Wideoszkolenie: Ewidencja ludności

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak przeprowadzić postępowanie administracyjnie o wymeldowanie? Jak meldować cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, nie unitów? Komu i na jakiej podstawie udostępniać dane osobowe? Czy nadawać nr PESEL na wniosek?

od 679.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziału ewidencji ludności


Co jest najtrudniejsze przy wpisach do rejestru wyborców
Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą, jakie są zasady udostępniania danych pracownikom np. gminnych ośrodków pomocy społecznej, szkół itp. a także innym zagranicznym instytucjom np. urzędom w Niemczech. Jak postępujemy, gdy wpływa wniosek o wymeldowanie - jest kilku współwłaścicieli nieruchomości, z których część nie żyje i prowadzone jest postępowanie spadkowe przed sądem. Czy taki wniosek powinien być rozpatrywany, czy zawieszony do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego? Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy obywatel UE może zameldować się przez platformę ePUAP?
 • Co w przypadku, gdy cudzoziemiec wysłał dokumenty i nie ma pieczęci w paszporcie?
 • W jakim czasie od wysłania wniosku o pobyt cudzoziemiec otrzyma kod dostępu? Czy otrzymuje go również za pośrednictwem poczty?
 • Do urzędu wpłynął wniosek o wymeldowanie - jest troje współwłaścicieli nieruchomości, dwóch z nich nie żyje. Prowadzone jest postępowanie spadkowe przed sądem. Czy taki wniosek powinien być rozpatrywany, czy zawieszony do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego?
 • Wnioskodawca wskazuje na wniosku imię, nazwisko, nr PESEL i imiona rodziców, a pyta o adres zameldowania na pobyt stały i czasowy. Czy odpowiadając na wniosek wskazujemy tylko imię i nazwisko oraz adresy zameldowania? Czy potwierdzamy dane, które wskazał wnioskodawca we wniosku?
 • Jaką wydać decyzję, jeżeli jest prowadzone postępowanie o wymeldowanie matki z dziećmi, a w czasie trwania postępowania dzieci stają się pełnoletnie?
 • Czy akt zgonu jest wystarczający do poświadczenia dziedziczenia?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 • Wezwanie na przesłuchanie/ rozprawę administracyjną
 • Protokół przesłuchania/rozprawy
 • Protokół z przeprowadzonych oględzin
 • Pismo w sprawie pomocy prawnej o przesłuchanie strony oraz innych osób zamieszkałych na innym terenie
 • Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 • Wzór decyzji
 • Pismo do Sądu Rejonowego o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej
 • Pismo w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Zastrzeganie numeru PESEL
 • Wpisy do rejestru wyborców - wpisy obcokrajowców do stałego obwodu głosowania, wyłączenie Wielkiej Brytanii oraz Irlandii
 • Wymeldowania administracyjne - kontrola, świadek, procedura

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jakie dowody należy zebrać w postępowaniu?
 • Czy należy zawsze robić oględziny? Jeśli nie to w jakich sytuacjach?
 • Czy jeśli wiemy, że osoba złożyła fałszywe zeznania to mamy zawiadomić służby?
 • Jak poszukiwać osoby, która nie odbiera korespondencji? Do jakich instytucji można się zgłosić w tej kwestii?
 • Czy urząd skarbowy może udostępnić dane osoby która pracuje?
 • UKR w przypadku przekroczenia granic
 • Jak sprawdzić, czy osoba wjechała do kraju na biometrii?
 • Jak dobrze policzyć biometrię?
 • Co to znaczy dobrze policzyć biometrię? Od czego zacząć?
 • Które kraje są uprawnione do wjazdu bez granic?
 • Multi wjazdy i wyjazdy - czy jak osoba wyjechała to ma jeszcze wizę?
 • Co w sytuacji osób, które przyjeżdżają i wnioskują o azyl, ale nie mają już paszportu, natomiast mają zaświadczenie? Czy takie zaświadczenie jest traktowane wtedy jako dokument tożsamości? Czy można na takiej podstawie zameldować? Jeśli tak, to na jak długo?

Nadawanie i udostępnianie numeru PESEL. Czy można nadać numer PESEL osobie zmarłej? Jaka jest podstawa prawna w przypadku nadania nr PESEL dla dzieci?

 • Usuwanie rozbieżności między numerem PESEL a programem ŹRÓDŁO
 • Nadawanie numeru PESEL na wniosek
 • W jaki sposób meldować dzieci urodzone za granicą, czy w ogóle jest potrzeba meldowania takich dzieci, aby nadać im nr PESEL?
 • Nadawanie numeru PESEL dzieciom przebywającym za granicą, czy można nadać nr PESEL bez zameldowania, tylko na wniosek rodzica?
 • Jakie są zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom?
 • Nadawanie nr. PESEL cudzoziemcom przebywającym na czas określony
 • Jaka jest podstawa prawna do nadawania numeru PESEL cudzoziemcom nie unitom?
 • Czy wszystkim cudzoziemcom należy nadawać nr PESEL, czy tylko tym meldującym się na pobyt stały?
 • Czy cudzoziemcom można nadać nr PESEL dla celów podjęcia pracy?
 • Czy przy nadaniu numeru PESEL dla małoletniego cudzoziemca wpisujemy numery PESEL rodziców w rejestrze PESEL, nie mając do wglądu aktu urodzenia dziecka?
 • Jaka jest podstawa prawna w przypadku nadania nr PESEL dla dzieci?
 • Czy oprócz wniosku o nadanie numeru PESEL cudzoziemiec składa jakieś inne dokumenty czy tylko wniosek?
 • Z jakimi dokumentami (oryginały czy ksero) przychodzi pełnomocnik z wnioskiem o nadanie nr. PESEL?
 • Czy można udostępnić numer PESEL dorosłej córki ojcu, który nie posiada z nią kontaktu, ponieważ potrzebuje PESEL do Karty Dużej Rodziny?
 • Czy ośrodki pomocy społecznej mogą występować o udostępnienie numeru PESEL osób spokrewnionych, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej klienta?
 • Czy jest możliwość rezygnacji z numeru PESEL ze statusem UKR?
 • Czy jest konieczność złożenia rezygnacji ze statusu UKR w momencie wyjazdu poza granice RP, np. powrotu do Ukrainy?
 • Na podstawie jakiego wniosku/oświadczenia może nastąpić rezygnacja ze statusu UKR?
 • Co w przypadku, jeżeli obywatel Ukrainy z PESEL-em UKR wyjechał do Ukrainy i po 40 dniach wrócił i nam o tym mówi. Mamy anulować jego PESEL? Gdzieś to zgłosić? Czy jego status UKR wygasł po 30 dniach, jeśli nie wrócił? PESEL cały czas pozostaje w systemie
 • Do Polski przyjeżdża małżeństwo z Ukrainy z dzieckiem, posiadają Kartę Polaka. Na jakiej podstawie, w sytuacji nadać nr PESEL dla dziecka?
 • Czy można nadać numer PESEL osobie zmarłej w 1977 roku?
 • Na jakiej podstawie wydać zaświadczenie, skoro zmarły nie może sam wnioskować? Czy nie zostaje tylko możliwość udostępnienia danych? Czy w ogóle jest możliwość wydawania jakichkolwiek zaświadczeń dotyczących zmarłych?
 • Czy obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski po 24.02.2022 może mieć nadany numer PESEL z UKR w 2023 roku?
 • Kilku obywateli Ukrainy przyjechało do pracy w Polsce. Otrzymali numery PESEL i po kilku dniach przyszli do urzędu z żądaniem zmiany na numer PESEL ze statusem UKR. Odmówiliśmy. Czy postąpiliśmy właściwie?
 • Komenda wojewódzka policji, wydział do walki z przestępczością gospodarczą zwraca się pismem o udzielenie pisemnej informacji, na podstawie jakich dokumentów organy gmin dokonywały nadawania obcokrajowcom numerów PESEL. Wskazano konkretną panią z Ukrainy, podano numer PESEL, pani o statusie UKR. Nr PESEL nadawany w naszym urzędzie. Wydział wnosi o wydanie i przesłanie do nich oryginałów wszelkich dokumentów, na podstawie których nadano pani numer PESEL. Czy mamy wysłać im wniosek o nadanie nr. PESEL? Czy powinni zwrócić się na jakimś wniosku? Jak to traktować?

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców. W jaki sposób komunikować się z cudzoziemcem nieznającym j. angielskiego? Jak meldować repatriantów?

 • Czy urzędy mają odsyłać cudzoziemca z powodu braku pieczęci w paszporcie?
 • Na jak okres można zameldować "na pieczątkę" wojewody?
 • Czy w przypadku braku pieczęci można wykorzystać zawiadomienie o nr. sprawy i kodzie dostępu, który posiada cudzoziemiec?
 • Czy i na jak długo można zameldować obywatela Wielkiej Brytanii, który przyjechał do Polski z Ukrainy (mąż Ukrainki)? Czy obywateli Wielkiej Brytanii traktujemy jak NUE?
 • Na jakich zasadach meldować osoby z Unii Europejskiej?
 • Jak przeprowadzić proces meldowania cudzoziemców nie unitów?
 • Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, dokonując zameldowania w Polsce?
 • Jakie są wymagane dokumenty przy meldowaniu cudzoziemca będącego członkiem UE?
 • Kiedy możemy odstąpić od zameldowania cudzoziemca?
 • W jaki sposób postępujemy w przypadku zameldowania cudzoziemca, który złożył wniosek o wydanie karty pobytu czasowego, stałego?
 • Na jak długo można meldować cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium RP tylko na podstawie paszportu?
 • Zasady meldowania cudzoziemców niebędących obywatelami UE a będący członkami rodzin obywateli UE.
 • Zasady meldowania repatriantów oraz cudzoziemców posiadających Kartę Polaka.
 • Czy podczas meldowania cudzoziemców do wniosku o ich zameldowanie musimy dołączać inne dokumenty np. decyzje wojewody itp.?
 • W jaki sposób korzystać z dotychczasowego rejestru cudzoziemców i czy możemy z niego udostępniać dane?:
 • Osoba z zagranicy składa wniosek na pobyt stały/czasowy na terytorium RP i chce wynająć mieszkanie, które ma więcej niż jednego właściciela, czy na wniosku powinien być podpis tylko jednego, czy wszystkich właścicieli?
 • Obywatel Ukrainy wyjeżdża do Włoch, tam melduje się na wizę, staje się obywatelem UE i przyjeżdża do Polski, jak go zameldować, jakich dokumentów wymagać, gdzie go pokierować?
 • Na jakich zasadach meldować osoby z Unii Europejskiej?
 • Jak przeprowadzić proces meldowania cudzoziemców nie unitów, np. obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Syrii?
 • Zameldowanie na podstawie wizy
 • Jakie są wymagane dokumenty do zameldowania cudzoziemca?
 • Czy podczas meldunku wprowadzać cudzoziemca do ŹRÓDŁA, czy do Gminnego Rejestru?
 • W jaki sposób traktować obywateli Ukrainy z Kartą Rezydenta?
 • W jaki sposób komunikować się z cudzoziemcem nieznającym j. angielskiego?
 • Na jak długo można meldować cudzoziemców nie unitów?
 • Zasady meldowania cudzoziemców na pobyt czasowy
 • Jakich cudzoziemców spoza Unii można meldować bez wizy, tylko na podstawie paszportu?
 • Czy gmina ma jakieś zadania (wobec cudzoziemca) po zameldowaniu cudzoziemca?
 • Na jak długi czas można zameldować cudzoziemca bez wizy (ze złożonym wnioskiem na pobyt czasowy)?
 • Jak meldować repatriantów?
 • Potwierdzenie poświadczenia formularzy zagranicznych
 • Czy przy czasowym meldunku cudzoziemca pod zgłoszenie w jego aktach trzeba umieszczać ksero decyzji wojewody?
 • W jaki sposób egzekwować dokumenty od cudzoziemców (brak informacji np. imię ojca)?
 • Czy kserokopie uwierzytelnione paszportu i wizy mogą być również przy meldunku cudzoziemca? Meldunek przez pełnomocnika
 • Wielokrotnie cudzoziemiec nie ma żadnego dokumentu wskazującego na złożenie wniosku w UW, ponieważ od czasów "covidowych" jest brak pieczęci w paszporcie, a potwierdzenie nadania przesyłki pocztą może być potwierdzeniem złożenia czegokolwiek. Co w takiej sytuacji?
 • Skąd mamy wiedzieć, że postępowanie zostało zawieszone?
 • Czy obywatel Turcji, który jest mężem Polki i chciałby się zameldować w Polsce musi mieć wizę lub kartę pobytu? Co, jeżeli nie będzie tego miał? Czy fakt, że jest mężem Polki daje mu jakieś dodatkowe prawa pobytowe w Polsce? Małżeństwo do tej pory mieszkało w Niemczech. Co w przypadku, gdy obywatel Turcji będzie miał jakiś tytuł pobytowy w Niemczech?
 • Na podstawie czego mamy stwierdzić, że osoba ma zawieszoną sprawę o wydanie pobytu lub decyzja od wojewody jest odmowna?
 • Do kiedy obowiązuje ustawa covidowa?

Udostępnianie danych osobowych. Jakim podmiotom należy udostępniać dane osobowe? Jak uzasadnić wzór decyzji administracyjnej przy odmowie?

 • Czy komornicy, sądy, prokuratorzy zobowiązani są do wypełnienia wniosku, występując o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców?
 • Kiedy i w jakich sytuacjach możemy odmówić udostępnienia danych?
 • Kiedy występuje interes prawny?
 • Czy w sytuacji, kiedy mieszkaniec naszej gminy dokonał wymeldowania z miejsca pobytu stałego, a nie dokonał zameldowania w innym miejscu, możemy udostępnić jego dane z naszego rejestru mieszkańców np. na zapytanie komornika?
 • Czy windykatorom można udostępniać dane osób z rejestru mieszkańców?
 • Kto powinien być wnioskodawcą o udostępnienie danych mieszkańców np. w celu profilaktycznego badania określonej grupy osób?
 • Kto może udostępnić dane osób zmarłych?
 • Udostępnianie danych dla pracowników np. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, szkół itp.
 • Udostępnianie danych innym zagranicznym instytucjom np. urzędom w Niemczech.
 • Czy w przypadku udostępnienia danych dotyczących dziedziczenia pobierana jest opłata?
 • Odmowa udostępnienia danych - jak uzasadnić wzór decyzji administracyjnej?
 • Jakie są zasady udostępniania danych osobowych?
 • Komu, na jakiej podstawie udostępniać dane osobowe?
 • Opłaty za uzyskanie danych osobowych.
 • Jakim podmiotom należy udostępniać dane osobowe?
 • Jakim podmiotom należy udostępniać dane osobowe bezpłatnie?
 • Udostępnianie danych na wniosek.
 • Na podstawie jakiego interesu prawnego udostępniać dane osobowe?
 • W jaki sposób naliczać opłaty za udostępnienie danych z druków zagranicznych?
 • Zasady udostępniania danych osobowych w przypadku osoby, która nie żyje, czy powinna robić to gmina, czy ministerstwo?
 • Czy udostępniać dane osobowe bankom, na rzecz egzekucji długów? Jakie opłaty za to pobierać?
 • jak uzasadniać decyzję odmowną o udostępnienie danych osobowych?
 • Z jakiej podstawy prawnej wynika brak opłat za potwierdzenie dziedziczenia?
 • Lasy państwowe zwracają się z prośbą o bezpłatne udostępnienie danych osobowych, co zrobić?
 • Czy szkoły muszą wypełniać wniosek w celu pozyskania danych osobowych ucznia?
 • Niemiecki urząd zgłasza się o udostępnienie danych osobowych mieszkańca Polski przebywającego na terenie urzędu niemieckiego, co zrobić?
 • Na podstawie jakiego dokumentu, udostępnić osobie ubiegającej się o zakup nieruchomości, nr PESEL byłego właściciela, który nie żyje?
 • Firma medyczna zgłasza się do gminy o udostępnienie nazwisk i adresów kobiet w określonym przedziale wieku w celu przeprowadzenia badań, czy można wydać im to bez opłaty, czy żądać od nich tej opłaty?
 • Komornik zgłasza się do gminy o udostępnienie numeru dowodu osobistego osoby X czy udostępniać na jednym wniosku, czy osobno z RBO i PESEL?
 • We wniosku o udostępnienie danych komornicy często powołują się na postępowanie egzekucyjne z lat ubiegłych. Czy udostępniamy dane?
 • Do naszego urzędu zgłosił się powiatowy inspektor budowalny z prośbą o udostępnienie danych wszystkich osób w Polsce o imieniu, np. Janina Kowalska, ponieważ nie posiadają innych danych. Prowadzą sprawę dotyczącą rozbiórki budynku i chcą ustalić właściciela. Złożono jeden wniosek. Czy w takim przypadku powinniśmy udostępnić dane?
 • Czy nadzór budowlany może wystąpić o kuratora, który by występował w imieniu tej poszukiwanej osoby?
 • Czy można naszemu wydziałowi udostępnić dane dot. dzieci urodzonych od początku roku 2023 r. wraz z adresami zameldowania do celów weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli lokalu?
 • Straż miejska występuje z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. W uzasadnieniu powołują się na prowadzenie swojego postępowania. Czy do wniosku muszą dołączyć dokumenty dot. toczącego się postępowania?
 • Czy do mienia zabużańskiego pobierać opłatę 31 zł za udostępnienie danych?

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania/zameldowania, zmiana właściciela nieruchomości, decyzje wydane bez uzasadnienia

 • Co w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie o uchylenie czynności zameldowania, a osoba sama się wymeldowała? Czy postępowanie prowadzimy dalej o uchylenie, czy wydajemy decyzję o umorzeniu postępowania?
 • Została wydana decyzja. Strona, której dotyczyło postępowanie odebrała decyzję, a dzień później dokonała przemeldowania pod nowy adres. Czy w związku z tym trzeba dokonać jeszcze jakieś czynności?
 • Co w sytuacji, jeżeli wniosek o wymeldowanie składa prokurator i po zweryfikowaniu w rejestrze mieszkańców okaże się, że osoba jest już wymeldowana?
 • Po jakim czasie od wyprowadzenia się osoby strona może złożyć wniosek o wymeldowanie? Czy jest jakiś termin?
 • Jak postępujemy w sytuacji, kiedy w trakcie prowadzenia postępowania zmienia się właściciel nieruchomości?
 • Czy postępowanie administracyjne, wszczęte z urzędu na wniosek prokuratora o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, może zostać zakończone, jeśli osoba przebywająca w zakładzie karnym i zwróciła się z pismem, aby ją wymeldować oraz wyjaśniła, że nie przebywa pod adresem, w którym jest zameldowana? Czy taka decyzja może zostać wydana bez uzasadnienia, w związku z tym, że jest zgodna z żądaniem strony?
 • Czy wszczynamy postępowanie z urzędu, jeżeli przy złożeniu wniosku o wymeldowanie wnioskodawca nie złożył potwierdzenia, że jest właścicielem? Nie złoży go, ponieważ jest tylko postanowienie sądu, że otrzymał spadek.
 • Czy możemy zameldować osobę w nowo budowanym budynku, który nie posiada odbioru?
 • Czy zasadne jest wszczęcie postępowania z urzędu, jeżeli do urzędu gminy wpłynął wyrok z sądu o nakazie opuszczenia lokalu i zakazie zbliżania się?
 • Czy zasadne jest wszczęcie postępowania z urzędu, jeżeli osoby nie stawiają się do kwalifikacji wojskowej, bo nie mieszkają pod wskazanym adresem?
 • Prowadzimy postepowanie w sprawie osoby poszukiwanej przez policję. Korespondencję odbiera ojciec, a ten dalej przekazuje siostrze osoby, która ma zostać wymeldowana. Siostra zeznała, że przekazywała bratu dokumenty odnośnie jego wymeldowania do pewnego momentu. Czy można uznać, że został on powiadomiony o wszczęciu postępowania czy trzeba ustanowić dla niego kuratora?
 • Z jaką datą należy wymeldować osoby, jeśli na skutek odwołania wojewoda utrzyma naszą decyzję o wymeldowaniu - z datą wydania decyzji wojewody czy z datą naszej decyzji?
 • Czy zawiadomienie o przesunięciu terminu rozparzenia sprawy wysyłamy tylko stronie wnioskującej, czy również stronie wymeldowywanej, która nie odbiera korespondencji w miejscu stałego pobytu, a miejsce jej zamieszkania na etapie postępowania jest nie znane?
 • Czy pracownik urzędu może być kuratorem?
 • Strona została powiadomiona o postępowaniu i wie, że ono się toczy. Telefonicznie przekazała, że nie mieszka pod tym adresem, jednak nie wymeldowała się. Czy w tym przypadku należy wezwać świadków? Czy wystarczy wywiad środowiskowy?
 • Rozwiązując małżeństwo sąd orzekł także o sposobie korzystania z mieszkania przez rozwiedzionych małżonków na czas ich wspólnego zamieszkiwania - jeden pokój przyznał małżonkowi do wyłącznego korzystania, a pozostałe pokoje żonie, która wystąpiła z wnioskiem o wymeldowanie męża, gdyż ten wynajął mieszkanie, ale niestety nie wyraża zgody na wymeldowanie. Co w tej sytuacji?
 • Jeżeli mąż chciał wymeldować żonę (posiadają współwłasność), a w trakcie postępowania wnioskodawca zmarł, to jak dalej prowadzić postępowanie?
 • Wpłynął wniosek o wymeldowanie - jest 3 współwłaścicieli nieruchomości. 2 z nich nie żyje.
 • Prowadzone jest postępowanie spadkowe przed sądem. Czy taki wniosek powinien być rozpatrywany, czy zawieszony do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego?
 • PRZYKŁAD: wnioskodawca chce wymeldować: 1. syna (nie mieszka od kilka lat, od stycznia w zakładzie karnym), 2. wnuczkę - dziecko nigdy nie mieszkało w lokalu, mieszkało z matką pod innym adresem, obecnie w domu samotnej matki. Jak poprowadzić postępowanie?
 • Czy zawsze obydwoje rodziców mają zostać powiadomieni o prowadzonym postępowaniu? (uchylenie zameldowania dziecka) Co, jeśli nie znamy miejsca zamieszkania jednego z rodziców?
 • PRZYKŁAD: były mąż chce wymeldować swoją byłą żonę, która od roku przebywa w zakładzie karnym. Nie jest wyznaczony termin rozprawy i nie wiadomo do kiedy osadzona będzie odbywać karę. Wcześniej, po popełnieniu morderstwa, żona przebywała w zakładzie psychiatrycznym. Czy mąż może wnosić wniosek o wymeldowanie jej?
 • Jak prowadzić postępowanie o wymeldowanie matki z dziećmi, jeśli w czasie trwania postępowania dzieci stają się pełnoletnie?
 • Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie wymeldowania?
 • Omówienie postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania.
 • Osoba demolująca mieszkanie i w zdecydowanej mierze naruszająca w nim porządek zostaje umieszczona w zakładzie karnym. Czy jest to kwalifikacja do wymeldowania takiej osoby z mieszkania, czy musi zostać wydany wyrok sądu o eksmisji?
 • Jakie są przesłanki do wymeldowania osoby z pobytu stałego?
 • Co powinna zawierać decyzja o wymeldowanie?
 • W jaki sposób zbadać faktyczny stan zamieszkania do przeprowadzenia postępowania o wymeldowaniu?
 • Jakie podjąć działania w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie wymeldowania?
 • Jakie są wymagane dokumenty do przeprowadzenia wymeldowania?
 • Postępowanie w sprawie wymeldowania – na wniosek
 • W jakich przypadkach osoba jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się?
 • Jak powinno przebiegać postępowanie w sprawie zameldowania?
 • Jakie opłaty naliczać za potwierdzenie zameldowania?
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu/ wymeldowaniu.
 • Czy przy czasowym meldunku cudzoziemca pod zgłoszenie w jego aktach trzeba umieszczać ksero decyzji wojewody?
 • W jaki sposób egzekwować dokumenty od cudzoziemców (brak informacji np. imię ojca)?
 • Czy nadzór budowlany może wystąpić o kuratora, który by występował w imieniu tej poszukiwanej osoby?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy ojciec się wymeldował, a zostało niepełnoletnie dziecko, matka nie jest tam zameldowana i zostało wujostwo? Czy szukać ojca?
 • Jak rozumieć przepis art. 24 ust. 3 Ustawy o ewidencji ludności: za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu?
 • Jak postąpić przy wniosku o zameldowanie na pobyt stały w budynku rekreacji indywidualnej na gruntach ornych?
 • Decyzja administracyjna o wymeldowanie została wydana przed upływem 7 dni od zawiadomienia o zakończeniu postępowania. Po trzech miesiącach osoba wymeldowana zgłosiła się do urzędu z zażaleniem, że decyzja została wydana przed terminem i domaga się zmiany decyzji - decyzja została odebrana przez osobę zainteresowaną w urzędzie i nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń. Osoba domaga się zmiany treści decyzji. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba zgłasza zameldowanie w budynku, w którym nie ma wyodrębnionych numerów lokali, a na wniosku wpisuje się numer lokalu?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel prywatnego ośrodka zdrowia chce się w nim zameldować? Nie ma wyodrębnionych lokali, budynek posiada numer ewidencyjny. Na piętrze jest lokal mieszkalny

Sprawy różne:

 • Cudzoziemiec dokonał zameldowania, zmienił nazwisko w polskim USC, ale nie wymienił paszportu
 • Czy należy z powrotem zmienić to nazwisko w rejestrze PESEL na takie, które widnieje w paszporcie, a nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa wpisać jako inny zapis nazwiska?
 • W jaki sposób zmienić nazwisko, jeśli była dokonana transkrypcja aktu urodzenia bądź małżeństwa, a w paszporcie jest inne nazwisko?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy w paszporcie jest to samo nazwisko, ale w transkrypcji nie użyto znaków specjalnych? Czy należy zmienić nazwisko na takie, jakie jest w paszporcie?
 • Kto jest właściwy do udostepnienia informacji o stanie rodzinnym osoby, skoro ewidencja ludności nie prowadzi rejestru rodzinnego, a wpływają takie wnioski?
 • W jaki sposób meldować dzieci urodzone za granicą?
 • W jakich dokumentach stosować dwujęzyczną pisownię?
 • Podstawy do wydawania dowodu osobistego pełnomocnikowi.
 • Jakich dokumentów wymagać podczas meldunku dzieci?
 • Potwierdzenie poświadczenia formularzy zagranicznych
 • Nieletnia (16 lat) mężatka w ciąży składa wniosek o wydanie dowodu osobistego. Czy na wniosku powinien być podpis rodzica, czy z uwagi na fakt zawarcia związku małżeńskiego, taki podpis nie jest wymagany?

Prowadzący

Jacek Mroczek, pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Delegatura Kalisz. W latach 1975 - 1987 pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Krobi, początkowo na stanowisku referenta a następnie Kierownika Referatu Społeczno-Administracyjnego. Zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, rejestracją stanu cywilnego oraz sprawami z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP. Od 1987 r. do 1999 zajmował stanowisko Inspektora Wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu w Wydziale Spraw Obywatelskich, nadzorując sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony. Po zmianach jakie nastąpiły w podziale administracyjnym od 1999 r. jest pracownikiem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz. Od tego czasu jako Starszy Inspektor Wojewódzki zajmuje się nadzorem spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego. W zakresie obowiązków posiada także rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach meldunkowych wydawanych przez organy I instancji a także występowanie przed Sądem Administracyjnym w powyższych sprawach. Z wykształcenia mgr administracji europejskiej.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 679.00
28 lutego 2024
od 679.00
08 kwietnia 2024
od 679.00
13 czerwca 2024
od 679.00
16 września 2024
od 679.00
28 listopada 2024

Podobne szkolenia