Wideoszkolenie: Polityka rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości 2022 według aktualnych przepisów - najczęściej popełniane błędy i występujące nieprawidłowości w rachunkowości ośrodków pomocy społecznej


Szkolenie dedykowane jest księgowym, oraz głównym księgowym ośrodków pomocy społecznej – zarówno początkującym jak i zaawansowanym. Praktycy - praktykom!

Najbardziej aktualna Polityka rachunkowości!
Ciągle zmieniające się prawo, może powodować zawroty głowy. Nieustannie pojawiają się problemy w interpretacji przepisów, skutkuje to kontrolami i karami za niedociągnięcia bądź bezprawne działania. Prawidłowa sporządzona polityka rachunkowości pozwala wyeliminować wiele błędów, zwłaszcza tych dotyczących wyceny i ewidencji księgowej. Jednocześnie należy pamiętać jak ważną rolę we właściwym funkcjonowaniu systemu rachunkowości jednostki odgrywa odpowiedni obieg oraz kontrola i przechowywanie dokumentów księgowych. Aby pomóc Państwu uporać się z ilością informacji odnośnie Polityki rachunkowości, przygotowaliśmy szkolenie, zaprezentowany w jego trakcie materiał zawiera aktualny stan prawny, liczne gotowe wzorce wewnętrznych rozwiązań, które można wprowadzić w swoją codzienną pracę.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są zasady sporządzania polityki rachunkowości? Co dokładnie powinna zawierać?
 • Jakie są metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego?
 • Przykład: Są też świadczenia nienależnie pobrane, na które są wydane decyzje i przypisana jest kwota do zwrotu - osoba, która pobrała nienależnie pobrane świadczenie, musi je zwrócić i teraz pytanie: jak te świadczenia należy ująć? (np. konkretnie z pomocy społecznej)
 • Jaki powinien być podział wpłat od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego? Kto powinien dokonywać tego podziału?
 • Usługi opiekuńcze, asystent osoby niepełnosprawnej – jak powinno się księgować te programy? Czy księgować je poza budżetem, czy w budżecie? Na jakich kontach powinny być ujęte? Czy w ogóle powinno się ujmować w polityce?
 • Na jakich kontach powinno księgować się środki unijne? Jaka jest to struktura i powiązanie z budżetem? Jak powinno się je przyjmować? Jak powinno się je ujmować w budżecie? Czy powinna być do nich wyodrębniona księgowość?
 • Czy jeśli są faktury za media, to czy w polityce powinny być ujęte zapisy, że procentowo można ujmować koszty na zadania zlecone i gminne?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, które padły w trakcie poprzednich edycji szkolenia:

 • W jakiej klasyfikacji należy dodatek węglowy: 85395 czy 85295?
 • Czy zarządzenie wprowadza się z mocą obowiązującą od 1 stycznia danego roku?
 • Kto podpisuje faktury za media pod względem merytorycznym?
 • Co oznacza teren strzeżony, na którym znajduje się OPS? Czy należy podpisać umowę z firmą ochroniarską?
 • Czy na należność z pomocy społecznej należy wystawić tytuł wykonawczy?
 • Czy nadpłatę należy przypisać na dochody?
 • Którą należność trzeba zaksięgować jako pierwszą, jeżeli wpływa zwrot z nienależnie pobranego świadczenia, a część świadczenia jest roku bieżącego, część z roku poprzedniego?
 • Czy powinno się odzyskać 40% dochodów z FA na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych?
 • Czy po każdym miesiącu powinno się wystawić decyzję o zwrocie, w przypadku nieuregulowania należności z tyt. usług opiekuńczych?
 • Czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego musi być wydana decyzja o zwrocie?

1. Jak dobrze skonstruować politykę rachunkowości? Co powinno być w niej zawarte?

 • Jak stworzyć dobrą politykę?
 • Określenie ogólnych wytycznych do polityki rachunkowości
 • Przykładowy wzór polityki rachunkowości
 • Jakie są zasady sporządzania polityki rachunkowości? Co dokładnie powinna zawierać?
 • Od czego powinno się zacząć i czego nie można pominąć?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę tworząc politykę w jednostce?
 • Jakie są przyjęte uproszczenia w polityce rachunkowości?
 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika jednostki?
 • Jaka jest odpowiedzialność pracowników merytorycznych?
 • Czy polityka rachunkowości może być taka sama w OPS jak np. dla szkoły, czy przedszkola?
 • Wydatki – jakie są i do jakiego paragrafu należy każde z nich zaksięgować?
 • W jakich instytucjach powinno się je księgować? W OPS, DPS, czy dziennych domach wsparcia?
 • Jakie są koszty obsługi świadczeń wychowawczych?
 • Jakie są przyjęte uproszczenia w polityce rachunkowości dotyczące podziału środków trwałych?
 • Jaki jest sposób przeprowadzenia inwentaryzacji? Zasady, terminy
 • Jakie są metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego?
 • Czy dla projektów unijnych musimy mieć osobną politykę rachunkowości, dla każdego projektu osobną?
 • Czy dla programu AOON który jest księgowany pozabudżetowo, też jest potrzebna odrębna polityka?
 • Czy koszty otrzymane w styczniu dotyczące poprzedniego roku można określić nie tylko do daty otrzymania, ale również do kwoty?

2. Co powinno być opisane w polityce rachunkowości?

 • Jakie załączniki/dokumenty wchodzą w skład polityki rachunkowości?
 • Czego nie potrzeba opisywać w polityce rachunkowości?
 • Czy odzyskane nienależnie zaliczki powinny znajdować się w polityce?
 • Czy programy z funduszu solidarnościowego powinny być zarządzeniem wpisane do polityki? Jak należy je księgować?
 • Czy powinny być uwzględnione w polityce operacje, które są realizowane przez ośrodek uwzględnione, np. księgowania? (na przykład: nienależnie pobrane świadczenia księguje się w taki sposób…)
 • Usługi opiekuńcze, asystent osoby niepełnosprawnej – jak powinno się księgować te programy? Czy księgować je poza budżetem czy w budżecie? Na jakich kontach powinny być ujęte? Czy w ogóle powinno się ujmować w polityce?
 • Konta syntetyczne i analityczne – jak umieścić je w planie kont? Jaki powinien być podział?
 • Czy w polityce powinien być zapis dotyczący finansowania zakupów? (świadczenia rodzinne)
 • Konto 410
 • Na jakich kontach należy księgować opisane dochody OPS?
 • Czy należy uaktualnić politykę rachunkowości o PPK? Czy do polityki należy dopisać PPK? Jakie powinny być tego zasady?
 • Czy w takiej sytuacji należy utworzyć dodatkowe konta?
 • Jakie zmiany należy nanieść przy PPK w planie kont?
 • Co z osobami, które mają umowę zlecenie?
 • Czy kadry powinny zajmować się tworzeniem PPK? Jeśli nie, to kto?
 • Co w sytuacji jeśli pracownik został zwolniony lub sam się zwolnił i przechodzi do innego pracodawcy? Jak to działa?
 • Środki unijne i projekty, które coraz częściej występują w ośrodkach – jakie są zasady ewidencjonowania? Na jakich kontach należy je ujmować? Jak powinno się je prawidłowo rozliczać?
 • Na jakich kontach powinno księgować się środki unijne, a na jakich środki COVIDowskie? Jaka jest to struktura i powiązanie z budżetem? Jak powinno się je przyjmować? Jak powinno się je ujmować w budżecie? Czy powinna być do nich wyodrębniona księgowość?
 • Wskazówki opisywania dokumentów księgowych do projektów unijnych

3. Jak przeprowadzać aktualizację polityki rachunkowości?

 • Jak prawidłowo nanosić zmiany w polityce rachunkowości?
 • Co nie podlega zmianom w polityce rachunkowości?
 • Kiedy i jakie zmiany wprowadza się do polityki rachunkowości?
 • Kiedy może to być aktualizacja, a kiedy nowy dokument?
 • Jakie uproszczenia można zastosować w jednostce i jak wpisać je w politykę rachunkowości?
 • Prośba o wskazanie, o co należy uaktualnić politykę (VAT, split payment, PPK, konta…)
 • Jak wygląda kontrola? Jak się do niej przygotować?
 • Księgowanie na kontach zespołu 0
 • Księgowanie zaangażowania
 • Jakie są zasady wyceny aktywów i pasywów?

4. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze, z pomocy społecznej – jak prawidłowo je księgować z roku bieżącego, a jak z lat ubiegłych?

 • Jak należy księgować zwroty świadczeń zaległych i wykazywać je w sprawozdaniu?
 • W jaki sposób należy ująć nienależnie pobrane świadczenia w polityce?
 • Czy jeśli są wydane decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach to jak należy księgować te decyzje? Czy w ogóle powinno się je księgować? Jak podejść do tego?
 • Przykład: Są też świadczenia nienależnie pobrane, na które są wydane decyzje i przypisana jest kwota do zwrotu - osoba, która pobrała nienależnie pobrane świadczenie musi je zwrócić i teraz pytanie: jak te świadczenia należy ująć? (np. konkretnie z pomocy społecznej)
 • Przez jakie konto powinny przechodzić należności? (225,221,700)
 • Księgowania dochodów i termin zwrotu

5.Fundusz alimentacyjny: dłużnicy i ściągalność

 • Jak powinien być rozksięgowywany fundusz alimentacyjny?
 • Jaki powinien być podział wpłat od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego? Kto powinien dokonywać tego podziału?
 • Rozksięgowania należności dłużników
 • Odpis aktualizujący należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Jakie są zapisy dotyczące dłużników alimentacyjnych i przeksięgowań?

6. Czy jeśli dochodzi nowe zadanie dla ośrodka, to czy każdorazowo polityka powinna być zmieniana lub aktualizowana?

 • Sytuacja: ośrodek ma nowe zadanie, którego wcześniej nie było. Czy polityka powinna być zaktualizowana lub zmieniona? Czy za każdym razem, jeśli dojdzie nowe zadanie, należy aktualizować/zmieniać politykę?
 • Czy nowe zadania powinny być dopisywane, czy nie?
 • Rozksięgowanie wynagrodzeń częściowo finansowanych z kosztów obsługi świadczenia wychowawczego i rodzinnego a częściowo ze środków własnych (co miesiąc jest to inna kwota)
 • Jaki jest sposób ewidencjonowania i wydatkowania refundacji kosztów pośrednich w projektach unijnych? (dotyczy środków unijnych)
 • Jak poprawnie zrobić zestawienia, ile OPS wydał w związku z wydatkami np. środki ochrony osobistej ?
 • Jak robić takie zestawienia, kiedy jednostka podlega pod urząd miasta?
 • Czy jeśli są faktury za media, to czy w polityce powinny być ujęte zapisy, że procentowo można ujmować koszty na zadania zlecone i gminne?

7.Dodatkowo:

 • Księgowanie na kontach zespołu 0
 • Księgowanie zaangażowania
 • Jakie są zasady wyceny aktywów i pasywów?
 • Ochrona danych osobowych
 • Sprostowania błędnych księgowań pokazane na wzorach
 • Jakie są przyjmowane poziomy istotności błędów?
 • Jak ujmować podstawy prawne w zarządzeniach? Czy należy zrobić to tekstem jednolitym?
 • Czy w instrukcji obiegu dokumentów wpisujemy konkretne osoby z nazwiska czy wskazujemy stanowiska osób, które się zajmują sprawdzaniem faktur?
 • Na jakim paragrafie powinno być księgowane zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy wypłacane dla przedsiębiorstw?
 • Co stało się z koordynacją świadczeń 500+ po 01 czerwca?
 • Przekazem pocztowym był przekazany zasiłek stały, klient nie odebrał w terminie, poczta go zwróciła i potrąciła sobie za obsługę 6,50 zł. Jak rozwiązać ten problem?
 • Czy fakturę zakupową można zaksięgować od razu poprzez konto 401/130 pomijając konto 201?
 • Wielkim błędem jest księgowanie zasiłku stałego 410/130. czy też powinno być 410/240 240/130?
 • Jak ktoś ma świadczenia z paragrafu 3110 księgowane na konto kosztów 409, a nie 410 czy to jest błąd?
 • Jak ewidencjonować FV - zapłata karta płatnicza?
 • Przykład: Mamy na rok podpisaną umowę z firmą informatyczną, ale nie ma określone w jaki paragraf i z jakich środków wydatek zapłacić. Podziału kwoty dokonuję każdorazowo po otrzymaniu miesięcznej faktury. Mogę zaangażowanie księgować przy każdej fakturze, pomimo iż jest umowa z firmą?
 • Czy w przypadku zaliczki alimentacyjnej nie powinien być paragraf 0970?
 • Mam zaliczkę w paragrafie 0970 czy to jest źle?
 • Czy można księgować fundusz na koncie 225 , a nie na 720?
 • Fundusz Solidarnościowy powinien być jako środki pozabudżetowe czy budżetowe?
 • Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, czy jeżeli wydatkujemy coś z tego programu faktura powinna być wystawiona na gminę, czy na opiekuna? jeżeli jest to pozabudżetowo?
 • Czy musimy tworzyć politykę do tych wszystkich dodatkowych programów?
 • Czy są sytuacje gdzie w OPS zasądzone przez sąd do wypłaty wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej? WUW twierdzi, że nie możemy otrzymać na to dotacji w 85219 par.2010, bo dotacja dotyczy tylko opiekuna prawnego. Nie wiemy teraz w jakiej formie powinniśmy wypłacić takie wynagrodzenie ze środków gminy.
 • Czy 4170 to jest zlecenie?
 • Czy w RB 27 S należy wykazać 40% z funduszu alimentacyjnego?
 • Czy jak wystawiony został tytuł wykonawczy to od tego momentu my jako jednostka nie naliczamy odsetek a jak jest podstawa prawna, gdzie jej szukać?
 • Czy dekretuje się wyciągi bankowe długopisem i dopiero później wprowadza do programu, czy tylko drukuje dekret z programu i podpina do wyciągu? Czy do tego jest potrzebny zapis w polityce rachunkowości?
 • Jak jest z kosztami upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych? Jest podział na 95% i 5%?
 • Czy do przyjmowania żywności z PKPS trzeba mieć instrukcję magazynową?
 • Przykład: Mamy pracownika zatrudnionego w MGOPS , która u nas jest na urlopie bezpłatnym i przeszła na stanowisko kierownika dziennego domu seniora , który jest też w naszych strukturach, czy w związku z tym powinniśmy liczyć ją podwójnie do odpisu, czy tylko raz?

8.Akademia Młodego Księgowego - jako bonus omówimy dodatkowo zagadnienia dla początkujących księgowych

Prowadzący

Marzena Wojtyła - główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej. Posiada 26 -letnie doświadczenie. Kieruje całym działem księgowości w MOPS. W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku- Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia