może składać organizacja, której prezesem jest pracownik podlegający wójtowi, ogłaszającemu konkurs?
 • Czy możliwe jest złożenie jedynie korekty kalkulacji kosztów, czy konieczne jest złożenie ponownie całego formularza ofertowego?
 • Czy aneksy muszą być zaakceptowane przez komisję czy wystarczy, że burmistrz podejmie decyzję o zmianach w umowie i podpisze aneks?
 • Czy możemy poprosić od razu o przedstawienie faktur?
 • Czy dana organizacja powinna mieć własną księgową w celu sporządzania sprawozdania i pilnowania wszelkich faktur?
 • Na co zwrócić uwagę w przypadku ludowych klubów sportowych? Czego nie możemy finansować? Jak odróżnić ich działalność od działalności związanej z realizacją zadania?
 • Czy musimy w ciągu 5 lat skontrolować organizację z realizacji zdania?
 • Jaki jest sposób rozliczenia zadania, jeżeli umowa zawiera obowiązek wkładu własnego 10% całości zadania i dotowany nie wykaże tych 10%, natomiast rozliczy się ze środków przyznanych przez gminę?
 • Dlaczego w sprawozdaniu o realizacji zadania rozliczający nie wpisuje procentów dotyczących udziału środków własnych w stosunku do dotacji?
 • Czy problemem jest zawarcie umowy powierzenia z organizacją, jeśli po realizacji okaże się, że pojawiły się jakieś środki własne?
 • Czy zmiany w kalkulacji kosztów muszą być dokonywane aneksem, czy mogą być poprzez oficjalne pismo do wójta/burmistrza?
 • Czy ofertę publikujemy niezwłocznie po wpłynięciu do urzędu, a potem analizujemy jej celowość i kosztorys?
 • Czy możemy zaproponować organizacji mniejsze dofinasowanie?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy organizacja, która ma umowę na powierzenie, w rozliczeniu wykazuje niewielkie środki własne, ponieważ okazało się, że jakiś koszt był w efekcie trochę większy od zakładanego?
 • PRZYKŁAD: art. 15zzl. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dopuszcza, że jeśli organizacja (w czasie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego) nie wywiąże się z zaplanowanych rezultatów, to pomimo tego można uznać zadanie za zrealizowane. Czy jeśli organizacja przekroczy próg procentowy przesunięć pomiędzy wydatkami, to możemy uznać dotację za wydaną zgodnie z celem?
 • W ofercie dot. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizacja zaplanowała 2 wyjazdy do zoo oraz posiłek dla 35. dzieci. Opiekunów w kosztorysie nie uwzględniono. Tymczasem w sprawozdaniu wykazali udział 40 dzieci (zwiększyli liczbę dzieci nie informując nas o tym), a w poszczególnych pozycjach w kosztorysie widać, że przy zakupie biletów i obiadu uwzględniono również opiekunów. Co prawda zapłacili za to ze środków własnych, ale jak należy to rozliczyć? Czy napisać w analizie sprawozdania, że zakres rzeczowy zadania został zrealizowany prawidłowo, ale z zastrzeżeniami?
 • Czy w przypadku oferty i umowy należy umieścić zapis o dostępności?
 • Czy w przypadku umowy dotyczącej małego grantu należy umieścić zapisy dotyczące dostępności?
 • Czy zadania, które chcemy zlecać na podstawie wpr muszą być zawarte w rocznych programach współpracy?
 • Czy świadczenia od odbiorców zadania, wniesione jako jedyne środki finansowe w zadaniu, wypełniają obowiązek zapewnienia przez NGO wkładu finansowego, przy wsparciu realizacji zadania publicznego przez samorząd?
 • Jeżeli nie ma obowiązku dołączania do oferty dodatkowych dokumentów, to czy możemy przy ocenie formalnej wymagać dokumentów i odrzucić ofertę z powodu braków, jeśli w naszej ocenie formalnej jest to wymagane? Czy taka karta oceny formalnej jest niezgodna z prawem?
 • Czyli faktury i listy przedkładamy tylko przy kontroli?
 • Jak prawidło oferent ma przedstawić koszty transportu?
 • Kiedy aneksujemy umowę?
 • Czy termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy?
 • Czy prawidłowym będzie zmiana 30 dni przelewu środków na 10?
 • Czy wysokość faktycznie poniesionych kosztów nie może być wyższa niż w ofercie? Czy jeśli zostaną wykazane wyższe koszty własne, to wtedy organizacja ma złożyć poprawione sprawozdanie?
 • Czy możliwe jest zwiększenie wkładu własnego NGO?
 • PRZYKŁAD: seniorzy planowali wyjazd integracyjny; koszt planowanego wynajęcia autokaru wynosił 1200 zł, ale w związku z podwyżkami cen paliwa koszt wzrósł do 1600 zł. Czy wolno seniorom dołożyć 400 zł z własnych środków i jak rozliczyć to w sprawozdaniu?
 • Czy w ogłoszeniu o konkursie powinny być zapisy o dostępności?
 • Jak rozumieć zapis § 1 ust.4 umowy: „wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez zleceniodawcę sprawozdania końcowego”? Czy ma to być zarządzenie burmistrza, czy pismo do zleceniobiorcy z informacją o akceptacji?
 • Czy sprawozdanie może być sprawdzane przez audytora wewnętrznego, zatrudnionego w urzędzie?
 • Czy w ogłoszeniu o konkursie możemy określić limity rezultatów, których nieosiągnięcie lub przekroczenie akceptujemy przy rozliczeniu dotacji?
 • Czy można w umowie zawierać dodatkowe zapisy, których nie ma w ramowym wzorze umowy?
 • PRZYKŁAD: środki pieniężne od odbiorców zadania zgodnie z umową wynosiły: 24000 zł. Faktycznie wpisowe wyniosło ponad 41 tys. Czy w tym przypadku trzeba aneksować umowę?
 • Na jak długi czas zamieszcza się informację o wynikach konkursu?
 • Z jaką datą mają być podpisywane oświadczenia członków komisji o niereprezentowaniu organizacji? Z datą dokonywania oceny merytorycznej czy z datą posiedzenia komisji?
 • Co w przypadku, gdy dotacja przeznaczona jest na zajęcia sportowe dla 3 grup: „żak”, „młodzik”, „senior” i jedna rozpada się z powodu braku odpowiedniej liczby osób?
 • Czy każdorazowo należy ogłaszać nabór do komisji konkursowej?
 • Czy w rocznym sprawozdaniu przedstawiamy kwoty przekazane na konkursy tylko z Ustawy o wolontariacie i pożytku publicznego, czy też z Ustawy o sporcie?
 • Czy w ofercie konkursowej musi być określenie kosztów ze względu na źródło ich finansowania? Ile ze środków własnych, a ile z dotacji na poszczególny koszt?
 • Czy w sprawozdaniu rocznym powinny być wykazane dotacje przekazane klubom sportowym z Ustawy o sporcie?
 • Jak wesprzeć kluby sportowe w ich funkcjonowaniu, gdy są na to środki, lecz przy ogłaszaniu konkursu na funkcjonowanie klubów sportowych kwota była ograniczona, a później z tytułu innego konkursu w tej samej kwalifikacji budżetowej pozostały spore środki, którymi można by wesprzeć kluby sportowe?
 • Kiedy wystawiamy decyzję, a kiedy tylko pismo o konieczności zwrotu?
 • Czy jeśli w programie jest zapis, że zadanie należy rozliczyć w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania lub do 30.11.2022 i sprawozdanie wpłynęło później niż 30 dni po zakończeniu, ale przed 30.11 to uznanie, że organizacja zachowała termin nie będzie rażącym błędem ze strony samorządu?
 • Czy muszą wystąpić jakieś przesłanki, aby wymagać od organizacji przedstawienia faktur po tym jak złożyła jedynie formularz?
 • Jaki czas ważne jest zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń od starosty? Czy prawidłowym jest określenie w ogłoszeniu o konkursie ofert, że zaświadczenie "wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert"?
 • Czy zmiana nazwy własnej organizacji w czasie realizacji zadania publicznego powinna być zgłoszona i aneksowana?
 • Z czego wynika konieczność zamieszczania w ogłoszonym konkursie informacji o przesunięciach pomiędzy poszczególnymi kosztami?
 • Jak zapisać limit na przyznanie środków w konkursie?
 • Jeśli organizacja działająca na terenie danej gminy dostanie w konkursie określoną kwotę na jubileusz, to czy może pozakonkursowo otrzymać inne środki na to samo zadanie z tego samego urzędu, np. na catering, którego nie było we wcześniejszym projekcie?
 • Czy w konkursie musi być zapis, że z budżetu gminy nie można już dołożyć innych środków poza konkursem?
 • Czy organizacja może zmienić rezultaty podczas realizacji zadania?
 • Czy jest zapis, że dane zadanie nie może być podwójne finansowanie?
 • Jeżeli obecnie nie ma w umowie zapisu o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, to czy takie umowy powinny być aneksowane?
 • Jeżeli organizacja otrzymuje pieniądze na działalność świetlicy na cały rok, to czy może w wakacje otrzymać pieniądze na wyjazd wakacyjny dla dzieci z tej świetlicy?
 • Organizacja wyjeżdża nad morze, koszt autokaru pokryty z projektu. Czy podczas tego wyjazdu organizacja może kupić bilety do muzeum z funduszu sołeckiego?
 • Czy należy wysłać pismo do organizacji z informacją, że zatwierdza się sprawozdanie i uznaje zadanie za wykonane prawidłowo?
 • Czy KGW musi załączyć do oferty dokument potwierdzający sposób reprezentacji?
 • Czy w Rocznym Programie Współpracy może być zapis, że kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami jest prowadzenie przez nie działalności na terenie gminy?
 • Czy we wzorze oferty i umowy powinniśmy aktualizować Dziennik Ustaw RP?
 • Czy faktury powinny być opisane na odwrocie, jeżeli w umowie nie ma nic na ten temat?
 • Czy w ramach małych grantów środki muszą być zabezpieczone w budżecie?
 • Jeśli wymagamy dostarczenia oferty w opisanej kopercie, a oferent składa ofertę bez takiej koperty, to czy oferta jest do odrzucenia?
 • Czy można ogłaszać konkurs ofert przed uchwaleniem budżetu?
 • Jakie dotacje bierzemy pod uwagę przy określaniu 20% środków przeznaczonych na małe granty?
 • Co z grupami nieformalnymi? Czy jeśli byłby zapis w programie współpracy o możliwości ubiegania się poza otwartym konkursem ofert oraz przepis art. 19a o wsparcie finansowe na realizację zadań, to czy mamy możliwość dofinansowania takich zadań?
 • Czy stowarzyszenie, w którego skład wchodzą pracownicy danej gminy, może składać ofertę do tej gminy?
 • Czy gmina może stworzyć osobną procedurę dofinansowania organizacji pozarządowych w mniejszych kwotach, do 1000 zł, na realizację zadań?
 • Co w przypadku, gdy klub sportowy wszedł do klasy A i celem było utrzymanie się w niej, ale niestety spadł do klasy B?
 • Czy prawidłowym jest, że faktycznie poniesione wydatki są wyższe niż te w umowie, ale nasza dotacja została wydana zgodnie z założeniami, tylko zwiększył się wkład własny organizacji? Zmiany wiążą się ze wzrostem cen, np. zakładano druk 200. plakatów, wycena wpisana w umowie opiewała np. na 300 zł, a w momencie rzeczywistego zamawiania okazało się, że wyszło 400 zł, więc organizacja dołożyła dodatkowo 100 zł ze środków własnych


Planowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi – roczny i wieloletni program współpracy

 • Jak wypełniać wzory ofert, umów oraz sprawozdań? Do kiedy trzeba uchwalić program współpracy?
 • Jaka powinna być zawartość programu? Jak tworzyć programy współpracy rocznej oraz wieloletniej?
 • Czy wzory dokumentów wpływają na zakres programu współpracy? Na co zwrócić szczególną uwagę przy formułowaniu warunków współpracy?
 • Jak wypełniać wzory oferty i sprawozdania? Na co zwrócić największą uwagę podczas ich wypełniania i jak je rozumieć? Omówienie punkt po punkcie wzorów dokumentów
 • Jakie dane są zawarte w ofercie i sprawozdaniu do konkursu ofert, a jakie do trybu pozakonkursowego tzw. małych grantów?
 • Jak powinien wyglądać syntetyczny opis działania w ofercie?
 • Jak powinno być opisane miejsce realizacji zadania w ofercie?
 • Na co zwrócić uwagę przy opisywaniu grupy adresatów i diagnozowaniu jej potrzeb?
 • Czym jest komplementarność? Czy musi wystąpić przy realizacji zadania publicznego?
 • Jak powinien wyglądać plan i harmonogram w ofercie?
 • Co to są rezultaty projektu? Jak określać rezultaty twarde i miękkie (zmiana społeczna) oraz produkty? Kwestie praktyczne i problematyczne
 • Jak powinien wyglądać opis zakładanych rezultatów w ofercie? Jak określić poziom ich osiągnięcia? Jakie mogą być źródła informacji o osiągnięciu wskaźnika rezultatu?
 • Co jeśli klub sportowy wygra 10 meczów, a co jeśli przegra? Co wtedy jest rezultatem? To, że awansują, utrzymają się? Przykłady: jeśli gmina udziela dotacji klubom sportowym, to jak spisać z tego rezultatu?
 • Kosztorys jako składnik oferty – planowanie działań a budżet zadaniowy
 • Jak wypełnić tabelę źródeł finansowania kosztów realizacji zadania? W druku oferty wkład osobowy i rzeczowy stanowią jedną pozycję (suma), a w umowie jest to rozbite na dwie osobne pozycje - jak wtedy wypełnić te pozycje w umowie?
 • Jak wypełnić druki sprawozdań? Jakie informacje powinny zostać zamieszczone w sprawozdaniu?
 • Jak udowodnić osiągnięcie rezultatów i celów? Co jest dowodem na to, że jakiś rezultat został uzyskany i wszystkie cele są osiągnięte? Zasady monitoringu i dokumentowania rezultatów
 • Rozliczenie wydatków a możliwość dokonywania przesunięć między pozycjami w kosztorysie.
 • Czy można wymagać od organizacji przedłożenia faktur do sprawozdania? Jak wypełnić pozycje kosztorysowe przy braku faktur? Jak sprawdzić, czy informacje ujęte w sprawozdaniu z wykonania wydatków są prawdziwe?
 • Jak wypełnić tabelę dotyczącą źródeł finansowania zadania?
 • Czy można wymagać od organizacji pozarządowych dołączenia do sprawozdania dodatkowych dokumentów?
 • Przygotowanie umów na zlecanie realizacji zadań publicznych - praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania ramowego wzoru umowy, omówienie istotnych zmian
 • Omówienie oferty i sprawozdania na realizację zadania w trybie pozakonkursowym


Jak powinna wyglądać procedura ogłaszania konkursu? Jak rozliczać organizacje pozarządowe z udzielonych dotacji?

 • W jaki sposób przygotować i ogłaszać otwarte konkursy ofert? Jakie nowe regulacje powinny znaleźć się w ogłoszeniu konkursowym w związku z nowymi wzorami ofert, umów i sprawozdań?
 • Jakie są kryteria oceny ofert?
 • Jaki dokument określa tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych? Czy do każdego konkursu należy powoływać odrębną komisję konkursową czy jedna komisja może oceniać oferty we wszystkich konkursach ogłaszanych w danym roku?
 • Jaki powinien być skład komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert? Czy wymagany jest udział przedstawicieli organizacji pozarządowych?
 • Jakie są zasady pozakonkursowego udzielania dotacji?
 • Jak przeprowadzić procedurę oceny oferty i przyznania dotacji zgodnie z art. 19a z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. małe grany?
 • Jakie są zasady rozliczania zadań zlecanych organizacjom pozarządowym? Na co należy zwrócić największą uwagę podczas rozliczania dotacji udzielonych w oparciu o nowe wzory dokumentów?
 • Jak weryfikować sprawozdania przedstawiane przez organizacje pozarządowe?
 • Jak sprawdzić, czy spisane w sprawozdaniu rezultaty faktycznie zostały osiągnięte? Nieosiągnięcie zaplanowanych rezultatów i działań a zwrot dotacji
 • Czy w związku z rozliczaniem zadań przez rezultaty i działania organizacje pozarządowe zwolnione są z prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej?
 • Jak muszą być opisywane faktury i inne dokumenty księgowe, potwierdzające wydatkowanie dotacji i środków własnych, w ramach realizowanego zadania ze środków publicznych?
 • W jakim terminie organizacje powinny zostać rozliczone? W jakim terminie organizacje powinny złożyć sprawozdanie?
 • Jak prawidłowo rozliczać sprawozdania stowarzyszeń sportowych, w oparciu o ustawę o sporcie?
 • Jaki jest okres kwalifikacji wydatków ponoszonych z dotacji, a jaki ze środków własnych wydatkowanych w ramach realizacji zadania publicznego?
 • Jeśli w rozliczeniu występują wydatki przed umową i po umowie, to czy one oznaczają dotacje pobrane w nadmiernej wysokości, niewykorzystane czy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem?
 • Jak na podstawie wzorów dokumentów policzyć dotację pobraną w nadmiernej wysokości? Co zrobić w przypadku niewykorzystanej dotacji? Czy organizacja musi zwrócić taką dotację, czy dotacja przechodzi na następny rok?
 • Wzór wyliczenia dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
 • Zasady naliczania odsetek od dotacji podlegających zwrotowi


Jakie są formalno-prawne aspekty współpracy z organizacjami pozarządowymi? Jak przygotować się do kontroli RIO?

 • Jakie podmioty mogą ubiegać się o dotacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
 • Jakim organizacjom nie można przekazać dotacji i dlaczego?
 • Czy z postępowania konkursowego można wykluczyć organizacje, które nie rozliczyły dotacji za poprzedni okres?
 • Czy organizacje pożytku publicznego, które posiadają księgowość uproszczoną mogą brać udział w konkursach ofert?
 • Czym charakteryzują się stowarzyszenia zwykłe? Czy stowarzyszenia zwykłe mogą ubiegać się o dotacje na realizację zadań publicznych?
 • Jakie są różnice między stowarzyszeniami zwykłymi a rejestrowanymi?
 • Jakie uprawnienia zyskały Koła Gospodyń Wiejskich? Czy nowe KGW mogą brać udział w konkursach ofert i korzystać z dotacji?
 • Jakie są sfery działalności pożytku publicznego w kontekście zadań własnych gminy? Jakie zadania samorząd gminny może zlecić organizacjom pozarządowym?
 • Jakie są finansowe i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi?
 • Zasady kontroli organizacji pozarządowych w zakresie udzielonych dotacji. Czy kontrola jest obowiązkowa? Jaki powinien być zakres kontroli, kto może ją przeprowadzić i w jakim terminie?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO pod względem przekazywania i rozliczania dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym?

Prowadzący

Marzena Kortus – pracownik samorządowy. Współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmuje się od ponad 10 lat. Do jej zadań należy m.in. tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, przygotowywanie dokumentacji do otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także konkursów na podstawie ustawy o sporcie. Uczestniczy w pracach komisji konkursowych, przygotowuje umowy dotacyjne oraz dokonuje weryfikacji i kontroli składanych sprawozdań z wykorzystania dotacji. Jest członkiem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Sportu.

Posiada wykształcenie pedagogiczne. Ukończyła też m.in. studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem. Uczestniczyła w wielu projektach, szkoleniach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jako wolontariusz angażuje się w działalność publicystyczną w wydawnictwach regionalnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
16 listopada 2023

Podobne szkolenia