Szkolenie: Podziały nieruchomości

Prawne i praktyczne aspekty postępowania przy podziałach nieruchomości. Wydzielanie dróg, służebność gruntowa przy podziałach, czynności geodety

od 379.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do wydziałów nieruchomości, osób zajmujących się podziałami nieruchomości, a także dla wójtów, burmistrzów, prezydentów


Uwaga! Każdy z uczestników otrzyma gotowe wzory pism oraz prezentację
Podczas wideoszkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów m.in.: Wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak postępować w przypadku dróg gruntowych. Powiemy także o podziałach w przypadku braku planu miejscowego oraz niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych oraz o rozdzielaniu budynków. Wideoszkolenie poprowadzi praktyk, od ponad 11 lat pracuje na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • Podział nieruchomości niezależny od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Podział nieruchomości rolnych i leśnych
 • Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości
 • Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości
 • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, KPA w podziałach
 • Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania art. 94 ust. 2
 • Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
 • Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji
 • Decyzja odmowna niezgodność z mpzp.
 • Decyzje odmowne na podstawie art. 95 pkt 1 i 7
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (93 ust. 1)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości – wydzielenie gruntu pod drogę publiczną art. 98
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 1)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 2)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału rolnego (działki mniejsze niż 0,3000 ha)


Szczegółowy program szkolenia:

I. Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami:
• Podstawowe kryterium podziału nieruchomości.
• Przesłanki dopuszczalności dokonywania podziału:
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nieruchomość jest objęta takim planem (art. 93 ust. 1),
- niesprzeczność podziału z przepisami odrębnymi, jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym (art. 94 ust. pkt 1),
- zgodność podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy (art. 94 ust. 1 pkt 2).
Co przypadku gdy decyzja o warunkach zabudowy była wydana na inną osobę niż właściciel?
• Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.
• Różnice w powierzchniach wydzielanych działek gruntu między wstępnym projektem podziału nieruchomości, a mapą z projektem podziału.
• Zawieszenie postępowania podziałowego ze względu na opracowywany plan miejscowy.

II. Podział nieruchomości niezależny od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
• Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy (art. 95).
• Cele podziału nieruchomości, których realizacja jest możliwa niezależnie od ustaleń mpzp – ogólne omówienie.
• Szczegółowe omówienie podziału nieruchomości w celu wydzielenia budynków przy zniesieniu współwłasności nieruchomości (art. 95 pkt 1).
• Realizacja roszczeń do części nieruchomości (art. 95 pkt. 4).
• Szczegółowe omówienie podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku (art. 95 pkt 7).
– odległości budynku od granicy,
- jak przesądzić kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z częścią budynku,
- kto może sporządzić rzuty kondygnacji budynku.
• Podział nieruchomości w celu wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych np. PKP (art. 95 pkt 8).

III. Podział nieruchomości rolnych i leśnych:
• Zakres stosowania przepisów podziałowych do nieruchomości rolnych i leśnych.
• Objęcie decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości rolnej i leśnej.
• Warunki dopuszczalności wydzielenia działek rolnych i leśnych o powierzchni poniżej 0,3000 ha:
- wydzielenie działki gruntu na powiększenie sąsiedniej nieruchomości sąsiedniej,
- wydzielenie działki gruntu dla regulacji granic między nieruchomościami,
- wydzielenie działek rolnych i leśnych w okolicznościach wskazanych w art. 95
- wydzielenie z nieruchomości rolnych i leśnych dróg wewnętrznych.
• Uchylenie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w związku z uchybieniem terminu 6 miesięcy na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu (art. 93 ust. 2a).

IV. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości:
• Bezpośrednia lub pośrednia dostępność projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
• Drogi wewnętrzne wydzielane w ramach podziału nieruchomości.
• Ciąg pieszo-jezdny a zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
• Kiedy nie stosujemy warunku zapewnienia dostępu wydzielanym działkom gruntu do drogi publicznej.
• Służebności drogowe, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
• Czy służebność powinna być zaznaczona na mapie?
• Wydzielenie pod drogi publiczne działek gruntu z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela.
• Kategoria drogi z czego wynika?
• Odszkodowanie za działki gruntu, których własność została nabyta z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela.

V. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości:
• Opłaty za podział nieruchomości.
• Wszczęcie postępowania podziałowego na wniosek strony.
• Określenie kto może być stroną postępowania podziałowego.
• Pełnomocnictwo do podziału nieruchomości.
• Wniosek o podział nieruchomości oraz dokumenty do wniosku o podziału nieruchomości:
- Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
- Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości.
- Wstępny projekt podziału nieruchomości. Wymóg sporządzenia na kopii mapy z PODGiK.
- Dokumentacja geodezyjna sporządzona przy podziale nieruchomości.
• Wymóg sporządzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości na kopii mapy z PODGiK. Co zrobić w przypadku nieaktualnej mapy.
• Czy dokumentacja geodezyjna musi być uwierzytelniona przez PODGiK?
• Braki formalne we wniosku o podział nieruchomości m. in. brak wskazania celu podziału.
• Uzupełnienie wniosku o podział jedynie w części wynikającej z wezwania. Co zrobić?
• Czy do wniosku o podział powinny być załączone oryginały czy kserokopie dokumentów?
• Czy wypis z rejestru gruntów może być dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości?
• Czy strona musi zaktualizować dział II KW przed przystąpieniem do podziału nieruchomości?
• Opinia o podziale nieruchomości w formie postanowienia jako etap postępowania podziałowego.
• Czy postępowanie w sprawie podziału nieruchomości może kończyć się postanowieniem opiniującym?
• Instrukcja kancelaryjna w postępowaniu podziałowym (6831 i 6724).
• Podział budynku usytuowanego na nieruchomości gruntowej.
• Podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
• Podział nieruchomości stanowiącej współwłasność.
• Podział nieruchomości, której współwłaścicielem lub właścicielem jest osoba małoletnia.
• Podział nieruchomości stanowiącej własność wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub pracownika urzędu.
• Zmiana strony postępowania w toczącym się postępowaniu podziałowym – przeniesienie prawa własności nieruchomości.
• Procedura KPA przy wniosku o wycofanie lub zmianę.
• Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu:
- nieruchomość stanowiąca własność Gminy,
- realizacja celu publicznego.
• Śmierć strony w toku postępowania podziałowego.
• Brak zgody właściciela na podział nieruchomości.
• Zastosowanie art. 10 KPA przy podziałach nieruchomości z urzędu.
• Czy gmina może zrezygnować z dokonania podziału nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego?
• Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

VI. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, KPA w podziałach:
• Ustalenie podstawy prawnej w postanowieniach i decyzjach.
• Rodzaje decyzji zatwierdzających podziałach nieruchomości.
• Czy pozytywna opinia w przedmiocie zgodności podziału nieruchomości z mpzp obliguje do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości?
• Jakie podmioty otrzymują ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości i czy powinny być one wykazywane w decyzji?
• Kto powinien dostarczyć ostateczne decyzje podziałowe, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej: geodeta, organ zatwierdzający podział czy wnioskodawca?
• Podstawa prawna zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
• Postępowanie odwoławcze.

VII. Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym:
• Omówienie czynności geodety przy podziałach nieruchomości.

VIII. Orzecznictwo dotyczące podziałów nieruchomości.
Prowadzący

Aleksandra Drozdowska: praktyk, od ponad 11 lat pracuje na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Do obowiązków należy m. in. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rozgraniczeń nieruchomości.

W 2008 r. ukończyła: Geodezja i Kartografia, zakres: Geodezja i systemy informacji przestrzennej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ukończyła również studia podyplomowe Postępowanie Administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
10 czerwca 2021
od 379.00
14 lipca 2021
od 379.00
24 sierpnia 2021
od 379.00
11 października 2021

Podobne szkolenia