Wideoszkolenie: Polityka rachunkowości

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Polityka rachunkowości 2024 według aktualnych przepisów - najczęsciej popełniane błędy i występujące nieprawidłowości w rachunkowości OPS. Kto jest odpowiedzialny za opracowanie oraz aktualizację polityki rachunkowości? Czy za każdym razem, jeśli dojdzie nowe zadanie, należy aktualizować lub zmieniać politykę? Czy dla programu AOON jest potrzebna odrębna polityka? Czy programy z funduszu solidarnościowego powinny być zarządzeniem wpisane do polityki?

od 549.00 zł

Szkolenie dedykowane księgowym, oraz głównym księgowym ośrodków pomocy społecznej – zarówno początkującym jak i zaawansowanym.

Polityka rachunkowości na rok 2024 wraz ze wzorami gotowymi do użycia od razu!
Zapraszamy do udziału w unikalnym wideoszkoleniu, które otwiera nowe możliwości dla każdego księgowego ośrodka pomocy społecznej. Oferujemy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne narzędzia, które odmienią Twoje podejście do rachunkowości. Korzyści z uczestnictwa: macie Państwo możliwość zadawania pytań od pierwszych minut szkolenia, co zapewnia dynamiczną wymianę wiedzy i bezpośrednią pomoc eksperta. Otrzymacie Państwo pełny zestaw dokumentów, w tym najnowsza polityka rachunkowości na rok 2024, przygotowana z myślą o specyfice pracy w ośrodkach pomocy społecznej, a także informacje zgodne z najnowszymi przepisami, pozwalające na bieżące śledzenie zmian w prawie rachunkowym. Każdy uczestnik otrzyma gotowe wzorce i procedury, które można natychmiast wdrożyć w codziennej pracy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są zasady sporządzania polityki rachunkowości? Co dokładnie powinna zawierać?
 • Jakie są metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego?
 • Fundusz Solidarnościowy powinien być jako środki pozabudżetowe czy budżetowe?
 • Czy dla programu AOON który jest księgowany pozabudżetowo, też jest potrzebna odrębna polityka?
 • Jaki zastosować zapis w polityce rachunkowości odnośnie ustalenia poziomu istotności? Jaką przyjąć wartość poziomu istotności?
 • Usługi opiekuńcze, asystent osoby niepełnosprawnej – jak powinno się księgować te programy? Czy księgować je poza budżetem, czy w budżecie? Na jakich kontach powinny być ujęte? Czy w ogóle powinno się ujmować w polityce?
 • Na jakich kontach powinno księgować się środki unijne, a na jakich środki COVIDowskie? Jaka jest to struktura i powiązanie z budżetem? Jak powinno się je przyjmować? Jak powinno się je ujmować w budżecie? Czy powinna być do nich wyodrębniona księgowość?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Procedury i zasady ewidencji oraz dokumentacji zaangażowania wydatków budżetowych
 • Instrukcja magazynowa
 • Instrukcja obiegu kontroli dokumentów księgowych
 • Karta wzorów podpisów
 • Spis z natury - załącznik w EXCEL - aktywny, edytowalny arkusz kalkulacyjny, można wstawić swoje dane
 • Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz funkcjonowanie kont ksiąg pomocniczych
 • Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych
 • Przykładowy wzór zasad (polityki) rachunkowości
 • Przykładowy wzór zmian przyjętych zasad poprzez wprowadzenie nowego załącznika
 • Przykładowy wzór zmian przyjętych zasad
 • Rozliczenie zadań zleconych - załącznik w EXCEL -aktywny, edytowalny arkusz kalkulacyjny, można wstawić swoje dane
 • Zasady prowadzenia gospodarki środkami pieniężnymi
 • Zasady prowadzenia i rozliczenia ewidencji szczegółowej oraz instrukcja obiegu i kontroli, oraz archiwizowania dokumentów w związku z realizacją Projektu
 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Zasady rozliczenia podatku VAT
 • Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy faktury wpływające do 20 stycznia należy umieścić w polityce w części „wycena aktywów i pasywów”?
 • Czy do zaksięgowania wyciągu bankowego może być podpięty tylko wydruk z programu, czy trzeba zadekretować wyciąg ręcznie?
 • Mamy do wprowadzania do polityki kilka zmian. W związku z tym zostanie wydane zarządzenie o utracie mocy poprzedniego i wprowadzone nowe. Czy zarządzenie może być z datą bieżącą, z datą wejścia od 1.01.2024?
 • Do kiedy jest termin trwałego zamknięcia ksiąg?
 • Czy zamknięcie ksiąg w marcu jest prawidłowe?
 • Czy dla domów seniora sporządzamy osobną politykę?
 • Jak zaksięgować zakup kwiatów w klubie seniora lub wiązanki dla dyrektora na okolicznościowe uroczystości?
 • Jak odwrócić księgowanie na 221, jeżeli wpłata była mylna i środki należy zwrócić klientowi?
 • Czy zastępstwo głównego księgowego powinno być zapisane w polityce?
 • W MOPS została wprowadzona nowa polityka rachunkowości. Czy muszą się z nią zapoznać wszyscy pracownicy ośrodka, czy tylko księgowość?
 • Czy karta wzorów podpisów może stanowić załącznik do polityki?
 • Jak w polityce wykazać program, jeżeli jego aktualizacja jest co miesiąc?
 • Czy instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych może stanowić załącznik do polityki? Czy należy wprowadzić osobnym zarządzeniem?
 • Czy na koncie 139 może być AOON i OW, jeżeli nie mamy konta 136?
 • W Rb-27S nie wykazujemy 4-0% od dłużników alimentacyjnych. Przekazujemy do gminy przez konto 222, w związku z czym Rb-27S nie zgadza się z kontem 222. Czy jest to prawidłowe? Kto powinien zastosować wyłączenia, aby bilans się zgodził – GOPS, czy gmina?
 • Jesteśmy małą jednostką składająca się z pracowników socjalnych i głównego księgowego. Inwentaryzację drogą spisu z natury sporządza zespół składający się z pracowników socjalnych powołanych przez kierownika zarządzeniem. Czy inwentaryzację drogą weryfikacji ma sporządzić ten sam zespół? Czy weryfikację może zrobić tylko główny księgowy, a zatwierdzić kierownik?

Czy inwentaryzację możemy sporządzić w Excelu?1. Jakie są zasady polityki rachunkowości? Kto jest odpowiedzialny za opracowanie i aktualizowanie polityki rachunkowości?

 • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie oraz aktualizację polityki rachunkowości?
 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika jednostki?
 • Jaka jest odpowiedzialność pracowników merytorycznych?
 • Jakie są zasady i wytyczne dobrej polityki rachunkowości dla OPS? Co powinna zawierać dobra polityka rachunkowości?
 • Od czego powinno się zacząć i czego nie można pominąć?

2. Jakie są najważniejsze elementy polityki rachunkowości? Co koniecznie należy zawrzeć w polityce rachunkowości, a co można pominąć?

 • Czy w polityce powinien być zapis dotyczący finansowania zakupów? (świadczenia rodzinne)
 • Czy powinny być uwzględnione w polityce operacje, które są realizowane przez ośrodek uwzględnione, np. księgowania? Przykład: nienależnie pobrane świadczenia
 • Czy odzyskane nienależnie zaliczki powinny znajdować się w polityce?
 • Czy programy z funduszu solidarnościowego powinny być zarządzeniem wpisane do polityki? Jak należy je księgować?
 • Co należy zapisać w polityce rachunkowości w związku z zapisywaniem i archiwizacją dokumentacji elektronicznej? Jakie są sposoby przechowywania oraz archiwizacji dokumentów?
 • Jakie są sposoby obiegu dokumentów? Praktyczne wyjaśnienie instrukcji obiegu dokumentów
 • Jakie załączniki/dokumenty wchodzą w skład polityki rachunkowości?
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku ze środkami trwałymi?
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku z instrukcją inwentaryzacyjną?
 • Jakich elementów nie warto zawierać w polityce rachunkowości?
 • Czego nie potrzeba opisywać w polityce rachunkowości?
 • Jak zakładać dodatkowe konta powiązane z innymi działami?

3. Jakich błędów należy unikać w OPS tworząc politykę rachunkowości? Jakie uproszczenia można stosować?

 • Jakie są przyjęte uproszczenia w polityce rachunkowości?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę tworząc politykę w ośrodku?
 • Jakich błędów unikać przy opracowywaniu polityki rachunkowości? Szczegółowość, niekompletność, nieaktualność, nieadekwatność

4. Kto powinien aktualizować politykę rachunkowości? Jak nanosić zmiany w polityce?

 • Sytuacja: ośrodek ma nowe zadanie, którego wcześniej nie było. Czy polityka powinna być zaktualizowana lub zmieniona? Czy za każdym razem, jeśli dojdzie nowe zadanie, należy aktualizować/zmieniać politykę?
 • Czy nowe zadania powinny być dopisywane, czy nie?
 • Czy co roku należy sporządzić nową politykę rachunkowości?
 • Czy polityka rachunkowości może być taka sama w OPS jak np. dla szkoły, czy przedszkola?
 • Jak prawidłowo nanosić zmiany w polityce rachunkowości?
 • Co nie podlega zmianom w polityce rachunkowości?
 • Kiedy i jakie zmiany wprowadza się do polityki rachunkowości?
 • Kiedy może to być aktualizacja, a kiedy nowy dokument?

5. Jak napisać politykę rachunkowości, do której kontrola nie będzie miała zastrzeżeń? Jak klasyfikować konta księgowe?

 • Jak przygotować politykę rachunkowości pod kątem kontroli?
 • Na co najczęściej zwraca uwagę kontrola, która sprawdza politykę rachunkowości?
 • Polityka rachunkowości, a klasyfikacja budżetowa
 • Jak klasyfikować konta księgowe?
 • Podstawowe operacje gospodarcze
 • Czy na koniec każdego miesiąca robimy wydruki zestawienia obrotów i sald? Czy można zrobić to tylko na koniec roku? Jak zawrzeć taki zapis w polityce rachunkowości?
 • Jaki zastosować zapis w polityce rachunkowości odnośnie ustalenia poziomu istotności? Jaką przyjąć wartość poziomu istotności?

6. Specyfika księgowania w OPS - gdzie wpisywać wydatki, jak powinien wyglądać plan kont? Opieka wytchnieniowa, fundusz solidarnościowy, AOON

 • Wydatki – jakie są i do jakiego paragrafu należy każde z nich zaksięgować?
 • W jakich instytucjach powinno się je księgować? W OPS, DPS, czy dziennych domach wsparcia?
 • Jakie są koszty obsługi świadczeń wychowawczych?
 • Jakie są przyjęte uproszczenia w polityce rachunkowości dotyczące podziału środków trwałych?
 • Jaki jest sposób przeprowadzenia inwentaryzacji? Zasady, terminy
 • Jakie są metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego?
 • Czy dla projektów unijnych musimy mieć osobną politykę rachunkowości, dla każdego projektu osobną?
 • Czy dla programu AOON który jest księgowany pozabudżetowo, też jest potrzebna odrębna polityka?
 • W jakim rozdziale ująć opiekę wytchnieniową?
 • Czy opieka wytchnieniowa jest ujmowana pozabudżetowo?
 • Czy w polityce rachunkowości powinien być zapis: odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w DPS, odpłatności za pobyt w schronisku? Czy stanowią one dochody własne gminy?
 • Jeśli otwieramy nowe konto i będziemy je przełamywać przez 1, z uwagi na wyodrębnienie analityki, to czy musimy stworzyć nową politykę nowym zarządzeniem? Czy wystarczy tylko aneks informujący o zmianie kont
 • Jak powinien wyglądać plan kont? Jak stworzyć plan kont? Jak go stosować i opisywać? Czy wszystkie konta trzeba opisywać?
 • Jak powinny wyglądać plany kont pod kątem zmian? Czy należy wyodrębniać rachunki?
 • Czy plany kont należy wyróżniać na podstawie kosztów, rodzajów, czy paragrafów?
 • Konta syntetyczne i analityczne – jak umieścić je w planie kont? Jaki powinien być podział?
 • Jak często zmieniać politykę rachunkowości?

7. Księgowanie dochodów i wydatków OPS, zasady ewidencjonowania

 • Fundusz Solidarnościowy powinien być jako środki pozabudżetowe czy budżetowe?
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - czy jeżeli wydatkujemy coś z tego programu, to faktura powinna być wystawiona na gminę, czy na opiekuna, jeżeli jest to pozabudżetowo?
 • Na jakich kontach należy księgować opisane dochody OPS?
 • Usługi opiekuńcze, asystent osoby niepełnosprawnej – jak powinno się księgować te programy? Czy księgować je poza budżetem czy w budżecie? Na jakich kontach powinny być ujęte? Czy w ogóle powinno się ujmować w polityce?
 • Środki unijne i projekty, które coraz częściej występują w ośrodkach – jakie są zasady ewidencjonowania? Na jakich kontach należy je ujmować? Jak powinno się je prawidłowo rozliczać?
 • Na jakich kontach powinno księgować się środki unijne, a na jakich środki COVIDowskie? Jaka jest to struktura i powiązanie z budżetem? Jak powinno się je przyjmować? Jak powinno się je ujmować w budżecie? Czy powinna być do nich wyodrębniona księgowość?
 • Wskazówki opisywania dokumentów księgowych do projektów unijnych
 • Na jakich kontach należy księgować opisane dochody OPS?
 • Czy w instrukcji obiegu dokumentów wpisujemy konkretne osoby z nazwiska czy wskazujemy stanowiska osób, które się zajmują sprawdzaniem faktur?
 • Czy fakturę zakupową można zaksięgować od razu poprzez konto 401/130 pomijając konto 201?
 • Czy wielkim błędem jest księgowanie zasiłku stałego 410/130. czy też powinno być 410/240 240/130?
 • Jak ktoś ma świadczenia z paragrafu 3110 księgowane na konto kosztów 409, a nie 410 czy to jest błąd?
 • Czy w przypadku zaliczki alimentacyjnej nie powinien być paragraf 0970?
 • Czy można księgować fundusz na koncie 225 , a nie na 720?
 • Czy możliwa jest sytuacja, kiedy w OPS jest zasądzone do wypłaty przez sąd wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej? WUW twierdzi, że nie możemy otrzymać na to dotacji w 85219 par.2010, bo dotacja dotyczy tylko opiekuna prawnego. Nie wiemy teraz w jakiej formie powinniśmy wypłacić takie wynagrodzenie ze środków gminy
 • Czy dekretuje się wyciągi bankowe długopisem i dopiero później wprowadza do programu, czy tylko drukuje dekret z programu i podpina do wyciągu? Czy do tego jest potrzebny zapis w polityce rachunkowości?

8. Procedury księgowe i kontrola

 • Jak wygląda kontrola? Jak się do niej przygotować?
 • Księgowanie na kontach zespołu 0
 • Księgowanie zaangażowania
 • Jakie są zasady wyceny aktywów i pasywów?


Prowadzący

Marzena Wojtyła - główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej. Posiada 26 -letnie doświadczenie. Kieruje całym działem księgowości w MOPS. W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku- Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
25 czerwca 2024

Podobne szkolenia