Szkolenie: Zadania gmin w procedurze szacowania szkód

Jak prawidłowo sporządzić protokół szacowania szkód, spowodowanych suszą, powodziami, gradobiciem, pożarami, nawałnicami, przymrozkami, deszczami nawalnymi i innymi zjawiskami pogodowymi, wpływającymi na straty w gospodarstwach rolnych? Jak poprawnie wypełnić wniosek o udzielenie pomocy finansowej? Jakie działania przyspieszą szacowanie szkód i wypłaty odszkodowań? Czy aplikacja do szacowania strat po suszy zastąpi gminne komisje?

Brak danych

Wideoszkolenie skierowane do osób zajmujących się szacowaniem strat, spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne oraz osób przyjmujących wnioski związane z występującymi klęskami powodującymi straty w gospodarstwach rolnych.

Uwaga ostatni termin szkolenia w tym roku! Aplikacja suszowa 2020 jest już dostępna! Czy komisje dostaną nowe zadania?
W trakcie spotkania omówione zostaną istotne problemy dotyczące strat w gospodarstwach rolnych, spowodowane przez grad, deszcz, przymrozki, powodzie, nawałnice, czy inne zjawiska pogodowe, które mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych, po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Podczas wideoszkolenia prowadzący – współautor ujednoliconego wzoru protokołu szacowania strat wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania na terenie całego kraju – omówi problematykę występującą na etapie wypełniania wniosku przez rolnika: terminy składania wniosków, formularz/wniosek oraz wymagane załączniki. Wyjaśnimy, jak sporządzać protokół szacowania szkód przez wyznaczoną komisję. Przedstawimy podstawy prawne udzielania pomocy finansowej producentowi rolnemu, w uprawach objętych zjawiskiem atmosferycznym oraz orzecznictwo sądów w sprawie poprawności złożonego wniosku i sporządzenia protokołu szacowania szkód.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Instrukcja wypełniania protokołu szacowania szkód – krok po kroku
 • Uproszczenia procedur wniosków suszowych – na jakich zasadach?
 • Jak rozwiązać problem wynikający z braku możliwości edytowania protokołu? Nie można dopisać upraw czy też trudności w zakwalifikowaniu roślin do odpowiedniej grupy upraw
 • Jak radzić sobie z koniecznością oczekiwania na protokoły częściowe, sporządzane przez inne gminy w celu sporządzenia protokołu głównego, które wydłuża całe postępowanie?
 • Brak precyzyjnych zasad szacowania szkód np.: uprawy ekologiczne m.in. łąki jednokośne – jaki termin koszenia oraz jaki maksymalny procent poziomu szkody?
 • Jak rozwiązać ograniczenia kadrowe – gminy są w stanie oddelegować najwyżej jednego pracownika, na którym spoczywa przyjmowanie wniosków analiza, wzywanie do uzupełnienia braków formalnych, pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków, praca w terenie, sporządzanie protokołów i ich korekt oraz inne czynności z tym związane
 • Jak rozwiązać problem wynikający z ograniczeń sprzętowych? Gminy nie są w stanie zapewnić pojazdów do dotarcia do wszystkich trudnych terenów objętym szacunkiem, co znacząco utrudnia realizację zadań i wydłuża czas procesu szacowaniaWzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Prowadzący - Jarosław Haleniuk - współautor ujednoliconego wzoru protokołu szacowania strat wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania na terenie całego kraju przygotował materiał w postaci prezentacji z odpowiedziami na wszystkie szczegółowe zagadnienia znajdujące się w programie, którą otrzymają Państwo podczas wideoszkolenia jako materiał do wykorzystania w codziennej pracy

Szczegółowy program szkolenia:

Zadania gmin w procedurze szacowania szkód

 • Czy pomysł z aplikacją faktycznie usprawni szacowanie szkód spowodowanych przez suszę?
 • Co robić w momencie kiedy rolnicy już dzwonią – czy przyjmować wnioski suszowe od rolników i powołać komisję, czy czekać i odsyłać do aplikacji?
 • Czy jak przez aplikacje rolnik złoży wniosek to kto generuje protokół i przesyła do Wojewody?
 • Czy rolnicy mają obowiązek założenia profilu zaufanego i składania wniosku przez aplikację? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za szkolenie rolników?
 • Czy przy suszy nie trzeba powoływać komisji czy trzeba na te 5 % jak będą wnioski do weryfikacji?
 • Rozumiem, że weryfikacja tych 5 % gospodarstw wylosowanych będzie spoczywać na komisji?
 • Na czym będzie polegała weryfikacja wniosków 5%?
 • Czy weryfikację tych 5% wniosków musi przeprowadzić cała komisja, czy wystarczy jeden członek komisji?
 • Czy Wojewoda wylosuje 5% wniosków do weryfikacji przez komisje pod kątem potwierdzenia, czy na danej działce rośnie zadeklarowana uprawa? Co w przypadku, jeśli rolnik w międzyczasie zebrał plon i na polu nie będzie żadnej uprawy?
 • Czy aplikacja będzie jedyną możliwością szacowania strat suszowych przez rolników?
 • Czy wiadomo coś więcej na temat ewentualnych stawek pomocy (odszkodowań) za straty dla rolników?
 • Co w przypadku, gdy rolnik oszacuje stratę, a jeśli udam się zweryfikować uprawy będą one już zebrane ?
 • Czy aplikacja suszowa będzie dostępna tylko dla rolników czy będzie też forma testowa/podglądowa udostępniona dla Komisji celem zaznajomienia się, aby odpowiadać na pytania/wątpliwości rolników?
 • Czy jeśli komisja nie będzie miała dostępu do aplikacji to nie będziemy wiedzieć jakie uprawy rolnik tam podał i jak mamy wtedy to zweryfikować?
 • Czy aplikacja dotyczy tylko suszy? Czy tez innych zjawisk atmosferycznych? 23. Czy aplikacja jest na plus? Czy będzie opcja zapisania wniosku jako roboczy, ponieważ np. w e - wniosek w 1 roku jak aplikacja powstała nie było opcji zapisu wniosku jako roboczy?
 • Zapowiada się że wypełnienie wniosku jest proste i szybkie. Spory % rolników będzie miało problem ze złożeniem wniosku przez aplikację – jak rozwiązać taki problem?
 • Co w przypadku kiedy rolnicy słabo potrafią korzystać z Internetu i aplikacji? czy nie okaże się że to pracownik Urzędu będzie musiał to w rzeczywistości robić?
 • Pełnomocnik – czy każdy rolnik może wyznaczyć swojego pełnomocnika? Czy ma to być jeden pełnomocnik w gminie który będzie pomagał wszystkim rolnikom?
 • Czy są przeszkody, aby zamiast profilu zaufanego wykorzystać nr rejestracyjny gospodarstwa nadany przez ARiMR?
 • Do kogo będą przesyłane wnioski z aplikacji?
 • Co jeśli producent rolny np. w czerwcu/lipcu złoży e-wniosek o wystąpieniu suszy w uprawach dot. zbóż, a we wrześniu stwierdził, że susza dotknęła również buraki cukrowe czy wtedy już nie będzie mógł zgłosić dodatkowej uprawy?
 • Jeżeli rolnik zadeklarował, że będzie składał wniosek na suszę przez aplikację, a złożył na deszcz nawalny to kiedy pisać protokół z oszacowania strat?
 • Kto występuje z wnioskiem o powołanie komisji?
 • Skąd wiadomo, kiedy złożyć wniosek do Wojewody o powołanie komisji ds. szacowania strat - rolnik nie musi informować Gminy, że złożył wniosek przy pomocy aplikacji?
 • Z ilu osób składa się komisja?
 • Czy wśród komisji musi być przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego, izby rolniczej?
 • Czy są wymagania dotyczące wykształcenia członków komisji – wyższe lub średnie w zakresie rolnictwa, wykształcenie/doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa?
 • Czy członek komisji, który posiada własne gospodarstwo rolne, może brać udział w pracach komisji we własnym gospodarstwie? Co w takim przypadku?
 • Czy istnieje możliwość, aby w skład komisji wchodził członek z ARiMR, który mógłby na bieżąco weryfikować uprawy podane przez rolnika w podanym wniosku o płatność? Taki sposób wyeliminowałby błędy i usprawniłby cały proces szacowania strat
 • Czy możemy powołać do pracy w komisji ds. szacowania szkód przymrozkowych i gradowych pracownika ARiMR?
 • Kiedy komisja przystępuje do szacowania strat, jeżeli uległ zmianie skład osobowy ubyła jedna osoba i zgłoszona została dodatkowa osoba. Czy komisja czeka na zarządzenie Wojewody czy przystępuje do szacowania jak najszybciej?
 • Co musi się znajdować we wniosku o powołaniu komisji?
 • Gdzie możemy znaleźć wzór wniosku o powołanie komisji?
 • Gdzie możemy znaleźć informacje potwierdzające szkodę?
 • Co w przypadku, gdy jedna uprawa znajduje się na więcej niż jednej kategorii glebowej i według danych z systemu susza występuje tylko w części uprawy, co jest niezgodne ze stanem faktycznym?
 • Kto zbiera wnioski od rolników w sprawie przeprowadzenia szacowania?
 • Czy podczas zbierania wniosków trzeba zebrać również informację o poniesionych stratach?
 • Czy należy sprawdzać, czy informacje zawarte w dokumentach składanych przez rolnika, dotyczą całego gospodarstwa i wszystkich rodzajów produkcji?
 • Kto odpowiada za poinformowanie rolnika o terminie przeprowadzenia szacowania szkód?
 • W jakiej formie przekazać rolnikom informację o terminie przeprowadzenia szacowania szkód? Czy takie informacje może przekazać sołtys?
 • Czy jest koniecznością weryfikacja powierzchni gospodarstwa w oparciu o dane, będące w posiadaniu gminy?
 • Czy szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie? Czy można dokonać szacowania zdalnie?
 • Czy w protokole umieszczamy informację dotyczące tego, kto jest dzierżawcą gospodarstwa, mimo że nie jest jego właścicielem?
 • Jakie zwierzęta należy uwzględnić w załączniku nr 2? Czy należy uwzględnić zwierzęta, które posiada rolnik, czy też średnią liczbę zwierząt, sprzedanych przez niego w ciągu trzech ostatnich lat?
 • "Prosięta od jednej maciory" liczbę jakich zwierząt wpisujemy w załączniku dotyczącym produkcji zwierzęcej?
 • Mleko krowie – co w pisujemy w złączniku?
 • Gdy rolnik posiada konie - hodowlę , z przeznaczeniem na rekreację, sport, jak uwzględnić je w protokole?
 • W jakiej pozycji umieścić facelię? Jak przyporządkować inne rośliny.
 • Szacowanie w uprawach ekologicznych - czy powinny być tak samo szacowane jak normalne uprawy czy jednak uwzględniany % strat powinien być mniejszy?
 • Gdy rolnik wskazuje że posiada facelię na nasiona to czy uwzględniamy ją w protokole jako pozostałe plantacje nasienne?
 • W załączniku nr 1 po uzupełnieniu kol. nr 9 czy należy uzupełnić kol. nr 13? Podobna sytuacja załącznik nr 2 - uzupełnienie kol. nr 10 i 11? Czy rolnicy mogą się odwoływać od oszacowanych strat do Komisji, czy powinni to zrobić do Wojewody?
 • Kiedy uzupełniamy dane w kolumnie "Wysokość szkód w uprawach uwzględnionych w produkcji zwierzęcej" w zakładce produkcja roślinna?
 • Gdzie w protokole należy wpisać uprawy, które rolnik posiada, ale nie dokonał ich szacowania w innej gminie? Czy powierzchnia ta ma wpływ na prawidłowe wyliczenie łącznej wysokości oszacowanych szkód?
 • Czy istnieje możliwość, aby rolnik przekazał bezpośrednio do urzędu wniosek, który składał w ramach wsparcia bezpośredniego do ARiMR, w celu weryfikacji danych?
 • Prace związane ze sporządzaniem protokołów często zajmują bardzo dużo czasu, kosztem bieżących obowiązków – czy w ramach godzin nadliczbowych można ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie?
 • W jaki sposób domagać się finansowania? – gminy są zmuszane do pokrywania z własnych środków kosztów pracy komisji, korzystania z prywatnych samochodów, materiałów biurowych oraz obiegiem dokumentów między urzędami
 • Czy komisje mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie kosztów pracy?
 • W jaki sposób wypełniamy protokół – czy wypełniamy go pismem drukowanym?
 • W ilu egzemplarzach sporządzamy protokół?
 • Czy jest jeden ogólnopolski wzór protokołu obowiązujący na terenie kraju? Czy każda gmina ma inny wzór, przekazany przez / właściwą Komisję Rejonową?
 • Kto podpisuje protokół?
 • Co w sytuacji jeśli rolnik odmawia podpisania protokołu? ponieważ nie zgadza się z wysokością szacowania strat?
 • Jeżeli rolnik nie podpisze protokołu bo nie zgadza się z szacunkami to co dalej czy powtarzamy szacowanie czy pozostawiamy bez podpisu? Czy ten protokół ma moc sprawczą?
 • Jaki mamy termin na przekazanie protokołu do Wojewody/ właściwej Komisji Rejonowej od momentu jego sporządzenia?
 • Czy po weryfikacji protokołu przez Wojewodę przekazujemy protokół producentowi rolnemu?
 • Czy kserokopia protokołu potwierdzająca zgodność z oryginałem pozostaje w aktach urzędu?
 • Czy komisja ma obowiązek sporządzić dwa protokoły zbiorcze? Jeśli tak, to jakie dane umieszcza w protokołach?
 • Do procesu szacowania szkód jest zaangażowanych pięć instytucji, co znacząco spowalnia sprawne rozpoznawanie wniosków – czy można w jakiś sposób skrócić tę drogę?
 • Co w przypadku posiadania przez rolników gruntów na obszarze kilku gmin? Gdzie są powołane komisje? Czy szacowania dokonuje się w swoim zasięgu terytorialnym?
 • Czy protokół ostateczny sporządza komisja powołana przez Wojewodę ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnika? Czy sporządzamy go na podstawie protokołów indywidualnych, sporządzonych przez komisję w innych gminach?
 • Czy jest konieczna wymiana informacji między gminami w sprawie przekazania cząstkowych protokołów szkód?
 • Co w przypadku, gdy w gminie właściwej ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnika nie została powołana przez Wojewodę komisja lub komisja powołana zakończyła już pracę, to kto sporządza ostateczny protokół?
 • Co w przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach? Czy komisja powołana przez Wojewodę dokonuje oszacowania szkód w skali całego gospodarstwa rolnego danego rolnika?
 • Co w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze dwóch województw, w którym wystąpiły szkody? Czy komisja powołana przez Wojewodę, właściwego dla miejsca położenia największej części tego gospodarstwa lub obszaru, sporządza protokół końcowy na podstawie protokołu oszacowania szkód, przedłożonego przez producenta rolnego? W jakim terminie przekazujemy protokół Wojewodzie?
 • W przypadku, gdy rolnik ma grunty w innej gminie ale ma tam zerowe straty to w protokole w pkt. 7 zaznaczamy że zostały uwzględnione straty z innych gmin?
 • Jeśli siedziba gospodarstwa jest w gminie w której jest prowadzony chów zwierząt, a producent rolny ma grunty położone w sąsiednim Województwie i w tej drugiej gminie są szacowane straty to czy trzeba uwzględnić produkcję zwierzęcą, z gminy w której jest siedziba gospodarstwa?
 • Czy w oświadczeniu o wielkości produkcji zwierzęcej rolnik podaje tylko zwierzęta zgłoszone do ARiMR?
 • W jakim terminie rolnik musi zgłosić straty w uprawach, mówi się, że niezwłocznie po wystąpieniu zjawiska lub niezwłocznie o stwierdzeniu skutków niekorzystnego zjawiska - w jakim czasie w ilości dni od wystąpienia straty?
 • Czy liczbę zwierząt podajemy na dzień szacowania czy na dzień wystąpienia szkody?
 • Jak rozumieć pojęcie koszty poniesione i nieponiesione w protokole - produkcja zwierzęca?
 • Czy średnią roczną produkcję zwierzęcą liczymy z okresu 3 lat?
 • Jak zakwalifikować w rodzaju produkcji zwierzęcej krowy trzymane do rozrodu (mamki) ?
 • Czy jeśli weźmiemy stan zwierząt to formularz wylicza przychód złotówkowy ze sprzedaży? Czy wpływa to na procentową stratę w gospodarstwie?
 • Co w przypadku gdy rolnik posiada grunty w dwóch gminach? Czy są potrzebne dwa protokoły? Kto sporządza protokół cząstkowy a kto zbiorczy?
 • Czy indywidualne protokoły szkód oraz zbiorcze protokoły strat sporządza się w formie elektronicznej i papierowej?
 • Czy do protokołów indywidualnych rolników wraz z załącznikami trzeba dołączyć dwa egzemplarze w formie papierowej?
 • Czy do zbiorczych protokołów strat obowiązuje forma elektroniczna – Excel oraz papierowa?
 • Czy protokoły indywidualne muszą być ułożone w segregatorach oraz ponumerowane w sposób zgodny ze zbiorczym protokołem szkód?
 • Jaką numerację posiadają szkody powyżej 30% strat? Jaką numerację posiadają szkody wynoszące poniżej 30%?
 • Kto może dokonać korekty protokołów indywidualnych?
 • Czy korekta może polegać na skreśleniu i złożeniu podpisu oraz daty dokonania korekty?
 • Czy komisja robi korektę protokołu z winy rolnika, który podał niewłaściwe powierzchnie? Rolnik powinien znać powierzchnie swoich działek - czy jest możliwe, aby nie było korekty, przecież rolnik podpisuje oświadczenie o prawdziwości danych?
 • Jaki czas ma komisja gminna na oszacowanie strat i sporządzenie dokumentów?
 • Czy komisja ma czas do zbioru plonu głównego danej uprawy?
 • Czy komisja może szacować cały areał uprawy jeśli na polu zostało np. 0.2 ha poletka kontrolnego?
 • Jaki termin od dnia oszacowania szkód przysługuje na złożenie protokołu wojewodzie właściwemu?
 • W jakim przypadku sporządzamy protokół końcowy? Gdzie składamy protokół oraz w jakim terminie od dnia oszacowania szkód?
 • Czym różni się całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym od całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego?


Prowadzący

Jarosław Haleniuk – pracownik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z 20 letnim doświadczeniem w tematyce szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Współtwórca ujednoliconego wzoru protokołu szacowania strat wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania na terenie całego kraju. Osoba doskonale zorientowana w tematyce szacowania strat i problemach jakie napotykają członkowie komisji szacujących straty w gospodarstwach rolnych. Dzięki równoległemu z pracą w administracji prowadzeniu gospodarstwa rolnego, łączy wiedzę teoretyczną z praktyką.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia