Wideoszkolenie: Uchwała krajobrazowa

Jak poradzić sobie z chaosem reklamowym? Jak pozbyć się nielegalnych reklam i wymierzać kary pieniężne? Jakie są sposoby naliczania opłat za reklamy i jakie to niesie korzyści dla miast i gmin? Jak stworzyć odpowiednie regulacje przestrzenno-planistyczne dotyczące reklamy, nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń, by nie narazić się na niezadowolenie mieszkańców? Jakie korzyści daje gminie/miastu wprowadzenie uchwały?

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników administracji samorządowej: wydziałów architektury, planowania przestrzennego, urbanistyki, budownictwa, geodezji oraz sekretarzy. Zapraszamy wszystkie osoby, które są w trakcie przygotowywania uchwały reklamowej lub dopiero zastanawiają się nad jej wprowadzeniem. Zapraszamy też wszystkich, którzy zajmują się jużwprowadzoną uchwałą w gminie

Jak postępujemy w przypadku, gdy właściciel konsekwentnie nie usuwa nośnika?
Na wideoszkoleniu powiemy jak skonstruować i wdrożyć uchwałę reklamową, oraz dlaczego warto ją wprowadzić? Oprócz korzyści wprowadzenia uchwały chcemy pokazać także wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się gmina przed jej wprowadzeniem. Prowadzący podzieli się doświadczeniem związanym z tworzeniem uchwały reklamowej oraz przedstawi przykłady dobrze funkcjonujących uchwał "krajobrazowych" w Polsce.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy w przestrzeni publicznej powinny znajdować się wszystkie reklamy i jak one powinny wyglądać?
 • Czy uchwała może obowiązywać tylko dla określonego terenu gminy, czy obowiązuje na terenie całej gminy?
 • Jak opłata reklamowa wpływa na zwiększenie środków w budżecie, jakie są możliwości wpływów z reklam na potrzeby mieszkańców?
 • Jakie kary pieniężne może nałożyć organ na właścicieli nieruchomości za nieprzestrzeganie przepisów uchwały?
 • Które miasta w Polsce mają dobrze napisane i dobrze funkcjonujące uchwały krajobrazowe? Przykłady
 • Czy reklama wyborcza nie podlega regulacjom uchwały krajobrazowej? Jakie regulacje dotyczące wielkości i sposobu sytuowania reklam wyborczych można zastosować? Czy można zakazać umieszczania takich reklam na ogrodzeniach?
 • Jak podejść do zapisów dotyczących tradycyjnych słupów reklamowych, będących własnością gminy, na których pojawiają się reklamy przedsiębiorców – czy należy rozważyć ich likwidację, określić powierzchnię, kolorystykę plakatów?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzja o naliczeniu kary pieniężnej za umieszczenie tablicy reklamowej/urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą
 • Wszczęcie postępowania w sprawie naliczenia kary za umieszczenie tablicy reklamowej/urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą
 • Decyzja o wyrażeniu zgody na umieszczenie tablicy reklamowej/urządzenia reklamowego w pasie drogowym
 • Wniosek o wydanie zgody na umieszczenie tablicy reklamowej/urządzenia reklamowego w pasie drogowym
 • Uchwała „krajobrazowa” - schemat

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy za zgodny z uchwałą krajobrazową będzie nośnik, który co prawda spełnia parametry uchwały, ale jest samowolą budowlaną?
 • Kiedy faktycznie została usunięta reklama, aby naliczyć karę w drugiej decyzji? Czy wymaga to codziennej wizji w terenie?
 • Co w przypadku, gdy właściciel konsekwentnie nie usuwa nośnika? Czy jest możliwość sukcesywnego ściągania rosnącej kary, czy jest to możliwe dopiero w drugiej decyzji, kiedy nośnik zostanie usunięty? Co w przypadku, gdy nigdy nie zostanie usunięty?
 • Czy logo firmy reklamowej na tablicy jest wystarczające do określenia firmy jako właściciela?
 • Czy okres ustalania właściciela nośnika odbywa się przed formalnym wszczęciem postępowania, czy jest już elementem postępowania, a tym samym już nalicza się kara?
 • Czy uchwała może obejmować tylko zasady i warunki usytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, pomijając elementy małej architektury i ogrodzenia?
 • Czy w praktyce jest różnica między niewymaganiem dostosowania, a zwolnieniem z obowiązku?
 • W naszym mieście pozostało mnóstwo pozostałości reklam – stelaży, szkieletów, betonowych podstaw. Czy można za to nałożyć karę? W jaki sposób zmierzyć taką konstrukcję?
 • W jaki sposób w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania można sformułować zarzuty domniemanej niezgodności z uchwałą, jeśli wizja i dokładny pomiar mogą się odbyć dopiero w trakcie trwania tego postępowania?
 • Co w przypadku chęci zmiany fragmentów lub całości uchwały krajobrazowej?


Dlaczego warto wprowadzić opłatę reklamową i jak przekonać do tego mieszkańców?

 • Jak opłata reklamowa wpływa na zwiększenie środków w budżecie, jakie są możliwości wpływów z reklam na potrzeby mieszkańców?
 • Jakie kroki musi podjąć gmina, żeby zacząć pobierać opłatę reklamową?
 • Jak karać tych, którzy umieszczają reklamy niezgodnie z zasadami uchwalonymi przez gminy?
 • Czym różni się szyld od reklamy? Czy szyld jest również reklamą?
 • Co powinno się znaleźć w treści uchwały krajobrazowej?
 • Jakie zakazy może wprowadzić gmina tworząc uchwałę?
 • Które miasta w Polsce mają dobrze napisane i dobrze funkcjonujące uchwały krajobrazowe? Przykłady
 • Od kiedy rozpocząć naliczanie opłat za reklamy i w jaki sposób naliczać opłaty?
 • Które reklamy podlegają opłatom? Co stanowi podstawę naliczania opłaty, w jaki sposób weryfikować informacje o tym, co znajduje się w przestrzeni publicznej?
 • Jak weryfikować legalne i nielegalne reklamy?
 • Jak rozróżnić reklamę nową od już istniejącej oraz co w tym przypadku stanowi podstawę wymierzenia kary?
 • Kto pobiera opłatę i w jakiej formie, w pasie drogowym dolicza się w decyzji na zajęcie pasa drogowego a w pozostałych przypadkach?
 • Co powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie banerów reklamowych w pasie drogowym?
 • Jak zredagować decyzję o umieszczeniu oraz o przedłużeniu reklamy?
 • Koszty kampanii reklamowych i promocyjnych dla samorządu terytorialnego
 • Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami?
 • Czy skarga jest zasadna nawet jeśli podmiot nie składał uwag w etapie konsultacji społecznych?


Jakie elementy powinna zwierać decyzja o nałożeniu kary?

 • Jak prawidłowo wyliczyć wysokość kary?
 • Jak naliczać kary w przypadku tablic informacyjnych oraz jak rozróżnić je od zwykłych reklam?
 • Jakie kary pieniężne może nałożyć organ na właścicieli nieruchomości za nieprzestrzeganie przepisów uchwały?
 • Od kiedy nalicza się karę - od dnia ujawnienia niezgodności, czy od wszczęcia postępowania?
 • Czy przed naliczeniem kary jest obowiązek wezwania do usunięcia naruszeń?
 • Czy naliczać karę pieniężną, jeśli reklama nie jest zgodna z uchwałą reklamową, ale nikt nie złożył deklaracji?
 • Czy każdy podmiot odrębnie składa deklarację każdy za swoją powierzchnię?
 • Wyroki – na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie narazić się na uchylenie decyzji?


Kontrola nadzorcza wojewody

 • W jaki sposób skonstruować zapisy uchwały, aby były niepodważalne przez wojewodę?
 • Co może być powodem uchylenia zapisów uchwały przez wojewodę?
 • Etap po uchwaleniu a przed wejściem w życie – co może opóźnić wejście w życie uchwały i na co wojewodowie zwracają uwagę?
 • Jak formułować przepisy dostosowawcze?


Jakie są zasady i warunki sytuowania reklam w przestrzeni publicznej?

 • Jakie zasady pomogą w zachowaniu ładu i porządku w mieście/gminie?
 • Czy w przestrzeni publicznej powinny znajdować się wszystkie reklamy i jak one powinny wyglądać?
 • Czy uchwała może obowiązywać tylko dla określonego terenu gminy, czy obowiązuje na terenie całej gminy?
 • Jak przygotować analizę miasta pod kątem reklam?
 • Jak podzielić miasto na strefy? Podział na mniejsze i większe opłaty, przestrzeń bez reklam oraz przestrzeń z reklamami
 • Jaki jest okres dostosowania się istniejących w dniu wejścia uchwały w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych?
 • Czy może być inny okres dostosowawczy dla różnych obiektów?
 • Czy w warunkach dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych można wyróżnić i zwolnić z obowiązku dostosowawczego np. reklamy, które powstały na podstawie pozwolenia budowlanego?
 • Jakie możliwości i kompetencje ma gmina w odniesieniu do reklam na prywatnych nieruchomościach?
 • Jaki obiekty i tereny są zwolnione z warunków określonych w uchwale?
 • Jakie są zasady sytuowania obiektów reklamowych na ogrodzeniach?
 • Czy logo firmy, które znajduje się na siatce, na rusztowaniu jest reklamą?
 • Zabytki – czy każdy szyld musi być uzgodniony z konserwatorem?
 • Jak ująć w treści uchwały, że cała strefa jest jednocześnie obszarem objętym ochroną konserwatorską?
 • Czy należy prowadzić inwentaryzację jako narzędzie kategoryzacji reklam?
 • Jakie są najlepsze metody przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie?
 • Czy dopuszczalne jest wprowadzenie zakazu stosowania określonej np. jaskrawej, odblaskowej kolorystyki reklam (nie chodzi o kolor nośnika, tylko o treść reklamy)?
 • Ogłoszenie na ogrodzeniu, działka na sprzedaż z logiem firmy biura nieruchomości - czy to są reklamy?
 • Jak podejść do zapisów dotyczących tradycyjnych słupów reklamowych, będących własnością gminy, na których pojawiają się reklamy przedsiębiorców – czy należy rozważyć ich likwidację, określić powierzchnię, kolorystykę plakatów?
 • Czy w przypadku niedostosowania się do warunków uchwały można zastosować inne metody niż kary?
 • Czy jeśli za szyldy nie pobiera się opłaty, a szyld nie jest dostosowany do zapisów uchwały, to czy należy naliczyć karę?
 • Czy można dopuścić wyjątki w postaci czasowego sytuowania urządzeń np. balonów reklamowych podczas imprez miejskich?
 • Jak postępować z banerami i reklamami sponsorów umieszczanymi na czas imprez np. sportowych, festiwali?
 • Czy reklama wyborcza nie podlega regulacjom uchwały krajobrazowej? Jakie regulacje dotyczące wielkości i sposobu sytuowania reklam wyborczych można zastosować? Czy można zakazać umieszczania takich reklam na ogrodzeniach?
 • Czy reklamy wyborcze można wyłączyć z regulacji zawartych w uchwale krajobrazowej? W jaki sposób ustalić zasady umieszczania reklam wyborczych?
 • Jak uregulować kwestie banerów wyborczych wiszących na słupkach odgradzających pas ruchu od chodnika?
 • Czy od reklam wyborczych również powinna być pobierana opłata reklamowa?
 • Jak zarządzenie w sprawie ogródków gastronomicznych może wpływać na zapisy uchwały?
 • Funkcjonowanie uchwały reklamowej na konkretnych przykładach – dla wątpiących w skuteczność uchwał reklamowych


Jak mierzyć powierzchnie reklamowe i jak weryfikować reklamy?

 • Za pomocą jakich przyrządów obliczać powierzchnie reklamowe?
 • Jak robić pomiary reklam?
 • Jakie wsparcie projektowe może zaproponować gmina przedsiębiorcom?
 • W jaki sposób funkcjonują firmy reklamowe w miastach, w których jest wprowadzona uchwała?
 • W jaki sposób uchwała zmienia wartość rynku reklamowego lub jak wpływa na funkcjonowanie firm?

Prowadzący

Wojciech Watycha – wieloletni naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ, urbanista. Współautor projektu „uchwały reklamowej” dla Gminy Miasto Nowy Targ. Autor i współautor projektów zmian planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz na Politechnice Krakowskiej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
20 lutego 2023
od 539.00
04 kwietnia 2023
od 539.00
20 czerwca 2023
od 539.00
28 sierpnia 2023
od 539.00
21 listopada 2023

Podobne szkolenia