Wideoszkolenie: Usługi opiekuńcze

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak organizować usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania? Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej kadry i określonych standardów opieki? W jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług opiekuńczych i SUO? Na czym polega dostępność tych usług w ramach programu „Opieka 75+”? Na czym polega przyznawanie usług opiekuńczych w trybie pilnym? Na czym będą polegały usługi sąsiedzkie?

od 549.00 zł

Szkolenie dedykowane pracownikom ośrodków pomocy społecznej, którzy zajmują się wydawaniem decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkaniadlaosób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.


Zdobędziesz wiedzę na temat znowelizowanej Ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie z dniem 1 listopada
Podczas szkolenia online wyjaśnimy, co zmienia Ustawa o pomocy społecznej, czym jest usługa sąsiedzka, czy jest płatna oraz czy wymagane jest, żeby osoba do usług sąsiedzkich posiadała odpowiednie kwalifikacje. Z licznych kontroli NIK wynika, że w skontrolowanych OPS-ach nie posiadano diagnozy sytuacji osób potrzebujących. W części tych jednostek rozpoznania uwarunkowań dotyczących deficytów i potrzeb seniorów dokonano kilka lat temu, co w warunkach szybko postępującego starzenia się społeczeństwa powoduje, że zawarte w nich dane i wnioski przestają być aktualne, dlatego przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy, jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich zakres i kto o nich decyduje, w jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy musi być wskazanie lekarskie, aby przyznać usługi opiekuńcze?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Co zrobić, by zapewnić dostępność usług według zapotrzebowania?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO, powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?
 • Od kiedy dokładnie klient jest objęty usługami w trybie pilnym - 10 dni kalendarzowych czy roboczych?
 • Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?
 • Jak wydajemy decyzję o SUO świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?

Szczegółowy program szkolenia:

1.Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy do zwykłych usług potrzebne jest zaświadczenie lekarskie?
 • Co w przypadku, gdy z uwagi na swój stan zdrowia osoba nie jest w stanie podpisać wywiadu, a nie jest osobą ubezwłasnowolnioną?
 • Czy dziecko umieszczone w domu dziecka może mieć przyznane SUO? Z kim przeprowadzamy wywiad, jeżeli rodzice pozbawieni są władzy rodzicielskiej?
 • Czy w rodzinie (osoby dorosłe) mogą być przyznane jednocześnie UO i SUO?
 • Czy decyzje przyznające usługi opiekuńcze i SUO można wydawać od stycznia do grudnia?
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dorosłych. Czy osoba, która ukończyła 18 lat nadal może korzystać w ramach SUO z dogoterapii, pedagoga lub logopedy?
 • Czy w przypadku osoby dorosłej odpłatność nalicza się na podstawie rozporządzenia w sprawie SUO?
 • Czy dla pełnoletniej osoby chorej psychicznie korzystającej z psychoterapii w ramach SUO odpłatność wymagana jest uchwałą rady gminy, czy naliczana jest na podstawie rozporządzenia?
 • Czy można przyznać dwie opiekunki w tej samej godzinie osobie, którą trzeba dźwigać?
 • Co w przypadku, gdy podopieczny nie chce dać opiekunce pieniędzy za zrobienie zakupów lub przygotowanie posiłku, jeżeli jest to wpisane w obowiązkach?
 • Co w sytuacji, gdy opiekunka nie czuje się bezpiecznie w środowisku, w którym pracuje z podopiecznym, który wyśmiewa jej wygląd, ociera się, traktuje z pogardą i padają propozycje seksualne?
 • Czy opiekunka musi myć okna u podopiecznej, jeżeli ta osoba nie jest samotna? Czy może odmówić wykonania tych czynności?

2. Usługi sąsiedzkie

 • Co to jest usługa sąsiedzka?
 • Czy pomoc sąsiedzka jest płatna?
 • Czy osoba do usług sąsiedzkich musi mieć odpowiednie kwalifikacje?
 • Jak oszacować koszt godziny usługi sąsiedzkiej?
 • Czy z usług sąsiedzkich może skorzystać osoba samotna, nieposiadająca wstępnych i zstępnych i niepozostająca w związku z małżeńskim? Czy osoba musi spełnić te trzy wymogi jednocześnie?
 • Czy MOPS może zatrudnić na umowę zlecenia osoby realizujące usługi sąsiedzkie, jeżeli w drodze przetargu zleca się usługi opiekuńcze firmie zewnętrznej?

3. Kogo mogą objąć specjalistyczne usługi opiekuńcze? Jaka dokumentacja jest potrzebna do wniosku?

 • Co w przypadku, gdy osoba umrze w trakcie 10 dni przed wydaniem decyzji?
 • Co w sytuacji, gdy był jeden dzień usługi i trzeba zapłacić firmie?
  Co z odpłatnością jeżeli nie było wydanej decyzji?
 • Co w przypadku, gdy spadkobiercy na stałe mieszkają za granicą?
 • Czy opiekunki mogą być zatrudnione na umowę zlecenie, jeżeli firma realizuje usługi dla MOPS?
 • Czy OPS powinien przyznać SUO dla dziecka z autyzmem, jeżeli matka nie wykorzystuje świadczenia z innych systemów, takich jak oświata, czy NFZ, które są ustawowo zapewniane i nie powinny być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej?
 • Kto ma wydać zaświadczenie?
 • W jaki sposób przeprowadzić wywiad, jeżeli osoba jest leżąca lub bez kontaktu?
 • Czy do każdego wniosku SUO musi być nowe zaświadczenie od lekarza psychiatry?
 • Czy SUO dla dzieci może objąć hipoterapię, SI, terapię czaszkowo-krzyżową ?
 • Co w sytuacji, gdy matki chcą tyle godzin, ile wnioskuje lekarz ?
 • Czy w decyzji ma być zapisane , że od godzin wskazanych przez lekarza w zaświadczeniu odliczane są godziny wykorzystywane w ramach innych systemów ?
 • PRZYKŁAD: w październiku klientka złożyła dwa wnioski o przyznanie SUO. Pierwszy od października do grudnia, drugi od stycznia do grudnia kolejnego roku. Co zrobić z drugim wnioskiem ? Do wniosku dołączyła dwa zaświadczenia lekarskie na dwa okresy.
 • Jak traktować zaświadczenia bezterminowe?
 • Czy OPS musi zatrudnić wskazanego przez matkę terapeutę, jeśli ma zatrudnionego swojego terapeutę SI? Matka argumentuje to tym, że dziecko akceptuje tylko wybrane osoby, z którymi już ma zajęcia?
 • Kto powinien zapewnić materiały terapeutyczne? Rodzic czy terapeutka? Czy jest podstawa prawna, na którą można się powołać?

4. Czy usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mają charakter obligatoryjny?

 • Czy osoba, która ma rehabilitację refundowaną przez NFZ może starać się o specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?
 • Jakie choroby mogą być objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce, alzheimer, schizofrenia)?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?

5. Jak radzić sobie z niedostępnością usług specjalistycznych?

 • Dlaczego SUO w niektórych gminach są dla dzieci i dla dorosłych, a w innych nie występują wcale?
 • Jaka jest procedura w momencie zbliżającego się terminu wydania przyznającej decyzji, w przypadku braku terapeuty, który mógłby świadczyć usługi?
 • Co w przypadku, gdy osoba umrze w trakcie 10 dni przed wydaniem decyzji?
 • Co zrobić, by zapewnić dostępność usług według zapotrzebowania?
 • Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej pomocy? Czy na usługi może przyjechać lekarz lub pielęgniarka?
 • Jak rozpoznać zapotrzebowanie na usługi w gminie?
 • Co zrobić, gdy przyjdzie rodzic z zaświadczeniem, że dziecko wymaga SUO, a nie ma na terenie gminy ani w sąsiednich miejscowościach placówek, które by podjęły się uczestnictwa w przetargu o wykonywanie tego typu usług?

6. Kto i w jakiej sytuacji powinien płacić za usługi – chory czy gmina?

 • Jakie jest kryterium dochodu w przypadku kiedy to chory płaci za usługi?
 • Czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wliczamy do dochodu, ustalając opłatę za specjalistyczne usługi?
 • Kto nalicza odpłatności za SUO?
 • Na podstawie jakich przesłanek możemy zwolnić z kosztów usług opiekuńczych?
 • W imieniu mamy wymagającej usług specjalistycznych podanie składa jej córka (pani leżąca, bez kontaktu). Pracownik socjalny przeprowadzał wywiad z córką i z jej podpisem oraz odciskiem kciuka Pani, której świadczone są usługi - nie jest ubezwłasnowolniona. Czy należy przyznać pomoc w formie UO z urzędu, nie naliczając odpłatności i wnioskować do prokuratury o ubezwłasnowolnienie?
 • Jak się zachować, kiedy klient/-ka nie wnosi opłaty za wykonane usługi opiekuńcze?
 • Czy soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy?
 • Czy opiekunce pozostawić czas na dotarcie do klienta, czy liczymy odpłatność za usługi łącznie z dojściem?

7. Jaka powinna być gromadzona dokumentacja przy składaniu wniosku o SUO?

 • Decyzja pod specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami. Jaki powinien być miesięczny wymiar świadczonych usług w sytuacji gdy usługa ma być świadczona 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) i w różnych miesiącach wychodzi inaczej?
 • Czy w decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wskazać konkretnego specjalistę, który ma wejść w środowisko?
 • Czy musi być wskazanie lekarskie, aby przyznać usługi?
 • Czy lekarz rodzinny może wypisać wskazanie na usługi i w jakim zakresie usługi powinny być świadczone?
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Czy na usługi opiekuńcze dla małżonków wystarczy jedno "wspólne" podanie? Jak wydać decyzje? Jedną czy dwie?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy opiekun prawny osoby, która korzysta z usług specjalistycznych mieszka w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów i nie ma możliwości podpisywania codziennych kart pracy świadczonych usług opiekuńczych?
 • Jak wydajemy decyzję o usługach świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy przy usługach wskazane są wywiady alimentacyjne?
 • Co w przypadku, gdy osobie przyznano usługi opiekuńcze i osoba trafia do szpitala?
 • Jaki dokument wydajemy w wypadku zgonu świadczeniobiorcy i kogo obciążamy odpłatnością w wypadku posiadania rodziny przez zmarłego?
 • Czy opiekunki wykonujące UO powinny mieć pełnomocnictwo od klientów z uwagi na operowanie ich środkami finansowymi?
 • Czy osoba, która ma wiek 75+ a jej dochód przekracza 250% KD, może zostać objęta Programem 75+?

8. Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?

 • Czy podajemy średni miesięczny wymiar przyznawanych usług? Czy dzienny wymiar realizowany u klienta zawieramy na zgłoszeniu do agencji opiekunek ze wskazaniem dogodnych dni tygodnia? Czy konkretne dni i godziny usług opiekunki ustalają indywidualnie z podopiecznymi, czy OPS?
 • Kto decyduje o liczbie godzin usług opiekuńczych?
 • Ile godzin usług pracownik socjalny powinien wypisać dla dziecka?

9. Jakie są usługi specjalistyczne dla dzieci?

 • Dlaczego usługi dla dzieci w niektórych gminach realizują tylko placówki oświatowe?
 • Jak i w jakich godzinach realizować usługi dla dzieci, jeśli dziecko w ciągu dnia jest w szkole, a w godzinach popołudniowych nie ma już pracownika?
 • Jaka jest podstawa prawna, z której wynika, że na usługi specjalistyczne dla dziecka z wadą genetyczną ma być zaświadczenie od psychiatry?
 • Czy w trakcie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, które są wykonywane w domu, rodzic może opuścić mieszkanie /dom i zostawić dziecko samo z rehabilitantem?
 • Jak zakwalifikować dorosłą osobę całkowicie ubezwłasnowolnianą, uczącą się ? Czy można ja potraktować jako młodzież, w sytuacji w której przyznajemy specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Jaka jest procedura w sytuacji, w której przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dziecku z zaplanowanym wcześniej turnusem rehabilitacyjnym? Czy należy zawiesić wykonywanie usług? Wydać nową decyzję?
 • Czy wydając decyzję przyznającą godziny SUO według zaleceń lekarza należy odliczać liczbę godzin świadczonych w ramach zajęć szkolnych?
 • Czy powinny być przyznane usługi osobie z załączoną opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej z diagnozą: niepełnosprawność ruchowa ze wzmianką o zajęciach terapeutycznych integracyjnych? Czy jest to usługa, która wykonuje się domu?
 • Co robimy, jeśli dziecko nie chodzi do szkoły? Jak weryfikować, ile dziecko ma zajęć w szkole? Czy należy przyznać taką liczbę godzin, jaką zalecił lekarz w zaświadczeniu, czy odjąć od tej liczby godziny, które dziecko już realizuje w szkole (np. terapia logopedyczna, sensoryczna)?

10. Kto decyduje o zakresie usług?

 • Czy zakres usług powinien znajdować się w zaświadczeniu lekarskim, czy to pracownik socjalny decyduje, ile godzin przysługuje?
 • Czy można powiększyć zakres usług wydany przez lekarza?
 • Jaki jest zakres usług, gdy osoba posiada rodzinę?
 • W jakiej formie osoba niepełnosprawna powinna być objęta wsparciem?
 • W jaki sposób pomagać osobom, które nie mają możliwości zrobienia podstawowych zakupów?
 • Prawidłowa interpretacja zakresu usług według Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

11. Jak pracować z osobami chorymi psychicznie?

 • Jak namówić na odpowiedni typ wsparcia osobę chorą, której usługi zostały przyznane?
 • Jak nakłonić do współpracy osoby objęte usługami?
 • Co robić, jeśli osoba potrzebująca nie wpuszcza do domu?
 • Co robimy w sytuacji, gdy osoby samotne nie mają możliwości dotarcia do placówki medycznej?
 • Jak często można ponowić usługi? Czy można z nich korzystać dożywotnio?
 • Czy OPS może podpisać umowę zlecenie z sąsiadem osoby objętej usługami?
 • Jak zorganizować poszukiwanie wolontariuszy dla opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi?

12.Czy SUO dla dziecka powinno być świadczone w miejscu zamieszkania?

 • Z czego wynika , jak długo ważne jest zaświadczenie lekarskie?
 • Jeżeli dziecko czeka w kolejce na świadczenie z NFZ , to czy możemy przyznać SUO ?
 • Czy można przyznać usługi opiekuńcze, których 100 % odpłatności należy do strony?
 • Czy w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze można na wniosek klienta w postanowieniu użyć zapisu, że przyznaje się usługi opiekuńcze 2 razy w tygodniu w wybrane dni po 2 godziny dziennie? Czy konieczny jest zapis o konkretnym dniu tygodnia?
 • Czy jako miejsce zamieszkania możemy traktować placówkę na terenie powiatu ?
 • Czy można zlecić SUO placówce leczniczej , która świadczy usługi komercyjne?
 • Czy do zwykłych usług wymagane jest zaświadczenie lekarskie ?
 • Jeżeli szkoła proponuje zajęcia logopedyczne , a rodzic się nie zgadza , to czy możemy przyznać SUO?
 • Jak określić stawkę godzinową zwykłych usług opiekuńczych osobie zatrudnionej na umowie zlecenie?
 • Czy prawidłowe jest zaświadczenie do SUO wystawione przez specjalistę pediatrii i neurologii dziecięcej?
 • Jaka jest cena SUO dla dzieci?
 • Czy opiekunka zatrudniona na umowę zlecenia musi mieć odzież służbową?
 • Czy przy wydaniu decyzji na rok , po pół roku robiona jest aktualizacja?
 • Jakie dokumenty musi przedstawić firma realizująca SUO?
 • Czy dojazd do klienta liczy się do godzin pracy opiekunki ?
 • Chora jest objęta pomocą z hospicjum, które nie chce wystawić zaświadczenia o liczbie godzin rehabilitacji, a lekarz psychiatra zaleca 28 godzin miesięcznie. Jak przydzielić SUO?
 • Lekarz specjalista zlecił 40 godzin rehabilitacji. Matka zawnioskowała o 20. Wydaliśmy decyzję zgodnie z wnioskiem matki. Po miesiącu matka doniosła zaświadczenie, że korzysta z NFZ w wysokości 2 godzin miesięcznie. Czy teraz musimy pomniejszyć 40, czy 20 godzin?
 • Jeśli lekarz specjalista na zaświadczeniu lekarskim wypisze asystenta osoby niepełnosprawnej, to do kogo mamy zwrócić się o wyznaczenie zakresu usług? To rodzic decyduje, ile godzin chce? Czy sami to weryfikujemy? Jaka różnica w przyznaniu SUO w przypadku rehabilitacji dla dzieci a osoby dorosłej?
 • Wydaliśmy decyzję na logopedę w liczbie 6 godzin. Matka odwołała się do SKO. W decyzji mamy przepis art. 108. Czy na czas sprawy w SKO wstrzymujemy usługi?
 • Mamy osobę dorosłą po wypadku komunikacyjnym. Jest ubezwłasnowolniona i ma problemy natury psychicznej. Przedstawione zostało zaświadczenie od neurologa o potrzebie SUO w formie rehabilitacji. Czy w tym przypadku powinniśmy odmówić przyznania usług?

Prowadzący

Agnieszka Jeżowska - starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. W OPS na stanowisku pracownika socjalnego zatrudniona jest od 2007 roku, od 2018 zajmuje się sprawami w Dziale Usług Opiekuńczych i Ośrodków wsparcia. Pełni również funkcję koordynatora w programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. W dziale, w którym pracuje, obsługiwanych jest około 200 środowisk, w których realizowane są usługi opiekuńcze w tym również usługi specjalistyczne. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe - praca socjalna.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
13 września 2024
od 549.00
26 listopada 2024

Podobne szkolenia