Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych: zagranicznych, przebywających w zakładzie karnym lub z nieokreślonym adresem zamieszkania? Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się funduszem alimentacyjnym, a w szczególności procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, obsługą wierzyciela i mechanizmem "złotówka za złotówkę"


Weryfikacje grupowe – nowe trudne wyzwanie dla OPS. Co zrobić w przypadku grupowego wezwania od komornika, np. dla 4-ech dłużników, którzy nie odbierają od niego korespondencji?
Dołącz do grona zadowolonych uczestniczek i uczestników szkolenia, oto opinia jednej z nich: "bardzo dziękuję, że mogłam uczestniczyć w szkoleniu, jestem bardzo zadowolona, widać ogromne zaangażowanie w przekazaniu wiedzy i doświadczenia. Prelegentka zna temat ze strony praktycznej. Dobrze się jej słucha" Gwarantujemy, że podczas szkolenia prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. Podpowiemy jakie działania podjąć wobec dłużnika, jak zmusić go do spłaty zadłużeń, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania należności. Jedyne takie szkolenie na rynku.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany, z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym?
 • Co w przypadku starego dłużnika alimentacyjnego, który ma w obiegu prawnym decyzję uznającą za uchylającego się, aktualnie przyszedł na wywiad, ale nie zarejestrował się w PUP, czy występujemy z kolejnym wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo?
 • Co zrobić, jeżeli komornik odpowie, że nie jest w stanie ustalić nowego adresu?
 • Wypełnianie wniosku na fundusz. Co powinno być wpisywane w oświadczeniu wnioskodawcy w sprawie: „do alimentacji są zobowiązani…” Co tutaj należy wpisać i co później można z tym zrobić?
 • Co zrobić, jeśli złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury z art. 209 k.k., a za jakiś czas decyzję uznającą uchylimy, co z tym zawiadomieniem, czy w jakiś sposób informować prokuraturę o tym fakcie?
 • Czy zawiadomienie do prokuratury wysyłamy co roku po przyznaniu świadczenia z funduszu?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują "na czarno"?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja o rozpoczęciu realizacji
 • Wezwanie do dłużnika
 • Wniosek o podjęcie działań
 • Wniosek o ściganie jako organ pomocy
 • Wniosek o ściganie jako organ wł. dłużnika
 • Wygaśnięcie decyzji o uznaniu dłużnika
 • Wzór decyzji-odmowa ulgi w spłacie należności
 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Fundusz alimentacyjny 1 za 1 - przyznanie

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Dłużnik przebywa w zakładzie karnym (wynika to zaświadczenia od komornika). Po przyznaniu świadczenia z FA wysyłamy do dłużnika do ZK informację o przyznaniu świadczenia. Gdzie wysyłamy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika? Czy do gminy ostatniego zamieszkania dłużnika?
 • Czy OWW może występować do ZK z wnioskiem o udostępnienie danych na temat tego, czy dłużnik przebywa w ZK?
 • Czy do każdego okresu świadczeniowego wierzycielka musi dostarczyć nową informację z sądu okręgowego?
 • Przyznaliśmy świadczenia z FA. Wysłaliśmy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika. W trakcie okresu świadczeniowego umieszczono osobę uprawnioną w pieczy zastępczej. Czy ponownie wysyłamy wniosek do OWD o podjęcie działań? Czy musi być to poprzedzone uzyskaniem od komornika aktualnego zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów?
 • Jeśli dłużnik zamieszkuje poza granicami kraju, to czy my jako OWW wysyłamy informację o przyznaniu świadczeń na adres za granicą? Gdzie wysyłamy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika?
 • Jesteśmy OWW. Po przyznaniu świadczeń z FA wysłaliśmy wniosek o podjęcie działań. Otrzymaliśmy informację od OWD, że dłużnik stawił się na wywiad, a następnie dostaliśmy informację, że dłużnik zmienił adres zamieszkania na teren innej gminy. Czy należy ponownie wysłać wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika do nowej gminy?
 • Dłużnik chciał zmniejszenia kwoty zajmowanej z wypłaty przez komornika. Czy możemy ingerować w sprawy komornika?
 • Jeśli wydajemy decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się, która nie została skutecznie doręczona, tylko była dwukrotnie awizowana, to kiedy możemy mówić, że ta decyzja jest ostateczna?
 • Czy dłużnik może zamieszkiwać z wierzycielką?
 • Jeżeli dłużnik jest w zakładzie karnym, to czy również wysyłamy wniosek z przepisu art. 209 k.k. po przyznaniu świadczeń w przypadku 3-miesięcznych zaległości?
 • Wydano decyzję o uchylaniu się przez dłużnika od zobowiązań alimentacyjnych. Dłużnik w kolejnych latach stawiał się regularnie na wywiad. Jest chętny do współpracy. Czy uchylamy wydaną decyzję?
 • Czy możemy wydać decyzję rozłożenia na raty zadłużenia, jeśli nadal wypłacane są świadczenia?
 • Jaki będzie skład rodziny u pełnoletniej osoby uprawnionej, gdzie do tej pory w składzie rodziny była matka z partnerem wraz z ich wspólnym dzieckiem i młodszym rodzeństwem? Matka pobiera FA na młodsze dzieci. Czy dzieci, matka i jej partner wchodzą w skład rodziny pełnoletniej córki, która wnioskuje o FA sama na siebie?
 • Jeżeli wnioskodawczyni w trakcie okresu świadczeniowego wyjdzie za mąż, to od jakiego momentu wpisujemy męża do składu rodziny i obliczamy jego dochody?
 • Matka pobiera fundusz w wysokości 500 zł na dziecko ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które jest osobą dorosłą, ma przyznaną rentę socjalną, ale od 2020 roku jest ubezwłasnowolniona. Czy matka powinna dalej pobierać fundusz?
 • Wierzycielka złożyła wniosek o fundusz w październiku, decyzję wydaliśmy w grudniu. Wierzycielka otrzymała alimenty od komornika za październik i listopad. Od jakiego miesiąca przyznajemy fundusz?
 • Jeśli OWD poinformowało nas o zmianie miejsca zamieszkania dłużnika na teren innej gminy, to czy oprócz wysłania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do nowej gminy, wysyłamy jakąś informacje do dłużnika?
 • Czy wierzyciel może zwrócić mylnie przekazane mu przez komornika alimenty?
 • Kogo wierzycielka powinna wpisać w oświadczeniu o osobach zobowiązanych do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny? Co, jeśli wierzycielka oznajmia, że nie wpisze swoich rodziców?
 • Czy na pełnoletnie dziecko ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dziecko nie jest ubezwłasnowolnione) może złożyć wniosek o świadczenie z funduszu jego matka? Czy to ono musi być wnioskodawcą?
 • Co w sytuacji, gdy wierzycielka pobierała FA na siebie, a teraz jest w konkubinacie i urodziła dziecko? Czy dalej przysługuje jej fundusz? Jeśli tak, to kto jest w składzie rodziny?
 • W trakcie trwania okresu świadczeniowego dziecko nabywa pełnoletność. Czy można wypłacać matce do końca okresu?
 • Czy po spłacie całości zadłużenia z wypłacanych świadczeń z FA jako OWW powinniśmy poinformować o tym OWD?
 • Wierzycielka, która nie jest w związku małżeńskim, ma zasądzone alimenty od matki i ojca, ale pobiera FA tylko od ojca. Urodziła dziecko. Czy w składzie rodziny znajduje się tylko wierzycielka?
 • Osoba złożyła wniosek na FA, ale posiada nieprawomocny wyrok. Jest także zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji? Czy możemy przyznać świadczenie?
 • Matka złożyła wniosek na dziecko. Do składu rodziny wpisała siebie oraz dwójkę dzieci – jedno, na które ma zasądzone alimenty i drugie dziecko, która ma z innym mężczyzną. Czy do składu rodziny powinna wpisać ojca drugiego dziecka?

Jak postępować z dłużnikami w najbardziej problematycznych przypadkach występujących w OPS? Jakie kroki podjąć, gdy dłużnik decyzją jest uznany za uchylającego się?

 • Wezwaliśmy dłużnika, który się nie stawił i wszczęliśmy postępowanie o uznaniu. Przeprowadziliśmy wywiad, ale dłużnik nie jest zarejestrowany w PUP. Jeśli się nie zarejestruje i mamy informację, że nie płaci to czy możemy wydać decyzję o uznaniu za dłużnika?
 • Czy co roku wysyła się wniosek na policję o ściganie za przestępstwo niealimentacji?
 • Czy możemy telefonicznie poprosić o zaświadczenie komornika?
 • Dłużnik pobierający świadczenie pielęgnacyjne stawił się na wywiad, ale nie możemy zobowiązać go do zarejestrowania w urzędzie pracy. Jak dalej postępować? Czy świadczenie pielęgnacyjne jest traktowane tak, jakby pracował?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny ma przyznany zasiłek stały?
 • Jeśli dłużnik się nie zarejestruje, a ma częściową zdolność do pracy, to czy uznajemy go za uchylającego się?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z chorobą nowotworową? Urząd pracy go nie zarejestruje. Czy uznajemy go za uchylającego się?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik mieszka z wierzycielką? Ona składa FA i egzekucja jest bezskuteczna, ale adres dłużnika jest jej adresem. Czy przyznajemy FA?
 • Jeżeli dłużnik alimentacyjny stawia się na wywiad, udziela wszelkich informacji i składa oświadczenie, to czy wtedy nie wszczynamy postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od alimentacji?
 • Jeżeli dłużnik ma kilka wierzycielek, to czy do każdej wzywamy go na wywiad, czy możemy wysłać jedno wezwanie? Ile decyzji o uchylaniu się wydać takiemu dłużnikowi?
 • Czy pełnoletni może upoważnić rodzica lub przedstawiciela do pobierania alimentów?
 • Jesteśmy OWD. Napisaliśmy do komornika o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika. Po półtora miesiąca nie dostaliśmy odpowiedzi, więc napisaliśmy pismo w ślad za poprzednim z prośbą o odpowiedź. Minęło dwa miesiące od wysłania drugiej korespondencji. W tym czasie dzwoniliśmy i prosiliśmy o udzielenie odpowiedzi. Nie ma żadnej informacji zwrotnej. Co w takiej sytuacji?
 • Czy możemy wystąpić o sprawdzenie dłużników do inspekcji pracy i do urzędu skarbowego, jeżeli wiemy, że pracują bez umowy?
 • Komornik daje 7 dni na odpowiedź, jakie jest nasze stanowisko. Co w sytuacji, gdy nie mamy szans na wszczęcie postępowania, pozyskania informacji i wydanie decyzji?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik przebywający w zakładzie karnym zwrócił się o zawieszenie odsetek na czas przebywania w zakładzie karnym?
 • Komornik wysyła wnioski od dłużników o rozłożenie na raty lub niepobierania takich kwot z wypłaty. Czy powinniśmy wezwać dłużnika na wywiad i sprawdzić sytuację bytową?
 • Czy pytamy komornika o zgodę, jeżeli chcemy rozłożyć dług na raty lub umorzyć?
 • Jeśli dłużnik dopełni obowiązku – wywiad, rejestracja, aktywizacja, ale nie płaci przez 6 miesięcy, to czy wydajemy decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?
 • Czy po zaświadczenie dotyczące wpłat z ostatnich 6 miesięcy występujemy również do OWD?
 • „Stary” dłużnik spłacił zadłużenie na zasadzie egzekucji z nieruchomości. Czy oddajemy mu prawo jazdy sami czy czekamy, aż złoży wniosek?
 • Czy OWD ma obowiązek sprawdzenia, gdzie przebywa dłużnik?
 • OPS otrzymał pismo od komornika, że dłużnik nie podejmuje korespondencji. Komornik zobowiązał OPS do wskazania adresu dłużnika, pod który będzie mógł doręczyć pocztę lub wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora do spraw doręczeń pod rygorem zawieszenia postępowania. Czy to prawidłowe działanie komornika? Czy OPS musi wystąpić do sądu?
 • Dłużnik nie przyszedł na wywiad alimentacyjny. Ma wydaną decyzję uznającą za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Czy występujemy z wnioskiem o ściganie za przestępstwo i do starosty o zabranie prawa jazdy, jeżeli posiada?
 • Czy dłużnik może wpłacać zaległości alimentacyjne na konto GOPS?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik twierdzi, że spłacił całość zadłużenia, a w OPS widnieje, że nadal ma dług, gdyż spłat dokonywał na konto córki?
 • Czy należy zaprzestać naliczania odsetek dłużnikowi, któremu rozłożono na raty należność główną wraz z odsetkami?
 • Dłużnik dokonuje wpłat do komornika, które są przekazywane na FA. Czy te kwotę można odliczyć od dochodu rodziny, jeżeli alimenty są świadczone na rzecz osób spoza rodziny?
 • Czy można wnioskować o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego, który wnioskuje o umorzenie długu alimentacyjnego? Na jakiej podstawie?
 • Czy należy zwrócić się do Urzędu Pracy w celu aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, jeśli jest on zarejestrowany w PUP i przez cały rok dokonywał wpłat w kwotach zasądzonych alimentów na dzieci? A także, czy jeśli otrzymamy informacje o wyrejestrowaniu go z pup, to czy za każdym razem trzeba wysyłać do dłużnika zobowiązanie do zarejestrowania?
 • Co zrobić w sytuacji: dłużnik alimentacyjny, opuszczając zakład karny, wskazał miejsce pobytu u swoich rodziców, ostatni stały meldunek ma u byłej żony, czyli w naszej gminie. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika wysłaliśmy do gminy właściwej (wskazanej przez dłużnika). Gmina właściwa odpisuje, że nie mieszka pod wskazanym adresem, nie był tam nigdy zameldowany, rodzice oświadczają, że nie przebywa. Komornik nadal wskazuje nam adres pobytu wskazany wcześniej. My nadal wysyłamy do tej samej gminy, ale otrzymujemy odpowiedź, że nie przebywa i aby nie kierować już do nich wniosków.
 • Jeżeli jest zgon dłużnika to czy na podstawie dostarczonego aktu zgonu można wygasić zadłużenie dłużnika alimentacyjnego z powodu śmierci, czy należy czekać na postanowienie komornika?
 • Co robimy w przypadku, gdy dłużnik jest uznany decyzją za uchylającego się, ma zabrane prawo jazdy, przyszedł na wywiad i złożył oświadczenie, ale nie zarejestrował się w PUP?
 • Czy zawsze należy coś odpisać Gminie wierzyciela na wniosek o podjęcie działań, np. gdy dłużnik się nie zgłasza?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik mieszkał w innej gminie i nie mamy informacji, czy była wydana decyzja uznająca dłużnika za uchylającego się, czy wystąpić do tamtej gminy z wnioskiem o informacje, czy taka decyzja była wydana i już nie wydajemy drugiej decyzji? Czy wydajemy taką decyzję mimo tego, że w tamtej gminie była już wydana?
 • Czy dłużnika na wywiad wzywa się tylko raz? Czy jeśli nie zgłasza się w terminie, to czy należy wezwać go ponownie?
 • Co zrobić, gdy mamy informację, że dłużnik spłacił zadłużenie z FA? Czy mamy obowiązek zapytania komornika o bezskuteczność i jeśli dostaniemy odpowiedź, że jest skuteczna, to czy mamy z urzędu podjąć postępowanie w celu uchylenia decyzji uznającej?
 • Co zrobić, jeśli złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury z art. 209 k.k., a za jakiś czas decyzję uznającą uchylimy, co z tym zawiadomieniem, czy w jakiś sposób informować prokuraturę o tym fakcie?
 • Co zrobić, jeśli zostało wysłane zawiadomienie do prokuratury i prokuratura już zakończyła to postępowanie, czy za jakiś czas znów musimy występować do prokuratury?
 • Co w przypadku dłużników, wobec których wydana została decyzja o uchylaniu się, nie ma prawa jazdy, zgłoszony do BIG, a nadal nie spłaca długu?
 • Co w przypadku starego dłużnika alimentacyjnego, który ma w obiegu prawnym decyzję uznającą za uchylającego się, aktualnie przyszedł na wywiad, ale nie zarejestrował się w UP, czy występujemy z kolejnym wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo?
 • Co zrobić, jeżeli komornik podaje stary adres, policja/prokuratura podają taki sam adres jak komornik, ale na kopercie widnieje adnotacja, że dłużnik od kilku lat nie mieszka pod wskazanym adresem, co wtedy?
 • Co zrobić, jeżeli komornik odpowie, że nie jest w stanie ustalić nowego adresu?
 • Czy zawiadomienie do prokuratury wysyłamy co roku po przyznaniu świadczenia z funduszu?
 • Czy wniosek o ściganie wysyłamy tylko raz po wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy OWD pisze, że dłużnik przebywa w Anglii i podaje dokładny adres, ale komornik pisze zupełnie inny adres na zaświadczeniu?
 • Co zrobić, kiedy dostajemy wezwanie od komornika, właściwie to grupowe, bo dla 4 dłużników, którzy nie odbierają od niego korespondencji — o ustanowienie kuratora ds. doręczeń dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, w terminie 7 dni- pod rygorem zawieszenia postępowania na rzecz wierzycieli i wiąże się to również z tym, że komornik nie wystawi zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji?
 • Co w przypadku, gdy wierzycielka jest w Polsce, a dłużnikiem jest Ukrainiec? Sąd okręgowy odmówił wydania zaświadczenia.
 • Czy jak jest już wydana decyzja uznająca dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się, a następnym razem na wezwanie na wywiad dłużnik znowu się nie zgłasza, to czy wydajemy decyzję o umorzeniu postępowania w całości, bo już jest decyzja, czy nic nie robimy?
 • Co zrobić, jeśli dłużnik raz przyjdzie na wywiad, za rok znów nie przyjdzie? Czy ta wcześniejsza decyzja, że się uchyla, jest aktualna, czy nie wydawać tak na przeplatankę?
 • Jak wygląda skład rodziny w przypadku 22-letniej osoby niepełnosprawnej, która mieszka z ojcem, a ma zasądzone alimenty od matki?
 • Co w sytuacji, gdy zawieszone jest postępowanie egzekucyjne przez sąd? Czy można przyjąć wniosek na fundusz i zawiesić postępowanie?
 • Czy osoba pobierająca świadczenie musi zgłosić zmianę miejsca zamieszkania, zaczynając od tej gminy, gdzie pobiera, czy może iść do nowej gminy i wtedy oni wystąpią o dokumenty?
 • Co w sytuacji, kiedy dłużnik zgłaszał zmianę adresu na naszą gminę do byłego ops, ale oni zlekceważyli tę informację i wysyłali listy na były adres, w wyniku czego odebrali mu prawo jazdy? Nasz OPS nie brał udziału w postępowaniu tamtej gminy. Kto jest organem właściwym do zwrotu tego prawa jazdy?
 • Wypełnianie wniosku na fundusz. Co powinno być wpisywane w oświadczeniu wnioskodawcy w sprawie: „do alimentacji są zobowiązani…” Co tutaj należy wpisać i co później można z tym zrobić?


Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – cała procedura od wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika do zakończenia postępowania

 • Czy termin stawienia się na wywiad musi być dokładny?
 • Czy do ZK albo AŚ można wysyłać do dłużnika alimentacyjnego informację o przyznaniu świadczeń?
 • Czy decyzja staje się ostateczna po 14 dniach od jej odebrania?
 • Czy wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego robimy dla każdego komornika w momencie przyznania świadczenia?
 • Kiedy można zarchiwizować dłużnika? Czy archiwizujemy tylko spłaconych i zgony?
 • Czy prowadzimy postępowanie, jeżeli dłużnik przebywa w zakładzie karnym?
 • Gdzie kierować wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji – na najbliższy posterunek, czy do komendy powiatowej?
 • Jak sprawdzić dłużnika w bazie PESEL?
 • Dłużnik nie odbiera wezwania i innej korespondencji - podwójnie awizo. Czy traktujemy to jako dostarczone i prowadzimy dalej postępowanie?
 • Co jaki czas powinniśmy wysyłać informacje o zadłużeniach do KRD?
 • Jak wpłynąć na skuteczność egzekucji? Omówienie założeń całego postępowania
 • Kto może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany, z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym? Kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika?
 • Jak ustalić adres dłużnika?
 • Dłużnik umożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, lecz dalej nie płaci zobowiązań alimentacyjnych. Czy można wszcząć postępowanie, aby uznać go za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?
 • Jak często ponawiać poszukiwania dłużnika nieznanego z miejsca pobytu?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika, który nie podejmuje współpracy, nie stawia się na wywiad, odmawia rejestracji w urzędzie pracy?
 • Kiedy i w jakim organie można złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji?
 • Czy właściwym organem będzie prokuratura, czy policja? Jak takie zawiadomienie powinno wyglądać?
 • Co zrobić jeśli postępowanie zostanie umorzone przez organy ścigania? Dwie podstawy prawne do złożenia wniosku
 • Kiedy wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych? Jakie taka decyzja wywołuje skutki? Co uczynić, jak stanie się bezprzedmiotowa? Jak policzyć „6 ostatnich miesięcy”?
 • Prawo jazdy – kiedy można wystosować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, a kiedy o jego zwrot?
 • Czy zadłużenie dłużników alimentacyjnych przedawnia się, czy jest dziedziczone?
 • Czym różni się zadłużenie pochodzące z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od zadłużenia pochodzącego z wypłacanego funduszu alimentacyjnego?
Biura informacji gospodarczej
 • Jakie obowiązki względem BIG ma organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Współpraca z organami zewnętrznymi w ramach postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego: komornik, policja, prokuratura, zakłady karne, sądy
 • „Dłużnik znaleziony po latach” – jakie przeprowadzić postępowanie?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty
 • Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę? Jak postąpić z odsetkami?

RODO – ochrona danych osobowych dłużnika alimentacyjnego

 • Jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, dłużnik?
 • Jak właściwie i skutecznie poinformować dłużnika o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Trudny klient – problemy psychologiczne w postępowaniu

Fundusz alimentacyjny –Jak długo osoba niepełnosprawna może pobierać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

 • Co wierzycielka ma zwrócić: kwotę FA czy to, co dostała od komornika lub dłużnika?
 • Komornik twierdzi, że przekazane przez niego należności są zaległymi alimentami, a nie bieżącymi. Czy w takim przypadku tez wymagamy zwrotu?
 • Czy wysyłać decyzję odmowną z FA do komornika?
 • Jeżeli dłużnik przebywa poza granicami kraju, to komu wysyłamy informację o przyznanym FA?
 • Czy powinniśmy informować dłużnika o zmianie lub uchyleniu decyzji z FA?
 • Jeżeli w ogóle nie mamy adresu dłużnika, który mieszka za granicą, to czy nie wysyłamy zawiadomienia o przyznaniu świadczeń z FA?
 • Zakres osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Kto powinien składać wniosek, kto powinien być adresatem decyzji?
 • Sposób obliczania dochodu do celów przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – szczegółowe omówienie sposobu obliczania wysokości świadczenia w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – przedstawienie przykładów
 • Weryfikacje grupowe – nowe wyzwanie dla OPS

Wzory pism z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wraz z omówieniem sposobu i terminu sporządzenia

 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Wezwanie do dłużnika
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska – praktyk, od 2005 roku Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej oraz Radia Katowice z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
07 sierpnia 2023
od 499.00
20 grudnia 2023

Podobne szkolenia