Wideoszkolenie: Karta Dużej Rodziny

Kwestie sporne przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny. Kiedy nie można wydać Karty? Kiedy w procedurze urzędnik jest zmuszony do wydania decyzji administracyjnej?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się procedurą Karty Dużej Rodziny

W jakich przypadkach wydać kartę dla rodzin patchworkowych?
Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurami od przyjęcia wniosku po wydanie Karty Dużej Rodziny. Podpowiemy i pokażemy na przykładach jak rozwiązać sytuacje sporne i nietypowe. Rozstrzygniemy wątpliwości związane z prowadzonymi postępowaniami z zakresu KDR. Wyjaśnimy, czy uzyskanie Karty Dużej Rodziny będzie łatwiejsze niż do tej pory. Omówimy również dokumenty, których należy wymagać oraz wskażemy systemy, które możemy wykorzystać do weryfikacji danych osobowych. W praktyczny sposób pokażemy, jak stosować obowiązujące przepisy KPA wraz z ustawą o KDR.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Karta Dużej Rodziny a rodziny zastępcze i adopcyjne. Czy od takich rodzin należy pobierać jakieś dodatkowe dokumenty?
 • Czy mając jedynie podpis kwalifikowany, można pracować w systemie SiKDR, w sytuacji, kiedy chcę odpowiadać na pisma, wnioski, czy prosić o uzupełnienie?
 • Czy do wniosków przesyłanych drogą elektroniczną dołączane są oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej? Czy do wniosków papierowych należy zeskanować / dołączyć załącznik oświadczenie o władzy rodzicielskiej?
 • Kiedy nie mamy prawa do wydania Karty? Szczegółowe omówienie procedur.
 • Czy od lipca można przyznać KDR studentowi, który nabywa status dopiero w październiku, a KDR miał do 18 r.ż.?
 • Jakie są zasady odpłatności i zwolnienia z opłaty za duplikat i dodatkową formę karty?
 • Jak prawidłowo naliczyć kwotę nadwyżki lub niedoboru środków przeznaczonych na realizację KDR?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzja-utrata prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny
 • Decyzja-odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny
 • Klauzula informacyjna RODO-dane osobowe-KDR

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co w przypadku rodziny, w której jest troje dzieci i wszyscy byli posiadaczami KDR a obecnie najstarsze dziecko ma 26 lat, młodsze studiuje i po skończeniu 18 roku życia nie złożyli wniosku o przedłużenie ważności karty, a najmłodsze dziecko skończyło 18 lat w 2022 r., nadal się uczy i również nie złożono wniosku wcześniej o przedłużenie karty? Teraz matka zwraca się o wydanie kart dla dwóch synów, którzy jeszcze się uczą. Co w takiej sytuacji? Czy tej dwójce dzieci można wydać karty?
 • Związek konkubinat - troje dzieci. Czy rodzice składają wnioski osobno, jeżeli nie są małżeństwem?
 • Dziecko ma 19 lat i nadal się uczy. Pochodzi z pierwszego związku ojca dziecka, który ma jeszcze dwoje dzieci z drugiego związku. Razem ma 3 dzieci. Ojciec nie chce złożyć wniosku na KDR. W jaki sposób pierwsze dziecko może uzyskać na siebie KDR?
 • W jaki sposób jesteśmy zobowiązani do unieważnienia KDR po rozwodzie dla małżonka rodzica, jeżeli nie zgłosił rozwodu?
 • Rodzicom zostały zabrane dzieci do pieczy zastępczej. Nie zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej, a jedynie została im ograniczona władza rodzicielska i po dwóch miesiącach dzieci powróciły do rodziców. Ośrodek o tym fakcie dowiedział się, gdy dzieci powróciły. Czy odbieramy rodzicom karty, jeżeli ich dzieci znajdowały się w pieczy zastępczej?
 • Czy wniosek o KDR prezydenta lub burmistrza wysyłamy do SKO i inna gmina rozpatruje taki wniosek?
 • Ukrainka złożyła wniosek na siebie, męża i 3 dzieci (jedno studiuje w Polsce w innym mieście, drugie studiuje w Ukrainie, trzecie uczy się w szkole podstawowej w Polsce). Rodzice posiadają karty pobytu do 6.10.2024 i zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy. Komu możemy przyznać karty?
 • Czy mieszkańcy Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z konfliktem zbrojnym mają prawo do KDR?
 • Czy podczas składania wniosku o uzupełnienie rodziny (nowe dziecko) lub przedłużenie KDR dla ucznia należy we wniosku wpisać wszystkich pozostałych członków rodziny z zaznaczeniem ,,nie wnoszę''?
 • Czy dziecko, które ukończyło 18 rok życia i podejmuje dalszą naukę może samo wnioskować o przedłużenie ważności swojej karty, jeżeli wnioskodawcą wcześniej był rodzic? Czy w takim przypadku rodzic powinien wnioskować o przedłużenie KDR?
 • Plastikowa KDR wpłynęła do GOPS. Panie nie odbiera telefonu. Z informacji od sołtysa wiemy, że wnioskodawca nie żyje. Co robimy z kartą?
 • Czy wydając nową kartę (zmiana zamieszkania) dla osoby, która jest już posiadaczem karty w innej gminie musimy zawiadomić pismem poprzednią gminę o tym fakcie? Czy w systemie karta zostanie unieważniona automatycznie?
 • Wpłynął wniosek rodziny, która wcześniej nie wnioskowała o KDR. Troje dzieci jest powyżej 25 roku życia, ale jedno z nich ma orzeczenie o niepełnosprawności od urodzenia. Czy w takim przypadku temu dziecku należy się karta?
 • Jakie są możliwości domówienia wizualizacji KDR? Czy domówienie elektronicznej KDR jest płatne?
 • Rodzic wypełniając wniosek elektronicznie twierdzi, że system nie przyjmuje danych dzieci. Wszyscy mają przyznane numery PESEL i wydane dowody osobiste, ale rodzic nie wie gdzie dzieci są zameldowane. Rodzina mieszka w Polsce, ale często przebywa za granicą. Co w takiej sytuacji?
 • Czy karty trzeba odbierać osobiście czy można upoważnić sąsiada?
 • Czy dorosły syn może złożyć wniosek o wydanie KDR dla swoich rodziców? Czy, aby tego dokonać wystarczy zwykłe upoważnienie sporządzone ręcznie? Czy powinno być to upoważnienie notarialne?
 • Co w przypadku, gdy dorosłe dziecko nie wyraża zgody na podanie aktualnego adresu zamieszkania?
 • Czy warunkiem oddania kart do produkcji jest unieważnienie kart przez poprzednią gminę? Czy druga gmina musi poinformować nas, że unieważniła poprzednie karty?
 • Czy rodzice seniorzy też muszą wypełniać oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej?
 • Jeżeli wniosek składa rodzic, który miał troje dzieci, ale na dwoje z nich miał kiedyś ograniczoną władzę rodzicielską przez jakiś czas, to czy takiemu rodzicowi można przyznać KDR?
 • Jeżeli dorosłe dziecko będzie wnioskodawcą, to kto podpisuje oświadczenie o władzy rodzicielskiej?
 • Co w przypadku małżonków, którzy maja dwoje dzieci z poprzednich związków i nie posiadają żadnego wspólnego dziecka? Czy karta im się należy?
 • Czy karty nieodebrane przez osoby z terminem ważności można wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru i zakończyć sprawę w systemie?
 • Co w sytuacji, jeśli troje dzieci ma przyznane karty i po kilku latach rodzi się kolejne dziecko?
 • Co w przypadku, gdy KDR przyznano dziecku, któremu się nie należy? W systemie ją unieważniono, ale karta tradycyjna została przysłana? Jak postąpić w takim przypadku?
 • Czy jeśli o KDR wnosi małżonek rodzica, to wymagamy odpisu aktu małżeństwa?
 • Czy do każdego wniosku musi być załączona klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych?
 • Jak weryfikować dzieci cudzoziemców urodzonych poza Polską? Na postawie aktów urodzenia?
 • Jak w systemie wpisać zagraniczny adres dziecka?
 • Kwestia unieważnienia karty. Dziecko przeprowadziło się z tatą do innej gminy albo przeszło do pieczy zastępczej; będzie wydana nowa karta w nowej rodzinie. Kto unieważnia wcześniejszą kartę i na jakiej podstawie? Czy wystarczy pisemna prośba aktualnej gminy do nowej gminy o unieważnienie?
 • Co zrobić z kartami, które zostały wysłane do gminy, mimo iż zostały unieważnione w systemie - odesłać je z powrotem czy zniszczyć?
 • Co z kartami, których nikt nie odbiera i z tymi, które tracą ważność, czekając na odbiór?
 • Czy wniosek na KDR może złożyć córka, która jest pełnoletnia i wnioskuje o kartę dla ojca, który jest rodzicem trójki dzieci?
 • Jak zweryfikować, że dzieci poddane anonimizacji miały w przeszłości wydane karty?
 • Czy dzieci i małżonek, którzy są zawarci we wniosku muszą podpisać RODO? Co w przypadku wniosku elektronicznego?
 • Czy osobie, która spełnia warunki przyznania karty (ma trójkę dzieci), ale 10 miesięcy mieszka za granicą, a 2 miesiące (okres wakacyjny) w Polsce, na terenie gminy, przysługuje taka karta?
 • Czy można wymagać od studenta zaświadczenia z uczelni, czy wystarczy oświadczenie ZKDR-01?
 • Jak prawidłowo poprawić błędnie złożone wnioski elektroniczne? Wezwać do uzupełnienia wniosku czy napisać decyzję odmowną, np. w przypadku, gdy rodzice wnioskują o KDR dla siebie i wpisali dwoje dzieci zamiast trzech?
 • Czy w przypadku długiego nieodbierania karty przez wnioskodawcę można wysłać ją pocztą?
 • Czy konieczny jest wymóg podania i wpisania danych osobowych rodziców wnioskodawcy?
 • Czy anonimizacja jest robiona w systemie automatycznie, czy trzeba wykonać dodatkowe czynności w tym zakresie?
 • Na co mogą zostać wykorzystane środki, które dostajemy z ministerstwa na obsługę KDR?
 • Wniosek złożony elektronicznie. Złożyła go córka, która nie jest uprawniona do KDR. Wnioskowała tylko o przyznanie karty ojcu jako seniorowi. Wnioskodawczyni mieszka w innej gminie. Czy powinna dołączyć pełnomocnictwo?

Najbardziej problematyczne przypadki przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny

 • Czy przy seniorach nie trzeba wypełniać informacji o miejscu zamieszkania dorosłych dzieci?
 • Czy małżonkowie mogą złożyć osobne wnioski o KDR, jeżeli są w konflikcie?
 • Czy małżonek seniora może sam złożyć wniosek, jeżeli rodzic nie chce być wykazywany?
 • Co robimy z obywatelami Ukrainy, którzy składają wnioski dla całych rodzin?
 • Jak postępujemy ze studentami, jeśli oświadczają, że planowany termin ukończenia studiów to 17.02.2024?
 • Jeżeli kobieta i mężczyzna mają różne nazwiska, a Pani twierdzi, że są małżeństwem i wychowują 2 dzieci mężczyzny i jedno ich wspólne, to w jaki sposób można sprawdzić formalność ich związku? Czy można to sprawdzić w USC czy tylko na podstawie wniosku?
 • Czy w przypadku złożenia wniosku o duplikat karty dla męża potrzebne jest ponowne wypełnienie wniosku?
 • Czy od lipca można przyznać KDR studentowi, który nabywa status dopiero w październiku, a KDR miał do 18 r.ż.?
 • Jak powinien być prawidłowo wypełniony druk oświadczenia o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej? Czy wnioskodawca może oświadczyć, czy każdy rodzic podpisuje oświadczenie osobno?
 • Czy wnioskodawca może oświadczyć za małżonka?
 • Kobieta z Ukrainy, pobyt czasowy. Ma dwoje dzieci z mężem, który jest Polakiem. 1 marca granice Polski przekroczyła jej córka z małżeństwa z Ukrainy, dziecko ma status UKR. Czy KDR przysługuje komukolwiek?
 • Czy błędem jest przyjmowanie wniosków, w których każdy z rodziców podpisywał "swoje" oświadczenie o władzy rodzicielskiej?
 • Czy można wydać KDR, jeżeli wniosek został złożony na dzień przed ukończeniem 25 r.ż.?
 • Jak prawidłowo naliczyć kwotę nadwyżki lub niedoboru środków przeznaczonych na realizację KDR?
 • Czy uzupełnienie rodziny dotyczy małżonka, który nie był uwzględniony przy wnioskowaniu na dzieci i wnioskodawcę?
 • Czy przy elektronicznej karcie wystarczy zaznaczyć krzyżyk na ostatniej stronie, jeśli chcemy, żeby rodzice widzieli u siebie w mKDR karty całej rodziny? Czy trzeba wypełniać załącznik dla każdego członka dużej rodziny?
 • Czy osoba może wnieść poprawki do wniosku elektronicznego poprzez oświadczenie?
 • Wniosek został przekazany wg właściwości. Co zrobić z wnioskiem w systemie, bo widnieje w weryfikowanych?
 • Czy pozostawiamy bez rozpatrzenia, jeśli strona nie doniesie wymaganych dokumentów?
 • Kiedy wydaje się decyzje administracyjne?• Kiedy jest dodany nowy członek rodziny?
 • Czy urzędnik ma obowiązek weryfikowania oświadczenia o władzy rodzicielskiej, jeśli wniosek i oświadczenie zostało złożone przez rodzica seniora?
 • Rodzice mają KDR. Ich troje dorosłych dzieci kiedyś miało KDR, ale są już nieważne. Teraz urodziło się 4. dziecko. Czy należy mu się KDR?
 • Jeśli rodzic zmarł, to czy małżonek utracił prawo do posiadania karty? Czy w takiej sytuacji urzędnik ma obowiązek weryfikować prawo małżonka do posiadania karty?
 • Co w przypadku, gdy rodzina 2+3 mieszka poza granicami kraju przez około 9 miesięcy, a resztę czasu w Polsce? Czy należą im się KDR?
 • Czy kartę może odebrać tylko wnioskodawca? Czy można na upoważnienie wydać karty członkowi rodziny?
 • Czy dorosłe dzieci mogą odebrać wniosek w imieniu rodziców? Czy należy wziąć upoważnienie w chwili składania wniosku przez stronę?
 • Jeśli ktoś wycofa wniosek papierowy, to czy wysyłamy mu informację, że został bez rozpatrzenia?
 • Czy musimy prowadzić rejestr w wersji papierowej, jeżeli ktoś składa wnioski bezpośrednio w ośrodku?
 • Jak kwalifikować wniosek o przedłużenie terminu ważności KDR osoby, która już jest zarchiwizowana?
 • Jak zweryfikować fakt, że osoba posiadająca KDR, przyszła i oznajmiła, że zgubiła kartę, skończyła 18 lat i zaczęła się uczyć?
 • Co z oświadczeniem w części II wniosku o umocowaniu? Czy potrzebne jest wtedy pełnomocnictwo?
 • Czy we wniosku należy dopisać drugie imię po weryfikacji numeru PESEL, jeżeli wnioskodawca nie wpisał?
 • Czy pomimo złożonego wniosku o wizualizację trzeba wydać decyzję administracyjną?
 • Co w przypadku, gdy wnioskodawca dołącza do wniosku akt małżeństwa lub akt zgonu? Czy możemy je dopiąć do wniosku?
 • Jeżeli przez przypadek dwa razy zarejestrowaliśmy ten sam wniosek złożony elektronicznie, to czy można jeden anulować? Czy jest jakiś sposób na usunięcie błędnie wprowadzonego wniosku?
 • Co zrobić, gdy ktoś przyjdzie i odda karty?
 • Czy są jakieś wytyczne do zwolnienia z opłaty?
 • Co w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej i Wioski Dziecięcej SOS - czy jest możliwość wydania KDR opiekunom i dzieciom, tak jak w przypadku rodzin zastępczych i pieczy zastępczej?
 • Wnioskodawcą o KDR jest pełnoletnie dziecko, wnioskuje dla rodziców, jednak nie ma 3 dzieci. Komu wysyłam decyzję odmowną?
 • Czy KDR może odebrać małżonek za wnioskodawcę?
 • Czy kartę dziecka może odebrać rodzic, który nie jest wnioskodawcą?
 • Czy trzeba drukować elektroniczne wnioski?
 • Czy pełnomocnictwo musi być notarialne? Czy będzie ważne oświadczenie seniora o tym, że dziecko, które jest wnioskodawcą kart dla rodziców może załatwiać sprawy w jego imieniu?
 • Po ślubie kobieta została przy panieńskim nazwisku i nie jest biologiczną matką dzieci. Czy można wymagać aktu małżeństwa, żeby potwierdzić, że są małżeństwem i należy się jej KDR?
 • Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje, jeśli w momencie składania wniosku o przedłużenie karty nie ma 3 dzieci spełniających warunki a dane zostały zanonimizowane?
 • Czy możemy przedłużyć dziecku Kartę Dużej Rodziny, jeżeli dziecko zamieszkało w innej gminie? Czy musimy zarejestrować je jako nową rodzinę?
 • Czy wystarczy, że dziecko wyrażając zgodę napisze zwykłe oświadczenie?
 • Co w sytuacji, gdy system nie przyjmuje adresów zagranicznych? Czy w takiej sytuacji należy przyjąć adres wnioskodawcy?
 • Czy osobom, które nie mieszkają w danej gminie wydaje się decyzję odmowną, jednocześnie przekazując wniosek do częściowego rozpatrzenia w innej gminie? Czy nie ma potrzeby wydania takiej decyzji?
 • Czy w oświadczeniu o władzy rodzicielskiej rodzice wykazują również dzieci z pieczy zastępczej?
 • W systemie nie ma możliwości weryfikacji nauki studentów. Czy możemy bazować na oświadczeniu o nauce? Czy musimy występować do uczelni o potwierdzenie nauki?
 • Klientka i jej trójka dzieci mają wydane Karty Dużej Rodziny. Kobieta wychodzi za mąż i zmienia nazwisko. Rodzi bliźniaki a jej mąż ma jedno swoje dziecko. Składa wniosek dla siebie jako osoby wcześniej już posiadającej kartę, męża jako nowego członka rodziny i dzieci jako nowi członkowie rodziny?
 • Czy wprowadzając wniosek papierowy należy dołączyć zeskanowane oświadczenie do Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny?
 • Czy w aplikacji mObywatel po zmianie danych osobowych na karcie automatycznie pojawi się nowa karta? Czy wcześniejszą kartę należy unieważnić w momencie wydania nowej?
 • Obywatelka z Ukrainy złożyła wniosek na KDR dla całej rodziny: mąż + trójka dzieci. Mąż czeka na decyzję odnośnie czasowego pobytu, tj. przedłużenie, ale ma także wydane od wojewody pozwolenie na pracę do sierpnia 2022r. Matka i dzieci są w Polsce na podstawie nadania PESEL(ukr). Czy prawidłowe jest wystawienie decyzji odmownej? Co dalej, jeśli decyzja wygasła i czeka na przedłużenie?
 • Sytuacja z rodziną Ukraińców: Jak prawidłowo interpretować art. 5 pkt 2 ustawy KDR? W pkt 2 jest napisane - art. 159 ust 1 i art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach? Jeśli interpretować to literalnie, to czy obywatelowi Ukrainy nie należałaby się karta, gdyż istotne jest tu „i”, nie ma napisane „lub”, „albo” itp. Jak to interpretować?
 • Obywatelka Ukrainy złożyła wniosek o KDR, ale cały czas czeka na decyzję od wojewody. Złożyła wniosek o zawieszenie postępowania. Jak długo możemy czekać?
 • Czy dla małżonka rodzica posiadającego już KDR także należy się karta, w przypadku 2 wspólnych dzieci i rodzic z jednym swoim oraz pomimo braku przysposobienia prawnego dziecka żony? Dzieci nie mają karty
 • Czy w sytuacji, kiedy mamy małżeństwo: Tata ma jedno swoje dziecko z poprzedniego związku, mama dwójkę swoich. Wychowują te dzieci razem. Czy KDR się im należy? Co, jeśli np. ta dwójka dzieci nie mieszka z nimi?
 • Związek nieformalny. Jedno wspólne dziecko i po dwoje dzieci z innym partnerem. Mieszkają w jednej gminie, natomiast dwoje dzieci mężczyzny w innej gminie. Jak przyznawać karty? Czy mężczyzna ma prawo do karty, jeżeli dwójka jego dzieci z poprzedniego związku nie mieszka z nim w naszej gminie? Czy ten pan może złożyć u nas wniosek o kartę tylko dla siebie? Czy system nas o tym poinformuje, czy sami musimy to kontrolować?
 • Czy karta należy się dzieciom w tych przypadkach: dwójka dzieci do 25 r. ż., uczące się oraz dziecko powyżej 25 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności na czas określony.
 • Czy mając jedynie podpis kwalifikowany, można pracować w systemie SiKDR, w sytuacji, kiedy chcę odpowiadać na pisma, wnioski, czy prosić o uzupełnienie?
 • Co z dziećmi, które miały tradycyjną kartę, a teraz po zmianie otrzymały z automatu kartę elektroniczną? Czy rodzice mogą wyświetlić na swoim telefonie karty dzieci, czy potrzebna jest wizualizacja w systemie KDR?
 • Czy do wniosków przesyłanych drogą elektroniczną dołączane są oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej?
 • Czy do wniosków papierowych należy zeskanować / dołączyć załącznik oświadczenie o władzy rodzicielskiej?
 • Czy można wysyłać karty do wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
 • Czy jesteśmy zobowiązani do przesyłania sprawozdań- jeśli tak, to jakie?
 • Co zrobić w momencie, gdy karta została wydana i strona po kilku dniach zauważyła błąd, np. w nazwisku? Jakie kolejne kroki należy podjąć?
 • Dziecko żyło 5 dni, a były to lata 80-te. Dziecko nie miało nadanego nr PESEL, rodzice dostarczyli akt urodzenia i akt zgonu. Czy na tej podstawie można wydać kartę?

W jaki sposób przyjmować wnioski? Komu przyznać kartę - weryfikacja uprawnień

 • Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty. Ustalanie uprawnień na przykładach:

- dzieci uczące się i dzieci, które były na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
- rodzice i małżonkowie rodziców (w tym seniorzy),
- osoby w związkach niezalegalizowanych,
- dzieci przyjęte w ramach pieczy zastępczej,
- dzieci adoptowane,
- dzieci z „rodzin patchworkowych”,
- rodzice ograniczeni i pozbawieni władzy rodzicielskiej,
- opiekunowie prawni i osoby niepełnosprawne,
- obcokrajowcy.

 • Rozwód, separacja małżonków, pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej a prawo do Kart/y.
 • Składanie wniosku przez osobę niebędącą członkiem rodziny. Czy ta forma jest dopuszczalna?
 • Utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny.
 • Czy niepełnosprawność jest czynnikiem warunkującym bezwzględne prawo do posiadania karty? W jakim przypadku osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może otrzymać kartę?
 • Rola osoby w rodzinie jako czynnik warunkujący terminy ważności kart.
 • Jakie są konsekwencje błędnego wyniku rozpatrzenia wniosku? Praktyczne przykłady.

Karta Dużej Rodziny a dane osobowe. Co powinien wiedzieć urzędnik?

 • Obowiązek gromadzenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procedurze KDR. Czy klient jest obowiązany do jej podpisania?
 • Dane osobowe - jak je sprawdzić i potwierdzić zgodność?
 • Osoby uprawnione do weryfikacji danych osobowych. Procedury pozwalające na zweryfikowanie danych osobowych.
 • Weryfikacja danych osobowych a gromadzenie kopii przedłożonych dokumentów.
 • Archiwizacja danych osobowych w formie papierowej. Jak długo należy przechowywać dane?
 • W jaki sposób zachować ostrożność w przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej? Czy należy wprowadzić jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
 • Czy Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej?
 • PESEL istotą weryfikacji członka rodziny. Co zrobić gdy go nie nadano?

Warunki niezbędne do złożenia wniosku KDR – wniosek, załączniki, w tym wymagane dokumenty.

 • Jakie dane powinien zawierać poprawnie uzupełniony wniosek?
 • Czy urzędnik ma obowiązek przechowywania, kopii dokumentów USC, dowodów osobistych innych dokumentów wymaganych w procedurze?
 • Czy urzędnik ma prawo do odmowy przyjęcia wniosku?
 • Elektroniczny wniosek, kompletowanie załączników, prawidłowe formaty. Na co warto zwrócić uwagę?
 • Czynniki wymuszające ponowne złożenie wniosku (zmiana danych osobowych, zmiana liczby członków rodziny ect.).
 • Procedury postępowania w przypadku wpłynięcia wniosku bezprzedmiotowego, wniosku z brakami w danych osobowych członków rodziny, wniosku bez załączników.
 • Korekta wniosku, zawezwanie do uzupełnienia braków. W którym momencie procedury urzędnik ma prawo zawezwać wnioskodawcę. Wykorzystanie danych znanych z urzędu.
 • Wniosek elektroniczny a wniosek papierowy różnice w obsłudze.

W jaki sposób realizować zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny? Dobre praktyki w pracy z procedurą KDR.

 • Upoważnienie do realizacji zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jakie uprawnienia są z tym związane?
 • Karty elektroniczne a aplikacja mObywatel:

- wizualizacja Kart na urządzeniach mobilnych,
- przyznanie uprawnień do wizualizacji kart członków rodziny,
- aplikacja mKDR a mObywatel – punkty wspólne,

 • Iluletnie dziecko może mieć dostęp do karty elektronicznej? Czy karta elektroniczna przysługuje nowo narodzonemu dziecku?
 • Wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem Kart oraz wydaniem ich duplikatu, za obsługę KDR.
 • Gromadzenie i przechowywanie wniosków - stosowanie przepisów kancelaryjnych w praktyce.

Kwestie sporne w procedurze – kwestie nieoczywiste wyjaśnione przez praktyka

 • Kiedy nie mamy prawa do wydania Karty? Szczegółowe omówienie procedur.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych. Kiedy w procedurze urzędnik jest zmuszony do wydania decyzji administracyjnej?
 • Zamieszkanie i zameldowanie a prawo do posiadania Karty w danej gminie. Czy członek rodziny może posiadać ważne karty jednocześnie w dwóch gminach?
 • Prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obcokrajowcy) czynniki niepozwalające na przyznanie prawa do posiadania Kart/y.
 • Różne miejsca zamieszkania członków rodziny a liczba wymaganych wniosków. Czy na jednym wniosku klient może wnioskować o karty dla członków rodziny zamieszkałych w różnych gminach?
 • Procedury związane z informowaniem wzajemnym gmin w przypadku zmiany miejsca zamieszkania członków dużych rodzin. Która z gmin ma prawo do unieważnienia kart/y?
 • Procedury związane z przekazaniem wniosku zgodnie z właściwością. Proces przekazania i obiegu dokumentów krok po kroku.
 • Nabycie aktywności Karty. Co zrobić gdy petent wraca do urzędu, twierdząc, że karta/y jest/są nieaktywna? Jak rozwiązać problem?
 • Zachowanie prawa do posiadania karty w momencie utraty tego prawa przez któregoś członka rodziny. Omówienie problemu na przykładach.
 • Czy wydanie Karty jest ostatnim etapem pozwalającym na zamknięcie postępowania?
 • Wystąpienie okoliczności konieczności zwrotu i unieważnienia karty. Omówienie problemu na przykładach.
 • Postępowanie z Kartami w formie tradycyjnej:

- karty nieważne,
- karty nieodebrane,
- karty z błędami,
- karty zagubione.

 • Problemy z honorowaniem Karty Dużej Rodziny u partnerów Programu. Gdy klienci zgłaszają takie problemy, czy Urzędnik ma obowiązek podjąć jakieś czynności względem partnera?

Prowadzący

Pracownik Urzędu Miasta jednego z miast wojewódzkich, który wydał jedną z pierwszych Kart Dużej Rodziny w Polsce, zajmujący się polityką prorodzinną i społeczną. Prelegent zajmował się studium merytorycznym oraz studium wykonalności we wprowadzeniu jednej z pierwszych miejskich Kart Dużej Rodziny w Polsce. Program nagradzany zarówno w Polsce jak i Europie. Prace nad programem były przykładem i kierunkiem do wprowadzenia obecnej Karty Dużej Rodziny

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
10 listopada 2023
od 499.00
21 grudnia 2023

Podobne szkolenia