Wideoszkolenie: Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym

Potwierdzenie pracy w rolnictwie. Czy urząd może wystawić zaświadczenie o pracy w rolnictwie? Kto powinien przesłuchać świadków? Czy wójt potwierdza własnoręczność podpisu? Co robić, gdy na starych kartach gospodarstwa brakuje ważnych informacji? Czy można potwierdzić pracę w gospodarstwie rodzeństwa? Czy urząd może wymagać od wnioskującego przyniesienia dokumentów ze starostwa?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów podatkowego, nieruchomości oraz rolnictwa, a przede wszystkim do osób zajmujących się potwierdzaniem pracy w rolnictwie, przesłuchaniem świadków oraz potwierdzeniem istnienia gospodarstwa rolnego

Pokażemy Ci krok po kroku jak należy przeprowadzić przesłuchanie świadków, aby nikt nie mógł go zakwestionować
Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, czy wnioskujący może przynieść własne dokumenty potwierdzające pracę na gospodarstwie rodziców. Nasz prowadzący omów również temat przesłuchania świadków, a dokładniej, czy urząd powinien przesłuchiwać świadków, kto może potwierdzić własnoręczność podpisów, a także kto powinien być świadkiem petenta. Oprócz powyższych tematów dowiedzą się również Państwo jak czytać stare karty gospodarstw i co zrobić, gdy w dokumentach brakuje ważnych informacji

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy urząd może wydać zaświadczenie o pracy w rolnictwie?
 • Czy urząd ma obowiązek przesłuchać świadków?
 • Kto prawnie powinien potwierdzić własnoręczność podpisów zeznania świadków: wójt, sekretarz, notariusz, pracodawca?
 • Czy oprócz pracy na gospodarstwie rodziców i dziadków, można potwierdzać pracę na gospodarstwie wujostwa, zarówno w momencie adopcji, jak i również bez adopcji?
 • Ustawa mówi, że zaświadczenie o pracy w rolnictwie można wystawić w momencie, gdy jest prowadzona ewidencja osób pracujących w gospodarstwie oraz osób posiadających gospodarstwo rolne. Urząd nie posiada takich danych, co robić w takim przypadku?
 • Komu wydaje się poświadczenia oraz kto najczęściej prosi o takie poświadczenie?
 • Czy w przypadku braku dokumentów w urzędzie dotyczących istnienia gospodarstwa wnioskujący może przynieść osobiste (prywatne) dokumenty potwierdzające, że rodzice posiadali gospodarstwo?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia
 • Wzór odmowy wydania zaświadczenia
 • Broszurka dla rolnika/informacja na stronę internetową, która zawiera najważniejsze informacje oraz wzory pism dotyczące zaświadczeń o pracy w rolnictwie: kiedy się wydaje, na podstawie jakich dokumentów, kiedy wydaje się poświadczenie odmowne, jakie dokumenty powinien przygotować zainteresowany
 • Wzory wyroków sądowych omawianych podczas spotkania
 • Wzór karty i przykłady wypełnienia z omówieniem jak sczytywać, wielkość stawki osobowej z 1 ha jaka obowiązywała w latach od 1983 r. do 1990 r.
 • Wzór wypełnienia korekty karty do KRUS
 • Pismo przewodnie do korekty karty do KRUS

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy świadkami mogą być małżonkowie, jeżeli mają jeden adres?
 • Czy na podstawie zaświadczenia o składkach z KRUS, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o właścicielu gospodarstwa, zeznań świadków można wystawić zaświadczenie o pracy w gospodarstwie?
 • Jeżeli osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych, to czy wlicza się jej ten czas do lat pracy w gospodarstwie?
 • Czy można przyjąć zeznanie, że ktoś pracował w gospodarstwie dziadków, chociaż nie mieszkał z nimi, ale codziennie do nich dojeżdżał?
 • Czy po 2003 roku musiały być opłacane składki za domownika? Jeżeli po 2003 roku nie były odprowadzane składki, to zeznania świadków są wystarczające?
 • Czy pracę u dzierżawcy można potwierdzić zeznaniami świadków?
 • Mamy wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w okresie od 2005 do 2013 roku. Czy należy przyjmować zeznanie świadków?
 • Jaki dokument pracodawcy powinna przedstawić osoba posiadająca własne gospodarstwo rolne?
 • Czy możemy wydać zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, jeżeli osoba, która ubiega się o zaliczenie okresów pracy w gospodarstwie rolnym jest właścicielem gospodarstwa?
 • Czy można wydać zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków?
 • Czy zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa może wystawić urząd gminy?
 • Czy powinniśmy wysłać interesanta po podpis do starostwa, jeżeli interesant przedstawił nam zaświadczenie z rejestru gruntów ze starostwa i przyszedł do urzędu w celu potwierdzenia?
 • Jaki numer wg JRWA będzie miało zaświadczenie o pracy w gospodarstwie i czy będzie inny niż dla zeznań świadków?
 • Czy gmina ma poświadczyć zgodność podpisów, jeżeli mamy notariuszy na terenie gminy?
 • Co w przypadku, gdy nie ma dokumentów potwierdzających opłacanie składek?
 • Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, ale nie opłacali KRUS. Podlegali ubezpieczeniu w ZUS. Czy domownik może doliczyć sobie prace w gospodarstwie rolnym?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy ktoś pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, następnie podjął pracę na etacie, a dopiero później przejął gospodarstwo. Czy ma tu zastosowanie przepis art. 1 ust. 1 pkt. 2?
 • Czy przy ustalaniu ram czasowych istnienia gospodarstwa można korzystać z elektronicznych ksiąg wieczystych? W dziale II często możemy znaleźć nr aktów notarialnych, na podstawie których dane osoby stały się właścicielami nieruchomości


1. Zaświadczenia o pracy w rolnictwie. Czy urząd może wydać zaświadczenie, że wnioskujący pracował na gospodarstwie rodziców? Czy zainteresowany może przynieść własne dokumenty potwierdzające pracę na gospodarstwie rodziców? Czy można wymagać od zainteresowanego zaświadczenia o zameldowaniu na gospodarstwie?

 • Czy urząd może wydać zaświadczenie o pracy w rolnictwie? Na jakiej podstawie można wydać zaświadczenie? Co powinno zawierać zaświadczenie potwierdzające pracę w rolnictwie? Jak poprowadzić postępowanie, aby móc wydać wniosek odmowny? W jakich przypadkach wydać postanowienie odmowne?
 • Co urząd może zrobić w sprawie wydawania zaświadczeń? Jakie ma prawa i obowiązki? Jaki dokument powinien wydać urząd w momencie, gdy nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających pracę w rolnictwie?
 • Czy urząd posiadając odpowiednie dokumenty, może wydać zaświadczenie, że zainteresowany płacił podatki z racji pracy na gospodarstwie rodziców?
 • Czy wnioskujący może odwołać się od odmownego postanowienia urzędu m.in. w przypadku, gdy po przesłuchaniu świadków, urząd i tak musi wystawić postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia o pracy w rolnictwie?
 • Jaka jest rola urzędu w procesie potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym? Czy urząd może poświadczyć, że zainteresowany pracował w gospodarstwie rolnym? Jakie czynności może wykonać urzędnik, a jakich czynności nie może wykonać? Jaki dokument powinien wypisać urząd?
 • Jakich dokumentów poszukiwać, aby móc potwierdzić pracę na gospodarstwie? W jakiej formie powinny zostać wydane takie dokumenty?
 • Czy można wydać poświadczenia dzieciom, że rodzice posiadają gospodarstwo?
 • Czy można wydać poświadczenie, że rodzice petenta posiadali gospodarstwo?
 • Jak wygląda procedura wydawania poświadczeń dzieciom, jeżeli rodzice są w separacji? Matce czy ojcu?
 • Jak wygląda procedura wydawania poświadczeń, jeżeli rodzice są po rozwodzie albo podczas procedury rozwodowej?
 • Jak udokumentować, że dana osoba faktycznie pracowała na gospodarstwie? Czy pracę na gospodarstwie można potwierdzić krótką ręczną notatką, czy należy wystosować specjalne pismo?
 • Co zrobić, jeżeli nie ma tzw. „zielonej karty” (karty gospodarstwa), na której są potwierdzone płatności składek? Na jakiej podstawie można zaświadczyć o istnieniu gospodarstwa w momencie, gdy odpowiednie dokumenty nie znajdują się w urzędzie tylko w innej instytucji państwowej?
 • Kto jest odpowiedzialny za wydawanie oświadczenia o pracy na gospodarstwie przeznaczone dla KRUS-u i ZUS-u? Czy wymienione instytucje przyjmują dokumenty wystawione przez urząd?
 • Jakich dokumentów urząd może żądać od zainteresowanego? Czy można wymagać zaświadczenia od starostwa o posiadaniu gospodarstwa i/lub zaświadczenie o zameldowaniu? Czy takie czynności są objęte podstawą prawną?
 • Czy wnioskujący własnoręcznie mogą wypisać dokumenty, które urząd później weryfikuje i podpisuje? Czy takie dokumenty może jedynie wypisać urząd?
 • Na podstawie jakich okresów można wystawić zaświadczenie? Czy można wydać zaświadczenie o pracy w rolnictwie w momencie, gdy są dokumenty potwierdzające istnienie gospodarstwa rolnego i potwierdzające, że zainteresowany pracował i przejął owe gospodarstwo po rodzicach z datą przed rokiem 1983? Czy można wydać zaświadczenie w momencie, gdy owe dokumenty posiadają datę 1983 i dalej? Czy podane zasady odnoszą się również do wydawania oświadczeń potwierdzających istnienie gospodarstwa?
 • Czy obowiązkowo należy wydać postanowienie odmowne w sprawie wydania zaświadczenia o pracy w rolnictwie? Czy wystarczy przesłuchanie świadków lub potwierdzenie istnienia gospodarstwa, aby wydać zaświadczenie?
 • Czy zaświadczenie i poświadczenie są płatne? W jakich przypadkach wnioskujący musi ponieść koszty wydania dokumentów?
 • Urząd odesłał wszystkie karty gospodarstw do ZUS-u i KRUS-u, pomimo to, wymienione jednostki odsyłają interesantów ponownie do urzędu w celu wydania zaświadczenia. Urząd musi wydać poświadczenie odmowne. Na jakiej podstawie jednostki ZUS i KRUS mogą odsyłać interesantów do urzędów? Czy w tej sytuacji urząd może podjąć jakiekolwiek działania?
 • Rady dla osób nowozatrudnionych. Jakie błędy najczęściej popełniają pracownicy nowozatrudnieni?
 • Jakie instytucje akceptują poświadczenia wydawane przez urząd?
 • Jakie dokumenty potwierdzające pracę na gospodarstwie przyjmuje zakład pracy od urzędu?

2. Potwierdzenie istnienia gospodarstwa. Co zrobić, jeżeli w kartach gospodarstw brakuje najważniejszych informacji? Kto powinien przechowywać karty gospodarstwa?

 • Czy należy badać, czy można wydać oświadczenie posiadania gospodarstwa? Czy powinny być rozpisane wszystkie akty notarialne, wszystkie zbycia i nabycia oraz czy powinno być wykazane wahanie? Czy podczas poświadczania istnienia gospodarstwa należy kierować się wyłącznie ustawą?
 • Czy oprócz pracy na gospodarstwie rodziców i dziadków, można potwierdzać pracę na gospodarstwie wujostwa, zarówno w momencie adopcji, jak i również bez adopcji?
 • Kto jest odpowiedzialny za przechowywanie starych kart gospodarstw? Urząd czy KRUS?
 • Czy na poświadczeniu powinien być podany areał gospodarstwa?
 • Pod jakim numerem wydać poświadczenie wedle instrukcji kancelaryjnej? Czy numer powinien być dostosowanych do stanowiska organu wydającego np. wydział nieruchomości lub wydział podatkowy? Czy jest odgórnie wymagany numer?

3. Przesłuchanie świadków – najważniejsze informacje. Czy przesłuchanie świadków wystarczy do wystawienia zaświadczenia o pracy w rolnictwie? W jakiej odległości od gospodarstwa petenta powinni mieszkać świadkowie? Czy świadkowie mogą być małżeństwem?

 • Jakie obowiązki ma urząd w sprawie przesłuchania świadków? Czy urząd ma obowiązek przesłuchać świadków? Czy urząd wyłącznie potwierdza własnoręczność podpisów? Kto jest odpowiedzialny za przesłuchanie świadków: ZUS, KRUS, pracodawca, urząd?
 • Kiedy należy przystąpić do przesłuchania świadków? Kto powinien przeprowadzać rozmowę ze świadkami w urzędzie?
 • Kto powinien w urzędzie potwierdzić własnoręczność podpisów: wójt czy sekretarz? Kto prawnie powinien potwierdzić własnoręczność podpisów zeznania świadków: wójt, sekretarz, notariusz, pracodawca?
 • Czy wójt może potwierdzać prawdziwość podpisu? Jakie są ograniczenia związane z potwierdzeniem prawdziwości podpisu przez wójta? Czy wójt może potwierdzić prawdziwość podpisów w zastępstwie za notariusza, bądź, gdy w gminie nie ma notariusza?
 • Czy strona powinna składać wniosek o przeprowadzenie zeznań świadków, czy procedura przesłuchania następuje natychmiastowo?
 • Czy zeznania świadków powinny być pisane w urzędzie, czy w domu wnioskującego?
 • Kto powinien pisać zeznanie: świadkowie, petent, urzędnik?
 • Czy urząd ma prawo wprowadzić własny wniosek zeznań świadków czy musi korzystać wyłącznie z wzoru ZUS-owskiego?
 • Czy zeznania powinny być pisane ręcznie, czy na komputerze?
 • Czy urząd przed spisaniem zeznań świadków może prosić o przyniesienie dokumentu potwierdzającego istnienie gospodarstwa np. ze starostwa?
 • Czy na podstawie zeznań świadków można wydać zaświadczenie o pracy w rolnictwie? Czy wydaje się inny dokument?
 • Kto może być świadkiem na przesłuchaniu? Czy świadkiem może być rodzina? Czy świadkami może być małżeństwo?
 • Ilu świadków należy powołać, by potwierdzić pracę na gospodarstwie?
 • Jakie składki powinni odkładać świadkowie ZUS czy KRUS?
 • W jakim wieku powinni być świadkowie? Czy powinno przyjąć się, że świadkowie powinni być w podeszłym wieku, ponieważ są bardziej wiarygodni? Czy osoby 2- 5 lat starsze od wnioskującego mogą być świadkami?
 • Jaka odległość powinna dzielić świadków od gospodarstwa, na którym pracował petent? Co to znaczy, że świadkowie muszą mieszkać na terenie tej samej miejscowości? Czy w najbliższym sąsiedztwie? Miejscowość ma 12 km., czy osoby mieszkające na krańcach wsi mogą być wzajemnie siebie świadkami?
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w zeznaniach świadków?
 • Czy urząd powinien ingerować w informacje spisane przez świadków?
 • Czy zeznania przed potwierdzeniem własnoręczności podpisu powinny zostać na głos przeczytane zebranym?
 • Czy należy uświadamiać zainteresowanych i świadków, że zeznania spisane są pod odpowiedzialnością karną?
 • Czy instytucje publiczne np. policja, straż pożarna, szkoła przyjmują zeznania świadków?
 • Czy instytucje prywatne przyjmują zeznania świadków?
 • Czy pracownicy powinni zapytać swojego pracodawcę, czy zgadza się na zeznania świadków w celu doliczenia lat do pracy? Czy pracownicy powinni również pytać o warunki akceptacji takiego wniosku oraz sposób jego uzyskania?
 • Czy urząd powinien się upewnić, że zakład pracy przyjmie spisane zeznania świadków? Czy urząd może wymagać od zainteresowanego potwierdzenia, że pracodawca przyjmie oświadczenie zeznania świadków?
 • Dlaczego niektóre urzędy przesłuchują świadków? Czy to ich prawo, czy wyłącznie możliwość? Czy wyłącznie małe gminy nie mogą przesłuchiwać świadków, czy dotyczy to również dużych gmin? Czy prawo zakazuje albo nakazuje przesłuchanie świadków urzędowi? Jak bronić swoich praktyk podczas kontroli?
 • Czy wyrok WSA w Olsztynie 25.04.2017 r. II SA/Ol 100/17 dotyczący obowiązku przesłuchania świadków jest podstawą do zaniechania przesłuchań bezpośrednio w urzędzie? Omówienie sprawy

4. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. W jakich okresach można ubiegać się o zaświadczenie? Różnice pomiędzy dokumentacją z przed roku 1983, a po roku 1983. Jakie zmiany zaszły w definicjach?

 • W jakich okresach można ubiegać się o zaświadczenie? Zasady sprzed 1983 roku oraz po 1983 roku
 • ”[…] przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin” - Czy według przepisów o ubezpieczeniu społecznym zainteresowany powinien odkładać składki? Czy składki nie musiały być odprowadzane i wystarczy, że wnioskujący mieszkał i pracował na gospodarstwie?
 • Ustawa mówi, że zaświadczenie o pracy w rolnictwie można wystawić w momencie, gdy jest prowadzona ewidencja osób pracujących na gospodarstwie oraz osób posiadających gospodarstwo rolne. Urząd nie posiada takich danych, co robić w takim przypadku? Czy istnieje luka prawna? Czy w takich przypadkach zawsze należy wydać postanowienie odmowne?
 • Co to znaczy „prowadzić gospodarstwo” rolne? Czy podejmować decyzje tylko w zakresie prawa, czy dana osoba musi użytkować i pracować na gospodarstwie?
 • Jaka jest różnica pomiędzy pracą bezpośrednio w rolnictwie a pracą jako domownik na rodzinnym gospodarstwie?
 • Czy z analizy wyroków sądowych można odtworzyć poprawne postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń o pracy w rolnictwie? Co wyroki sądowe mówią na ten temat?
 • Omówienie najważniejszych zmian w definicjach m.in. rolnik, domownik, hektary
 • Omówienie najważniejszych postanowień ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

5. Obsługa zainteresowanego. Czy pomagać zainteresowanemu w wypełnianiu wniosków? Czy należy stworzyć wzór wypełnienia wniosku? Jak wytłumaczyć wnioskującemu, jakie działania może podjąć urząd w sprawie wydawania zaświadczeń o pracy w rolnictwie?

 • Komu wydaje się poświadczenia oraz kto najczęściej prosi o takie poświadczenie?
 • Jak wytłumaczyć zainteresowanemu, czym jest zaświadczenie o pracy w rolnictwie i kiedy się takie zaświadczenie wydaje?
 • Jak poinformować wnioskującego, dlaczego urząd nie wyda zaświadczenia o pracy w rolnictwie? Czy powinno się napisać oddzielne pismo wyjaśniające, czy wystarczy poświadczenie odmowne?
 • Jakie podmioty przyjmują poświadczenia i co dzięki nim ubiegający może zyskać? Jakie zyski otrzymuje osoba, która otrzyma zaświadczenie o pracy w rolnictwie: renta, przedłużony urlop?
 • Jak wytłumaczyć petentom, że doliczanie lat pracy dzieli się na dwa okresy – przed rokiem 1983 oraz po roku 1983? Jak wytłumaczyć zainteresowanemu, że w momencie, gdy przed rokiem 1983 petent pracował na gospodarstwie rodziców, ale go nie przejął, nie ma możliwości wydania poświadczenia?
 • Czy w przypadku braku dokumentów w urzędzie dotyczących istnienia gospodarstwa wnioskujący może przynieść osobiste (prywatne) dokumenty potwierdzające, że rodzice posiadali gospodarstwo?
 • Jakie dokumenty powinna przynieść osoba, która ubiega się o przesłuchanie świadków? Zaświadczenie o meldunku, dokumenty ze starostwa o istnieniu gospodarstwa? Czy owe dokumenty są respektowane przez urząd?
 • Gdzie można pokierować osobę ubiegającą się o zaświadczenie w momencie, gdy nie ma dokumentacji w urzędzie: geodezja, KRUS, ZUS, starostwo?
 • Czy urząd powinien pomagać w wypełnianiu dokumentów dotyczących pracy na gospodarstwie do ZUS-u i KRUS-u? Czy jest to obowiązek, czy dobra wola urzędu?
 • Jakie błędy najczęściej są popełniany podczas wypełniania wniosków? Jak edukować zainteresowanych? Czy warto tworzyć ogólny wzór wypełnionego wniosku?
 • Co robić w sytuacji, kiedy petent prosi o potwierdzenie pracy na gospodarstwie dziadków? Czy dziadkowie musieli mieć prawa adopcyjne (rodzice petenta zmarli, a dziadkowie przejęli nad nim opiekę)? Czy petent musiał przejąć gospodarstwo po dziadkach, aby praca została uznana?
 • Czy w przypadku pracy na gospodarstwie rodzeństwa petenta można wydać poświadczenie?
 • Petent studiował 5 lat poza rodzinnym domem, z którego nie został wymeldowany na czas studiów. Zainteresowany ubiega się o zaświadczenie, że pracował na gospodarstwie rodziców, pomimo że w tym czasie studiował, a świadkowie nieuczciwie potwierdzają jego pacę. Co zrobić w zaistniałej sytuacji?

Prowadzący

Agnieszka Wurszt - kierownik ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Obsza. Zajmowała się różnymi obszarami działania gminy, m.in. odpadami komunalnymi, księgowością podatkową, wymiarem oraz kadrami. Ukończyła kierunek rachunkowość i finanse z tytułem licencjata rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz dwuletnie studia magisterskie zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktualnie kończy dwa kierunki studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona danych osobowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
25 lipca 2023
od 499.00
13 listopada 2023

Podobne szkolenia