Wideoszkolenie: Zajęcie pasa drogowego

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Zajęcie pasa drogowego: wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji, lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki. Zmiana ustawy o drogach publicznych, nowe regulacje prawne dotyczące zjazdów z dróg

od 499.00 zł

Warsztaty skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego


Ustalanie wjazdów i zjazdów oraz lokalizowanie ich na drogach publicznych z odniesieniem do nowych wytycznych
Zajęcie pasa drogowego niejednokrotnie sprawia problem, z którym muszą mierzyć się urzędnicy. Nasza prelegentka z UM Bochnia, która posiada ponad 12 lat doświadczenia w administrowaniu pasem drogowym, odpowie na pytania dotyczące inwestorów i podpisywania przez nich umów, infrastruktury światłowodu i stawek za zajęcie pasa drogowego, jak również omówi procedurę postępowania w przypadkach zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych. Jeśli w programie nie widnieją pytania, na które chciałbyś znać odpowiedź - nie przejmuj się! Podczas szkolenia na każde Twoje pytanie odpowie nasz praktyk z urzędu miasta. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kodeks reklamowy a opłata za zajęcie pasa drogowego - od kiedy, w jaki sposób, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości naliczać opłaty?
 • Jak powinna wyglądać procedura zjazdu z drogi gminnej (decyzja, projekt, wykonanie prac w pasie drogowym);
 • Prawidłowa interpretacja przyłącza kanalizacyjnego zgodna z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków
 • Jak ustalić granice drogi, gdy nie ma ewidencji drogi lub biegnie ona niezgodnie ze stanem na mapach?
 • Jak rzetelnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Służebności w pasie drogowym
 • Określenie zasad obowiązujących przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z organizacją sezonowych ogródków gastronomicznych

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej w celu prowadzenia robót
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: (tj. sieci i przyłączy: gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, c.o., kabli energetycznych, urządzeń teletechnicznych i innych urządzeń infrastruktury technicznej lub ich części)
 • Wnioski na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe, niebędące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp.)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej gminnej w celu umieszczenia innego obiektu
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej gminnej w celu ustawienia stanowiska handlowego
 • Decyzja - awaria
 • Decyzja - kara
 • Decyzja - roboty
 • Decyzja - umieszczenie urządzenia
 • Decyzja - zjazd na działkę
 • Umowa na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej
 • Umowa na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej
 • Zawiadomienie na podstawie k.p.a.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Notatka służbowa na okoliczność kontroli pasa drogowego
 • Uchwała ZDP

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia:

 • Czy na wodociągi i kanalizacje wydaje się decyzje lokalizacyjne?
 • Jaka jest podstawa prawna nienaliczania opłat za umieszczenie urządzeń za wodociąg, jeżeli gmina jest właścicielem wodociągu?
 • Czy do robót na zgłoszenie wymagamy uzgodnienia projektu?
 • Pas drogowy jest jeszcze na gwarancji. Urząd wymaga od inwestora zgody na wejście w pas drogowy udzielonej na piśmie przez gwaranta. Co, jeżeli gwarant nie udzieli zgody?
 • Odmówiliśmy zezwolenia na lokalizację światłowodu na słupach oświetleniowych (własność miasta). SKO uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia z zaleceniem wydania zgody z warunkami. Miasto nie chce wpuszczać telekomunikacji na słupy oświetleniowe. Jakie argumenty podać, aby skutecznie uniemożliwić wejście na słupy oświetleniowe?
 • Jeśli osoba fizyczna chce przyłączyć się do sieci wodociągowej i będzie to przeprowadzane przez publiczną drogę gminną, to czy musi najpierw mieć decyzję lokalizacyjną, a następnie występuje o zajęcie pasa drogowego? Czy można zwolnić mieszkańców od decyzji za zajęcie pasa i nie naliczać opłaty za zajecie i umieszczenie?
 • Czy jest jakiś przepis prawny, który mówi, ile jest ważna decyzja lokalizacyjna?
 • Czy prawo dysponowania w decyzji lokalizacyjnej możemy wydać w pasie jezdni o nieuregulowanym stanie prawnym, jeżeli jest własnością prywatną pod pasem jezdni przy drodze publicznej?
 • Umieszczenie urządzenia na czas nieokreślony - czy wpisywać końcową datę?
 • Co zrobić w przypadku, gdy właściciel działki chce ułożyć kostkę brukową w pasie drogowym drogi gminnej?
 • Jeśli droga jest w trakcie budowie lub przebudowy, to czy wejście ugadania się z wykonawcą?
 • Jaki przepis prawny mówi o tym, że nie waloryzujemy starej decyzji?
 • Co zrobić, jeżeli pierwotnie zawarto umowę na umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej, a po kilku latach rada gminy nadała jej status drogi publicznej gminnej? Czy umowa powinna być zastąpiona decyzją? Co ze stawkami?
 • Czy utwardzenie w pasie drogowym nie wymaga zgłoszenia w architekturze?
 • Czy szafki gazowe, telekomunikacyjne, słupy telekomunikacyjne są traktowane jako liniowe urządzenie obce i przy decyzji do opłat rocznych wliczamy je łącznie z siecią?
 • W konsekwencji braku zgody właściciela działki prywatnej w pasie drogowej na wykonanie remontu nawierzchni dojdzie do uszkodzenia samochodu. Kto będzie odpowiedzialny za powstanie szkód?
 • Zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót trwa 2 dni. Jak liczyć umieszczenie, od pierwszego dnia czy od drugiego?
 • Co robić w przypadku, gdy po zmianie k.p.a. wydajemy decyzję ostateczną i inwestor potrzebuje pieczątki o ostateczności decyzji? Jaką datę wstawić w pieczątce o decyzji ostatecznej? Czy pobierać opłatę za ,,przystawienie pieczątki"?
 • Jeśli zajęcie pasa jest 5.06, to czy umieszczenie jest od 6.06?
 • Kiedy ustalić ostateczność decyzji lokalizacyjnej, jeśli po zmianie k.p.a. decyzja wydana zgodnie z żądaniem strony jest ostateczna?
 • Czy w przypadku, gdy w decyzji odstępujemy od uzasadnienia, ponieważ uwzględnia żądania z wniosku, to czy jest ona ostateczna w dniu wydania zgodnie z nowymi przepisami ustawy o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych?
 • Co z projektami organizacji ruchu? Czy mogą być tylko oświadczenia wykonawcy o zabezpieczeniu robót? Drogi gminne lokalne, na których odbywa się mały ruch
 • Jeśli wykonawca nie wykona warstwy asfaltowej i trwa to 2 miesiące, to czy mamy możliwość ukarania?
 • Czy decyzja za zajęcie pasa drogowego powinna być poprzedzona wszczęciem postępowania zgodnie z k.p.a.?
 • Inwestycja kanalizacji w drodze publicznej, prowadzona w drodze prywatnej. Oddany plac budowy wykonawcy. Czy ma mieć miejsce zajęcie pasa? Inwestycja trwa 6 miesięcy, wykopy prowadzone są fragmentami i fragmentami przywracana przejezdność bez odtworzenia asfaltu. Asfaltowanie ma nastąpić na koniec inwestycji. Czy zajęcie pasa fragmentami tylko na czas wykopów? Czy ponowne zajęcie pasa ma być w momencie asfaltowania? Czy ma mieć miejsce umieszczenie?
 • Jeżeli roboty były zakończone 15 kwietnia, natomiast wniosek o umieszczenie został złożony 15 maja, to czy powinniśmy nałożyć karę?
 • Jeśli jest droga na gwarancji, to czy musimy zawrzeć jakąś umowę, zarówno z wykonawcą drogi, jak i inwestorem zajęcia pasa drogowego?
 • Inwestycja w drodze publicznej prowadzona przez podmiot prywatny dla gminy. Nie ma mowy o własności prywatnej. Inwestycja trwa 6 miesięcy. Czy zajęcie pasa ma mieć miejsce? Na jak długo?
 • Mamy wniosek na zajęcie pasa drogowego na wyłączność, w którym wnioskodawca wskazał termin „9 razy w ciągu trzech miesięcy”. Czy powinien dookreślić termin, czy wydać decyzję odmowną?
 • Czy liczymy zajęcie jezdni przy przewiercie?
 • Czy musimy zmieniać uchwały, jeżeli zmieniło się nazewnictwo?
 • Czy jest wniosek o „awaryjne” zajęcie pasa drogowego w celu naprawy awarii wodociągu przez spółkę miejską wod.-kan.? Jakie powinny być załączniki do takiego wniosku?
 • Czy potrzebna jest też decyzja lokalizacyjna reklamy?
 • Czy przeniesienie decyzji na przyłącze wod.-kan. piszemy z przepisu art. 40 ust. 15a, czy art. 40e?
 • Opłata za umieszczenie urządzeń przy zajęciu pasa drogowego etapowo wg harmonogramu 1 dzień dla każdego etapu. Czy liczymy od ostatniego dnia umieszczenia, czy od każdego dnia prowadzenia robót?
 • Co w przypadku braku dwóch stron postępowania w przypadku śmierci jednej ze stron lub jej pobytu za granicą?
 • Umieszczenie urządzenia dla osoby prywatnej na przyłącze na 20 lat. Czy opłatę liczymy na rok i pobieramy z góry do 15 stycznia za każdy rok?
 • Czy można wystawić decyzję z bieżącą datą, a zajęcie pasa datą wcześniejszą?
 • Czy potrzebne są decyzje lokalizacyjne dla ogródków w pasie drogowym?
 • Budową światłowodu. Zostały złożone wnioski na zajęcie pasa drogowego i jedne działki są drogami gminnymi publicznymi, a inne drogami wewnętrznymi (brak uchwały o zawieraniu umów cywilnych na drogi wewnętrzne będące własności gminy lub we władaniu gminy). Co w takiej sytuacji?
 • Jak uchylić decyzję, jeżeli pan Kowalski podpisał umowę przekazania odcinka sieci na rzecz spółki, której był właścicielem i ponosił opłaty za umieszczenie w dniu 31 marca 2022r., a złożył wniosek o uchylenie decyzji na umieszczenie w dniu 2 lutego 2023r., wpłacił należną kwotę za 2022 i 2023 r.? Jak naliczyć zwrot kwoty?
 • Jaki powinien być nr kancelaryjny sprawy? Czy decyzja lokalizacyjna, zajęcie i umieszczenie powinny być pod jednym numerem sprawy?
 • Czy operator sieci wodociągowej, któremu gmina oddała sieć we władanie i konserwację ma obowiązek ponosić opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli gmina wykonuje rozbudowę sieci w ramach zadań własnych, a roboty wykonuje operator?
 • Czy dla starych szyldów z lat 90 należy przeprowadzić inwentaryzację i naliczać opłaty jako reklamy? Są one umieszczone w pasach drogowych, na budynkach leżących w granicy pasa drogowego
 • Czy decyzja lokalizacyjna na przyłączę elektryczne wydana na osobę fizyczną, musi zostać po wybudowaniu urządzenia ,,przepisana” na PGE, czy może zostać w stanie pierwotnym?
 • Czy wniosek na umieszczenie urządzenia wod.-kan. składają wszyscy współwłaściciele nieruchomości, czy tylko mąż lub żona?
 • Jak wygasić decyzję, jeżeli strona nie żyje? Komu ją doręczyć?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wniosek o umieszczenie złożono 15.06, opłata od 15.06. ale wniosek wpłynął o godzinie 15:30 i zgodnie z k.p.a. mamy 30 dni na załatwienie sprawy? Data wydania decyzji jest późniejsza niż okres, od którego jest policzona oplata w tej decyzji, czy to jest poprawne?
 • Czy od ogródków należy pobierać podatek od nieruchomości?
 • Co w sytuacji, gdy została wydana decyzja, a nowe strony nie odbierają pism o przejęciu urządzenia?
 • Co, jeżeli osoba nie odbiera korespondencji?
 • Czy zakład usług wodnych, który ma za zadanie utrzymanie techniczne sieci wodociągowej, powinien uiszczać opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym? Czy wydaje się decyzję na umieszczenie, jeżeli sieć jest własnością gminy?
 • Opłaty da dzień liczymy jako stawka/365 dni. Co z rokiem przestępnym? Czy zmienia się stawka?
 • Decyzja na zajęcie pasa drogowego pod sieci telekomunikacyjne. Czy każdorazowo należy przekazywać informację do Urzędu Komunikacji Elektronicznej? Jak formalnie winno przebiegać to przekazanie informacji?
 • Czy w decyzji możemy wpisać rygor natychmiastowej wykonalności od 1.06, a ostateczna decyzja będzie wydana później?
 • Roboty były realizowane na działce, która nie była drogą na podstawie przekazania terenu budowy. Działka w zagospodarowaniu przestrzennym jako kdd. Zakończenie robót nastąpiło w 2022r. na podstawie protokołu obioru. Firma chce złożyć wniosek teraz. Czy należy naliczyć karę?
 • Jak wykonać przebudowę zjazdu, jeżeli nie ma decyzji na lokalizację, a stary zjazd istnieje w terenie bez decyzji?
 • Wnioski o zajęcie pasa drogowego wpływają do urzędu na dwa dni przed zajęciem. Data obioru decyzji jest późniejsza, ponieważ trzeba czekać aż dotrą one do wnioskodawcy tradycyjną pocztą. Co w takiej sytuacji?
 • Czy pobieramy opłatę za umieszczenie, jeżeli ustanawiamy służebność przesyłu?
 • Jeżeli w ciągu drogi wewnętrznej (asfaltowej) jest działka prywatna pani X, która chce przez nią zrobić przekop w celu wykonania przyłącza wody, to czy to powinna się zwrócić z wnioskiem o lokalizację? Czy ponosi opłatę?
 • Co po upływie 3 lat? Czy czekać na nowy wniosek właściciela, czy przypominać o zakończeniu?
 • Jeśli zajęcie pasa drogowego przebiega w drodze publicznej, a następnie prace przebiegają dalej w drodze wewnętrznej, to czy na skrzyżowaniu dróg linia, do której ma miejsce zajęcie pasa drogowego, wyznaczamy w oparciu o linie rozgraniczające drogi publicznej z planu miejscowego?
 • W gminie ma być autobus elektryczny. Jak zorganizować jego komunikację? Czy do wyznaczenia przystanków jest potrzebna organizacja ruchu, czy tylko jakieś uzgodnienie z organem zarządzającym ruchem?
 • Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej będącej własnością gminy. Czy organ odmawia wszczęcia postępowania, czy uzgadnia lokalizację pismem, nie decyzją?
 • Jeżeli wyliczamy powierzchnię rzutu poziomego rurociągu, to czy dodatkowo nalicza się opłatę za zajęcie pasa drogowego, podczas gdy jest wykonywany przewiert lub przepych z lokalizacją komory poza pasem drogowym?
 • Jeśli uchylamy decyzję na wniosek na zajęcie pasa i umieszczenie urządzenia, ponieważ z powodu warunków pogodowych prace się nie wykonały, to czy zwracamy naliczone kwoty?
 • Na kogo wydać decyzję na lokalizację, jeżeli wnioskuje osoba, która ma służebność przejazdu? Czy właściciela działki też dołączyć do wniosku? Czy mamy wydać decyzję na właściciela i tego co ma służebność?
 • Czy kawałek działki oznaczony jako Tp, położony przy drodze publicznej traktować jako drogę publiczną?
 • Jaką szerokość zjazdu można maksymalnie wpisać w decyzji na zjazd po zmianie przepisów?
 • Zakład usług wodnych, któremu gmina przekazała w konserwację sieć wodociągową jest jednostką organizacyjną województwa i podlega marszałkowi. Czy zakład ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń wod.-kan., których właścicielem jest gmina?
 • Co, jeżeli działka jest prywatna i ktoś zrobił na niej parking lub utwardził teren, a w MPZP jest to teren KDW?
 • Czy zjazd traktować jako część drogi? Czy powinno nastąpić zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu?
 • Zajęcie pasa ma miejsce w działce drogowej gminnej. Przewiert do granicy z posesją prywatną. Komora już na gruncie prywatnym, przy czym pas jezdni ma szerokość 3 m, a od pasa jezdni jest teren zielony o szerokości 3 m. Czy przewiert jest liczony jako długość 6m - pas jezdni wraz z terenem zielonym? Czy tylko w rzeczywistym przebiegu pasa jezdni bez pobocza 3m?
 • Przyłącze kablowe realizowane na podstawie przepisu art. 29 Prawa budowlanego. Roboty w drodze wewnętrznej, które zostały wstrzymane dzięki czujności rolników i spółki wodnej, ponieważ w przeciwnym razie zostałaby przerwana melioracja. Czy mamy możliwość wpisania wcześniej w umowie konieczności uzgodnienia z Wodami Polskimi ze względu na meliorację?
 • Osoba prywatna sama chce dokonać ułożenia kostki do swojej posesji i połączyć ją z drogą gminna (zająć pas drogowy - pobocze gminne). Czy wniosek musi złożyć osoba prywatna?
 • Kiedy służebność, a kiedy zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia w drodze wewnętrznej?
 • Czy można wykonać dwa zjazdy do jednej działki?
 • Jeśli mamy drogę wewnętrzną i osoba fizyczna chce zrobić przyłącze wody, to czy najpierw musi być wyrażona zgoda pismem na lokalizację? Czy nie może być to w formie decyzji? Czy potem zawieramy umowę cywilną na zajęcie pasa drogowego?
 • Czy warunki lokalizacji ogrodzenia działki prywatnej z drogą wewnętrzną wydaje się zwykłym pismem?
 • Wnioskodawca złożył wniosek o lokalizację dwóch zjazdów do swojej nieruchomości, składającej się z dwóch przyległych działek. Chce wykonać po jednym zjeździe do każdej działki? Wydajemy jedną decyzję czy dwie osobne?
 • Jak weryfikować prawidłowość zgłaszanej długości na umieszczenie?
 • Czy przejście przez pas drogowy napowietrznym kablem należy liczyć jako szerokość kabla i długość trasy? Wykonawca deklaracyjnie pieszo przechodzi z kablem przez drogę. Czy doliczamy zajętość sprzętu przy słupach?
 • Czy istnieje podstawa prawna mówiąca o dacie, od kiedy należy liczyć opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym?
 • Jeśli inwestor chce na swoim terenie wykonać miejsca postojowe, to w jakiej formie można udzielić mu pozwolenia na dostęp z drogi publicznej lub wewnętrznej?
 • Czy w momencie postawienia ogrodzenia w pasie drogowym liczy się karę za zajęcie pasa? Czy poza wydaniem decyzji o przywrócenia pasa do stanu poprzedniego są inne procedury odzyskania drogi? Mamy sytuację, w której chcemy budować ulice i mamy bardzo mało czasu na usunięcie ogrodzenia. Wiemy, że sami usunąć nie możemy
 • Zgodnie z MPZP ogrodzenie nie może być w pasie drogowym. Czy w ktoś musi się odsunąć na swojej działce 5-6m z ogrodzeniem?
 • Czy mamy obowiązek pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego na drodze wewnętrznej na wykonanie zjazdu? Według właściciela zjazd nie naruszy w ogóle naszej działki i będzie przejezdność
 • Jeśli zajęcie pasa drogowego na sieci wodociągowej było awaryjne i trasa przebiegu została zmieniona przy okazji tej awarii, to jak liczyć umieszczenie? Czy od ostatniego dnia zajęcia? Wniosek złożony na umieszczenie miesiąc później ze względu na uzgodnienia nowej trasy przebiegu sieci
 • Czy wydajemy decyzję na lokalizację zjazdu, jeżeli osoba chce mieć zjazd w innym miejscu niż w tym, w którym teraz się znajduje?
 • W decyzji lokalizacyjnej wpisujemy jeden z warunków, że należy uzgodnić projekt z właścicielem drogi. Jeżeli strona nie wystąpi z takim wnioskiem, a w zajęciu pasa drogowego przedstawi załącznik graficzny, taki jak przy lokalizacji, to czy jest to prawidłowe? Czy możemy wydać decyzję za zajęcie pasa drogowego?
 • Czy w kwestii warunków budowy ogrodzeń zezwolenie wydaje adekwatny zarządca drogi publicznej lub prywatnej? Czy takie zezwolenie będzie podstawą do zgłoszenia w starostwie, jeżeli ogrodzenie będzie wyższe nić 2,2 m?
 • Jak określać parametry zjazdów w związku z likwidacją zjazdu indywidualnego i publicznego?
 • Często w gminie sieć wodociągową w trybie awarii modernizują bez decyzji lokalizacyjnej. Część sieci biegnie po staremu, a w części zmieniają przebieg. Jak zweryfikować termin umieszczenia?
 • Wydaliśmy zgodę na lokalizację zjazdu, który został wykonany. Mieszkańcy tego domu wykonali wejście do domu od drugiej strony. Nie ma przepisu, który mówi o lokalizacji wejścia do domu. Czy możemy nakazać przywrócenia do stanu pierwotnego
 • Co oznacza w decyzji zjazdu „skos 1:1”?
 • Co zrobić z wnioskiem o zjazd awaryjny, jeżeli nieruchomość będzie wykorzystana na cele hal magazynowo-produkcyjnych?
 • Czy na budowę zjazdu wymagany jest zawsze projekt?
 • Czy w decyzji na zjazd na rowie podajemy średnicę rury umieszczonej pod zjazdem? Czy jest to na etapie zgłoszenia wodnoprawnego?
 • Czy projekt zjazdu musi być wykonany przez projektanta mającego uprawnienia drogowe?
 • Co to jest korona zjazdu?
 • Czy projekt zjazdu obligatoryjnie musi być wykonany i podpisany przez projektanta z uprawnieniami?
 • Czy na zjazd na drogę wewnętrzną mamy obowiązek wymagać projektu zjazdu?
 • Jaką procedurę stosujemy w przypadku, gdy właściciel działki przyległej do pasa drogowego chce wykonać rów kryty na wysokości swej działki?
 • Kiedy decyzję na umieszczenie urządzenia wygaszamy i wydajemy nowa, a kiedy decyzję przenosimy? Co z wysokością opłat w obu przypadkach?
 • Czy możemy wydawać decyzje na zjazd, który należy projektować jako zjazd zwykły klasy od A do E, zgodnie z klasyfikacją zjazdów zwykłych, zgodnie z tabelą 5.1., zawartą w wytycznych WR-D-33? Czy projektant określa, jaki to zjazd wraz z innymi parametrami? Czy zgodnie z tabelami musimy określać klasy zjazdów i inne parametry?
 • Czy wystarczy protokół na przekazanie placu budowy na roboty w drodze wewnętrznej, gdy nie mamy regulacji, żeby pobierać opłaty? Czy zgoda w formie pisma lub zezwolenia?
 • Czy możemy nakazać zrobienia dojścia do domu od strony zjazdu?
 • Jeżeli mamy umieszczony rurociąg w pasie drogowym metodą przewiert/przepych z lokalizacją komór poza pasem drogowym, to czy w związku z nowymi przepisami od tego roku, oprócz opłaty za umieszczenie obcego urządzenia, inwestor musi wpisać również zajęcie pasa drogowego liczonego jako powierzchnia rzutu poziomego umieszczonego rurociągu?
 • Deweloper wybudował trzy budynki na jednej działce i podzielił je potem na trzy działki, a następnie je sprzedał. Czy wygaszamy decyzję na umieszczenie i wydajemy trzy nowe decyzję na nowych właścicieli?
 • Czy wprowadzenie czasowej organizacji ruchu należy wykonać protokołem przekazania?
 • Czy odbiór pasa drogowego po wybudowaniu zjazdu jest z datą następnego dnia?
 • Czy plakaty wyborcze traktowane są jako reklama?
 • Czy musi być protokół przekazania terenu pod zajęcie pasa drogowego?
 • Czy zamiast decyzji można w formie umowy pobrać opłatę za plakaty wyborcze?
 • Czy zwykłym pismem akceptujemy wydaną decyzję na lokalizację zjazdu i przedstawienie projektu przez stronę?
 • Właściciel podzielił działkę i sprzedał jedną działkę wraz z domem i przyłączem wodociągowym. Czy można przenieść decyzję na nowego właściciela?
 • Co, jeśli nie ma w terenie wyznaczonego pasa drogowego - brak graniczników?
 • Z jakiego przepisu wynika, że gmina nie może przejąć przyłącza wod.-kan. na odcinku od sieci do granicy działki prywatnej?
 • Czy najpierw wszczynamy postępowanie o naliczeniu kary, a potem odstępujemy od kary?

 • Czy działka oznaczona jako "Tp", granicząca z działką drogowa, jest już pasem drogowym?
 • Czy można wydać jedną decyzję na zajęcia pasa i umieszczenie? Czy powinny być dwie odrębne?
 • Jak liczyć zajęcie pasa drogowego, którego wykonawca oświadcza, że roboty są wykonywane przewiertem i zaczynają i kończą się na prywatnej działce? Przewiert jest pod pasem drogowym. Czy powinniśmy wydać decyzję na zajęcie pasa? Czy liczyć elementy pod pasem drogowym, czy tylko miejsca wykopu i stacjonowania maszyn?
 • Czy w decyzji lokalizacyjnej na odcinku drogi, która jest jeszcze w gwarancji, można zawrzeć zapis o podtrzymaniu gwarancji? Czy jest on prawidłowy? Czy można nałożyć taki obowiązek na wykonawcę?
 • Co w przypadku, gdy droga jest na gwarancji? Na jakich zasadach można zezwolić na umieszczenie urządzeń obcych?
 • Czy w przypadku uszkodzenia jezdni podczas robót w jakiś sposób narzucona była procedura naprawy?
 • Czy uzyskanie pozwolenia na budowę przedłuża decyzję lokalizacyjną? Jeśli działka, której dotyczy decyzja, ulega podziałowi, obliguje inwestora do uzyskania nowej decyzji?
 • Jeżeli pas drogowy został odebrany, ale po jakimś czasie grunt opadł i teren znowu jest do poprawy, to czy wykonawca musi złożyć wniosek na zajęcia pasa?
 • Czy wezwanie do przeprojektowania przedłuża termin załatwienia sprawy?
 • Czy do lokalizacji zjazdu musi być projekt?
 • Wykonawca otrzymał uzgodnienie lokalizacji przyłącza. Następnie złożył wniosek o zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń na drodze wewnętrznej. Zanim została zawarta umowa na zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń, wykonawca wszedł w teren i wykonał roboty. Czy za okres pomiędzy umieszczeniem urządzeń, a zawarciem umowy powinniśmy naliczyć karę wykonawcy?
 • Czy do wniosku na zajęcie pasa, można wymagać protokołu z narady koordynacyjnej każdego urządzenia obcego, w tym linii telekomunikacyjnych napowietrznych?
 • Czy telekomunikacyjne linie napowietrzne, zawieszane na słupach energetycznych powinny być składane na naradę koordynacyjną?
 • Co w przypadku, gdy w chwili uzyskania pozwolenia na budowę działka należała do wspólnoty mieszkaniowej i to z nią projektant ustalał zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, ale już w momencie przeprowadzania prac okazało się, że działka została podzielona i część nieruchomości, przez którą przechodzi trasa kabla, jest już pod zarządem zarządcy drogi wojewódzkiej? Czy należy zwrócić się do właściciela nieruchomości o wydanie decyzji lokalizacyjnej?
 • Co w przypadku, gdy trasa jest już uzgodniona na naradzie koordynacyjnej przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej?
 • Kto organizuje lub zwołuje narady koordynacyjne?
 • Co w sytuacji, gdy o decyzję lokalizacyjną na podwieszenie światłowodu na istniejących słupach własności gminy wystąpią niezależnie dwaj dostawcy?
 • Ogródki letnie przy lokalach gastronomicznych w centrum miasta na deptaku. Czy wymagana jest czasówka?
 • Inwestor złożył wniosek na zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń 3 dni przed wejściem w teren. Czy wydając decyzję w terminie 30 dni należy uznać, że wykonawca wszedł w teren bezprawnie, przed uzyskaniem zgody zarządcy?
 • Co w przypadku, gdy złożono wniosek o zajęcie pasa drogowego na rozbiórkę starego kabla SN i budowę nową trasą kabla SN? Jak w tym przypadku obliczyć opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym?
 • Jakie przepisy prawne wskazują na odpowiedzialność karną inwestora lub kierownika budowy w przypadku niewłaściwego oznakowania (niezgodnego z projektem organizacji ruchu)?
 • Przybijamy pieczątkę o ostateczności czy wydajemy zaświadczenie o ostateczności?
 • Czy w przypadku wydawania decyzji na podstawie wniosku wykonawcy reprezentującego inwestora, decyzję na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń wydajemy dla wykonawcy i dla inwestora?
 • Oświadczenie składa inwestor czy wykonawca robót?
 • Czy można sporządzić jedną wspólną decyzję na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia?
 • Jak naliczać opłatę za umieszczenie urządzenia do 1m2, jeśli stawki za umieszczenie są różne dla poszczególnej lokalizacji?
 • Jaka powinna być forma zmiany właściciela urządzenia?
 • Jeżeli gmina planuje budowę sieci wodociągowej w swojej drodze, to czy może sama uzgodnić sobie lokalizację sieci?
 • Czy zajętość pasa kończy się wraz z pełnym odtworzeniem nawierzchni?
 • Co w przypadku, gdy wykonawca linii kablowej robiąc wykop w chodniku, etapując pracę dziennie, ale nie odtwarzając nawierzchni do stanu sprzed robót (asfalt, kostka), bo chce to zrobić na zakończenie robót?
 • Czy pełnomocnik, który złożył wniosek na lokalizację przyłącza elektroenergetycznego i dokonał opłaty w wysokości 17 zł, przy składaniu wniosku o umieszczenie przyłącza, robi powtórną opłatę za pełnomocnictwo?
 • Czy wydajemy decyzję na przejście wiernych z kościoła do kościoła, jeżeli mają asystę policji? Czy wystarczy pismo z wyrażeniem zgody?
 • Z jaką datą można przenieść decyzję na umieszczenie urządzenia? Z datą bieżącą, czyli datą złożenia wniosku, czy datą określoną we wniosku, np. pół roku temu?
 • Czy wymiana opraw oświetlenia drogowego wymaga zezwolenia na zajęcie pasa i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu?
 • Co w przypadku, gdy oświetlenie wymieni gmina, a zarządcą drogi jest GDDKiA?
 • Czy na budowę oświetlenia drogowego można wymagać umowy użyczenia gruntu na czas prowadzenia robót?
 • Czy jeden wniosek na zajęcie i prowadzenie dla przyłącza wodnego i telekomunikacyjnego?
 • Co w przypadku, jeżeli strona decyzji, w której jest naliczona opłata, umiera i nikt nie chce przejąć decyzji, a urządzenie dalej znajduje się w pasie?
 • Czy konieczne jest zezwolenie za zajęcie pasa i wykonanie organizacji ruchu na montaż wiat przystankowych przez gminę na istniejących peronach, przy drodze powiatowej?
 • Czy na podstawie umowy użyczenia przy budowie kanalizacji sanitarnej gmina zwolniona jest z opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Czy powierzchnię do zajęcia pasa drogowego też zaokrąglamy do 1 m2?
 • Czy mieszkaniec gminy może być zwolniony z opłaty za umieszczenie i prowadzenie prac przyłącza wodnego?
 • Czy gmina może uzgodnić lokalizację urządzenia, gdy został przekazany teren budowy w związku z budową drogi?
 • Co w przypadku, gdy strona decyzji sprzedała działkę i chce uchylenia decyzji, ale nie przekazała nowemu właścicielowi nowej decyzji o wystąpienie i nikt nie chce płacić za urządzenie?
 • Co, jeżeli wiemy, że urządzenie zostało umieszczone bez złożonego wniosku na zajęcie pasa, ale nie mamy żadnych dokumentów?
 • Czy z dróg dojazdowych i wewnętrznych pobierane są opłaty za zajęcie i umieszczenie w pasie drogi urządzeń obcych?
 • Jak powinna przebiegać procedura w przypadku nielegalnie wykonanego zjazdu? Czy powinno się to zgłaszać do nadzoru budowlanego?
 • Jak wygląda ustalenie, kto zajął pas w przypadku kontenera pod blokiem wielorodzinnym? Na kontenerze brak danych firmy
 • Czy do wniosku o zajęcie pasa na wykonanie zjazdu należy wymagać od wnioskodawcy zgłoszenia wodnoprawnego w związku z tym, że umieszcza przepust w rowie przydrożnym?
 • Czy w przypadku wydania decyzji administracyjnej naliczającej karę i nakazu przywrócenia pasa do stanu poprzedniego, ukarany do prac odtworzeniowych ma zwrócić się z wnioskiem o zajętość?
 • Za jaki okres mamy naliczyć karę w przypadku legalizacji?
 • Czy w decyzji na lokalizację zjazdu można zawrzeć zapis, że zjazd zostanie odebrany po jego wykonaniu, po przedłożeniu geodezyjnej inwentaryzacji, czyli naniesieniu przez geodetę na mapę nowego zjazdu i przedłożeniu tego do wydziału geodezji?
 • Co w sytuacji, gdy spada tynk ze szczytu budynku na chodnik i pas drogowy?
 • Co w przypadku spadającego śniegu z dachów budynku prywatnego na drogę publiczną? Jaka jest procedura działania? Czy właściciel posesji, z której spadł śnieg jest zobowiązany do jego usunięcia?
 • Czy umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej może być bezterminowe?
 • Z jakich przepisów wynika, że umowa na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej może zostać zawarta tylko na 3 lata?
 • Co w przypadku awarii na drodze wewnętrznej?
 • Czy procedurę zgłoszenia awarii stosuje się w przypadku, kiedy jest wydana decyzja na zajęcie pasa, ale w wyniku wykonywanych prac nastąpiła awaria, wymagająca zajęcia większej powierzchni pasa?
 • Przeniesienie decyzji - czy muszą być złożone dwa wnioski?
 • Co, jeżeli wnioskodawca składa wniosek na umieszczenie na 30 lat?
 • Ile lat przechowujemy decyzje na umieszczenie urządzeń?
 • Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wyborczej. Kto składa wniosek? Kandydat czy komitet wyborczy?
 • Czy urzędy mają obowiązek prowadzenia digitalizacji?
 • Czy należy uzgodnić z zarządcą drogi projekt zagospodarowania działki i lokalizacji zjazdu w przypadku dróg wewnętrznych?
 • Czy istnieje nowy wzór wniosku o lokalizację/przebudowę zjazdu zwykłego, zgodnie z nowym rozporządzeniem?
 • Czy w nowych wytycznych, rekomendowanych pozostały te same wymiary, co do zjazdu indywidualnego?
 • Czy budowa zjazdu w połączeniu z drogą wewnętrzną, pozwolenie lokalizacyjne jest ważne 3 lata?
 • Czy lokalizacja zjazdu musi być naniesiona na mapę przez projektanta?
 • Czy można stosować stare parametry w decyzji na lokalizację zjazdu, jak dla indywidualnego lub publicznego?
 • Czy można wykonać 2 zjazdy na jeden nr działki?
 • Czy możemy się zgodzić na bardzo szeroki zjazd z drogi wewnętrznej do posesji, jeżeli właściciel posesji chce wjeżdżać do siebie ciężarówką i potrzebuje szerokiego wjazdu?
 • Czy wydajemy decyzję na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej na posesję?
 • Czy wszyscy współwłaściciele działki muszą podpisać wniosek na lokalizację/przebudowę zjazdu na drogę powiatową?
 • Czy wymagany jest projekt budowlany lub techniczny zjazdu w przypadku budowy zjazdu na drogę powiatową?
 • Co w przypadku, gdy na planie zagospodarowania działki zaprojektowano budynki i przeznaczono część działki pod teren dróg publicznych zgodnie z MPZP i złożono wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu na projektowany teren przeznaczony w MPZP na drogi publiczne? Czy można wymagać od inwestora w pierwszej kolejności na wydzielenie terenu przeznaczonego pod drogę, a następnie uzgodnić zjazd z nowo powstałej drogi publicznej?
 • Czy w przypadku kilku właścicieli działki decyzję na lokalizację zjazdu wysyłamy do każdego z właścicieli czy tylko do wnioskodawcy?
 • Jak zmusić właściciela zjazdu, żeby posprzątał jezdnię, ponieważ w trakcie ulewy z jego posesji spływa muł i szlam na drogę publiczną?
 • Czy konieczność wykonania przez projektanta projektu technicznego zjazdu wynika z przepisów?
 • Jak ustalić wysokość stawki w umowie?
 • Czy są odrębne stawki za stacje ładowania pojazdów?
 • Czy umieszczenie reklamy na slupach PGE wymaga zgody od PGE?
 • Czy wniosek podpisany i wysłany w formacje PDF, a następnie wydrukowany jest ważny?


Nowości w programie:

 • Co to znaczy „milcząca zgoda”?
 • Czy przy przenoszeniu decyzji muszą być dwa wnioski?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś bez zgody zrobi zjazd do swojej posesji?
 • Czy można stosować stare parametry z poprzedniego rozporządzenia, zachowując nazewnictwo zjazdu nowego rozporządzenia?
 • Czy na zjazd potrzebne jest zgłoszenie do Wód Polskich?
 • Czy przy zjeździe obowiązuje opłata za umieszczenie obcego urządzenia?
 • Czy gminy wydają tylko decyzje na zjazdy zwykłe?
 • Czy wydajemy decyzję na zajecie pasa przy budowie zjazdu?
 • Czy w przypadku zjazdów stosujemy zawiadomienia przed wydaniem decyzji?
 • Czy w decyzji na zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót w celu umieszczenia urządzeń) mamy określać metodę umieszczenia urządzenia, np. metodę wykopu otwartego? Czy inwestor sam proponuje sposób wykonywania robót?
 • Czy wygaszamy decyzję w przypadku wodociągów gminnych?
 • W jakich przypadkach należy wygasić decyzję, a w jakich przeniesienie decyzji?
 • Jak policzyć kaseton?
 • Czy pobieramy opłatę w przypadku, gdy ogrodzenie stanowi granicę nieruchomości, na którym została zamieszczona reklama?
 • Jeżeli grunt jest oznaczony „dr”, ale jest drogą wewnętrzną, to czy możemy zastosować zajęcie pasa drogowego?
 • Kto nadaje numer drodze publicznej? Czy dostajemy jakąś decyzję z nadanym numerem?
 • Jeżeli podjęliśmy uchwałę 28.09.2022 o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych, to czy zaliczone zostaną od 01.01.2023, mimo że wniosek do zarządu województwa wysłano w październiku?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy przekazaliśmy plac budowy w celu remontu, a inny wykonawca chce zająć pas drogowy w celu prowadzenia robót?
 • Jak wygląda procedura umieszczenia urządzeń w związku z inną inwestycją gminną? Budowa stacji uzdatniania wody wiąże się z przesunięciem linii napowietrznych. Firma, do której należą słupy energetyczne i linie wydała zgodę oraz podejmie się tego. Czy wydajemy na to pisemną zgodę?
 • Czy wnioski odnośnie zjazdów, zamieszczone na stronie gminy, mają być tylko na zjazdy zwykłe czy też awaryjne i techniczne?
 • PRZYKŁAD: jak postępujemy w sytuacji, gdy wnioskodawca chce decyzję na umieszczenie urządzenia, ale mówi, że nie będzie zajmował pasa, ponieważ roboty budowlane będą wykonywane przeciskiem z działki prywatnej na działkę prywatną? Przecisk przechodzi pod naszą drogą, wszystkie roboty i rozkopy są na działkach prywatnych
 • Czy wnioski na zjazd mają zawierać lokalizację i przebudowę zjazdu do wyboru?
 • Jak wyliczyć wielkość zajęcia pasa drogowego?
 • Czy jest jakiś termin na wykonanie robót budowlanych, jeżeli decyzja lokalizacyjna została wydana 3 lata temu? Czy trzeba jeszcze raz uzgodnić lokalizację?
 • Czy są ograniczenia dotyczące zgód na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym?
 • Jeżeli w decyzji nie ma zapisu na temat jej ważności to czy ona jest wydawana na czas nieokreślony?
 • Czy musimy podawać termin ważności decyzji?
 • Czy jest podstawa prawna do odmowy podłącza gazowego, jeżeli w jezdni przebiega sieć?
 • Czy dokumenty tracą ważność, jeżeli w decyzji nie podamy terminu na lokalizację?
 • PRZYKŁAD: mamy cienki światłowód o 0,005 m szerokości, który przecina pas drogowy w kilku miejscach. Czy każde miejsce zaokrąglamy do 1 m2 i dopiero sumujemy?

Najbardziej problematyczne pytania:

 • Projekt ma być czasowy czy stały?
 • Czy naliczamy opłatę za dwumetrowy postument, na którym posadowiona jest reklama?
 • Czy należy wymagać załączników o wprowadzeniu?
 • Czy załączniki o wprowadzeniu muszą zostać obowiązkowo dołączone do wniosku?
 • Od kiedy należy liczyć umieszczenie za zajęcie pasa w przypadku robót wg harmonogramu?
 • Czy przepisanie decyzji na nowego inwestora wydajemy w formie nowej decyzji, czy w formie postanowienia albo zwykłego pisma?
 • Czy możemy wydawać decyzję na przedłużenie zajęcia pasa?
 • Co w przypadku, gdy inwestor złożył wniosek na zajęcie pasa na 20 dni, a ukończył w ciągu 16 dni i chce zwrotu kosztów za 4 dni?
 • Czy decyzja na umieszczenie urządzenia może być wystawiona z datą późniejszą niż pierwszy dzień umieszczenia urządzenia?
 • Roboty są przeprowadzane etapami. Inwestor wstępnie odtworzył nawierzchnię, ale jeszcze nie skończył wszystkich etapów. Data zajęcia była do 12.03.2021r., a finalny odbiór odbył się 20.07.2022r. W jaki sposób odebrać to w protokole?
 • Gmina robi kanalizację, a później w warunkach mają odtworzenie całości nawierzchni, liczyliśmy wykopy 2m na 2m. Jak liczyć odtworzenie nawierzchni? Czy na końcu należy liczyć jeden dzień na zajęcie jezdni o szerokości 5 m i długości 300 m?
 • Czy zajęcie pasa drogowego liczy się od dnia spisania protokołu? Czy patrzymy na datę zajęcia pasa drogowego z decyzji?
 • Co w przypadku, gdy inwestor nie przywrócił do stanu poprzedniego, a gmina zauważyła to dopiero po kilku miesiącach?
 • Jak wylicza się stawki kar?
 • Czy za wykonanie drenażu naliczamy opłatę?
 • Co z decyzją lokalizacyjną w przypadku ustawienia betoniarki na jezdni tylko na jeden dzień?
 • Na rusztowanie i reklamy wydajemy tylko zajęcie pasa drogowego?
 • Co w przypadku, gdy banery wyborcze są wieszane nielegalnie i nie ma wniosków na zajęcie pasa drogowego?
 • Co w sytuacji, gdy strona wnioskuje, że chce zająć pas drogowy do danego terminu? Czy musimy wpisać tę datę?
 • Co w przypadku, gdy w trakcie decyzji zmienimy stawki? Czy musimy zmienić decyzję w trakcie i przeliczyć na nowo?
 • W jaki sposób informować o zmianie zarządcy i numerze konta w przypadku przejęcia drogi od innego zarządcy, gdy droga powiatowa stała się drogą gminną, a decyzje wydane przez powiat nadal mają moc?
 • Czy musimy z urzędu wszcząć postępowanie w przypadku, gdy ktoś chce wygasić decyzję?
 • Czy pisma o zmianie zarządcy wysyła podmiot, który wydał decyzję?
 • Czy decyzja na zajęcie pasa wyłącznie jako miejsca postojowego może być wydana bezterminowo?
 • Co z parkingami pod firmami, które same tworzą sobie miejsca?
 • Co z balkonami w pasie drogowym? Czy takie balkony mamy traktować jako wbudowane? Czy mam prawo weryfikacji dokumentów budowlanych balkonu?
 • Czy naliczanie opłaty za balkon jest zasadne, jeżeli dokumentacja nie zawiera ustaleń z zarządcą drogi?
 • Na jaki czas powinno się wydawać decyzje na umieszczenie? Na jakiej podstawie ustala się datę?
 • Czy jest możliwość wydania zgody na zjazd o szerokości większej niż przyległa droga? Czy istnieje możliwość wydania dwóch zgód na dwa zjazdy, które będą do siebie przylegle?
 • W jaki sposób przenieść decyzję, jeżeli deweloper wybudował domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej i występował o umieszczenie urządzenia, a następnie rozwiązał spółkę?
 • Kto składa wniosek o zajęcie pasa drogowego na okres wyborczy? Kandydat czy komitet wyborczy?
 • Czy w momencie, gdy kończy się czas na zajęcie pasa drogowego, a wnioskodawca potrzebuje jeszcze dodatkowo dwa dni, to musi złożyć nowy wniosek z załączoną do niego mapą? Czy musimy załączać cały komplet dokumentów i wniosek podpinać pod daną sprawę?
 • W jaki sposób uzasadnić wezwanie o skorygowanie terminu?
 • Czy musimy pojechać na miejsce, wszcząć postępowanie i naliczyć karę, jeżeli podmiot składa niekompletny wniosek, jeżeli wnioskodawca wchodzi bez decyzji w pas drogowy?
 • Czy w decyzji karnej w uzasadnieniu można wpisać, że wniosek jest bezzasadny, z powodu zajęcia bez zezwolenia, zamiast wzywać do uzupełnienia, które w danym momencie jest bezzasadnie?
 • Jeżeli pełnomocnik składa wniosek o lokalizację i później wniosek o zajęcie pasa drogowego, to czy musi opłacić dwie opłaty skarbowe? Czy na potwierdzeniu opłaty musi widnieć imię i nazwisko pełnomocnika? Czy musi być to oryginał wniosku wraz z upoważnieniem elektronicznym? Czy możemy przyjąć taki dokument?
 • Czy postępowanie wszczynamy miesiąc po zgromadzeniu materiału? Czy należy wszcząć postępowanie niezwłocznie po zrobieniu notatki?
 • Czy osoba prywatna może starać się o ustanowienie służebności przesyłu, czy jedynie przedsiębiorstwa?
 • Kto nalicza opłaty w przypadku, gdy właścicielem drogi jest gmina, a jest to droga powiatowa?
 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej dla robót i umieszczenie urządzeń wydajemy w formie umowy. Jakie czynności musimy po kolei podjąć, aby stworzyć umowę na dzierżawę?
 • Kiedy grunt możemy zaliczyć do drogi wewnętrznej? Czy określa nam to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Czy teren musi być wyjeżdżony lub użytkowany? Są takie przypadki, że teren należy do gminy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i stanowi drogę, natomiast faktycznie jeszcze jest pole. Czy zawieramy wtedy umowę na umieszczenie urządzenia?
 • Jakie mogą być przesłanki do zmiany kategorii drogi z powiatowej na drogę gminną?
 • Jaka jest procedura przekształcenia drogi z wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Czy wydane dotychczasowe decyzje na umieszczenie urządzenia należy wygasić i zawrzeć przedmiotowe umowy?
 • Co w przypadku, gdy ktoś wystąpił o decyzję na zajęcie i umieszczenie przyłącza lub zjazdy, ale nie wykonał tego i nie umieścił urządzenia, a decyzje zostały wydane? Podmiot nie zgłasza się po odbiór, a my po wizji stwierdzamy, że w pasie drogowym nic się nie znajduje?
 • Co robimy z protokołem odbioru, jeżeli nikt nie wybudował urządzenia?
 • Jak liczyć zajęcie pasa przy budowie zjazdu?
 • Co, jeśli decyzja straciła ważność, a właściciel nie odbiera korespondencji?
 • Czy istnieje jakiś system lub program godny polecenia do wystawiania decyzji, który pozwoliłby również na szybkie wygenerowanie aktualnych kwot na dany rok, zestawienia decyzji, przypominałby o kończących decyzjach?
 • Decyzja dwukrotnie awizowana, opłata karna zaksięgowana do wpłaty. Pełnomocnik firmy chce decyzję do odbioru. Co w takim przypadku?
 • Czy jeśli jest wcinka w kabel to jest zajęcie?
 • Czy jeśli decyzja wygasła, a właściciel nie złożył wniosku na przedłużenie, to naliczamy karę za każdy dzień bez decyzji?
 • Czy księgowość robi waloryzację umów dzierżawy?
 • Czy kabel linii energetycznej zawieszony nad drogą podlega opłacie za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak powinno się stawiać ogrodzenie w stosunku do drogi publicznej?
 • Został złożony wniosek o warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego. Jednocześnie złożono pismo z prośbą o zmniejszenie odległość od drogi z 15 m na 10 m, ponieważ jest to teren niezabudowany. Czy możemy się na to zgodzić? W jaki sposób to uzasadnić? Jaka jest podstawa prawna do tego?
 • Czy na umieszczenie każdej, nawet małej reklamy, potrzeba jest zgłoszenia tego do wydziału architektury i budownictwa?
 • Czy powierzchnie reklamy powinny być naliczane, jeżeli wszystkie płoty w granicy działki mają na sobie reklamy?
 • W jaki sposób odwołać się od uchylonej decyzji od SKO?
 • Czy powinny być naliczone kary za umieszczenie urządzeń obcych w przypadku, gdy nie ma od 2 lat nowej decyzji, a poprzednie decyzje wygasły?

Czy można zobligować inwestora do podpisania umowy na umieszczenie urządzeń przed zajęciem pasa drogowego?

• Jeśli zajęcie pasa nastąpiło dziś, to umieszczenie też jest od dzisiaj?

• Ile wcześniej przed decyzją na zajęcie pasa może być wydana decyzja na umieszczenie urządzeń? Czy decyzje sprzed roku lub dwóch są ważne, jeżeli infrastruktura się nie zmieniła?

• Czy wystarczy dokumentacja fotograficzna przesłana przez inwestora? Co z protokołem odbioru pasa i podpisem inwestora?

• Czy inwestor nie musi posiadać dokumentu odbioru?

• Jak w praktyce wyliczać stawki za zajęcie pasa?

• Jak postępować w przypadku awaryjnego zajęcia pasa drogowego, w celu naprawy kanalizacji deszczowej, która służy drodze? Co, jeśli suma zajęcia jezdni i pobocza jest poniżej 1m?

• W jaki sposób formalnie rozwiązać problem kanalizacji deszczowej?

• Czy wydajemy oświadczenie o tym, że nie jest wymagane zgłoszenie?

• Czy wymagane jest pozwolenie konserwatora, jeżeli obszar jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, nie w rejestrze zabytków?

• Jak postąpić w przypadku, gdy powierzchnia podana we wniosku jest inna niż wynika z załącznika graficznego?

• Jak postępować z wnioskami, które nie wpływają 30 dni przed, tylko nagminnie kilka dni przed zajęciem pasa.?

• Jak rozdzielić wyliczenie w procentach, w przypadku zajęcia tylko jezdni lub tylko pobocza, jeśli suma jezdni i pobocza w jednej decyzji jest poniżej 1 metra?

• Czy reklamę powinno się liczyć za 1m2, ale różnicować na zajęcie pasa?

• Czy minimalna szerokość zajęcia pasa to 1 metr?

Czy infrastrukturę ostatniej mili światłowodu liczy się inaczej? Czy jest inna stawka niż za zajęcie pasa drogowego?

• Rozliczenie na konkretnym przykładzie, np. inwestor zajmuje pobocze 0,11 i jezdnię 0.23

• Jeżeli zajęcie pasa jest ponad 1 m, to wartości 1,25 m już nie zaokrąglamy w górę?

• Jeśli jest np. przyłącze dwumetrowe, gdzie 0,5 metra jest na poboczu a 1,5 w pasie, to łącznie będzie 2,5 m?

• Czy to od inwestora zależy, na jaki czas wydaje się decyzję za zajęcie pasa drogowego, np. kabel energetyczny? Czy można wydać decyzję do zapłaty bezterminowej?

• W jaki sposób wpisać datę końcową umieszczenia urządzenia, jeśli jest na czas nieokreślony?

• Jeśli po wystawieniu decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczeniu urządzenia okaże się, że we wskazanym terminie nie uda się wykonać prac i umieścić urządzenia przez wykonawcę, to piszemy decyzję zmieniającą na wniosek wykonawcy?

• Jeżeli przedłuża się zajęcie pasa to robimy nową decyzję, czy zmieniamy dotychczasową? Co wtedy z opłatą za umieszczenie?

• Jeżeli wykonawca złoży wniosek na zajęcie pasa na 1 dzień i jej nie wykona w tym terminie, to co wtedy?

• Czy oprócz notatek z każdego dnia powinno też być robione każdorazowo zdjęcie?

• Czy dokumentacja fotograficzna musi być opatrzona datą?

• Jeśli kolejne zawiadomienie posiada błędy w stosunku do pierwszego zawiadomienia, to jak należy postąpić?

• Czy należy stworzyć kolejne poprawne zawiadomienie?

• W jakim terminie należy wydać decyzję karną po drugim zawiadomieniu?

• Na jakiej podstawie prawnej umieszczenie ma być w tym samym dniu, co ostatnie zajęcie pasa, czemu nie następnego dnia?

• Czy możemy wydać zgodę na zjazd deweloperowi budującemu obiekty szeregowe przy drodze wewnętrznej o szerokości 3,5 m, do której istnieje dojazd z innej drogi wewnętrznej, o szerokości 2,2 m? Szerokości nie są normatywne. Droga należy do gminy

• Czy możliwe jest udostępnienie drogi wewnętrznej na podstawie pisma, nie umowy? Co w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego?

• Czy jest artykuł mówiący o wspomnianych zezwoleniach?

• Czy zezwolenia można wydawać bezterminowo?

• Czy można wymagać projektu zjazdu z dróg wewnętrznych?

• Czy warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie obowiązuje dla dróg wewnętrznych?

• Co po 3 latach wygaśnięcia umowy na umieszczenie?

• PRZYKŁAD: problem z PGE, które nie chce podpisywać umów, tylko służebność; gmina nie chce podpisywać służebności na drogach; czy możemy zwrócić się do PGE o podpisanie umowy na umieszczenie, a następnie zezwolenie na zajęcie pasa? Co robić w takiej sytuacji? Nie zezwalać na zajęcie pasa, jeżeli nie chcą umów?

• Czy możemy naliczać noty obciążeniowe?

• Czy jeśli uchylamy punkt z opłatą i wydajemy decyzję na nowy podmiot, to jest w porządku?

• Czy można zmienić tylko podmiot, a resztę decyzji pozostawić bez zmian, żeby nie komplikować rozliczeń księgowych?

• Czy to dotyczy też decyzji na zjazd lub lokalizację infrastruktury – gmina otrzymała wniosek o zmianę decyzji w zakresie zmiany podmiotu.

• PRZYKŁAD: w 2010 roku została wydana decyzja na zjazd. Zjazd nie został wybudowany, mimo wybudowania budynku mieszkalnego (na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę). Czy w tej chwili (2022 rok) możemy stwierdzić nieważność/wygaśnięcie decyzji?

• Co w przypadku umowy na umieszczenie, jeśli zmienia się właściciel?

• Czy można zrobić terminową decyzję na lokalizację zjazdu?

• Czy osoba fizyczna ponosi opłatę za umieszczenie przyłącza w drodze publicznej, czy właściciel sieci?

• Czy możemy nie wydać zgody na umieszczenie w pasie drogowym na kiosku trzech reklam podświetlanych, o pow. 2 m2 każda?

• Jak liczyć zajęcia na postój sprzętu?

• Jaka jest minimalna szerokość np. wykopu przyłącza?

• Jak policzyć powierzchnię reklamy na oklejonym aucie, zaparkowanym na parkingu na dłuższy czas?

• Czy można dołączyć do sprawy karnej mapę do celów służbowych z programu geodezyjnego, która określa granice pasa drogowego?

• Czy potrzebne jest świadectwo homologacji dla urządzeń pomiarowych lub na metrówkę?

• Czy do uzgodnienia lokalizacji przyłącza gmina może wymagać załącznika na aktualnej mapie do celów projektowych, jeśli otrzymała na aktualnej mapie zasadniczej?

• Czy przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej na przyłącze, musi być dołączony protokół ze ZRID-u?

• Czy gmina może odmówić uzgodnienia lokalizacji przyłącza w drodze wewnętrznej, usprawiedliwiając się zbyt wąskim pasem drogowym (miejscami 1,5 m), co nie jest prawdą wg map ewidencyjnych?

• Jeżeli droga wewnętrzna nie posiada uregulowanego stanu prawnego, gmina jako zarządca drogi wyraża zgodę na zajęcie pod sieć? Czy przedsiębiorstwo przesyłowe będzie miało prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na podstawie takiego pisma?

• Czy można dokonać zmiany decyzji lokalizacyjnej na infrastrukturę z 2019 roku w zakresie załącznika mapowego (droga publiczna)? Pierwotna decyzja (pierwotny załącznik mapowy) stanowiła materiał do uzgodnień z geodetami sieci i na etapie tych uzgodnień zaszła konieczność zmiany przebiegu tych sieci

• Czy możemy na drodze wewnętrznej wylać asfalt, jeżeli droga nie posiada uregulowanego stanu prawnego? Starostwo nie chce wydać zgody

• Czy na mapie geodezyjnej wystarczą granice pasa drogowego, czy geodeta uprawniony powinien nanieść obszar zajęcia terenu?

• Czy stosujemy art.16 o drogach publicznych i zobowiązujemy inwestorów osiedli domków na podpisanie umowy i wybudowanie drogi należącej do gminy?

• Jak postępować w przypadku przebiegu drogi w terenach prywatnych, jeśli droga publiczna została wybudowana na gruntach osób prywatnych, a stara droga kategorię drogi publicznej uzyskała w 2009 roku? Czy wydajemy decyzję na lokalizację?

• Co w przypadku, gdy droga nie przebiega zgodnie z granicami na mapie? Co w przypadku, gdy rolnik uprawia grunt, który na mapach oznaczony jest działką gminną o oznaczeniu dr? Czy może domagać się wznowienia granic lub złożyć sprzeciw? Co, jeśli jeden z właścicieli nie chce wyrazić zgody?

• Czy można wydać decyzję na lokalizację infrastruktury na ulicy, która uchwałą jest zaliczona do kategorii dróg gminnych publicznych, w przypadku gdy część działek ewidencyjnych, na których znajduje się droga, są działkami dla których w księdze wieczystej wciąż widnieją osoby prywatne jako właściciele. Zostały podjęte działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia, że działki te przechodzą na własność miasta, ale do dnia dzisiejszego brak takiego potwierdzenia

• Czy w przypadku braku kw i tytułu prawnego dla działki pod drogę publiczną nie pobieramy opłat?

Procedura postępowania w przypadku zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz problematyka dróg wewnętrznych

 • Omówienie organizacji ruchu tymczasowej i stałej
 • Decyzje na zajęcie pasa drogowego a zmiany w k.p.a.
 • Zmiany w k.p.a. a ustawa o drogach publicznych
 • Prowadzenie robót w pasie drogowym i odbiory
 • Stosowanie k.p.a.
 • Roboty drogowe i proces inwestycyjny
 • Na czym polega i czym skutkuje zrzeczenie się odwołania?
 • Czy w przypadku dróg publicznych można stosować milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone?
 • Czym jest ponaglenie i jakie ma skutki?
 • Co to jest mediacja i kiedy można ją przeprowadzić?
 • Czy po zmianach przepisów można żądać oryginałów dokumentów do akt sprawy?
 • Jak prawidłowo naliczyć karę za zajęcie pasa drogowego i czy można od niej odstąpić?
 • Jak ustalić granice drogi, gdy nie ma ewidencji drogi lub biegnie niezgodnie ze stanem na mapach?
 • Czy i kiedy narzucać warunek umieszczania urządzeń w rurach osłonowych? Czy zalecane są tylko przy przejściach poprzecznych, czy też wzdłuż drogi?
 • Czy w dalszym ciągu uzgadniać lokalizację ogrodzenia graniczącego z drogą gminną? Co wtedy, gdy ludzie nie przychodzą po uzgodnienie? Co w robić w przypadku, gdy ktoś wybuduje ogrodzenie niezgodnie z warunkami zarządcy drogi?
 • Czy za samowolne wybudowanie zjazdu należy naliczyć karę za zajęcie pasa drogowego?
 • Kodeks reklamowy a opłata za zajęcie pasa drogowego - od kiedy, w jaki sposób, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości naliczać opłaty?
 • Czy drobne prace w pasie drogowym, np. ustawienie kontenera, wymagają uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?
 • Jak postępować w przypadku awarii w pasie drogowym: wodociągi, gaz, itp.?
 • Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego?
 • Stawki za zajęcie pasa drogowego
 • Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?
 • Działanie w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
 • Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
 • Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
 • Naliczanie opłat za umieszczenie infrastruktury
 • Stawki za umieszczenie urządzenia
 • Jak rozumieć definicję pasa drogowego? Czym faktycznie jest pas drogowy i dokąd sięga?
 • Jak poprawnie wskazać, gdzie dokładnie znajduje się pas drogowy? Gdzie znajdują się jego linie graniczne?
 • Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego?
 • Jak ustalić granice pasa drogowego w przypadku, gdy droga jest nieutwardzona oraz gdy brak jest jakichkolwiek urządzeń?
 • Jak określać podmiot odpowiedzialny za zajęcie pasa drogowego?
 • Stawki za zajęcie pasa drogowego
 • Jaka jest opłata za zajęcie pasa drogowego poniżej 1 m²?
 • Jak regulować wysokość stawki za zajęcie 1m² pasa drogowego?
 • Jak prawidłowo obliczać kary za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak powinna wyglądać uchwała w sprawie zajęcia pasa drogowego?
 • Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak poprawnie skonstruować decyzję o wymierzeniu kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego?
 • Jak poprawnie sporządzać uzasadnienia przy decyzjach administracyjnych?
 • Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego?
 • Przypadki odmowy płacenia kary. Odpowiednie decyzje administracyjne, orzecznictwo i procedura
 • Jak pisać decyzje zgodnie z k.p.a., aby kolegium jej nie uchylało, a kara została poniesiona? Co zrobić, aby kary zostały zastosowane?
 • Czy można odmówić zajęcia pasa drogowego?
 • Pod jakie czynności nie wydaje się decyzji o zajęcie pasa drogowego? Pod jakie czynności można odmówić wydania decyzji?
 • Sytuacja zajęcia pasa drogowego niezgodnie z decyzją. Zajęcie obszaru większego niż podano w decyzji
 • Które drogi są drogami publicznymi, a które wewnętrznymi w przypadku dróg w okolicach rynków miast? Problemy z ustaleniem
 • Jaka jest różnica między: "terenem zabudowy", a "obszarem zabudowanym"?
 • Działanie w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
 • Procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego i kara - jak to wygląda, jak działać krok po kroku?
 • Blokowanie przejścia pieszym w pasie drogowym bez zezwolenia - kontrole i kary
 • Meble typu fotele i tapczany wystawiane w pasie drogowym - nielegalne zawłaszczanie pasa drogowego
 • Przypadki "zajmowania" miejsc parkingowych poprzez stawianie pachołków, wiaderek itp.
 • Nielegalne zajmowanie pasa drogowego autami reklamowymi, np. „maluchami” lub autami zdezelowanymi, lub przez samochodowe przyczepy z zamontowanymi na nich billboardami
 • Co w sytuacji, jeśli ktoś urządzi sobie parking w pasie drogowym?
 • Sytuacje, jeśli ktoś wybuduje ogrodzenie w obrębie pasa drogowego
 • Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym
 • Stawki za umieszczenie urządzenia
 • Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
 • Podciąganie prądu przez zakłady energetyczne
 • Na jaki czas zawierać umowę z PGE? Umowa przesyłu: czy ma to być umowa użyczenia, w przypadku dróg wewnętrznych i gminnych?
 • Co, jeśli PGE chce się rozliczać opłatą jednorazową?
 • Na ile lat zawierać pierwszą umowę? Czy początkowo na 3 lata, czy od razu na 25 lat? Jak do kwestii zawierania umowy ma się odnieść jednostka samorządowa, skoro zarządcy sieci chcieliby podpisać umowę od razu na 25 lat?
 • Stawki za umieszczenie urządzenia – jak monitorować tych, którzy próbują je ominąć „po cichu”?
 • Naliczanie opłat za umieszczenie infrastruktury - omówienie
 • Jak sobie radzić z sytuacjami, gdy wniosek składają dziś, a kopać chcą już jutro i wchodzą na teren?
 • Jak egzekwować od budujących (np. sieci szerokopasmowe albo kablówki), aby po skończonej pracy pozostawili po sobie teren takim, jak go zastali, np. była droga gruntowa z kamieniami, a teren został rozkopany i nie wrócił do swojego poprzedniego stanu?
 • Czy zaokrąglać do 1 m², jeśli umieszczone urządzenie infrastruktury znajduje się po części w jezdni, a po części w poboczu?
 • Co kwalifikuje się pod awaryjne zajęcie pasa drogowego?
 • Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego
 • Zajęcie pasa drogowego w związku z usuwaniem awarii sieci gazowej; w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej; awarii studni telekomunikacyjnej; w związku z naprawą uszkodzonego kabla światłowodowego; w związku z wymianą słupa oświetlenia ulicznego; w związku z naprawą uszkodzonych studni; z naprawą zatoki autobusowej, itp.
 • Sprzątanie pasów drogowych, usuwanie odpadów komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk w obrębie pasa drogowego; śmieci i odpadków porzuconych przez użytkowników dróg, pochodzących z gospodarstw domowych, w postaci różnego rodzaju opakowań: szklanych, plastikowych i papierowych oraz wszelkich innych zanieczyszczeń występujących w małych ilościach wzdłuż całej drogi
 • Składanie wniosków o umieszczenie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze
 • Jak egzekwować, by plakaty wyborcze były usuwane na czas?
 • Określenie zasad obowiązujących przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z organizacją sezonowych ogródków gastronomicznych
 • Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe, niebędące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp.)
 • Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych
 • Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w centrum miasta (Stare Miasto) w celu prowadzenia sprzedaży, gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej (wystawki)
 • Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • Zajęcie pasa drogowego przez schody i podjazdy dla niepełnosprawnych
 • Zajęcie pasa drogowego przez zarządców budynków pod pojemniki na odpady
 • Śmietniki w strefie objętej opłatami za zajęcie pasa drogowego: czy można obniżyć tę opłatę?
 • Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego

Prowadzący

Aldona Słowik – pracownik samorządowy; naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM Bochnia, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i organizacji ruchu. Posiada ponad 12-letnią praktykę w temacie administrowania pasem drogowym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej o kierunku Inżynieria Ruchu Drogowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
19 lipca 2023
od 499.00
05 września 2023
od 499.00
30 października 2023
od 499.00
18 grudnia 2023

Podobne szkolenia