Wideoszkolenie: Ewidencja działalności gospodarczej

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Zadania gmin i obowiązki przedsiębiorców w ramach CEIDG na podstawie Konstytucji Biznesu. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Wzory formularzy CEIDG i zmiany w obsłudze CEIDG. Cudzoziemcy - różnice w procedurze pomiędzy osobą z UE a spoza jej granic

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami

Opowiemy o pakiecie zmian, których wejście w życie było planowane w 2024 roku!
Co powiedzą Państwo na praktyczne szkolenie skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami? Zebraliśmy obawy i wątpliwości wielu gmin i umieściliśmy je w programie naszego szkolenia. Otrzymają Państwo autorskie materiały szkoleniowe, ponadto przewidziana jest część warsztatowa - uzupełnianie druków: CEIDG-1, i załączniki, druki ZUS ZZA, ZUA ,ZWUA, ZCNA. Prowadzący przeprowadzi praktyczne warsztaty na konkretnych przykładach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców (obywateli państw członkowskich UE i EOG oraz obywateli innych państw), jakie dokumenty muszą przedstawić?
 • Możliwość zawieszenia i wznowienia działalności z datą wsteczną
 • Data zaprzestania, a data wykreślenia: czym różnią się te daty?
 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA) oraz członków rodziny przedsiębiorcy (DRUK ZCNA)
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, urzędu skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie, zawieszeniu, wznowieniu lub wykreśleniu działalności (działalność indywidualna, działalność w formie spółki cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór potwierdzenia przyjęcia wniosku
  Zastosowanie odpowiedniego wzoru potwierdzenia przyjęcia wniosku - zapewni gminom wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy Prawo przedsiębiorców a przede wszystkim:
  • zabezpieczy organ gminy przed ewentualnymi negatywnymi skutkami kontroli,
  • zapewni zgodność z RODO
   a przedsiębiorcy zapewni gwarancję prawidłowej realizacji procedury wpisu do CEIDG.
 • Wzór wniosku CEIDG-1
  Skorzystanie z przygotowanych wzorów: wypełnienia formularza CEIDG-1 (zarówno o wpis jak i zmianę, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie) oraz z załączników do wniosku CEIDG-1 (CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-MW, CEIDG-PN, CEIDG-RB, CEIDG-ZS, CEIDG-POPR) ułatwi i przyśpieszy procedurę prawidłowego odwzorowania przez pracowników gminy danych wnioskodawcy/przedsiębiorcy do w CEIDG.
 • Formularze ZUS
  Rzetelnie przygotowane wzory wypełniania formularzy ZUS (ZZA, ZUA, ZWUA, ZCNA) dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń czy wyrejestrowania zarówno przedsiębiorcy jak i członków rodziny i pracowników - z pewnością zachęcą przedsiębiorców do składania tych formularzy w gminie oraz pozytywnie wpłyną na obraz gminy jako przyjaznej przedsiębiorcom.
 • Wezwanie do skorygowania danych we wniosku CEIDG-1
  Właściwie przygotowane wezwanie do skorygowania danych we wniosku CEIDG-1 (zawierające odpowiednią podstawę prawną) skutecznie ułatwi gminom wyegzekwowanie od wnioskodawcy/przedsiębiorcy uzupełnienia obligatoryjnych danych a wnioskodawcy/przedsiębiorcy umożliwi uzyskanie przejrzystej informacji o terminie i warunkach załatwienia jego sprawy.
 • Wniosek o umożliwienie wprowadzenia zaległych wpisów do CEIDG
  Prawidłowo przygotowany wzór o umożliwienie wprowadzenia zaległych wpisów do CEIDG - przyśpieszy i ułatwi procedurę uwidocznienia wpisów w CEIDG co z satysfakcją przyjmą do wiadomości zainteresowani przedsiębiorcy.
 • Oświadczenie o świadczeniu usług transgranicznych
  Na podstawie przygotowanego wzoru oświadczenia o świadczeniu usług transgranicznych gmina może skutecznie pomóc przedsiębiorcom, których usługi (o charakterze czasowym i transgranicznym) obejmują przede wszystkim działalność o charakterze: przemysłowym, działalność handlową, działalność rzemieślniczą, wykonywanie wolnych zawodów w prawidłowym wypełnieniu danych i wskazaniu odpowiedniej instytucji, do której należy złożyć przedmiotowe oświadczenie.

Szczegółowy program szkolenia:

Planowane zmiany:

 • Nowelizacja ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji usług publicznych mającym na celu znaczące usprawnienie w prowadzeniu firm - zmiany dotyczą m.in.:
  • wprowadzenia "jednego okienka" dla spółek cywilnych;
  • poszerzenia katalogu dokumentów, które można dołączyć do wniosku CEIDG-1 np. o VAT-Z;
  • pełnej cyfryzacji zakładania działalności gospodarczej na biznes.gov.pl tj. możliwości składania wniosków do CEIDG wyłącznie on-line:
   • od 01.10.2024 – wnioski o rozpoczęcie działalności będą składane wyłącznie elektronicznie,
   • pozostałe wnioski o zawieszenie, wznowienie, zmianę, zakończenie działalności będą przyjmowane jeszcze w postaci papierowej przez kolejne 2 lata, czyli do dnia 01.10.2026 r.
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi prace nad przygotowaniem nowych przepisów deregulacyjnych dla firm. Prawdopodobnie zostaną one przedstawione w II kwartale 2024 r. Ministerstwo zamierza wykorzystać te propozycje, które przygotował poprzedni rząd tj. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. W nowej ustawie deregulacyjnej znajdą się tylko wybrane rozwiązania z poprzedniego projektu.
 • Zmiany dotyczące wpisania danych adresowych (TERYT).
  Od dnia 7 listopada 2023 r. w systemie CEIDG nie ma już możliwości „ręcznego” wpisania nazwy ulicy. Uzupełnienie pola „ulica” możliwe jest jedynie poprzez wybranie prawidłowej nazwy z listy zgodnej z TERYT.
 • Zmiany we wniosku CEIDG-1 od 13 stycznia 2024 r. Od 13 stycznia 2024 r. należy stosować wyłącznie nowe formularze CEIDG-1 (w wersji 3.0)!
 • W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 • Nowa klasyfikacja PKD wejdzie w życie 01.01.2025 r.
 • W Sejmie jest już projekt zmiany dot. działalności nierejstrowej tj. zmiany limitu przychodu w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia z miesięcznego na roczny limit wynoszący dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.
 • „Wakacje od ZUS”.
  W pierwszym kwartale tego roku rząd ma przyjąć projekt ustawy ułatwiającej działalność przedsiębiorcom. Chodzi o możliwość niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także nieopłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez 1 miesiąc w ciągu roku kalendarzowego.

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Przedsiębiorca chce dokonać zmiany wpisu/zawieszenia/wznowienia. Jaką datę należy wpisać w rubryce 1 „rodzaj wniosku” - data powstania zmiany, np. zjawia się dziś i chce zawiesić działalność z datą 20 maja. Czy wpisujemy datę dzisiejszą, kiedy się zjawił, czy 20 maja, od kiedy chce mieć zawieszony wpis?
 • W przypadku zawieszania działalności z datą 1 czerwca wpisanie daty powstania zmiany jako 1 czerwca nie jest możliwe, ponieważ pojawia się komunikat: data powstania zmiany musi być określona i nie może być datą przyszłą. Czy możemy zawiesić działalność w dniu zgłoszenia, z mocą obowiązywania od 1 czerwca? Czy datę powstania zmiany wpisujemy datę dzisiejszą/majową?
 • Co zrobić, jeżeli przedsiębiorcy nie chcą założyć profilu zaufanego?
 • Co z nazwami firmy, jeżeli działalność jest prowadzona indywidualnie i w formie spółki, np. Firma Budowlana Jan Kowalski? Czy może pozostać taka nazwa pomimo tego, że staje się wspólnikiem?
 • Jakie zaświadczenie należy wystawić przedsiębiorcy za lata 1989-1995 (dokumenty archiwalne), który ubiega się o świadczenie emerytalne? Czy są jakieś gotowe druki? Czy zaświadczenie jest płatne?
 • Jeśli przedsiębiorca wykreślił działalność, ZUS nie dostał informacji, to czy konieczne jest złożenie dodatkowego odpowiedniego formularza?
 • Jakie dokumenty musi przedstawić obywatel Ukrainy, który przybył do Polski przed wojną?
 • Czy jest możliwość wpisu w CEIDG działalności mobilnej?
 • Czy kod prowadzonej działalności podaje przedsiębiorca? Czy pracownicy przejmują obowiązek określenia PKD?
 • Przedsiębiorcy kończy się dwuletni okres zawieszenia działalności w tym roku. Czy ma obowiązek przedłużenia zawieszenia?
 • Czy wniosek elektroniczny będzie wpływać do urzędu? Czy będziemy go weryfikować?
 • Jeżeli przedsiębiorca zamknął firmę dwa lata temu i ponownie chce założyć JDG, to czy może pod tą samą nazwą?
 • Czy w chwili śmierci prokurenta wygasa prokura?
 • Jak uwidocznić prokurenta w CEIDG?
 • Czy osoba z jednorazowym pełnomocnictwem może wpisać do CEIDG siebie jako pełnomocnika?
 • Kto po śmierci przedsiębiorcy wprowadza informację odnośnie zarządcy?
 • Co w sytuacji, gdy brakuje pełnomocnika, a przedsiębiorca umiera? Kto może wówczas zamknąć działalność?
 • Co z przedsiębiorcą, jeżeli po jego śmierci nikt w ciągu 2 miesięcy nie wyznaczy zarządcy?
 • Czy na wniosek przedsiębiorcy urzędnik może wykreślić zarządcę sukcesyjnego z CEIDG?
 • Czy wnioski o wpis, wykreślenie oraz wypis z CEIDG są bezpłatne?
 • Czy za pełnomocnictwo udzielone matce pobiera się opłatę?
 • Czy potwierdzenie przyjęcia wniosku przekazujemy przedsiębiorcy w dniu, kiedy fizycznie dostarczył wniosek?
 • Jeżeli urząd gminy, do którego został złożony wniosek ma siedzibę na terenie miasta, w którym znajduje się UM, to czy opłata skarbowa w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa powinna zostać uiszczona w UG, czy UM?
 • Jeżeli ktoś wysłał Pocztą Polską wniosek o zmianę wpisu w CEIDG podpisany przez pełnomocnika, który jest adwokatem, to czy musi zostać potwierdzony podpisem przez notariusza?
 • Przedsiębiorca dnia 29.02 zgłosił się do urzędu w celu zakończenia działalności w spółce cywilnej. Urzędnik zaznaczył datę powstania zmiany: 29.02 i podpisał wniosek. Po godzinie okazało się, że spółka została wykreślona z dniem 29.02. W jakim dniu trzeba przyjść zgłosić zmianę, żeby spółka fizycznie funkcjonowała jeszcze 29 lutego? Jeżeli obywatel zjawi się 5 marca i po wpisaniu daty powstania zmiany zaznaczymy 1 marca, to czy spółka będzie wykreślona z dniem 1 marca czy 5 marca?
 • Jak fizycznie we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG zaznaczyć, że osoba wychodzi ze spółki?
 • Czy przedsiębiorca również zgłasza informację o zamknięciu działalności w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie?
 • Jeżeli przedsiębiorca znajduje się w śpiączce, to czy można ustanowić osobę reprezentująca, która będzie upoważniona do zmian wpisu w CEIDG?
 • Czy bierzemy pod uwagę wniosek przesłany e-mailem o wpis do CEIDG?
 • Czy wpis do CEIDG można zrobić przed otrzymaniem numeru NIP i REGON?
 • Co oznacza „jednostka lokalna”?
 • Czy na wniosku można skreślać błędy, postawić parafkę i wpisać prawidłowe dane?
 • Czy zakładając działalność musimy założyć rachunek firmowy?
 • Czy przy zmianie biura rachunkowego należy najpierw wykreślić wcześniejsze biuro, a następnie złożyć wniosek z nowym biurem rachunkowym?
 • Czy przy rozpoczęciu pracy do obsługi systemu CEIDG musimy mieć nadane uprawnienia?
 • Co to jest data historyczna? Jakich zmian może dokonać urzędnik w datach historycznych?
 • Co oznacza „uzupełnić o zakres opisowy pełnomocnictwo”?
 • Rosjanka ma męża, który jest obywatelem Ukrainy. Przebywa z nim w Polsce i posiada status UKR. Czy może otworzyć działalność gospodarczą?
 • Jak zmieniły się zasady działalności obywateli Ukrainy po 24 sierpnia br.?
 • Co z osobami starszymi prowadzącymi dzielność gospodarczą, które korzystają z naszej pomocy i nie radzą sobie z obsługą online?
 • Czy możliwe jest zamknięcie działalności gospodarczej z datą wsteczną (2 lata)?
 • Przedsiębiorca przychodzi do urzędu i chce założyć działalność gospodarczą albo dokonać zmiany wpisu. Czy musi złożyć wniosek papierowy i na tej podstawie możemy dokonać wpisu do systemu? Czy możemy bezpośrednio dokonać wpisu do systemu przy przedsiębiorcy, następnie zrobić wydruk i dać przedsiębiorcy do podpisu?
 • Czy pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, czy może zostać zgłoszone bezpośrednio przy wpisywaniu danych do systemu z przedsiębiorcą?
 • Jeżeli przedsiębiorca nie załączył formularza ZUS, to czy musi samodzielnie zgłosić się do siedziby ZUS-u, aby uzupełnić braki?
 • Jeśli uzupełniamy wniosek bezpośrednio z przedsiębiorcą i dajemy wydruk do podpisu, to czy taki wniosek należy zarejestrować zgodnie z instrukcją kancelaryjną, że wpłynął on do urzędu?
 • Czy na wniosku w wersji elektronicznej jest możliwość zaznaczenia, że w danym miejscu jest wykonywana tylko działalność w formie spółki cywilnej, a w innym miejscu indywidualnej działalności gospodarczej?
 • Jeżeli przedsiębiorca posiadał już działalność gospodarczą, która została zamknięta i obecnie otwiera nową, to czy wpisuje, że posiada NIP i REGON?
 • Co to jest 8.1.1. jednostka lokalna?
 • Czy mamy obowiązek uzupełnienia formularza ZUS w urzędzie, jeżeli nie mamy pewności co do kodów oraz dat zgłoszenia?
 • Jeśli do urzędu wpłynie wniosek w formie papierowej i urzędnik wprowadzi go do systemu, to czy powinien poinformować przedsiębiorcę o wprowadzeniu wniosku do systemu?
 • Czy osoba, która zmieniła nazwisko, ponieważ wyszła za mąż, ma obowiązek zmienić nazwę firmy, tak aby w nazwie widniało nowe nazwisko? Czy to zmienia się automatycznie?
 • Jak dokonać sprostowania we wpisie, który został przeniesiony do CEiDG z gminnej ewidencji
 • z błędnym kodem PKD? Czy należy poinformować o takiej sytuacji przedsiębiorcę?
 • Jeżeli pełnomocnictwo jest fałszywe, to czy odpowiedzialność ponosi pracownik, który wprowadził wniosek?
 • Czy kserokopię pełnomocnictwa należy dołączyć do podpisanego wniosku i przechowywać?

1. Cudzoziemcy – zakładanie i rejestrowanie działalności gospodarczej. Jaka jest różnica między cudzoziemcem z Unii Europejskiej, a spoza niej przy zakładaniu przez nich działalności gospodarczej?

 • Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców
 • Jakie akty prawne regulują zakładanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terenie RP?
  • Co jest potrzebne cudzoziemcowi z UE do wykonywania pracy w sposób legalny?
  • Co musi posiadać cudzoziemiec spoza UE, by mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce?
  • Jakich musimy wymagać dokumentów i jakie dokumenty cudzoziemiec musi nam przedstawić? Kiedy musimy wymagać oryginału, a kiedy kopii?
  • Jak zweryfikować dokumenty osoby zza granicą pod kątem wiarygodności?
  • Co zrobić, jeżeli obywatel Ukrainy nie ma paszportu albo pieczątki w paszporcie lub wjechał na nieważny dokument ?
  • Czy można uznać za ważny dokument pobytowy przeterminowaną kartę pobytu czasowego, jeśli jest w paszporcie pieczątka UW, że taka osoba złożyła wniosek i czeka na przedłużenie ważności pobytu?
  • Jak traktować osoby, które są narodowości ukraińskiej, ale przyjechały do Polski po 24 lutego np. z Egiptu bo byli na wakacjach albo przekroczyli granicę ukraińsko-słowacką, czy też ukraińsko-węgierską lub w inny sposób dostali się do naszego kraju?
  • Jakie ułatwienia zastosowano w systemie CEIDG przy rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy?
  • PRZYKŁAD: cudzoziemiec nie był uprawniony do podjęcia działalności gospodarczej, a twierdził, że jest. Jak stworzyć pismo, w którym byłoby profesjonalnie ujęte, że faktycznie nie może podjąć działalności?
  • W jaki sposób urzędnik powinien sprawdzić, czy cudzoziemiec może rozpocząć działalność jednoosobową w Polsce?
 • Czy będzie nowa wersja papierowego wniosku dostosowana do komunikatu wyświetlanego w trakcie wpisywania wniosku do CEIDG o treści : "Przybyłem do Polski jako uchodźca wojenny 24 lutego 2022 lub później. Obywatele Ukrainy przebywający legalnie w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub ustawy o cudzoziemcach, po uzyskaniu numeru PESEL, mogą rejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy"?
 • Jak zweryfikować dokumenty osoby zza granicy pod kątem wiarygodności?


2. Jakie zmiany zaszły w systemie CEiDG?

 • W systemie CEiDG: czy jeśli ktoś już raz wybrał ubezpieczyciela to, czy można zrobić tak, żeby on się już automatycznie wybierał jak i urząd skarbowy?
 • Wskazanie nowelizacji przepisów, zmian
 • Co z osobami starszymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które korzystają z naszej pomocy i nie radzą sobie z obsługą onlin?


3. Hurtownia danych – przedstawienie tematu


4. Ulga na start - przedstawienie tematu

 • Jakie są zasady „ulgi na start”?


5. Działalność nierejestrowana - przedstawienie tematu

 • Na czym polega działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)?
 • Ile czasu można prowadzić działalność nieewidencjonowaną bez rejestracji w CEIDG?
 • Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną?

6.Pełnomocnictwo, prokurent i zarządca sukcesyjny – jako reprezentanci przedsiębiorcy

 • Pełnomocnictwo i prokura - jakie są nowe zasady wpisywania pełnomocnika i prokurenta do CEIDG?
 • Czy pełnomocnik przez swój profil zaufany może załatwić sprawy przedsiębiorcy m.in. takie jak zawieszenie, zmiany itp.?
 • Czy jeśli przedsiębiorca zgłasza do CEIDG pełnomocnika, to musi przedstawić pomocnictwo notarialne?
 • Jakie są możliwości powołania i wpisania przez przedsiębiorcę za życia zarządcy sukcesyjnego do systemu CEIDG lub przez spadkobierców po śmierci przedsiębiorcy?
 • Sukcesja - kto może być zarządcą i kiedy go ustanowić?:
  • PRZYKŁAD: była spółka syna i ojca; ojciec zmarł i był ustanowiony zarząd sukcesyjny w postaci żony tego pana, który zmarł. Syn przyszedł do urzędu, aby założyć działalność indywidualną, gdyż chciał, żeby była to nowa działalność, założona tylko na niego. Jak to rozwiązać?
 • Opłata od pełnomocnictwa. Kiedy przedsiębiorca lub pełnomocnik musi uiścić opłatę skarbową, składając wniosek CEIDG-1?
 • Wprowadzenie wniosku do systemu CEIDG złożonego przez przedsiębiorcę/pełnomocnika w urzędzie, ważne daty
 • Zakładanie działalności przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
 • W jakich sytuacjach urzędnik powinien wymagać pełnomocnictwa?
 • Czy jeśli przedsiębiorca zgłasza do CEIDG pełnomocnika, to czy musi przedstawić pomocnictwo notarialne?


7. Spółka cywilna a jednoosobowa działalność gospodarcza

 • Nowy wpis:
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej indywidualnej
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej tylko w spółce cywilnej
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej zarówno indywidualnej, jak i w spółce cywilnej
  • Możliwość dołączenia do wniosku CEIDG-1 zgłoszenia VAT-R
  • Fakultatywne (nieobowiązkowe) wskazanie form opodatkowania oraz nazwy biura rachunkowego przez przedsiębiorcę we wniosku CEIDG-1
  • Czy w ciągu roku można zmienić formę opodatkowania w przypadku gdy przedsiębiorca bardzo nalega? Czy termin do 20 lutego jest ostateczny?
  • Czy przy nowym wpisie należy wypełnić załącznik ZUS czy można odesłać przedsiębiorcę do ZUS-u?
 • Zmiany we wpisie:
  • Kto oprócz przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta?
  • W jaki sposób przedsiębiorca przebywający w zakładzie karnym, areszcie może złożyć wniosek CEIDG-1?
 • Wykreślenie z wpisu:
  • W jaki sposób dokonuje się wykreślenia zmarłego przedsiębiorcy z systemu CEIDG?
  • Czy po śmierci przedsiębiorcy, po którym nie ma testamentu, ani zarządcy sukcesyjnego działalność gospodarcza zostaje samoistnie wykreślona z CEIDG?
 • Poprawność wpisywania danych we wniosku CEIDG-1 dotyczących m.in.:
  • Powstania nowej spółki cywilnej obok wykonywania działalności indywidualnej
  • Likwidacji spółki cywilnej, pozostawienie na wpisie tylko działalności indywidualnej
  • Nazwy przedsiębiorcy w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej oraz w formie działalności indywidualnej
  • Co z nazwami firmy, jeżeli działalność jest prowadzona indywidualnie i w formie spółki, np. Firma Budowlana Jan Kowalski? Czy może pozostać taka nazwa pomimo tego, że staje się wspólnikiem?
  • Poprawna nazwa firmy w przypadku spółki cywilnej
  • Zmiana dot. kont bankowych w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej i w formie działalności indywidualnej
  • Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (indywidualna działalność lub spółka cywilna). Jakie obowiązki ma w tym zakresie przedsiębiorca?
  • Zmiana danych przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
  • Zmiana konta bankowego oraz biura rachunkowego
  • Wspólność majątkowa, zmiana nazwiska i dokumentu tożsamości
  • Zmiana dotycząca danych pełnomocnika zawartych na wpisie w CEIDG
 • Jak postępować w przypadku zdublowanych wpisów przedsiębiorcy w CEIDG, w sytuacji, gdy systemie CEIDG występuje więcej niż jeden wpis tego samego przedsiębiorcy?
  • Co urzędnik gminy/miasta powinien zrobić, aby wprowadzić wpis w systemie CEIDG przedsiębiorcy, którego dane podczas migracji danych z ewidencji gminnej do systemu CEIDG nie zostały przeniesione i przedsiębiorca nie jest widoczny w systemie CEIDG, mimo że jest cały czas aktywny i prowadzi działalność gospodarczą?
  • Jakie są nowe możliwości zmiany danych i jaki jest nowy podział danych?
  • Data zaprzestania i data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
  • Komunikat zachęcający do podawania przez przedsiębiorców nr telefonu widocznego tylko dla urzędników we wniosku CEIDG-1 (jakie są plusy dla przedsiębiorcy podania we wniosku CEIDG-1 swojego nr telefonu)?
  • Jakie są zmiany dot. zawieszenia i wykreślenia działalności gospodarczej?
  • Omówienie wszystkich rubryk nowego wniosku CEIDG-1
 • Kiedy należy wprowadzić zmianę we wpisie, a w jakich sytuacjach należy ponownie przekształcić wniosek złożony przez przedsiębiorcę w urzędzie?
  • Kwestia zawieszenia, a wykreślenia przedsiębiorcy z systemu CEIDG
  • Data rozpoczęcia działalności
  • Kiedy przedsiębiorca może dokonać zmiany tej daty?
  • Data wykreślenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarówno w formie spółki cywilnej, jak i w formie działalności indywidualnej. Jak powinna być data wykreślenia na wniosku CEIDG-1?
  • Zawieszenie z tytułu opieki nad dzieckiem
 • Czy osoba, która przejęła działalność, może ją potem sama zamknąć?
  • Jak powinno się postępować przy określaniu daty zmiany działalności?
  • Przedsiębiorca chce dokonać zmiany wpisu/zawieszenia/wznowienia. Jaką datę należy wpisać w rubryce 1 „rodzaj wniosku” - data powstania zmiany, np. zjawia się dziś i chce zawiesić działalność z datą 20. Czy wpisujemy datę dzisiejszą, kiedy się zjawił, czy 20., od kiedy chce mieć zawieszony wpis?
  • W przypadku zawieszania działalności z datą 1 czerwca wpisanie daty powstania zmiany jako 1 czerwca nie jest możliwe, ponieważ pojawia się komunikat: data powstania zmiany musi być określona i nie może być datą przyszłą. Czy możemy zawiesić działalność w dniu zgłoszenia, z mocą obowiązywania od 1 czerwca? Czy datę powstania zmiany wpisujemy datę dzisiejszą?
  • Czy tylko przedsiębiorca może założyć konto, aby umieścić tekst przy pełnomocnictwie?
  • Co należy zrobić, jeśli upada jakieś przedsiębiorstwo prawne lub następuje zgon przedsiębiorcy?
  • Kiedy należy zawiesić działalność gospodarczą, aby uniknąć opłat za ZUS?
  • Czy można zawiesić działalność gospodarczą np. na 7 dni?
  • Stwierdzono tożsamość osoby. Czy w związku z tym należy dodatkowo na druku wpisywać numer dowodu osobistego? Czy jest to konieczne w przypadku kontroli?
  • Na czym polega zmiana głównej nazwy przedsiębiorcy?
  • Co, jeśli przedsiębiorca nie chce zmienić nazwy głównej? Jak należy to tłumaczyć przedsiębiorcom?
  • Co zrobić, jeżeli przedsiębiorcy nie chcą założyć profilu zaufanego?


8. ZUS – omówienie druków + warsztaty dot. poprawnego wypełnienia

 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA)
 • Zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia w ZUS (DRUK ZCNA)
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy i członków jego rodziny (DRUK ZWUA i DRUK ZCNA)
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Zmiana danych w przypadku całkowitej likwidacji działalności gospodarczej z jednoczesnym załączeniem druku ZUS ZWUA
 • Możliwość dołączenia do wniosku o wpis zgłoszenia do ZUS przedsiębiorcy, członka jego rodziny, a również zatrudnionego pracownika
 • Przedsiębiorca - ubezpieczenie w ZUS czy KRUS? Sytuacje problemowe
 • Czy można zmienić ubezpieczenie ZUS na KRUS?
 • Jak poradzić sobie ze zgłoszeniem cudzoziemca do ZUS?
 • Emerytura, renta, zatrudnienie na umowę o pracę, czy ma to wpływ na wysokość składki ZUS?
 • Zawieszenie/wznowienie. Co ze składkami i kiedy przedsiębiorca zapłaci za leczenie?
 • Ubezpieczenie przedsiębiorcy za granicą. Jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do ZUS/KRUS?
 • E-SKŁADKA w ZUS
 • Czy przy likwidacji działalności gospodarczej wyrejestrowanie z ubezpieczeń jest obowiązkowe? Czy przedsiębiorca musi sam zgłosić do ZUS, że chce zakończyć działalność gospodarczą?
 • W jakim czasie przedsiębiorca musi się zgłosić do ZUS-u i urzędu skarbowego od dnia założenia firmy w urzędzie? Czy może tam jechać tego samego dnia, nawet jeśli wniosek zostanie wprowadzony następnego dnia?
 • WARSZTATY WYPEŁNIANIA POWYŻSZYCH DRUKÓW: ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA dla wszystkich zainteresowanych uczestników szkolenia


9. Stosowanie poprawnego formularza wniosku CEIDG-1

 • Załączniki do wniosku CEIDG-1 omówienie zasad stosowania tych załączników
 • Zmiana miejsca zamieszkania, a właściwość miejscowa urzędu skarbowego (działalność indywidualna i spółka cywilna)
 • Rachunek firmowy czy rachunek prywatny. Jaki rachunek należy podać, zakładając działalność gospodarczą?
 • Ile nr. PKD 2007 może wpisać przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1?
 • Jaka jest podstawa prawna do wydawania zaświadczeń przez urzędy gmin/miast przed 01.07.2011 r., czyli przed wejściem w życie CEIDG?
 • Jakie zaświadczenie należy wystawić przedsiębiorcy za lata 1989-1995 (dokumenty archiwalne), który ubiega się o świadczenie emerytalne? Czy są jakieś gotowe druki? Czy zaświadczenie jest płatne?
 • Czy należy drukować UPO i wniosek CEDG-1 z kodem kreskowym złożony osobiście w urzędzie?
 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Kiedy należy drukować to potwierdzenie dla przedsiębiorcy?
 • Jak ustalić adres urzędu skarbowego, któremu ma podlegać cudzoziemiec?
 • Jeśli przedsiębiorca wykreślił działalność, ZUS nie dostał informacji, to czy konieczne jest złożenie dodatkowego odpowiedniego formularza?
 • Jeśli przedsiębiorca wykreślił działalność, ZUS nie dostał informacji, to czy konieczne jest złożenie dodatkowego odpowiedniego formularza?
 • Na czym polega dobrowolność wpisywania i kształtowania wszelkich dat we wpisie przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika?
 • Jak wygląda automatyczne zaciąganie danych w CEIDG: BAZA TERYT i BAZA PESEL
 • Jakie są możliwości zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej na jednym wniosku CEIDG-1?
 • Dane fakultatywne (nieobowiązkowe) we wniosku dot. nowego wpisu do CEIDG
 • Jaki dokument jest dokumentem tożsamości okazywanym przez przedsiębiorcę w urzędzie gminy/miasta? Na podstawie jakich dokumentów przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą zarejestrowaną w systemie CEIDG?
 • Czy przedsiębiorca, który chce dodać nowy kod działalności powinien wypisać wszystkie kody i dodać dodatkowy kod, a potem uzupełnić załącznik CEIDG RG, czy powinien wpisać kod w sekcji 5,1? Czy przedsiębiorca musi wpisywać dotychczasowe PKD? Czy musi wpisać te, które chce dodać w obecnym wniosku?
 • Czy adres e-doręczenia jest obowiązkowy?
 • Dlaczego przy zakładaniu działalności nie ma możliwości wypełnienia sekcji 24?
 • Czy sekcję 27 należy wypełnić po założeniu działalności gospodarczej, tak jak w przypadku sekcji 24?
 • Czy w sekcji 5 można wprowadzić nazwę firmy już istniejącej, np. MIX Adam Kowal już działa, a przedsiębiorca chce MIX Jan Kowalski?

10. Usługi transgraniczne na terenie Polski – omówienie tematu


11. W jaki sposób należy archiwizować dokumentację dot. przedsiębiorców?

 • Archiwizacja dokumentów - jak to robić w odniesieniu do dokumentów zakładanych w latach 90.?
 • Czy urzędnicy powinni gromadzić dokumenty w jednej teczce? Czy dla każdego przedsiębiorcy powinna być zakładana oddzielna teczka?

12. Jak przygotować się do kontroli ewidencji działalności gospodarczej przez wojewodę?- omówienie tematu


13. Inne obowiązki przedsiębiorcy i gminy

 • Przedsiębiorca wytwarzający odpady ma obowiązek wpisania się do BDO (Bazy Danych o Odpadach)?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS-u, urzędu skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie (działalność indywidualna, działalność w spółce cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy/miasta?
 • Stopień niepełnosprawności przedsiębiorcy, a działalność gospodarcza
 • Jak postępować w sytuacji, gdy osoby postronne przychodzą do urzędu z pytaniem, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, bo nie wydał faktury bądź paragonu, albo jest uciążliwym sąsiadem lub są niezadowoleni z usług świadczonych przez przedsiębiorcę?


Prowadzący

Grzegorz Stodolny– od 5 lat na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej w UM Zielona Góra. Praktyk z 20 letnim stażem w administracji publicznej. Od 20 lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej, a od 12 lat Centralną Ewidencją I Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od 7 lat zajmuje się ewidencją innych obiektów hotelarskich, wdrażając w 2016 roku nowe Karty Usług Publicznych oraz nowe wnioski i karty ewidencyjne. Chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniami z kolegami i koleżankami z Biura oraz innych Urzędów na terenie województwa i nie tylko. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Zarzadzanie i Marketing, od wielu lat współpracujący z ministerstwem do spraw gospodarki (liczne udziały w szkoleniach, seminariach i webinarach, konsultacjach) – stacjonarnie i online. Ponadto od wielu lat wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym, Biurem Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędem Marszałkowskim oraz Organizacjami wspierającymi przedsiębiorców (Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowym oraz Lubuskim Funduszem Pożyczkowym) – aktywnie zaangażowany w zakresie współorganizacji i prowadzenia szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców oraz osób planujących założyć własną firmę.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
25 września 2024

Podobne szkolenia