Wideoszkolenie: Podziały nieruchomości

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Prawne i praktyczne aspekty postępowania przy podziałach nieruchomości. Wydzielanie dróg, służebność gruntowa przy podziałach, czynności geodety

od 429.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów nieruchomości, osób zajmujących się podziałami nieruchomości, a także dla wójtów, burmistrzów, prezydentów


Uwaga! Każdy z uczestników otrzyma gotowe wzory pism oraz prezentację
Podczas wideoszkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów, m.in.: wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak postępować w przypadku dróg gruntowych. Powiemy także o podziałach w przypadku braku planu miejscowego (niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych) oraz o rozdzielaniu budynków. Wideoszkolenie poprowadzi praktyk, od ponad 11 lat pracujący na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • Podział nieruchomości niezależny od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Podział nieruchomości rolnych i leśnych
 • Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości
 • Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości
 • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, KPA w podziałach
 • Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania art. 94 ust. 2
 • Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
 • Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji
 • Decyzja odmowna niezgodność z mpzp.
 • Decyzje odmowne na podstawie art. 95 pkt 1 i 7
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (93 ust. 1)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości – wydzielenie gruntu pod drogę publiczną art. 98
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 1)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 2)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału rolnego (działki mniejsze niż 0,3000 ha)


Szczegółowy program szkolenia:

I. Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami:

 • Podstawowe kryterium podziału nieruchomości.
 • Przesłanki dopuszczalności dokonywania podziału:

- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nieruchomość jest objęta takim planem (art. 93 ust. 1),
- niesprzeczność podziału z przepisami odrębnymi, jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym (art. 94 ust. pkt 1),
- zgodność podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy (art. 94 ust. 1 pkt 2).

Co przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy była wydana na inną osobę, niż właściciel?

 • Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.
 • Różnice w powierzchniach wydzielanych działek gruntu między wstępnym projektem podziału nieruchomości, a mapą z projektem podziału.
 • Zawieszenie postępowania podziałowego ze względu na opracowywany plan miejscowy.

II. Podział nieruchomości niezależny od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy (art. 95).
 • Cele podziału nieruchomości, których realizacja jest możliwa niezależnie od ustaleń mpzp – ogólne omówienie.
 • Szczegółowe omówienie podziału nieruchomości w celu wydzielenia budynków przy zniesieniu współwłasności nieruchomości (art. 95 pkt 1).
 • Realizacja roszczeń do części nieruchomości (art. 95 pkt. 4).
 • Szczegółowe omówienie podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku (art. 95 pkt 7).
  - odległości budynku od granicy,
  - jak przesądzić kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z częścią budynku,
  - kto może sporządzić rzuty kondygnacji budynku.
 • Podział nieruchomości w celu wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych np. PKP (art. 95 pkt 8).
III. Podział nieruchomości rolnych i leśnych:


 • Zakres stosowania przepisów podziałowych do nieruchomości rolnych i leśnych.
 • Objęcie decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości rolnej i leśnej.
 • Warunki dopuszczalności wydzielenia działek rolnych i leśnych o powierzchni poniżej 0,3000 ha:
  - wydzielenie działki gruntu na powiększenie sąsiedniej nieruchomości sąsiedniej,
  - wydzielenie działki gruntu dla regulacji granic między nieruchomościami,
  - wydzielenie działek rolnych i leśnych w okolicznościach wskazanych w art. 95
  - wydzielenie z nieruchomości rolnych i leśnych dróg wewnętrznych.
 • Uchylenie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w związku z uchybieniem terminu 6 miesięcy na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu (art. 93 ust. 2a).
IV. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości:


 • Bezpośrednia lub pośrednia dostępność projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
 • Drogi wewnętrzne wydzielane w ramach podziału nieruchomości.
 • Ciąg pieszo-jezdny a zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
 • Kiedy nie stosujemy warunku zapewnienia dostępu wydzielanym działkom gruntu do drogi publicznej.
 • Służebności drogowe, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
 • Czy służebność powinna być zaznaczona na mapie?
 • Wydzielenie pod drogi publiczne działek gruntu z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela.
 • Kategoria drogi, z czego wynika?
 • Odszkodowanie za działki gruntu, których własność została nabyta z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela.
V. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości:


 • Opłaty za podział nieruchomości.
 • Wszczęcie postępowania podziałowego na wniosek strony.
 • Określenie kto może być stroną postępowania podziałowego.
 • Pełnomocnictwo do podziału nieruchomości.
 • Wniosek o podział nieruchomości oraz dokumenty do wniosku o podział nieruchomości:
  - Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
  - Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
  - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  - Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości.
  - Wstępny projekt podziału nieruchomości. Wymóg sporządzenia na kopii mapy z PODGiK.
  - Dokumentacja geodezyjna sporządzona przy podziale nieruchomości.
 • Wymóg sporządzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości na kopii mapy z PODGiK. Co zrobić w przypadku nieaktualnej mapy.
 • Czy dokumentacja geodezyjna musi być uwierzytelniona przez PODGiK? Braki formalne we wniosku o podział nieruchomości m.in. brak wskazania celu podziału.
 • Uzupełnienie wniosku o podział jedynie w części wynikającej z wezwania. Co zrobić? Czy do wniosku o podział powinny być załączone oryginały, czy kserokopie dokumentów?
 • Czy wypis z rejestru gruntów może być dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości? Czy strona musi zaktualizować dział II KW przed przystąpieniem do podziału nieruchomości?
 • Opinia o podziale nieruchomości w formie postanowienia jako etap postępowania podziałowego.
 • Czy postępowanie w sprawie podziału nieruchomości może kończyć się postanowieniem opiniującym?
 • Instrukcja kancelaryjna w postępowaniu podziałowym (6831 i 6724).Podział budynku usytuowanego na nieruchomości gruntowej.
 • Podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 • Podział nieruchomości stanowiącej współwłasność.
 • Podział nieruchomości, której współwłaścicielem lub właścicielem jest osoba małoletnia.
 • Podział nieruchomości stanowiącej własność wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub pracownika urzędu.
 • Zmiana strony postępowania w toczącym się postępowaniu podziałowym – przeniesienie prawa własności nieruchomości.Procedura KPA przy wniosku o wycofanie lub zmianę.
 • Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu:
  - nieruchomość stanowiąca własność Gminy,
  - realizacja celu publicznego.
 • Śmierć strony w toku postępowania podziałowego.
 • Brak zgody właściciela na podział nieruchomości.
 • Zastosowanie art. 10 KPA przy podziałach nieruchomości z urzędu.
 • Czy gmina może zrezygnować z dokonania podziału nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego?
 • Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
VI. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, KPA w podziałach:


 • Ustalenie podstawy prawnej w postanowieniach i decyzjach.
 • Rodzaje decyzji zatwierdzających podziałach nieruchomości.
 • Czy pozytywna opinia w przedmiocie zgodności podziału nieruchomości z mpzp obliguje do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości?
 • Jakie podmioty otrzymują ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości i czy powinny być one wykazywane w decyzji?
 • Kto powinien dostarczyć ostateczne decyzje podziałowe, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej: geodeta, organ zatwierdzający podział czy wnioskodawca?
 • Podstawa prawna zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
 • Postępowanie odwoławcze.
VII. Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym:


 • Omówienie czynności geodety przy podziałach nieruchomości.

VIII. Orzecznictwo dotyczące podziałów nieruchomości:
Prowadzący

Aleksandra Drozdowska: praktyk, od ponad 11 lat pracuje na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Do obowiązków należy m. in. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rozgraniczeń nieruchomości.

W 2008 r. ukończyła: Geodezja i Kartografia, zakres: Geodezja i systemy informacji przestrzennej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ukończyła również studia podyplomowe Postępowanie Administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 429.00
31 stycznia 2022
od 429.00
20 kwietnia 2022
od 429.00
08 czerwca 2022
od 429.00
27 lipca 2022
od 429.00
21 września 2022
od 429.00
18 listopada 2022

Podobne szkolenia