Wideoszkolenie: Stypendia socjalne

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Co w sytuacji, gdy osoba ma przyznane stypendium, ale nie przynosi żadnych paragonów ani faktur? Co należy zrobić jeżeli dziecko w wieku 18 lat nadal się uczy, ale spodziewa się swojego dziecka, to czy matka może złożyć wniosek o stypendium na osiemnastolatkę? Czy jeżeli stroną postępowania jest niepełnoletni uczeń, za którego rodzic składa wniosek, to decyzja jest na ucznia, czy na rodzica? Czy słuchaczowi szkoły policealnej należy się stypendium?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników UM/UG i OPS zajmujących się rozpatrywaniem decyzji w sprawie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych

Czy na każde dziecko składa się oddzielny wniosek?
Podczas szkolenia uzyskają Państwo informacje jakie przepisy stosować przy obliczaniu stypendium socjalnego, co należy wliczyć do dochodu a co jest wydatkiem, kiedy należy wybrać uchylenie stypendium, a kiedy zawieszenie. Uzyskają Państwo wzory m.in. takich pism jak wzory o wszczęciu postępowania, wezwania do uzupełnienia wniosku oraz wzory decyzji w sprawie przyznawania lub zawieszenia stypendium, które zostaną szczegółowo omówione na przykładach z Państwa codziennej pracy. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak rozumieć wielodzietność? Jeżeli matka ma na utrzymaniu 3 dzieci, a składa wniosek tylko na dwoje z nich, to czy jest to wielodzietność?
 • Mąż klientki rozpoczął pracę 20 sierpnia 2023 r. Pani do wniosku dołączyła zaświadczenie o wynagrodzeniu wypłaconym w sierpniu, czyli za kilka dni. Czy we wrześniu powinna przynieść drugie zaświadczenie za pełny przepracowany miesiąc i wtedy przeliczyć jej dochód?
 • Czy przy wypłacie wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego przy stypendium wracamy do momentu przyznania świadczenia przez SKO i cofamy prawo do stypendium?
 • Czy na dzieci z Ukrainy rodzice mogą ubiegać się o stypendium czy zasiłki?
 • W jaki sposób wydać decyzję uczniom z Ukrainy? Czy wzór decyzji jest taki sam jak w przypadku polskich uczniów?
 • Kiedy student może ubiegać się o niewykazywanie dochodów członków rodziny?
 • Jeżeli stypendium wypłacamy na podstawie faktury, a ktoś dostarczył faktury na niższą kwotę niż w decyzji, to czy powinniśmy wypłacić w formie pieniężnej?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór pisma o wszczęciu postępowania administracyjnego na złożony wniosek o stypendium szkolne
 • Wzór wezwania do uzupełnienia braków we wniosku o stypendium szkolne
 • Wzór decyzji końcowej i częściowej
 • Wzór decyzji do zawieszenia prawa do stypendium
 • Wzór decyzji - wstrzymanie prawa do stypendium
 • Wzór decyzji - cofnięcie prawa do stypendium
 • Wzór postanowienia o odmowie rozliczenia faktur
 • Wzór upoważnienia dla pełnomocnika (np. rodzica) do występowania w toczącym się postępowaniu administracyjnym w imieniu pełnoletniego ucznia
 • Wzór decyzji - decyzja przyznająca stypendium I transza – wrzesień – grudzień
 • Wzór decyzji - decyzja przyznająca stypendium II transza – styczeń – czerwiec

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy w regulaminie może pojawić się zapis, że w przypadku braku pokrycia kwoty przyznanego stypendium w danym roku szkolnym, stypendium w przyszłym roku już nie przysługuje? Co w sytuacji, gdy osoba ma przyznane stypendium, ale nie przynosi żadnych paragonów ani faktur?
 • Jeżeli dziecko w wieku 18 lat nadal się uczy, ale spodziewa się swojego dziecka, to czy matka może złożyć wniosek o stypendium na osiemnastolatkę?
 • Czy prawidłowe jest złożenie wniosku i podpisanie go przez rodzica pełnoletniego już ucznia? Rodzic dołącza pełnomocnictwo.
 • Jak określić 2 miesiące przy chorobie nowotworowej rodzica?
 • Czy wniosek musi być złożony na formularzu? Czy może być napisany na zwykłej kartce?
 • Czy osoba wnioskująca powinna wpisać na wniosku, w jakiej kwocie chce otrzymać stypendium?
 • Czy do zasiłku szkolnego powinniśmy wymagać rachunków i faktur na jego pokrycie?
 • Jak rozumieć wielodzietność? Jeżeli matka ma na utrzymaniu 3 dzieci, a składa wniosek tylko na dwoje z nich, to czy jest to wielodzietność?
 • Czy rozwiedziona matka i zamieszkujące z nią dzieci stanowią niepełną rodzinę?
 • Jeżeli wniosek został przyjęty 1 września, to czy przed 1 października należy wysłać zawiadomienie?
 • Czy można oświadczać wszystkie osiągane dochody do stypendium?
 • Jeśli osoba pobiera zasiłek rodzinny z dodatkami, to czy należy przeliczyć dochód we wrześniu uwzględniając dodatki do zasiłku rodzinnego?
 • Mąż klientki rozpoczął pracę 20 sierpnia 2023 r. Pani do wniosku dołączyła zaświadczenie o wynagrodzeniu wypłaconym w sierpniu, czyli za kilka dni. Czy we wrześniu powinna przynieść drugie zaświadczenie za pełny przepracowany miesiąc i wtedy przeliczyć jej dochód?
 • Pani złożyła wniosek o stypendium na córki. Jedna z nich w lipcu i sierpniu pracowała. We wrześniu wróciła do szkoły, ale w tym samym miesiącu dostała wypłatę za sierpień.Czy przysługuje stypendium?
 • Czy przy wypłacie wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego przy stypendium wracamy do momentu przyznania świadczenia przez SKO i cofamy prawo do stypendium?
 • Czy zaoczne szkoły dla dorosłych uprawniają do stypendium szkolnego?

1. Kto może korzystać z pomocy w formie stypendium?

 • Jaki procent dotacji na pomoc materialną dla uczniów można przeznaczyć na zasiłki szkolne?
 • Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby ubiegać się do stypendium?
 • Czy pełnoletni uczeń, który w styczniu opuścił dom dziecka, może złożyć wniosek o stypendium, pomimo upływu terminu składania wniosku?
 • Czy słuchaczowi szkoły policealnej należy się stypendium?
 • Czy na wniosku musi być zaznaczona opcja, w jakiej formie ma być przyznane stypendium?
 • Jeżeli szkoły są na terenie gminy, to czy trzeba wymagać zaświadczeń, że dziecko uczęszcza do takiej szkoły? Czy z urzędu możemy sami to sprawdzić?
 • Jeśli wniosek złożył jeden z rodziców, to czy drugi może wyrazić zgodę na zmianę decyzji?
 • Czy na dzieci z Ukrainy rodzice mogą ubiegać się o stypendium czy zasiłki?
 • W jaki sposób wydać decyzję uczniom z Ukrainy? Czy wzór decyzji jest taki sam jak w przypadku polskich uczniów?
 • Czy można przyznać zasiłek szkolny dzieciom z Ukrainy?
 • Czy wybuch wojny na Ukrainie może być potraktowany jako zdarzenie losowe?
 • Czy może być jeden wniosek, a 3 oddzielne decyzje na każde dziecko?
 • Czy dzieciom z Ukrainy, które mieszkają w naszej gminie i chodzą tu do szkoły przysługuje stypendium i zasiłek szkolny?
 • Co zrobić w przypadku, gdy decyzja została wydana, a dowiadujemy się, że rodzina wróciła na Ukrainę i nie ma z nią kontaktu?
 • Pożar w domu trójki dzieci. Czy na każde dziecko przysługuje zasiłek szkolny?
 • Od marca przekroczenie kryterium dochodowego w rodzinie. Czy za styczeń i luty wypłacamy zasiłek?
 • Jak traktować osoby prowadzące gospodarstwo rolne?
 • Czy rolnicy powinni składać do wniosku zaświadczenie z gminy o liczbie ha przeliczeniowych?
 • Rolnicy pracujący we własnym gospodarstwie rzadko rejestrują się w PUP. Co w takiej sytuacji?
 • Jeżeli ktoś złożył wniosek we wrześniu 2022 i wiedział, że od września się nie załapie , ale od stycznia już tak, ma decyzję odmowną, to czy zasiłek przyznaje się na podstawie dochodów z sierpnia 2022, jeśli klient oświadcza, że się nic nie zmieniło? Czy raczej bierzemy dochody z grudnia bądź stycznia? Czy w tym przypadku wnioskujący ma wyrazić zgodę na zmianę decyzji i mamy wydać decyzję zmieniającą? Co zrobić po kolei? Czy wszcząć postępowanie z urzędu, uchylić decyzję odmowną, czy zmienić decyzję od stycznia?
 • Czy w sytuacji, gdy rodzic otrzymuje np. zasiłek macierzyński, którego termin wypłaty zakończył się w grudniu, a z zasiłkiem tym dochód przekraczał dochód uprawniający i wydaliśmy decyzję odmowną, to czy od stycznia powinniśmy przyznać stypendium?
 • PRZYKŁAD: w trakcie roku szkolnego, kiedy uczeń ma przyznane stypendium, członek rodziny podjął pracę np. w listopadzie i za listopad pierwsze wynagrodzenie otrzyma w grudniu. Informuje nas o podjęciu pracy w listopadzie. Za jaki miesiąc ma podać dochody i jeśli przekracza kryterium dochodowe, to od którego miesiąca stypendium się nie należy?
 • Co w sytuacji, gdy po opuszczeniu domu dziecka uczeń przebywa w internacie i składa wniosek do gminy, na terenie której znajduje się internat, ale we wniosku wskazał miejsce zamieszkania i zameldowania w miejscowości, gdzie znajduje się dom dziecka? Czy należy wezwać do ponownego złożenia wniosku, czy można rozpatrzyć wniosek, który został przekazany wraz z dokumentacją z gminy, do której został pierwotnie złożony?
 • PRZYKŁAD: dziecko uzyskuje pełnoletność od stycznia 2022 i nie upoważnia rodzica, bo się rozchorował; czy samo wyraża zgodę na zmianę decyzji, która była na rodzica i zmieniamy tę decyzję już adresując ją do dziecka?
 • W maju br. u ucznia rozpoznano nowotwór; dziecko nadal choruje. Czy w tym momencie można przyznać mu zasiłek? Czy liczyć od 14 maja, czyli od momentu postawienia diagnozy?
 • Jeżeli uczeń kończy naukę w kwietniu (np. maturzyści), to decyzję należy wydać do kwietnia czy do czerwca?
 • Czy maturzystom przyznajemy stypendium do czerwca? Czy do momentu ukończenia szkoły w maju?
 • Czy uczeń, który otrzymuje z PCPR pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, może otrzymać również stypendium?
 • Czy forma świadczenia pieniężnego bez przedstawiania faktur jest właściwa?
 • Jak postępujemy, gdy ktoś zrezygnuje ze stypendium? Jaką decyzję wydajemy?
 • Gdy wnioskodawca informuje, że uzyskał dochód np. od lutego, w lutym dostaje wypłatę i przekracza kryterium, to cofamy prawo do stypendium od lutego czy od marca?
 • W jakich przypadkach stosuje się tryb cofnięcia, a w jakich wstrzymania decyzji?
 • Do tej pory rodzice otrzymywali gotówkę po okazaniu faktur . Czy w sytuacji zagrożenia epidemicznego należy prosić o nr konta bankowego, aby przelać kwotę stypendium?
 • Wydatki na bilety miesięczne. Czy zwracamy cały koszt biletu czy tylko powyżej kwoty, którą osoba dostaje w ramach dodatku na dojazdy z zasiłku rodzinnego?
 • Jeżeli ktoś nie złoży obecnie zgody na zmianę decyzji, to czy można nie przyznać decyzji zmieniającej?
 • Co w przypadku, gdy osoba zaświadcza, ze nie pracuje i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy?
 • Czy i od kiedy wydać decyzję o przyznaniu stypendium osobie, której sytuacja materialna uległa pogorszeniu?
 • Jeśli decyzje pisze pracownik gminy, a wójt je podpisuje, to pracownik nie musi mieć upoważnienia?
 • Jak policzyć np. miesiąc maj do wypłaty, jeżeli dziecko zmarło 15.05? Płacimy za cały miesiąc, czy za 15 dni?
 • Do kiedy można składać wniosek po terminie? Czy można przyznać stypendium, gdy wniosek dostarczono w maju?
 • W ustawie mamy termin do połowy września – czy możemy przyjąć wniosek i wydać decyzję komuś, kto przychodzi 30 października? Czy w ogóle przyjmować wniosek, czy możemy go z automatu odrzucić? W świadczeniach nie ma granicznego terminu, więc jak wygląda postępowanie w tym przypadku?
 • Na jaki okres wydawać decyzję w sprawie stypendium? Jaki dokładnie artykuł w ustawie odnosi się do terminu wydawania tych decyzji?
 • Jeżeli w decyzji przyznającej mamy zawartą informację, że nastąpi zmiana decyzji, to czy potrzebna jest zgoda?
 • Od kiedy nie można przyznawać stypendium?
 • Jaki jest termin składania wniosku przez słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych?
 • Czy wniosek powinien być składany przez jednego rodzica, czy dwóch? Czy na wniosku, który zgłaszają opiekunowie małoletniego powinny znaleźć się dwa podpisy? Czy wystarczy tylko jednego rodzica?
 • Czy można zmienić decyzję wydaną przez inny urząd?
 • Jeśli wydajemy decyzję odmowną w październiku to piszemy, że odmawiamy na cały rok szkolny? Czy na okres wrzesień-grudzień?
 • Jakie są systemy pomocy w ramach stypendium socjalnego?
 • W jaki sposób szkoła realizuje zadania w ramach stypendiów socjalnych?
 • Kto powołuje komisję stypendialną, jaki jest jej skład i jakie są jej kompetencje?
 • Decyzje zmieniające z przydziałem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego
 • Czy wydajemy decyzję na cały rok? Czy wydajemy decyzję o stypendium na okres od września do grudnia, a w następnym roku kalendarzowym zmieniamy decyzję pierwotną?
 • Czy jest możliwy zwrot w formie pieniężnej bez faktury?
 • Czy jest możliwość przyznania stypendium na okres krótszy niż rok, jeśli gmina nie posiada wystarczających środków?
 • W jakich sytuacjach można wstrzymać lub cofnąć stypendia?
 • Jak traktować faktury z sierpnia? Czy brać je pod uwagę przy zwrocie nakładów?
 • Czy można jeden zakup rozliczać w dwóch latach budżetowych, zakupy na raty itp.?
 • Czy zakup komputera można rozliczyć na dwóch uczniów, którzy są rodzeństwem?
 • Sposoby wypłaty stypendium. Czy prawidłowo jest wydać jedną decyzję na cały rok szkolny, czy konieczny jest podział decyzji na lata budżetowe?
 • Postępowanie organu realizującego stypendium szkolne w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania uprawnionego. Co zrobić z decyzją i wnioskiem? Czy istnieją jakieś wyjątki od regulaminowego terminu przyznawania stypendiów?
 • Co w przypadku, gdy uczeń otrzymał stypendium socjalne, ale wyprowadził się do innej gminy. Czy należy przerwać wypłacanie świadczeń, mimo, że świadczenie powinno być wypłacane przez cały rok? Czy może należałoby "przerzucić” obowiązek opłat na drugą gminę? Jeśli tak, jakimi dokumentami załatwić taką sprawę? Do kogo je adresować?
 • Jeśli przyznamy stypendium w kwocie 248 zł, a wnioskodawca rozliczył nam faktury na 200 zł, to ile należy wypłacić?
 • Czy przy jednej decyzji wydawanej na 10 miesięcy, wypłacanej w dwóch transzach, faktura z grudnia może być rozliczona w drugiej transzy? Czy muszą to być faktury od stycznia?
 • Czy można wydać kserokopię faktury zrefundowanej w ramach stypendium w celu reklamacji butów?
 • Czy rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i trzecie dziecko, tj. płacone z ZUS po 500 zł przez 2 lata, czy po 1000 przez rok?
 • Jakie informacje z urzędu powinien wziąć pod uwagę organ, a jakie ma obowiązek dostarczyć strona?
 • Regulamin przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 • Jeżeli stroną postępowania jest niepełnoletni uczeń, za którego rodzic składa wniosek, to decyzja jest na ucznia czy na rodzica?
 • Jak poprawnie przeprowadzić postępowanie w sprawie zmiany decyzji w k.p.a.?
 • Czy zawsze możemy zmienić ostateczną decyzję administracyjną?
 • Kiedy należy wybrać uchylenie, a kiedy zawieszenie?
 • Przypadek: rodzic składa wniosek z prośbą o stypendium dla nieletniego. W czasie procedury okazuje się, że małoletni pochodzi z rozbitej rodziny. Czy przy wniosku należałoby powiadomić o rozpoczętej procedurze np. ojca, który nie mieszka z małoletnim?
 • Od kiedy zbierać zgody na zmianę decyzji z grudnia (art.155 kpa), czy w marcu i czy wtedy mamy 1 miesiąc od wyrażenia zgody na wydanie decyzji zmieniającej?
 • Co w przypadku, gdy w czasie procedury małoletni osiągnął pełnoletność? Wszystkie dokumenty wcześniej wypełniała matka, jednak teraz już on może decydować. Czy należałoby przerwać procedurę? Czy może wystarczy jakieś upoważnienie?
 • Ukończenie 24 roku życia w okresie stypendium. Kiedy należałoby przerwać wypłacanie świadczenia? Czy w dniu urodzin? Jeśli tak, to czy należy kwotę podzielić przez dni miesiąca i zliczyć do dnia urodzin? Jeżeli nie, to czy wraz z nastaniem miesiąca urodzin? Czy przed, czy po?
 • Czy stypendium może zostać przyznane na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych? Jeżeli tak, to jaką część można pokryć? Czy finansować całościowo, czy częściowo?
 • Co w przypadku, gdy określone dziecko otrzymuje stypendium, sytuacja rodziny nagle się poprawia i stypendium zostaje odwołane. Następnie, w ciągu 2-3 miesięcy sytuacja rodziców znowu się pogarsza. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy możemy jakoś anulować odwołanie?
 • Jak podchodzić do zagadnienia zmiany składu rodziny wśród osób, które pobierają stypendia?
 • Jeśli rodzina liczy troje dzieci, to czy powinny być 3 wnioski na każde dziecko oddzielnie, czy jeden wniosek na całą rodzinę?
 • W jaki sposób skonstruować wezwanie do uzupełnienia braków w oświadczeniu w taki sposób, aby uzyskać przydatne informacje?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dowiadujemy się, że rodzice klienta, który otrzymał stypendium rozwodzą się? Procedurę rozpoczął ojciec (na jego konto były wpłacane pieniądze) jednak po rozwodzie rodziców decyzją sądu prawa do opieki zostały przyznane matce
 • Czy obowiązkiem urzędnika jest potwierdzenie przyjęcia faktur?
 • Czy należy wysłać pismo informujące o uzupełnienie wniosku?
 • Przyjęcie wniosków i rozpatrywanie formalne – jakie błędy urzędnicy popełniają najczęściej?
 • Kodeks postępowania administracyjnego – które procedury są najbardziej efektywne w rozpatrywaniu wniosków o stypendia?
 • Nieprawidłowości związane z realizacją stypendiów szkolnych w świetle raportów organów kontrolnych

2. Co zaliczamy do dochodu?

 • Jakie dochody są brane pod uwagę?
 • Czego nie wlicza się do dochodu?
 • Skoro od 1 stycznia kryterium dochodowe wzrosło, to czy powinniśmy przejrzeć wnioski o stypendium, które złożono we wrześniu, uaktualnić dokumentację i ponownie przeliczyć wnioski, które otrzymały odmowę?
 • W okresie styczeń - czerwiec 2023 wydajemy decyzję zmieniającą do decyzji przyznającej na okres wrzesień - grudzień 2022. Czy w takim przypadku należy dochody przeliczyć ponownie i wzywać wnioskodawców o złożenie aktualnych dochodów (wzrost najniższej krajowej od stycznia)?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy decyzja przyznająca za czerwiec – wrzesień została wstrzymana w związku ze zmianą sytuacji materialnej? Przy obecnym dochodzie wnioskodawca nie przekracza dochodu. Czy powinien w tej sytuacji złożyć ponownie wniosek?
 • PRZYKŁAD: była decyzja przyznająca stypendium za IX - XII i wypłacona 15 grudnia bieżącego roku; 17 grudnia ojciec uzyskał dochód jednorazowo za okres od VI-XII - świadczenie pielęgnacyjne (decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne przez SKO dla ojca, ucznia nad babcią, ale babcia zmarła w XII i tak się złożyło, że to była wypłata jednorazowo 11465,80 zł). Czy ma to znaczenie do stypendium?
 • Mamy nierozliczone stypendium na kwotę 15 zł i wypłatę o 15 zł mniejszą niż przyznana - czy coś z tym zrobić czy wydać jakąś decyzję?
 • PRZYKŁAD: decyzja przyznająca na IX i X 2022, a odmowna na resztę roku szkolnego 2022/2023, bo dochód został przekroczony; czy teraz potrzebna jest zgoda na zmianę decyzji? Jeśli się nic nie zmieniło, to można przyznać od stycznia?
 • Decyzja przyznająca została wydana na okres od września do grudnia na podstawie dochodów za miesiąc sierpień. W listopadzie wnioskodawca poinformował organ o zwiększeniu dochodów, tym samym przekraczając dochód. Stypendium nie zostało jeszcze wypłacone. Czy w tej sytuacji należy wstrzymać decyzję za listopad i grudzień i wypłacić za wrzesień i październik, czy cofnąć prawo do stypendium?
 • Przykład: strona posiada prawo do stypendium szkolnego od X 2022, od XI 2022 uzyska prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, które będzie wypłacone również w XI, z wyrównaniem od IX 2022; za jaki miesiąc dokonać weryfikacji dochodu rodziny?
 • Co z kryterium dochodowym, gdy dziecko kończy 18 lat i opuszcza rodzinę zastępczą? Jakie będzie kryterium dochodowe?
 • Czy do dochodu liczymy pieczę zastępczą rodzin zastępczych z PCPR?
 • Czy jeśli u nas w regulaminie kwota widełek dochodowych kończy się na 528 zł, to należy zmienić regulamin w związku z nowym kryterium?
 • Czy zmieniamy wysokość kwoty stypendiów zgodnie z Regulaminem – rozliczane jest procentowo od kryterium dochodowego, ze względu na zmianę kryterium 600 od I.2022, kiedy uczniowie wskakują w inne widełki dochodowe?
 • Kto jest osobą samotnie gospodarującą?
 • Jak traktować zasiłki okresowe z pomocy społecznej przyznawane na krótki okres?
 • Czy dochód przeliczać ponownie za 2 miesiące, jeśli zasiłek był przyznany tylko na 2 miesiące?
 • Stypendium socjalne a stypendium za wyniki w nauce. Czy do dochodu należałoby policzyć np. stypendium marszałka?
 • Czy 300+ wlicza się do dochodu?
 • Czy 500+ wpływa na szanse uzyskania stypendium? Jeżeli nie, to jaka jest podstawa prawna, w końcu jest to świadczenie, które wypłacane jest regularnie
 • Jak interpretować kwestię odliczania ubezpieczenia KRUS? Jak tłumaczyć decyzję podczas kontroli RIO? Czy składki na ubezpieczenie KRUS odliczamy od dochodu?
 • Jaką dokumentację ma przygotować wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą? Czy wystarczy oświadczenie? Jak obliczać dochód z działalności gospodarczej?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś otrzymuje stypendium i otwiera działalność gospodarczą, jednak przez pierwszy miesiąc nic na niej nie zarabia – czy mamy obowiązek zawiesić bądź uchylić świadczenia?
 • W jaki sposób przeliczamy dochody? Jak obliczyć dochód z hektara przeliczeniowego? Które zasiłki traktujemy jako dochód?
 • Czy zamiast zaświadczenia z urzędu skarbowego może być oświadczenie wnioskodawcy?
 • Czy trzeba oświadczenia o wysokości składki zdrowotnej?
 • Czy w przypadku oświadczenia przez wnioskodawcę o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego (kryterium dochodowe spełnione) i oświadczenia o braku stałej pracy małżonka (nie podaje, że zarejestrowany w PUP), możemy stwierdzić, że przesłanki zostały spełnione jednocześnie?
 • Czy do działalności na zasadach ogólnych też jest potrzebne potwierdzenie zapłacenia składki ZUS?
 • Czy rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i trzecie dziecko, tj. płacone z ZUS po 500 zł przez 2 lata, czy po 1000 przez rok?
 • Czy trzeba rozliczyć stypendium w deklaracji PIT?
 • Co robić w sytuacji, kiedy kryterium dochodowe zmienia się w trakcie rozpatrywania wniosku?
 • Czyje dochody uwzględnia się przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta?
 • Kiedy student może ubiegać się o niewykazywanie dochodów członków rodziny?
 • W jakich przypadkach do składu rodziny nie wlicza się rodzica?
 • Jeżeli oboje rodzice są rolnikami, kryterium dochodowe zostało spełnione i nie ma innej przesłanki o trudnej sytuacji w rodzinie, to czy dziecku należy się stypendium?
 • Czy można przyznawać stypendium szkolne w formie pieniężnej?
 • W jaki sposób pracownik gminy może sprawdzić wiarygodność przedstawionych dokumentów? W jaki sposób może zweryfikować zadeklarowany dochód?
 • Czy odlicza się tylko na właściciela czy też na innych członków rodziny?
 • Co w przypadku, gdy ktoś podejmuje pracę zarobkową w czasie otrzymywania stypendium? Uchylić, zawiesić?
 • Co zrobić, gdy rodzina zgłasza dochód w roku szkolnym? Wygaszenie bądź odbieranie prawa do świadczenia – omówienie na rzeczywistych przykładach

3. Jaki jest katalog rzeczy refundowanych?

 • Czy uwzględnia się okulary korekcyjne do kosztów w ramach stypendium?
 • Czy trampki zalicza się do obuwia sportowego?
 • Czy można rozliczyć rachunek za „Białą szkołę”?
 • Jak rozliczać faktury za komputer, Internet, pendrive'a, płyty CD?
 • Jeśli osoba dokonała zakupu przez internet i otrzymała fakturę pro formę, na której widnieje tylko symbol, czy wnioskodawca może na odwrocie opisać co to za produkt?
 • Czy akceptować faktury na buty w kwocie 450 zł?
 • Czy konsola x-box i gry mogą być brane na fakturę?
 • A jeżeli ktoś zakupił komputer na raty, to co zrobić?
 • Czy drukarki, krzesła do biurka można wliczać w wydatki?
 • Ile par butów można kupić dla jednego ucznia?
 • Czy można zrefundować halówki za 1400 zł dla dziecka 8 letniego?
 • Czy kurtki sportowe, komputer i biurko zalicza się do katalogu rzeczy refundowanych?
 • Czy jest możliwe, aby pracownicy gminy zajmowali się zakupem rzeczy w pomocy socjalnej?
 • Czy udostępniać wnioskodawcom katalog rzeczy refundowanych?
 • Najczęściej występujące problemy z rozliczeniami faktur. W jaki sposób można odmówić przyjęcia faktury za jakiś wydatek? Na jakie przepisy prawa można się powołać?
 • Czy można uznać w wydatkach do stypendiów np. wycieczkę szkolną? Czy zajęcia w szkole, takie jak łyżwy czy basen, podlegające dodatkowym kosztom mogą zostać uwzględnione?
 • Czy możemy zaliczyć umowę sprzedaży laptopa przez osoby prywatne do kosztów poniesionych?
 • Jeżeli stypendium wypłacamy na podstawie faktury, a ktoś dostarczył faktury na niższą kwotę niż w decyzji, to czy powinniśmy wypłacić w formie pieniężnej?
 • Wnioskodawczyni zakupiła komputer za kwotę 6000 zł. Pobiera stypendium na 3 dzieci. Czy można podzielić kwotę z faktury na 3 dzieci? Czy można zaliczyć to do rozliczenia na cały okres?
 • Co w sytuacji, gdy petentka miała czas do rozliczenia się z faktur do końca maja, a 1 czerwca przyszła i poprosiła pisemnie o przedłużenie terminu rozliczenia z faktur? Czy wydajemy dodatkowe rozstrzygnięcie?

Prowadzący

Łukasz Kosmala – praktyk, urzędnik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, inspektor w dziale realizacji świadczeń w Centrum Usług Społecznych w Starachowicach. Kwestiami stypendiów i zasiłków szkolnych zajmuje się od powstania programu tj. od 2005 r.; Absolwent Politechniki Rzeszowskiej

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
02 sierpnia 2024
od 649.00
23 września 2024

Podobne szkolenia