Wideoszkolenie: Środki trwałe

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak sklasyfikować dany środek trwały, aby prawidłowo naliczyć amortyzację? Czy wszystkie nakłady powodują ulepszenie środka trwałego? Jak ewidencjonować grunty użytkowane wieczyście? Podział gruntu w księgach rachunkowych. Fotowoltaika w gminie - jakie środki trwałe powstają w wyniku montażu instalacji OZE? Jak ująć inwestycje proekologiczne w księgach rachunkowych urzędu?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, urzędów miast i gmin prowadzących ewidencję składników majątkowych, pracowników działów ewidencji mienia, skarbników, głównych księgowych i kierowników

Podpowiemy, jak przygotować informację dodatkową do bilansu, omówimy roczne sprawozdanie SG01 oraz informację o stanie mienia!
Szkolenie poprowadzi ekonomista i praktyk z 20-letnim doświadczeniem w zakresie środków trwałych i rachunkowości budżetowej, Inspektor w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac. Podczas szkolenia prelegent przedstawi zasady prowadzenia właściwej ewidencji, poprawnej klasyfikacji majątku, jej likwidacji oraz inwentaryzacji środków trwałych. Podpowie, kiedy dany wydatek stanowi remont lub ulepszenie środka trwałego. Dodatkowo uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, które mogą okazać się pomocne w powtórzeniu, ugruntowaniu i poszerzeniu zdobytej wiedzy.​​

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wyodrębnić poszczególne elementy, np. otwarte kąpielisko, gdzie znajdują się niecki, zjeżdżalnie, plac zabaw, układ elektryczny, pompy? Które urządzenia powinny być traktowane jako oddzielny środek trwały?
 • Jakie dokumenty są niezbędne dla gruntów, które są w użytkowaniu gminy, we władaniu gminy lub są własnością gminy?
 • Jakie zadanie inwestycyjne potraktować jako remont, a jakie jako ulepszenie?
 • Jakie dane w zakresie środków trwałych powinna zawierać informacja dodatkowa do bilansu?
 • Jak zaprezentować szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych?
 • Jakie środki trwałe powinna przyjąć gmina w wyniku budowy ogniw fotowoltaicznych?
 • Czy każda gmina powinna ustalić w polityce rachunkowości kwoty, od jakiej powinny być ewidencjonowane środki niskocenne?
 • Korekty środka trwałego - jak wygląda zmiana wartości środków trwałych, gdzie obniżamy podatek VAT z faktur zakupu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Przykładowe tabele do informacji dodatkowej do bilansu w formie edytowalnych plików Excel - Dzięki przykładowym tabelom, które stosuje nasz prelegent w swojej codziennej pracy, nie musisz się zastanawiać, jako iż przepisy są nieprecyzyjne, a także oszczędzisz swój czas, ponieważ przechodzą one w nadzorze!

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej gminy jest w stanie likwidacji i chce swój majątek rzeczowy przekazać na rzecz naszej gminy. Jak zrobić to zgodnie z przepisami? Czy potrzebna jest umowa darowizny?
 • W jaki sposób wprowadzić do ewidencji środka trwałego drogi gminne niezaewidencjonowane w gr. II, które zostały ujawnione w wyniku kontroli? Jakim dokumentem tego dokonać? Czy należy poddać amortyzacji środek trwały w przypadku, gdy jest to droga piaszczysta, nieutwardzona, a przyjęta do ewidencji wartość początkowa środka trwałego, to wartość gruntu według zaleceń kontroli RIO?
 • Jaką wartość początkową środka trwałego należy przyjąć w przypadku, gdy jest to droga, która została utwardzona destruktem lub darowanym materiałem? Nakład został poniesiony w ramach kosztów remontowych
 • W jaki sposób należy postąpić w przypadku działki gruntowej, na której znajduje się droga gminna? Czy działkę, położoną pod drogą zaewidencjonowaną w grupie 0, należy przeksięgować do grupy 2 i tym samym zwiększyć wartość tej drogi?
 • Jak należy postąpić w przypadku zdemontowanych, ale zdatnych do użytku słupów oświetleniowych, będących w amortyzacji, które będą wykorzystane na placach zabaw? Czy włączyć słupy w istniejący środek trwały placu zabaw? Czy należy je potraktować jako odrębny środek trwały? Co z dalszą amortyzacją tych słupów?
 • Jaką stawkę należy przyjąć dla placów zabaw? Co zrobić w przypadku, gdy zastosowano stawkę 4,5%, a powinna być stawka 2,5%? Urządzenia w całości wykonane są z drewna
 • Gmina zakupiła instrumenty muzyczne. W chwili wystawienia faktury zostały one przekazane do jednostki podległej. Czy gmina musi przyjąć je na stan, jeszcze przed przekazaniem?
 • Gmina przekazała stowarzyszeniu w użyczenie budynek świetlicy. Stowarzyszenie będzie korzystać z projektu i ma zamiar dobudować piętro do tej świetlicy. W jaki sposób stowarzyszenie ma zaewidencjonować tę nadbudowę?
 • Jaki obowiązek podatkowy ciąży na jednostce oświaty (szkole) w związku z zamontowaniem paneli fotowoltaicznych i jednoczesnym wynajmowaniu pomieszczeń, np. w przypadku wynajmu hali sportowej lub wynajmu pomieszczeń mieszkalnych dla nauczycieli?
 • Kto zatwierdza inwentaryzację szkół? Burmistrz czy dyrektor szkoły? Szkoły podlegają pod samorząd gminny, a w gminie jest wydział obsługujący oświatę
 • W jakiej wartości przyjąć działki przekazane decyzją wojewody?
 • Do jakiej grupy KŚT zaliczyć fotowoltaikę? W jaki sposób zlikwidować basen przeciwpożarowy lub studnie głębinowe?
 • Czy tablice informacyjne w inwestycji należy doliczyć do wartości środka trwałego?
 • Czy gmina może przyjąć do ewidencji pomnik upamiętniający obrońców miasta, wybudowany przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta? Pomnik jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu, a Towarzystwo Przyjaciół Miasta nie ma funduszy na jego utrzymanie
 • Czy zakup urządzenia o wartości powyżej 10 tysięcy ewidencjonujemy na koncie 011, czy 013?
 • W jaki sposób przyjąć na środki trwałe przydomowe oczyszczalnie ścieków, które zostały wybudowane u mieszkańców?
 • Jak ewidencjonować zakupy z Funduszu Sołeckiego, które są przekazywane sołectwom?
 • W jaki sposób zinwentaryzować drogi?
 • W ramach zadania inwestycyjnego w gminie postanowiono przebudować przejścia dla pieszych. Położono nową nawierzchnię, postawiono oznakowanie oraz lampy solarne. Czy można to wszystko wprowadzić jednym dokumentem OT i opisać dokładnie w charakterystyce, czy potrzebnych jest kilka osobnych dokumentów OT?
 • Czy oprócz programu do ewidencjonowania środka trwałego musi być prowadzona dodatkowa, papierowa wersja karty środka trwałego?
 • Na jakiej podstawie można przekazać komputer podległej jednostce? Co należy wpisać w PT?
 • Czy rolety na budynku zwiększają wartość budynku? Czy jest to odrębny ST?
 • Czy altanę na placu zabaw traktuje się jako odrębny środek trwały?
 • Co w przypadku, gdy zakwalifikowaliśmy plac zabaw w grupie 8?
 • Jak zlikwidować zniszczoną ławeczkę na placu zabaw?
 • Jeżeli w ramach jednego ogrodzenia jest plac zabaw i siłownia to należy traktować to jako dwa obiekty czy jeden obiekt?
 • Czy szambo jest wartością budynku? Czy traktowane jest jako oddzielny obiekt?
 • Czy powierzchniowe utrwalenie dróg (emulsja i żwir) należy traktować jako bieżącą konserwację dróg żwirowych czy jako inwestycję? Roboty te nie wymagają projektu.
 • Czy pompy zakupione do oczyszczalni ścieków o wartości 8 tysięcy złotych należy przyjąć na 013. Czy zwiększyć wartość istniejącego środka trwałego?
 • Co w sytuacji, gdy w środku trwałym stacji uzdatniania wody, wymontowano zepsutą pompę, a następnie zamontowano nową, o wartości 3,5 tysiąca złotych? Starą pompę oddano do regeneracji i jest teraz zdatna do użytku. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Jak ewidencjonować zakupy z Funduszu Sołeckiego? W jaki sposób przekazywać te zakupy? Czy ma to być na podstawie umowy użyczenia? Rzecz fizycznie znajduje się w danym sołectwie i jest przez nią użytkowania
 • Czy przy likwidacji środka trwałego wystarczy protokół komisji z oceny mienia i protokół likwidacji? Czy na tej podstawie należy zrobić LT i usnąć środek trwały z ewidencji?
 • Czy przy likwidacji faktycznej wystarczy dokument zbiorczy z wypisanymi środkami trwałymi, które zostały wywiezione do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Dokument został podpisany przez kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, że w PSZOK-u w tym konkretnym dniu przyjęto dane środki trwałe. Czy ten dokument wystarczy na odpisanie środka trwałego z konta pozabilansowego jako faktyczna likwidacja? Czy trzeba mieć karty odpadów?
 • Jak należy potraktować przydrożne kapliczki KST?
 • Czy każdy PSZOK ma obowiązek odbioru zużytego sprzętu?
 • Czy można przyjąć do ewidencji pomnik upamiętniający obrońców miasta, wybudowany przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta?
 • Jak przyjąć działkę, jeśli ma użytek leśny i użytek rolny?
 • Z jakim dniem należy przyjąć na stan działki powstałe po podziale?
 • Jak ująć w ewidencji służebność na gruncie?
 • Czy koszty transportu zakupionych ubrań ochronnych dla OSP, o wartości jednostkowej około 2 tysięcy złotych, zwiększają wartość tych ubrań?
 • Czy prawidłowe jest zinwentaryzowanie i zlikwidowanie sprzętu zakupionego dla straży pożarnej na 013?
 • Co należy zrobić ze środkami trwałymi w momencie zwiększenia kwoty z 500 zł na tysiąc złotych?
 • Środki trwałe w informacji dodatkowej do bilansu
 • Przykładowe tabele do informacji dodatkowej do bilansu w formie edytowalnych plików Excel
 • Środki trwałe w informacji o stanie mienia w praktyce

1. Środki trwałe, definicja, etapy i proces przyjęcia środka trwałego na majątek jednostki

 • Co to są środki trwałe – w ujęciu ustawy o rachunkowości i w ujęciu podatkowym. Wykaz dokumentów, które budują gospodarkę majątkiem jednostki.
 • Pojęcie środki trwałe w budowie, w jaki sposób przyjmować zakończone inwestycje do ewidencji środków trwałych, w tym inwestycje z dofinansowaniem z Unii Europejskiej?
 • Kto akceptuje przyjęcie środków trwałych i kto odpowiada za majątek jednostki?
 • Jakie środki trwałe od razu księgować w koszty, a jakie w ewidencji ilościowo-wartościowej?

2. Jak dany środek trwały sklasyfikować? Jak właściwie rozdzielić i przyjąć na majątek jednostki wybudowany nowy środek trwały?

 • Klasyfikacja Środków Trwałych. Do czego zakwalifikować dany środek trwały, w której grupie dokładnie powinien się on znaleźć?
 • Do której grupy klasyfikacji środków trwałych zaliczyć konkretne inwestycje?
 • Jak wyłuskać poszczególne elementy np. otwarte kąpielisko, gdzie znajdują się niecki, zjeżdżalnie, plac zabaw, układ elektryczny, pompy? Które urządzenia powinny być traktowane jako oddzielny środek trwały, a które nie?
 • Do czego zakwalifikować środki wymienialne w przypadku budynku? Która to ma być grupa?
 • Jak rozdzielać środki trwałe, zwłaszcza przy zadaniach inwestycyjnych - drogi, oświetlenia, łączenia budynku z wyposażeniem?
 • Jak kwalifikować zespoły komputerowe? Czy indywidualnie, czy razem, np.: drukarka, komputer, zasilacz? Jak należy zdjąć tylko zepsuty komputer ze środka trwałego?
 • Jak klasyfikować park rekreacyjny? Czy rozbijać na ścieżki i sprzęty?
 • Jak postąpić w przypadku siłowni? Jak przeprowadzić likwidację, kiedy zepsuje się jedno z urządzeń na siłowni?
 • Jak zaklasyfikować budowę drogi, przy której znajduje się oświetlenie, kanalizacja – razem, czy osobno? Czy to zależy od indywidualnego obiegu dokumentów?
 • Jak zaklasyfikować sieci w drogach?
 • Do której grupy zaklasyfikować plac zabaw? Czy klasyfikujemy pojedyncze urządzenia, czy razem?
 • Jak klasyfikować środek trwały, jeśli inwestycja składa się z różnych elementów: drogi, nasadzenia, pas zieleni, chodniki?
 • Czy nasadzenie przy drodze to wykończenie tej drogi? Jak traktować nasadzenia i odcinki zieleni w parkach?
 • Jak zaklasyfikować kontenery występujące w sołectwach, przerobione na pomieszczenia gospodarcze z przyłączeniami i zapleczem sanitarnym?
 • Klasyfikacja środków trwałych – urządzenia, maszyny, które są środkami trwałymi w klasyfikacji, ale ich wartość jest poniżej 10 000 zł, np. laptop za 2000 zł? Czy to jest środek trwały, czy nie?
 • Jak ujmować pierwsze wyposażenie? Czy to jest dobrze naliczone z kontem 080? Jak kwalifikować środek trwały do wyposażenia?
 • Czy do wartości zestawu komputerowego wliczamy wartość oprogramowania zakupionego razem z komputerem, czy oprogramowanie zaliczamy do WNiP?
 • Jak zakwalifikować wiaty rekreacyjne? Jak zakwalifikować wóz semizacyjny?
 • Jak prawidłowo zaklasyfikować panele fotowoltaiczne?
 • Dozownik stojący do dezynfekcji rąk - jaki rodzaj klasyfikacji środka trwałego?
 • Jak sklasyfikować dany środek trwały, aby prawidłowo naliczyć amortyzację?

3. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych.

 • Jak ustalić stawki amortyzacyjne.
 • Jakich kont powinniśmy używać przy amortyzacji?
 • Co to są umorzenia i jak dokonuje się zmiany stawek?
 • Jak skorygować błędnie wprowadzoną amortyzację?
 • Do czego przydzielić linie energetyczne, aby ustalić właściwą stawkę amortyzacyjną? Jak podchodzi do tego tematu RIO?

4. Grunty w środkach trwałych. Rozgraniczanie gruntów

 • Jak klasyfikować grunty?
 • Jak ewidencjonować grunty użytkowane wieczyście?
 • Jak zrobić wyodrębnioną ewidencje gruntów?
 • Rozgraniczenie między właścicielem gruntu i własnością gruntu
 • Czy w momencie, kiedy gmina jest właścicielem gruntu i ma kilku użytkowników wieczystych gruntu, powinna zapisywać to w księgach inwentarzowych w ogólnym majątku, czy w księdze pozabilansowej?
 • Czy słuszne jest, aby prawo własności klasyfikować i księgować na środkach trwałych, a prawo użytkowania wieczystego w ewidencji pozabilansowej?
 • Jak powinniśmy przyjmować działki w użytkowaniu wieczystym, które są częściowo w użytkowaniu wieczystym, a częściowo w użytkowaniu gminy?
 • Jakie powinny być uzgodnienia gruntów z zasobem nieruchomości?
 • Jakie dokumenty są niezbędne dla gruntów, które są w użytkowaniu gminy, we władaniu gminy lub są własnością gminy?
 • Co to jest zasób mienia? Jak przeprowadzić weryfikację gruntów z zasobem mienia?
 • Czy prowadzić analitykę, jeśli chodzi o grunty jednostki budżetowej?
 • Czy grunty, które gmina otrzymała od państwa, powinna zewidencjonować, czy powinny być na stanie skarbu państwa?
 • Czy na koniec roku w potwierdzeniu salda dotyczącego trwałego zarządu powinno się potwierdzać tylko powierzchnię gruntu, czy również kwotę?
 • Inwestycja-przebudowa drogi - droga składa się z wielu działek.
 • Czy po zakończonej inwestycji zwiększać wartość poszczególnych działek z opisem odpowiednim, czy zewidencjować pod nowym nr inwentarzowym inwestycję i w charakterystyce ująć te działki?
 • Czy grunty oddane w wieczyste użytkowanie podlegają umorzeniu? Czy do wartości gruntu należy doliczyć dodatkowe opłaty, np. aktu notarialnego?

5. Jak potraktować wydatek - jako zadanie inwestycyjne czy jako remont?

 • Inwestycja a remont różnice i podobieństwa.
 • Które remonty uwzględniać jako podnoszące wartość, a które nie?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy na gruncie nanoszone są budynki lub urządzenia? Czy klasyfikować tylko te, które mają większą powierzchnię?
 • Czy duży środek trwały do 3500 zł należy przerzucić na wyposażenie?
 • Czy w polityce rachunkowości powinniśmy mieć zapis, że inwestycja musi mieć minimum 10 000 zł, czy może mieć mniejszą wartość?
 • Analiza i zajęcie stanowiska, aby remonty były traktowane jako wydatki inwestycyjne
 • Jakiej terminologii użyć w przypadku remontu drogi na 50 000 zł?
 • Jakie parametry muszą być spełnione, aby droga mogła być modernizowana?

6. Ustalenie środków niskocennych - jak je ujmować?

 • Czy powinny być ujęte jako wyposażenie?
 • Jak ujmować środek niskocenny w sytuacji, gdy patrzymy na użyteczność danego środka?
 • Czy każda gmina ustala sobie w polityce rachunkowości kwoty, od jakiej powinny być ewidencjonowane środki niskocenne?
 • Inwentaryzacja niskocennych środków trwałych

7. Korekty różnych operacji przy środkach trwałych

 • Modernizacja środka trwałego
 • Procedura przekwalifikowania
 • Jakich zapisów dokonać w księgach rachunkowych w sytuacji likwidacji środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny?
 • Jak wygląda zmiana wartości środków trwałych, gdzie obniżamy podatek VAT z faktur zakupu?
 • Czy powinniśmy odliczać VAT przy konkretnej inwestycji w środku trwałym?
 • W jakiej sytuacji powinniśmy odliczać VAT przy środku trwałym?

8. Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego?

 • Od czego zacząć?
 • Jak powinna wyglądać dobrze przeprowadzona likwidacja według organów kontrolujących RIO? Co sprawdza RIO?
 • Czy najpierw powołuje się Komisję Likwidacyjną?
 • Czy Komisja Likwidacyjna najpierw dokonuje oględzin i dopiero później dokonuje się likwidacji?
 • Kto powinien znaleźć się w składzie Komisji Likwidacyjnej?
 • W jaki sposób sporządzić ten dokument? Czy potrzebna jest karta odpadu?
 • Jakie potrzebne dokumenty związane z samą likwidacją środka trwałego powinien gromadzić urzędnik?. Instalacje fotowoltaiczne w gminie i inwestycje proekologiczne, jak ująć w księgach rachunkowych urzędu.

9.Jakie środki trwałe powinna przyjąć gmina w wyniku budowy ogniw fotowoltaicznych?

 • Czy przyjmować gotowe środki trwałe do ewidencji konta 011, czy 013?
 • Z jaką stawką amortyzacyjną wykazać zestawy fotowoltaiczne w księgach rachunkowych?
 • Co powinna zawierać umowa z mieszkańcem, aby nie było późniejszych problemów z wyksięgowaniem?
 • Jakie KŚT zastosować? Czy połączyć instalację z budynkiem Właściciela” czy przyjąć osobno?
 • Co składa się na montaż urządzeń?
 • Jak potraktować instalację na budynku gospodarczym, a jak postąpić z tą posadowioną na gruncie mieszkańca

10. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych

 • Jak inwentaryzuje się należności, zobowiązania, środki trwałe?
 • Jakie są sposoby inwentaryzacji w przypadku przekształconych gruntów z prawem własności, z wieczystym użytkowaniem?
 • Inwentaryzacja pełna i okresowa
 • Zasady inwentaryzacji dróg
 • Które składniki majątkowe podlegają inwentaryzacji, drogą spisu z natury i drogą weryfikacji?
 • Kiedy i jak należy sporządzić spis z natury?
 • Inwentaryzacja drogą uzyskania potwierdzenia salda
 • Sposoby dokumentowania i rozliczania wyników inwentaryzacji
 • Jak inwentaryzuje się jednostki poza urzędem: świetlice, OSP?
 • Inwentaryzacja na zasadzie protokołów potwierdzenia
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w protokole przekazania i umowie użyczenia? Kto powinien je podpisać?
 • Jak Zespół Spisowy powinien dokonywać inwentaryzacji w sytuacji pandemii? Jakie są wytyczne?
 • Na podstawie jakich dokumentów należy dokonać inwentaryzacji środka trwałego trudno dostępnego?
 • Czego gmina powinna wymagać od wydziałów, jakich dokumentów?
 • Inwentaryzacja terenów niestrzeżonych np.: ławki parkowe, kosze
 • Czy wszystko należy ustalać listownie, czy również potwierdzeniem salda?

Prowadzący

Rafał Jureczko– Skarbnik w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. Ekonomista i praktyk z bogatym, 20-letnim doświadczeniem w zakresie środków trwałych i rachunkowości budżetowej, nabytym w trakcie pracy w ośrodkach pomocy społecznej i urzędzie miejskim. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenie zdobyte na licznych kursach i szkoleniach z tematyki środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwent studiów wyższych z zakresu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Problemów Globalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, rachunkowości zarządczej oraz podyplomowych studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
03 sierpnia 2023
od 499.00
11 września 2023
od 499.00
25 października 2023
od 499.00
29 listopada 2023

Podobne szkolenia