Wideoszkolenie: Podziały nieruchomości

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Prawne i praktyczne aspekty postępowania przy podziałach nieruchomości w gminach. Wydzielanie dróg, służebność gruntowa przy podziałach, czynności geodety

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów nieruchomości, osób zajmujących się podziałami nieruchomości, a także do wójtów, burmistrzów, prezydentów


Czy można ustanowić służebność na drodze wewnętrznej?
Podczas wideoszkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów m.in.: wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak postępować w przypadku dróg gruntowych. Powiemy także o podziałach w przypadku braku planu miejscowego oraz niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych, a także o rozdzielaniu budynków. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postępować w podziałach rolnych, w przypadku niezgodności pomiędzy KW a ewidencją gruntów?
 • Jak postępować w przypadku dróg gruntowych - czy można dzielić z urzędu?
 • Wydzielanie dróg wewnętrznych przy podziale nieruchomości, przy ustalonym planie zagospodarowania miejscowego
 • Rozdzielenie budynków - ściana czy nie? Postępowanie
 • Czy na drogach, które nie mają statusu drogi publicznej, należy ustanawiać służebność drogową w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości, powstałej w wyniku podziału?
 • Jakie warunki musi spełniać nieruchomość, żeby gmina mogła wydać decyzję o jej podziale?
 • Czy można podzielić działkę, która częściowo jest działką budowlaną i częściowo przeznaczoną na cele rolne?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości na wniosek.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości z urzędu.
 • Postanowienie o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Postanowienie o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z decyzją o warunkach zabudowy.
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z mpzp.
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1.
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości w trybie art. 95 pkt 7.
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z art. 93 ust. 2a.

a także 70 stronicowy konspekt dotyczący postępowania podziałowego!

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia:

 • Czy zamiast wypisu wystarczy informacja o działce, którą udostępnia geodecie starostwo?
 • Podział z urzędu - czy wymagany jest wypis z RG do wniosku, gdy właścicielem jest gmina?
 • Czy można dzielić zieleń nieurządzoną zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami?
 • Jak zaopiniować podział działki o powierzchni 3,20 ha, gdzie w części jest objęta MPZP (plan z 2007 r.); w części jako tereny zabudowy usługowej, dalej jako grunty rolne objęte również planem, w dalszej części działka nie ma MPZP? Działka w całości jest użytkowana jako działka rolna. Wstępny projekt podziału zakłada przedzielenie działki na pół
 • Działka w całości znajduje się poza MPZP, na którą zostały wydane dwie decyzje WZ, które nie obejmują całej działki. Podział nieruchomości ma zostać dokonany w oparciu o WZ, czyli wydzielenie dwóch działek budowlanych. Czy organ może zaopiniować pozytywnie projekt podziału, w którym pozostała część działki nieobjęta decyzjami WZ, będzie posiadała mniejszą powierzchnię niż 0,3 ha? Czy w tej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 93 ust. 2a u. o g. n.?
 • Czy można wydzielić kilka działek poniżej 3000 m z ust. 2a?
 • Czy reszta działki po podziale musi mieć więcej niż 0,3 ha?
 • Czy w sytuacji, gdy uchylimy decyzję w całości, ponieważ właściciel nie zbył działki w terminie 6 miesięcy, to podział zostanie usunięty i wracamy po pół roku do pierwotnej numeracji działki?
 • Czy gmina powinna wydać ponowne postanowienie, jeżeli wcześniej wydane zostało postanowienie odmowne do zatwierdzenia wstępnego projektu podziału, ale interesant nie zgadzał się z tym i sąd zaopiniował podział pozytywnie? Kto powinien wydać postanowienie - gmina czy biegły geodeta sądowy?
 • Jak wydzielić działkę mieszaną wzdłuż drogi?
 • Czy przy podziale działki rolnej może być również wydzielona droga jako dojazdowa?
 • Czy linia podziału powinna przebiegać w linii przeznaczenia MN, tak żeby zostały odcięte tereny rolne i w następstwie był możliwy podział rolny?
 • Czy można wydzielić działkę na terenach budowlanych na mniejsze niż zapisane w MPZP na powiększenie działki sąsiedniej?
 • W zasadach i warunkach scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania min. powierzchni wydzielonej działki – 2000 m2. Czy taki zapis w planie uprawnia do podziału czy ma być stosowany tylko do scalenia i podziału?
 • Jak przebiega procedura podziału nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi nieposiadające kategorii dróg publicznych? Czy można przeprowadzić taki podział z urzędu, zasięgając jedynie opinii starosty?
 • Co w przypadku, gdy plan określa wyłącznie minimalną powierzchnię działki, nie dopuszcza wyjątków pod drogi wewnętrzne, powiększenie działki sąsiedniej pod obiekty infrastruktury technicznej (przepompownie)? Czy można zatwierdzić podział działki na terenach budowlanych?
 • Czy można przepis z art. 93 ust. 3a zastosować w terenach budowlanych?
 • Czy dokonujemy podziału, gdy działka przed podziałem nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, tylko położona jest przy działce o użytku dr, ale ta działka nie ma statusu drogi publicznej?
 • Czy dostęp do drogi publicznej badamy już na etapie wstępnego projektu podziału (postanowienia)?
 • Jakie warunki ma określać decyzja o warunkach zabudowy, żeby wydać postanowienie o zgodności z warunkami zabudowy? Jak badamy zgodność wstępnego projektu podziału z warunkami zabudowy?
 • Czy służebności muszą być ustalone już na etapie wstępnego projektu podziału?
 • Czy w przypadku dzielenia działki, która ma zapisaną służebność w KW, trzeba zapisać w decyzji warunek o ustaleniu służebności?
 • Czy ważna jest szerokość służebności? Co w przypadku, gdy istniejąca służebność wynosi 3 m? Czy trzeba wymagać pozostałych 2 m?
 • Co z podziałem, gdzie przed naszą przedmiotową działką jest wąski 2-metrowy pas tego samego właściciela co działka oraz innego współwłaściciela?
 • Jak wygląda procedura wydzielenia działki pod drogę publiczną zgodnie z MPZP, gdy właścicielem działki jest osoba fizyczna?
 • Czy w przypadku, gdy będzie ustalona służebność w gminnie sąsiedniej na drodze, to stroną postępowania będzie też gmina sąsiednia? Czy powiadamiamy sąsiednią gminę o wszczęciu postępowania z przepisu art. 61 par.4 k.p.a.?
 • Jeżeli działka podlegająca podziałowi ma wydaną decyzję o warunkach zabudowy, to postanowienie wydajemy na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 czy pkt 2?
 • Co, jeżeli decyzja nie wskazuje liczby budynków, a jedynie wskaźnik zabudowy?
 • Czy w decyzji można wskazać jakie wielkości muszą mieć działki nowo powstałe?
 • Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy była wydana na 7 budynków mieszkalnych a podział nieruchomości wpłynął na 8 działek, dodatkowo droga dojazdowa to czy można wydać decyzję pozytywną?
 • Jeżeli działka ma decyzją o warunkach zabudowy to czy musi być zawsze dzielona w zgodzie z decyzją? Czy może być dzielona w zgodzie z przepisami odrębnymi?
 • Kto decyduje, na podstawie którego przepisu opiniujemy?
 • Jeżeli wnioskodawca dostał odmowę na podział z warunkami, a potem złożył drugi wniosek o opinię z przepisami odrębnymi na terenie zurbanizowanym, to czy możemy wydać drugie postanowienie jako pozytywne?
 • Czy podział z przepisu art. 95 pkt 4 w celu wydzielenia części działki osoby prywatnej może zostać przeprowadzony z urzędu?
 • Czy jest możliwość podziału działki w trybie przepisu art. 95 pkt 7, jeżeli budynek mieszkalny znajduje się na dwóch działkach o różnych własnościach? Działka dzielona ma powierzchnię powyżej 3 arów. Działki położone są w terenach pod zabudowę mieszkaniową
 • Zabudowa bliźniacza (funkcja mieszkalna), dwóch współwłaścicieli. Czy to jest argument do podziału działki zgodnie z przepisem art 95.ust 7 (niezbędność korzystania)?
 • Czy można zatwierdzić podział na podstawie przepisu art. 95 ust.7, mimo że podział według MPZP byłby możliwy?
 • Czy dzieląc działkę w trybie przepisu art. 95 ust. 7 budynek musi istnieć? Czy działki po podziale muszą spełniać warunki z MPZP?
 • Co w przypadku, gdy na wydzielonej działce, niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego nie zostały ujęte wszystkie urządzenia, np. szambo, które będzie na drugiej działce?
 • Czy ostateczną decyzję wysyła się do sądu?
 • Czy na podstawie przepisu art. 98b można dokonać połączenia i podziału nieruchomości objętych MPZP, których właścicielem jest gmina i osoby fizyczne, w celu wydzielenia działek zgodnie z MPZP? W jakim trybie?


Nowości w programie:

 • Czy należy zawiadomić gminę, jeżeli podział opiera się na decyzji o warunkach zabudowy i jest w niej wskazane wydzielenie części działki pod poszerzenie drogi gminnej?
 • Czy w postanowieniu wpisujemy numer nieruchomości sąsiedniej, która będzie powiększana?
 • Czy przy podziale działki w oparciu o warunki zabudowy można wskazać dostęp do drogi dla pozostałej części działki jako służebność przejazdu przez inną działkę, zapisaną w tej samej księdze wieczystej?
 • Jaka jest podstawa prawna o zaopiniowanie podziału do zarządcy drogi?
 • Działka została podzielona na trzy działki i dodatkowo osobna działka nie jest brana pod uwagę w decyzji o warunkach zabudowy, ale stanowi własność tej osoby. Czy wniosek o podział powinien obejmować dwie działki czy tylko jedną, która jest ujęta w decyzji?
 • Co oznacza stwierdzenie, że podział musi być zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy, jeśli decyzja o warunkach zabudowy została wydana na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych? Jeżeli inwestor złoży wniosek na podział zgodny z decyzją o warunkach zabudowy, to czy na każdej działce po podziale muszą zmieścić się trzy budynki mieszkalne jednorodzinne?
 • Co w przypadku, gdy działka jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i z tej działki wnioskodawca chce wydzielić kawałek działki na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, gdyż kawałek ogrodzenia sąsiedniej nieruchomości wchodzi na działkę wnioskodawcy? Czy w takim przypadku podział musi być zgody z warunkami zabudowy czy zgodnie z przepisami odrębnymi?
 • Czy w przypadku podziału 4 nieruchomości muszą być 4 osobne decyzje czy jedna wspólna na wszystkie budynki?
 • Jeżeli wydano warunki zabudowy na część nieruchomości, a pozostała część nieruchomości jest mniejsza niż 0,3000 ha (użytki rolne), to czy można dokonać podziału?
 • Czy można zatwierdzić podział nieruchomości, dokonanego na podstawie przepisu art. 95 ust. 4 z dopiskiem "pod warunkiem"?
 • Czy osoba fizyczna posiadająca gospodarstwo rolne może dokonać podziału działki ok. 0,10 ha sklasyfikowanej jako Ls w ramach regulacji granicy pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami (art. 93 ust. 2a uogn? Jeżeli tak, to czy lasy mają zawsze pierwszeństwo nabycia?
 • Czy gmina posiadająca w zasobie nieruchomości rolne ≥1 ha może przeznaczyć do zbycia te grunty w trybie przetargu nieograniczonego, czy w trybie przetargu pisemnego? W przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego w dodatkowych warunkach przetargu należy podać, że nabywcą może być tylko rolnik prowadzący osobiście gospodarstwo rolne nieprzekraczające powierzchni powyżej 300 ha? Czy lepiej określić, że nabywcą może być osoba spełniająca warunki z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego?
 • Czy umowa dzierżawy powyżej 5 lat gruntu rolnego stanowiącego własność gminy, np. na czas nieoznaczony, wymaga formy aktu notarialnego?
 • Czy prawo odkupu (sprzedaż) przez Agencję przysługuje tylko wyłącznie powyżej 1 ha w przypadku zbywania nieruchomości rolnych przez gminę ? Czy dotyczy to również umowy zamiany OF z gminą?

I. Podziały nieruchomości – opiniowanie i cel podziałów nieruchomości:

 • Jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o wydanie postanowienia w sprawie podziału nieruchomości?
 • Opiniowanie projektu podziału w zależności od ustalonego planu zagospodarowania miejscowego
 • Kwestie i zakres odpowiedzialności gminy jako organu opiniującego zgodność podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego
 • W jakich przypadkach przy podziale nieruchomości wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii wyrażonej w formie postanowienia?
 • Wynikająca z mpzp konieczność uzyskania pozytywnej opinii innego organu - jak postępować w przypadku negatywnych opinii?
 • Badanie celu podziału nieruchomości oraz zamierzony sposób wykorzystania nowo powstałych nieruchomości
 • Możliwość zagospodarowania wydzielonych działek gruntu, na co zwracać szczególna uwagę?
 • Rola przebiegu mediów przy podziale nieruchomości
 • Jakie odległości obowiązują między budynkami przy podziałach nieruchomości?
 • Podział nieruchomości na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Czy decyzja o zabudowie jest już wystarczająca aby wszcząć postępowanie podziałowe?

II. Podziały nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego – art. 94:

 • Podział nieruchomości na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania terenu
 • Podział nieruchomości zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1. Kiedy stosować, z jakimi przepisami odrębnymi?

III. Podziały nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego – art. 95 ugn:

 • Procedura podziałowa nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych (art. 95 ugn).
 • Interpretacja podziałów w trybie art. 95
 • Interpretacja art. 95 pkt. 7 i pkt 1 czy w związku z pkt 4 można stosować zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej?
 • Podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego – co to znaczy? Co można zaliczyć do tego?
 • Omówienie art. 95 pkt. 4 dotyczącego roszczeń
 • Podziały nieruchomości zabudowanych w trybie art. 95 – odległości, granice od budynków – czy może być po ścianie? Różne podejścia geodetów
 • Jaka powinna być powierzchnia działki w przypadku wydzielenia działki zabudowanej kiedy są 2 budynki?
 • Podział na terenach zamkniętych – PKP – czyja to kompetencja?
 • Co zrobić w przypadku wymogu, że musi być odpowiednia ilość budynków przy podziałach a często jest tak, że nie ma tej ilości jak w przepisach jest wymagane

IV. Podział nieruchomości rolnych, leśnych, zabudowanych i mieszanych:

 • Podział na powiększenie nieruchomości sąsiednich
 • Podział w celu "poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej”
 • Czy można podzielić działkę, która częściowo jest działką budowlaną i częściowo przeznaczoną na cele rolne?
 • Czy konieczne jest sporządzanie protokołów z przyjęcia przebiegu granic w przypadku podziałów rolnych?
 • Wytyczne przy podziałach działek rolnych, jeżeli wydzielenie następuje na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.
 • Jak postępować w podziałach rolnych, w przypadku niezgodności pomiędzy KW a ewidencją gruntów?
 • Jakie dokumenty powinny wchodzić w skład operatu technicznego przy podziałach rolnych?
 • Jak prawidłowo postępować przy podziale nieruchomości zabudowanej w kontekście różnego orzecznictwa?
 • Jakie działania podjąć w przypadku podziału działki z budynkiem mieszkalnym lub lokalem użytkowym?
 • Podział nieruchomości zabudowanej
 • Podziały nieruchomości zabudowanych, w których projektowana granica przebiega przez istniejący budynek
 • Postępowanie przy podziale budynków i nieruchomości zabytkowych
 • Rozdzielenie budynków - ściana czy nie? Postępowanie
 • Czy podział może iść po granicy budynku?
 • Co powinno być poruszane w kwestiach podziału budynku – dostęp do drogi publicznej czy służebność? (w postępowaniu opiniującym)
 • Omówienie wydzielania budynków mieszkalnych na działce

V. Wydzielanie dróg w związku z podziałami:

 • Dostępność do drogi publicznej
 • Wydzielanie dróg wewnętrznych przy podziale nieruchomości, przy ustalonym planie zagospodarowania miejscowego
 • Drogi wewnętrzne – ustanawianie służebności, dostęp do drogi publicznej w aspekcie dróg wewnętrznych
 • Podziały warunkowe – dostępność do drogi publicznej, pod warunkiem ustalenia służebności
 • Czy można narzucić wnioskodawcy wydzielenie działki na poszerzenie drogi publicznej?
 • Procedura wydzielania dróg wewnętrznych niebędących niezbędnymi drogami. Czy działka musi być oznaczona dr? Jeśli tak to w jakich sytuacjach?
 • Podział nieruchomości w przypadku zapewnienia dostępu do drogi publicznej, po nieruchomości sąsiedniej, niestanowiącej własności/współwłasności wnioskodawcy (warunek o którym mowa w art. 99 ugn)
 • Ile musi wynosić minimalna szerokość istniejących dróg publicznych przy podziale nieruchomości?
 • Wydzielanie dróg przy podziałach, przejęcie ich przez gminę – kwestia odszkodowań dla właścicieli
 • Wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości
 • Szerokości drogi dojazdowej przy wydzielaniu pasa drogowego
 • Kategorie dróg publicznych art. 98 – czy ciągi pieszo jezdne stanowią drogę publiczną? Czy przejmowane będą przez jednostki w tym trybie?
 • Podziały kiedy działka nie ma dostępu do drogi bezpośredniej – w przypadku zbycia
 • Jak postępować w przypadku dróg gruntowych - czy można dzielić z urzędu?

VI. Postępowanie na wniosek lub z urzędu:

 • Postępowanie administracyjne o podział nieruchomości na wniosek i z urzędu
 • Podział nieruchomości stanowiącej współwłasność
 • Podział nieruchomości, której współwłaścicielem lub właścicielem jest osoba niepełnoletnia
 • Jakie są przesłanki do wszczęcia postępowania z urzędu?
 • Podziały z urzędu, na wniosek właściciela lub przy braku właściciela
 • Podział nieruchomości stanowiącej własność wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub pracownika urzędu
 • Zmiana podmiotu – przeniesienie własności nieruchomości na nowego właściciela, co można zrobić w takiej sytuacji?
 • Czy do wniosku o podział powinny być załączone oryginały czy kserokopie dokumentów?
 • Omówienie procedury podziałowej zgodnej z k.p.a.
 • Procedura KPA przy wniosku o wycofanie lub zmianę
 • Podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • Podział nieruchomości do realizacji celu publicznego
 • Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • W jakim terminie i jak zmobilizować wnioskodawcę do przedłużenia dokumentów o podziałach w świetle przepisów KPA?
 • Czy podział traktować: 2 miesiące czy 1 w związku z k.p.a. – czyli 1 miesiąc na postanowienie i 1 miesiąc na decyzję lub wszystko razem w ciągu miesiąca?
 • Jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości?
 • Czy po uzyskaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomości, wnioskodawca powinien składać kolejny wniosek o zatwierdzenie projektu podziału, czy jedynie dostarczyć pozostałe dokumenty niezbędne do wydania decyzji?
 • Podziały - procedura przeprowadzania, w szczególności rozliczanie z wykonawcami
 • Jak postępować, gdy we wniosku o podział nie jest sprecyzowany jego konkretny cel?
 • Podziały w przypadkach z nieuregulowanym stanem działki

VII. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, k.p.a. w podziałach:

 • Ustalenia podstaw prawnych w postanowieniach i decyzjach
 • Czy pozytywna opinia w przedmiocie zgodności podziału nieruchomości z mpzp obliguje do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości?
 • Jakie warunki musi spełniać nieruchomość, żeby gmina mogła wydać decyzję o jej podziale?
 • Strony postępowania podziałowego w przypadku nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste.
 • Jakie podmioty otrzymują ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości i czy powinny być one wykazywane w decyzji?
 • Kto powinien dostarczyć ostateczne decyzje podziałowe, celem naniesienia zmian w katastrze nieruchomości i księdze wieczystej: geodeta, organ zatwierdzający podział czy wnioskodawca?
 • Rodzaje stosowanych decyzji przy podziałach nieruchomości
 • Decyzje warunkowe – czy jeśli jest decyzja warunkowa i następuje przeniesienie praw do 6 miesięcy
 • Jak postępować w sytuacji, gdy upłynął okres 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja podziałowa stała się ostateczna a nie nastąpiło przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu (art. 93 ust. 2a). Zmiany po podziale zostały naniesione w katastrze nieruchomości i wydziale ksiąg wieczystych a warunek w decyzji nie został dotrzymany
 • Obwarowania w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w przypadku wydzielenia terenów przewidzianych pod zaplanowane w mpzp drogi wewnętrzne, niezaliczone do kategorii dróg publicznych
 • Decyzje ostateczne – zmiana i uchylenie, na jakiej podstawie można zmienić lub uchylić decyzję
 • Podział nieruchomości bez decyzji podziałowej

VIII. Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym:

 • Jakie wytyczne obowiązują geodetów przy sporządzaniu map – ważne m.in. w celu uniknięcia podania nieaktualnych informacji, np. co do istniejących budynków na gruncie?
 • Jakie są obowiązki geodetów na moment przygotowywania mapy?
 • Czy geodeta musi być na gruncie przed zrobieniem mapy?
 • Omówienie czynności geodety przy podziałach, postępowanie w przypadku braku potrzebnych dokumentów
 • Jakie formalności powinny zostać spełnione względem sporządzonych map, będących załącznikiem decyzji o podziale?

IX. Ustanawianie służebności gruntowych przy podziałach:

 • Czy na drogach, które nie mają statusu drogi publicznej, należy ustanawiać służebność drogową w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości, powstałej w wyniku podziału?
 • Jak postąpić w przypadku drogi, która nie ma statusu drogi publicznej np. gruntowej, czy na niej trzeba ustanawiać służebności związane z dostępem do drogi publicznej?
 • Czy zakres służebności drogowej powinien być naniesiony na projekcie podziału przez geodetę czy przez organ zatwierdzający podział?
 • Służebności drogowe przy podziale
 • Ustalanie służebności drogowych w drodze wewnętrznej

X. Orzecznictwo dotyczące podziałów nieruchomości


Prowadzący

Katarzyna Pawlak – praktyk, główny specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Tarnobrzega. W UM prowadzonych jest około 100 postępowań podziałowych rocznie. Prowadzi sprawy dotyczące rozgraniczenia nieruchomości, podziałów nieruchomości, ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność gminy, sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości. Absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz studiów podyplomowych z Wyceny nieruchomości. Posiada duże doświadczenie szkoleniowe.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
04 lipca 2023
od 499.00
20 października 2023

Podobne szkolenia