Wideoszkolenie: Zajęcie pasa drogowego

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Zajęcie pasa drogowego: wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji, lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki. Zmiana ustawy o drogach publicznych, nowe regulacje prawne dotyczące zjazdów z dróg

od 649.00 zł

Warsztaty skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego


Procedura postępowania w przypadku zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz problematyka dróg wewnętrznych
Zajęcie pasa drogowego niejednokrotnie sprawia problem, z którym muszą mierzyć się urzędnicy. Nasza prelegentka z UM Bochnia, która posiada ponad 12 lat doświadczenia w administrowaniu pasem drogowym, odpowie na pytania dotyczące inwestorów i podpisywania przez nich umów, infrastruktury światłowodu i stawek za zajęcie pasa drogowego, jak również omówi procedurę postępowania w przypadkach zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych. Jeśli w programie nie widnieją pytania, na które chciałbyś znać odpowiedź - nie przejmuj się! Podczas szkolenia na każde Twoje pytanie odpowie nasz praktyk z urzędu miasta. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Ile wcześniej powinien być zgłoszony wniosek na zajęcie pasa przed rozpoczęciem robót w terenie? Czy decyzja powinna być wydana po wykonaniu robót czy przed?
 • Jak powinna wyglądać procedura zjazdu z drogi gminnej (decyzja, projekt, wykonanie prac w pasie drogowym);
 • Prawidłowa interpretacja przyłącza kanalizacyjnego zgodna z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków
 • Jak ustalić granice drogi, gdy nie ma ewidencji drogi lub biegnie ona niezgodnie ze stanem na mapach?
 • Jak rzetelnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Służebności w pasie drogowym
 • Określenie zasad obowiązujących przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z organizacją sezonowych ogródków gastronomicznych

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej w celu prowadzenia robót
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: (tj. sieci i przyłączy: gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, c.o., kabli energetycznych, urządzeń teletechnicznych i innych urządzeń infrastruktury technicznej lub ich części)
 • Wnioski na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe, niebędące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp.)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej gminnej w celu umieszczenia innego obiektu
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej gminnej w celu ustawienia stanowiska handlowego
 • Decyzja - awaria
 • Decyzja - kara
 • Decyzja - roboty
 • Decyzja - umieszczenie urządzenia
 • Decyzja - zjazd na działkę
 • Umowa na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej
 • Umowa na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej
 • Zawiadomienie na podstawie k.p.a.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Notatka służbowa na okoliczność kontroli pasa drogowego
 • Uchwała ZDP

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jeżeli w mieście w każdym miejscu położony jest światłowód, to czy nastepnym firmom, które otrzymały dofinansowanie z projektów i chcą położyć kolejne światłowody praktycznie po tej samej linii, możemy wydać negatywną decyzję?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy przy głównej ulicy miasta jest droga wewnętrzna na działce wspólnoty i wielu mieszkańców zrobiło sobie z niej drogę na skróty, a wspólnota chce ustawić znaki informujące o wjeździe tylko dla mieszkańców? Czy wspólnota musi uzyskać opinię od zarządcy drogi gminnej jako graniczącej z działką?
 • Jeżeli wykonywany jest remont na istniejącej już sieci wodociągowej, to czy powinniśmy ponowić decyzję na umieszczenie na kolejne lata od dnia zakończenia robót?
 • Czy umieszczenie urządzenia i zajęcie pasa drogowego na czas robót powinno być na jednym wniosku i na jednej decyzji?
 • Czy poprawne jest przejęcie gwarancji poprzez wystosowanie pisma inwestora do wykonawcy drogi (gwaranta) na odcinku prowadzenia robót? Czy wtedy na decyzji można wskazać termin upłynięcia gwarancji zgodny z gwarancją drogi?
 • Co zrobić, jeżeli z działki prywatnej jest wypuszczona rurka w krawężniku i woda uszkadza drogę asfaltową?
 • Jeżeli opłata za zajęcie pobocza a jezdni różni się i wnioskodawca wpisze we wniosku 0,5 m2 zajęcia pobocza i 0,5 m2 jezdni, to czy obydwie liczby zaokrąglamy do 1m2?
 • Czy po otrzymaniu pisma w związku z zatwierdzeniem zmiany w organizacji ruchu wysyłamy do starostwa i policji informację, że wykonamy to za minimum 7 dni i podajemy datę, kiedy możemy to wykonać najpóźniej?
 • Dlaczego powierzchnie reklam mamy zaokrąglić do pełnego metra?
 • Czy wymagana jest decyzja zmieniająca do decyzji o umieszczenie urządzenia, gdy działka zmieniła właściciela? Co, jeśli nowy właściciel po śmierci poprzedniego nie chce złożyć wniosku?
 • Co w przypadku, gdy gmina wymienia cały wodociąg w ramach inwestycji gminnej i robi przyłącza (studzienki) w pasie drogowym do każdej posesji?
 • Co, jeżeli baner zasłania skrzyżowanie i stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu?
 • Czy w przypadku opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z budową telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych pobiera się opłatę w kwocie 0,20 zł za każdy dzień?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel działki składa wniosek na zjazd, a jego działka ma z dwóch stron ulicę?
 • Osoba złożyła wniosek na lokalizację zjazdu do działki, na której ma ustanowioną służebność. Czy traktujemy ją jako użytkownika działki?
 • W mieście jest rondo, które ma bardzo duże natężenie ruchu i z trzech stron występują drogi gminne, a z czwartej jest droga powiatowa. Kto odpowiada za utrzymanie ronda, jeżeli po właściwościach działek od strony czwartej, czyli powiatowej, działka powiatu nie sięga ronda, tylko nazwa ulicy jest do samego skrzyżowania? Całe rondo jest na działkach gminnych, a działka powiatu kończy się 50 metrów przed rondem. Czy zarządcą skrzyżowania jest gmina? Jak się odnieść do zasady o wyższości kategorii drogi?
 • Jezdnia drogi wojewódzkiej znajduje się na działce X, której właścicielem jest województwo. Do działki X przylega na całej długości działka Y, której właścicielem jest gmina. Na działce Y zlokalizowany jest chodnik, który de facto stanowi część tej samej drogi. Czy zarząd dróg wojewódzkich może wydać decyzję na zajęcie pasa drogowego (chodnika) dla działki Y, mimo że nie jest właścicielem tej działki? Ten nieuregulowany stan istniał przed 1999 rokiem, jednakże do dnia dzisiejszego nie zostało to uregulowane żadnym aktem prawnym, stąd własność jest gminy, mimo że w teorii całość stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej.
 • Jeżeli gmina wykonuje sieć wodociągową w pasie drogi wewnętrznej, to czy naliczamy opłaty sama na siebie?
 • Pod jakim symbolem JRWA prowadzić sprawy związane z zajęciem pasa drogowego?

Praktycznie o decyzjach w sprawie pasa drogowego - przykłady

 • Czy przepisanie decyzji na nowego inwestora wydajemy w formie nowej decyzji, czy w formie postanowienia albo zwykłego pisma?
 • Czy możemy wydawać decyzję na przedłużenie zajęcia pasa?
 • Czy decyzja na umieszczenie urządzenia może być wystawiona z datą późniejszą niż pierwszy dzień umieszczenia urządzenia?
 • Czy zajęcie pasa drogowego liczy się od dnia spisania protokołu? Czy patrzymy na datę zajęcia pasa drogowego z decyzji?
 • Jeżeli w decyzji nie ma zapisu na temat jej ważności to czy ona jest wydawana na czas nieokreślony?
 • Czy musimy podawać termin ważności decyzji?
 • Czy dokumenty tracą ważność, jeżeli w decyzji nie podamy terminu na lokalizację?
 • Czy jest jakiś termin na wykonanie robót budowlanych, jeżeli decyzja lokalizacyjna została wydana 3 lata temu? Czy trzeba jeszcze raz uzgodnić lokalizację?
 • Kto nadaje numer drodze publicznej? Czy dostajemy jakąś decyzję z nadanym numerem?
 • Czy w decyzji na zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót w celu umieszczenia urządzeń) mamy określać metodę umieszczenia urządzenia, np. metodę wykopu otwartego? Czy inwestor sam proponuje sposób wykonywania robót?
 • Czy wygaszamy decyzję w przypadku wodociągów gminnych?
 • W jakich przypadkach należy wygasić decyzję, a w jakich przeniesienie decyzji?
 • Czy przy przenoszeniu decyzji muszą być dwa wnioski?
 • W jaki sposób odwołać się od uchylonej decyzji od SKO?
 • Czy powinny być naliczone kary za umieszczenie urządzeń obcych w przypadku, gdy nie ma od 2 lat nowej decyzji, a poprzednie decyzje wygasły?
 • Co, jeśli decyzja straciła ważność, a właściciel nie odbiera korespondencji?
 • Czy istnieje jakiś system lub program godny polecenia do wystawiania decyzji, który pozwoliłby również na szybkie wygenerowanie aktualnych kwot na dany rok, zestawienia decyzji, przypominałby o kończących decyzjach?
 • Decyzja dwukrotnie awizowana, opłata karna zaksięgowana do wpłaty. Pełnomocnik firmy chce decyzję do odbioru. Co w takim przypadku?
 • Czy jeśli decyzja wygasła, a właściciel nie złożył wniosku na przedłużenie, to naliczamy karę za każdy dzień bez decyzji?
 • Czy wydane dotychczasowe decyzje na umieszczenie urządzenia należy wygasić i zawrzeć przedmiotowe umowy?
 • Czy musimy pojechać na miejsce, wszcząć postępowanie i naliczyć karę, jeżeli podmiot składa niekompletny wniosek, jeżeli wnioskodawca wchodzi bez decyzji w pas drogowy?
 • Czy w decyzji karnej w uzasadnieniu można wpisać, że wniosek jest bezzasadny, z powodu zajęcia bez zezwolenia, zamiast wzywać do uzupełnienia, które w danym momencie jest bezzasadnie?
 • Na jaki czas powinno się wydawać decyzje na umieszczenie? Na jakiej podstawie ustala się datę?
 • W jaki sposób przenieść decyzję, jeżeli deweloper wybudował domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej i występował o umieszczenie urządzenia, a następnie rozwiązał spółkę?
 • W jaki sposób informować o zmianie zarządcy i numerze konta w przypadku przejęcia drogi od innego zarządcy, gdy droga powiatowa stała się drogą gminną, a decyzje wydane przez powiat nadal mają moc?
 • Czy musimy z urzędu wszcząć postępowanie w przypadku, gdy ktoś chce wygasić decyzję?
 • Czy pisma o zmianie zarządcy wysyła podmiot, który wydał decyzję?
 • Czy decyzja na zajęcie pasa wyłącznie jako miejsca postojowego może być wydana bezterminowo?
 • Co w przypadku, gdy w trakcie decyzji zmienimy stawki? Czy musimy zmienić decyzję w trakcie i przeliczyć na nowo?
 • Co z decyzją lokalizacyjną w przypadku ustawienia betoniarki na jezdni tylko na jeden dzień?
 • Jak wyglądają kwestie związane z protokołami odbioru i dokumentacją dróg objętych decyzją na zajęcie pasa drogowego? Czy protokoły są obowiązkowe i powinno się dołączać również dokumentację zdjęciową?
 • Co w przypadku, gdy inwestor uzyskał decyzję lokalizacyjną, a nie zgłosił się z wnioskiem o zajęcie pasa? Czy wstecznie możemy wydać decyzję z naliczeniem kary?
 • Czy jest jakaś podstawa twierdzenia, że gmina sama sobie nie wydaje decyzji w przypadku reklam lub urządzenia niezwiązanego z drogą?
 • Czy w decyzji na zajęcie liczy się tylko to, co znajduje się na drodze, jest zajęte pod urządzenie do przewiertu, postój sprzętu, składowanie materiału, a w decyzji na umieszczenie liczymy tylko same przewody i rury?
 • Był zajmowany pas drogowy. Wnioskodawca nie odebrał decyzji, pomimo telefonów i licznych prób kontaktu. Pas już dawno zwolniony, jednak decyzja ciągle jest nieodebrana. Pan deklaruje się, że oczywiście już zaraz po nią przyjdzie, lecz nie pojawia się. Co w tej sytuacji?
 • Co w przypadku, gdy osoba złożyła wniosek o lokalizację, a następnie o zajęcie pasa drogowego w celu budowy sieci wodociągowej. Decyzje są wydawane na wnioskodawcę. Okazało się, że wodociąg budowało i korzystało z niego więcej osób. Co z opłatą za umieszczenie? Czy można ją później rozdzielić na pozostałe osoby?
 • Czy wydaje się decyzję na umieszczenie sieci, jeżeli gmina jest właścicielem?
 • Czy załącznikiem do wniosku na zajęcie pasa drogowego może być pozwolenie na budowę lub kserokopia dziennika budowy w przypadku, gdy decyzja lokalizacyjna jest nieważna? Czy można do wniosku na zajęcie załączyć nieważną decyzję lokalizacyjną?
 • Czy brak opłaty za pełnomocnictwo jest podstawą do odmowy wydania decyzji?
 • Czy można uchylić decyzję lokalizacyjną w przypadku rozpoczęcia remontu drogi, na którą była wydana decyzja lokalizacyjna?
 • Czy zarządca drogi może narzucić w decyzji termin 36 miesięcy na usunięcie usterek i wad?
 • Czy poprzez przeniesienie decyzji należy rozumieć decyzję zmieniającą zgodnie z przepisem art. 155 k.p.a.?
 • Ile wcześniej powinien być zgłoszony wniosek na zajęcie pasa przed rozpoczęciem robót w terenie? Czy decyzja powinna być wydana po wykonaniu robót czy przed?
 • Czy w decyzji lokalizacyjnej wystarczy wpisać w warunkach, że odtworzenie nawierzchni powinno odbyć się w istniejącej technologii z zachowaniem wszystkich warstw podbudowy? Czy trzeba podawać konkretne dane techniczne drogi?
 • Czy jest podstawa do wezwania o przedłożenie decyzji lokalizacyjnej w postępowaniu o zajęcie pasa drogowego, jeżeli decyzja jest w zasobach jednostki?
 • Co w przypadku, gdy osoba, na którą została wydana decyzja na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w drodze urządzeń infrastruktury umrze? Czy powinniśmy umorzyć postępowanie?
 • Czy można wydać jedną decyzję na zajęcia pasa i umieszczenie? Czy powinny być dwie odrębne?
 • Jak liczyć zajęcie pasa drogowego, którego wykonawca oświadcza, że roboty są wykonywane przewiertem i zaczynają i kończą się na prywatnej działce? Przewiert jest pod pasem drogowym. Czy powinniśmy wydać decyzję na zajęcie pasa? Czy liczyć elementy pod pasem drogowym, czy tylko miejsca wykopu i stacjonowania maszyn?
 • Czy w decyzji lokalizacyjnej na odcinku drogi, która jest jeszcze w gwarancji, można zawrzeć zapis o podtrzymaniu gwarancji? Czy jest on prawidłowy? Czy można nałożyć taki obowiązek na wykonawcę?
 • Czy uzyskanie pozwolenia na budowę przedłuża decyzję lokalizacyjną? Jeśli działka, której dotyczy decyzja, ulega podziałowi, obliguje inwestora do uzyskania nowej decyzji?
 • Co w przypadku, gdy w chwili uzyskania pozwolenia na budowę działka należała do wspólnoty mieszkaniowej i to z nią projektant ustalał zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, ale już w momencie przeprowadzania prac okazało się, że działka została podzielona i część nieruchomości, przez którą przechodzi trasa kabla, jest już pod zarządem zarządcy drogi wojewódzkiej? Czy należy zwrócić się do właściciela nieruchomości o wydanie decyzji lokalizacyjnej?
 • Co w przypadku, gdy trasa jest już uzgodniona na naradzie koordynacyjnej przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej?
 • Co w sytuacji, gdy o decyzję lokalizacyjną na podwieszenie światłowodu na istniejących słupach własności gminy wystąpią niezależnie dwaj dostawcy?
 • Inwestor złożył wniosek na zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń 3 dni przed wejściem w teren. Czy wydając decyzję w terminie 30 dni należy uznać, że wykonawca wszedł w teren bezprawnie, przed uzyskaniem zgody zarządcy?
 • Czy w przypadku wydawania decyzji na podstawie wniosku wykonawcy reprezentującego inwestora, decyzję na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń wydajemy dla wykonawcy i dla inwestora?
 • Czy można sporządzić jedną wspólną decyzję na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia?
 • Czy wydajemy decyzję na przejście wiernych z kościoła do kościoła, jeżeli mają asystę policji? Czy wystarczy pismo z wyrażeniem zgody?
 • Z jaką datą można przenieść decyzję na umieszczenie urządzenia? Z datą bieżącą, czyli datą złożenia wniosku, czy datą określoną we wniosku, np. pół roku temu?
 • Co w przypadku, jeżeli strona decyzji, w której jest naliczona opłata, umiera i nikt nie chce przejąć decyzji, a urządzenie dalej znajduje się w pasie?
 • Co w przypadku, gdy strona decyzji sprzedała działkę i chce uchylenia decyzji, ale nie przekazała nowemu właścicielowi nowej decyzji o wystąpienie i nikt nie chce płacić za urządzenie?
 • Czy w przypadku wydania decyzji administracyjnej naliczającej karę i nakazu przywrócenia pasa do stanu poprzedniego, ukarany do prac odtworzeniowych ma zwrócić się z wnioskiem o zajętość?
 • Czy procedurę zgłoszenia awarii stosuje się w przypadku, kiedy jest wydana decyzja na zajęcie pasa, ale w wyniku wykonywanych prac nastąpiła awaria, wymagająca zajęcia większej powierzchni pasa?
 • Ile lat przechowujemy decyzje na umieszczenie urządzeń?
 • Czy można wystawić decyzję z bieżącą datą, a zajęcie pasa datą wcześniejszą?
 • Czy potrzebne są decyzje lokalizacyjne dla ogródków w pasie drogowym?
 • Czy potrzebna jest też decyzja lokalizacyjna reklamy?
 • Czy przeniesienie decyzji na przyłącze wod.-kan. piszemy z przepisu art. 40 ust. 15a, czy art. 40e?
 • Mamy wniosek na zajęcie pasa drogowego na wyłączność, w którym wnioskodawca wskazał termin „9 razy w ciągu trzech miesięcy”. Czy powinien dookreślić termin, czy wydać decyzję odmowną?
 • Czy decyzja za zajęcie pasa drogowego powinna być poprzedzona wszczęciem postępowania zgodnie z k.p.a.?
 • Co robić w przypadku, gdy po zmianie k.p.a. wydajemy decyzję ostateczną i inwestor potrzebuje pieczątki o ostateczności decyzji? Jaką datę wstawić w pieczątce o decyzji ostatecznej? Czy pobierać opłatę za ,,przystawienie pieczątki"?
 • Kiedy ustalić ostateczność decyzji lokalizacyjnej, jeśli po zmianie k.p.a. decyzja wydana zgodnie z żądaniem strony jest ostateczna?
 • Czy w przypadku, gdy w decyzji odstępujemy od uzasadnienia, ponieważ uwzględnia żądania z wniosku, to czy jest ona ostateczna w dniu wydania zgodnie z nowymi przepisami ustawy o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych?
 • Czy szafki gazowe, telekomunikacyjne, słupy telekomunikacyjne są traktowane jako liniowe urządzenie obce i przy decyzji do opłat rocznych wliczamy je łącznie z siecią?
 • Jaki przepis prawny mówi o tym, że nie waloryzujemy starej decyzji?
 • Co zrobić, jeżeli pierwotnie zawarto umowę na umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej, a po kilku latach rada gminy nadała jej status drogi publicznej gminnej? Czy umowa powinna być zastąpiona decyzją? Co ze stawkami?
 • Odmówiliśmy zezwolenia na lokalizację światłowodu na słupach oświetleniowych (własność miasta). SKO uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia z zaleceniem wydania zgody z warunkami. Miasto nie chce wpuszczać telekomunikacji na słupy oświetleniowe. Jakie argumenty podać, aby skutecznie uniemożliwić wejście na słupy oświetleniowe?
 • Jeśli osoba fizyczna chce przyłączyć się do sieci wodociągowej i będzie to przeprowadzane przez publiczną drogę gminną, to czy musi najpierw mieć decyzję lokalizacyjną, a następnie występuje o zajęcie pasa drogowego? Czy można zwolnić mieszkańców od decyzji za zajęcie pasa i nie naliczać opłaty za zajecie i umieszczenie?
 • Czy jest jakiś przepis prawny, który mówi, ile jest ważna decyzja lokalizacyjna?
 • Czy prawo dysponowania w decyzji lokalizacyjnej możemy wydać w pasie jezdni o nieuregulowanym stanie prawnym, jeżeli jest własnością prywatną pod pasem jezdni przy drodze publicznej?
 • Czy na wodociągi i kanalizacje wydaje się decyzje lokalizacyjne?
 • Czy decyzja na lokalizację, zajęcie i umieszczenie powinna być prowadzone pod jednym numerem?
 • Jakie decyzje zgłasza się do UKE?
 • Czy zakład usług wodnych, który ma za zadanie utrzymanie techniczne sieci wodociągowej, powinien uiszczać opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym? Czy wydaje się decyzję na umieszczenie, jeżeli sieć jest własnością gminy?
 • Decyzja na zajęcie pasa drogowego pod sieci telekomunikacyjne. Czy każdorazowo należy przekazywać informację do Urzędu Komunikacji Elektronicznej? Jak formalnie winno przebiegać to przekazanie informacji?
 • Czy w decyzji możemy wpisać rygor natychmiastowej wykonalności od 1.06, a ostateczna decyzja będzie wydana później?
 • Wnioski o zajęcie pasa drogowego wpływają do urzędu na dwa dni przed zajęciem. Data obioru decyzji jest późniejsza, ponieważ trzeba czekać aż dotrą one do wnioskodawcy tradycyjną pocztą. Co w takiej sytuacji?
 • Jeśli uchylamy decyzję na wniosek na zajęcie pasa i umieszczenie urządzenia, ponieważ z powodu warunków pogodowych prace się nie wykonały, to czy zwracamy naliczone kwoty?
 • Na kogo wydać decyzję na lokalizację, jeżeli wnioskuje osoba, która ma służebność przejazdu? Czy właściciela działki też dołączyć do wniosku? Czy mamy wydać decyzję na właściciela i tego co ma służebność?
 • Jeśli mamy drogę wewnętrzną i osoba fizyczna chce zrobić przyłącze wody, to czy najpierw musi być wyrażona zgoda pismem na lokalizację? Czy nie może być to w formie decyzji? Czy potem zawieramy umowę cywilną na zajęcie pasa drogowego?
 • Czy w momencie postawienia ogrodzenia w pasie drogowym liczy się karę za zajęcie pasa? Czy poza wydaniem decyzji o przywrócenia pasa do stanu poprzedniego są inne procedury odzyskania drogi? Mamy sytuację, w której chcemy budować ulice i mamy bardzo mało czasu na usunięcie ogrodzenia. Wiemy, że sami usunąć nie możemy
 • W decyzji lokalizacyjnej wpisujemy jeden z warunków, że należy uzgodnić projekt z właścicielem drogi. Jeżeli strona nie wystąpi z takim wnioskiem, a w zajęciu pasa drogowego przedstawi załącznik graficzny, taki jak przy lokalizacji, to czy jest to prawidłowe? Czy możemy wydać decyzję za zajęcie pasa drogowego?
 • Często w gminie sieć wodociągową w trybie awarii modernizują bez decyzji lokalizacyjnej. Część sieci biegnie po staremu, a w części zmieniają przebieg. Jak zweryfikować termin umieszczenia?
 • Kiedy decyzję na umieszczenie urządzenia wygaszamy i wydajemy nowa, a kiedy decyzję przenosimy? Co z wysokością opłat w obu przypadkach?
 • Deweloper wybudował trzy budynki na jednej działce i podzielił je potem na trzy działki, a następnie je sprzedał. Czy wygaszamy decyzję na umieszczenie i wydajemy trzy nowe decyzję na nowych właścicieli?
 • Właściciel podzielił działkę i sprzedał jedną działkę wraz z domem i przyłączem wodociągowym. Czy można przenieść decyzję na nowego właściciela?
 • Co w sytuacji, gdy została wydana decyzja, a nowe strony nie odbierają pism o przejęciu urządzenia?
 • Jak wygasić decyzję, jeżeli strona nie żyje? Komu ją doręczyć?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wniosek o umieszczenie złożono 15.06, opłata od 15.06. ale wniosek wpłynął o godzinie 15:30 i zgodnie z k.p.a. mamy 30 dni na załatwienie sprawy? Data wydania decyzji jest późniejsza niż okres, od którego jest policzona oplata w tej decyzji, czy to jest poprawne?
 • Czy decyzja lokalizacyjna na przyłączę elektryczne wydana na osobę fizyczną, musi zostać po wybudowaniu urządzenia ,,przepisana” na PGE, czy może zostać w stanie pierwotnym?
 • Jak uchylić decyzję, jeżeli pan Kowalski podpisał umowę przekazania odcinka sieci na rzecz spółki, której był właścicielem i ponosił opłaty za umieszczenie w dniu 31 marca 2022r., a złożył wniosek o uchylenie decyzji na umieszczenie w dniu 2 lutego 2023r., wpłacił należną kwotę za 2022 i 2023 r.? Jak naliczyć zwrot kwoty?
 • Jaki powinien być nr kancelaryjny sprawy? Czy decyzja lokalizacyjna, zajęcie i umieszczenie powinny być pod jednym numerem sprawy?
 • Co zrobić w przypadku, gdy droga jest na gwarancji, brak porozumienia z gwarantem i wydanej decyzji, a mieszkaniec zgłosił, że został zniszczony krawężnik?
 • Co z firmami upadłościowymi i zajęciem przez nie pasa drogowego? Czy można wygasić taką decyzję z urzędu?
 • Co, jeżeli ktoś przedłoży decyzję na umieszczenie urządzenia obcego, nie będąc właścicielem działki, do której należą te urządzenia?
 • Czym skutkuje brak ewidencji wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego?
 • Czy do każdej decyzji na zajęcie pasa drogowego sporządzamy protokół odbioru?
 • Jak wygląda procedura przeniesienia decyzji lokalizacyjnej na nowego inwestora?
 • Czy wniosek o zmianę decyzji na ZPD powinien wpłynąć od inwestora przed końcem wykonania robót?
 • Czy można unieważnić decyzję lokalizacyjną, która została wydana dla urządzenia niestanowiącego urządzenia obcego (oświetlenie drogowe), a roboty zostały już wykonane?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy wpłynie wniosek o zmianę decyzji na inny termin, a roboty nie odbędą się w tym roku?
 • Jeżeli w decyzji odstępujemy od uzasadnienia, to czy każdorazowo powinno wymagać się od inwestora oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania?
 • Czy wszystkie elementy, które służą na drodze, nie wymagają decyzji lokalizacyjnej?
 • Pas drogowy składa się z gminnych działek, działek prywatnych i działek Skarbu Państwa. Jak wydać decyzję lokalizacyjną (zgoda na dysponowanie działką)? Jak liczyć powierzchnię zajęcia pasa drogowego? Czy wymagane są zgody właścicieli prywatnych?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dowiadujemy się, że podczas remontu drogi zostały wykonane przyłącza do działki prywatnej bez decyzji lokalizacyjnej i naszej wiedzy?
 • Czy zgody właścicieli prywatnych działek powinny zostać sporządzone w formie pisemnej decyzji?
 • Kto wydaje decyzje lokalizacyjne w przypadku inwestycji gminnych?
 • Jak długo ważna jest decyzja lokalizacyjna? W jakich przypadkach wydajemy decyzję lokalizacyjną?

Czy można zobligować inwestora do podpisania umowy na umieszczenie urządzeń przed zajęciem pasa drogowego?

 • Jeśli zajęcie pasa nastąpiło dziś, to umieszczenie też jest od dzisiaj?
 • Ile wcześniej przed decyzją na zajęcie pasa może być wydana decyzja na umieszczenie urządzeń? Czy decyzje sprzed roku lub dwóch są ważne, jeżeli infrastruktura się nie zmieniła?
 • Czy wystarczy dokumentacja fotograficzna przesłana przez inwestora? Co z protokołem odbioru pasa i podpisem inwestora?
 • Czy inwestor nie musi posiadać dokumentu odbioru?
 • Jak w praktyce wyliczać stawki za zajęcie pasa?
 • Jak postępować w przypadku awaryjnego zajęcia pasa drogowego, w celu naprawy kanalizacji deszczowej, która służy drodze? Co, jeśli suma zajęcia jezdni i pobocza jest poniżej 1m?
 • W jaki sposób formalnie rozwiązać problem kanalizacji deszczowej?
 • Czy wydajemy oświadczenie o tym, że nie jest wymagane zgłoszenie?
 • Czy wymagane jest pozwolenie konserwatora, jeżeli obszar jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, nie w rejestrze zabytków?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy powierzchnia podana we wniosku jest inna niż wynika z załącznika graficznego?
 • Jak postępować z wnioskami, które nie wpływają 30 dni przed, tylko nagminnie kilka dni przed zajęciem pasa.?
 • Jak rozdzielić wyliczenie w procentach, w przypadku zajęcia tylko jezdni lub tylko pobocza, jeśli suma jezdni i pobocza w jednej decyzji jest poniżej 1 metra?
 • Czy reklamę powinno się liczyć za 1m2, ale różnicować na zajęcie pasa?
 • Czy minimalna szerokość zajęcia pasa to 1 metr?

Czy infrastrukturę ostatniej mili światłowodu liczy się inaczej? Czy jest inna stawka niż za zajęcie pasa drogowego?

 • Rozliczenie na konkretnym przykładzie, np. inwestor zajmuje pobocze 0,11 i jezdnię 0.23
 • Jeżeli zajęcie pasa jest ponad 1 m, to wartości 1,25 m już nie zaokrąglamy w górę?
 • Jeśli jest np. przyłącze dwumetrowe, gdzie 0,5 metra jest na poboczu a 1,5 w pasie, to łącznie będzie 2,5 m?
 • Czy to od inwestora zależy, na jaki czas wydaje się decyzję za zajęcie pasa drogowego, np. kabel energetyczny? Czy można wydać decyzję do zapłaty bezterminowej?
 • W jaki sposób wpisać datę końcową umieszczenia urządzenia, jeśli jest na czas nieokreślony?
 • Jeśli po wystawieniu decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczeniu urządzenia okaże się, że we wskazanym terminie nie uda się wykonać prac i umieścić urządzenia przez wykonawcę, to piszemy decyzję zmieniającą na wniosek wykonawcy?
 • Jeżeli przedłuża się zajęcie pasa to robimy nową decyzję, czy zmieniamy dotychczasową? Co wtedy z opłatą za umieszczenie?
 • Jeżeli wykonawca złoży wniosek na zajęcie pasa na 1 dzień i jej nie wykona w tym terminie, to co wtedy?
 • Czy oprócz notatek z każdego dnia powinno też być robione każdorazowo zdjęcie?
 • Czy dokumentacja fotograficzna musi być opatrzona datą?
 • Jeśli kolejne zawiadomienie posiada błędy w stosunku do pierwszego zawiadomienia, to jak należy postąpić?
 • Czy należy stworzyć kolejne poprawne zawiadomienie?
 • W jakim terminie należy wydać decyzję karną po drugim zawiadomieniu?
 • Na jakiej podstawie prawnej umieszczenie ma być w tym samym dniu, co ostatnie zajęcie pasa, czemu nie następnego dnia?
 • Czy możliwe jest udostępnienie drogi wewnętrznej na podstawie pisma, nie umowy? Co w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego?
 • Czy jest artykuł mówiący o wspomnianych zezwoleniach?
 • Czy zezwolenia można wydawać bezterminowo?
 • Czy warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie obowiązuje dla dróg wewnętrznych?
 • Co po 3 latach wygaśnięcia umowy na umieszczenie?
 • PRZYKŁAD: problem z PGE, które nie chce podpisywać umów, tylko służebność; gmina nie chce podpisywać służebności na drogach; czy możemy zwrócić się do PGE o podpisanie umowy na umieszczenie, a następnie zezwolenie na zajęcie pasa? Co robić w takiej sytuacji? Nie zezwalać na zajęcie pasa, jeżeli nie chcą umów?
 • Czy możemy naliczać noty obciążeniowe?
 • Czy jeśli uchylamy punkt z opłatą i wydajemy decyzję na nowy podmiot, to jest w porządku?
 • Czy można zmienić tylko podmiot, a resztę decyzji pozostawić bez zmian, żeby nie komplikować rozliczeń księgowych?
 • Co w przypadku umowy na umieszczenie, jeśli zmienia się właściciel?
 • Czy osoba fizyczna ponosi opłatę za umieszczenie przyłącza w drodze publicznej, czy właściciel sieci?
 • Czy możemy nie wydać zgody na umieszczenie w pasie drogowym na kiosku trzech reklam podświetlanych, o pow. 2 m2 każda?
 • Jak liczyć zajęcia na postój sprzętu?
 • Jaka jest minimalna szerokość np. wykopu przyłącza?
 • Jak policzyć powierzchnię reklamy na oklejonym aucie, zaparkowanym na parkingu na dłuższy czas?
 • Czy można dołączyć do sprawy karnej mapę do celów służbowych z programu geodezyjnego, która określa granice pasa drogowego?
 • Czy potrzebne jest świadectwo homologacji dla urządzeń pomiarowych lub na metrówkę?
 • Czy do uzgodnienia lokalizacji przyłącza gmina może wymagać załącznika na aktualnej mapie do celów projektowych, jeśli otrzymała na aktualnej mapie zasadniczej?
 • Czy przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej na przyłącze, musi być dołączony protokół ze ZRID-u?
 • Czy gmina może odmówić uzgodnienia lokalizacji przyłącza w drodze wewnętrznej, usprawiedliwiając się zbyt wąskim pasem drogowym (miejscami 1,5 m), co nie jest prawdą wg map ewidencyjnych?
 • Jeżeli droga wewnętrzna nie posiada uregulowanego stanu prawnego, gmina jako zarządca drogi wyraża zgodę na zajęcie pod sieć? Czy przedsiębiorstwo przesyłowe będzie miało prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na podstawie takiego pisma?
 • Czy można dokonać zmiany decyzji lokalizacyjnej na infrastrukturę z 2019 roku w zakresie załącznika mapowego (droga publiczna)? Pierwotna decyzja (pierwotny załącznik mapowy) stanowiła materiał do uzgodnień z geodetami sieci i na etapie tych uzgodnień zaszła konieczność zmiany przebiegu tych sieci
 • Czy możemy na drodze wewnętrznej wylać asfalt, jeżeli droga nie posiada uregulowanego stanu prawnego? Starostwo nie chce wydać zgody
 • Czy na mapie geodezyjnej wystarczą granice pasa drogowego, czy geodeta uprawniony powinien nanieść obszar zajęcia terenu?
 • Czy stosujemy art.16 o drogach publicznych i zobowiązujemy inwestorów osiedli domków na podpisanie umowy i wybudowanie drogi należącej do gminy?
 • Jak postępować w przypadku przebiegu drogi w terenach prywatnych, jeśli droga publiczna została wybudowana na gruntach osób prywatnych, a stara droga kategorię drogi publicznej uzyskała w 2009 roku? Czy wydajemy decyzję na lokalizację?
 • Co w przypadku, gdy droga nie przebiega zgodnie z granicami na mapie? Co w przypadku, gdy rolnik uprawia grunt, który na mapach oznaczony jest działką gminną o oznaczeniu dr? Czy może domagać się wznowienia granic lub złożyć sprzeciw? Co, jeśli jeden z właścicieli nie chce wyrazić zgody?
 • Czy można wydać decyzję na lokalizację infrastruktury na ulicy, która uchwałą jest zaliczona do kategorii dróg gminnych publicznych, w przypadku gdy część działek ewidencyjnych, na których znajduje się droga, są działkami dla których w księdze wieczystej wciąż widnieją osoby prywatne jako właściciele. Zostały podjęte działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia, że działki te przechodzą na własność miasta, ale do dnia dzisiejszego brak takiego potwierdzenia
 • Czy w przypadku braku kw i tytułu prawnego dla działki pod drogę publiczną nie pobieramy opłat?

Procedura postępowania w przypadku zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz problematyka dróg wewnętrznych

 • Omówienie organizacji ruchu tymczasowej i stałej
 • Decyzje na zajęcie pasa drogowego a zmiany w k.p.a.
 • Zmiany w k.p.a. a ustawa o drogach publicznych
 • Prowadzenie robót w pasie drogowym i odbiory
 • Stosowanie k.p.a.
 • Roboty drogowe i proces inwestycyjny
 • Na czym polega i czym skutkuje zrzeczenie się odwołania?
 • Czy w przypadku dróg publicznych można stosować milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone?
 • Czym jest ponaglenie i jakie ma skutki?
 • Co to jest mediacja i kiedy można ją przeprowadzić?
 • Obecnie prowadzimy postępowanie w prawie wymierzenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. W jaki sposób wyegzekwować od inwestora naprawę drogi, której nawierzchnia została uszkodzona?
 • Co w przypadku, gdy reklama zostanie usunięta w trakcie trwania postępowania? Jakim pismem zakończyć postępowanie?
 • Co w przypadku braku dwóch stron postępowania w przypadku śmierci jednej ze stron lub jej pobytu za granicą?
 • Czy najpierw wszczynamy postępowanie o naliczeniu kary, a potem odstępujemy od kary?
 • Czy postępowanie wszczynamy miesiąc po zgromadzeniu materiału? Czy należy wszcząć postępowanie niezwłocznie po zrobieniu notatki?
 • Czy po zmianach przepisów można żądać oryginałów dokumentów do akt sprawy?
 • Jak prawidłowo naliczyć karę za zajęcie pasa drogowego i czy można od niej odstąpić?
 • Jak ustalić granice drogi, gdy nie ma ewidencji drogi lub biegnie niezgodnie ze stanem na mapach?
 • Czy i kiedy narzucać warunek umieszczania urządzeń w rurach osłonowych? Czy zalecane są tylko przy przejściach poprzecznych, czy też wzdłuż drogi?
 • Czy w dalszym ciągu uzgadniać lokalizację ogrodzenia graniczącego z drogą gminną? Co wtedy, gdy ludzie nie przychodzą po uzgodnienie? Co w robić w przypadku, gdy ktoś wybuduje ogrodzenie niezgodnie z warunkami zarządcy drogi?
 • Kodeks reklamowy a opłata za zajęcie pasa drogowego - od kiedy, w jaki sposób, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości naliczać opłaty?
 • Czy drobne prace w pasie drogowym, np. ustawienie kontenera, wymagają uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?
 • Jak postępować w przypadku awarii w pasie drogowym: wodociągi, gaz, itp.?
 • Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego?
 • Stawki za zajęcie pasa drogowego
 • Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?
 • Działanie w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
 • Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
 • Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
 • Naliczanie opłat za umieszczenie infrastruktury
 • Stawki za umieszczenie urządzenia
 • Jak rozumieć definicję pasa drogowego? Czym faktycznie jest pas drogowy i dokąd sięga?
 • Jak poprawnie wskazać, gdzie dokładnie znajduje się pas drogowy? Gdzie znajdują się jego linie graniczne?
 • Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego?
 • Jak ustalić granice pasa drogowego w przypadku, gdy droga jest nieutwardzona oraz gdy brak jest jakichkolwiek urządzeń?
 • Jak określać podmiot odpowiedzialny za zajęcie pasa drogowego?
 • Stawki za zajęcie pasa drogowego
 • Jaka jest opłata za zajęcie pasa drogowego poniżej 1 m²?
 • Jak regulować wysokość stawki za zajęcie 1m² pasa drogowego?
 • Jak prawidłowo obliczać kary za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak powinna wyglądać uchwała w sprawie zajęcia pasa drogowego?
 • Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak poprawnie skonstruować decyzję o wymierzeniu kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego?
 • Jak poprawnie sporządzać uzasadnienia przy decyzjach administracyjnych?
 • Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego?
 • Przypadki odmowy płacenia kary. Odpowiednie decyzje administracyjne, orzecznictwo i procedura
 • Jak pisać decyzje zgodnie z k.p.a., aby kolegium jej nie uchylało, a kara została poniesiona? Co zrobić, aby kary zostały zastosowane?
 • Czy można odmówić zajęcia pasa drogowego?
 • Pod jakie czynności nie wydaje się decyzji o zajęcie pasa drogowego? Pod jakie czynności można odmówić wydania decyzji?
 • Sytuacja zajęcia pasa drogowego niezgodnie z decyzją. Zajęcie obszaru większego niż podano w decyzji
 • Które drogi są drogami publicznymi, a które wewnętrznymi w przypadku dróg w okolicach rynków miast? Problemy z ustaleniem
 • Jaka jest różnica między: "terenem zabudowy", a "obszarem zabudowanym"?
 • Działanie w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
 • Procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego i kara - jak to wygląda, jak działać krok po kroku?
 • Blokowanie przejścia pieszym w pasie drogowym bez zezwolenia - kontrole i kary
 • Meble typu fotele i tapczany wystawiane w pasie drogowym - nielegalne zawłaszczanie pasa drogowego
 • Przypadki "zajmowania" miejsc parkingowych poprzez stawianie pachołków, wiaderek itp.
 • Nielegalne zajmowanie pasa drogowego autami reklamowymi, np. „maluchami” lub autami zdezelowanymi, lub przez samochodowe przyczepy z zamontowanymi na nich billboardami
 • Co w sytuacji, jeśli ktoś urządzi sobie parking w pasie drogowym?
 • Sytuacje, jeśli ktoś wybuduje ogrodzenie w obrębie pasa drogowego
 • Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym
 • Stawki za umieszczenie urządzenia
 • Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
 • Podciąganie prądu przez zakłady energetyczne
 • Na jaki czas zawierać umowę z PGE? Umowa przesyłu: czy ma to być umowa użyczenia, w przypadku dróg wewnętrznych i gminnych?
 • Co, jeśli PGE chce się rozliczać opłatą jednorazową?
 • Na ile lat zawierać pierwszą umowę? Czy początkowo na 3 lata, czy od razu na 25 lat? Jak do kwestii zawierania umowy ma się odnieść jednostka samorządowa, skoro zarządcy sieci chcieliby podpisać umowę od razu na 25 lat?
 • Jak ustalić wysokość stawki w umowie?
 • Z jakich przepisów wynika, że umowa na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej może zostać zawarta tylko na 3 lata?
 • Czy na podstawie umowy użyczenia przy budowie kanalizacji sanitarnej gmina zwolniona jest z opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Czy na budowę oświetlenia drogowego można wymagać umowy użyczenia gruntu na czas prowadzenia robót?
 • Wykonawca otrzymał uzgodnienie lokalizacji przyłącza. Następnie złożył wniosek o zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń na drodze wewnętrznej. Zanim została zawarta umowa na zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń, wykonawca wszedł w teren i wykonał roboty. Czy za okres pomiędzy umieszczeniem urządzeń, a zawarciem umowy powinniśmy naliczyć karę wykonawcy?
 • Przyłącze kablowe realizowane na podstawie przepisu art. 29 Prawa budowlanego. Roboty w drodze wewnętrznej, które zostały wstrzymane dzięki czujności rolników i spółki wodnej, ponieważ w przeciwnym razie zostałaby przerwana melioracja. Czy mamy możliwość wpisania wcześniej w umowie konieczności uzgodnienia z Wodami Polskimi ze względu na meliorację?
 • Jeśli jest droga na gwarancji, to czy musimy zawrzeć jakąś umowę, zarówno z wykonawcą drogi, jak i inwestorem zajęcia pasa drogowego?
 • Jakie stawki opłaty stosować w umowie na zajęcie drogi wewnętrznej?
 • Jaki przepis prawny reguluje terminowość umów dot. umieszczenia w drogach wewnętrznych?
 • Stawki za umieszczenie urządzenia – jak monitorować tych, którzy próbują je ominąć „po cichu”?
 • Naliczanie opłat za umieszczenie infrastruktury - omówienie
 • Jak sobie radzić z sytuacjami, gdy wniosek składają dziś, a kopać chcą już jutro i wchodzą na teren?
 • Jak egzekwować od budujących (np. sieci szerokopasmowe albo kablówki), aby po skończonej pracy pozostawili po sobie teren takim, jak go zastali, np. była droga gruntowa z kamieniami, a teren został rozkopany i nie wrócił do swojego poprzedniego stanu?
 • Czy zaokrąglać do 1 m², jeśli umieszczone urządzenie infrastruktury znajduje się po części w jezdni, a po części w poboczu?
 • Co kwalifikuje się pod awaryjne zajęcie pasa drogowego?
 • Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego
 • Zajęcie pasa drogowego w związku z usuwaniem awarii sieci gazowej; w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej; awarii studni telekomunikacyjnej; w związku z naprawą uszkodzonego kabla światłowodowego; w związku z wymianą słupa oświetlenia ulicznego; w związku z naprawą uszkodzonych studni; z naprawą zatoki autobusowej, itp.
 • Sprzątanie pasów drogowych, usuwanie odpadów komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk w obrębie pasa drogowego; śmieci i odpadków porzuconych przez użytkowników dróg, pochodzących z gospodarstw domowych, w postaci różnego rodzaju opakowań: szklanych, plastikowych i papierowych oraz wszelkich innych zanieczyszczeń występujących w małych ilościach wzdłuż całej drogi
 • Określenie zasad obowiązujących przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z organizacją sezonowych ogródków gastronomicznych
 • Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe, niebędące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp.)
 • Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych
 • Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w centrum miasta (Stare Miasto) w celu prowadzenia sprzedaży, gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej (wystawki)
 • Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • Zajęcie pasa drogowego przez schody i podjazdy dla niepełnosprawnych
 • Zajęcie pasa drogowego przez zarządców budynków pod pojemniki na odpady
 • Śmietniki w strefie objętej opłatami za zajęcie pasa drogowego: czy można obniżyć tę opłatę?
 • Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego
 • Budową światłowodu. Zostały złożone wnioski na zajęcie pasa drogowego i jedne działki są drogami gminnymi publicznymi, a inne drogami wewnętrznymi (brak uchwały o zawieraniu umów cywilnych na drogi wewnętrzne będące własności gminy lub we władaniu gminy). Co w takiej sytuacji?
 • PRZYKŁAD: mamy cienki światłowód o 0,005 m szerokości, który przecina pas drogowy w kilku miejscach. Czy każde miejsce zaokrąglamy do 1 m2 i dopiero sumujemy?

Pytania szczegółowe:

 • Czy mapa do celów projektowych dla przyłączy jest obowiązkowa?
 • Czy każde oświetlenie drogowe nie wymaga decyzji lokalizacyjnej, tylko BRD?
 • Jakie są możliwości wpływu, jeżeli inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, decyzja lokalizacyjna jest po terminie, a jej warunki muszą zostać zmienione, ponieważ gmina zrealizowała inwestycje?
 • Jak postąpić z decyzjami opłat rocznych na umieszczenie urządzeń w przypadku zmiany zarządcy drogi? Czy nowy zarządca przejmuje opłaty w wysokości podanej w decyzjach wydanych przez poprzedniego zarządcę?
 • Jeżeli na odcinku przekazanej drogi, która wcześniej była wojewódzka umieszczona była sieć, a obecnie ten odcinek został podzielony pomiędzy dwóch zarządców (drogi gminnej i powiatowej), to co z opłatą za umieszczenie sieci?
 • Czy można wydać decyzję na zajęcie pasa drogowego w przypadku braku uzgodnionego projektu budowlanego lub wykonawczego?
 • Jaki numer kancelaryjny powinniśmy zastosować dla decyzji na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej?
 • Czy stawki za umieszczenie w pasie drogowym mogą być zmienione do decyzji, która już została wydana?
 • Decyzja wieloletnia. Wnioskodawca zmarł, poinformowaliśmy spadkobierców. Z jaką stawką powinniśmy przepisać decyzję?
 • Czy w decyzji na lokalizację w drodze o nieuregulowanym stanie prawnym można napisać, że przed przystąpieniem do robót trzeba uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości na prowadzenie prac?
 • Jeżeli właścicielem działki jest gmina, a zarządcą drogi zarząd dróg powiatowych, to czy od gminy jako jednostki samorządowej potrzebujemy zgody do wydania decyzji lokalizacyjnej?
 • Czy uzupełnienie wniosku o zgodę właściciela działki można potraktować jako wezwanie do uzupełnienia braku formalnego?
 • Decyzja na umieszczenie upłynęła z końcem 2022 r. Firma energetyczna nie wystąpiła o przedłużenie decyzji. Gmina zauważyła to w 2024 r. Co w takiej sytuacji?
 • Jakie są maksymalne stawki za zajęcie i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym?
 • Jak obliczyć opłatę za zajęcie pasa drogowego na podwieszenie kabli światłowodowych na istniejących stanowiskach słupowych?
 • Co, jeżeli właścicielem drogi jest parafia, a zarząd sprawuje gmina? Czy powinniśmy wystąpić o zgodę do parafii?
 • Co w sytuacji, gdy pogoda nie będzie sprzyjać?
 • Czy brak szczegółowego planu sytuacyjnego we wniosku to brak formalny?
 • Czy urząd musi weryfikować, czy wnioskodawca dokonał zgłoszenia? Czy od tego jest starosta?
 • Czy można umieścić reklamę na barierach drogowych?
 • Jeżeli droga zmieniła status z wewnętrznej na publiczną, to czy trzeba wydać decyzję lokalizacyjną, jeżeli wcześniej zostały wydane uzgodnienia lokalizacyjne?
 • Czy oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę jest wymagane, gdy wydajemy decyzję lokalizacyjną bezterminową?
 • Czy protokoły końcowe przy harmonogramie podpisujemy z ostatnim dniem zajęcia pasa drogowego?
 • Czy w przypadku zmiany numeru konta bankowego, który jest określony w wieloletniej decyzji organ musi poinformować stronę o tym fakcie? Czy można wydawać decyzję bez podawania numeru konta, tylko z informacją, że aktualny numer konta podany jest na stronie internetowej?
 • Od kiedy należy naliczać opłatę za zajęcie pasa drogowego w przypadku wielodniowego zajęcia?
 • Jeżeli awaria nastąpiła na sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, to czy właściciel powinien wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego?
 • Mamy 8 lat gwarancji na drogę. Po 3 latach od wybudowania drogi wykonywane są roboty, więc wnioskodawca wchodzi w obowiązki gwaranta. Na jaki okres przejmuje gwarancję – na kolejne 5 lat czy 24 miesiące?
 • Na jakiej podstawie możemy nie odebrać pasa drogowego?
 • Inwestor wystąpił do zarządcy drogi o wykonanie miejsca postojowego w pasie drogowym – utwardzenie kostką od krawędzi jezdni do chodnika. Po dokonaniu tego, notorycznie teraz ustawia w tym miejscu przyczepkę z odśnieżarkami do sprzedaży. Czy ma prawo w ten sposób użytkować miejsce postojowe?
 • Termin wydania decyzji lokalizacyjnej 45 dni i 65 dni liczymy od dnia wpływu do urzędu wniosku. Co, jeżeli jest on niekompletny? Czy od dnia uzupełnienia braków liczymy nowy termin?
 • W jakich sytuacjach jesteśmy zobligowani do osobistego odbioru robót budowlanych na drodze gminnej?
 • W decyzji lokalizacyjnej uzgodniono przyłącze gazu ze skrzynką gazową za ogrodzeniem na terenie działki prywatnej. Przyłącze wybudowano lokalizując skrzynkę przed ogrodzeniem, nadal na terenie działki prywatnej z uwagi na cofnięte ogrodzenie, ale niezgodne z załącznikiem do decyzji lokalizacyjnej. Czy można odebrać roboty jako zgodne z projektem?
 • Czy w decyzji na zajęcie pasa drogowego możemy zobligować wnioskodawcę do zgłoszenia do odbioru zajętej części pasa drogowego drogą mailową, telefonicznie lub pisemnie?
 • Jeżeli we wniosku na lokalizację jest numer działki, która zawiera drogi wewnętrzne i publiczne, to w jaki sposób ustosunkować się wydając decyzję? Czy zwrócić uwagę na mapę i zakres robót z mapy?
 • Jak liczyć powierzchnię przecisku lub przewiertu?
 • Komu zgłosić nielegalne zajęcie pasa drogowego?
 • Kto ponosi odpowiedzialność, jeżeli dzisiaj osoba złożyła wniosek o zajęcie pasa drogowego od jutra?
 • Jeżeli zlecamy wykonanie robót w pasie drogowym firmie zewnętrznej, np. koszenie poboczy, to czy wystarczające jest zawarcie umowy z wykonawcą?
 • Gdzie można znaleźć wytyczne do parametrów zjazdu zwykłego?
 • Kto jest odpowiedzialny za przyczepę z reklamą? Firma, która się reklamuje, czy właściciel przyczepy?
 • Jaka jest podstawa prawna do ukarania strony przez straż miejską?
 • Co, jeżeli reklama zawieszona jest przed skrzyżowaniem i utrudnia widoczność na drodze?
 • Jak wygląda procedura nałożenia kary w przypadku, gdy stoisko ze zniczami wystawiono bez zgody zarządcy drogi?
 • Czy poza umową cywilnoprawną istnieje jakaś inna forma na zajęcie dróg wewnętrznych?
 • W gminie pasy drogowe są bardzo wąskie i w momencie uzgadniania lokalizacji wjazdu nie wchodzą one bezpośrednio w pas drogowy, a jedynie stykają się na zasadzie granic z działką drogową. Nasz radca prawny stoi na stanowisku, że nie do końca mamy podstawę, aby przymusić inwestora lub właściciela posesji do uzgodnienia z nami wjazdu z uwagi na regulacje k.c. i naruszenia jego prawa własności. Co w tej sytuacji?
 • Czy w przypadku lokalizacji urządzeń w drodze wewnętrznej, która nie jest własnością gminy, a tylko znajduje się w jej władaniu, można zawrzeć umowę w celu pobrania opłaty za umieszczenie urządzeń?
 • Czy można zlokalizować zjazd na łuku?
 • Czy w decyzji można narzucić stare określenia parametrów?
 • Jak czasowo ograniczyć decyzję lokalizacyjną?
 • Czy umowę można zawrzeć po umieszczeniu urządzenia w gruncie?
 • Czy za wydanie decyzji na zjazd pod działalność usługową obowiązuje nadal opłata?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa wniosek o lokalizację drugiego zjazdu do tej samej działki?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba jest właścicielem działki, na której znajdują się budynki po byłym PGR-ze, a w przyszłości ten budynek oraz działkę chce podzielić na kilkanaście mieszkań i teraz wystąpił o uzgodnienie lokalizacji 15 zjazdów do niepodzielonej działki?
 • Jeżeli jest zawarta umowa na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na 50 lat, to czy podejmujemy w takim przypadku uchwałę?
 • Na jakiej podstawie uzgadniamy dostęp do dróg publicznych dla nieruchomości położonych przy drogach wewnętrznych dla pozwoleń na budowę?
 • Czy opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ponosi właściciel nieruchomości, do której wykonywane jest przyłącze?
 • Co w przypadku ogrodzenia zlokalizowanego w wydzielonym w pasie drogowym w MPZP, który wchodzi w obszar działki granicznej?
 • Chcemy zaliczyć do drogi gminnej publicznej odnogę drogi gminnej wewnętrznej. Czy musimy podjąć uchwałę o zmianie przebiegu istniejącej drogi gminnej publicznej dla nowego odcinka?
 • Jeżeli w grudniu została podjęta uchwała rady gminy dot. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, to czy droga nie stanowi jeszcze drogi publicznej?
 • Jeżeli umieszczenie przyłącza gazu pod jezdnią wynosi 0,42 m2 i pod poboczem 0,35 m2, to czy obie wartości zaokrąglamy do 1,0 m?
 • Pod jakim numerem wg jednolitego wykazu akt przechowujemy umowy na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń?
 • Czy w umowach cywilnoprawnych o umieszczenie urządzeń w pasie drogowym powinniśmy mieć zapis o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?
 • Jeżeli stwierdzono nielegalne umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, to rozpoczynamy procedurę z wymierzeniem kary. Co z robotami w pasie drogowym? Czy można nałożyć karę za brak decyzji na wykonywanie robót?
 • Czy doliczamy powierzchnię studni na kanalizacji sanitarnej do powierzchni sieci? Czy każda studnia powinna mieć oddzielnie liczoną powierzchnię i zaokrągloną do metra kwadratowego?
 • Czy po każdej zmianie kategorii drogi należy uchylić decyzję wydaną dla drogi wewnętrznej, a następnie wydać nową dla wyższej kategorii drogi gminnej?
 • Właściciel firmy wywożącej nieczystości żąda od zarządcy dróg gminnych specjalnego zezwolenia, że może poruszać się po naszych drogach, nawet w miejscach, gdzie są ograniczenia tonażu. Czy mamy podstawę wydać jakieś zezwolenie?

 • W mieście jest wiele działek, które w odległej przyszłości będą drogami. Jakiś czas temu wpłynął wniosek od mieszkańca, który ma kilka działek położonych kilkaset metrów od ostatnich zabudowań, do których prowadzi droga gruntowa, a dalej jest pas działki o szerokości 3 m i długości 400 m. Wnioskujący chce, abyśmy wycięli drzewa i krzewy w celu zapewnienia dostępu. Jesteśmy jednostką budżetową, ale właścicielem działki jest miasto, nie mamy działki w trwałym zarządzie. Parametry tej działki nie spełniają wymogów. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy jako zarządca dróg miejskich mamy obowiązek wykonać takie zadanie? Czy w pierwszej powinien zająć się tym referat miejski?
 • Został oddany do użytku nowy odcinek drogi o długości 1,5 km. Zgłosił się wykonawca, który chce wykonać 3 przyłącza gazu – mała ingerencja w pas drogowy. Generalny wykonawca wystosował pismo, że jeżeli wejdą w pas drogowy, to przejmą całą gwarancję z całego odcinka. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Ile wcześniej inwestor powinien złożyć wniosek na zajęcie pasa drogowego?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca wykonał roboty, a inwestor nie wystąpił o opłaty roczne na umieszczenie urządzenia obcego?
 • Jeżeli roboty kończą się 13 dnia miesiąca, to od którego dnia – 13 czy 14 nalicza się opłaty za umieszczenie urządzenia?
 • Na jaki okres wydajemy decyzję na umieszczenie? Czy decyzja może być bezterminowa?
 • Co, jeżeli ktoś sprzedał dom z przyłączami, za które opłacał opłaty roczne za umieszczenie urządzenia, a decyzja była wydana na poprzedniego inwestora?
 • Jeżeli wydajemy decyzję na umieszczenie bezterminowo, a zmieniają się stawki opłat po jakimś czasie, to czy zapisy dot. wysokości opłat w decyzji również się zmieniają?
 • Co z ogródkami letnimi w restauracjach lub kebabach? Nikt ich nie demontuje na okres zimowy, a wykorzystywane są tylko w okresie letnim. Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego powinny być pobierane przez cały rok, czy tylko za okres wykorzystywania zgodnie ze złożonym wnioskiem?
 • Czy w przypadku awarii w pasie drogowym podajemy jako podstawę prawną przepis art. 40 pkt 14?
 • Przeniesienie decyzji po zmarłej osobie. Czy stawki za umieszczenie dla nowego właściciela liczymy wg aktualnej uchwały?
 • Jak wyliczać opłatę za umieszczenie?
 • Czy ustawa przewiduje zwolnienie z opłat inwestora, który jest gminą i właścicielem urządzenia obcego?
 • Czy rozpoczęcie robót przez inwestora zgodnie z decyzją na zajęcie pasa drogowego wymaga dodatkowo przekazania protokołem terenu przez zarządcę drogi?
 • Kto uzgadnia POR? Czy uzgodnienie musi być dołączone wraz z projektem POR?
 • Jeżeli nie można uzyskać zgody właściciela prywatnego, ponieważ zmarł, to czy wykazujemy w decyzji prawo do dysponowania?
 • Czy w decyzji na roboty trzeba wykazać osobę odpowiedzialną z imienia i nazwiska?
 • Nowe drogi w mieście. Został oddany fragment nowej drogi do użytku, ale dodatkowo została w ciągu tej drogi wykonana nowa odnoga ulicy, która wcześniej była gruntowa. Nazwa tej drogi jest taka sama. Jak postąpić z zaliczeniem tej drogi do kategorii dróg publicznych? Czy trzeba podjąć procedurę od samego początku, czy na podstawie uchwały starego odcinka?
 • Czy w działce przewidzianej pod drogę gminną można pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia, pomimo że fizycznie tej drogi jeszcze nie ma?
 • Jak liczyć opłaty za zajęcie pasa drogowego, gdy we wniosku wpisane jest zajecie pasa wg harmonogramu z rozbiciem na dni?
 • Stawki za zajęcie pasa drogowego zróżnicowane są w zależności od elementu drogi. Zajęcie jezdni jest poniżej 1 m2 i chodnika poniżej 1 m2. Czy za łączną opłatę przyjmuje się sumę stawki za cały metr dla jezdni, jak i chodnika?
 • Dlaczego przy przewiercie trwającym jeden dzień przy komorach spoza pasa drogowego należy wymagać złożenia wniosku o zajęcie pasa drogowego na wykonanie robót licząc powierzchnię rury przewiertowej?
 • Czy przy przewiertach w poprzek drogi do powierzchni komór doliczamy powierzchnię pasa drogowego?
 • Czy na zajęcie pasa drogowego na wykonanie robót w poniżej 1 m2 nie zaokrągla się do pełnego 1 m2?
 • W styczniu wpływa najwięcej wniosków na umieszczenie w pasie drogowym pawilonów tymczasowych przy cmentarzach. Czy jest jakaś podstawa prawna do rozpatrywania wniosków w określonej kolejności?
 • Droga wewnętrzna zmieniła kategorię na drogę publiczną. Co z urządzeniami obcymi umieszczonymi w drodze?
 • Pierwsza umowa dzierżawy ma być podpisana na 3 lata. Na jaki okres podpisywać kolejne umowy?
 • Czy można zmieniać stawki za umieszczenie w trakcie trwania umowy?
 • Przejście drogi publicznej z powiatu do gminy. Czy wymagane jest podjęcie uchwały gminy i odrębnej uchwały powiatu? Ile czasu ma starostwo na załatwienie formalności na zmiany w księgach wieczystych?
 • Czy przy zmianie kategorii drogi może być podjęta jedynie uchwała powiatu o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej przy jednoczesnym zaliczeniu do drogi gminnej?
 • Co w przypadku, gdy wydaliśmy decyzję na udostępnienie terenu na czas nieokreślony bez podjętej uchwały rady gminy?
 • Czy opłatę za zajęcie pasa drogowego pobiera się niezależnie od użytku gruntowego? Droga publiczna, prawa właścicielskie do działek w drodze pełni gmina.
 • Jak odróżnić drogę wewnętrzną od drogi publicznej?
 • Nie mamy wykazu dróg wewnętrznych. W terenie okazało się, że jest znak sygnalizujący drogę wewnętrzną, w ewidencji widnieje zapis dr. Co w takim przypadku?
 • Czy starostwo powiatowe powinno nam udostępnić wykaz inwestorów, którzy mają umieszczone urządzenia w drodze, która była powiatowa, a stała się gminna?
 • Jeżeli rada gminy podejmuje uchwałę na czas nieokreślony, to czy musimy wypowiedzieć umowy zawarte wcześniej na czas określony na udostępnienie terenu?
 • Jak wygląda procedura w przypadku organizacji biegu ulicznego? Zarządzamy drogami gminnymi, ale trasa przebiega również po drogach powiatowych. Wpłynęło do nas pismo od ośrodka sportowego z planowaną trasą i prośbą o uzgodnienie. W jaki sposób jako zarządca dróg gminnych powinniśmy postąpić? Czy w tej sytuacji stosujemy przepis art. 65b? Czy powinniśmy przesłać wniosek do starostwa?
 • Czy urządzenia liniowe i przyłącza powinny być wniesione do zasobów geodezyjnych? Czy można zobowiązać do tego inwestora w decyzji na zajęcie pasa drogowego?
 • Co z opłatami po przejęciu sieci przez przedsiębiorstwo?
 • W pasie drogowym zostały wykonane prace związane z umieszczeniem sieci światłowodowej, która nie została jeszcze zinwentaryzowana. Tymczasem kolejna firma złożyła wniosek o lokalizację swojej sieci w tym samym miejscu. Czy możemy wydać lokalizację z zaznaczeniem, że posiadamy informacje o już wybudowanej sieci? Czy czekamy na przeprowadzenie inwentaryzacji pierwszej sieci?
 • Czy od gminnych zakładów gospodarki komunalnej pobieramy opłaty za umieszczenie sieci wodnych i kanalizacyjnych?
 • Jakie decyzje wydajemy przy realizacji inwestycji związanej z przebudową drogi oraz przesunięciem urządzeń obcych liniowych – sieci energetycznych i sieci gazowych?
 • Jeżeli spółka komunalna występuje do gminy o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia, to czy ponosi opłatę za pełnomocnictwo?
 • Czy możemy odmówić wnioskodawcy, który złożył wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu do działki, która już posiada jeden zjazd?
 • Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy przyłączy do budynku mieszkalnego, to czy potrzebna jest opłata za pełnomocnictwo?
 • Czy zaciąganie nowych przewodów do istniejącej kanalizacji teletechnicznej, na którą nie ma wydanej decyzji na umieszczenie urządzenia obcego, można traktować jako jej modernizację i naliczyć opłatę za umieszczenie urządzenia?
 • Czy są wytyczne uzgodnienia w trybie przepisu art. 35 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych?
 • W decyzji na budowę zjazdu musimy podawać parametry techniczne. Zmieniło się rozporządzenie dotyczące wytycznych dla dróg. Czy parametry również z WRD-33 zjazdy?
 • Czy do przebudowy zjazdu potrzebny jest projekt?
 • Roboty na zajęcie pasa drogowego zostały wykonane wcześniej, inwestor zgłosił zakończenie robót. Czy opłatę zmniejszamy tylko na wniosek inwestora?
 • Czy uzgadnia się lokalizację ogrodzenia w rejonie drogi publicznej?
 • Czy do decyzji lokalizacyjnej wpisujemy jej ostateczność?
 • Czy przepis art. 130 o wykonalności odnosi się również do reklam w pasie drogowym, czy tylko do robót?
 • Czy decyzja lokalizacyjna staje się ostateczna po 14 dniach?
 • Czy na ogródki działkowe są wydawane decyzji na zajęcie pasa drogowego?
 • Co w przypadku, gdy w pasie drogowym znajduje się prywatna działka? Czy można wydać decyzję lokalizacyjną?
 • Co w sytuacji, gdy zostaliśmy poproszeni na udział w naradzie koordynacyjnej, a nie wydaliśmy decyzji na lokalizację urządzenia? Jaka jest podstawa prawna, która pozwala nam zaopiniować negatywnie?
 • Jeżeli nie wybudowano urządzeń infrastruktury technicznej po upływie 3 lat od daty wydania decyzji lokalizacyjnej, to czy decyzja jest wygaszona?
 • Jeżeli wnioskodawca dołączy do wniosku zgodę gwaranta o utrzymaniu gwarancji na dany odcinek, to czy po wykonaniu prac można wydać decyzję?
 • Jeżeli działka ma 10 współwłaścicieli, to czy potrzebna jest zgoda wszystkich, czy większości?
 • Co w przypadku, gdy inwestor podpisał oświadczenie o braku wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej, a dwa dni później wniósł odwołanie do SKO?
 • Czy w przypadku działek, których właścicielem jest Skarb Państwa (znajduje się w pasie drogowym drogi gminnej) musimy mieć zgodę starostwa na zajęcie pasa drogowego?
 • Czy należy wymagać mapy zasadniczej, jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy ustawienia stoiska lub ogródka gastronomicznego na kilka dni?
 • Kto wydaje decyzję na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach będących własnością Skarbu Państwa i znajdujących się w ciągu drogi gminnej? Do kogo należą opłaty roczne?
 • W jakich przypadkach gmina nie jest zarządcą drogi?
 • Co w przypadku, gdy ulica jest zamknięta/wyłączona z ruchu drogowego w związku z umieszczeniem stoisk handlowych? Czy wydajemy decyzję na zajęcie pasa drogowego dla stoisk handlowych?
 • Czy decyzja na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym może być wydana na inwestora, który nie jest właścicielem działki, do której przyłącze jest doprowadzone?
 • Czy można prosić o podanie numeru PESEL lub numeru NIP podmiotu składającego wniosek o zajęcie pasa drogowego?
 • Jeżeli gmina zleca wykonanie prac w pasie drogowym drogi gminnej publicznej, to czy wykonawca działając na podstawie umowy, powinien złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót?
 • Czy w przypadku budowy linii napowietrznej w pasie drogowym powinniśmy wydać decyzję na lokalizację urządzenia, czy decyzję na zajęcie pasa drogowego?
 • Czy jest określony termin na zmianę decyzji ostatecznej?
 • Firma X złożyła wniosek o przebudowę linii telekomunikacyjnej, której właścicielem jest firma Y. Czy do wniosku potrzebna jest zgoda formy Y, która jest właścicielem linii? Czy możemy wymagać uzupełnienia wniosku o takową zgodę?
 • Od kiedy liczymy okres umieszczenia urządzeń, jeżeli zajęcia pasa drogowego było w terminie 28-30 października?
 • Jeżeli inwestor ma zgodę właścicieli działek prywatnych, znajdujących się na terenie drogi gminnej, to czy wydając decyzję inwestorowi musimy ją również wysłać do właścicieli działek?
 • Mamy 65 dni na wydanie decyzji. Co w przypadku, gdy wniosek został złożony 30.10, a we wniosku o umieszczenie urządzenia w pasie lub zajęcie pasa drogowego inwestor podaje termin zajęcia 02.11? Czy opłaty liczymy od 02.11, czy od daty wydania decyzji?
 • Jak liczyć wskaźnik zajętości podczas wyliczania opłat za kanał technologiczny?
 • Co, jeżeli jest sam wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu wybudowania przyłączy, a nie ma wniosku o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym?
 • Czy oprócz kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót naliczamy także dodatkowo karę za nielegalne umieszczenie urządzenia?
 • Czy zgoda na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia znajduje się w jednej decyzji?
 • Co w przypadku, gdy po wykonanych pracach stan przywróconego chodnika do poprzedniego stanu nie jest satysfakcjonujący?
 • Co w przypadku śmierci wnioskodawcy? Czy wygaszamy decyzję i na wniosek nowego właściciela wystawiamy kolejną decyzję?
 • Firma X sprzedała urządzenie firmie Y, ale umowa kupna-sprzedaży jest z datą grudzień 2022 r. Od tej daty chcą, aby obowiązywało przeniesienie decyzji. Co w takiej sytuacji?
 • Czy można ustanowić drogę wewnętrzną drogą publiczną, jeżeli wiemy, że jest na niej służebność?
 • Czy na potrzeby uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę możemy ustanowić prawo do dysponowania gruntem na drodze wewnętrznej?
 • Czy kaskadowe przekazanie dróg powiatowych do gminnych wymaga podjęcia uchwały przez radę gminy?
 • Czy na nasadzenie drzew i kwiatów, które mieszkańcy chcą wykonać sami, również potrzebna jest decyzja na zajęcie pasa drogowego?
 • Czy za zajęcie pasa drogowego na ustawienie rusztowania odpowiada wykonawca prac, czy inwestor remontowanego budynku?
 • Jak wygląda procedura przekazania dróg powiatowych do gminy? Kiedy rada gminy podejmuje uchwałę o przejęciu?
 • Jeśli droga nie należała wcześniej do żadnej kategorii, to czy można przeprowadzić uchwały w IV kwartale?
 • Czy zjazd z drogi gminnej publicznej wymaga projektu budowlanego? Jakie załączniki należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu?
 • Jeżeli droga publiczna gminna jest zaliczona w gminie X i leży na gruntach ewidencyjnych gminy Y, to w jaki sposób gmina X może przekazać drogę publiczną gminną gminie Y?
 • Czy wiata na wózki sklepowe na chodniku będącym w pasie drogowym wymaga decyzji lokalizacyjnej?
 • Jeśli decyzja lokalizacyjna została wydana rok temu i po roku zauważono braki w decyzji, to czy po takim czasie możemy zmienić decyzję z urzędu?
 • Czy działkę niebędącą działką drogową można przekształcić od razu na drogę publiczną?
 • Jak ustalić szerokość zjazdu zwykłego-indywidualnego?
 • Czy pobiera się jakieś opłaty skarbowe od decyzji na lokalizację zjazdu?
 • Czy są przepisy, które ograniczają liczbę zjazdów do jednej działki w przypadku deweloperki, gdzie inwestor projektuje 6 zjazdów do każdego segmentu?
 • Czy konieczne jest zatwierdzenie połączenia komunikacyjnego z drogą wewnętrzną?
 • Czy przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wymagają konieczności uzgodnienia w starostwie?
 • Czy opłaty za korzystanie z kanału technologicznego są ustalane przez powiat?
 • Czy w przypadku zawarcia umowy użyczenia z gminną spółką wodną, która buduje wodociągi lub kanalizację nie ma opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Czy protokół przekazania pasa drogowego w celu prowadzenia robót musi być podpisany przez wnioskodawcę? Czy protokół może podpisać pracownik?
 • Jak postępować w przypadku, gdy podmiot, na który było wystawione zezwolenie na umieszczenie infrastruktury przejął inny podmiot?
 • Deweloper wybudował osiedle wraz z mediami. Sprzedał nieruchomości, ale w akcie notarialnym nie zawarł informacji o opłatach za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Deweloper zwrócił się do gminy o przeniesienie opłat na nowego właściciela. Co w takiej sytuacji?
 • Co, jeśli wykonawca nie uzyska zgody od PSG do terminu rozpoczęcia prac na remontowanej drodze?
 • Jak udowodnić nielegalne zajęcie pasa drogowego? Czy codziennie należy sporządzać protokoły kontroli?
 • Czy sporządzamy protokół z powrotnego przekazania nielegalnie zajętego pasa drogowego po jego odtworzeniu?
 • Kto ponosi koszty za geodetę za dokonanie dokładnego obmiaru zajęcia, jeżeli granice pasa nie są uregulowane?
 • Zezwolenie wydane wnioskodawcy na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym wygasło z końcem sierpnia. Złożono nowy wniosek na umieszczenie od września na czas nieokreślony. Od jakiego dnia naliczyć opłatę proporcjonalną?
 • Jeżeli po obliczeniu powierzchni zajmowanej przez urządzenie lub reklamę wychodzą niepełne metry kwadratowe, to czy powinniśmy je zaokrąglić do liczb całkowitych?
 • Zezwolenie wydane wnioskodawcy na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym wygasło z końcem sierpnia. Złożono nowy wniosek na umieszczenie od września na czas nieokreślony. Od jakiego dnia naliczyć opłatę proporcjonalną?
 • Stawki za zajęcie pasa drogowego w drogach wewnętrznych dla sieci telekomunikacyjnych – czy obowiązują maksymalne stawki 0,20 zł/m2 brutto, tak jak w przypadku dróg publicznych?
 • POR zakłada na części inwestycji wykonanie rozkopu otwartego. Wykonawca zamierza odcinek wykonać przewiertem. Czy jest taka sytuacja dopuszczalna?
 • W jakich przypadkach nie pobiera się opłaty za umieszczenie reklamy?
 • Przyjmujemy powierzchnie kasetonu czy samej reklamy?
 • Czy wodociągi lub gminy powinny przejmować opłaty na siebie za przyłącz znajdujący się w prasie drogowym?
 • Co z organizacją ruchu na tymczasowe stanowiska, np. sprzedaż kwiatów w pasie drogowym?
 • Czy wybudowane przyłącze dla prywatnego inwestora staje się częścią sieci?
 • Co w sytuacji, gdy gmina buduje drogę w terenie niezabudowanym i wypuszcza przyłącz poza działkę drogową, aby w przyszłości nie rozkopywać drogi?
 • Jeżeli wykonując prace na rzecz gminy wykonawca zajmuje przy tym pas, to czy może być zwolniony z opłat?
 • Co w sytuacji, gdy gmina buduje przyłącze wodociągowe w pasie drogi powiatowej? Czy gmina jest zwolniona z opłat za umieszczenie?
 • Co w przypadku, gdy drogami zarządza powołana jednostka zgodnie z przepisem art. 21 Ustawy o drogach publicznych?
 • Droga wewnętrzna przebiega przez działkę o użytku "Tp". Czy na tym odcinku naliczamy opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej?
 • Czy gmina realizując inwestycje musi uzgodnić lokalizację przyłącza do inwestycji na swojej drodze?
 • Czy wszystkie sieci w drodze po upublicznieniu powinniśmy zinwentaryzować i naliczyć opłaty wg przepisów Ustawy o drogach publicznych?
 • Jeżeli droga przekazana jest wykonawcy jako plac budowy, to czy trzeba uzgadniać na niej lokalizację przyłączy?
 • Co, jeżeli przyczepka z reklamą zajmuje miejsce parkingowe przy drodze wewnętrznej?
 • Zajęcie pasa drogowego na stoiska handlowe pod cmentarzem w okresie Wszystkich Świętych (20 października -10 listopada). Wszyscy chcą zająć miejsce pod bramą wejściową na cmentarz. Jak radzić sobie z takimi sytuacjami? Dochodzi do sytuacji, że 2 stycznia są składane wnioski na 1 listopada.
 • Na jakiej podstawie można wymagać dodatkowych dokumentów?
 • Czy przy tworzeniu uchwały rady gminy można rozdzielić reklamy na bilbordy i szyldy?
 • Jak traktować napowietrzną linię energetyczną wraz z lampami ulicznymi na słupach? Czy naliczać opłaty za całość czy tylko za przewody, a słupy traktować jako infrastrukturę drogową?
 • Czy można usunąć kontener na gruz, jeżeli nie wiadomo do kogo należy, a pośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu?
 • Czy zarządca może zabrać reklamy (banery i tabliczki na znakach), które zostały umieszczone bez zezwolenia?
 • Czy każda droga publiczna musi mieć uregulowany stan prawny?
 • Czy droga publiczna musi mieć użytek gruntowy „dr”?
 • Czy zaliczanie odcinków drogi znajdującej się na innych działkach ewidencyjnych do istniejącej drogi publicznej trzeba dokonywać do końca III kwartału danego roku czy można to robić przez cały rok?
 • Kilka lat temu gmina przejęła drogę powiatową od starosty i zaliczyła ją do kategorii dróg gminnych publicznych. Działka, na której położona jest droga stanowi własność nadleśnictwa. Nadleśnictwo nie chce przekazać gruntu. Co w takim przypadku ma zrobić gmina?
 • Co w przypadku, gdy nowy właściciel sieci telekomunikacyjnej zwrócił się z wnioskiem o obniżenie opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym w trybie przepisu art. 155 k.p.a. poprzez ustalenie opłaty dla aktualnie obowiązujących przepisów, jeżeli jego zamiarem nie jest skorzystanie z uprawnienia wskazanego w przepisie art. 40e ust. 1 Ustawy o drogach publicznych?
 • Co z furtkami do nieruchomości w przypadku, gdy są bezpośrednio przy zjeździe lub oddzielnie, a nie występuje chodnik tylko rów?
 • Co, jeżeli nie ma chodnika, tylko jest pobocze i jezdnia, a inwestor chce zrobić dojście do działki?
 • Co wydać przy braku bezpośredniego połączenia działki inwestora z drogą?
 • Jeżeli rów przylega do posesji prywatnej, to kto powinien o niego dbać?
 • Jak traktować wykonawcę prac, który zgłaszając awaryjne zajęcie pasa drogowego na udrożnienie kanalizacji teletechnicznej przyznał się do wciągnięcia do istniejącej kanalizacji nowego kabla teletechnicznego?
 • Czy w przypadku naliczenia opłat za umieszczenie infrastruktury teletechnicznej wg stawek sprzed okresu, w którym ustawa narzuciła maksymalne stawki, zarządca drogi powinien na nowo obliczyć opłaty za umieszczenie w pasie tych urządzeń?
 • Jaka jest podstawa prawna nienaliczania opłat za umieszczenie urządzeń za wodociąg, jeżeli gmina jest właścicielem wodociągu?
 • Czy do robót na zgłoszenie wymagamy uzgodnienia projektu?
 • Pas drogowy jest jeszcze na gwarancji. Urząd wymaga od inwestora zgody na wejście w pas drogowy udzielonej na piśmie przez gwaranta. Co, jeżeli gwarant nie udzieli zgody?
 • Umieszczenie urządzenia na czas nieokreślony - czy wpisywać końcową datę?
 • Co zrobić w przypadku, gdy właściciel działki chce ułożyć kostkę brukową w pasie drogowym drogi gminnej?
 • Jeśli droga jest w trakcie budowie lub przebudowy, to czy wejście ugadania się z wykonawcą?
 • Czy utwardzenie w pasie drogowym nie wymaga zgłoszenia w architekturze?
 • W konsekwencji braku zgody właściciela działki prywatnej w pasie drogowej na wykonanie remontu nawierzchni dojdzie do uszkodzenia samochodu. Kto będzie odpowiedzialny za powstanie szkód?
 • Zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót trwa 2 dni. Jak liczyć umieszczenie, od pierwszego dnia czy od drugiego?
 • Co z projektami organizacji ruchu? Czy mogą być tylko oświadczenia wykonawcy o zabezpieczeniu robót? Drogi gminne lokalne, na których odbywa się mały ruch
 • Jeśli wykonawca nie wykona warstwy asfaltowej i trwa to 2 miesiące, to czy mamy możliwość ukarania?
 • Inwestycja kanalizacji w drodze publicznej, prowadzona w drodze prywatnej. Oddany plac budowy wykonawcy. Czy ma mieć miejsce zajęcie pasa? Inwestycja trwa 6 miesięcy, wykopy prowadzone są fragmentami i fragmentami przywracana przejezdność bez odtworzenia asfaltu. Asfaltowanie ma nastąpić na koniec inwestycji. Czy zajęcie pasa fragmentami tylko na czas wykopów? Czy ponowne zajęcie pasa ma być w momencie asfaltowania? Czy ma mieć miejsce umieszczenie?
 • Jeżeli roboty były zakończone 15 kwietnia, natomiast wniosek o umieszczenie został złożony 15 maja, to czy powinniśmy nałożyć karę?
 • Inwestycja w drodze publicznej prowadzona przez podmiot prywatny dla gminy. Nie ma mowy o własności prywatnej. Inwestycja trwa 6 miesięcy. Czy zajęcie pasa ma mieć miejsce? Na jak długo?
 • Czy liczymy zajęcie jezdni przy przewiercie?
 • Czy musimy zmieniać uchwały, jeżeli zmieniło się nazewnictwo?
 • Czy jest wniosek o „awaryjne” zajęcie pasa drogowego w celu naprawy awarii wodociągu przez spółkę miejską wod.-kan.? Jakie powinny być załączniki do takiego wniosku?
 • Opłata za umieszczenie urządzeń przy zajęciu pasa drogowego etapowo wg harmonogramu 1 dzień dla każdego etapu. Czy liczymy od ostatniego dnia umieszczenia, czy od każdego dnia prowadzenia robót?
 • Umieszczenie urządzenia dla osoby prywatnej na przyłącze na 20 lat. Czy opłatę liczymy na rok i pobieramy z góry do 15 stycznia za każdy rok?
 • Czy operator sieci wodociągowej, któremu gmina oddała sieć we władanie i konserwację ma obowiązek ponosić opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli gmina wykonuje rozbudowę sieci w ramach zadań własnych, a roboty wykonuje operator?
 • Czy dla starych szyldów z lat 90 należy przeprowadzić inwentaryzację i naliczać opłaty jako reklamy? Są one umieszczone w pasach drogowych, na budynkach leżących w granicy pasa drogowego
 • Czy wniosek na umieszczenie urządzenia wod.-kan. składają wszyscy współwłaściciele nieruchomości, czy tylko mąż lub żona?
 • Czy od ogródków należy pobierać podatek od nieruchomości?
 • Co, jeżeli osoba nie odbiera korespondencji?
 • Opłaty da dzień liczymy jako stawka/365 dni. Co z rokiem przestępnym? Czy zmienia się stawka?
 • Roboty były realizowane na działce, która nie była drogą na podstawie przekazania terenu budowy. Działka w zagospodarowaniu przestrzennym jako kdd. Zakończenie robót nastąpiło w 2022r. na podstawie protokołu obioru. Firma chce złożyć wniosek teraz. Czy należy naliczyć karę?
 • Czy pobieramy opłatę za umieszczenie, jeżeli ustanawiamy służebność przesyłu?
 • Jeżeli w ciągu drogi wewnętrznej (asfaltowej) jest działka prywatna pani X, która chce przez nią zrobić przekop w celu wykonania przyłącza wody, to czy to powinna się zwrócić z wnioskiem o lokalizację? Czy ponosi opłatę?
 • Co po upływie 3 lat? Czy czekać na nowy wniosek właściciela, czy przypominać o zakończeniu?
 • Jeśli zajęcie pasa drogowego przebiega w drodze publicznej, a następnie prace przebiegają dalej w drodze wewnętrznej, to czy na skrzyżowaniu dróg linia, do której ma miejsce zajęcie pasa drogowego, wyznaczamy w oparciu o linie rozgraniczające drogi publicznej z planu miejscowego?
 • W gminie ma być autobus elektryczny. Jak zorganizować jego komunikację? Czy do wyznaczenia przystanków jest potrzebna organizacja ruchu, czy tylko jakieś uzgodnienie z organem zarządzającym ruchem?
 • Jeżeli wyliczamy powierzchnię rzutu poziomego rurociągu, to czy dodatkowo nalicza się opłatę za zajęcie pasa drogowego, podczas gdy jest wykonywany przewiert lub przepych z lokalizacją komory poza pasem drogowym?
 • Czy kawałek działki oznaczony jako Tp, położony przy drodze publicznej traktować jako drogę publiczną?
 • Zakład usług wodnych, któremu gmina przekazała w konserwację sieć wodociągową jest jednostką organizacyjną województwa i podlega marszałkowi. Czy zakład ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń wod.-kan., których właścicielem jest gmina?
 • Co, jeżeli działka jest prywatna i ktoś zrobił na niej parking lub utwardził teren, a w MPZP jest to teren KDW?
 • Zajęcie pasa ma miejsce w działce drogowej gminnej. Przewiert do granicy z posesją prywatną. Komora już na gruncie prywatnym, przy czym pas jezdni ma szerokość 3 m, a od pasa jezdni jest teren zielony o szerokości 3 m. Czy przewiert jest liczony jako długość 6m - pas jezdni wraz z terenem zielonym? Czy tylko w rzeczywistym przebiegu pasa jezdni bez pobocza 3m?
 • Osoba prywatna sama chce dokonać ułożenia kostki do swojej posesji i połączyć ją z drogą gminna (zająć pas drogowy - pobocze gminne). Czy wniosek musi złożyć osoba prywatna?
 • Kiedy służebność, a kiedy zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia w drodze wewnętrznej?
 • Czy warunki lokalizacji ogrodzenia działki prywatnej z drogą wewnętrzną wydaje się zwykłym pismem?
 • Jak weryfikować prawidłowość zgłaszanej długości na umieszczenie?
 • Czy przejście przez pas drogowy napowietrznym kablem należy liczyć jako szerokość kabla i długość trasy? Wykonawca deklaracyjnie pieszo przechodzi z kablem przez drogę. Czy doliczamy zajętość sprzętu przy słupach?
 • Czy istnieje podstawa prawna mówiąca o dacie, od kiedy należy liczyć opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym?
 • Jeśli inwestor chce na swoim terenie wykonać miejsca postojowe, to w jakiej formie można udzielić mu pozwolenia na dostęp z drogi publicznej lub wewnętrznej?
 • Zgodnie z MPZP ogrodzenie nie może być w pasie drogowym. Czy w ktoś musi się odsunąć na swojej działce 5-6m z ogrodzeniem?
 • Jeśli zajęcie pasa drogowego na sieci wodociągowej było awaryjne i trasa przebiegu została zmieniona przy okazji tej awarii, to jak liczyć umieszczenie? Czy od ostatniego dnia zajęcia? Wniosek złożony na umieszczenie miesiąc później ze względu na uzgodnienia nowej trasy przebiegu sieci
 • Czy w kwestii warunków budowy ogrodzeń zezwolenie wydaje adekwatny zarządca drogi publicznej lub prywatnej? Czy takie zezwolenie będzie podstawą do zgłoszenia w starostwie, jeżeli ogrodzenie będzie wyższe nić 2,2 m?
 • Jaką procedurę stosujemy w przypadku, gdy właściciel działki przyległej do pasa drogowego chce wykonać rów kryty na wysokości swej działki?
 • Jeżeli mamy umieszczony rurociąg w pasie drogowym metodą przewiert/przepych z lokalizacją komór poza pasem drogowym, to czy w związku z nowymi przepisami od tego roku, oprócz opłaty za umieszczenie obcego urządzenia, inwestor musi wpisać również zajęcie pasa drogowego liczonego jako powierzchnia rzutu poziomego umieszczonego rurociągu?
 • Co, jeśli nie ma w terenie wyznaczonego pasa drogowego - brak graniczników?
 • Z jakiego przepisu wynika, że gmina nie może przejąć przyłącza wod.-kan. na odcinku od sieci do granicy działki prywatnej?
 • Czy działka oznaczona jako "Tp", granicząca z działką drogowa, jest już pasem drogowym?
 • Co w przypadku, gdy droga jest na gwarancji? Na jakich zasadach można zezwolić na umieszczenie urządzeń obcych?
 • Czy w przypadku uszkodzenia jezdni podczas robót w jakiś sposób narzucona była procedura naprawy?
 • Jeżeli pas drogowy został odebrany, ale po jakimś czasie grunt opadł i teren znowu jest do poprawy, to czy wykonawca musi złożyć wniosek na zajęcia pasa?
 • Czy wezwanie do przeprojektowania przedłuża termin załatwienia sprawy?
 • Czy do wniosku na zajęcie pasa, można wymagać protokołu z narady koordynacyjnej każdego urządzenia obcego, w tym linii telekomunikacyjnych napowietrznych?
 • Czy telekomunikacyjne linie napowietrzne, zawieszane na słupach energetycznych powinny być składane na naradę koordynacyjną?
 • Kto organizuje lub zwołuje narady koordynacyjne?
 • Ogródki letnie przy lokalach gastronomicznych w centrum miasta na deptaku. Czy wymagana jest czasówka?
 • Co w przypadku, gdy złożono wniosek o zajęcie pasa drogowego na rozbiórkę starego kabla SN i budowę nową trasą kabla SN? Jak w tym przypadku obliczyć opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym?
 • Jakie przepisy prawne wskazują na odpowiedzialność karną inwestora lub kierownika budowy w przypadku niewłaściwego oznakowania (niezgodnego z projektem organizacji ruchu)?
 • Przybijamy pieczątkę o ostateczności czy wydajemy zaświadczenie o ostateczności?
 • Oświadczenie składa inwestor czy wykonawca robót?
 • Jak naliczać opłatę za umieszczenie urządzenia do 1m2, jeśli stawki za umieszczenie są różne dla poszczególnej lokalizacji?
 • Jaka powinna być forma zmiany właściciela urządzenia?
 • Jeżeli gmina planuje budowę sieci wodociągowej w swojej drodze, to czy może sama uzgodnić sobie lokalizację sieci?
 • Czy zajętość pasa kończy się wraz z pełnym odtworzeniem nawierzchni?
 • Co w przypadku, gdy wykonawca linii kablowej robiąc wykop w chodniku, etapując pracę dziennie, ale nie odtwarzając nawierzchni do stanu sprzed robót (asfalt, kostka), bo chce to zrobić na zakończenie robót?
 • Czy pełnomocnik, który złożył wniosek na lokalizację przyłącza elektroenergetycznego i dokonał opłaty w wysokości 17 zł, przy składaniu wniosku o umieszczenie przyłącza, robi powtórną opłatę za pełnomocnictwo?
 • Czy wymiana opraw oświetlenia drogowego wymaga zezwolenia na zajęcie pasa i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu?
 • Co w przypadku, gdy oświetlenie wymieni gmina, a zarządcą drogi jest GDDKiA?
 • Czy jeden wniosek na zajęcie i prowadzenie dla przyłącza wodnego i telekomunikacyjnego?
 • Czy konieczne jest zezwolenie za zajęcie pasa i wykonanie organizacji ruchu na montaż wiat przystankowych przez gminę na istniejących peronach, przy drodze powiatowej?
 • Czy powierzchnię do zajęcia pasa drogowego też zaokrąglamy do 1 m2?
 • Czy mieszkaniec gminy może być zwolniony z opłaty za umieszczenie i prowadzenie prac przyłącza wodnego?
 • Czy gmina może uzgodnić lokalizację urządzenia, gdy został przekazany teren budowy w związku z budową drogi?
 • Co, jeżeli wiemy, że urządzenie zostało umieszczone bez złożonego wniosku na zajęcie pasa, ale nie mamy żadnych dokumentów?
 • Czy z dróg dojazdowych i wewnętrznych pobierane są opłaty za zajęcie i umieszczenie w pasie drogi urządzeń obcych?
 • Jak wygląda ustalenie, kto zajął pas w przypadku kontenera pod blokiem wielorodzinnym? Na kontenerze brak danych firmy
 • Za jaki okres mamy naliczyć karę w przypadku legalizacji?
 • Co w sytuacji, gdy spada tynk ze szczytu budynku na chodnik i pas drogowy?
 • Co w przypadku spadającego śniegu z dachów budynku prywatnego na drogę publiczną? Jaka jest procedura działania? Czy właściciel posesji, z której spadł śnieg jest zobowiązany do jego usunięcia?
 • Czy umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej może być bezterminowe?
 • Co w przypadku awarii na drodze wewnętrznej?
 • Przeniesienie decyzji - czy muszą być złożone dwa wnioski?
 • Co, jeżeli wnioskodawca składa wniosek na umieszczenie na 30 lat?
 • Czy urzędy mają obowiązek prowadzenia digitalizacji?
 • Czy są odrębne stawki za stacje ładowania pojazdów?
 • Czy umieszczenie reklamy na slupach PGE wymaga zgody od PGE?
 • Czy wniosek podpisany i wysłany w formacje PDF, a następnie wydrukowany jest ważny?
 • Czy naliczamy opłatę za dwumetrowy postument, na którym posadowiona jest reklama?
 • Czy należy wymagać załączników o wprowadzeniu?
 • Czy załączniki o wprowadzeniu muszą zostać obowiązkowo dołączone do wniosku?
 • Od kiedy należy liczyć umieszczenie za zajęcie pasa w przypadku robót wg harmonogramu?
 • Co w przypadku, gdy inwestor złożył wniosek na zajęcie pasa na 20 dni, a ukończył w ciągu 16 dni i chce zwrotu kosztów za 4 dni?
 • Roboty są przeprowadzane etapami. Inwestor wstępnie odtworzył nawierzchnię, ale jeszcze nie skończył wszystkich etapów. Data zajęcia była do 12.03.2021r., a finalny odbiór odbył się 20.07.2022r. W jaki sposób odebrać to w protokole?
 • Gmina robi kanalizację, a później w warunkach mają odtworzenie całości nawierzchni, liczyliśmy wykopy 2m na 2m. Jak liczyć odtworzenie nawierzchni? Czy na końcu należy liczyć jeden dzień na zajęcie jezdni o szerokości 5 m i długości 300 m?
 • Co w przypadku, gdy inwestor nie przywrócił do stanu poprzedniego, a gmina zauważyła to dopiero po kilku miesiącach?
 • Jak wylicza się stawki kar?
 • Czy za wykonanie drenażu naliczamy opłatę?
 • Na rusztowanie i reklamy wydajemy tylko zajęcie pasa drogowego?
 • Co w sytuacji, gdy strona wnioskuje, że chce zająć pas drogowy do danego terminu? Czy musimy wpisać tę datę?
 • Co z parkingami pod firmami, które same tworzą sobie miejsca?
 • Co z balkonami w pasie drogowym? Czy takie balkony mamy traktować jako wbudowane? Czy mam prawo weryfikacji dokumentów budowlanych balkonu?
 • Czy naliczanie opłaty za balkon jest zasadne, jeżeli dokumentacja nie zawiera ustaleń z zarządcą drogi?
 • Czy w momencie, gdy kończy się czas na zajęcie pasa drogowego, a wnioskodawca potrzebuje jeszcze dodatkowo dwa dni, to musi złożyć nowy wniosek z załączoną do niego mapą? Czy musimy załączać cały komplet dokumentów i wniosek podpinać pod daną sprawę?
 • W jaki sposób uzasadnić wezwanie o skorygowanie terminu?
 • Jeżeli pełnomocnik składa wniosek o lokalizację i później wniosek o zajęcie pasa drogowego, to czy musi opłacić dwie opłaty skarbowe? Czy na potwierdzeniu opłaty musi widnieć imię i nazwisko pełnomocnika? Czy musi być to oryginał wniosku wraz z upoważnieniem elektronicznym? Czy możemy przyjąć taki dokument?
 • Czy osoba prywatna może starać się o ustanowienie służebności przesyłu, czy jedynie przedsiębiorstwa?
 • Kto nalicza opłaty w przypadku, gdy właścicielem drogi jest gmina, a jest to droga powiatowa?
 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej dla robót i umieszczenie urządzeń wydajemy w formie umowy. Jakie czynności musimy po kolei podjąć, aby stworzyć umowę na dzierżawę?
 • Kiedy grunt możemy zaliczyć do drogi wewnętrznej? Czy określa nam to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Czy teren musi być wyjeżdżony lub użytkowany? Są takie przypadki, że teren należy do gminy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i stanowi drogę, natomiast faktycznie jeszcze jest pole. Czy zawieramy wtedy umowę na umieszczenie urządzenia?
 • Jakie mogą być przesłanki do zmiany kategorii drogi z powiatowej na drogę gminną?
 • Jaka jest procedura przekształcenia drogi z wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Co robimy z protokołem odbioru, jeżeli nikt nie wybudował urządzenia?
 • Czy księgowość robi waloryzację umów dzierżawy?
 • Czy kabel linii energetycznej zawieszony nad drogą podlega opłacie za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak powinno się stawiać ogrodzenie w stosunku do drogi publicznej?
 • Został złożony wniosek o warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego. Jednocześnie złożono pismo z prośbą o zmniejszenie odległość od drogi z 15 m na 10 m, ponieważ jest to teren niezabudowany. Czy możemy się na to zgodzić? W jaki sposób to uzasadnić? Jaka jest podstawa prawna do tego?
 • Czy na umieszczenie każdej, nawet małej reklamy, potrzeba jest zgłoszenia tego do wydziału architektury i budownictwa?
 • Czy powierzchnie reklamy powinny być naliczane, jeżeli wszystkie płoty w granicy działki mają na sobie reklamy?
 • Co to znaczy „milcząca zgoda”?
 • Czy przy zjeździe obowiązuje opłata za umieszczenie obcego urządzenia?
 • Jak policzyć kaseton?
 • Czy pobieramy opłatę w przypadku, gdy ogrodzenie stanowi granicę nieruchomości, na którym została zamieszczona reklama?
 • Jeżeli grunt jest oznaczony „dr”, ale jest drogą wewnętrzną, to czy możemy zastosować zajęcie pasa drogowego?
 • Jeżeli podjęliśmy uchwałę 28.09.2022 o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych, to czy zaliczone zostaną od 01.01.2023, mimo że wniosek do zarządu województwa wysłano w październiku?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy przekazaliśmy plac budowy w celu remontu, a inny wykonawca chce zająć pas drogowy w celu prowadzenia robót?
 • Jak wygląda procedura umieszczenia urządzeń w związku z inną inwestycją gminną? Budowa stacji uzdatniania wody wiąże się z przesunięciem linii napowietrznych. Firma, do której należą słupy energetyczne i linie wydała zgodę oraz podejmie się tego. Czy wydajemy na to pisemną zgodę?
 • Jak wyliczyć wielkość zajęcia pasa drogowego?
 • Czy są ograniczenia dotyczące zgód na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym?

Prowadzący

Aldona Słowik – pracownik samorządowy; naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM Bochnia, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i organizacji ruchu. Posiada ponad 12-letnią praktykę w temacie administrowania pasem drogowym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej o kierunku Inżynieria Ruchu Drogowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
29 maja 2024

Podobne szkolenia