Szkolenie: Dzierżawy nieruchomości

Dzierżawy i najem nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów; zawieranie, wypowiadanie umów

od 379.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do wydziałów nieruchomości, do osób zajmujących się dzierżawą i sprzedażą nieruchomości gminnych


Jak prawidłowo dzierżawić oraz wynajmować nieruchomości gminne
Nasza prowadząca to praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw omówi przykłady z wielu urzędów, m.in.: jakie zasady określić w uchwale rady? Co powinny zawierać umowy dzierżawy, jak obliczać czynsz? Ustalenie stawek czynszu dzierżawy lub najmu w drodze zarządzenia, zasady naliczenia podatku VAT, terminy płatności czynszu.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:


 • Jaki jest sposób i tryb przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego oraz przetargu ustnego ograniczonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii? Jak przeprowadzić przetarg przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?
 • Jak ustalać stawki pod dzierżawę oraz na jakich zasadach wynajmować: grunty pod garażami, grunty rolne, boksy, ogródki działkowe oraz sale lekcyjne?
 • Pobieranie stawek VAT w przypadku najmu i dzierżaw. W jakich sytuacjach pobierać VAT?
 • Jak prawidłowo chronić dane osobowe w protokołach?
 • Postępowanie w przypadku śmierci dzierżawcy lub zmiany właściciela
 • Dzierżawa jednej większej działki przez kilku dzierżawców – problem z ustanowieniem powierzchni, klasy
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Uchwały rady w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości
 • Zarządzenia dot. ustalenia stawek czynszu nieruchomości (stawki czynszu wyrażone w złotych i w mierniku naturalnym)
 • Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu
 • Ogłoszenia nieruchomości do dzierżawy lub najmu
 • Protokół z przetargu na dzierżawę
 • Informacja o wyniku przetargu
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy dzierżawy lub najmu
 • Wzory umów dzierżawy (w trybie przetargowym i bezprzetargowym)
 • Wzór umowy najmu
 • Aneks dot. zmiany dzierżawcy
 • Pisma dot. wypowiedzenia umowy: z zachowaniem terminu wypowiedzenia, bez zachowania terminu wypowiedzenia
 • Wyroki i orzeczenia

Szczegółowy program szkolenia:

 • Co powinna zawierać uchwała dotycząca zasad wynajmu i dzierżaw (uczestnicy otrzymają przykładowy wzór uchwały)
 • Jak postępować przy dzierżawach tablic reklamowych, dróg wewnętrznych, ogródków piwnych? Co powinny zawierać umowy dzierżawy, jak obliczać czynsz?
 • Procedura wydzierżawiania gruntów w drodze przetargowej oraz bezprzetargowej
 • W jakich sytuacjach można wydzierżawić grunt bez wszczęcia procedury?
 • Waloryzacja stawek czynszu dzierżawy i najmu
 • W jakich sytuacjach stawki dzierżawy i czynszu mogą zostać obniżone o 50%?
 • Jak podjąć decyzję o ustaleniu wysokości stawek?
 • Grunty pod garażami, grunty rolne, boksy, ogródki działkowe, sale lekcyjne – stawki oraz wynajem
 • Kiedy musi nastąpić płatność za dzierżawę, najem?
 • Jakie konsekwencje niesie nieujednolicanie wszystkich umów? W jakich sytuacjach należy ujednolicić terminy płatności?
 • Wydzierżawianie gruntów rolnych pod parkingi miejskie
 • Pobieranie stawek VAT w przypadku najmu i dzierżaw. W jakich sytuacjach pobierać VAT?
 • Jaka klasa gruntu występuje na nieruchomości dzierżawy? Jak ustalić klasę gruntu?
 • Umowa użyczenia gruntów organizacjom bez dochodów np. fundacjom, stowarzyszeniom, harcerzom – zasady
 • Jakie szczegóły powinna zawierać treść wykazu?
 • Oddanie części działki w dzierżawę – jak powinno się to odbywać?
 • Jakie jest ryzyko wydzierżawienia gruntu, jeśli grunt skarbu państwa użytkuje gmina?
 • Co powinien zawierać protokół z przetargu?
 • Co powinno znaleźć się w ogłoszeniu o przetargu?
 • Oświadczenia oraz zgody potrzebne do wzięcia udziału w licytacji, dlaczego potrzebne jest oświadczenia małżonka?
 • Jak prawidłowo chronić dane osobowe w protokołach?
 • Na jakiej podstawie można odwołać przetarg?
 • Gdzie należy ogłaszać wyniki przetargu według rozporządzenia?
 • Jak przywrócić nieruchomość do stanu faktycznego? Co robić, jeśli na dzierżawnym gruncie ornym po 10 latach powstał staw?
 • Co zrobić, jeśli nie został złożony wniosek o ponowną dzierżawę?
 • Okresy bezumownego użytkowania
 • Co zrobić, jeśli dzierżawca umarł lub wyjechał, zmienił się właściciel?
 • Zasady sporządzania aneksów do umów
 • Co zrobić, jeśli dzierżawca nie płaci czynszu? Przejmowanie np. pawilonów handlowych na poczet długów
 • Jakie są zasady przejmowania gruntów za długi?
 • Przepisanie dzierżawy z ojca na syna bez konieczności przetargu
 • Dzierżawa jednej większej działki przez kilku dzierżawców – problem z ustanowieniem powierzchni, klasy
 • Wyliczanie powierzchni dzierżaw – czy trzeba wykonywać operaty?
 • Zawieranie, wypowiedzenie i przedłużanie umów dzierżawy– przykładowa umowa, jakie wymagania trzeba zachować? Jak wypowiedzieć umowę rolnikowi? Ważne przyczyny, jakie można podać rolnikom przy wypowiedzeniu
 • Zastosowanie ustawy w praktyce na przykładach
 • Umowy dzierżawy na cele rolne. Forma umowy dzierżawy
 • VAT w rozliczeniu – czy jest to dzierżawa, rolnicza, nierolnicza?
 • Czy reklamy można traktować pod dzierżawy?
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych
 • Wypowiedzenia umów dzierżaw zawartych na czas nieoznaczony. Czy koniecznie trzeba ustalić datę pewną początku umowy dzierżawy lub roku dzierżawnego?
 • Płatność czynszu „z dołu”, „z góry” w jakich umowach?
 • Sprzedaży gruntu pod pawilonami handlowymi nietrwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność dzierżawcy. Targowisko miejskie. Czy wystarczy tylko umowa dzierżawy na okres 10 lat i grunt pod pawilonami można sprzedać dzierżawcom?
 • Dzierżawy ruchomości i rozliczenia w ramach tych dzierżaw
 • Czy przy umowach miesięcznych można stosować taki zapis: „Tytułem zabezpieczenia roszczeń wydzierżawiającego o zapłatę czynszu dzierżawnego oraz kosztów eksploatacyjnych, a także naprawy ewentualnych szkód w przedmiocie umowy dzierżawy, Dzierżawca wpłaca kaucję w wysokości dwukrotnego czynszu”.
 • Jakie skutki roszczeniowe i odszkodowawcze (po zakończeniu umowy dzierżawy) ma zapis w umowie: -„strony zgodnie ustalają, iż Dzierżawca ma prawo dokonania, na własny koszt i ryzyko, zabudowy przedmiotu dzierżawy - budynkiem handlowym lub altaną ogrodową wraz z dokonaniem trwałych nasadzeń”, oraz -„Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w mieniu Dzierżawcy powstałe na skutek zdarzeń losowych”.
 • Kompensata za nakłady poniesione przez Dzierżawcę na budynek przedszkola stanowiący własność gminy. Kompensata umowna i jednostronna.
 • Czy gmina może wypowiedzieć umowy dzierżawy zawarte „ od dnia 01 stycznia 2000 r. do dnia przekazania ogródków na rzecz PZDz” i żądać wydania gruntu?
 • Czy można określić kwotą nakłady w ramach „zwykłego zarządu”?
 • Czy ustawa o ustroju rolnym ma wpływ na już zawarte umowy?
 • Umowa, naliczanie czynszu – jakie są ogólnie zasady naliczania? Gmina posiada zarządzenia niezmieniane od 14 lat, stawki od 14 lat są takie same, jest umowa dzierżawy - czy zmieniać umowy? Przeliczenia, przykłady; od czego zacząć żeby było zgodnie z przepisami?
 • Umowa wydzierżawienia rolnikom – wydzierżawienie w zamian za rentę, za ubezpieczenie – omówienie. Czy powinna być pobierana opłata skarbowa za sporządzoną umowę?
 • Dzierżawy mienia komunalnego: w ewidencji gruntów działka rolna nie była dzierżawiona przy lesie; były na niej zadrzewienia i zakrzewienia powyżej 10 lat, jak ją przywrócić taką działkę do funkcji rolnej?
 • Co zrobić jeśli jest teren chroniony Natura 2000
 • Zmiana przeznaczenia gruntów – „Odrolnienie gruntów”
 • Jak przygotować się do kontroli z Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa - Agencji Nieruchomości Rolnej? Jakie dokumenty należy przygotować?

Podstawa prawna wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości:

a)Jakie zasady określić w uchwale rady?

b) ustalenie stawek czynszu dzierżawy lub najmu w drodze zarządzenia

c) zasady naliczenia podatku VAT

d) terminy płatności czynszu

Jak przygotować nieruchomości do dzierżawy?

a) decyzja o wydzierżawieniu lub wynajęciu nieruchomości

b) sporządzenie wykazu nieruchomości

Tryb przetargowy wydzierżawienia, wynajmowania nieruchomości:

a) ogłoszenie nieruchomości do dzierżawy lub najmu

b) przeprowadzenie przetargu

- protokół z przetargu

- informacja o wyniku przetargu

- zawiadomienie o zawarciu umowy dzierżawy lub najmu

Tryb bezprzetargowy wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości:

a) wyjątek określony w art. 35 ust. 1b u.g.n.,

b) wyjątek określony w art. 37 ust. 4 u.g.n.,

c) podjęta uchwała rady

W jaki sposób rozpatrywać wnioski o wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości?

Koszty przygotowania nieruchomości do dzierżawy lub najmu.

Sporządzenie :

a) umowy dzierżawy

b) umowy najmu

Wydanie przedmiotu dzierżawy lub najmu

 • Obowiązki wydzierżawiającego
 • Obowiązki dzierżawcy
 • Zmiana dzierżawcy lub najemcy – aneks do umowy
 • Wypowiedzenie umowy dzierżawy lub najmu
 • Dzierżawa nieruchomości objętych trwałym zarządem
 • Zgody i opinie przy wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości
 • Dzierżawa gruntu rolnego, nieruchomości a prawo pierwokupu
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości


Prowadzący

Beata Zeh - Berdychowska – praktyk, od 2000 r. inspektor ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami w urzędzie miejskim Buk. Wcześniej (od 1994 r.) pracownik Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Sekcji Gospodarowania Zasobem (Oddział Terenowy w Poznaniu, obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych). Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
24 maja 2021
od 379.00
02 lipca 2021
od 379.00
08 września 2021
od 379.00
18 października 2021
od 379.00
26 listopada 2021

Podobne szkolenia