Wideoszkolenie: Procedura zmiany taryf za wodę

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Problematyka taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz procedura skrócenia taryf - kampania taryfowa. Jak opracować wnioski o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki? Jakie są warunki przyjęcia wniosku taryfowego? Jakie zapisy mogą być kwestionowane przez organy kontrolne? Jak wyliczyć koszty do opłaty abonamentowej?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób w gminach zajmujących się sprawami związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, fakturowaniem opłat za wodę, wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, wydziałów ochrony środowiska, wydziałów gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związków międzygminnych, głównych księgowych, a także zarządców sieci, konserwatorów oraz osób bazujących na prawie wodnym

Gotowa procedura zmiany taryfy za wodę i ścieki
Podczas szkolenia przedstawimy przebieg postępowania taryfowego, z czego składa się wniosek taryfowy, jak zmienić zatwierdzone taryfy i co podlega ocenie Wód Polskich. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę, przygotowując dokumenty i jak uzasadnić zmiany w opłatach. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Odmowa zatwierdzenia lub skrócenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez organ regulacyjny
 • PRZYKŁAD: kiedy należy złożyć wniosek o skrócenie czasu obowiązywania taryf, jeżeli obowiązuje drugi rok obowiązywania taryf?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić? Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe? Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Jak szybko wykryć awarię na sieci i uniknąć strat? Kary za nielegalny pobór wody
 • Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek usuwania awarii na przyłączach przed wodomierzem?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wzór wniosku urządzania kalkulacji - omówienie krok po kroku, jak taki wniosek przygotować, jak sporządzić kalkulację
 • projekt REGULAMINU dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • projekt UCHWAŁY w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
 • projekt UCHWAŁYw sprawie projektu regulaminu
 • projekt UCHWAŁY ws. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 • protokół odczytu wodomierzy
 • protokół usunięcia awarii
 • protokół z przeglądu urządzeń wodociągowych
 • protokół zamontowania, wymiany wodomierza
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • wniosek rozwiązanie umowy
 • wniosek zawarcie umowy
 • umowa o zwolnienie z długu (odsetki)
 • wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy
 • informacja o ilości wody pobranej na cele p.poż w .... r.
 • informacja o zamiarze odcięcia dostaw wody
 • procedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Jakie dane należy przyjąć do ustalenia taryf w przypadku utworzenia zakładu komunalnego, jeżeli dotychczas gospodarką wodno-kanalizacyjną zajmowała się gmina?
 • W jaki sposób uzasadnić wprowadzenie opłaty abonamentowej, jeżeli dotychczasowa taryfa jej nie zawiera?
 • Jaki okres obrachunkowy przyjąć, jeżeli mamy już trzyletnią taryfę i chcemy ją skrócić?
 • Czy Wody Polskie mają podstawę do zobowiązania gminy, że dopłaci ona do stawki wody pod rygorem niezatwierdzenia nowych taryf?
 • Co w przypadku, gdy wniosek z 2021 r. nie został jeszcze zatwierdzony, a planowane koszty skoczyły mocno w górę do lat obrachunkowych?
 • Czy musi być strata za rok bieżący, żeby wnioskować o skrócenie, jeżeli koszty energii wzrosną w przyszłym roku?
 • W jakiej sytuacji ekonomicznej zakładu komunalnego składamy wniosek o skrócenie taryfy?
 • Na jakiej podstawie można wybrać korzystny okres obrachunkowy do nowej taryfy?
 • Czy we wniosku o skrócenie taryfy należy przedstawić zarówno tabele wskazane we wcześniejszym wniosku, jak i nowe tabele?
 • Jeżeli jest planowany wzrost kosztów wynagrodzeń od 2023r., to jak uzasadnić koszty w skracanej taryfie? Czy wystarczy wpisać, że do planu finansowego zakładu na 2023r. przyjęto wzrost wynagrodzeń o dany procent?
 • Czy koszty utrzymania cmentarza komunalnego można wliczyć w koszty zakładu komunalnego, który jest zobowiązany umową z urzędem gminy?
 • W jaki sposób zwiększyć w taryfie koszty o wskaźniki makroekonomiczne, zaplanowane na kolejne lata? Czy poszczególne koszty zwiększamy po prostu o dany procent wskaźnika?
 • Czy do kosztów taryfowych wliczamy podatek VAT niepodlegający odliczeniu?
 • Jakie przyjąć oprocentowanie pożyczek?
 • Które koszty można zwiększyć zgodnie ze wskaźnikiem?
 • Jeżeli nowa taryfa ma obowiązywać na przełomie roku 2023-2024, to jaki przyjąć średni wskaźnik makroekonomiczny z roku 2023 i 2024?
 • Jakie zastosować wskaźniki w przypadku wniosku, który nie został zatwierdzony w poprzednim roku?
 • Jeżeli tylko na 2023 r. mamy zagwarantowaną cenę maksymalną 785 zł za MWh, to jak zaplanować koszty energii na kolejne lata?
 • Czy przedsiębiorstwo samo występuje o ustalenie taryfy tymczasowej?
 • Czy ilość ścieków, odbieranych hurtowo od sąsiedniej gminy do naszej oczyszczalni ścieków, odliczamy od ogólnej ilości odebranych ścieków i w związku z tym nie wliczamy planowanych do taryfy?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić i w trakcie którego okresu obowiązywania taryfy można złożyć nowy wniosek?
 • Jak wygląda procedura zmiany taryf przed upływem trzech lat?
 • Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe?
 • Jakie warunki muszą być spełnione aby zmienić taryfę?
 • Wniosek po zakończeniu okresu pierwszych 18 miesięcy działalności w branży wod-kan
 • W jaki sposób uzasadnić wliczanie do kosztów tylko części amortyzacji?
 • [PRZYKŁAD]Jeżeli przedsiębiorstwo otrzymało decyzję odmowną, a głównym powodem był ogromy wzrost wysokości opłaty abonamentowej za wodę i wzrost ceny za ścieki to czy w tej sytuacji można przyjąć inny okres obrachunkowy składając nowy wniosek taryfowy?
 • Jak wygląda korygowanie faktury gdy zmniejszamy ilość metrów? Czy zmieniamy terminy płatności, czy zostaje stary termin? Czy skorygować całą fakturę, czy wystawić nową?
 • Jaka jest podstawa prawna, aby obciążyć gminę za zakup hydrantów i ich utrzymanie?
 • Jeśli kupujemy hurtowo wodę lub ścieki, to wliczamy je do naszej taryfy?
 • Co wpisujemy w tabelach alokacji kosztów?
 • Orzecznictwo w sprawie taryf
 • Doświadczenia wybranych przedsiębiorstw na przykładach
 • Czy opiniowanie planów może być poprzedzone wezwaniem do wyjaśnień?
 • Jeżeli mamy zatwierdzony plan rozwoju na lata 2022 -2024, ale chcielibyśmy go zaktualizować, to aktualizacja powinna być opiniowana?
 • Czy potrzebny jest plan rozwoju i modernizacji sieci w sytuacji, gdy chcemy włączyć do taryf koszty planowanej budowy sieci kanalizacyjnej?

1.Opracowanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki, oraz tryb postępowania od momentu złożenia wniosku do jego rozstrzygnięcia

 • Jakie są zasady postępowania w trakcie procedury zmiany taryf oraz dotychczasowe doświadczenia z postępowań przed Wodami Polskimi?
 • PRZYKŁAD: kiedy należy złożyć wniosek o skrócenie czasu obowiązywania taryf, jeżeli obowiązuje 2 rok obowiązywania taryf?
 • Przykłady z postępowań przed Wodami Polskimi w sprawach skrócenia taryfy
 • Zmiana jakich kosztów uzasadnia skrócenie taryfy?
 • Czy wzrost kosztów energii o 95% w stosunku do ostatniego roku stanowi uzasadnienie do skrócenia taryfy?
 • Omówienie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy oraz zasady ustalania niezbędnych przychodów w uzasadnieniu wniosku
 • Odmowa zatwierdzenia lub skrócenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez organ regulacyjny
 • Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego w sprawie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia taryf
 • Jakie dane należy przyjąć do ustalenia taryf w przypadku utworzenia zakładu komunalnego, jeżeli dotychczas gospodarką wodno-kanalizacyjną zajmowała się gmina?
 • W jaki sposób uzasadnić wprowadzenie opłaty abonamentowej, jeżeli dotychczasowa taryfa jej nie zawiera?
 • Jaki okres obrachunkowy przyjąć, jeżeli mamy już trzyletnią taryfę i chcemy ją skrócić?
 • Czy Wody Polskie mają podstawę do zobowiązania gminy, że dopłaci ona do stawki wody pod rygorem niezatwierdzenia nowych taryf?
 • Co w przypadku, gdy wniosek z 2021 r. nie został jeszcze zatwierdzony, a planowane koszty skoczyły mocno w górę do lat obrachunkowych?
 • Czy musi być strata za rok bieżący, żeby wnioskować o skrócenie, jeżeli koszty energii wzrosną w przyszłym roku?
 • W jakiej sytuacji ekonomicznej zakładu komunalnego składamy wniosek o skrócenie taryfy?
 • Na jakiej podstawie można wybrać korzystny okres obrachunkowy do nowej taryfy?
 • Czy we wniosku o skrócenie taryfy należy przedstawić zarówno tabele wskazane we wcześniejszym wniosku, jak i nowe tabele?
 • Jeżeli jest planowany wzrost kosztów wynagrodzeń od 2023r., to jak uzasadnić koszty w skracanej taryfie? Czy wystarczy wpisać, że do planu finansowego zakładu na 2023r. przyjęto wzrost wynagrodzeń o dany procent?
 • Czy koszty utrzymania cmentarza komunalnego można wliczyć w koszty zakładu komunalnego, który jest zobowiązany umową z urzędem gminy?
 • W jaki sposób zwiększyć w taryfie koszty o wskaźniki makroekonomiczne, zaplanowane na kolejne lata? Czy poszczególne koszty zwiększamy po prostu o dany procent wskaźnika?
 • Czy do kosztów taryfowych wliczamy podatek VAT niepodlegający odliczeniu?
 • Jakie przyjąć oprocentowanie pożyczek?
 • Które koszty można zwiększyć zgodnie ze wskaźnikiem?
 • Jeżeli nowa taryfa ma obowiązywać na przełomie roku 2023-2024, to jaki przyjąć średni wskaźnik makroekonomiczny z roku 2023 i 2024?
 • Jakie zastosować wskaźniki w przypadku wniosku, który nie został zatwierdzony w poprzednim roku?
 • Jeżeli tylko na 2023 r. mamy zagwarantowaną cenę maksymalną 785 zł za MWh, to jak zaplanować koszty energii na kolejne lata?
 • Czy przedsiębiorstwo samo występuje o ustalenie taryfy tymczasowej?
 • Czy ilość ścieków, odbieranych hurtowo od sąsiedniej gminy do naszej oczyszczalni ścieków, odliczamy od ogólnej ilości odebranych ścieków i w związku z tym nie wliczamy planowanych do taryfy?

2. Przyjęcie wniosku taryfowego - Jakie są warunki i terminy przyjęcia wniosku?

 • Kto i kiedy powinien złożyć wniosek taryfowy?
 • Z czego składa się wniosek taryfowy?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić i w trakcie którego okresu obowiązywania taryfy można złożyć nowy wniosek?
 • Jak wygląda procedura zmiany taryf przed upływem trzech lat?
 • Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe?
 • Jakie i w jaki sposób gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Jak pisać uzasadnienia do wniosku? Omówienie krok po kroku
 • Procedury zatwierdzenia taryf
 • Kiedy zatwierdzone taryfy wchodzą w życie?
 • Jakie warunki muszą być spełnione aby zmienić taryfę?
 • Wniosek po zakończeniu okresu pierwszych 18 miesięcy działalności w branży wod-kan
 • Czy i jak można zmienić zatwierdzone taryfy?
 • Jak duża musiałby być strata, aby zmienić taryfę?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić? Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe? Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Wniosek po zakończeniu okresu przejściowego
 • Jak obliczyć termin składania kolejnego wniosku taryfowego i jakie miesiące należy ująć?
 • Czy taryfy mogą wejść w życie z mocy prawa?
 • Co to jest taryfa tymczasowa?
 • Jakie są konsekwencje za złożenie oświadczenia do opłaty zmiennej po terminie?
 • Czy można złożyć nowy wniosek w trakcie trwania taryfy np. w połowie drugiego roku?
 • Jak wygląda procedura zmiany taryf przed upływem trzech lat?
 • Jak wygląda korygowanie faktury, gdy zmniejszamy liczbę metrów? Czy zmieniamy terminy płatności, czy zostaje stary termin? Czy skorygować całą fakturę, czy wystawić nową?
 • Sporządzanie kalkulacji z uwzględnieniem zasady ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen
 • Proces weryfikacji taryf w odniesieniu do opłat za usługi wodne
 • Dopłaty do taryf dla poszczególnych lub wszystkich grup taryfowych
 • Jeśli gmina, która występuje jako przedsiębiorstwo, chce wprowadzić dopłatę do ścieków zgodnie z art. 24 ust. 6 i składa wniosek taryfowy, to uchwała taka musi być podjęta przez radę gminy przed złożeniem wniosku?
 • Jak prawidłowo wypełnić tabele załączane do wniosku taryfowego? Od której tabelki rozpoczynać wyliczenia?
 • W jaki sposób uzasadnić wliczanie do kosztów tylko części amortyzacji?
 • Jak uzasadnić, na co będą przeznaczone odpisy amortyzacyjne przewidziane w planowanej taryfie?
 • Jeśli Wody Polskie zatwierdzą taryfę w późniejszym terminie niż do okresu obowiązywania obecnych taryf, to ten okres zostanie bez dopłaty dla mieszkańców?
 • Na jakiej podstawie można wybrać korzystny okres obrachunkowy do nowej taryfy np. pierwszy okres obrachunkowy?
 • [PRZYKŁAD] Jednostka otrzymała w decyzji wskazanie o uaktualnieniu okresu obrachunkowego. Jaki okres może lub musi przyjąć? Czy jest jakiś sposób, aby okres obejmował pełne lata?
 • [PRZYKŁAD]Jeżeli przedsiębiorstwo otrzymało decyzję odmowną, a głównym powodem był ogromy wzrost wysokości opłaty abonamentowej za wodę i wzrost ceny za ścieki to czy w tej sytuacji można przyjąć inny okres obrachunkowy składając nowy wniosek taryfowy?
 • [PRZYKŁAD] Jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek o taryfy, który zawierał dane z okresu od 01.05.2018 r do 30.04.2021 r. Wniosek był złożony w terminie. Po uzupełnieniach danych otrzymali decyzję odmowną. Głównym powodem był ogromny wzrost % opłaty abonamentowej za wodę i wzrost ceny za ścieki (ok. 80%) JST musi na nowo złożyć wniosek do 24.12.2021 r. Czy w tej sytuacji można przyjąć inny okres obrachunkowy?
 • [PRZYKŁAD] Jednostka ma zatwierdzona taryfę od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r na 18-mcy. Czy przy następnej taryfie należy wsiąść okres obrachunkowy za 2021 rok?
 • Czy w przypadku gminy wystarczy Wieloletni Plan Inwestycyjny? Czy musi być dołączony plan rozwoju i modernizacji sieci?
 • Czy do kalkulacji kosztów można wziąć amortyzację środków trwałych zakupionych przez jednostkę? Są to urządzenia pow. 10 tys. Jednostka posiada plan amortyzacji, ale nie posiada wieloletniego planu rozwoju
 • Czy przedłuża się termin zatwierdzenia taryf, jeżeli organ wzywa do przedłożenia informacji i dodatkowych dokumentów, ale nie są to braki formalne?
 • Jak wygląda korygowanie faktury gdy zmniejszamy ilość metrów? Czy zmieniamy terminy płatności, czy zostaje stary termin? Czy skorygować całą fakturę, czy wystawić nową?


3.Rodzaje i struktura taryfy oraz kalkulacja cen za wodę i ścieki oraz opłat abonamentowych

 • Jak prowadzić kalkulacje opłaty abonamentowej? Jakich kosztów nie wolno ujmować?
 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Omówienie kalkulacji kosztów
 • Czy można skalkulować koszty nie z trzech lat tylko z ostatniego najbardziej realnego okresu? Jak to argumentować?
 • Jak wyliczamy, gdy np. mamy 4 grupy odbiorców, woda z wodomierza, gospodarstwa domowe, woda ryczałt, przedsiębiorstwa i użyteczność publiczna. Jak podzielić koszty w księgowości?
 • Jak wyliczyć koszty do opłaty abonamentowej, aby ją wprowadzić?
 • Jakie składniki powinny wchodzić w opłaty stałe? Jak się powinno kalkulować opłaty stałe?
 • Jakie koszty uwzględniać na przyszłość w opłatach za wodę np.: za modernizację sieci?
 • Czy zawarcie umowy dotyczy tylko samej dostawy wody?
 • Jak pisać sprawozdania kwartalne i półroczne?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego?
 • Jaka jest podstawa prawna, aby obciążyć gminę za zakup hydrantów i ich utrzymanie?
 • Na jaki przepis można się powołać, aby gmina podawała zużycie wody przez straż?
 • Czy przeglądy hydrantów ich wymiany mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Czy koszty oczyszczania ścieków z punktu zlewnego należy ujmować we wniosku taryfowym?
 • Czy trzeba mieć wydzieloną grupę taryfową jeśli na terenie gminy są sklepy, szkoły i restauracje?
 • Czy budynki użyteczności publicznej należące do gminy muszą mieć wydzieloną grupę taryfową, czy można ich podciągnąć jak gospodarstwa domowe?
 • Czy koszty zużycia wody na obiektach własnych np. oczyszczalnia wiejska, wykazane notą wewnętrzną mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Czy w taryfach można lub trzeba uwzględniać dodatkowe opłaty dla dostawców za przekroczenia parametrów w ściekach?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie ? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego? Czy przeglądy hydrantów ich wymiany mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Czy koszty oczyszczania ścieków z punktu zlewnego należy ujmować we wniosku taryfowym?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego? A co z wodą użytą na próby instalacji przeciwpożarowej?
 • Czy przeglądy hydrantów i ich wymiany mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Jeśli kupujemy hurtowo wodę lub ścieki, to wliczamy je do naszej taryfy?
 • Co wpisujemy w tabelach alokacji kosztów?


4. Jakie uprawnienia mają Wody Polskie do ingerowania w działalność spółek wodno-kanalizacyjnych? Co podlega ocenie Wód Polskich?

 • Jaka jest linia orzecznictwa Wód Polskich? Czy w każdym przypadku przychyla się do wniosków, czy odmawia skrócenia okresu obowiązywania taryfy i z jakiej przyczyny odmawia? Jaką należy gromadzić dokumentację?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe, jak wygląda postępowanie w tej sprawie? Kto jest stroną takiego postępowania?
 • Jak skonstruować odwołanie od decyzji wydanej przez Wody Polskie?
 • Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf dla wody i ścieków?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Uzupełnianie bądź poprawianie wniosku po wstępnej weryfikacji Wód Polskich
 • Przykłady decyzji organu regulacyjnego oraz odwołanie od decyzji Wód Polskich
 • Jakie dokumenty do rozliczeń będzie trzeba przygotować w razie kontroli?
 • Wezwania od Wód Polskich w celu przekazania informacji
 • Orzecznictwo w sprawie taryf
 • Doświadczenia wybranych przedsiębiorstw na przykładach
 • Czy opiniowanie planów może być poprzedzone wezwaniem do wyjaśnień?
 • Jeżeli mamy zatwierdzony plan rozwoju na lata 2022 -2024, ale chcielibyśmy go zaktualizować, to aktualizacja powinna być opiniowana?
 • Czy potrzebny jest plan rozwoju i modernizacji sieci w sytuacji, gdy chcemy włączyć do taryf koszty planowanej budowy sieci kanalizacyjnej?

Prowadzący

Kinga Trzaska –praktyk; od 2010 r. na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się kompleksowo prowadzeniem spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). Ukończyła Politechnikę Białostocką jako inżynier ochrony środowiska, o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych oraz magisterium z administracji w specjalności samorząd terytorialny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Absolwentka wielu kursów m.in. „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne w JST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzanie Ochroną Środowiska na Uczelni Jańskiego w Łomży. Na swoim stanowisku zajmuje się też m.in. ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
05 maja 2023
od 499.00
07 lipca 2023
od 499.00
01 września 2023
od 499.00
27 października 2023
od 499.00
29 grudnia 2023

Podobne szkolenia