Wideoszkolenie: Kontrola RIO w podatku od nieruchomości

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie podatku od nieruchomości? Na co RIO zwraca największą uwagę i jakich dokumentów wymaga? Jakie są najczęściej występujące błędy podczas kontroli? Jak przebiega podpisywanie deklaracji i pełnomocnictwa w przypadku osób prawnych?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów podatkowych, osób zajmujących się wymiarem i naliczaniem podatku od nieruchomości

Szkolenie poprowadzi praktyk z RIO w Białymstoku
Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak najlepiej przygotować się do kontroli RIO. Praktyk, który zajmuje się przeprowadzaniem takich kontroli, podpowie Państwu, co RIO sprawdza i kontroluje w zakresie podatku od nieruchomości, jaką dokumentację należy przygotować oraz na co zwracać szczególną uwagę. Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak dobrze przygotować się do kontroli z RIO, aby RIO nie miało żadnych zastrzeżeń? Czego pracownicy urzędów mogą spodziewać się podczas kontroli RIO? Praktyczne wskazówki – na co RIO zwraca uwagę podczas kontroli i jaki jest jej zakres?
 • Jak wygląda modernizacja ewidencji gruntów i budynków? Od kiedy naliczać podatek? Co zrobić, gdy grunty rolne są wyłączone z podatku rolnego i przechodzą w podatek od nieruchomości? Jak na taką sytuację zapatruje się RIO? Jakie ma zdanie na ten temat?
 • Opodatkowanie budowli związanych z prowadzeniem działalności, np. sieci techniczne, energetyczne – jak opodatkować? Jakie są stawki podatku? Czy należy opodatkować tylko sieci techniczne lub energetyczne, czy budowle również należy objąć podatkiem?
 • Jak wyliczyć wartość pomocy de minimis? Jakie błędy według RIO najczęściej popełniają pracownicy urzędów miast i gmin?
 • Klasyfikacja budowli – jak odróżnić budowlę od budynku? Jakie budowle gmina może obciążać podatkami? Od jakiej budowli obowiązuje dany podatek?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorcy kwalifikują budowle jako budynki, aby mieć mniejsze stawki podatku? Jak wyliczyć wartość budowli? Co należy do wartości budowli? Od czego należy ustalić wartość takiej budowli?
 • Jak wyliczyć stawki preferencyjne? Jak napisać uchwałę dotyczącą stawek preferencyjnych?


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Budynek wpisany jest indywidualnie do Rejestru Zabytków i utrzymywany jest zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytków. Wyodrębnione jest w nim 6 lokali mieszkalnych wraz z gruntem. Czy lokale podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy przepisu dot. zwolnienia zabytków?
 • Jak wyliczyć przypuszczalny dochód do budżetu na roku 2024 z tytułu podatku od nieruchomości, jeżeli elektrownie wiatrowe będą opodatkowane po raz pierwszy w przyszłym roku?
 • Jakie dokumenty oprócz deklaracji powinna przedstawić firma budująca elektrownie wiatrowe? Jak wyliczyć podatek od wiatraków?
 • Kto powinien sporządzić i złożyć deklarację w imieniu gminy?
 • Czy wydział finansowy, komórka podatkowa może sporządzać deklaracje gminne?
 • Czy budowle powinny być opodatkowane?
 • Czy z podatku należy zwolnić żłobek prowadzony przez osobę fizyczną, będącą właścicielem nieruchomości, jeżeli żłobek prowadzi żona, a właścicielem jest małżeństwo?
 • Jakie najważniejsze zagadnienia kontroluje RIO?
 • Gmina miała za zadanie sprzątnąć kamienie z działki. Nie zrobiła tego, a jakiś czas później rolnik przejeżdżał tamtędy traktorem. Kamień odpryskując wybił mu szybę w traktorze. Czy stanowi to podstawę do umorzenia raty podatku, o co wnioskuje rolnik?
 • Czy plan kontroli na dany rok trzeba umieszczać na BIP-ie? Czy wystarczające jest trzymanie go w teczce kontroli w formie papierowej?

Jak wygląda kontrola RIO? Jak urzędnicy mogą się do niej dobrze przygotować?

 • Jakie są najczęściej występujące błędy podczas kontroli?
 • Czego pracownicy urzędów mogą się spodziewać podczas kontroli RIO?
 • Czym kieruje się RIO przy wyborze tematu do kontroli?
 • Jaki jest zakres tego, co sprawdza kontroler?
 • Jak pracownicy urzędu mogą się przygotować do kontroli?
 • Jakie prawa ma urzędnik podczas kontroli?
 • Czy urzędnikowi przysługuje możliwość złożenia skargi na kontrolera? Jeżeli tak, to na co i do kogo może złożyć taką skargę?
 • Jakich dokumentów wymaga RIO podczas kontroli?
 • Na co najbardziej kontrolerzy zwracają uwagę?
 • Jak bronić się przed zarzutami kontrolerów, zarzutami które uważamy za niezasadne lub nieistotne?
 • Czy należy zaciemnić dane osobowe do kontroli?
 • Czy gminy mają obowiązek przeprowadzania kontroli u podatników w każdym roku podatkowym?
 • Czy przeprowadzenie kontroli konieczne jest jedynie w momencie wątpliwości co do poprawności złożonej informacji bądź zaniżenia np. metrażu budynków? Czy jest to uregulowane prawnie? Kto powinien przeprowadzić taką kontrolę?
 • Czy ulgę inwestycyjną w podatku rolnym należy wprowadzać do Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej?

Kontrola RIO w zakresie nieruchomości

* Budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości. Na co najczęściej zwracają uwagę kontrolerzy?

 • Jak ustalić datę powstania obowiązku podatkowego, jeżeli osoba prawna ma pozwolenie na budowę, oddano jedną kwaterę, a reszta kwater zostanie oddana w późniejszym terminie? Czy następna część tej budowli (reszta kwater) będzie traktowana jako nowa część? Czy będzie liczona od nowego roku, czy od następnego miesiąca?
 • Klasyfikacja budowli – jak odróżnić budowlę od budynku? Jakie budowle gmina może obciążać podatkami? Od jakiej budowli obowiązuje dany podatek?
 • Opodatkowanie budowli związanych z prowadzeniem działalności, np. sieci techniczne, energetyczne – jak opodatkować? Jakie są stawki podatku? Czy należy opodatkować tylko sieci techniczne lub energetyczne, czy budowle również należy objąć podatkiem?
 • Budowle – jak wygląda zwolnienie z podatku? Na co RIO zwraca uwagę?
 • Jak opodatkować np. farmy wiatrakowe, panele słoneczne, żeby podczas kontroli nie było żadnych problemów?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorcy kwalifikują budowle jako budynki, aby mieć mniejsze stawki podatku?
 • Jak wyliczyć wartość budowli? Co należy do wartości budowli? Od czego należy ustalić wartość takiej budowli?

* Pomoc de minimis dla przedsiębiorców – jakie najważniejsze zagadnienia kontroluje RIO?

 • Jak poradzić sobie z sytuacją, gdy została wydana decyzja o pomocy de minimis, a okazało się, że limit tej pomocy został już przekroczony? Co zrobić z wydaną decyzją przydzielającą pomoc, gdy limit pomocy został już przekroczony? Czy organ musi uchylać tę decyzję?
 • Jak pod kątem kontroli właściwie napisać uchwałę pomocową dla przedsiębiorców? Co powinna zawierać uchwała pomocowa? Jak powinna wyglądać dobrze napisana uchwała pomocowa?
 • Jakie dokumenty i jakie oświadczenia musi złożyć przedsiębiorca, aby otrzymał pomoc de minimis? Jakie dokumenty są najważniejsze według RIO?
 • Jak wyliczyć wartość pomocy de minimis? Z czym urzędnicy mają największy problem według RIO?
 • Jakie są zasady według których można udzielić pomocy de minimis?
 • Jakie wymogi musi spełniać przedsiębiorca, aby otrzymać pomoc?
 • Kto nie może skorzystać z pomocy?
 • Jak wyliczyć stawki preferencyjne? Jak napisać uchwałę dotyczącą stawek preferencyjnych?
 • Jak poprawnie wydać zaświadczenie o pomocy de minimis? Co powinno zawierać, aby nie było problemu podczas kontroli?

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

 • Jak przebiega podpisywanie deklaracji i pełnomocnictwa w przypadku osób prawnych?
 • Co zrobić, gdy podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległości, a decyzja była odmowna, potem zapłacił podatek, a następnie odwołał się od decyzji wójta? Czy postępowanie stało się bezprzedmiotowe i należy je umorzyć?
 • Podatnikowi parę lat wstecz zmieniono niesłusznie klasyfikację gruntu. Po jego interwencji w ewidencji gruntów zmieniono klasyfikację ziemi. Podatnik wystąpił z wnioskiem o zwrot nadpłaty niesłusznie naliczonego podatku. Za jaki okres zrobić podatnikowi odpis? Czy za cały okres błędnego naliczania, czy tylko od wydania skorygowanej decyzji przez EWID?
 • W tym roku podatnik zgłosił do opodatkowania budynek mieszkalny wybudowany 6 lat temu. Czy można ustalić podatek za 5 lat wstecz tylko za ten budynek? Czy trzeba wzruszać decyzje podatkowe za poprzednie lata i zmienić je z uwzględnieniem budynku?
 • Jak liczyć kwoty skutków obniżenia górnych stawek oraz kwoty skutków udzielonych ulg w podatku od nieruchomości?
 • Jak dobrze weryfikować poprawność deklaracji? Check-lista, co sprawdzić, żeby potem nie było problemu podczas kontroli? Jakie podatnik musi złożyć załączniki do deklaracji? Jakie informacje przedsiębiorca musi uwzględnić w deklaracji? Czy aby inna osoba wskazana niż w KRS mogła podpisać deklarację, trzeba załączyć pełnomocnictwo?
 • Jak naliczyć podatek, jeżeli przedsiębiorca kupił grunt w połowie roku, składa korektę do deklaracji podatkowej? Czy urząd musi uwzględnić kwotę za cały rok, czy naliczyć tę kwotę proporcjonalnie?
 • Jak i jaki podatek obliczyć w sytuacji, gdy jest podatek na budynek pod działalność, właściciel jest przedsiębiorcą, ale ta działalność nie jest prowadzona?
 • Co zrobić, gdy jest ulga inwestycyjna na budynek mieszkalny, podatnik jest rolnikiem, ale nie wykorzystuje tego na cele produkcyjne, tylko na cele bytowe? Jak RIO może zinterpretować taką sytuację?
 • Jakie najważniejsze dokumenty trzeba złożyć, aby umorzyć/odroczyć podatek od nieruchomości? Czy istnieje duża szansa, że RIO je sprawdzi?
 • Kiedy ma miejsce wygaśnięcie lub zmniejszenie podatku od nieruchomości?
 • Jak liczyć podatek od przedsiębiorców?
 • Co powinna zawierać informacja podatkowa?
 • Kiedy przedawnia się zaległość z tytułu podatku od nieruchomości?
 • Opodatkowanie wstecz pod liniami energetycznymi – jak przeprowadzić takie postępowanie? Czy grunty pod liniami energetycznymi podlegają podatkowi od nieruchomości?
 • Umiera podatnik, nikt się nie zgłasza do płacenia podatku od nieruchomości, jak znaleźć spadkobiercę? Z kogo ściągać ten podatek?
 • Nowe przedmioty opodatkowane – fotowoltaika – jak opodatkować? Jaką stawką? Jak przygotować się w tym zakresie do kontroli? Czego mogą wymagać kontrolerzy?
 • Decyzje wymiarowe osób fizycznych – co zrobić, gdy trzeba wznowić postępowanie, w którym była wydana już decyzja, ale wynikły dodatkowe przesłanki? Czy trzeba z urzędu zmieniać tę decyzję, czy trzeba czekać na wniosek? Kiedy uchylać taką decyzję?
 • Czy decyzja musi być dostarczana do współmałżonka lub współwłaściciela oddzielnie, czy można ją wysłać łącznie?
 • Firma widmo – jak namierzyć i jak ściągać podatki z firmy, która usunęła dane z KRS?
 • Jak opodatkować budynki, które częściowo są wykorzystywane rolniczo, a częściowo na działalność gospodarczą?
 • Jak liczyć podatki od wiatraków?
 • Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości? Jakie wymogi trzeba spełniać, aby zostać zwolnionym z podatku?
 • Kiedy można umorzyć podatek od nieruchomości? Jakie są przesłanki za tym, aby umorzyć podatek? Jak wygląda cała procedura? Jak powinien wyglądać protokół o stanie majątkowym? Jakich dokumentów może wymagać RIO w związku z umorzeniem takiego podatku?
 • Co zrobić, aby osoby prawne nie unikały zapłaty za podatki? Jak zmotywować podatnika do zapłaty podatku? Co RIO mówi na ten temat?
 • Grunty, które przechodzą na teren nadleśnictwa – w jaki sposób powinny być traktowane? Jaki podatek – od gruntu czy nieruchomości? Jak RIO traktuje takie grunty?
 • Jak dobrze wypełnić wzory decyzji, wezwań, postanowień, uzasadnienia od decyzji?
 • Opodatkowanie budynków gospodarczych – jak rozpoznać, czy ten budynek jest na fundamentach i czy podlega opodatkowaniu? Opodatkowanie budynków gospodarczych u osób, które nie mają gospodarstwa? W jaki sposób i kiedy zwolnić z tego podatku? Jak rozróżnić grunty zajęte na działalność a grunty związane z działalnością? Kiedy policzyć stawkę najwyższą, a kiedy pozostałe?
 • Komu według przepisów można przyznać ulgę? Jak obronić swoją decyzję podczas kontroli?
 • Jak poprawnie wydać zaświadczenia? Na jakie elementy RIO zwraca uwagę?
 • Jak poprawnie napisać uchwałę podatkową od nieruchomości?
 • Jak wyglądają modernizacje ewidencji gruntów i budynków? Od kiedy trzeba naliczać podatek? Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy grunty rolne są wyłączone z podatku rolnego i przechodzą w podatek od nieruchomości?
 • Jak opodatkować oraz jakimi stawkami osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i mającą jeszcze grunty rolne?
 • Jak opodatkować dzierżawy od Skarbu Państwa?
 • Kontokwitariusz – jakie informacje są objęte tajemnicą skarbową? Jak powinien wyglądać według RODO i RIO?7
 • Skąd wziąć dane o przedsiębiorcy? Jak znaleźć informacje o nowo powstałym przedsiębiorcy?
 • Ewidencja zasobów nieruchomości gminy – co powinna zawierać? Jakie są wymogi prowadzenia takiej ewidencji? Na jakich informacjach kontrola może skupić się najbardziej?
 • Jak prawidłowo rozliczać nadpłaty w podatku od nieruchomości?
 • Sprawozdanie roczne RB-27s – jak je robić, żeby było poprawne podczas kontroli?

Prowadzący

Paweł Kucofan- pracownik RIO w Białymstoku (od początku istnienia Izb, tj. od 1993 roku), prawnik, aktualnie na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. Znajomość realiów prawnych, organizacyjnych i wykonawczych z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, a szczególnie dochodów, w tym podatkowych, kontroli wewnętrznej i audytu, rachunkowości, środków trwałych, itd. W ramach obowiązków służbowych nadzorujący kontrole gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym także dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (doświadczenie trenerskie od 1996 roku).


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
28 sierpnia 2024
od 549.00
18 listopada 2024

Podobne szkolenia