Szkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty? Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych: zagranicznych, przebywających w zakładzie karnym lub z nieokreślonym adresem zamieszkania

od 379.00 zł

WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do osób zajmujących się funduszem alimentacyjnym, a w szczególności procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, obsługą wierzyciela i mechanizmem "złotówka za złotówkę"


Ważne zmiany w Funduszu Alimentacyjny od 1.10.2020r.
Podczas szkolenia omówimy nowe kryterium dochodowe oraz zasadę „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. Podpowiemy jakie działania podjąć wobec dłużnika, jak zmusić go do spłaty zadłużeń, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania należności.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Postanowienie o zabezpieczeniu podwyższenia kwoty alimentów. Czy do zmiany kwoty funduszu wystarczy wykonalne postanowienie czy należy czekać na prawomocne postanowienie? Od jakiej daty dokonujemy wyrównania wypłacanych świadczeń z FA?
 • Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych? Czy i jakie pisma należy wysyłać za granicę, czy je tłumaczyć?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują na „czarno”?
 • Czy po uchyleniu decyzji o rozłożeniu na raty należy wystąpić do komornika z wnioskiem o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego?
 • Prawo jazdy – kiedy można wystosować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, a kiedy o jego zwrot?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty. Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę, jak postąpić z odsetkami?
 • Elektroniczne systemy komunikacji: ePuap, [email protected] Czy są pomocne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego? Z kim możemy się kontaktować za ich pośrednictwem? Czy jest to skuteczne? Czy możliwy jest kontakt z dłużnikiem?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • fundusz alimentacyjny 1 za 1 - przyznanie
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • inf o rozpoczęciu realizacji
 • wezwanie do dłużnika
 • wniosek o podjęcie działań
 • wniosek o sciganie jako organ pomocy
 • wniosek o ściganie jako organ wł. dłużnika
 • wygaśnięcie decyzji o uznaniu dłużnika
 • wzór decyzji - odmowa ulgi w spłacie należności
 • wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego?

 • Nowa kwota progu dochodowego na jednego członka rodziny
 • Co rozumiemy przez utratę dochodu we wniosku FA?
 • Jaka jest procedura w przypadku przekroczenie dochodu?
 • Co zrobić gdy wysokość świadczenia wynosi mniej niż 100 zł?
 • Jak należy liczyć dochód? Przykłady
 • Czy do funduszu alimentacyjnego wlicza się dochód partnera, konkubenta?
 • Jak długo osoba niepełnosprawna może pobierać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
 • Szczegółowe omówienie sposobu obliczania wysokości świadczenia w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – przedstawienie przykładów.

2. W jakich okolicznościach wydawać decyzję o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego?

 • Kto może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Postępowanie wobec dłużników – omówienie całej procedury począwszy od wezwania
 • Jak konstruować decyzję o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia braków formalnych wniosku?
 • Co powinna zawierać decyzja przyznająca prawo do świadczenia?
 • Co zrobić, gdy dłużnik nie stawia się na wywiad?
 • Czy osobie pełnoletniej o znacznym stopniu niepełnosprawności, nieuczącej się przysługuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Czy właściwe jest wszczęcie postępowania dłużnikowi, który mieszka za granicą ale ma wskazanego przedstawiciela w postaci siostry?
 • Czy do wniosku o ustalenie FA konieczne jest złożenie przez osobę wyroku w sprawie zasądzonych alimentów?

3. Co w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą?

 • Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych? Czy pisma wysyłać za granicę? Jakie pisma należy wysyłać i czy je tłumaczyć?
 • Jak postąpić z dłużnikiem przebywającym w zakładzie karnym, kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika?
 • Jak ustalić adres dłużnika, jak często ponawiać poszukiwania dłużnika nieznanego z miejsca pobytu?
 • Jak prowadzić postępowanie wobec dłużników, których trudno określić miejsce zamieszkania, pobytu?
 • Czy należy wysyłać informację do dłużnika, jeśli dłużnik przebywa za granicą lub jest w zakładzie karnym?
 • Jak prowadzić postępowanie wobec dłużnika nieobecnego, który zaginął?
 • Co robić w sytuacji, gdy komornik wystawia zaświadczenie, na którym widnieje adres dłużnika i za chwilę jest adnotacja, że tam nie przebywa. Jakie działania podjąć wobec dłużnika w takiej sytuacji?
 • Nie mamy ustalonego adresu dłużnika, ale wiemy, że przebywa w zakładzie karnym, lecz miejscem zamieszkania jest inna miejscowość (więc podlegałoby to pod inny ośrodek). Czy tworzyć wnioski i wysyłać korespondencję, czy należy czekać aż dłużnik wyjdzie z więzienia i ponownie uruchomić postępowanie?
 • Czy można wystąpić do policji o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika? Czy jest to przekroczenie kompetencji? Czy policja może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika?
 • Jakich środków można użyć w celu ustalenia czy dłużnik, który nigdy nie odbiera wezwania, zamieszkuje pod wskazanym adresem?
 • Czy jeżeli dłużnik nie odbiera wezwań to uznajemy się za organ niewłaściwy?

4. Jak skutecznie postępować z dłużnikiem, jak zmusić go do spłaty? Co przynosi skuteczność w ściąganiu?

 • Jakie działania podjąć wobec dłużników, którzy uchylają się od płacenia alimentów i ani nie płacą wierzycielce do ręki, ani dla funduszu?
 • Co, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują pokątnie, żeby zarobić? Czy komornik jest bezsilny?
 • Co, jeśli ktoś zatrudnia dłużnika „na czarno”? Czy można egzekwować kary?
 • Kiedy wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika, który nie podejmuje współpracy, nie stawia się na wywiad, odmawia rejestracji w urzędzie pracy?
 • Jak współpracować z zakładami karnymi? Czy istnieje jakiś sposób efektywnej współpracy, aby zakład informował kiedy dłużnik opuści zakład? Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony zakładu karnego, po oficjalnym piśmie możemy podjąć kroki prawne?
 • Postępowanie wobec dłużników a współpraca z prokuraturą i z policją, przerzucanie się odpowiedzialnością. Do której prokuratury wysłać zawiadomienie przyznanym świadczeniu: do miejsca zamieszkania wierzycielki, czy miejsca zamieszkania przez dłużnika?
 • Kiedy i w jakim organie można złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji? Czy właściwym organem będzie prokuratura czy policja, jak takie zawiadomienie powinno wyglądać, co zrobić jeśli postępowanie zostanie umorzone przez organy ścigania
 • Współpraca z organami zewnętrznymi w ramach postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego: komornik, policja, prokuratura, zakłady karne, sądy.

5. Dłużnicy a BIG

 • Kogo można umieszczać w BIG? Na jakich zasadach i kiedy musimy go usunąć z Biura?
 • Czy wysyłać informację do kilku Biur Informacji Gospodarczej? Czy wszystkie biura mają te same zasady weryfikacji dłużników?
 • Czy wysyłać do BIG-u prawo jazdy dłużnika?
 • Dlaczego istnieją, dlaczego wpisywane są informacje o zadłużeniach alimentacyjnych do BIG? Jakie obowiązki w powyższym zakresie ma organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

6. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia

 • Co zrobić, gdy mamy postępowanie o umorzeniu? Czy organ właściwy ze względu na zamieszkanie dłużnika może zaskarżyć umorzenie? Jak to zrobić skutecznie, aby to zostało uwzględnione?
 • Czy jesteśmy w stanie wpłynąć na skuteczność egzekucji?
 • W jaki sposób prowadzić postępowanie jeżeli należności rozkłada się na raty? Od kiedy należy to zrobić?
 • Co robimy z odsetkami?
 • Jaką należność należy rozłożyć na raty?
 • Co z należnościami powstałymi po wydaniu decyzji o rozłożeniu na raty?
 • Dłużnik z zaliczką alimentacyjną – czy zadłużenie, które nie jest starsze niż 10 lat przedawniło się?
 • W jakich sytuacjach wysyłamy zawiadomienia do prokuratury?
 • Uchylanie decyzji uznających za uchylającego się przy wniosku dłużnika o zwrot prawo jazdy. Czy uchylać te decyzje?
 • Czy można uchylić dłużnikowi decyzję o rozłożeniu na raty zadłużenia z FA, jeżeli nie wywiązuje się ze spłat?
 • Jak postępować z dłużnikiem przebywającym w zakładzie karnym, który wnosi o zawieszenie długu i rozłożenie zadłużenia na raty?
 • Czy po uchyleniu decyzji o rozłożeniu na raty należy wystąpić do komornika z wnioskiem o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego?
 • Poszukiwanie dłużnika, jeśli nie ma ustalonego adresu, a nagle się odnajduje – czy warto prowadzić postępowanie, jeśli odnaleźliśmy dłużnika po dwóch latach , jak w tym momencie prowadzić postępowanie? Czy robić wszystkie wezwania, zawiadomienia, wnioski o podjęcie działań sprzed trzech lat?
 • Jak postąpić z wnioskiem o umorzenie długów dłużnika, który znalazł się po 20 latach?
 • Jak przeprowadzić postępowanie po śmierci dłużnika? Czy wydajemy decyzję o wygaszeniu długu z mocy prawa?
 • Czy należy tworzyć raport przy zamykaniu postępowania?

7. Weryfikacja danych we wnioskach, składanie nieprawdziwych oświadczeń, RODO

 • Wzywanie dłużnika, problem z RODO: czy dołączać jakąś klauzulę do pierwszej czynności? Jeżeli tak, to do jakiej, czy do wezwania? Co powinno być zawarte w informacji?
 • RODO – ochrona danych osobowych dłużnika alimentacyjnego – jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, dłużnik; jak właściwie i skutecznie poinformować dłużnika o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Elektroniczne systemy komunikacji: ePuap, [email protected], czy są pomocne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego, z kim możemy się kontaktować za ich pośrednictwem, czy jest to skuteczne, czy możliwy jest kontakt z dłużnikiem?
 • Czy współpracować z dłużnikami przez EPUAP?
 • Czy współpracować z innymi ośrodkami przez EPUAP?

8. Co podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli? Na co w szczególny sposób zwrócić uwagę?

 • Wnioski pokontrolne. Na co NIK zwraca uwagę, jakie mogą być nieprawidłowości?
 • Przykłady błędów w kontrolowanych ośrodkach
 • Czy muszą być zachowywane terminy, jak np. zawiadomienie o wszczęciu i za jakiś czas decyzja uchylająca, czy mają być zachowane terminy miesięczne?
 • Czy urzędnik ponosi jakąś odpowiedzialność prawną za zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi?

9. Tworzenie pism i ich praktyczne wzory

 • Kiedy do urzędu pracy, kiedy do komornika, kiedy do wójtów kierować pisma w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika?
 • Jak powinien wyglądać wzór pisma – zawiadomienia do dłużników; wzór zawiadomienia?
 • Jak mają wyglądać wzory pism/wniosków o podjęciu działań wobec dłużnika, które są skierowane do wójtów?
 • Jak powinien poprawnie wyglądać wzór zawiadomienia do komornika o rozpoczęciu wypłaty funduszu alimentacyjnego?


Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska (Podgórska) – praktyk, od 2005 roku Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej oraz Radia Katowice z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
31 maja 2021
od 379.00
23 czerwca 2021
od 379.00
12 sierpnia 2021
od 379.00
22 września 2021
od 379.00
08 listopada 2021

Podobne szkolenia