Wideoszkolenie: Procedura zmiany taryf za wodę i ścieki

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Procedura zmiany taryf za wodę i ścieki - Konstruowanie wniosku taryfowego i terminy składania wniosku o zatwierdzenie i o skrócenie taryf na przykładach. Zmiany wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – uzyskanie opinii organu regulacyjnego

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób w gminach zajmujących się sprawami związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, fakturowaniem opłat za wodę, wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, wydziałów ochrony środowiska, wydziałów gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związków międzygminnych, głównych księgowych, a także zarządców sieci, konserwatorów oraz osób bazujących na prawie wodnym

Gotowa procedura zmiany taryfy za wodę i ścieki
Podczas szkolenia przedstawimy przebieg postępowania taryfowego, z czego składa się wniosek taryfowy, jak zmienić zatwierdzone taryfy i co podlega ocenie Wód Polskich. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę, przygotowując dokumenty i jak uzasadnić zmiany w opłatach. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Odmowa zatwierdzenia lub skrócenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez organ regulacyjny
 • PRZYKŁAD: kiedy należy złożyć wniosek o skrócenie czasu obowiązywania taryf, jeżeli obowiązuje drugi rok obowiązywania taryf?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić? Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe? Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Jak szybko wykryć awarię na sieci i uniknąć strat? Kary za nielegalny pobór wody
 • Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek usuwania awarii na przyłączach przed wodomierzem?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wzór wniosku urządzania kalkulacji - omówienie krok po kroku, jak taki wniosek przygotować, jak sporządzić kalkulację
 • projekt REGULAMINU dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • projekt UCHWAŁY w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
 • projekt UCHWAŁYw sprawie projektu regulaminu
 • projekt UCHWAŁY ws. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 • protokół odczytu wodomierzy
 • protokół usunięcia awarii
 • protokół z przeglądu urządzeń wodociągowych
 • protokół zamontowania, wymiany wodomierza
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • wniosek rozwiązanie umowy
 • wniosek zawarcie umowy
 • umowa o zwolnienie z długu (odsetki)
 • wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy
 • informacja o ilości wody pobranej na cele p.poż w .... r.
 • informacja o zamiarze odcięcia dostaw wody
 • procedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej

Szczegółowy program szkolenia:

Zmiany wieloletnich planów rozwoju u modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – uzyskanie opinii organu regulacyjnego:

 • Jaka cena w tabeli A lub B jeżeli danej grupy taryfowej nie było w poprzednich taryfach?
 • Dotychczas abonament był łącznie za wodę i ścieki, czy można rozdzielić abonament, odrębnie za wodę i odrębnie za odprowadzanie ścieków?
 • Czy w tabeli C umieszcza się straty z lat ubiegłych?
 • Jeżeli w poprzedniej taryfie nie zostały ujęte koszty rat kredytu i odsetek, to czy możemy wykazać je przy skróceniu taryfy?
 • Jak ustalić opłatę abonamentowa dla wspólnoty w przypadku odczytu radiowego?
 • Czy można przyjąć, że koszty gotowości są dla wszystkich odbiorców?
 • Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek usuwania awarii na przyłączach przed wodomierzem?

1. Jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z możliwości złożenia wniosku o skrócenie taryfy?

 • Z jakich elementów składa się wniosek taryfowy?
 • W trakcie którego okresu obowiązywania taryfy można złożyć nowy wniosek?
 • Jak wygląda procedura zmiany taryf przed upływem trzech lat?
 • Jakie i w jaki sposób gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Jak napisać projekt taryfy i uzasadnienie do wniosku?
 • Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe?
 • Kiedy zatwierdzone taryfy wchodzą w życie?
 • Jakie warunki muszą być spełnione aby zmienić taryfę?
 • Wniosek po zakończeniu okresu pierwszych 18 miesięcy działalności w branży wod-kan
 • Jak obliczyć termin składania kolejnego wniosku taryfowego i jakie miesiące należy ująć?
 • Czy taryfy mogą wejść w życie z mocy prawa?
 • Co to jest taryfa tymczasowa?
 • Jak można wdrożyć zasady ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen?
 • Proces weryfikacji taryf w odniesieniu do opłat za usługi wodne
 • Dopłaty do taryf dla poszczególnych lub wszystkich grup taryfowych
 • Jeśli gmina, która występuje jako przedsiębiorstwo, chce wprowadzić dopłatę do ścieków zgodnie z art. 24 ust. 6 i składa wniosek taryfowy, to kiedy uchwała taka musi być podjęta przez radę gminy?
 • Jak prawidłowo wypełnić tabele załączane do wniosku taryfowego? Od której tabelki rozpoczynać wyliczenia?
 • W jaki sposób uzasadnić wliczanie do kosztów tylko części amortyzacji?
 • Jak uzasadnić, na co będą przeznaczone odpisy amortyzacyjne przewidziane w planowanej taryfie?
 • Jeśli Wody Polskie zatwierdzą taryfę w późniejszym terminie niż do okresu obowiązywania obecnych taryf, to ten okres zostanie bez dopłaty dla mieszkańców?
 • Na jakiej podstawie można wybrać korzystny okres obrachunkowy do nowej taryfy np. pierwszy okres obrachunkowy?
 • [PRZYKŁAD] Jednostka otrzymała w decyzji wskazanie o uaktualnieniu okresu obrachunkowego. Jaki okres może lub musi przyjąć? Czy jest jakiś sposób, aby okres obejmował pełne lata?
 • [PRZYKŁAD] Jeżeli przedsiębiorstwo otrzymało decyzję odmowną, a głównym powodem był ogromy wzrost wysokości opłaty abonamentowej za wodę i wzrost ceny za ścieki to czy w tej sytuacji można przyjąć inny okres obrachunkowy składając nowy wniosek taryfowy?
 • Czy w przypadku gminy wystarczy Wieloletni Plan Inwestycyjny? Czy musi być dołączony wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci?
 • Czy do kalkulacji kosztów można wziąć amortyzację środków trwałych zakupionych przez jednostkę? Jednostka posiada plan amortyzacji, ale nie posiada wieloletniego planu rozwoju.
 • Czy przedłuża się termin zatwierdzenia taryf jeżeli organ wzywa do przedłożenia informacji i dodatkowych dokumentów, ale nie są to braki formalne?
 • Jak wygląda korygowanie faktury gdy zmniejszamy ilość metrów? Czy zmieniamy terminy płatności, czy zostaje stary termin? Czy skorygować całą fakturę, czy wystawić nową?
 • Jakim kluczem wyodrębnić koszty oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni?

2. Jak przygotować kalkulację cen i stawek opłat za wodę i ścieki?

 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Co wpisujemy w tabelach alokacji kosztów?
 • Czy można skalkulować koszty nie z trzech lat tylko z ostatniego najbardziej realnego okresu? Jak to argumentować?
 • Jak wyliczyć koszty do opłaty abonamentowej, aby ją wprowadzić? Jakich kosztów nie wolno ujmować?
 • Jak sporządzić kalkulację opłaty abonamentowej?
 • Jak wyliczamy, gdy np. mamy 4 grupy odbiorców, woda z wodomierza, gospodarstwa domowe, woda ryczałt, przedsiębiorstwa i użyteczność publiczna. Jak podzielić koszty w księgowości?
 • Jakie składniki powinny wchodzić w opłaty abonamentowe?
 • Jakie koszty uwzględniać na przyszłość w opłatach za wodę np.: za modernizację sieci?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego?
 • Czy koszty wymiany i napraw hydrantów są kosztami taryfowymi?
 • Jak obciążyć gminę za zakup hydrantów i ich utrzymanie?
 • Na jaki przepis można się powołać, aby gmina podawała zużycie wody na cele przeciwpożarowe?
 • Czy przeglądy hydrantów ich wymiany mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Czy koszty oczyszczania ścieków z punktu zlewnego należy ujmować we wniosku taryfowym?
 • Czy trzeba mieć wydzieloną grupę taryfową jeśli na terenie gminy są sklepy, szkoły i restauracje?
 • Czy budynki użyteczności publicznej należące do gminy muszą mieć wydzieloną grupę taryfową, czy można ich podciągnąć jak gospodarstwa domowe?
 • Czy koszty zużycia wody na obiektach własnych np. oczyszczalnia wiejska, wykazane notą wewnętrzną mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Czy w taryfach można lub trzeba uwzględniać dodatkowe opłaty dla dostawców za przekroczenia parametrów w ściekach?
 • Jeśli kupujemy hurtowo wodę lub ścieki, to wliczamy je do naszej taryfy?
 • Czy sprzedaż hurtowa wody musi być opomiarowana jednym wodomierzem? Czy może być sumą zużyć z wodomierzy?

3. Jak przebiega tryb postępowania od momentu złożenia wniosku do jego rozstrzygnięcia?

 • Czy można złożyć wniosek o skrócenie taryfy, jeżeli już raz występowaliśmy o skrócenie i taryfa została zatwierdzona? Powód - wzrost ceny zakupu wody
 • Kiedy należy złożyć wniosek o skrócenie czasu obowiązywania taryf, jeżeli obowiązuje 2 rok obowiązywania taryf?
 • Zmiana jakich kosztów uzasadnia skrócenie taryfy?
 • Jakie wskaźniki makroekonomiczne należy zastosować do oszacowania niezbędnych przychodów dla przyszłych okresów obowiązywania taryf?
 • Czy wzrost kosztów energii o 95% w stosunku do ostatniego roku stanowi uzasadnienie do skrócenia taryfy?
 • Czy JST powinna podać we wniosku wartość amortyzacji?
 • Czy powinna być wyodrębniona grupa dla gminy jako podmiotu pobierającego wodę na cele ppoż.? W jaki sposób ją kalkulować?
 • Czy w przypadku skrócenia taryfy nie powinno wskazać się tylko okresu dotyczącego roku 2022, a nie średniej?
 • Przykłady z postępowań przed wodami polskimi w sprawach skrócenia taryfy
 • Omówienie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy oraz zasady ustalania niezbędnych przychodów w uzasadnieniu wniosku
 • Jakie są zasady postępowania w trakcie procedury zmiany taryf oraz dotychczasowe doświadczenia z postępowań przed wodami polskimi?
 • Odmowa zatwierdzenia lub skrócenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez organ regulacyjny
 • Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego w sprawie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia taryf
 • Jakie dane należy przyjąć do ustalenia taryf w przypadku utworzenia zakładu komunalnego, jeżeli dotychczas gospodarką wodno-kanalizacyjną zajmowała się gmina?
 • W jaki sposób uzasadnić wprowadzenie opłaty abonamentowej, jeżeli dotychczasowa taryfa jej nie zawiera?
 • Jaki okres obrachunkowy przyjąć, jeżeli mamy już trzyletnią taryfę i chcemy ją skrócić?
 • Czy Wody Polskie mają podstawę do zobowiązania gminy, że dopłaci ona do stawki wody pod rygorem niezatwierdzenia nowych taryf?
 • Co w przypadku, gdy wniosek z 2021 r. nie został jeszcze zatwierdzony, a planowane koszty skoczyły mocno w górę do lat obrachunkowych?
 • Czy musi być strata za rok bieżący, żeby wnioskować o skrócenie, jeżeli koszty energii wzrosną w przyszłym roku?
 • W jakiej sytuacji ekonomicznej zakładu komunalnego składamy wniosek o skrócenie taryfy?
 • Na jakiej podstawie można wybrać korzystny okres obrachunkowy do nowej taryfy?
 • Czy we wniosku o skrócenie taryfy należy przedstawić zarówno tabele wskazane we wcześniejszym wniosku, jak i nowe tabele?
 • Jeżeli jest planowany wzrost kosztów wynagrodzeń od 2023r., to jak uzasadnić koszty w skracanej taryfie? Czy wystarczy wpisać, że do planu finansowego zakładu na 2023r. przyjęto wzrost wynagrodzeń o dany procent?
 • Czy koszty utrzymania cmentarza komunalnego można wliczyć w koszty zakładu komunalnego, który jest zobowiązany umową z urzędem gminy?
 • W jaki sposób zwiększyć w taryfie koszty o wskaźniki makroekonomiczne, zaplanowane na kolejne lata? Czy poszczególne koszty zwiększamy po prostu o dany procent wskaźnika?
 • Czy do kosztów taryfowych wliczamy podatek VAT niepodlegający odliczeniu?
 • Jakie przyjąć oprocentowanie pożyczek?
 • Które koszty można zwiększyć zgodnie ze wskaźnikiem?
 • Jeżeli nowa taryfa ma obowiązywać na przełomie roku 2023-2024, to jaki przyjąć średni wskaźnik makroekonomiczny z roku 2023 i 2024?
 • Jakie zastosować wskaźniki w przypadku wniosku, który nie został zatwierdzony w poprzednim roku?
 • Jeżeli tylko na 2023 r. mamy zagwarantowaną cenę maksymalną 785 zł za MWh, to jak zaplanować koszty energii na kolejne lata?
 • Czy przedsiębiorstwo samo występuje o ustalenie taryfy tymczasowej?
 • Czy ilość ścieków, odbieranych hurtowo od sąsiedniej gminy do naszej oczyszczalni ścieków, odliczamy od ogólnej ilości odebranych ścieków i w związku z tym nie wliczamy planowanych do taryfy?
 • Czy po zatwierdzeniu nowej taryfy jest obowiązek złożenia nowego regulaminu dostarczania oraz odprowadzania wody i ścieków do organu regulacyjnego?

4. Jakie uprawnienia mają Wody Polskie do ingerowania w działalność spółek wodno-kanalizacyjnych? Co podlega ocenie Wód Polskich?

 • Jaka jest linia orzecznicza Wód Polskich? Czy w każdym przypadku przychyla się do wniosków, czy odmawia skrócenia okresu obowiązywania taryfy i z jakiej przyczyny odmawia? Jaką należy gromadzić dokumentację?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe, jak wygląda postępowanie w tej sprawie? Kto jest stroną takiego postępowania?
 • Jak skonstruować odwołanie od decyzji wydanej przez Wody Polskie?
 • Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf dla wody i ścieków?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Uzupełnianie bądź poprawianie wniosku po wstępnej weryfikacji Wód Polskich
 • Przykłady decyzji organu regulacyjnego oraz odwołanie od decyzji Wód Polskich
 • Jakie dokumenty do rozliczeń będzie trzeba przygotować w razie kontroli?
 • Wezwania od Wód Polskich w celu przekazania informacji.
 • Orzecznictwo w sprawie taryf
 • Doświadczenia wybranych przedsiębiorstw na przykładach
 • Czy opiniowanie planów może być poprzedzone wezwaniem do wyjaśnień?
 • Jeżeli mamy zatwierdzony plan rozwoju na lata 2022 -2024, ale chcielibyśmy go zaktualizować, to aktualizacja powinna być opiniowana?
 • Czy potrzebny jest plan rozwoju i modernizacji sieci w sytuacji, gdy chcemy włączyć do taryf koszty planowanej budowy sieci kanalizacyjnej?

Prowadzący

Kinga Trzaska –praktyk; od 2010 r. na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się kompleksowo prowadzeniem spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). Ukończyła Politechnikę Białostocką jako inżynier ochrony środowiska, o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych oraz magisterium z administracji w specjalności samorząd terytorialny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Absolwentka wielu kursów m.in. „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne w JST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzanie Ochroną Środowiska na Uczelni Jańskiego w Łomży. Na swoim stanowisku zajmuje się też m.in. ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
27 października 2023
od 499.00
29 grudnia 2023

Podobne szkolenia