Wideoszkolenie: Karta Dużej Rodziny

Kwestie sporne przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny. Kiedy nie można wydać Karty? Kiedy w procedurze urzędnik jest zmuszony do wydania decyzji administracyjnej? Omówienie zakresu Karty Dużej Rodziny pod kątem wpisania adresu zagranicznego do SI KDR.

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się procedurą Karty Dużej Rodziny

W jakich przypadkach wydać kartę dla rodzin patchworkowych?
Uzyskają Państwo szczegółowe odpowiedzi w kwestiach związanych z procedurami od przyjęcia wniosku po wydanie Karty Dużej Rodziny. Wieloletni praktyk, na przykładach wyjaśni Państwu jak rozwiązać sytuacje sporne i nietypowe. Otrzymają Państwo gotowe propozycje rozwiązań wątpliwości związanych z prowadzonymi postępowaniami z zakresu KDR. Ponadto, dowiedzą się Państwo czy uzyskanie Karty Dużej Rodziny będzie łatwiejsze niż do tej pory a uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe wzory niezbędnej dokumentacji.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Karta Dużej Rodziny a rodziny zastępcze i adopcyjne. Czy od takich rodzin należy pobierać jakieś dodatkowe dokumenty?
 • Czy mając jedynie podpis kwalifikowany, można pracować w systemie SiKDR, w sytuacji, kiedy chcę odpowiadać na pisma, wnioski, czy prosić o uzupełnienie?
 • Czy do wniosków przesyłanych drogą elektroniczną dołączane są oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej? Czy do wniosków papierowych należy zeskanować / dołączyć załącznik oświadczenie o władzy rodzicielskiej?
 • Kiedy nie mamy prawa do wydania Karty? Szczegółowe omówienie procedur.
 • Czy od lipca można przyznać KDR studentowi, który nabywa status dopiero w październiku, a KDR miał do 18 r.ż.?
 • Jakie są zasady odpłatności i zwolnienia z opłaty za duplikat i dodatkową formę karty?
 • Jak prawidłowo naliczyć kwotę nadwyżki lub niedoboru środków przeznaczonych na realizację KDR?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzja - utrata prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny
 • Decyzja - odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny
 • Klauzula informacyjna RODO - dane osobowe - KDR

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co w przypadku rodziny, w której jest troje dzieci i wszyscy byli posiadaczami KDR a obecnie najstarsze dziecko ma 26 lat, młodsze studiuje i po skończeniu 18 roku życia nie złożyli wniosku o przedłużenie ważności karty, a najmłodsze dziecko skończyło 18 lat w 2022 r., nadal się uczy i również nie złożono wniosku wcześniej o przedłużenie karty? Teraz matka zwraca się o wydanie kart dla dwóch synów, którzy jeszcze się uczą. Co w takiej sytuacji? Czy tej dwójce dzieci można wydać karty?
 • Związek konkubinat - troje dzieci. Czy rodzice składają wnioski osobno, jeżeli nie są małżeństwem?
 • Dziecko ma 19 lat i nadal się uczy. Pochodzi z pierwszego związku ojca dziecka, który ma jeszcze dwoje dzieci z drugiego związku. Razem ma 3 dzieci. Ojciec nie chce złożyć wniosku na KDR. W jaki sposób pierwsze dziecko może uzyskać na siebie KDR?
 • W jaki sposób jesteśmy zo-bowiązani do unieważnienia KDR po rozwodzie dla małżonka rodzica, jeżeli nie zgłosił rozwodu?
 • Rodzicom zostały zabrane dzieci do pieczy zastępczej. Nie zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej, a jedynie została im ograniczona władza rodzicielska i po dwóch miesiącach dzieci powróciły do rodziców. Ośrodek o tym fakcie dowiedział się, gdy dzieci powróciły. Czy odbieramy rodzicom karty, jeżeli ich dzieci znajdowały się w pieczy zastępczej?
 • Czy wniosek o KDR prezydenta lub burmistrza wysyłamy do SKO i inna gmina rozpatruje taki wniosek?
 • Ukrainka złożyła wniosek na siebie, męża i 3 dzieci (jedno studiuje w Polsce w innym mieście, drugie studiuje w Ukrainie, trzecie uczy się w szkole podstawowej w Polsce). Rodzice posiadają karty pobytu do 6.10.2024 i zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy. Komu możemy przyznać karty?
 • Czy mieszkańcy Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z konfliktem zbrojnym mają prawo do KDR?
 • Czy podczas składania wniosku o uzupełnienie rodziny (nowe dziecko) lub przedłużenie KDR dla ucznia należy we wniosku wpisać wszystkich pozostałych członków rodziny z zaznaczeniem ,,nie wnoszę''?
 • Czy dziecko, które ukończyło 18 rok życia i podejmuje dalszą naukę może samo wnioskować o przedłużenie ważności swojej karty, jeżeli wnioskodawcą wcześniej był rodzic? Czy w takim przypadku rodzic powinien wnioskować o przedłużenie KDR?
 • Plastikowa KDR wpłynęła do GOPS. Panie nie odbiera telefonu. Z informacji od sołtysa wiemy, że wnioskodawca nie żyje. Co robimy z kartą?
 • Czy wydając nową kartę (zmiana zamieszkania) dla osoby, która jest już posiadaczem karty w innej gminie musimy zawiadomić pismem poprzednią gminę o tym fakcie? Czy w systemie karta zostanie unieważniona automatycznie?
 • Wpłynął wniosek rodziny, która wcześniej nie wnioskowała o KDR. Troje dzieci jest powyżej 25 roku życia, ale jedno z nich ma orzeczenie o niepełnosprawności od urodzenia. Czy w takim przypadku temu dziecku należy się karta?
 • Jakie są możliwości domówienia wizualizacji KDR? Czy domówienie elektronicznej KDR jest płatne?
 • Rodzic wypełniając wniosek elektronicznie twierdzi, że system nie przyjmuje danych dzieci. Wszyscy mają przyznane numery PESEL i wydane dowody osobiste, ale rodzic nie wie gdzie dzieci są zameldowane. Rodzina mieszka w Polsce, ale często przebywa za granicą. Co w takiej sytuacji?
 • Czy karty trzeba odbierać osobiście czy można upoważnić sąsiada?
 • Czy dorosły syn może złożyć wniosek o wydanie KDR dla swoich rodziców? Czy, aby tego dokonać wystarczy zwykłe upoważnienie sporządzone ręcznie? Czy powinno być to upoważnienie notarialne?
 • Co w przypadku, gdy dorosłe dziecko nie wyraża zgody na podanie aktualnego adresu zamieszkania?
 • Czy warunkiem oddania kart do produkcji jest unieważnienie kart przez poprzednią gminę? Czy druga gmina musi poinformować nas, że unieważniła poprzednie karty?
 • Czy rodzice seniorzy też muszą wypełniać oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej?
 • Jeżeli wniosek składa rodzic, który miał troje dzieci, ale na dwoje z nich miał kiedyś ograniczoną władzę rodzicielską przez jakiś czas, to czy takiemu rodzicowi można przyznać KDR?
 • Jeżeli dorosłe dziecko będzie wnioskodawcą, to kto podpisuje oświadczenie o władzy rodzicielskiej?
 • Co w przypadku małżonków, którzy maja dwoje dzieci z poprzednich związków i nie posiadają żadnego wspólnego dziecka? Czy karta im się należy?
 • Czy karty nieodebrane przez osoby z terminem ważności można wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru i zakończyć sprawę w systemie?
 • Co w sytuacji, jeśli troje dzieci ma przyznane karty i po kilku latach rodzi się kolejne dziecko?
 • Co w przypadku, gdy KDR przyznano dziecku, któremu się nie należy? W systemie ją unieważniono, ale karta tradycyjna została przysłana? Jak postąpić w takim przypadku?
 • Czy jeśli o KDR wnosi małżonek rodzica, to wymagamy odpisu aktu małżeństwa?
 • Czy do każdego wniosku musi być załączona klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych?
 • Jak weryfikować dzieci cudzoziemców urodzonych poza Polską? Na postawie aktów urodzenia?
 • Jak w systemie wpisać zagraniczny adres dziecka?
 • Kwestia unieważnienia karty. Dziecko przeprowadziło się z tatą do innej gminy albo przeszło do pieczy zastępczej; będzie wydana nowa karta w nowej rodzinie. Kto unieważnia wcześniejszą kartę i na jakiej podstawie? Czy wystarczy pisemna prośba aktualnej gminy do nowej gminy o unieważnienie?
 • Co zrobić z kartami, które zostały wysłane do gminy, mimo iż zostały unieważnione w systemie - odesłać je z powrotem czy zniszczyć?
 • Co z kartami, których nikt nie odbiera i z tymi, które tracą ważność, czekając na odbiór?
 • Czy wniosek na KDR może złożyć córka, która jest pełnoletnia i wnioskuje o kartę dla ojca, który jest rodzicem trójki dzieci?
 • Jak zweryfikować, że dzieci poddane anonimizacji miały w przeszłości wydane karty?
 • Czy dzieci i małżonek, którzy są zawarci we wniosku muszą podpisać RODO? Co w przypadku wniosku elektronicznego?
 • Czy osobie, która spełnia warunki przyznania karty (ma trójkę dzieci), ale 10 miesięcy mieszka za granicą, a 2 miesiące (okres wakacyjny) w Polsce, na terenie gminy, przysługuje taka karta?
 • Czy można wymagać od studenta zaświadczenia z uczelni, czy wystarczy oświadczenie ZKDR-01?
 • Jak prawidłowo poprawić błędnie złożone wnioski elektroniczne? Wezwać do uzupełnienia wniosku czy napisać decyzję odmowną, np. w przypadku, gdy rodzice wnioskują o KDR dla siebie i wpisali dwoje dzieci zamiast trzech?
 • Czy w przypadku długiego nieodbierania karty przez wnioskodawcę można wysłać ją pocztą?
 • Czy konieczny jest wymóg podania i wpisania danych osobowych rodziców wnioskodawcy?
 • Czy anonimizacja jest robiona w systemie automatycznie, czy trzeba wykonać dodatkowe czynności w tym zakresie?
 • Na co mogą zostać wykorzystane środki, które dostajemy z ministerstwa na obsługę KDR?
 • Wniosek złożony elektronicznie. Złożyła go córka, która nie jest uprawniona do KDR. Wnioskowała tylko o przyznanie karty ojcu jako seniorowi. Wnioskodawczyni mieszka w innej gminie. Czy powinna dołączyć pełnomocnictwo?

Najbardziej problematyczne przypadki przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny

 • Czy przy seniorach nie trzeba wypełniać informacji o miejscu zamieszkania dorosłych dzieci?
 • Czy małżonkowie mogą złożyć osobne wnioski o KDR, jeżeli są w konflikcie?
 • Czy małżonek seniora może sam złożyć wniosek, jeżeli rodzic nie chce być wykazywany?
 • Co robimy z obywatelami Ukrainy, którzy składają wnioski dla całych rodzin?
 • Jak postępujemy ze studentami, jeśli oświadczają, że planowany termin ukończenia studiów to 17.02.2024?
 • Jeżeli kobieta i mężczyzna mają różne nazwiska, a Pani twierdzi, że są małżeństwem i wychowują 2 dzieci mężczyzny i jedno ich wspólne, to w jaki sposób można sprawdzić formalność ich związku? Czy można to sprawdzić w USC czy tylko na podstawie wniosku?
 • Czy w przypadku złożenia wniosku o duplikat karty dla męża potrzebne jest ponowne wypełnienie wniosku?
 • Czy od lipca można przyznać KDR studentowi, który nabywa status dopiero w październiku, a KDR miał do 18 r.ż.?
 • Jak powinien być prawidłowo wypełniony druk oświadczenia o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej? Czy wnioskodawca może oświadczyć, czy każdy rodzic podpisuje oświadczenie osobno?
 • Czy wnioskodawca może oświadczyć za małżonka?
 • Kobieta z Ukrainy, pobyt czasowy. Ma dwoje dzieci z mężem, który jest Polakiem. 1 marca granice Polski przekroczyła jej córka z małżeństwa z Ukrainy, dziecko ma status UKR. Czy KDR przysługuje komukolwiek?
 • Czy błędem jest przyjmowanie wniosków, w których każdy z rodziców podpisywał "swoje" oświadczenie o władzy rodzicielskiej?
 • Czy można wydać KDR, jeżeli wniosek został złożony na dzień przed ukończeniem 25 r.ż.?
 • Jak prawidłowo naliczyć kwotę nadwyżki lub niedoboru środków przeznaczonych na realizację KDR?
 • Czy uzupełnienie rodziny dotyczy małżonka, który nie był uwzględniony przy wnioskowaniu na dzieci i wnioskodawcę?
 • Czy przy elektronicznej karcie wystarczy zaznaczyć krzyżyk na ostatniej stronie, jeśli chcemy, żeby rodzice widzieli u siebie w mKDR karty całej rodziny? Czy trzeba wypełniać załącznik dla każdego członka dużej rodziny?
 • Czy osoba może wnieść poprawki do wniosku elektronicznego poprzez oświadczenie?
 • Wniosek został przekazany wg właściwości. Co zrobić z wnioskiem w systemie, bo widnieje w weryfikowanych?
 • Czy pozostawiamy bez rozpatrzenia, jeśli strona nie doniesie wymaganych dokumentów?
 • Kiedy wydaje się decyzje administracyjne?• Kiedy jest dodany nowy członek rodziny?
 • Czy urzędnik ma obowiązek weryfikowania oświadczenia o władzy rodzicielskiej, jeśli wniosek i oświadczenie zostało złożone przez rodzica seniora?
 • Rodzice mają KDR. Ich troje dorosłych dzieci kiedyś miało KDR, ale są już nieważne. Teraz urodziło się 4. dziecko. Czy należy mu się KDR?
 • Jeśli rodzic zmarł, to czy małżonek utracił prawo do posiadania karty? Czy w takiej sytuacji urzędnik ma obowiązek weryfikować prawo małżonka do posiadania karty?
 • Co w przypadku, gdy rodzina 2+3 mieszka poza granicami kraju przez około 9 miesięcy, a resztę czasu w Polsce? Czy należą im się KDR?
 • Czy kartę może odebrać tylko wnioskodawca? Czy można na upoważnienie wydać karty członkowi rodziny?
 • Czy dorosłe dzieci mogą odebrać wniosek w imieniu rodziców? Czy należy wziąć upoważnienie w chwili składania wniosku przez stronę?
 • Jeśli ktoś wycofa wniosek papierowy, to czy wysyłamy mu informację, że został bez rozpatrzenia?
 • Czy musimy prowadzić rejestr w wersji papierowej, jeżeli ktoś składa wnioski bezpośrednio w ośrodku?
 • Jak kwalifikować wniosek o przedłużenie terminu ważności KDR osoby, która już jest zarchiwizowana?
 • Jak zweryfikować fakt, że osoba posiadająca KDR, przyszła i oznajmiła, że zgubiła kartę, skończyła 18 lat i zaczęła się uczyć?
 • Co z oświadczeniem w części II wniosku o umocowaniu? Czy potrzebne jest wtedy pełnomocnictwo?
 • Czy we wniosku należy dopisać drugie imię po weryfikacji numeru PESEL, jeżeli wnioskodawca nie wpisał?
 • Czy pomimo złożonego wniosku o wizualizację trzeba wydać decyzję administracyjną?
 • Co w przypadku, gdy wnioskodawca dołącza do wniosku akt małżeństwa lub akt zgonu? Czy możemy je dopiąć do wniosku?
 • Jeżeli przez przypadek dwa razy zarejestrowaliśmy ten sam wniosek złożony elektronicznie, to czy można jeden anulować? Czy jest jakiś sposób na usunięcie błędnie wprowadzonego wniosku?
 • Co zrobić, gdy ktoś przyjdzie i odda karty?
 • Czy są jakieś wytyczne do zwolnienia z opłaty?
 • Co w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej i Wioski Dziecięcej SOS - czy jest możliwość wydania KDR opiekunom i dzieciom, tak jak w przypadku rodzin zastępczych i pieczy zastępczej?
 • Wnioskodawcą o KDR jest pełnoletnie dziecko, wnioskuje dla rodziców, jednak nie ma 3 dzieci. Komu wysyłam decyzję odmowną?
 • Czy KDR może odebrać małżonek za wnioskodawcę?
 • Czy kartę dziecka może odebrać rodzic, który nie jest wnioskodawcą?
 • Czy trzeba drukować elektroniczne wnioski?
 • Czy pełnomocnictwo musi być notarialne? Czy będzie ważne oświadczenie seniora o tym, że dziecko, które jest wnioskodawcą kart dla rodziców może załatwiać sprawy w jego imieniu?
 • Po ślubie kobieta została przy panieńskim nazwisku i nie jest biologiczną matką dzieci. Czy można wymagać aktu małżeństwa, żeby potwierdzić, że są małżeństwem i należy się jej KDR?
 • Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje, jeśli w momencie składania wniosku o przedłużenie karty nie ma 3 dzieci spełniających warunki a dane zostały zanonimizowane?
 • Czy możemy przedłużyć dziecku Kartę Dużej Rodziny, jeżeli dziecko zamieszkało w innej gminie? Czy musimy zarejestrować je jako nową rodzinę?
 • Czy wystarczy, że dziecko wyrażając zgodę napisze zwykłe oświadczenie?
 • Co w sytuacji, gdy system nie przyjmuje adresów zagranicznych? Czy w takiej sytuacji należy przyjąć adres wnioskodawcy?
 • Czy osobom, które nie mieszkają w danej gminie wydaje się decyzję odmowną, jednocześnie przekazując wniosek do częściowego rozpatrzenia w innej gminie? Czy nie ma potrzeby wydania takiej decyzji?
 • Czy w oświadczeniu o władzy rodzicielskiej rodzice wykazują również dzieci z pieczy zastępczej?
 • W systemie nie ma możliwości weryfikacji nauki studentów. Czy możemy bazować na oświadczeniu o nauce? Czy musimy występować do uczelni o potwierdzenie nauki?
 • Klientka i jej trójka dzieci mają wydane Karty Dużej Rodziny. Kobieta wychodzi za mąż i zmienia nazwisko. Rodzi bliźniaki a jej mąż ma jedno swoje dziecko. Składa wniosek dla siebie jako osoby wcześniej już posiadającej kartę, męża jako nowego członka rodziny i dzieci jako nowi członkowie rodziny?
 • Czy wprowadzając wniosek papierowy należy dołączyć zeskanowane oświadczenie do Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny?
 • Czy w aplikacji mObywatel po zmianie danych osobowych na karcie automatycznie pojawi się nowa karta? Czy wcześniejszą kartę należy unieważnić w momencie wydania nowej?
 • Obywatelka z Ukrainy złożyła wniosek na KDR dla całej rodziny: mąż + trójka dzieci. Mąż czeka na decyzję odnośnie czasowego pobytu, tj. przedłużenie, ale ma także wydane od wojewody pozwolenie na pracę do sierpnia 2022r. Matka i dzieci są w Polsce na podstawie nadania PESEL(ukr). Czy prawidłowe jest wystawienie decyzji odmownej? Co dalej, jeśli decyzja wygasła i czeka na przedłużenie?
 • Sytuacja z rodziną Ukraińców: Jak prawidłowo interpretować art. 5 pkt 2 ustawy KDR? W pkt 2 jest napisane - art. 159 ust 1 i art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach? Jeśli interpretować to literalnie, to czy obywatelowi Ukrainy nie należałaby się karta, gdyż istotne jest tu „i”, nie ma napisane „lub”, „albo” itp. Jak to interpretować?
 • Obywatelka Ukrainy złożyła wniosek o KDR, ale cały czas czeka na decyzję od wojewody. Złożyła wniosek o zawieszenie postępowania. Jak długo możemy czekać?
 • Czy dla małżonka rodzica posiadającego już KDR także należy się karta, w przypadku 2 wspólnych dzieci i rodzic z jednym swoim oraz pomimo braku przysposobienia prawnego dziecka żony? Dzieci nie mają karty
 • Czy w sytuacji, kiedy mamy małżeństwo: Tata ma jedno swoje dziecko z poprzedniego związku, mama dwójkę swoich. Wychowują te dzieci razem. Czy KDR się im należy? Co, jeśli np. ta dwójka dzieci nie mieszka z nimi?
 • Związek nieformalny. Jedno wspólne dziecko i po dwoje dzieci z innym partnerem. Mieszkają w jednej gminie, natomiast dwoje dzieci mężczyzny w innej gminie. Jak przyznawać karty? Czy mężczyzna ma prawo do karty, jeżeli dwójka jego dzieci z poprzedniego związku nie mieszka z nim w naszej gminie? Czy ten pan może złożyć u nas wniosek o kartę tylko dla siebie? Czy system nas o tym poinformuje, czy sami musimy to kontrolować?
 • Czy karta należy się dzieciom w tych przypadkach: dwójka dzieci do 25 r. ż., uczące się oraz dziecko powyżej 25 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności na czas określony.
 • Czy mając jedynie podpis kwalifikowany, można pracować w systemie SiKDR, w sytuacji, kiedy chcę odpowiadać na pisma, wnioski, czy prosić o uzupełnienie?
 • Co z dziećmi, które miały tradycyjną kartę, a teraz po zmianie otrzymały z automatu kartę elektroniczną? Czy rodzice mogą wyświetlić na swoim telefonie karty dzieci, czy potrzebna jest wizualizacja w systemie KDR?
 • Czy do wniosków przesyłanych drogą elektroniczną dołączane są oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej?
 • Czy do wniosków papierowych należy zeskanować / dołączyć załącznik oświadczenie o władzy rodzicielskiej?
 • Czy można wysyłać karty do wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
 • Czy jesteśmy zobowiązani do przesyłania sprawozdań- jeśli tak, to jakie?
 • Co zrobić w momencie, gdy karta została wydana i strona po kilku dniach zauważyła błąd, np. w nazwisku? Jakie kolejne kroki należy podjąć?
 • Dziecko żyło 5 dni, a były to lata 80-te. Dziecko nie miało nadanego nr PESEL, rodzice dostarczyli akt urodzenia i akt zgonu. Czy na tej podstawie można wydać kartę?

W jaki sposób przyjmować wnioski? Komu przyznać kartę - weryfikacja uprawnień

 • Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty. Ustalanie uprawnień na przykładach:

- dzieci uczące się i dzieci, które były na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
- rodzice i małżonkowie rodziców (w tym seniorzy),
- osoby w związkach niezalegalizowanych,
- dzieci przyjęte w ramach pieczy zastępczej,
- dzieci adoptowane,
- dzieci z „rodzin patchworkowych”,
- rodzice ograniczeni i pozbawieni władzy rodzicielskiej,
- opiekunowie prawni i osoby niepełnosprawne,
- obcokrajowcy.

 • Rozwód, separacja małżonków, pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej a prawo do Kart/y.
 • Składanie wniosku przez osobę niebędącą członkiem rodziny. Czy ta forma jest dopuszczalna?
 • Utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny.
 • Czy niepełnosprawność jest czynnikiem warunkującym bezwzględne prawo do posiadania karty? W jakim przypadku osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może otrzymać kartę?
 • Rola osoby w rodzinie jako czynnik warunkujący terminy ważności kart.
 • Jakie są konsekwencje błędnego wyniku rozpatrzenia wniosku? Praktyczne przykłady.

Karta Dużej Rodziny a dane osobowe. Co powinien wiedzieć urzędnik?

 • Obowiązek gromadzenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procedurze KDR. Czy klient jest obowiązany do jej podpisania?
 • Dane osobowe - jak je sprawdzić i potwierdzić zgodność?
 • Osoby uprawnione do weryfikacji danych osobowych. Procedury pozwalające na zweryfikowanie danych osobowych.
 • Weryfikacja danych osobowych a gromadzenie kopii przedłożonych dokumentów.
 • Archiwizacja danych osobowych w formie papierowej. Jak długo należy przechowywać dane?
 • W jaki sposób zachować ostrożność w przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej? Czy należy wprowadzić jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
 • Czy Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej?
 • PESEL istotą weryfikacji członka rodziny. Co zrobić gdy go nie nadano?

Warunki niezbędne do złożenia wniosku KDR – wniosek, załączniki, w tym wymagane dokumenty.

 • Jakie dane powinien zawierać poprawnie uzupełniony wniosek?
 • Czy urzędnik ma obowiązek przechowywania, kopii dokumentów USC, dowodów osobistych innych dokumentów wymaganych w procedurze?
 • Czy urzędnik ma prawo do odmowy przyjęcia wniosku?
 • Elektroniczny wniosek, kompletowanie załączników, prawidłowe formaty. Na co warto zwrócić uwagę?
 • Czynniki wymuszające ponowne złożenie wniosku (zmiana danych osobowych, zmiana liczby członków rodziny ect.).
 • Procedury postępowania w przypadku wpłynięcia wniosku bezprzedmiotowego, wniosku z brakami w danych osobowych członków rodziny, wniosku bez załączników.
 • Korekta wniosku, zawezwanie do uzupełnienia braków. W którym momencie procedury urzędnik ma prawo zawezwać wnioskodawcę. Wykorzystanie danych znanych z urzędu.
 • Wniosek elektroniczny a wniosek papierowy różnice w obsłudze.

W jaki sposób realizować zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny? Dobre praktyki w pracy z procedurą KDR.

 • Upoważnienie do realizacji zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jakie uprawnienia są z tym związane?
 • Karty elektroniczne a aplikacja mObywatel:

- wizualizacja Kart na urządzeniach mobilnych,
- przyznanie uprawnień do wizualizacji kart członków rodziny,
- aplikacja mKDR a mObywatel – punkty wspólne,

 • Iluletnie dziecko może mieć dostęp do karty elektronicznej? Czy karta elektroniczna przysługuje nowo narodzonemu dziecku?
 • Wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem Kart oraz wydaniem ich duplikatu, za obsługę KDR.
 • Gromadzenie i przechowywanie wniosków - stosowanie przepisów kancelaryjnych w praktyce.

Kwestie sporne w procedurze – kwestie nieoczywiste wyjaśnione przez praktyka

 • Kiedy nie mamy prawa do wydania Karty? Szczegółowe omówienie procedur.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych. Kiedy w procedurze urzędnik jest zmuszony do wydania decyzji administracyjnej?
 • Zamieszkanie i zameldowanie a prawo do posiadania Karty w danej gminie. Czy członek rodziny może posiadać ważne karty jednocześnie w dwóch gminach?
 • Prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obcokrajowcy) czynniki niepozwalające na przyznanie prawa do posiadania Kart/y.
 • Różne miejsca zamieszkania członków rodziny a liczba wymaganych wniosków. Czy na jednym wniosku klient może wnioskować o karty dla członków rodziny zamieszkałych w różnych gminach?
 • Procedury związane z informowaniem wzajemnym gmin w przypadku zmiany miejsca zamieszkania członków dużych rodzin. Która z gmin ma prawo do unieważnienia kart/y?
 • Procedury związane z przekazaniem wniosku zgodnie z właściwością. Proces przekazania i obiegu dokumentów krok po kroku.
 • Nabycie aktywności Karty. Co zrobić gdy petent wraca do urzędu, twierdząc, że karta/y jest/są nieaktywna? Jak rozwiązać problem?
 • Zachowanie prawa do posiadania karty w momencie utraty tego prawa przez któregoś członka rodziny. Omówienie problemu na przykładach.
 • Czy wydanie Karty jest ostatnim etapem pozwalającym na zamknięcie postępowania?
 • Wystąpienie okoliczności konieczności zwrotu i unieważnienia karty. Omówienie problemu na przykładach.
 • Postępowanie z Kartami w formie tradycyjnej:

- karty nieważne,
- karty nieodebrane,
- karty z błędami,
- karty zagubione.

 • Problemy z honorowaniem Karty Dużej Rodziny u partnerów Programu. Gdy klienci zgłaszają takie problemy, czy Urzędnik ma obowiązek podjąć jakieś czynności względem partnera?

Prowadzący

Pracownik Urzędu Miasta jednego z miast wojewódzkich, który wydał jedną z pierwszych Kart Dużej Rodziny w Polsce, zajmujący się polityką prorodzinną i społeczną. Prelegent zajmował się studium merytorycznym oraz studium wykonalności we wprowadzeniu jednej z pierwszych miejskich Kart Dużej Rodziny w Polsce. Program nagradzany zarówno w Polsce jak i Europie. Prace nad programem były przykładem i kierunkiem do wprowadzenia obecnej Karty Dużej Rodziny

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
30 sierpnia 2024
od 549.00
30 października 2024
od 549.00
20 grudnia 2024

Podobne szkolenia