Wideoszkolenie: Procedura zmiany taryf za wodę i ścieki

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Procedura zmiany taryf za wodę i ścieki - Konstruowanie wniosku taryfowego i terminy składania wniosku o zatwierdzenie i o skrócenie taryf na przykładach. Zmiany wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – uzyskanie opinii organu regulacyjnego

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób w gminach zajmujących się sprawami związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, fakturowaniem opłat za wodę, wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, wydziałów ochrony środowiska, wydziałów gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związków międzygminnych, głównych księgowych, a także zarządców sieci, konserwatorów oraz osób bazujących na prawie wodnym

Kolejny wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie 2024/2026!
Podczas szkolenia poznają Państwo przebieg postępowania taryfowego, z czego składa się wniosek taryfowy, jak zmienić zatwierdzone taryfy i co podlega ocenie Wód Polskich. Dowiedzą się Państwo, na co zwrócić uwagę, przygotowując dokumenty i jak uzasadnić zmiany w opłatach. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Odmowa zatwierdzenia lub skrócenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez organ regulacyjny
 • PRZYKŁAD: kiedy należy złożyć wniosek o skrócenie czasu obowiązywania taryf, jeżeli obowiązuje drugi rok obowiązywania taryf?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić? Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe? Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Jak szybko wykryć awarię na sieci i uniknąć strat? Kary za nielegalny pobór wody
 • Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek usuwania awarii na przyłączach przed wodomierzem?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wzór wniosku urządzania kalkulacji - omówienie krok po kroku, jak taki wniosek przygotować, jak sporządzić kalkulację
 • projekt REGULAMINU dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • projekt UCHWAŁY w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
 • projekt UCHWAŁYw sprawie projektu regulaminu
 • projekt UCHWAŁY ws. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 • protokół odczytu wodomierzy
 • protokół usunięcia awarii
 • protokół z przeglądu urządzeń wodociągowych
 • protokół zamontowania, wymiany wodomierza
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • wniosek rozwiązanie umowy
 • wniosek zawarcie umowy
 • umowa o zwolnienie z długu (odsetki)
 • wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy
 • informacja o ilości wody pobranej na cele p.poż w .... r.
 • informacja o zamiarze odcięcia dostaw wody
 • procedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej

Szczegółowy program szkolenia:

Kolejny wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie 2024/2026!

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • W jakim czasie przed upływem obowiązywania taryfy należy złożyć wniosek o zatwierdzenie taryfy?
 • Kiedy możliwe i zasadne jest złożenie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy?
 • Jeżeli będziemy składać wniosek w maju, to czy możemy przyjąć do kalkulacji koszty za rok 2021, 2022 i 2023?
 • Do kiedy jest ostateczny termin na złożenie wniosku jeżeli taryfa kończy się w czerwcu?
 • Czy wliczamy w koszty modernizację oczyszczalni ścieków jeżeli płatnikiem inwestycji była gmina i nowa infrastruktura nie jest środkiem trwałym przedsiębiorstwa?
 • Czy skrócenie taryfy oznacza, że nowa taryfa będzie obowiązywać przez następne 3 lata, czy zmienia się okres obowiązywania dotychczasowej taryfy?
 • Jakie okresy obrachunkowe wziąć pod uwagę, jeżeli taryfę mamy do 07.10.2024 r.?
 • Czy gmina w ciągu pierwszych 18 miesięcy musi złożyć kolejny wniosek na 36 miesięcy?
 • Jeżeli gmina przekaże zadanie „usługę odprowadzania ścieków” jednostce budżetowej, to kiedy należy wystąpić z wnioskiem o ustalenie taryfy na odprowadzanie ścieków?
 • Jak wprowadzić koszty ponoszone przez gminę na budowę nowej infrastruktury?
 • Czy w związku z przekazaniem przez gminę sieci wodociągowej i hydroforni w trwały zarząd jednostce gminnej oraz ponoszenia z tego tytułu opłaty rocznej można do kalkulacji kosztów nie brać amortyzacji środków trwałych?
 • Jeżeli gmina nie jest typowym przedsiębiorstwem wodociągowym, to czy może mieć marżę z zysku?
 • Czy jednostka budżetowa musi w kalkulacji niezbędnych przychodów ująć koszty amortyzacji i czy powinna mieć zawarte porozumienie z gminą, że środki finansowe uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone na modernizację lub odtworzenie tych środków trwałych?
 • Czy można częściowo wyłączyć amortyzację?
 • Czy można doliczyć poniesione koszty własne na rozbudowę sieci, jeżeli nie był uchwalony wieloletni plan rozwoju i modernizacji i nie będzie go w okresie nowej taryfy?
 • Czy do wniosku o zatwierdzenie taryfy za wodę trzeba załączyć regulamin dostarczania wody?
 • Czy bilansowanie przedstawiamy w skali 3 lat, czy tylko za rok poprzedzający?
 • Czy hurtowy zrzut ścieków na oczyszczalnię i wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym powinien być przyjęty w formie taryfowej?
 • Jaka działalność nie wymaga zatwierdzania cen i stawek na podstawie wniosku taryfowego?
 • Osiedle bloków mieszkalnych odprowadza ścieki kanalizacją do zbiornika bezodpływowego, z którego wozem asenizacyjnym przewożone są do oczyszczalni ścieków. Czy stanowi to zbiorowe odprowadzanie ścieków?
 • Co, jeżeli cała miejscowość jest skanalizowana, ale kończy się zbiornikiem bezodpływowym? Warunki techniczne są wydane na podłączenie do sieci kanalizacyjnej, a nie do szamba.
 • Kiedy należy wystąpić z wnioskiem na taryfę za ścieki jeśli gmina chce przekazać jednostce nowo wybudowaną sieć kanalizacyjną?
 • Jak powinna być rozliczana woda na cele przeciwpożarowe?
 • Na co teraz organ zwraca uwagę i dodatkowo wymaga podczas procedowania wniosku?

Kiedy powinniśmy złożyć nowy wniosek o zatwierdzenie taryfy:

 • Jak obliczyć termin składania kolejnego wniosku taryfowego i jakie miesiące należy ująć?
 • Kto i kiedy powinien złożyć wniosek taryfowy?
 • Z czego składa się wniosek taryfowy?
 • Jakie i w jaki sposób gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Na jakiej podstawie można wybrać korzystny okres obrachunkowy do nowej taryfy np. pierwszy okres obrachunkowy?
 • Jak pisać uzasadnienia do wniosku? Omówienie krok po kroku
 • Jak przebiegają procedury zatwierdzenia taryf?
 • Jak wygląda procedura zmiany taryf przed upływem trzech lat?
 • Kiedy zatwierdzone taryfy wchodzą w życie?
 • Czy i jak można zmienić zatwierdzone taryfy?
 • Jak duża musiałby być strata, aby zmienić taryfę?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić? Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe? Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Jakie zasady wprowadza rozporządzenie „taryfowe”
 • Wniosek o skrócenie taryf i kolejny wniosek taryfowy
 • Wniosek po zakończeniu okresu przejściowego
 • Jaką największą różnicę stawek można zastosować pomiędzy odbiorcami (gospodarstwa domowe), a zakładem przemysłowym?
 • Pięć domów z sąsiedniej gminy jest podłączonych do naszego wodociągu. Czy musimy zrobić taryfę dla sąsiedniej gminy?
 • Jak prawidłowo wypełnić tabele załączane do wniosku taryfowego? Od której tabelki rozpoczynać wyliczenia?
 • Jakie są konsekwencje za złożenia wniosku po terminie?
 • Kiedy można złożyć nowy wniosek w trakcie trwania taryfy np. w połowie drugiego roku?
 • Czy przedłuża się termin zatwierdzenia taryf jeżeli organ wzywa do przedłożenia informacji i dodatkowych dokumentów, ale nie są to braki formalne?
 • Czy musimy skorygować całą fakturę, czy wystawić nową jeśli zmieniły się ceny w trakcie okresu rozliczeniowego?
 • Sporządzanie kalkulacji z uwzględnieniem zasady ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen
 • Proces weryfikacji taryf w odniesieniu do opłat za usługi wodne
 • Dopłaty do taryf dla poszczególnych lub wszystkich grup taryfowych
 • Jeśli gmina, która występuje jako przedsiębiorstwo, chce wprowadzić dopłatę do ścieków zgodnie z art. 24 ust. 6 i składa wniosek taryfowy, to uchwała taka musi być podjęta przez radę gminy przed złożeniem wniosku?
 • Czy taryfy mogą wejść w życie z mocy prawa?
 • Kiedy wchodzi taryfa tymczasowa?
 • Czy przedłuża się termin zatwierdzenia taryf jeżeli organ wzywa do przedłożenia informacji i dodatkowych dokumentów, ale nie są to braki formalne?
 • Jak uzasadnić, przeznaczenie odpisów amortyzacyjnych w planowanej taryfie?
 • Jak dostosować uchwały w sprawie dopłaty dla mieszkańców?
 • Czy w przypadku gminy wystarczy Wieloletni Plan Inwestycyjny? Czy musi być dołączony plan rozwoju i modernizacji sieci?
 • Czy plan inwestycyjny ustalamy tylko dla samego zakładu budżetowego, czy dla całej gminy?
 • Kto opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu?
 • Jeżeli planujemy założenie instalacji fotowoltaicznej na dotychczasowych ujęciach wody, to czy musimy przygotować wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych?
 • Gdzie we wniosku taryfowym wpisujemy informację o planie inwestycyjnym?

Jakie zapisy zastosować w treści projektu taryfy i uzasadnienia, aby nie były kwestionowane przez organ regulacyjny?

 • Jakie koszty należy ujmować w taryfie?
 • Jakich kosztów nie wolno ujmować w kalkulacji a jakie koszty uwzględniać?
 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Jakie koszty można uwzględnić a jakie wyłączyć?
 • Jak przedstawić podział kosztów w księgowości?
 • Czy trzeba mieć obowiązkowo wydzielone różne grupy taryfowe na terenie gminy?
 • Czy budynki użyteczności publicznej należące do gminy muszą mieć wydzieloną grupę taryfową?
 • Czy mieszkańcom można ustalić opłatę abonamentową i do tego koszty poniesione za ilość wody?
 • Na jakich współczynnikach można się oprzeć, aby zróżnicować stawki?
 • Jeżeli do tej pory wszyscy nie byli wyposażeni w wodomierze, ale wiemy, że od nowego roku będą, to czy należą do grupy 1 czy 2?
 • w opłatach za wodę a co należy wyłączyć?
 • Czy zawarcie umowy dotyczy tylko samej dostawy wody?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego?
 • Na jaki przepis można się powołać, aby gmina podawała zużycie wody przez straż?
 • Czy przeglądy hydrantów ich wymiany mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Czy koszty oczyszczania ścieków z punktu zlewnego należy ujmować we wniosku taryfowym?
 • Czy koszty zużycia wody na obiektach własnych np. oczyszczalnia wiejska, wykazane notą wewnętrzną mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Czy w taryfach można lub trzeba uwzględniać dodatkowe opłaty dla dostawców za przekroczenia parametrów w ściekach?
 • Jak wyliczyć cenę wskaźnikową?
 • Jeżeli taryfa była niedoszacowana, to czy cena wskaźnikowa będzie inna?
 • Jaki może być najniższy i najwyższy abonament?
 • Jak zaplanować koszty eksploatacji i utrzymania?
 • Jaki wskaźnik dla poszczególnych kosztów?
 • Jak obliczyć gotowość do świadczenia usług?
 • Czy gminę można obciążyć abonamentem?
 • Czy w nocie można obciążyć abonamentem za cały rok?
 • Czy musimy przygotować opłatę abonamentową?
 • Czy trzeba pisać uzasadnienie, jeżeli nie zmieniamy struktury taryfy?
 • Czy 3 lata obrachunkowe mają być zgodne z danymi z 36 miesięcy, które bierzemy pod uwagę do obliczeń?

Co podlega kontroli Wód Polskich? Doświadczenia wybranych przedsiębiorstw na przykładach

 • Jaka jest linia orzecznicza Wód Polskich? Czy w każdym przypadku przychyla się do wniosków, czy odmawia zatwierdzenia lub skrócenia okresu obowiązywania taryfy i z jakiej przyczyny odmawia? Jaką należy gromadzić dokumentację?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe, jak wygląda postępowanie w tej sprawie? Kto jest stroną takiego postępowania?
 • Jakie uprawnienia ma organ regulacyjny do ingerowania w działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych?
 • Jak skonstruować odwołanie od decyzji wydanej przez Wody Polskie?
 • Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf dla wody i ścieków?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Uzupełnianie bądź poprawianie wniosku po wstępnej weryfikacji Wód Polskich
 • Przykłady decyzji organu regulacyjnego oraz odwołanie od decyzji Wód Polskich
 • Jakie dokumenty do rozliczeń będzie trzeba przygotować w razie kontroli?
 • Wezwania od Wód Polskich w celu przekazania informacji
 • Czy opiniowanie planów może być poprzedzone wezwaniem do wyjaśnień?
 • Jeżeli mamy zatwierdzony plan rozwoju na lata 2022 -2024, ale chcielibyśmy go zaktualizować, to aktualizacja powinna być opiniowana?
 • Czy potrzebny jest plan rozwoju i modernizacji sieci w sytuacji, gdy chcemy włączyć do taryf koszty planowanej budowy sieci kanalizacyjnej?

Prowadzący

Kinga Trzaska –praktyk; od 2010 r. na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się kompleksowo prowadzeniem spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). Ukończyła Politechnikę Białostocką jako inżynier ochrony środowiska, o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych oraz magisterium z administracji w specjalności samorząd terytorialny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Absolwentka wielu kursów m.in. „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne w JST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzanie Ochroną Środowiska na Uczelni Jańskiego w Łomży. Na swoim stanowisku zajmuje się też m.in. ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
19 lipca 2024
od 599.00
25 października 2024

Podobne szkolenia