Wideoszkolenie: Płace w urzędach miast i gmin

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Naliczanie wynagrodzeń w urzędach miast i gmin po zmianach przepisów. Jak obliczać kwotę wolną od podatku i zasiłki w przypadku różnych rodzajów umów? W jakich przypadkach można zastosować zwolnienie z Funduszu Pracy? Czy inkasentów należy zgłaszać do ZUS i naliczać im składkę zdrowotną?

od 679.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziału Kadr i Płac, w szczególności do osób zajmujących się płacami.

Czy nagroda, od której nie były odliczone zwolnienia lekarskie, jest brana do podstawy zasiłku? Rozwiej swoje wątpliwości!
Prowadzenie listy płac oraz wyliczanie wynagrodzeń wymaga dużej wiedzy, oraz uważności w śledzeniu zmian w przepisach. Na pracownikach wydziału płac spoczywa duża odpowiedzialność. W tracie szkolenia prowadzący wyjaśni, w jaki sposób prawidłowo wyliczać wynagrodzenia w przypadku różnych części etatów, a także, w jaki sposób należy wyliczać wynagrodzenia w przypadku chorobowego lub różnych rodzai ulepów. Wszystko, aby ułatwić Państwu pracę i rozwiać wszelkie wątpliwości. W trakcie warsztatów nasz prelegent - praktyk - posiadający wieloletnie doświadczenie, opowie o aktualnym stanie prawnym oraz omówi nietypowe przypadki, które mogą pojawić się w codziennej pracy. Podczas szkolenia jest możliwość zadawania pytań już od pierwszych minut spotkania!

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rozszerzony katalog zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Jak wygląda oskładkowanie umowy zlecenie osoby, która jest rolnikiem?
 • Czy w przypadku umów zlecenia, finansowanych ze środków unijnych, w ramach realizacji projektu, nadal konieczna jest umowa z gminą, w imieniu i na rzecz której działa urząd z NIP-em urzędu?
 • ZFŚS - zwrot za obóz dziecka, bądź zieloną szkołę. Czy potrącamy zajęcie komornicze?
 • Problematyczne składniki wynagrodzenia w podstawie zasiłku chorobowego i „trzynastki”
 • Osoba, która ma u nas umowę zlecenie, jest zatrudniona na umowę o prace na pełen etat; co najmniej minimalne, ale przebywała na urlopie bezpłatnym. Jak wówczas wygląda oskładkowanie umowy zlecenie w tym okresie? Nawet kilka dni bezpłatnego, pomimo że osiągnie minimalne?
 • Konsekwencje zmian w Kodeksie pracy - uprawnienia rodzicielskie w kontekście wynagrodzeń i zasiłków związanych z macierzyństwem

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7
 • Rekompensata za godziny nadliczbowe i za pracę w dni wolne od pracy pracowników samorządowych oraz umieszczanie w umowach o pracę pracowników niepełnoetatowych limitu godzin, powyżej którego przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe - Pismo wydane przez: Główny Inspektorat Pracy
 • Regulamin wynagradzania pracowników - przykład
 • Zaświadczenie płatnika składek
 • Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
 • Zastępcza asygnata zasiłkowa

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na jakie udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Co z pracownikami skierowanymi z PUP na roboty publiczne?
 • Jeżeli komornik zajął wynagrodzenie oraz wierzytelności zasiłku chorobowego, a w treści wskazał, że zajmuje udział w funduszu zakładowym i wszelkich innych funduszach pozostających w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, to czy takie zajęcie obejmuje również ZFŚS?
 • Zleceniobiorca złożył oświadczenie, z którego wynika, że na umowie zlecenia pobierana jest składka zdrowotna. ZUS zweryfikował okres podlegania i uznał, że należy zleceniobiorcę objąć ubezpieczeniem społecznym wstecz. Zleceniobiorca nadal wykonuje u nas zlecenie. Czy prawidłowe jest, aby składki na ubezpieczenie społeczne po zleceniobiorcy, opłacone przez urząd z tytułu korekt, zwiększały przychód zleceniobiorcy w miesiącu dokonania dopłaty ZUS?
 • Czy w przypadku pracy nauczycielskiej RPA robimy co miesiąc?
 • Czy zapis w umowie o pożyczkę z ZFM o potrącaniu raty z wynagrodzenia jest wystarczający? Czy powinniśmy mieć osobną zgodę?
 • Urząd wypłaca zasiłek chorobowy za cały miesiąc wraz z dodatkiem stażowym. Czy należy odliczać kwotę wolną?
 • Potrącenie z zasiłku chorobowego. Nie ma żadnych innych wypłat, a musimy potrącić pracownicy nienależnie pobrane świadczenie urlopowe. Czy możemy potrącić z zasiłku, jeżeli nie ma szans na zwrot od pracownika?
 • Czy stosujemy kwotę wolną z PIT-2 w przypadku zasiłku chorobowego i dodatku stażowego przy naliczaniu listy płac?
 • Mamy dwóch płatników: urząd i gminę. Będziemy zawierać umowy zlecenia na obsługę informatyczną wyborów. Jak zgłosić pracowników i w jaki sposób rozliczyć składki?
 • Co z dodatkiem specjalnym, który był wypłacany przez kilka miesięcy, ale na dzień wypłaty nagrody nie został on przyznany ani wypłacony?
 • Pracownik choruje dłużej niż 33 dni i nie ma możliwości potrącenia z zasiłku nadpłaconego wynagrodzenia w następnym miesiącu. Jak rozliczyć dokumentację płacową (listę płac i ZUS) za miesiąc, w którym pracownik rozpoczął chorobowe?
 • Dostarczenie zwolnienia chorobowego po wypłacie wynagrodzenia. Pracownik pracował od 10 lipca do 17 lipca. Ma obecnie zwolnienie. Oczekuje 30 dni na wypłatę chorobowego (w jego przypadku 14 dni) i wynagrodzenia. Czy liczymy od początku zwolnienia, czy od momentu zakończenia wyczekiwania 30 dni?
 • Gmina otrzymuje od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje, które wprowadza do budżetu gminy jako dotacje celowe. Powyższe dotacje są wypłacane mieszkańcom gminy jako dotacje celowe w ramach różnych programów, np. na usuwanie wyrobów z azbestu. Czy osobom, które otrzymują te dotacje należy wystawić PIT-11?
 • Ile lat przechowujemy deklaracje ZUS i rozliczenia wydruki RCA oraz zgłoszenia do ubezpieczeń i wyrejestrowania z ubezpieczeń?
 • Ile lat przechowywać wnioski z ZFŚS?
 • Czy zaplanowany fundusz nagród powinien być aktualizowany w trakcie roku przy zmianie wynagrodzeń?
 • Czy osoba zatrudniona na 1/2 etanu powinna mieścić się widełkach ustalonych w regulaminie wynagradzania w 1/2 części?
 • Jak należy traktować dodatek specjalny wypłacany co miesiąc w równej wysokości? Jako składnik miesięczny, czy jako składnik za okres dłuższy niż miesiąc?
 • Czy jednorazową nagrodę wliczamy do podstawy zasiłku?
 • Czy nagroda, od której nie były odliczone zwolnienia lekarskie, jest brana do podstawy zasiłku?
 • Czy pracodawca może w regulaminie wpisywać składniki, jakie wliczają się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby? Czy są składniki regulowane innymi przepisami, które nie wchodzą do podstawy chorobowego?
 • Czy dodatek specjalny za śluby powinien wchodzić do podstawy zwolnienia lekarskiego?
 • Umowa zlecenia i KRUS. Czy powinna być odprowadzona pełna składka?
 • Umowa zlecenia z emerytem, który ulega wypadkowi przy pracy, nie była potrącona składka chorobowa. Czy w takiej sytuacji zwolnienie będzie wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego u pracodawcy?
 • Czy do podstawy zwolnienia chorobowego bierzemy dodatki specjalne wypłacane ze środków zewnętrznych i 13-stki?
 • Czy zawsze musi być ewidencja godzinowa w umowach zlecenia?
 • Jeśli wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia występuje na podstawie listy plac, to czy potrzebny jest również rachunek?
 • Jeżeli osoba była na urlopie macierzyńskim, wróciła na kilka miesięcy, a następnie poszła na urlop wychowawczy, to czy 36 miesięcy liczymy łącznie?
 • Czy RPA musimy składać co miesiąc, czy tylko tam, gdzie była płacona 13-stka?
 • Jeśli ktoś donosi dokumenty uprawniające do wyższego stażowego, to czy też powinno być RPA?
 • Czy z diety lub prowizji sołtysa potrącamy w całości niealimentacyjne zajęcie komornika?
 • Jak kwalifikować potrącenia na kasę zapomogowo pożyczkową?
 • Co w sytuacji, gdy znajdziemy błąd z winy pracodawcy, poprawimy i wypłacimy następną nagrodę jubileuszową, ale wcześniej niż 5 lat? Co ze składkami?
 • Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym u rodziców bez przejęcia gospodarstwa rolnego nie powinien być uznany?
 • Czy pracownikowi, który już nie jest zatrudniony, a był i przynosi dokumenty mające wpływ na jego dodatek stażowy wypłacany w okresie zatrudnienia?
 • Jaki jest termin na wypłatę nagrody jubileuszowej?
 • Czy dodatek specjalny, który nie jest pomniejszany za czas choroby również nie pomniejszamy do 13-stki?
 • Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego uzupełniamy 13-stkę z miesięcy, kiedy osoba przebywała na macierzyńskim lub rodzicielskim?
 • Jeżeli pracownik zachoruje w grudniu, a zwolnienie rozliczamy w styczniu, to czy 13-stkę musimy pomniejszyć o zwolnienie grudniowe, czy wypłacamy bez pomniejszenia o to zwolnienie?
 • Z jaką datą zarejestrować pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego?
 • Czy na komisje architektoniczne mamy zawierane umowy zlecenia?
 • Jeżeli ktoś pracuje 9 miesięcy, to czy 13-stkę bierzemy w 1/9 czy 1/12 do podstawy?
 • Czy nagroda, która nie ma wpływu na zwolnienia lekarskie powinna być wzięta do podstawy wynagrodzenia chorobowego?
 • Czy dodatek specjalny powinien wejść do podstawy wyliczenia godzin nadliczbowych?
 • Czy wynagrodzenie za nadgodziny wypacane co miesiąc wliczamy do podstawy chorobowego?
 • Czy można wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie oczekiwania na decyzję z ZUS o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę?
 • Czy używamy wskaźnika ekwiwalentu za rok, za który wyliczamy ekwiwalent czy z roku, w którym wypłacamy?
 • Czy pracownik powinien zostać skierowany przez zakład pracy na badania medycyny pracy pomimo niezakończonego leczenia i wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS zaświadczenia, ze pracownik jest niezdolny do pracy do 31.12.2024 r.?
 • Pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu. W lutym nastąpiła nadpłata wynagrodzenia (zwolnienie lekarskie po wypłacie wynagrodzenia - 2 dni). Nie zrobiono korekty w następnym miesiącu. W chwili obecnej stara się o świadczenie rehabilitacyjne. Jak potrącić mu te dwa dni?
 • Czy wniosek o odszkodowanie do ZUS po wypadku w pracy wysyłamy my, czy pracownik?

1. Wynagrodzenia i listy płac – składniki, naliczanie, prowadzenie

 • Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących płac? Podatki, zasiłki, składka zdrowotna
 • Jak zastosować w praktyce przepisy dotyczące płac?
 • Prowadzenie płac - wyjaśnienie krok po kroku zasad prowadzenia płac: schemat postępowania, praktyczne wskazówki
 • Wyjaśnienie zasad prawidłowego naliczania płac krok po kroku
 • Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia oraz jego wypłaty? Przykłady
 • Omówienie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych - różne przykłady zapisów, które w istotny sposób wpływają na sposób liczenia składników wynagrodzenia
 • W jaki sposób dokonywać przeliczania etatu? Skutki płacowe
 • Którym składkom podlega pracownik?
 • Składki na fundusz emerytur pomostowych – komu się należy i gdzie szukać interpretacji i wskazówek?
 • Jak naliczyć składki ZUS w przypadku umowy zlecenia?
 • Jak rozwiązać problem z zatrudnianiem pracownika po pracach z UP – czy dokonywać naliczania funduszu pracy?
 • Jak powinno się rozliczać podatek w przypadku osoby do 26 roku życia ze względu na różne formy umów?
 • Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać potrącenia z wynagrodzenia?
 • Jakie kwoty wynagrodzenia są dopuszczalne i wolne od potrąceń? Zastosowanie w różnych przypadkach
 • Przy zajęciu komorniczym pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie - jest to jedyne źródło utrzymania i umowa jest powtarzająca; czy powinny być zachowane koszty pracownicze od potrącenia, czy pracodawca może nie potrącić, czy musi być zgoda od komornika na zachowanie wolnej kwoty?

Odpowiedzi na pytania dot. wynagrodzeń:

 • Czy w regulaminie wynagradzania można zrobić zapis, że dodatek unijny nie wchodzi do podstawy nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej ze względu na zewnętrzne finansowanie?
 • Czy w regulaminach można zrobić zapis o premiach?
 • Czy dodatki do wynagrodzeń z kategorii „inne”, np. za projekty, należy dopisać w regulaminie?
 • Czy zapisem w regulaminie można wprowadzić, że dodatek stażowy należy się również za okres macierzyńskiego i wtedy nie jest wliczany do podstawy?
 • Czy powinna zostać wpisana kwota do wypłaty nagrody jubileuszowej? Czy musimy tylko poinformować, że komuś nagroda się należy?
 • Nagroda jubileuszowa wypłacona w lipcu, w sierpniu podwyżka wynagrodzeń z wyrównaniem od lipca. Czy należy naliczyć wyrównanie jubileuszówki?
 • Wypłata nagrody jubileuszowej wypada w piątek. Jak rozumieć niezwłoczną wypłatę? Piątek czy kolejny dzień roboczy?
 • Jeżeli w piśmie jest określone nie za miesiąc styczeń tylko np. od 01.01 do 31.01 to jest to dodatek za dany okres?
 • Czy dodatek specjalny przyznany 2 razy, np. w marcu, w lipcu, wyliczyć na tę samą czynność?
 • Czy dodatek specjalny w styczniu, na akcyzę w lutym, na wybory, wliczyć do 13?
 • Co, jeśli dodatek specjalny wypłacamy przez okres co najmniej dwóch miesięcy, ale w każdym miesiącu za inne czynności?
 • Dodatek specjalny za akcyzę jest wypłacany dwa razy w roku. Czy jest on periodyczny?
 • Czy można przyznać nagrodę, jeśli jest zapis w zakresie czynności o obsłudze akcyzy?
 • Czy „szczególne osiągnięcia” muszą być sprecyzowane?
 • Czy na „akcyzę” należy robić zlecenie czy dodatek lub jako nagroda? Jak jest prawidłowo?
 • Jeśli przy akcyzie jest zapis, że przyznaje się jednorazowy dodatek specjalny, to czy jest to przesłanką, aby nie naliczać do 13-stki?
 • Czy nagroda wypłacona przez 5 miesięcy za te same czynności nie wchodzi do podstawy 13-stki?
 • W jaki sposób obniżyć opiekę na dziecko z przepisu art. 188 k. p. przy ustalaniu podstawy 13-tki? Czy dzielimy wynagrodzenie na liczbę dni pracujących czy kalendarzowych z danego miesiąca?
 • Jak wyliczyć 13-stkę pracownikowi, który chorował kilka miesięcy w roku, za który jest 13-stka?
 • Czy dodatki za udział w projekcie wchodzą do podstawy „13”?
 • Czy można od razu wypłacić 13 po zmarłym pracowniku?
 • Czy do 13. nominalnej, będącej podstawą do wynagrodzenia chorobowego, należy wliczać godziny nadliczbowe?
 • Czy wypłata dodatku specjalnego z dotacji za zadania militarne i zarzadzanie kryzysowe należy uwzględniać do „13” i chorobowego?
 • Czy wypłacenie trzynastki w ostatni dzień zatrudnienia jest niezgodne z prawem?
 • Czy pracownikowi na umowie prac interwencyjnych przysługuje „13”?
 • Jak rozliczamy dzień wolny za oddanie krwi?
 • Czy do podstawy „13” wliczamy dodatek z projektu i dodatek za akcyzę?
 • Czy jeśli dodatek z projektu był pomniejszany za czas choroby, to do podstawy trzynastki przyjmujemy go w całości, tak jak w podstawie do chorobowego?
 • Czy dodatek specjalny za pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy przyznany od 15.03.2022 do 31.05.2022 powinniśmy wliczyć do podstawy?
 • Czy nadgodziny wchodzą w podstawę „13” nominalnej?
 • Czy ryczałt samochodowy wchodzi do podstawy „13’?
 • Jeśli dodatek specjalny był pomniejszony za czas choroby, to do podstawy trzynastki też przyjmujemy kwotę pomniejszoną, czy dopełniamy ją do całości dodatku?
 • Jeżeli pracownik zatrudniony był przez cały rok, a chorował ponad połowę roku, to nie otrzyma trzynastki?
 • Czy do podstawy należy wliczać dodatek specjalny wypłacony jednorazowo za zwiększony zakres obowiązków przez 3 miesiące (przejęcie obowiązków nieobecnego pracownika)?
 • Czy stażowy za czas choroby wliczamy do podstawy 13-tki?
 • Czy jeśli osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracowała tylko 3 miesiące, a resztę chorowała, czy liczyć trzynastkę proporcjonalnie?
 • Czy do 13 wliczamy jednorazowe nagrody uznaniowe oraz nagrody, które pracownik otrzymał 2 razy w roku oraz dodatki specjalne wypłacane przez 4 miesiące?
 • Jak uwzględnić dodatek stażowy za czas nieobecności usprawiedliwionej, przy wyliczeniu „13”?
 • Czy osobie wyznaczonej przez premiera do pełnienia funkcji wójta do końca bieżącego miesiąca będzie przysługiwała 13-stka?
 • Czy można potracić z wynagrodzenia na rzecz pracodawcy bez ograniczenia minimalnego za jego zgodą?
 • Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne. W jednym miesiącu będzie wypłata „13” i wynagrodzenia. Czy należy liczyć osobno potrącenie od „13” i osobno od wynagrodzenia?
 • Jest komornik - inny niż alimenty, dobrowolne ubezpieczenie grupowe. Do minimalnego liczymy zajęcie, a czy grupowe możemy potrącić poniżej minimalnego?
 • Czy jeśli jest PKZP, grupówka, poniżej minimalnego, to możemy potrącić?
 • ZFŚS - zwrot za obóz dziecka, bądź zieloną szkołę. Czy potrącamy zajęcie komornicze?
 • Czy od inkasa robimy potrącenia komornicze?
 • Czy można zrobić potrącenia komornicze z diety sołtysa za sesje?
 • PRZYKŁAD: umowa urząd 7/8, GOK 1/8, biblioteka 1/16. Czy wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, na które są świadectwa pracy, można wliczyć do wszystkich instytucji? A te, które były przed 01.04.2012 wliczyć wszędzie? Czy takiemu pracownikowi, zatrudnionemu w kilku jednostkach na cząstki etatu, naliczamy dodatek stażowy w pełniej wysokości, np. 20%, w każdej z tych jednostek?
 • Jak postępujemy z radnym, sołtysem, otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia czynności społecznych i obywatelskich?
 • Czy na czas urlopu bezpłatnego obniża się dodatek funkcyjny?
 • Problematyka wynagrodzeń członków Komisji Alkoholowej
 • Czy dodatek za sprzątanie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego?
 • Czy udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej należy traktować jak działalność wykonywaną osobiście?
 • Co, jeżeli członkiem takiej komisji jest osoba z zewnątrz, tzn. niezatrudniona w urzędzie?
 • Czy liczenie 3 lata wstecz dodatku stażowego odbywa się na wniosek pracownika czy z urzędu?

Odpowiedzi na pytania dot. podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • Rozliczanie inkasentów osób fizycznych w zakresie podatku. Czasami są to małe kwoty, np. 50 zł. Czy należy stosować koszty 20%?
 • Czy nowy PIT 2 powinniśmy wziąć od pracownicy, która przechodzi z innego urzędu do naszego?
 • Nie wyłapano zmiany wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku na 0,6 %. Korygować czy wprowadzić zmianę od kwietnia?
 • Czy zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego też podlega zwolnieniu?
 • Czy w PIT-11 przychód emeryta pracującego i pobierającego emeryturę faktycznie winien się znaleźć w poz. 43?
 • Czy zasiłek chorobowy i zasiłek opiekuńczy w przypadku osób do 26 r.ż. jest opodatkowany?
 • Czy wszystkim pracownikom dajemy do wypełnienia nowy PIT-2?
 • W której rubryce PIT-11 należy wpisać dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane po ustaniu zatrudnienia osoby, która przeszła na emeryturę?
 • Czy osoba otrzymującą przychody z tytułu komisji alkoholowej lub inkaso może od stycznia 2023 złożyć PIT-2 z kwotą zmniejszającą podatek?
 • Czy opodatkowujemy bony z ZFSS?
 • W którym miejscu w PIT-37 powinien znajdować się podatek członka komisji?
 • Czy liczymy koszty przy komisji alkoholowej i przy prowizji 20%?
 • Czy podatek zryczałtowany z umowy zlecenia z własnym pracownikiem przekazujemy do US? Czy wystawiamy inny PIT?
 • Czy inkasentowi wystawiam PIT-R?
 • Pracownik osiągnął wiek emerytalny i korzysta z ulgi dla seniorów. W dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę nie otrzymał odprawy emerytalnej z powodu braku decyzji z ZUS o przyznaniu/wypłacie emerytury. Odprawę otrzymał po 20 dniach od rozwiązania umowy. Czy w takim przypadku może jeszcze skorzystać z ulgi dla seniorów? Czy powinien mieć już naliczony podatek?
 • Co w przypadku, gdy jest umowa na 5 miesięcy po 150 zł miesięcznie to jaki podatek?
 • Czy pracownik nabywający prawo do przejścia na emeryturę, który dalej pracuje, musi złożyć oświadczenie o zwolnienie go z podatku, czy pracodawca sam musi pilnować daty urodzenia i robić to z automatu?
 • Pracownik korzysta z ulgi dla seniora, w lipcu odchodzi na emeryturę. Czy w przypadku wypłacenia jubileuszu i odprawy kwoty będą bez podatku, jeśli zmieszczą się w kwocie 85 tys. zł.? Jeśli pracownik w lipcu będzie już emerytem, to czy w późniejszym rozliczeniu będzie musiał oddać podatek?
 • Ulgi dla seniora - Kto może skorzystać? Jak je zastosować podczas wyliczania wynagrodzenia?
 • Ulgi dla młodych - Komu przysługują? Jak je uwzględnić podczas wyliczeń?
 • Umowa zlecenia – 30 tysięcy bez podatku; jak traktować zleceniobiorców, jeśli składają wniosek, aby nie liczyć im podatku?
 • Jak poprawnie przeliczać podatek przy drugim progu podatkowym, jeśli w jednym miesiącu jest 12 a w drugim 32%?
 • Zwolnienie podatkowe z zasiłków macierzyńskich
 • Umowa zlecenie zawarta na 5 miesięcy, kwota w umowie to 150 zł, czy pobieramy zaliczkę czy podatek zryczałtowany?
 • Czy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie posiada decyzji o przyznaniu emerytury, należy potrącić z wynagrodzenia zaliczkę na PIT?


2.Dodatki do wynagrodzenia a składki – wyliczanie i odprowadzanie

 • Jakie składki względem pracownika są obowiązkowe?
 • Dodatek stażowy - omówienie okresów zaliczanych do pracowniczego stażu pracy
 • Jeżeli pracownik przyniesie po czasie dokumenty, to czy może starać się o dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku, gdy po 3 latach upływają przywileje? Jakie są możliwości rozwiązania takiej sytuacji?
 • Jak poprawnie wyliczyć dodatek stażowy (tzw. wysługę lat) w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym od 16. roku życia
 • Dodatek funkcyjny
 • Dodatek specjalny
 • Nagrody jubileuszowe
 • Omówienie pierwszej nagrody za 20 lat pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dochód z działalności osobistej a składki i podatek (np. udział w komisjach, członkostwo w gminnym biurze spisowym)
 • W jaki sposób prawidłowo wyliczać i wypłacać inkaso dla sołtysów?
 • Prowizja za inkaso dla sołtysów – czy może być też umowa zlecenia dla sołtysów?

Odpowiedzi na pytania dot. dodatków i składek:

 • Została zawarta umowa o pracę pełny etat z urzędem gminy, a umowa zlecenie z gminą. Co ze składkami z umowy zlecenia?
 • Jak wygląda oskładkowanie umowy zlecenie osoby, która jest rolnikiem?
 • Osoba, która ma u nas umowę zlecenie, jest zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat; co najmniej minimalne, ale przebywała na urlopie bezpłatnym. Jak wówczas wygląda oskładkowanie umowy zlecenie w tym okresie? Nawet kilka dni bezpłatnego, pomimo że osiągnie minimalne?
 • Czy do ustalenia czy dana umowa zlecenie podlega oskładkowaniu w przypadku kiedy zleceniobiorca ma kilka zawartych umów zleceń liczy się moment zawarcia umowy czy termin zapłaty?
 • Umowa-zlecenie: podczas kontroli okazuje się, że na podstawie oświadczenia złożonego przez zleceniobiorcę źle były liczone składki (w trakcie trwania umowy zmieniła się sytuacja ubezpieczeniowa). Jak zapobiec takim sytuacjom?
 • Czy opłacamy składki w przypadku, gdy z własnym pracownikiem jest zawarta umowa zlecenie na kwotę 150 zł?
 • Jeśli pracownik z robót publicznych zakończył pracę 19 stycznia i znowu ma być zatrudniony od 1 marca, to czy powinien ponownie przynieść zaświadczenie, żeby mu nie liczyć FP?
 • Pracownik wraca z urlopu macierzyńskiego, jest zwolniony z FP. U danego pracodawcy pracuje jeszcze 3 miesiące a następnie zmienia miejsce pracy. Czy nowy pracodawca tez nie nalicza FP?
 • Czy osobie z przeniesienia po urlopie rodzicielskim nie naliczam FP?
 • Czy w przypadku osób zatrudnionych, np. 3/4 etatu, wynagrodzenie mniej niż minimalne, jesteśmy zwolnieni z FP? Czy najbezpieczniej byłoby uzyskać od pracownika oświadczenie, że nie osiąga przychodów z innego źródła?
 • Jaki dokument jest potrzebny, aby udowodnić 30 dni ewidencji?
 • Zatrudnianie pracownika na roboty publiczne. Pracownik polecony z urzędu pracy, jednak 50 lat osiągnie dopiero za dwa miesiące od podjęcia pracy. Czy w takim przypadku można go zwolnić ze składki na Fundusz Pracy? Od kiedy można zastosować zwolnienie z FP?
 • Osoba zatrudniona na umowę o pracę – pełen etat oraz umowę zlecenie – czy od obydwu należy płacić FP?
 • Osoba odbyła staż z urzędu pracy w urzędzie gminy i po stażu została zatrudniona na 6 miesięcy w urzędzie. Czy takiej osobie należy liczyć Funduszu Pracy?
 • Czy w przypadku osób z urzędu pracy potrzebne jest zaświadczenie o pozostawaniu 30 dni przed zatrudnieniem w ewidencji bezrobotnych, aby nie płacić FP?
 • Co w sytuacji, gdy z przewodniczącym mamy zawartą umowę zlecenia na pełnienie dyżurów i z tego tytułu wypłacamy mu wynagrodzenie, a dodatkowo ma wynagrodzenie za pracę w komisji? Czy do 6000 tys. zł liczymy wynagrodzenie z umowy zlecenia?
 • Jeśli będziemy wypłacać w lutym wynagrodzenie inkasentom za inkaso podatku za styczeń i wynagrodzenie będzie wynosić 10 000 zł, to oskładkujemy tyko 4000,00?
 • Czy zgłaszamy inkaso sołtysów do składki zdrowotnej powyżej 6000?
 • Czy należy sumować inkaso za podatki i za "śmieci"?
 • Czy dieta sołtysa jest łączona z inkasem do limitu?
 • Czy od inkasa należy pobrać składkę zdrowotną?
 • Czy od przychodu radnego naliczamy składkę zdrowotną?
 • Co z sołtysami, którzy są inkasentami podatków? Czy sołtysi powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, pomimo że nie są oni powołani lecz wyznaczeni do poboru podatków?
 • Jak rozliczamy kierowcę samochodu asenizacyjnego? Trzeba uwzględnić FEP, pan jest emerytem straży pożarnej, pracuje na umowę o pracę w innym zakładzie pracy, u nas osiąga minimalne zlecenie; ZUS interesuje faktyczna podstawa z miesiąca


3. Zasiłki i emerytura: wymiary, obliczanie, zasiłki a wynagrodzenie chorobowe

 • Ustalanie prawa do zasiłku – okresy wyczekiwania,
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłków
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłków – składniki wynagrodzenia (dodatki, nagrody, trzynastka),
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe – zasiłek od podstaw?
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe – zasiłek w przypadku nowych pracowników?
 • Zasiłek a wynagrodzenie chorobowe,
 • Wysokość zasiłków
 • Kiedy zasiłek nie jest wypłacany, a kiedy proporcjonalnie pomniejszany?
 • Co brać pod uwagę przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego w przypadku np. umowy zlecenia?
 • Jaka dokumentacja jest wymagana w związku z wypłatą zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?
 • Kiedy dokonywać korekty zasiłków, jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione pod koniec miesiąca?
 • Czy korekty zasiłku dokonuje się po wyliczeniu wynagrodzenia, czy dopiero w następnym miesiącu?
 • Jakie formalności musi spełnić pracodawca oraz pracownik względem przejścia na emeryturę?
 • Jakie obowiązki trzeba spełnić w związku z przejściem na emeryturę?

Odpowiedzi na pytania dot. zasiłków:

 • Czy nagrody samorządowca i na koniec roku wchodzą do podstawy?
 • Pracownica wróciła z urlopu wychowawczego bezpłatnego. Czy do podstawy chorobowego, który nie ma dnia przerwy bierzemy jeden miesiąc z angażu, jeżeli pracownica przebywa na L4 w związku z ciążą?
 • Jaka podstawa chorobowego w przypadku pracownicy, która przerwała urlop wychowawczy i poszła na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży?
 • Umowa zlecenia od 01.01.2022-30.12.2022 i od 01.01.2023 z opłaconą składką chorobową. Zwolnienie lekarskie 06.02.2023 - jakie wynagrodzenie przyjąć do podstawy zasiłku ZUS? Tylko styczeń 2023 czy średnia z 12 miesięcy? Czy przerwa w zatrudnieniu 31.12.2022 (sobota) - przerywa okres trwania składki na ubezpieczenie chorobowe? Czy sobota jest dniem ustawowo wolnym od pracy?
 • Ile możemy potrącić z zasiłku na rzecz pracodawcy?
 • Pracownik był zatrudniony jako pomoc administracyjny przez 10 miesięcy z premią. Po konkursie zostaje zatrudniony bez przerwy w zatrudnieniu jako podinspektor, już bez premii. Jak obliczyć podstawę zasiłku?
 • Zwolnienie lekarskie od 3 do 31 października, tj. 29 dni; 1 i 2 to sobota i niedziela. Jak obliczyć wypłatę macierzyńskiego?
 • W październiku pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie - od 3.10 do 31.10, 29 dni. 1.10 i 2.10 wypada w sobotę i niedzielę, które są dla nas dniami wolnymi od pracy. Jak mamy zapłacić za ten miesiąc?
 • Czy na wniosek można potrącać z macierzyńskiego potrącenia dobrowolne?
 • Czy w podstawie do chorobowego uwzględniamy nagrodę uznaniową?
 • Czy wynagrodzenie za nadgodziny wchodzi w podstawę?
 • Czy do podstawy chorobowego wliczamy nagrody z projektu?
 • Czy urlop rehabilitacyjny liczymy do podstawy?
 • Czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego wliczamy dodatek funkcyjny tak samo, jak stażowy?
 • Czy przy zasiłku macierzyńskim dodatek stażowy powinien być płacony obok czy wliczony do podstawy macierzyńskiego?
 • Co w sytuacji, gdy był podział etatu z 1 na 3/4 i 1/4? Czy należy liczyć to jako nowy stosunek pracy? Jak w takiej sytuacji liczyć podstawę?
 • Czy dodatek funkcyjny też wliczamy do podstawy macierzyńskiego?
 • Czy premię uznaniową należy wliczyć do podstawy?
 • Co w sytuacji, gdy w regulaminie jest konkretny zapis, że nagród nie wliczamy do podstawy? Czy należy zmienić ten zapis?
 • Czy dodatek akcyzowy wypłacony 2 razy w roku stanowi podstawę chorobowego?
 • Czy podczas urlopu rehabilitacyjnego dodatek stażowy powinien być wliczony do podstawy?
 • Zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę. Czy komornik ma prawo zająć to wynagrodzenie, jeśli ktoś jest na zasiłku chorobowym?
 • Nagroda z tytułu dużego zaangażowania pracowników w pracę – czy taką nagrodę należy wliczyć do podstawy zasiłku? Czy można ją pomniejszyć za czas choroby?
 • Wypadek w drodze do pracy; zasiłek 100 %. Czy wystarczy protokół i uznanie przez pracodawcę, czy wypadek w drodze do pracy musi też zaakceptować ZUS?
 • Problematyka stażowego na macierzyńskim, jak zmienia się podstawa, jeśli zaczynając macierzyński nie było prawa do stażowego, a w trakcie trwania macierzyńskiego jest już nabyte prawo do stażowego. Czy wtedy zmienia się podstawę?
 • Czy dodatek specjalny unijny wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego lub dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
 • Nagrody uznaniowe są przyznawane raz lub dwa razy w roku, w różnych kwotach dla różnych pracowników, przy ustalaniu nagród brane są pod uwagę nieobecności związane z chorobą, jednak nagrody nie są obniżane proporcjonalne tylko kwoty są przyznawane wg "uznania", czy takie nagrody należy uwzględniać w podstawie chorobowego? (w regulaminie nie ma zapisu na ten temat)?
 • Czy jeśli chorobowe się kończy, a zaczyna macierzyński, to podstawę przeliczamy jeszcze raz dodając dodatek stażowy?
 • Czy dodatek specjalny-akcyzowy przyjmujemy do podstawy zasiłku?
 • Co z dodatkiem stażowym przy świadczeniu rehabilitacyjnym?
 • Czy zmiana wymiaru etatu w trakcie zatrudnienia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?


4. ZUS - zaświadczenia, sprawozdania, formularze oraz kontrole dot. płac:

 • Zaświadczenie ZUS Z-3 - w trakcie zatrudnienia i po zakończonym stosunku pracy
 • Sprawozdania GUS dot. płac: Z-03 i Z-06 – omówienie – jak się przygotować?
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7
 • Jak wykonywać korekty za kilka lat wstecz?
 • Kontrola PIP, ZUS i RIO – jak przygotować się do przeprowadzenia kontroli?


5. Odpowiedzi na pozostałe pytania:

 • Czy odprowadzamy podatek, składki społeczne i składkę zdrowotną od odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu? Ugoda sądowa dla byłego pracownika, który odszedł na emeryturę, rozwiązanie umowy było na zasadzie porozumienia stron
 • Czy na ZZA/ZUA jesteśmy zobowiązani wypełnić nazwisko rodowe?
 • Czy na udział w komisjach urbanistycznych muszą być zawierane umowy zlecenia?
 • Jeśli mamy radnego, który jednocześnie jest sołtysem, to czy można wypłacić 2 diety z tytułu wykonywanych funkcji?
 • Kontrola ZUS wskazuje, że błędne jest zgłaszanie zleceniobiorców na NIP urzędu. W protokole kontroli jest zapis, że zleceniobiorcy z urzędu i jednostek podległych gminy powinni być zgłoszeni na NIP gminy. Czy powinniśmy tak robić, jeżeli do tej pory każda jednostka zgłaszała na swój NIP zleceniobiorców?
 • Czy urząd gminy może podpisywać umowy zlecenia?
 • Na liście podstawowej było wypłacane wyrównanie do 3 lat wstecz pracownikowi, jednak nie było nic zaznaczone w RPA. Czy musimy zrobić korektę i wskazać ten okres?
 • Co w przypadku, gdy sołtysi działają na podstawie umowy zlecenia?
 • Czy nadal konieczne jest wystawienie druku erp-7 za dany rok dla zatrudnianego emeryta, w celu przeliczenia jego podstawy wymiaru emerytury?
 • Jeżeli pracownik z końcem roku przeszedł na emeryturę i został zatrudniony z początkiem roku, to czy też składamy informację o przychodach do ZUS do końca lutego?
 • Co w przypadku, gdy zleceniobiorca nie ma prawa do zasiłku? Czy może w tym czasie pracować?
 • Co w przypadku, kiedy zleceniobiorca nie poinformował nas o przejściu na emeryturę i przez 9 miesięcy był rozliczany tylko na składce zdrowotnej?
 • Z jakim kodem ZUS powinien być zgłoszony członek komisji?
 • Czy w przypadku umów zlecenia, finansowanych ze środków unijnych, w ramach realizacji projektu, nadal konieczna jest umowa z gminą, w imieniu i na rzecz której działa urząd z NIP-em urzędu?
 • Czy jest ustawowy termin na złożenie formularza ZUS RUD?
 • Czy trzeba prowadzić ewidencję przepracowanych godzin, czy wystarczy, że na rachunku będzie wpisana liczba przepracowanych godzin (umowy-zlecenia)?
 • Czy dokumenty z pracy za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez przysięgłego?
 • Czy jeżeli osoba była na stażu z PUP kilka lat temu, może domagać się przeliczenia stażu do dodatku stażowego?

Prowadzący

Damian Posiłek - Inspektor ds. płac, kadr i BHP w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie. Od 2004 r. zajmuje się płacami w urzędzie w zakresie naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi ZUS i US, początkowo również wynagrodzeniami oświaty; prowadzi wszelką ewidencję dot. płac oraz rozliczenia z PFRON. Od 2009 r. prowadzi sprawy kadrowe począwszy od nawiązania stosunku pracy (w tym opiekun służby przygotowawczej) poprzez pełną dokumentację kadrową w trakcie trwania zatrudnienia, jak również dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Przygotowuje również umowy cywilno-prawne oraz prowadzi wymagane przepisami prawa ewidencje. Pełni obowiązki służby BHP w Urzędzie.

W 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania w instytucjach samorządowych. W 2008 r. ukończył również studia w zakresie inżynierii komunikacji interpersonalnej i public relations na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2010 r. podjął studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Zatrudnienie w JST oraz funkcjonowanie w obszarze finansów publicznych przyczyniły się do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej, które ukończył w 2013 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 679.00
19 czerwca 2024
od 679.00
04 października 2024
od 679.00
12 grudnia 2024

Podobne szkolenia