Wideoszkolenie: Ewidencja ludności

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak przeprowadzić postępowanie administracyjnie o wymeldowanie? Jak meldować cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, nie unitów? Komu i na jakiej podstawie udostępniać dane osobowe? Czy nadawać nr PESEL na wniosek?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziału ewidencji ludności


Wszystko, co musisz wiedzieć o wymeldowaniach administracyjnych
Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone za granicą, jakie są zasady udostępniania danych pracownikom np. gminnych ośrodków pomocy społecznej, szkół itp. a także innym zagranicznym instytucjom np. urzędom w Niemczech. Jak postępujemy, gdy wpływa wniosek o wymeldowanie - jest kilku współwłaścicieli nieruchomości, z których część nie żyje i prowadzone jest postępowanie spadkowe przed sądem. Czy taki wniosek powinien być rozpatrywany, czy zawieszony do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego? Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy obywatel UE może zameldować się przez platformę ePUAP?
 • Co w przypadku, gdy cudzoziemiec wysłał dokumenty i nie ma pieczęci w paszporcie?
 • W jakim czasie od wysłania wniosku o pobyt cudzoziemiec otrzyma kod dostępu? Czy otrzymuje go również za pośrednictwem poczty?
 • Do urzędu wpłynął wniosek o wymeldowanie - jest troje współwłaścicieli nieruchomości, dwóch z nich nie żyje. Prowadzone jest postępowanie spadkowe przed sądem. Czy taki wniosek powinien być rozpatrywany, czy zawieszony do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego?
 • Wnioskodawca wskazuje na wniosku imię, nazwisko, nr PESEL i imiona rodziców, a pyta o adres zameldowania na pobyt stały i czasowy. Czy odpowiadając na wniosek wskazujemy tylko imię i nazwisko oraz adresy zameldowania? Czy potwierdzamy dane, które wskazał wnioskodawca we wniosku?
 • Jaką wydać decyzję, jeżeli jest prowadzone postępowanie o wymeldowanie matki z dziećmi, a w czasie trwania postępowania dzieci stają się pełnoletnie?
 • Czy akt zgonu jest wystarczający do poświadczenia dziedziczenia?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 • Wezwanie na przesłuchanie/ rozprawę administracyjną
 • Protokół przesłuchania/rozprawy
 • Protokół z przeprowadzonych oględzin
 • Pismo w sprawie pomocy prawnej o przesłuchanie strony oraz innych osób zamieszkałych na innym terenie
 • Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 • Wzór decyzji
 • Pismo do Sądu Rejonowego o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej
 • Pismo w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Coraz więcej cudzoziemców – głownie obywateli Ukrainy twierdzi, że zaprzestano stawienia pieczęci w paszporcie o złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Czy faktycznie tak jest
 • Obywatele ze statusem UKR składają wnioski o zdjęcie tego statusu twierdząc, że aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy nie mogą posiadać statusu UKR. Czy jest potwierdzenie tego w przepisach?
 • Czy możemy udostępniać dane z rejestru PESEL innemu wydziałowi naszego urzędu?
 • W jaki sposób odmówić udostępnienia danych?
 • Jak rozpatrywać druki zagraniczne z prośbą o poświadczenie na tym druku zameldowania wnioskodawcy wraz z członkami rodziny razem zameldowanej pod tym adresem?
 • Czy zakład lokali i budynków komunalnych powinien być stroną postępowania administracyjnego o wymeldowanie?
 • Wydział gospodarki komunalnej zawnioskował o wymeldowanie lokatora z budynku będącego własnością gminy, którego nie ma od kilku lat. Budynek został wyłączony z użytkowania przez PINB. Wszczęto postępowanie i telefonicznie udało się o tym fakcie powiadomić lokatora, który obecnie przebywa na terenie Wielkiej Brytanii i nie chce podać adresu do doręczeń. Czy należy wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania?
 • Czy kurator strony nieobecnej w postępowaniu ma uprawnienia do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania?
 • Jakie organy lub instytucje należy zapytać o adres korespondencyjny osoby wnioskowanej o wymeldowanie?
 • Wniosek o wymeldowanie dwóch osób z jednego adresu (matka z dzieckiem) – czy należy jedno postępowanie, czy dwa odrębne?
 • Prowadzimy postępowanie, w którym jedna z osób wnioskowanych o wymeldowanie przebywa za granicą i wszystko wskazuje na to, że przebywa z zamiarem pobytu stałego. W Internecie można znaleźć informację, że prowadzi firmę kosmetyczną w Niemczech. Jak traktować dane z nieoficjalnych źródeł?
 • Czy można zameldować osobę, która mieszka w domku holenderskim stojącym na jej nieruchomości?
 • W jaki sposób weryfikować, że adres danej nieruchomości nadaje się do zamieszkania?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy lokal nie jest wyodrębniony z pominięciem zbioru rejestrowego (brak wpisu w ewidencji budynków gruntów i lokali)?
 • Czy protokół zakończenia budowy jest podstawą do zameldowania?
 • Czy można zameldować osobę w domku letniskowym na wspólnej działce z innymi 10 osobami?
 • Co oznacza stan zgodny ze stanem faktycznym?
 • Co w przypadku, gdy ostatni właściciel zmarł, a jego rodzina nie chce uregulować własności nieruchomości, ale chcą się na niej zameldować?
 • Wniosek o zameldowanie został złożony w styczniu. Trwało postępowanie, które zostało zakończone w marcu. Matka wraz z dzieckiem zostali zameldowani z datą wydania decyzji. Czy jest to poprawne?
 • Jeżeli cudzoziemiec nie ma ważnego paszportu, a chce się zameldować i ma kartę pobytu, to czy może być ona podstawą do potwierdzenia jego tożsamości? Czy na podstawie karty pobytu można go zameldować?
 • Kto nakłada karę grzywny dla cudzoziemca za nielegalność lub brak meldunku?
 • Czy data wszczęcia postępowania administracyjnego jest datą złożenia kompletnego wniosku?
 • Postępowanie o wymeldowanie. Co w przypadku matki z dziećmi byłego męża, którzy od lat mieszkają we Francji? Jak ich wymeldować?
 • Czy i skąd możemy pozyskać informację o tym, na jaki okres dana osoba została umieszczona w zakładzie karnym?
 • Czy można wymeldować osobę osadzoną w zakładzie karnym?
 • W jaki sposób wymeldować z pobytu stałego osobę eksmitowaną? Mamy protokół z eksmisji przeprowadzonej przez komornika, a osoba wymeldowana dostała lokal tymczasowy na miesiąc.
 • Jeżeli osoba przebywająca w zakładzie karym nie ustanowiła pełnomocnika, to czy urząd jest zobowiązany do przesłania zgromadzonego materiału dowodowego?
 • Czy czekając na ustanowienie kuratora przez sąd, przedłużamy czy zawieszamy postępowanie?
 • Czy strona może odmówić oględzin, tłumacząc się naruszeniem miru domowego?
 • Czy można zameldować Ukraińca z UKR i na jakiej podstawie?
 • Czy posiadając informacje od policji o tym, że osoba nie przebywa pod wskazanym adresem i jest osobą poszukiwaną, zwolni nas z przeprowadzenia oględzin lokalu?
 • Czy kuratorem może być osoba z urzędu, która prowadzi sprawę o wymeldowanie?
 • Czy obywatel Ukrainy z kartą pobytu czasowego na terenie Hiszpanii może legalnie wjechać do Polski i przebywać tu przez 90 dni?
 • Na jak długo można zameldować obywatela Stanów Zjednoczonych pochodzenia polskiego, który na terytorium RP jest właścicielem nieruchomości?
 • Co w sytuacji, gdy znamy miejsce zamieszkania osoby, ale osoba nie odbiera korespondencji? Czy w takim przypadku ustanawiamy kuratora?
 • Czy pracownik urzędu może być kuratorem?
 • Jaka jest rola kuratora? Czy należy do niego odbieranie korespondencji za osobę nieobecną?
 • Ustanowiliśmy kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. W trakcie postępowania dowiedzieliśmy się, gdzie ta osoba przebywa i mamy z nią kontakt. Czy nadal powinniśmy zawiadamiać ustanowionego kuratora o każdym etapie sprawy?
 • Jeżeli w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania informujemy strony o możliwości składania uwag i wyjaśnień, a strony uwag i wniosków nie wnoszą, to czy można w takiej sytuacji przejść do zawiadomienia o oględzinach lokalu bez wzywania stron do złożenia wyjaśnień?
 • Właściciel nieruchomości chciał uzyskać informację o osobach zameldowanych w jego nieruchomości. Czy informujemy go w formie zaświadczenia o osobach zameldowanych? Czy stanowi to udostępnienie danych z rejestru mieszkańców? Co z RODO?
 • Jakie dowody należy zebrać w postępowaniu?
 • Czy należy zawsze robić oględziny? Jeśli nie, to w jakich sytuacjach?
 • Czy jeśli wiemy, że osoba złożyła fałszywe zeznania to mamy zawiadomić służby?
 • Jak poszukiwać osoby, która nie odbiera korespondencji? Do jakich instytucji można się zgłosić w tej kwestii?
 • Czy urząd skarbowy może udostępnić dane osoby która pracuje?
 • UKR w przypadku przekroczenia granic
 • Jak sprawdzić, czy osoba wjechała do kraju na biometrii?
 • Jak dobrze policzyć biometrię?
 • Co to znaczy dobrze policzyć biometrię? Od czego zacząć?
 • Które kraje są uprawnione do wjazdu bez granic?
 • Multi wjazdy i wyjazdy - czy jak osoba wyjechała to ma jeszcze wizę?
 • Co w sytuacji osób, które przyjeżdżają i wnioskują o azyl, ale nie mają już paszportu, natomiast mają zaświadczenie? Czy takie zaświadczenie jest traktowane wtedy jako dokument tożsamości? Czy można na takiej podstawie zameldować? Jeśli tak, to na jak długo?
 • Zastrzeganie numeru PESEL
 • Wpisy do rejestru wyborców - wpisy obcokrajowców do stałego obwodu głosowania, wyłączenie Wielkiej Brytanii oraz Irlandii
 • Wymeldowania administracyjne - kontrola, świadek, procedura

Nadawanie i udostępnianie numeru PESEL. Czy można nadać numer PESEL osobie zmarłej? Jaka jest podstawa prawna w przypadku nadania nr PESEL dla dzieci?

 • Usuwanie rozbieżności między numerem PESEL a programem ŹRÓDŁO
 • Nadawanie numeru PESEL na wniosek
 • W jaki sposób meldować dzieci urodzone za granicą, czy w ogóle jest potrzeba meldowania takich dzieci, aby nadać im nr PESEL?
 • Nadawanie numeru PESEL dzieciom przebywającym za granicą, czy można nadać nr PESEL bez zameldowania, tylko na wniosek rodzica?
 • Jakie są zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom?
 • Nadawanie nr. PESEL cudzoziemcom przebywającym na czas określony
 • Jaka jest podstawa prawna do nadawania numeru PESEL cudzoziemcom nie unitom?
 • Czy wszystkim cudzoziemcom należy nadawać nr PESEL, czy tylko tym meldującym się na pobyt stały?
 • Czy cudzoziemcom można nadać nr PESEL dla celów podjęcia pracy?
 • Czy przy nadaniu numeru PESEL dla małoletniego cudzoziemca wpisujemy numery PESEL rodziców w rejestrze PESEL, nie mając do wglądu aktu urodzenia dziecka?
 • Jaka jest podstawa prawna w przypadku nadania nr PESEL dla dzieci?
 • Czy oprócz wniosku o nadanie numeru PESEL cudzoziemiec składa jakieś inne dokumenty czy tylko wniosek?
 • Z jakimi dokumentami (oryginały czy ksero) przychodzi pełnomocnik z wnioskiem o nadanie nr. PESEL?
 • Czy można udostępnić numer PESEL dorosłej córki ojcu, który nie posiada z nią kontaktu, ponieważ potrzebuje PESEL do Karty Dużej Rodziny?
 • Czy ośrodki pomocy społecznej mogą występować o udostępnienie numeru PESEL osób spokrewnionych, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej klienta?
 • Czy jest możliwość rezygnacji z numeru PESEL ze statusem UKR?
 • Czy jest konieczność złożenia rezygnacji ze statusu UKR w momencie wyjazdu poza granice RP, np. powrotu do Ukrainy?
 • Na podstawie jakiego wniosku/oświadczenia może nastąpić rezygnacja ze statusu UKR?
 • Co w przypadku, jeżeli obywatel Ukrainy z PESEL-em UKR wyjechał do Ukrainy i po 40 dniach wrócił i nam o tym mówi. Mamy anulować jego PESEL? Gdzieś to zgłosić? Czy jego status UKR wygasł po 30 dniach, jeśli nie wrócił? PESEL cały czas pozostaje w systemie
 • Do Polski przyjeżdża małżeństwo z Ukrainy z dzieckiem, posiadają Kartę Polaka. Na jakiej podstawie, w sytuacji nadać nr PESEL dla dziecka?
 • Czy można nadać numer PESEL osobie zmarłej w 1977 roku?
 • Na jakiej podstawie wydać zaświadczenie, skoro zmarły nie może sam wnioskować? Czy nie zostaje tylko możliwość udostępnienia danych? Czy w ogóle jest możliwość wydawania jakichkolwiek zaświadczeń dotyczących zmarłych?
 • Czy obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski po 24.02.2022 może mieć nadany numer PESEL z UKR w 2023 roku?
 • Kilku obywateli Ukrainy przyjechało do pracy w Polsce. Otrzymali numery PESEL i po kilku dniach przyszli do urzędu z żądaniem zmiany na numer PESEL ze statusem UKR. Odmówiliśmy. Czy postąpiliśmy właściwie?
 • Komenda wojewódzka policji, wydział do walki z przestępczością gospodarczą zwraca się pismem o udzielenie pisemnej informacji, na podstawie jakich dokumentów organy gmin dokonywały nadawania obcokrajowcom numerów PESEL. Wskazano konkretną panią z Ukrainy, podano numer PESEL, pani o statusie UKR. Nr PESEL nadawany w naszym urzędzie. Wydział wnosi o wydanie i przesłanie do nich oryginałów wszelkich dokumentów, na podstawie których nadano pani numer PESEL. Czy mamy wysłać im wniosek o nadanie nr. PESEL? Czy powinni zwrócić się na jakimś wniosku? Jak to traktować?

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców. W jaki sposób komunikować się z cudzoziemcem nieznającym j. angielskiego? Jak meldować repatriantów?

 • Czy urzędy mają odsyłać cudzoziemca z powodu braku pieczęci w paszporcie?
 • Na jak okres można zameldować "na pieczątkę" wojewody?
 • Czy w przypadku braku pieczęci można wykorzystać zawiadomienie o nr. sprawy i kodzie dostępu, który posiada cudzoziemiec?
 • Czy i na jak długo można zameldować obywatela Wielkiej Brytanii, który przyjechał do Polski z Ukrainy (mąż Ukrainki)? Czy obywateli Wielkiej Brytanii traktujemy jak NUE?
 • Na jakich zasadach meldować osoby z Unii Europejskiej?
 • Jak przeprowadzić proces meldowania cudzoziemców nie unitów?
 • Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, dokonując zameldowania w Polsce?
 • Jakie są wymagane dokumenty przy meldowaniu cudzoziemca będącego członkiem UE?
 • Kiedy możemy odstąpić od zameldowania cudzoziemca?
 • W jaki sposób postępujemy w przypadku zameldowania cudzoziemca, który złożył wniosek o wydanie karty pobytu czasowego, stałego?
 • Na jak długo można meldować cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium RP tylko na podstawie paszportu?
 • Zasady meldowania cudzoziemców niebędących obywatelami UE a będący członkami rodzin obywateli UE.
 • Zasady meldowania repatriantów oraz cudzoziemców posiadających Kartę Polaka.
 • Czy podczas meldowania cudzoziemców do wniosku o ich zameldowanie musimy dołączać inne dokumenty np. decyzje wojewody itp.?
 • W jaki sposób korzystać z dotychczasowego rejestru cudzoziemców i czy możemy z niego udostępniać dane?:
 • Osoba z zagranicy składa wniosek na pobyt stały/czasowy na terytorium RP i chce wynająć mieszkanie, które ma więcej niż jednego właściciela, czy na wniosku powinien być podpis tylko jednego, czy wszystkich właścicieli?
 • Obywatel Ukrainy wyjeżdża do Włoch, tam melduje się na wizę, staje się obywatelem UE i przyjeżdża do Polski, jak go zameldować, jakich dokumentów wymagać, gdzie go pokierować?
 • Na jakich zasadach meldować osoby z Unii Europejskiej?
 • Jak przeprowadzić proces meldowania cudzoziemców nie unitów, np. obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Syrii?
 • Zameldowanie na podstawie wizy
 • Jakie są wymagane dokumenty do zameldowania cudzoziemca?
 • Czy podczas meldunku wprowadzać cudzoziemca do ŹRÓDŁA, czy do Gminnego Rejestru?
 • W jaki sposób traktować obywateli Ukrainy z Kartą Rezydenta?
 • W jaki sposób komunikować się z cudzoziemcem nieznającym j. angielskiego?
 • Na jak długo można meldować cudzoziemców nie unitów?
 • Zasady meldowania cudzoziemców na pobyt czasowy
 • Jakich cudzoziemców spoza Unii można meldować bez wizy, tylko na podstawie paszportu?
 • Czy gmina ma jakieś zadania (wobec cudzoziemca) po zameldowaniu cudzoziemca?
 • Na jak długi czas można zameldować cudzoziemca bez wizy (ze złożonym wnioskiem na pobyt czasowy)?
 • Jak meldować repatriantów?
 • Potwierdzenie poświadczenia formularzy zagranicznych
 • Czy przy czasowym meldunku cudzoziemca pod zgłoszenie w jego aktach trzeba umieszczać ksero decyzji wojewody?
 • W jaki sposób egzekwować dokumenty od cudzoziemców (brak informacji np. imię ojca)?
 • Czy kserokopie uwierzytelnione paszportu i wizy mogą być również przy meldunku cudzoziemca? Meldunek przez pełnomocnika
 • Wielokrotnie cudzoziemiec nie ma żadnego dokumentu wskazującego na złożenie wniosku w UW, ponieważ od czasów "covidowych" jest brak pieczęci w paszporcie, a potwierdzenie nadania przesyłki pocztą może być potwierdzeniem złożenia czegokolwiek. Co w takiej sytuacji?
 • Skąd mamy wiedzieć, że postępowanie zostało zawieszone?
 • Czy obywatel Turcji, który jest mężem Polki i chciałby się zameldować w Polsce musi mieć wizę lub kartę pobytu? Co, jeżeli nie będzie tego miał? Czy fakt, że jest mężem Polki daje mu jakieś dodatkowe prawa pobytowe w Polsce? Małżeństwo do tej pory mieszkało w Niemczech. Co w przypadku, gdy obywatel Turcji będzie miał jakiś tytuł pobytowy w Niemczech?
 • Na podstawie czego mamy stwierdzić, że osoba ma zawieszoną sprawę o wydanie pobytu lub decyzja od wojewody jest odmowna?
 • Do kiedy obowiązuje ustawa covidowa?

Udostępnianie danych osobowych. Jakim podmiotom należy udostępniać dane osobowe? Jak uzasadnić wzór decyzji administracyjnej przy odmowie?

 • Czy komornicy, sądy, prokuratorzy zobowiązani są do wypełnienia wniosku, występując o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców?
 • Kiedy i w jakich sytuacjach możemy odmówić udostępnienia danych?
 • Kiedy występuje interes prawny?
 • Czy w sytuacji, kiedy mieszkaniec naszej gminy dokonał wymeldowania z miejsca pobytu stałego, a nie dokonał zameldowania w innym miejscu, możemy udostępnić jego dane z naszego rejestru mieszkańców np. na zapytanie komornika?
 • Czy windykatorom można udostępniać dane osób z rejestru mieszkańców?
 • Kto powinien być wnioskodawcą o udostępnienie danych mieszkańców np. w celu profilaktycznego badania określonej grupy osób?
 • Kto może udostępnić dane osób zmarłych?
 • Udostępnianie danych dla pracowników np. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, szkół itp.
 • Udostępnianie danych innym zagranicznym instytucjom np. urzędom w Niemczech.
 • Czy w przypadku udostępnienia danych dotyczących dziedziczenia pobierana jest opłata?
 • Odmowa udostępnienia danych - jak uzasadnić wzór decyzji administracyjnej?
 • Jakie są zasady udostępniania danych osobowych?
 • Komu, na jakiej podstawie udostępniać dane osobowe?
 • Opłaty za uzyskanie danych osobowych.
 • Jakim podmiotom należy udostępniać dane osobowe?
 • Jakim podmiotom należy udostępniać dane osobowe bezpłatnie?
 • Udostępnianie danych na wniosek.
 • Na podstawie jakiego interesu prawnego udostępniać dane osobowe?
 • W jaki sposób naliczać opłaty za udostępnienie danych z druków zagranicznych?
 • Zasady udostępniania danych osobowych w przypadku osoby, która nie żyje, czy powinna robić to gmina, czy ministerstwo?
 • Czy udostępniać dane osobowe bankom, na rzecz egzekucji długów? Jakie opłaty za to pobierać?
 • jak uzasadniać decyzję odmowną o udostępnienie danych osobowych?
 • Z jakiej podstawy prawnej wynika brak opłat za potwierdzenie dziedziczenia?
 • Lasy państwowe zwracają się z prośbą o bezpłatne udostępnienie danych osobowych, co zrobić?
 • Czy szkoły muszą wypełniać wniosek w celu pozyskania danych osobowych ucznia?
 • Niemiecki urząd zgłasza się o udostępnienie danych osobowych mieszkańca Polski przebywającego na terenie urzędu niemieckiego, co zrobić?
 • Na podstawie jakiego dokumentu, udostępnić osobie ubiegającej się o zakup nieruchomości, nr PESEL byłego właściciela, który nie żyje?
 • Firma medyczna zgłasza się do gminy o udostępnienie nazwisk i adresów kobiet w określonym przedziale wieku w celu przeprowadzenia badań, czy można wydać im to bez opłaty, czy żądać od nich tej opłaty?
 • Komornik zgłasza się do gminy o udostępnienie numeru dowodu osobistego osoby X czy udostępniać na jednym wniosku, czy osobno z RBO i PESEL?
 • We wniosku o udostępnienie danych komornicy często powołują się na postępowanie egzekucyjne z lat ubiegłych. Czy udostępniamy dane?
 • Do naszego urzędu zgłosił się powiatowy inspektor budowalny z prośbą o udostępnienie danych wszystkich osób w Polsce o imieniu, np. Janina Kowalska, ponieważ nie posiadają innych danych. Prowadzą sprawę dotyczącą rozbiórki budynku i chcą ustalić właściciela. Złożono jeden wniosek. Czy w takim przypadku powinniśmy udostępnić dane?
 • Czy nadzór budowlany może wystąpić o kuratora, który by występował w imieniu tej poszukiwanej osoby?
 • Czy można naszemu wydziałowi udostępnić dane dot. dzieci urodzonych od początku roku 2023 r. wraz z adresami zameldowania do celów weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli lokalu?
 • Straż miejska występuje z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. W uzasadnieniu powołują się na prowadzenie swojego postępowania. Czy do wniosku muszą dołączyć dokumenty dot. toczącego się postępowania?
 • Czy do mienia zabużańskiego pobierać opłatę 31 zł za udostępnienie danych?

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania/zameldowania, zmiana właściciela nieruchomości, decyzje wydane bez uzasadnienia

 • Co w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie o uchylenie czynności zameldowania, a osoba sama się wymeldowała? Czy postępowanie prowadzimy dalej o uchylenie, czy wydajemy decyzję o umorzeniu postępowania?
 • Została wydana decyzja. Strona, której dotyczyło postępowanie odebrała decyzję, a dzień później dokonała przemeldowania pod nowy adres. Czy w związku z tym trzeba dokonać jeszcze jakieś czynności?
 • Co w sytuacji, jeżeli wniosek o wymeldowanie składa prokurator i po zweryfikowaniu w rejestrze mieszkańców okaże się, że osoba jest już wymeldowana?
 • Po jakim czasie od wyprowadzenia się osoby strona może złożyć wniosek o wymeldowanie? Czy jest jakiś termin?
 • Jak postępujemy w sytuacji, kiedy w trakcie prowadzenia postępowania zmienia się właściciel nieruchomości?
 • Czy postępowanie administracyjne, wszczęte z urzędu na wniosek prokuratora o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, może zostać zakończone, jeśli osoba przebywająca w zakładzie karnym i zwróciła się z pismem, aby ją wymeldować oraz wyjaśniła, że nie przebywa pod adresem, w którym jest zameldowana? Czy taka decyzja może zostać wydana bez uzasadnienia, w związku z tym, że jest zgodna z żądaniem strony?
 • Czy wszczynamy postępowanie z urzędu, jeżeli przy złożeniu wniosku o wymeldowanie wnioskodawca nie złożył potwierdzenia, że jest właścicielem? Nie złoży go, ponieważ jest tylko postanowienie sądu, że otrzymał spadek.
 • Czy możemy zameldować osobę w nowo budowanym budynku, który nie posiada odbioru?
 • Czy zasadne jest wszczęcie postępowania z urzędu, jeżeli do urzędu gminy wpłynął wyrok z sądu o nakazie opuszczenia lokalu i zakazie zbliżania się?
 • Czy zasadne jest wszczęcie postępowania z urzędu, jeżeli osoby nie stawiają się do kwalifikacji wojskowej, bo nie mieszkają pod wskazanym adresem?
 • Prowadzimy postepowanie w sprawie osoby poszukiwanej przez policję. Korespondencję odbiera ojciec, a ten dalej przekazuje siostrze osoby, która ma zostać wymeldowana. Siostra zeznała, że przekazywała bratu dokumenty odnośnie jego wymeldowania do pewnego momentu. Czy można uznać, że został on powiadomiony o wszczęciu postępowania czy trzeba ustanowić dla niego kuratora?
 • Z jaką datą należy wymeldować osoby, jeśli na skutek odwołania wojewoda utrzyma naszą decyzję o wymeldowaniu - z datą wydania decyzji wojewody czy z datą naszej decyzji?
 • Czy zawiadomienie o przesunięciu terminu rozparzenia sprawy wysyłamy tylko stronie wnioskującej, czy również stronie wymeldowywanej, która nie odbiera korespondencji w miejscu stałego pobytu, a miejsce jej zamieszkania na etapie postępowania jest nie znane?
 • Czy pracownik urzędu może być kuratorem?
 • Strona została powiadomiona o postępowaniu i wie, że ono się toczy. Telefonicznie przekazała, że nie mieszka pod tym adresem, jednak nie wymeldowała się. Czy w tym przypadku należy wezwać świadków? Czy wystarczy wywiad środowiskowy?
 • Rozwiązując małżeństwo sąd orzekł także o sposobie korzystania z mieszkania przez rozwiedzionych małżonków na czas ich wspólnego zamieszkiwania - jeden pokój przyznał małżonkowi do wyłącznego korzystania, a pozostałe pokoje żonie, która wystąpiła z wnioskiem o wymeldowanie męża, gdyż ten wynajął mieszkanie, ale niestety nie wyraża zgody na wymeldowanie. Co w tej sytuacji?
 • Jeżeli mąż chciał wymeldować żonę (posiadają współwłasność), a w trakcie postępowania wnioskodawca zmarł, to jak dalej prowadzić postępowanie?
 • Wpłynął wniosek o wymeldowanie - jest 3 współwłaścicieli nieruchomości. 2 z nich nie żyje.
 • Prowadzone jest postępowanie spadkowe przed sądem. Czy taki wniosek powinien być rozpatrywany, czy zawieszony do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego?
 • PRZYKŁAD: wnioskodawca chce wymeldować: 1. syna (nie mieszka od kilka lat, od stycznia w zakładzie karnym), 2. wnuczkę - dziecko nigdy nie mieszkało w lokalu, mieszkało z matką pod innym adresem, obecnie w domu samotnej matki. Jak poprowadzić postępowanie?
 • Czy zawsze obydwoje rodziców mają zostać powiadomieni o prowadzonym postępowaniu? (uchylenie zameldowania dziecka) Co, jeśli nie znamy miejsca zamieszkania jednego z rodziców?
 • PRZYKŁAD: były mąż chce wymeldować swoją byłą żonę, która od roku przebywa w zakładzie karnym. Nie jest wyznaczony termin rozprawy i nie wiadomo do kiedy osadzona będzie odbywać karę. Wcześniej, po popełnieniu morderstwa, żona przebywała w zakładzie psychiatrycznym. Czy mąż może wnosić wniosek o wymeldowanie jej?
 • Jak prowadzić postępowanie o wymeldowanie matki z dziećmi, jeśli w czasie trwania postępowania dzieci stają się pełnoletnie?
 • Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie wymeldowania?
 • Omówienie postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania.
 • Osoba demolująca mieszkanie i w zdecydowanej mierze naruszająca w nim porządek zostaje umieszczona w zakładzie karnym. Czy jest to kwalifikacja do wymeldowania takiej osoby z mieszkania, czy musi zostać wydany wyrok sądu o eksmisji?
 • Jakie są przesłanki do wymeldowania osoby z pobytu stałego?
 • Co powinna zawierać decyzja o wymeldowanie?
 • W jaki sposób zbadać faktyczny stan zamieszkania do przeprowadzenia postępowania o wymeldowaniu?
 • Jakie podjąć działania w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie wymeldowania?
 • Jakie są wymagane dokumenty do przeprowadzenia wymeldowania?
 • Postępowanie w sprawie wymeldowania – na wniosek
 • W jakich przypadkach osoba jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się?
 • Jak powinno przebiegać postępowanie w sprawie zameldowania?
 • Jakie opłaty naliczać za potwierdzenie zameldowania?
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu/ wymeldowaniu.
 • Czy przy czasowym meldunku cudzoziemca pod zgłoszenie w jego aktach trzeba umieszczać ksero decyzji wojewody?
 • W jaki sposób egzekwować dokumenty od cudzoziemców (brak informacji np. imię ojca)?
 • Czy nadzór budowlany może wystąpić o kuratora, który by występował w imieniu tej poszukiwanej osoby?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy ojciec się wymeldował, a zostało niepełnoletnie dziecko, matka nie jest tam zameldowana i zostało wujostwo? Czy szukać ojca?
 • Jak rozumieć przepis art. 24 ust. 3 Ustawy o ewidencji ludności: za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu?
 • Jak postąpić przy wniosku o zameldowanie na pobyt stały w budynku rekreacji indywidualnej na gruntach ornych?
 • Decyzja administracyjna o wymeldowanie została wydana przed upływem 7 dni od zawiadomienia o zakończeniu postępowania. Po trzech miesiącach osoba wymeldowana zgłosiła się do urzędu z zażaleniem, że decyzja została wydana przed terminem i domaga się zmiany decyzji - decyzja została odebrana przez osobę zainteresowaną w urzędzie i nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń. Osoba domaga się zmiany treści decyzji. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba zgłasza zameldowanie w budynku, w którym nie ma wyodrębnionych numerów lokali, a na wniosku wpisuje się numer lokalu?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel prywatnego ośrodka zdrowia chce się w nim zameldować? Nie ma wyodrębnionych lokali, budynek posiada numer ewidencyjny. Na piętrze jest lokal mieszkalny

Sprawy różne:

 • Cudzoziemiec dokonał zameldowania, zmienił nazwisko w polskim USC, ale nie wymienił paszportu
 • Czy należy z powrotem zmienić to nazwisko w rejestrze PESEL na takie, które widnieje w paszporcie, a nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa wpisać jako inny zapis nazwiska?
 • W jaki sposób zmienić nazwisko, jeśli była dokonana transkrypcja aktu urodzenia bądź małżeństwa, a w paszporcie jest inne nazwisko?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy w paszporcie jest to samo nazwisko, ale w transkrypcji nie użyto znaków specjalnych? Czy należy zmienić nazwisko na takie, jakie jest w paszporcie?
 • Kto jest właściwy do udostepnienia informacji o stanie rodzinnym osoby, skoro ewidencja ludności nie prowadzi rejestru rodzinnego, a wpływają takie wnioski?
 • W jaki sposób meldować dzieci urodzone za granicą?
 • W jakich dokumentach stosować dwujęzyczną pisownię?
 • Podstawy do wydawania dowodu osobistego pełnomocnikowi.
 • Jakich dokumentów wymagać podczas meldunku dzieci?
 • Potwierdzenie poświadczenia formularzy zagranicznych
 • Nieletnia (16 lat) mężatka w ciąży składa wniosek o wydanie dowodu osobistego. Czy na wniosku powinien być podpis rodzica, czy z uwagi na fakt zawarcia związku małżeńskiego, taki podpis nie jest wymagany?

Prowadzący

Jacek Mroczek, pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Delegatura Kalisz. W latach 1975 - 1987 pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Krobi, początkowo na stanowisku referenta a następnie Kierownika Referatu Społeczno-Administracyjnego. Zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, rejestracją stanu cywilnego oraz sprawami z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP. Od 1987 r. do 1999 zajmował stanowisko Inspektora Wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu w Wydziale Spraw Obywatelskich, nadzorując sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony. Po zmianach jakie nastąpiły w podziale administracyjnym od 1999 r. jest pracownikiem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz. Od tego czasu jako Starszy Inspektor Wojewódzki zajmuje się nadzorem spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego. W zakresie obowiązków posiada także rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach meldunkowych wydawanych przez organy I instancji a także występowanie przed Sądem Administracyjnym w powyższych sprawach. Z wykształcenia mgr administracji europejskiej.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
25 lipca 2024
od 549.00
16 września 2024
od 549.00
28 listopada 2024

Podobne szkolenia