Wideoszkolenie: Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Świadczenie pielęgnacyjne oraz inne świadczenia związane z niepełnosprawnością – wyzwanie dla ośrodków pomocy społecznej. Zmiany w przepisach dotyczące przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Wprowadzenie świadczenia wspierającego i konsekwencje dla gmin. Czy świadczenie pielęgnacyjne zostanie zlikwidowane?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub miast, którzy zajmują się świadczeniami rodzinnymi oraz pielęgnacyjnymi

Jak i do kiedy można przedłużyć świadczenia związane z niepełnosprawnością ze względu na stan zagrożenia epidemicznego?
Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych w świadczeniach rodzinnych i pielęgnacyjnych. Omówimy do kiedy można przedłużyć świadczenia związane z niepełnosprawnością, dlaczego SKO uchyla przyznania emerytom, a także czy można zrezygnować z emerytury lub renty i pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Omówimy najważniejsze zmiany w świadczeniach rodzinnych i pielęgnacyjnych! Omówiony zostanie również problem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w okresie pobierania dodatku pielęgnacyjnego.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego? Jak prowadzić postępowanie, jeśli osoba pobierająca SZO lub ZDO złoży wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
 • W jaki sposób należy dokonywać waloryzacji kwoty świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Na jaki okres przedłużać okres przyznania świadczeń w związku z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Do kiedy obowiązuje wskazany przepis, a od kiedy obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Bardzo szczegółowo zostaną omówione przepisy wskazujące do kiedy ważne są orzeczenia, których ważność zakończyła się w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego.
 • Co to jest świadczenie wspierające? Kto może je otrzymać?
 • Unieważnienie decyzji przyznającej świadczenia rodzinne – czy powinno w nas wzbudzać obawy? Jakie są skutki unieważnienia decyzji? Kiedy wznowić postępowanie, a kiedy unieważnić decyzję?
 • Czy w przypadku, gdy osoba jednocześnie pobrała zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny należy ustalić nienależnie pobrane świadczenia?
 • Czy można złożyć świadczenia pielęgnacyjne i jednocześnie można wypłacać zasiłek dla bezrobotnych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • W ramach szkolenia uzyskają Państwo materiały związane z tematyką szkolenia, w tym wyroki sądów administracyjnych, opinie MRiPS, wzory decyzji administracyjnych.

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Jak i do kiedy można przedłużyć świadczenia związane z niepełnosprawnością ze względu na stan zagrożenia epidemicznego? Jak to technicznie rozwiązać?
 • Co z orzeczeniami, które skończą się w lipcu 2023 roku? A co z tymi do końca sierpnia 2023 roku?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne można przyznawać tylko do 18 roku życia?
 • Jak przyznawać świadczenie pielęgnacyjne wnioskodawcy, który jest w wieku emerytalnym? Czy możemy przyznać takie świadczenie? Czy ktoś taki może zrezygnować z zatrudnienia?
 • Dlaczego SKO uchyla nasze przyznania emerytom? Jak przeprowadzić postępowania, żeby SKO nie uchyliło decyzji?
 • Jak traktować wyroki trybunału konstytucyjnego? Czy można je stosować, czy tylko SKO i sądy? Dlaczego Ministerstwo się w tym względzie nie zgadza z SKO?
 • Czy można zrezygnować z emerytury lub renty i pobierać świadczenie pielęgnacyjne?
 • Czy art. 17 ust 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych istnieje czy nie? Czy mamy go stosować?
 • Czy możemy oprzeć się na decyzjach SKO i wyrokach sądu przyniesionych przez wnioskodawcę czy musimy czekać, aż dostaniemy zwrot dokumentów z SKO?
 • Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności jest ostateczne, a kiedy prawomocne? Jak długo musimy czekać, aby wydać decyzję na podstawie orzeczenia?
 • Czy osoba pobierająca świadczenia ze względu na stan epidemii musi od razu zgłosić, że dostała nowe orzeczenie? Co się stanie jak nie zgłosi? Czy są to świadczenia nienależnie pobrane?
 • Jak przeprowadzić waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Jak poprawnie powinien być przeprowadzony wywiad do celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?


Świadczenia dla osób opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Problemy z przyznawaniem świadczeń w związku z rozstrzygnięciami samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sądów administracyjnych.

 • Czy ośrodek pomocy społecznej ma prawo przyznać świadczenie pielęgnacyjne w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku (sygn. akt K 38/13)?
 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego? Jak prowadzić postępowanie, jeśli osoba pobierająca SZO lub ZDO złoży wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
 • W jakiej kolejności należy rozpatrywać dwa wnioski (wniosek o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do zasiłku dla opiekuna)?
 • W jaki sposób należy dokonywać waloryzacji kwoty świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy można zawiesić prawo do emerytury i korzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego? Czy można nie złożyć wniosku o emeryturę i dalej pobierać świadczenie pielęgnacyjne?
 • Czy specjalny zasiłek opiekuńczy można przyznać wnukowi, jeżeli żyją dzieci? Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy małżonkowi w związku z opieką nad małżonkiem? Jak wygląda niniejsza kwestia w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne może pobierać osoba pobierająca zasiłek macierzyński? Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia rodzicielskiego? Czy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczne z rezygnacją z zatrudnienia?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje po śmierci osoby niepełnosprawnej?
 • Czy w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego można pracować?
 • Jakie są planowane nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 roku?

Świadczenia związane z niepełnosprawnością – osoby uprawnione oraz okres przyznania. Problemy z przedłużaniem okresu przyznawania świadczeń w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz co powoduje zmiana przepisów w tym zakresie.

 • Które świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych są świadczeniami związanymi z niepełnosprawnością?
 • Od kiedy przyznajemy świadczenia związane z niepełnosprawnością? Czy data złożenia wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ma znaczenie?
 • Na jaki okres przedłużać okres przyznania świadczeń w związku z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Do kiedy obowiązuje wskazany przepis, a od kiedy obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Bardzo szczegółowo zostaną omówione przepisy wskazujące do kiedy ważne są orzeczenia, których ważność zakończyła się w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego.
 • Które ze świadczeń przysługują w przypadku umieszczenia w placówce? Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się osobie przebywającej w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie?

Świadczenie wspierające – czy zastąpi świadczenie pielęgnacyjne? Czy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku? Kto będzie je wypłacał? Temat będzie omawiany w oparciu o aktualny stan prawny w dniu przeprowadzenia szkolenia.

 • Co to jest świadczenie wspierające? Kto może je otrzymać?
 • Kto jest realizatorem nowego świadczenia?
 • Czy świadczenie wspierające zlikwiduje świadczenie pielęgnacyjne?
 • Na podstawie jakiego orzeczenia i/lub decyzji można uzyskać świadczenie wspierające?
 • Jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy jednocześnie został złożony wniosek o świadczenie pielęgnacyjne oraz o świadczenie wspierające.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – kiedy występują, jak je ustalać i dochodzić?

 • Unieważnienie decyzji przyznającej świadczenia rodzinne – czy powinno w nas wzbudzać obawy? Jakie są skutki unieważnienia decyzji? Kiedy wznowić postępowanie, a kiedy unieważnić decyzję?
 • Jak skutecznie ustalić nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, aby SKO utrzymało decyzję w mocy? Kiedy od nienależnie pobranych świadczeń naliczane są odsetki? Czy w każdym przypadku? Ulga w spłacie należności – czy i jak stosować?
 • Czy w przypadku, gdy osoba jednocześnie pobrała zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny należy ustalić nienależnie pobrane świadczenia?
 • Czy w przypadku wystąpienia do ZUS o potrącenie kwot zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego w trakcie pobierania dodatku pielęgnacyjnego można zastosować ulgę w spłacie? Gdzie złożyć wniosek o taką ulgę?


Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska– praktyk, od 2005 roku Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej oraz Radia Katowice z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
12 lipca 2023
od 499.00
02 października 2023

Podobne szkolenia