Szkolenie: Fundusz sołecki

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego? Jakich elementów nie może zabraknąć we wniosku i jak on powinien wyglądać? Jak wyliczyć pulę pieniędzy dla sołectw? Wspólne przedsięwzięcia sołectw – jak to wygląda? Procedura zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego lub jego zakres

od 399.00 zł

Szkolenie kierujemy do gmin oraz osób zajmujących się funduszem sołeckim, jak i dla tych, co zastanawiają się nad wprowadzeniem takiego funduszu na swoim terenie.

Przydatne wzory aż 30 formularzy!
Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają „wspólne przedsięwzięcia sołectw”, jak wygląda cała procedura takiego działania. Dodatkowo wyjaśnimy: zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, wyliczenie zwrotu dla gmin z budżetu państwa części wydatków, poniesionych w ramach funduszu sołeckiego i weryfikację wniosków złożonych przez sołtysów

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

• Wspólne przedsięwzięcia sołectw (6 paragraf 1 ) – jakie przedsięwzięcia mogą realizować? Czy istnieją granice łączenia funduszu sołeckiego? Jak to wygląda formalnie? Jakie są problemy dotyczące „wspólnych przedsięwzięć sołectw?
• Czy przeznaczenie funduszy na imprezy plenerowe to dobry pomysł na rozdysponowanie funduszu sołeckiego?

• Czy środki na usuwanie skutków klęski żywiołowej muszą być wydawane na terenie danego sołectwa, czy można je przeznaczyć na ten sam cel, ale na terenie innego sołectwa?

• Jak wyglądanie finansowanie OSP? Na co można przeznaczyć środki? Jaki sprzęt można zakupić? Czy można przeprowadzić remont budynku OSP, pomimo tego, że ten budynek nie jest własnością gminy?

• Jak wyliczyć pule środków dla poszczególnych sołectw?

• Zamówienia publiczne do 30 tysięcy euro – czy trzeba tworzyć pełne zapytanie ofertowe? Czy te zamówienia muszą być dokonywane na fakturę? Czy faktura musi być z opisem?

• Jest wniosek na kilka wspólnych przedsięwzięcia sołectw, ale gmina wie , że nie starczy pieniędzy na zrealizowanie wszystkich tych zadań, tylko na część – czy można odrzucić wniosek tylko w części, czy trzeba w całości?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • przykłady przedsięwzięć z uzasadnieniem
 • wykaz zadań własnych gminy
 • formularz uchwały rady miejskiej - zgoda na wyodrębnienie fs
 • formularz uchwałyrady miejskiej - brak zgody na wyodrębnienie fs
 • formularz uchwałyrady miejskiej - zwiększenie środków fs
 • formularzprotokołu z zebrania: przedsięwzięcia + wnioski
 • formularz listy obecności na zebraniu wiejskim (z uwzględnieniem zasad RODO)
 • formularzzaproszenia na zebranie wiejskie
 • wzór ZARZĄDZENIA w sprawie określenia procedur dot. funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy
 • formularzinformacji wójtao wysokości przypadających sołectwu środków fs
 • formularzwniosku sołectwa dotyczący przeznaczenia środków fs
 • formularzuchwały zebrania wiejskiego w sprawie wniosku dotyczącego przeznaczenia środków fs
 • formularzpisma sołtysa do rady miejskiej dotyczącego podtrzymania wniosku
 • formularzwniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków fs – ponownie uchwalony
 • formularzuchwały zebrania wiejskiego w sprawie ponownego uchwalenia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków fs
 • formularzpisma sołtysa do rady miejskiej dotyczącego podtrzymania odrzuconego wniosku
 • formularzwniosku sołtysa dotyczącego zmiany przedsięwzięcia lub jego zakresu
 • formularzuchwały zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przedsięwzięcia lub jego zakresu
 • wzór ZARZĄDZENIA w sprawie Komisji do oceny wniosków dotyczących przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki oraz określenia jej zadań i kompetencji w Urzędzie Gminy
 • formularzKARTY OCENY WNIOSKU
 • formularzodrzucenia wniosku przez wójta/burmistrza
 • formularzpisma Burmistrza przekazującegowniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie radzie miejskiej
 • formularzuchwały rady miejskiej ws rozpatrzenia wniosku sołtysa o przyznanie środków z fs
 • wzór informacjido wojewody
 • wzór wniosku do wojewody
 • wzór sprawozdania Rb 28S
 • terminarz roczny czynności związanych z realizacją fs.
 • PRZEPISY PRAWNEORZECZNICTWO SĄDÓW
 • STANOWISKO RIO w Białymstoku wskazujące najczęściej popełniane błędy dot. funduszy sołeckich

Szczegółowy program szkolenia:

Wspólne przedsięwzięcia sołectw (6 paragraf 1 ) – jakie przedsięwzięcia mogą realizować? Czy istnieją granice łączenia funduszu sołeckiego? Jak to wygląda formalnie? Jakie są problemy dotyczące „wspólnych przedsięwzięć sołectw”?

• Czy przeznaczenie funduszy na imprezy plenerowe to dobry pomysł na rozdysponowanie funduszu sołeckiego?

• Zamówienia publiczne do 30 tysięcy euro – czy trzeba tworzyć pełne zapytanie ofertowe? Czy te zamówienia muszą być dokonywane na fakturę? Czy faktura musi być z opisem?

• Co zrobić, w sytuacji gdy sołectwo chciało ze środków z funduszu sołeckiego wykupić grunty pod plac zabaw?

• Jakie dokumenty są potrzebne przy zmianie zadania?

• Co się mieści w katalogu zadań? Jak dokumentować wydatki?

• Jak należy poprawnie sformułować nazwę przedsięwzięcia?

• Opisywanie zadań – jak uzasadnić wybór zadania?

• Czy imprezy i wycieczki mogą być finansowane z funduszu sołeckiego?

• Czy można to pokryć środkami z funduszu sołeckiego organizację dnia dziecka, występy?

• Czy paczki dla dzieci mogą być finansowane z funduszu sołeckiego?

• Czy można przeznaczać środki FS na kluby sportowe?

• Czy FS może sfinansować doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury?

• Jak opisać we wniosku organizacja imprez?

• Odnawianie kapliczek – czy można finansować?

• Czy za każdym razem, jak chce się wprowadzić zmianę to trzeba zwołać zebranie wiejskie?

• Kto może podpisać wniosek, gdy sołtys z przyczyn np. zdrowotnych (jest w szpitalu) nie może podpisać wniosku?

• Jest wniosek na kilka wspólnych przedsięwzięcia sołectw, ale gmina wie , że nie starczy pieniędzy na zrealizowanie wszystkich tych zadań, tylko na część – czy można odrzucić wniosek tylko w części, czy trzeba w całości?

• Jeżeli na wniosku sołectwa jest wskazanych kilka przedsięwzięć i wójt zgadza się na dopłatę do tych przedsięwzięć, ponieważ z góry wiadomo, że koszty realizacji tych przedsięwzięć będą wyższe to czy taki wniosek jest prawidłowy czy powinien zostać odrzucony?

• Jak przygotować wnioski przy wspólnych przedsięwzięciach sołectw?

• Jak interpretować art. 2 pkt 7 ustawy o funduszu sołeckim (Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.)?

• Czy środki na usuwanie skutków klęski żywiołowej muszą być wydawane na terenie danego sołectwa, czy można je przeznaczyć na ten sam cel, ale na terenie innego sołectwa?

• Co robić, jeżeli już po złożeniu wniosku i wyliczeniu środków nastąpiła klęska żywiołowa np. powódź? Czy można przenieść część środków na usunięcie skutków powodzi? Jeżeli tak, to jak to wygląda?

Jak wygląda finansowanie OSP? Na co można przeznaczyć środki? Jaki sprzęt można zakupić? Czy można przeprowadzić remont budynku OSP, pomimo tego, że ten budynek nie jest własnością gminy?

• Czy ze środków funduszu sołeckiego można zakupić sztandar OSP?

• Czy można finansować z funduszu buty dla strażaków ?

• Czy można sfinansować remont i przebudowę chodnika przy drodze powiatowej?

• Jak się zabezpieczyć, aby gmina nie musiała potem oddawać tych pieniędzy razem z odsetkami?

• Czy można zakupić materiały (kruszywo) na przyszły rok?

• Co robić w sytuacji, gdy jedna z miejscowości kupiła składanego grilla, a we wniosku zaznaczyła, że to doposażenie w sprzęt RTV/AGD?

• Jakie informacje muszą być zawarte w protokole z zebrania?

• Jak wyliczyć zwrot kosztów, które jednostka może otrzymać od województwa?

• Jakie trzeba spełnić warunki, aby gmina otrzymała zwrot części środków?

• Czy do protokołu lub wniosku trzeba dołączać szacowanie kosztów?

• Czy w głosowaniu może brać udział osoba, która od lat mieszka na terenie gminy, ale nie jest zameldowana?

• Co zrobić, jak po złożeniu jednego wniosku, rada sołecka składa inny wniosek?

• Omówienie nieprawidłowości dot. funduszu sołeckiego wskazywanych podczas kontroli RIO i NIK

• Jakie są wytyczne RIO, na co można przeznaczyć środki? Jak przygotować się do kontroli RIO? Co sprawdzają?

• Remont drogi gminnej w części finansowany jest z FS. Gmina chce zmienić zadanie to z wydatków bieżących na inwestycyjne. Czy potrzebne jest ponowne zebranie sołeckie? Jak dokonać tej zmiany?

• Zasady wyceniania zadań - jak to wygląda? Jakie dokumenty?

• Jak powinien wyglądać wniosek o zmianę zadania? Co powinien zawierać? Czy musi być ogłoszenie o zmianie zadania?

• Jak często można zmieniać zadania?

• Jak wyliczyć pule środków dla poszczególnych sołectw?

• Jak powinien wyglądać prawidłowo uzupełniony wniosek? Co powinno być w uzasadnieniu wniosku? Jakie załączniki powinien mieć?

• Jak przeprowadzić ocenę wniosku?

• Kiedy można odrzucić wniosek? Jak wygląda procedura, gdy wniosek nie spełnia kryteriów i trzeba go odrzucić?

• We wniosku napisano, że środki przeznaczone zostaną na budowę chodnika – wpisano cement, kostkę, ale nie wspomniano o obrzeżach, które potem były na zamówieniu – co robić? Jak gmina ma opisywać przedsięwzięcia?

• Jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego do wojewody?

• Jakie są elementy wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków?

• Co robić w sytuacji w przypadku, gdy sołtys składa 2 wnioski w tym samym miesiącu? Jak rozwiązać taką sytuację?

• Ile wniosków może złożyć jedno sołectwo? Czy są jakieś limity?

• Jak wygląda procedura odrzucenia wniosku? Na jakiej podstawie można odrzucić wniosek?

• Czy mniejsze kwoty można przesuwać bez zebrania wiejskiego?

• Przenoszenie środków funduszu sołeckiego w budżecie – na jakiej zasadzie?

• Jak napisać uchwały o wyodrębnieniu i niewyodrębnieniu w budżecie? Co powinny zawierać? Jakie są najważniejsze elementy takiej uchwały?

• Jak powinien wyglądać dobrze napisany protokół z zebrania wiejskiego? Co musi być tam zawarte?

• Czy na mocy ustawy fundusz sołecki będzie obligatoryjny w gminie?

• Końcowe rozliczenie funduszu sołeckiego – jak rozliczyć? W jakiej formie?

• Czy faktury dotyczące funduszu sołeckiego opisywane są na odwrocie dokumentu, czy na osobnym formularzu? Czy teczka dla każdego sołectwa z kopią faktury jest konieczna, czy wystarczy, że faktury są przechowywane w dziale księgowości wśród innych dokumentów zaksięgowanych?

• Jak powinna wyglądać uchwała o funduszu sołeckim?

Prowadzący

Beata Kisiel - Sekretarz Gminy Góra Kalwaria. Od 1992 roku pracownik samorządu terytorialnego. Przewodnicząca Komisji ds. funduszu sołeckiego w Urzędzie. Trener na szkoleniach dot. funduszu sołeckiego prowadzonych dla sołtysów i członków rad sołeckich. Wykształcenie wyższe: Geodezja oraz Administracja i Finanse.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
03 grudnia 2020

Podobne szkolenia