Wideoszkolenie: Ewidencja działalności gospodarczej

Zadania gmin i obowiązki przedsiębiorców w ramach CEIDG na podstawie Konstytucji Biznesu. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Wzory formularzy CEIDG i zmiany w obsłudze CEIDG. Cudzoziemcy - różnice w procedurze pomiędzy osobą z UE a spoza jej granic

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami

Opowiemy również o pakiecie zmian, których wejście w życie planowane jest od stycznia 2024!
Co powiedzą Państwo na praktyczne szkolenie skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami? Zebraliśmy obawy i wątpliwości wielu gmin i umieściliśmy je w programie naszego szkolenia. Otrzymają Państwo autorskie materiały szkoleniowe, ponadto przewidziana jest część warsztatowa - uzupełnianie druków: CEIDG-1, i załączniki, druki ZUS ZZA, ZUA ,ZWUA, ZCNA. Prowadzący przeprowadzi praktyczne warsztaty na konkretnych przykładach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców (obywateli państw członkowskich UE i EOG oraz obywateli innych państw), jakie dokumenty muszą przedstawić?
 • Możliwość zawieszenia i wznowienia działalności z datą wsteczną
 • Data zaprzestania, a data wykreślenia: czym różnią się te daty?
 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA) oraz członków rodziny przedsiębiorcy (DRUK ZCNA)
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, urzędu skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie, zawieszeniu, wznowieniu lub wykreśleniu działalności (działalność indywidualna, działalność w formie spółki cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór potwierdzenia przyjęcia wniosku
  Zastosowanie odpowiedniego wzoru potwierdzenia przyjęcia wniosku - zapewni gminom wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy Prawo przedsiębiorców a przede wszystkim:
  • zabezpieczy organ gminy przed ewentualnymi negatywnymi skutkami kontroli,
  • zapewni zgodność z RODO
   a przedsiębiorcy zapewni gwarancję prawidłowej realizacji procedury wpisu do CEIDG.
 • Wzór wniosku CEIDG-1
  Skorzystanie z przygotowanych wzorów: wypełnienia formularza CEIDG-1 (zarówno o wpis jak i zmianę, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie) oraz z załączników do wniosku CEIDG-1 (CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-MW, CEIDG-PN, CEIDG-RB, CEIDG-ZS, CEIDG-POPR) ułatwi i przyśpieszy procedurę prawidłowego odwzorowania przez pracowników gminy danych wnioskodawcy/przedsiębiorcy do w CEIDG.
 • Formularze ZUS
  Rzetelnie przygotowane wzory wypełniania formularzy ZUS (ZZA, ZUA, ZWUA, ZCNA) dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń czy wyrejestrowania zarówno przedsiębiorcy jak i członków rodziny i pracowników - z pewnością zachęcą przedsiębiorców do składania tych formularzy w gminie oraz pozytywnie wpłyną na obraz gminy jako przyjaznej przedsiębiorcom.
 • Wezwanie do skorygowania danych we wniosku CEIDG-1
  Właściwie przygotowane wezwanie do skorygowania danych we wniosku CEIDG-1 (zawierające odpowiednią podstawę prawną) skutecznie ułatwi gminom wyegzekwowanie od wnioskodawcy/przedsiębiorcy uzupełnienia obligatoryjnych danych a wnioskodawcy/przedsiębiorcy umożliwi uzyskanie przejrzystej informacji o terminie i warunkach załatwienia jego sprawy.
 • Wniosek o umożliwienie wprowadzenia zaległych wpisów do CEIDG
  Prawidłowo przygotowany wzór o umożliwienie wprowadzenia zaległych wpisów do CEIDG - przyśpieszy i ułatwi procedurę uwidocznienia wpisów w CEIDG co z satysfakcją przyjmą do wiadomości zainteresowani przedsiębiorcy.
 • Oświadczenie o świadczeniu usług transgranicznych
  Na podstawie przygotowanego wzoru oświadczenia o świadczeniu usług transgranicznych gmina może skutecznie pomóc przedsiębiorcom, których usługi (o charakterze czasowym i transgranicznym) obejmują przede wszystkim działalność o charakterze: przemysłowym, działalność handlową, działalność rzemieślniczą, wykonywanie wolnych zawodów w prawidłowym wypełnieniu danych i wskazaniu odpowiedniej instytucji, do której należy złożyć przedmiotowe oświadczenie.

Szczegółowy program szkolenia:

Planowane zmiany:

 • Nowelizacja ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji usług publicznych mającym na celu znaczące usprawnienie w prowadzeniu firm - zmiany dotyczą m.in.:
  • wprowadzenia "jednego okienka" dla spółek cywilnych;
  • poszerzenia katalogu dokumentów, które można dołączyć do wniosku CEIDG-1 np. o VAT-Z;
  • pełnej cyfryzacji zakładania działalności gospodarczej na biznes.gov.pl tj. możliwości składania wniosków do CEIDG wyłącznie on-line:
   • od 01.10.2024 – wnioski o rozpoczęcie działalności będą składane wyłącznie elektronicznie,
   • pozostałe wnioski o zawieszenie, wznowienie, zmianę, zakończenie działalności będą przyjmowane jeszcze w postaci papierowej przez kolejne 2 lata, czyli do dnia 01.10.2026 r.
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców - nowy pakiet zmian przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii - projekt ten stanowi kolejny krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Projekt znowelizuje 44 ustawy w tym m.in.:
  • ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Pakiet zmian ma wejść w życie od 01.01.2024 r. i składa się z czterech filarów:

 • Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie poprzez doprecyzowanie procedury podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby małoletnie;
 • Prostsze zasady prowadzenia firmdzięki poprawie relacji między przedsiębiorcami a administracją publiczną;
 • Usprawnienie sukcesji w firmach w wyniku łatwiejszego ustanawiania zarządcy sukcesyjnego, automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego czy pełny dostęp zarządcy do rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy;
 • Przyjazne prawo gospodarcze czyli wprowadzenie przewidywalnych i wysokiej jakości regulacji prawnych.

1. Cudzoziemcy – zakładanie i rejestrowanie działalności gospodarczej. Jaka jest różnica między cudzoziemcem z Unii Europejskiej, a spoza niej przy zakładaniu przez nich działalności gospodarczej?

 • Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców
 • Jakie akty prawne regulują zakładanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terenie RP?
  • Co jest potrzebne cudzoziemcowi z UE do wykonywania pracy w sposób legalny?
  • Co musi posiadać cudzoziemiec spoza UE, by mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce?
  • Jakich musimy wymagać dokumentów i jakie dokumenty cudzoziemiec musi nam przedstawić? Kiedy musimy wymagać oryginału, a kiedy kopii?
  • Jak zweryfikować dokumenty osoby zza granicą pod kątem wiarygodności?
  • Co zrobić, jeżeli obywatel Ukrainy nie ma paszportu albo pieczątki w paszporcie lub wjechał na nieważny dokument ?
  • Czy można uznać za ważny dokument pobytowy przeterminowaną kartę pobytu czasowego, jeśli jest w paszporcie pieczątka UW, że taka osoba złożyła wniosek i czeka na przedłużenie ważności pobytu?
  • Jak traktować osoby, które są narodowości ukraińskiej, ale przyjechały do Polski po 24 lutego np. z Egiptu bo byli na wakacjach albo przekroczyli granicę ukraińsko-słowacką, czy też ukraińsko-węgierską lub w inny sposób dostali się do naszego kraju?
  • Jakie ułatwienia zastosowano w systemie CEIDG przy rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy?
  • PRZYKŁAD: cudzoziemiec nie był uprawniony do podjęcia działalności gospodarczej, a twierdził, że jest. Jak stworzyć pismo, w którym byłoby profesjonalnie ujęte, że faktycznie nie może podjąć działalności?
  • Jak postąpić w przypadku, gdy cudzoziemiec nie ma tytułu prawnego do miejsca zamieszkania? Czy może podlegać wpisowi do CEIDG?
  • W jaki sposób urzędnik powinien sprawdzić, czy cudzoziemiec może rozpocząć działalność jednoosobową w Polsce?
 • Czy będzie nowa wersja papierowego wniosku dostosowana do komunikatu wyświetlanego w trakcie wpisywania wniosku do CEIDG o treści : "Przybyłem do Polski jako uchodźca wojenny 24 lutego 2022 lub później. Obywatele Ukrainy przebywający legalnie w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub ustawy o cudzoziemcach, po uzyskaniu numeru PESEL, mogą rejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy" ?


2. Jakie zmiany zaszły w systemie CEiDG?

 • W systemie CEiDG: czy jeśli ktoś już raz wybrał ubezpieczyciela to, czy można zrobić tak, żeby on się już automatycznie wybierał jak i urząd skarbowy?
 • Wskazanie nowelizacji przepisów, zmian


3. Hurtownia danych – przedstawienie tematu

 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Na czym polega działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)?
 • Na czym polega dobrowolność wpisywania i kształtowania wszelkich dat we wpisie przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika?
 • Jak wygląda automatyczne zaciąganie danych w CEIDG: BAZA TERYT i BAZA PESEL
 • Jakie są możliwości zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej na jednym wniosku CEIDG-1?
 • Dane fakultatywne (nieobowiązkowe) we wniosku dot. nowego wpisu do CEIDG
 • Jaki dokument jest dokumentem tożsamości okazywanym przez przedsiębiorcę w urzędzie gminy/miasta? Na podstawie jakich dokumentów przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą zarejestrowaną w systemie CEIDG?


4.Pełnomocnictwo, prokurent i zarządca sukcesyjny – jako reprezentanci przedsiębiorcy

 • Pełnomocnictwo i prokura - jakie są nowe zasady wpisywania pełnomocnika i prokurenta do CEIDG?
  • Czy pełnomocnik przez swój profil zaufany może załatwić sprawy przedsiębiorcy m.in. takie jak zawieszenie, zmiany itp.?
 • Czy jeśli przedsiębiorca zgłasza do CEIDG pełnomocnika, to musi przedstawić pomocnictwo notarialne?
 • Jakie są możliwości powołania i wpisania przez przedsiębiorcę za życia zarządcy sukcesyjnego do systemu CEIDG lub przez spadkobierców po śmierci przedsiębiorcy?
 • Sukcesja - kto może być zarządcą i kiedy go ustanowić?:
  • PRZYKŁAD: była spółka syna i ojca; ojciec zmarł i był ustanowiony zarząd sukcesyjny w postaci żony tego pana, który zmarł. Syn przyszedł do urzędu, aby założyć działalność indywidualną, gdyż chciał, żeby była to nowa działalność, założona tylko na niego. Jak to rozwiązać?
 • Opłata od pełnomocnictwa. Kiedy przedsiębiorca lub pełnomocnik musi uiścić opłatę skarbową, składając wniosek CEIDG-1?
 • Wprowadzenie wniosku do systemu CEIDG złożonego przez przedsiębiorcę/pełnomocnika w urzędzie, ważne daty
 • Zakładanie działalności przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej


5. Spółka cywilna a jednoosobowa działalność gospodarcza

 • Nowy wpis:
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej indywidualnej
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej tylko w spółce cywilnej
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej zarówno indywidualnej, jak i w spółce cywilnej
  • Możliwość dołączenia do wniosku CEIDG-1 zgłoszenia VAT-R
  • Fakultatywne (nieobowiązkowe) wskazanie form opodatkowania oraz nazwy biura rachunkowego przez przedsiębiorcę we wniosku CEIDG-1
  • Czy w ciągu roku można zmienić formę opodatkowania w przypadku gdy przedsiębiorca bardzo nalega? Czy termin do 20 lutego jest ostateczny?
  • Czy przy nowym wpisie należy wypełnić załącznik ZUS czy można odesłać przedsiębiorcę do ZUS-u?
 • Zmiany we wpisie:
  • Kto oprócz przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta?
  • Jak przygotować się do kontroli ewidencji działalności gospodarczej przez wojewodę?
  • W jakich sytuacjach urzędnik powinien wymagać pełnomocnictwa?
  • W jaki sposób przedsiębiorca przebywający w zakładzie karnym, areszcie może złożyć wniosek CEIDG-1?
  • W jaki sposób dokonuje się wykreślenia zmarłego przedsiębiorcy z systemu CEIDG?
 • Poprawność wpisywania danych we wniosku CEIDG-1 dotyczących m.in.:
  • Powstania nowej spółki cywilnej obok wykonywania działalności indywidualnej
  • Likwidacji spółki cywilnej, pozostawienie na wpisie tylko działalności indywidualnej
  • Nazwy przedsiębiorcy w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej oraz w formie działalności indywidualnej
  • Co z nazwami firmy, jeżeli działalność jest prowadzona indywidualnie i w formie spółki, np. Firma Budowlana Jan Kowalski? Czy może pozostać taka nazwa pomimo tego, że staje się wspólnikiem?
  • Poprawna nazwa firmy w przypadku spółki cywilnej
  • Zmiana dot. kont bankowych w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej i w formie działalności indywidualnej
  • Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (indywidualna działalność lub spółka cywilna). Jakie obowiązki ma w tym zakresie przedsiębiorca?
  • Zmiana danych przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
  • Zmiana konta bankowego oraz biura rachunkowego
  • Wspólność majątkowa, zmiana nazwiska i dokumentu tożsamości
  • Zmiana dotycząca danych pełnomocnika zawartych na wpisie w CEIDG
 • Jak postępować w przypadku zdublowanych wpisów przedsiębiorcy w CEIDG, w sytuacji, gdy systemie CEIDG występuje więcej niż jeden wpis tego samego przedsiębiorcy?
  • Co urzędnik gminy/miasta powinien zrobić, aby wprowadzić wpis w systemie CEIDG przedsiębiorcy, którego dane podczas migracji danych z ewidencji gminnej do systemu CEIDG nie zostały przeniesione i przedsiębiorca nie jest widoczny w systemie CEIDG, mimo że jest cały czas aktywny i prowadzi działalność gospodarczą?
  • Jakie są nowe możliwości zmiany danych i jaki jest nowy podział danych?
  • Data zaprzestania i data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
  • Komunikat zachęcający do podawania przez przedsiębiorców nr telefonu widocznego tylko dla urzędników we wniosku CEIDG-1 (jakie są plusy dla przedsiębiorcy podania we wniosku CEIDG-1 swojego nr telefonu)?
  • Jakie są zmiany dot. zawieszenia i wykreślenia działalności gospodarczej?
  • Omówienie wszystkich rubryk nowego wniosku CEIDG-1
 • Kiedy należy wprowadzić zmianę we wpisie, a w jakich sytuacjach należy ponownie przekształcić wniosek złożony przez przedsiębiorcę w urzędzie?
  • Kwestia zawieszenia, a wykreślenia przedsiębiorcy z systemu CEIDG
  • Data rozpoczęcia działalności
  • Kiedy przedsiębiorca może dokonać zmiany tej daty?
  • Data wykreślenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarówno w formie spółki cywilnej, jak i w formie działalności indywidualnej. Jak powinna być data wykreślenia na wniosku CEIDG-1?
  • Zawieszenie z tytułu opieki nad dzieckiem
 • Czy osoba, która przejęła działalność, może ją potem sama zamknąć?
  • Jak powinno się postępować przy określaniu daty zmiany działalności?
  • Przedsiębiorca chce dokonać zmiany wpisu/zawieszenia/wznowienia. Jaką datę należy wpisać w rubryce 1 „rodzaj wniosku” - data powstania zmiany, np. zjawia się dziś i chce zawiesić działalność z datą 20. Czy wpisujemy datę dzisiejszą, kiedy się zjawił, czy 20., od kiedy chce mieć zawieszony wpis?
  • W przypadku zawieszania działalności z datą 1 czerwca wpisanie daty powstania zmiany jako 1 czerwca nie jest możliwe, ponieważ pojawia się komunikat: data powstania zmiany musi być określona i nie może być datą przyszłą. Czy możemy zawiesić działalność w dniu zgłoszenia, z mocą obowiązywania od 1 czerwca? Czy datę powstania zmiany wpisujemy datę dzisiejszą?
  • Czy tylko przedsiębiorca może założyć konto, aby umieścić tekst przy pełnomocnictwie?
  • Co należy zrobić, jeśli upada jakieś przedsiębiorstwo prawne lub następuje zgon przedsiębiorcy?
  • Kiedy należy zawiesić działalność gospodarczą, aby uniknąć opłat za ZUS?
  • Czy można zawiesić działalność gospodarczą np. na 7 dni?
  • Stwierdzono tożsamość osoby. Czy w związku z tym należy dodatkowo na druku wpisywać numer dowodu osobistego? Czy jest to konieczne w przypadku kontroli?
  • Na czym polega zmiana głównej nazwy przedsiębiorcy?
  • Co, jeśli przedsiębiorca nie chce zmienić nazwy głównej? Jak należy to tłumaczyć przedsiębiorcom?
  • Co zrobić, jeżeli przedsiębiorcy nie chcą założyć profilu zaufanego?


6. ZUS – omówienie druków + warsztaty dot. poprawnego wypełnienia

 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA)
 • Zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia w ZUS (DRUK ZCNA)
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy i członków jego rodziny (DRUK ZWUA i DRUK ZCNA)
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Zmiana danych w przypadku całkowitej likwidacji działalności gospodarczej z jednoczesnym załączeniem druku ZUS ZWUA
 • Możliwość dołączenia do wniosku o wpis zgłoszenia do ZUS przedsiębiorcy, członka jego rodziny, a również zatrudnionego pracownika
 • Przedsiębiorca - ubezpieczenie w ZUS czy KRUS? Sytuacje problemowe
 • Czy można zmienić ubezpieczenie ZUS na KRUS?
 • Jak poradzić sobie ze zgłoszeniem cudzoziemca do ZUS?
 • Emerytura, renta, zatrudnienie na umowę o pracę, czy ma to wpływ na wysokość składki ZUS?
 • Zawieszenie/wznowienie. Co ze składkami i kiedy przedsiębiorca zapłaci za leczenie?
 • Ubezpieczenie przedsiębiorcy za granicą. Jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do ZUS/KRUS?
 • E-SKŁADKA w ZUS
 • WARSZTATY WYPEŁNIANIA POWYŻSZYCH DRUKÓW: ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA dla wszystkich zainteresowanych uczestników szkolenia


7. Stosowanie poprawnego formularza wniosku CEIDG-1

 • Załączniki do wniosku CEIDG-1 omówienie zasad stosowania tych załączników
 • Zmiana miejsca zamieszkania, a właściwość miejscowa urzędu skarbowego (działalność indywidualna i spółka cywilna)
 • Rachunek firmowy czy rachunek prywatny. Jaki rachunek należy podać, zakładając działalność gospodarczą?
 • Ile nr. PKD 2007 może wpisać przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1?
 • Jaka jest podstawa prawna do wydawania zaświadczeń przez urzędy gmin/miast przed 01.07.2011 r., czyli przed wejściem w życie CEIDG?
 • Jakie zaświadczenie należy wystawić przedsiębiorcy za lata 1989-1995 (dokumenty archiwalne), który ubiega się o świadczenie emerytalne? Czy są jakieś gotowe druki? Czy zaświadczenie jest płatne?
 • Czy należy drukować UPO i wniosek CEDG-1 z kodem kreskowym złożony osobiście w urzędzie?
 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Kiedy należy drukować to potwierdzenie dla przedsiębiorcy?
 • Jak ustalić adres urzędu skarbowego, któremu ma podlegać cudzoziemiec?
 • Usługi transgraniczne na terenie Polski
 • Przedsiębiorca wytwarzający odpady ma obowiązek wpisania się do BDO (Bazy Danych o Odpadach)?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS-u, urzędu skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie (działalność indywidualna, działalność w spółce cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy/miasta?
 • Jeśli przedsiębiorca wykreślił działalność, ZUS nie dostał informacji, to czy konieczne jest złożenie dodatkowego odpowiedniego formularza?
 • Stopień niepełnosprawności przedsiębiorcy, a działalność gospodarcza


8. W jaki sposób należy archiwizować dokumentację dot. przedsiębiorców?

 • Archiwizacja dokumentów - jak to robić w odniesieniu do dokumentów zakładanych w latach 90. ?
 • Czy urzędnicy powinni gromadzić dokumenty w jednej teczce? Czy dla każdego przedsiębiorcy powinna być zakładana oddzielna teczka?


Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatnich edycji:

 • Czy po śmierci przedsiębiorcy, po którym nie ma testamentu, ani zarządcy sukcesyjnego działalność gospodarcza zostaje samoistnie wykreślona z CEIDG?
 • Czy przedsiębiorca, który chce dodać nowy kod działalności powinien wypisać wszystkie kody i dodać dodatkowy kod, a potem uzupełnić załącznik CEIDG RG, czy powinien wpisać kod w sekcji 5,1? Czy przedsiębiorca musi wpisywać dotychczasowe PKD? Czy musi wpisać te, które chce dodać w obecnym wniosku?
 • Czy adres e-doręczenia jest obowiązkowy?
 • Dlaczego przy zakładaniu działalności nie ma możliwości wypełnienia sekcji 24?
 • Czy sekcję 27 należy wypełnić po założeniu działalności gospodarczej, tak jak w przypadku sekcji 24?
 • Czy w sekcji 5 można wprowadzić nazwę firmy już istniejącej, np. MIX Adam Kowal już działa, a przedsiębiorca chce MIX Jan Kowalski?
 • Czy przy likwidacji działalności gospodarczej wyrejestrowanie z ubezpieczeń jest obowiązkowe? Czy przedsiębiorca musi sam zgłosić do ZUS, że chce zakończyć działalność gospodarczą?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy osoby postronne przychodzą do urzędu z pytaniem, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, bo nie wydał faktury bądź paragonu, albo jest uciążliwym sąsiadem lub są niezadowoleni z usług świadczonych przez przedsiębiorcę?
 • W jakim czasie przedsiębiorca musi się zgłosić do ZUS-u i urzędu skarbowego od dnia założenia firmy w urzędzie? Czy może tam jechać tego samego dnia, nawet jeśli wniosek zostanie wprowadzony następnego dnia?
 • Jak zweryfikować dokumenty osoby zza granicy pod kątem wiarygodności?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy cudzoziemiec nie ma tytułu prawnego do miejsca zamieszkania? Czy może podlegać wpisowi do CEIDG?
 • Czy pełnomocnik przez swój profil zaufany może załatwić sprawy przedsiębiorcy m.in. takie jak zawieszenie, zmiany itp.?
 • Czy jeśli przedsiębiorca zgłasza do CEIDG pełnomocnika, to czy musi przedstawić pomocnictwo notarialne?
 • Czy w ciągu roku można zmienić formę opodatkowania, w przypadku gdy przedsiębiorca bardzo nalega? Czy termin do 20 lutego jest ostateczny?
 • Czy przy nowym wpisie należy wypełnić załącznik ZUS czy można odesłać przedsiębiorcę do ZUS-u?
 • Czy można zmienić ubezpieczenie ZUS na KRUS?
 • Przedsiębiorca chce dokonać zmiany wpisu/zawieszenia/wznowienia. Jaką datę należy wpisać w rubryce 1 „rodzaj wniosku” - data powstania zmiany, np. zjawia się dziś i chce zawiesić działalność z datą 20 maja. Czy wpisujemy datę dzisiejszą, kiedy się zjawił, czy 20 maja, od kiedy chce mieć zawieszony wpis?
 • W przypadku zawieszania działalności z datą 1 czerwca wpisanie daty powstania zmiany jako 1 czerwca nie jest możliwe, ponieważ pojawia się komunikat: data powstania zmiany musi być określona i nie może być datą przyszłą. Czy możemy zawiesić działalność w dniu zgłoszenia, z mocą obowiązywania od 1 czerwca? Czy datę powstania zmiany wpisujemy datę dzisiejszą/majową?
 • Co zrobić, jeżeli przedsiębiorcy nie chcą założyć profilu zaufanego?
 • Co z nazwami firmy, jeżeli działalność jest prowadzona indywidualnie i w formie spółki, np. Firma Budowlana Jan Kowalski? Czy może pozostać taka nazwa pomimo tego, że staje się wspólnikiem?
 • Jakie zaświadczenie należy wystawić przedsiębiorcy za lata 1989-1995 (dokumenty archiwalne), który ubiega się o świadczenie emerytalne? Czy są jakieś gotowe druki? Czy zaświadczenie jest płatne?
 • Jeśli przedsiębiorca wykreślił działalność, ZUS nie dostał informacji, to czy konieczne jest złożenie dodatkowego odpowiedniego formularza?

Prowadzący

Grzegorz Stodolny– od 5 lat na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej w UM Zielona Góra. Praktyk z 20 letnim stażem w administracji publicznej. Od 20 lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej, a od 12 lat Centralną Ewidencją I Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od 7 lat zajmuje się ewidencją innych obiektów hotelarskich, wdrażając w 2016 roku nowe Karty Usług Publicznych oraz nowe wnioski i karty ewidencyjne. Chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniami z kolegami i koleżankami z Biura oraz innych Urzędów na terenie województwa i nie tylko. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Zarzadzanie i Marketing, od wielu lat współpracujący z ministerstwem do spraw gospodarki (liczne udziały w szkoleniach, seminariach i webinarach, konsultacjach) – stacjonarnie i online. Ponadto od wielu lat wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym, Biurem Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędem Marszałkowskim oraz Organizacjami wspierającymi przedsiębiorców (Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowym oraz Lubuskim Funduszem Pożyczkowym) – aktywnie zaangażowany w zakresie współorganizacji i prowadzenia szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców oraz osób planujących założyć własną firmę.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
21 grudnia 2023

Podobne szkolenia