Wideoszkolenie: Zagraniczne wyroki rozwodowe zawieranie małżeństw

Gdzie wysłać zawiadomienie dla cudzoziemca i informację o możliwości złożenia oświadczenia, jeżeli wniosek wpływa przez konsula, a konsul pobiera podpis tylko od Polaka? Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca z Polakiem? Wzory dokumentów potrzebnych do takich małżeństw. Jakie są zasady postępowania, gdy kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje zaświadczenia o prawnej możności do zawarcia małżeństwa?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla kierowników i zastępców kierowników urzędów stanu cywilnego, a także osób zajmujących się uznawaniem zagranicznych wyroków rozwodowych, zawieraniem małżeństw przez cudzoziemców, zmianą imion i nazwisk w trybie administracyjnym, transkrypcją zagranicznych aktów stanu cywilnego, stosowaniem prawa prywatnego międzynarodowego w USC

Uznawanie orzeczeń sądów oraz innych organów państw obcych oraz zawieranie małżeństw na przykładzie konkretnych państw
Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na zgłębienie wiedzy dotyczącej nieszablonowych sytuacji w przypadku zawierania małżeństw bądź uznawania orzeczeń sądów zagranicznych, które będą występować coraz częściej ze względu na zwiększone migracje. Wiedza ta pozwoli Państwu na szybkie i zdecydowane podejmowanie decyzji oraz zdejmie z Państwa wątpliwości wynikające z konieczności pracy z zagranicznymi dokumentami. Dlatego też, podczas wideoszkolenia prelegent z ponad 20-letnim stażem pracy w zakresie rejestracji stanu cywilnego, powie Państwu gdzie wysłać zawiadomienie dla cudzoziemca i informację o możliwości złożenia oświadczenia, jeżeli wniosek wpływa przez konsula, a konsul pobiera podpis tylko od Polaka? Co musi zawierać dokument o stanie cywilnym z Danii? A także czy w zapewnieniu wpisujemy dane dotyczące rodziców nupturientów zgodnie z zapisem z aktu urodzenia nupturientów, czy zgodnie z ich oświadczeniem, jeżeli rodzice zmienili nazwisko na skutek zawarcia po raz kolejny małżeństwa, przyjęli nazwisko kolejnego męża i nie odnotowali zmiany nazwiska w akcie urodzenia dziecka?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co zrobić, gdy małżeństwo zostało zawarte na podstawie aktu urodzenia i zezwolenia sądu, a na podstawie paszportu nie można sprostować?
 • Co zrobić w sytuacji, jeżeli po ślubie obcokrajowca otrzymujemy z innego USC dokumenty wraz z oświadczeniem cudzoziemca, że jest kawalerem i może zawrzeć małżeństwo?
 • Jak sprawdzić, czy dokumenty zagraniczne są autentyczne, jeśli nie ma konwencji i odpisów wielojęzycznych? Jakimi źródłami badać wiarygodność dokumentów? Jakie cechy charakterystyczne zawierają te dokumenty?
 • Jak postępować w przypadku aktów małżeństwa z krajów arabskich? Jakie dokumenty przyjmować? Czy weryfikujemy stan cywilny mężczyzny w krajach z prawem szariatu?
 • Jeżeli Portugalczyk mieszka w Norwegii, to czy zaświadczenie o zdolności prawnej może wystawić konsul w Norwegii?
 • Jaka jest podstawa do ustalenia nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem Ukrainy? Na podstawie czego można ustalić nazwisko?
 • Kobieta wyjechała za granicę, wzięła ślub w USA i tam również się rozwiodła. Ma podwójne obywatelstwo – polskie i obywatelstwo USA. Po rozwodzie w Stanach Zjednoczonych wyjechała do Niemiec i tam ponownie zawarła związek małżeński, a po pewnym czasie rozwiodła się i zmieniła nazwisko. Nie uporządkowała tych zdarzeń w Polsce. Obecnie chce zawrzeć związek małżeński w Polsce. Od czego należy zacząć?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy odmawiamy zmiany nazwiska w formie decyzji, jeżeli dziecko miałoby nosić inne?
 • Przedłożono wyrok The Family Court o zmianie nazwiska dzieci, który nie jest podpisany i brakuje na nim pieczęci sądu zagranicznego. Brak informacji o prawomocności. Jest w nim adnotacja, że ojciec dziecka nie stawił się na sprawę, pomimo że wysłano korespondencję do ostatniego jego miejsca pobytu za granicą. Do tego dokumentu załączono zaświadczenie – art. 39 rozp. 2201/2003, który jest podpisany i zawiera pieczęć The Family Court. Zażądaliśmy, aby orzeczenie było podpisane i opieczętowane. Czy wobec nieobecności ojca na sprawie (nie spełniono przesłanki przepisu art. 1146 k.p.c.) powinniśmy odmówić wpisania i pismem poinformować o prawie wystąpienia w trybie przepisu art. 1148 k.p.c. do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie tego, czy orzeczenie organu państwa obcego nie podlega lub podlega uznaniu?
 • Czy tłumacz przysięgły pieczętuje zapewnienie i protokół?
 • Czy powinniśmy sprawdzać legalność pobytu przy składaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego?
 • Co z prawomocnym wyrokiem, ale bez daty?
 • Co w sytuacji, gdy nie mamy potwierdzenia o doręczeniu pisma wszczynającego, ale osoba, która nie brała udziału w postępowaniu występuje z wnioskiem o wpisanie wzmianki, że jej na tym zależy?
 • Czy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego możemy uznać wyrok rozwodowy ze Szwajcarii?
 • W jaki sposób notariusz ustala datę prawomocności wyroku?
 • Czy do uznania dziecka poczętego nienarodzonego powinniśmy pozostawiać dla siebie ksero karty ciąży z ukrytymi danymi, czy możemy wymagać tylko zaświadczenia od lekarza?
 • Co, jeżeli obywatel Hiszpanii zawiera małżeństwo z Polką, która chce nosić swoje nazwisko wraz z dołączonym jednym członem nazwiska męża bez myślnika?
 • Czy można przyjąć dokument, w którym stan cywilny określony jest jako wolny/wolna?
 • Czy wyrok administracyjny z Ukrainy musi być uznany przez polski sąd?
 • Jak traktować wyroki wydane elektronicznie w Wielkiej Brytanii, jeżeli brakuje w nich oryginalnych pieczęci i zapisu o prawomocności?
 • Czy wyrok rozwodowy z roku 1999 musi być uznany przed sądem?
 • Czy zawsze należy wymagać dowodu plastikowego? Czy osoba może posłużyć się mDowodem?
 • Jak wygląda wysyłka wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności zawarcia związku małżeńskiego za granicą?
 • Co z zalaminowanymi ukraińskimi aktami urodzenia? Czy można je przyjąć? PRZYKŁAD: Polak zawarł związek małżeński z Ukrainką. Rozwiedli się, a kobieta chce powrócić do panieńskiego nazwiska. Czy w tym przypadku można zastosować protokół? Czy dotyczy on tylko polskich obywateli?

1. Ocena zdolności prawnej cudzoziemca do zawarcia małżeństwa w Polsce - prawne możności zawarcia małżeństwa, zasady stosowania właściwego prawa według prawa prywatnego międzynarodowego, zasady ustalania zdolności prawnej cudzoziemca do zawarcia małżeństw

 • Co trzeba zrobić, by wykazać tzw. zdolność matrymonialną? Jakie dokumenty należy przedłożyć do kierownika USC?
 • Zasady stosowania właściwego prawa według prawa prywatnego międzynarodowego, zasady ustalania zdolności prawnej cudzoziemca do zawarcia małżeństwa
 • Czy przy ślubie mamy sprawdzać legalność pobytu?
 • Jaki organ wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa?
 • Jak zweryfikować legalność pobytu obcokrajowca, który nie posiada dokumentu poświadczającego legalny pobyt, a chce zawrzeć małżeństwo? Z kim się kontaktować w takiej sytuacji?
 • Czy do zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej wydaje się też formularze wielojęzyczne?
 • Czy należy kserować paszport cudzoziemca do akt zbiorowych?
 • Gdzie wysłać zawiadomienie dla cudzoziemca i informację o możliwości złożenia oświadczenia, jeżeli wniosek wpływa przez konsula, a konsul pobiera podpis tylko od Polaka?
 • Czy należy informować straż graniczną o wizycie w urzędzie stanu cywilnego obcokrajowca, mającego zawrzeć związek małżeński?
 • Czy wysyłamy informację za granicę po zawarciu małżeństwa z cudzoziemcem i transkrypcji aktów?
 • Co zrobić, gdy małżeństwo zostało zawarte na podstawie aktu urodzenia i zezwolenia sądu, a na podstawie paszportu nie można sprostować?
 • Co w sytuacji, gdy ślub został zawarty w sądzie, zarejestrowany w USC, ale nie został określony stan cywilny?
 • Jeżeli Portugalczyk mieszka w Norwegii, to czy zaświadczenie o zdolności prawnej może wystawić konsul w Norwegii?
 • Jak postąpić z klientami, którzy życzą sobie ślubu poza urzędem, np. na lotnisku lub w parku?
 • Ślub Ukrainki z Polakiem. Polak ma nazwisko z polskimi znakami diakrytycznymi. Czy to prawidłowe, jeżeli kobieta przyjmie nazwisko męża, a potem na Ukrainie zmieni paszport i będzie widniało nazwisko bez polskich znaków?

2. Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa przez obcokrajowca w Polsce oraz określenie daty ich ważności

 • Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego lub by uzyskać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego?
 • Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez USC do ślubu wyznaniowego?
 • Co w sytuacji braku odpowiednich zaświadczeń osoby spoza UE, która chce wziąć ślub z Polakiem? Gdzie ją pokierować po takie zaświadczenia? Czy wymagane dokumenty może otrzymać w Polsce?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca z Polakiem? Wzory dokumentów potrzebnych do takich małżeństw
 • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku ślubu Polaka z osobą z krajów arabskich?
 • Ukrainka po rozwodzie chce zawrzeć związek małżeński z Polakiem. Posiada tylko akt urodzenia i ewentualnie może przedłożyć ukraiński wyrok rozwodowy. Nie ma aktu małżeństwa, posiada natomiast postanowienie sądu o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa, z którego też wynika stan cywilny „rozwiedziona”. Czy powinniśmy wymagać odpisu aktu małżeństwa? Pani ma trudność z pozyskaniem go z Ukrainy
 • Polacy, kobieta i mężczyzna, oboje mieszkają w Niemczech. Chcą wziąć ślub w Polsce, mężczyzna ma ważny tylko paszport, natomiast polski dowód osobisty stracił ważność. Czy należy wymagać wyrobienia dowodu osobistego?
 • Co zrobić w sytuacji, jeżeli po ślubie obcokrajowca otrzymujemy z innego USC dokumenty wraz z oświadczeniem cudzoziemca, że jest kawalerem i może zawrzeć małżeństwo?

3. Jakie są sposoby/metody na sprawdzenie wiarygodności dokumentów przedstawianych przez cudzoziemca

 • Czy pierwszym narzędziem do weryfikacji obywatelstwa będzie sprawdzenie nr. PESEL?
 • Czy na tłumaczeniu musi być informacja, że jest to tłumaczenie z dokumentu elektronicznego?
 • Jak sprawdzić, czy dokumenty zagraniczne są autentyczne, jeśli nie ma konwencji i odpisów wielojęzycznych? Jakimi źródłami badać wiarygodność dokumentów? Jakie cechy charakterystyczne zawierają te dokumenty?
 • Jak sprawdzić, czy otrzymany dokument jest właściwy?

4. Legalizacja czy apostille – różnice, zasady żądania niniejszych dokumentów

 • Czy dokument może zawierać jednocześnie legalizację i apostille?
 • Czy dokumenty muszą być każdorazowo potwierdzane apostille obywatelom USA? Czy urzędy powinny wymagać potwierdzenia apostille tych dokumentów?

5. Konwencje, umowy dwustronne, umowy międzynarodowe – ich wpływ na ocenę zdolności do zawarcia małżeństwa

 • Na podstawie jakich przepisów, możliwość zawarcia małżeństwa przez Ukraińca jest oceniana na podstawie prawa polskiego?
 • Dlaczego zaświadczenie potwierdzające stan cywilny wydane w Wenezueli nie spełnia wymogów prawa polskiego? Jaka jest procedura w takich sytuacjach? Czy jego zdolność do czynności prawnych oceniamy na podstawie prawa prywatnego międzynarodowego, czy prawa polskiego?
 • Co musi zawierać dokument o stanie cywilnym z Danii, jakie elementy powinien zawierać?
 • Jak postępować w przypadku aktów małżeństwa z krajów arabskich? Jakie dokumenty przyjmować? Czy weryfikujemy stan cywilny mężczyzny w krajach z prawem szariatu?

6. Zaświadczenie o prawnej możności do zawarcia małżeństwa, a zaświadczenie o stanie cywilnym – różnice

 • Czym jest zaświadczenie o stanie cywilnym a czym zaświadczenie do ślubu konkordatowego?
 • Jeżeli Portugalczyk mieszka w Norwegii, to czy zaświadczenie o zdolności prawnej może wystawić konsul w Norwegii?

7. Jakie są zasady postępowania, gdy kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje zaświadczenia o prawnej możności do zawarcia małżeństwa?

8. Procedura sądowa w związana z zwolnieniem cudzoziemca od przedstawienia Kierownikowi USC zaświadczenia o prawnej możności do zawarcia małżeństwa

 • Czy odsyłamy do sądu w dwóch przypadkach - jeżeli są trudności w uzyskaniu zaświadczenia oraz jeżeli państwo nie wydaje w ogóle zaświadczeń?

9. Spisanie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem – wpisywanie poprawnych danych, wybór nazwiska przez cudzoziemca

 • W jaki sposób można złożyć oświadczenia o nazwiskach, jakie małżeństwo będzie nosić po ślubie? Czy oświadczenie można złożyć pisemnie, czy tylko w obecności konsula?
 • Zapewnienia do ślubu cywilnego. Czy można złożyć zapewnienie przed jednym kierownikiem USC, a ślub cywilny wziąć przed innym kierownikiem? Jakie przepisy regulują kwestie kolizyjne między ustawodawstwem państwa polskiego a państwem, z którego dany dokument pochodzi?
 • Czy w zapewnieniu wpisujemy dane dotyczące rodziców nupturientów zgodnie z zapisem z aktu urodzenia nupturientów, czy zgodnie z ich oświadczeniem, jeżeli rodzice zmienili nazwisko na skutek zawarcia po raz kolejny małżeństwa, przyjęli nazwisko kolejnego męża i nie odnotowali zmiany nazwiska w akcie urodzenia dziecka?
 • Ślub Ukrainki z Polakiem. Polak ma nazwisko z polskimi znakami diakrytycznymi. Czy to prawidłowe, jeżeli kobieta przyjmie nazwisko męża, a potem na Ukrainie zmieni paszport i będzie widniało nazwisko bez polskich znaków?
 • Ukrainka zawarła związek małżeński w Polsce w latach 90. Przyjęła nazwisko męża z polską pisownią liter. W numerze PESEL i paszporcie jest anglojęzyczna pisownia. Czy należy coś zrobić z AM, aby ujednolicić pisownię?
 • Jaka jest podstawa do ustalenia nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem Ukrainy? Na podstawie czego można ustalić nazwisko?

10. Przeszkody zawarcia małżeństwa oraz tryb postępowania kierownika USC w przypadku ich wystąpienia

 • Postępowanie kierownika USC w sytuacji wystąpienia przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego - W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia małżeństwa? Czy choroba, jak np. schizofrenia, jest wystarczającym powodem odmowy?

11. Obecność oraz rola tłumacza przy spisywaniu zapewnienia oraz przy udzielaniu związku małżeńskiego

 • Kiedy potrzebny jest udział tłumacza lub osób tłumaczących przy zawieraniu małżeństw z obcokrajowcami?
 • Czy w momencie składania dokumentów, zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego musi być obecny tłumacz, gdy jedna osoba jest z krajów arabskich?

12. Czy wydalenie z Polski lub kończenie się legalnego pobytu może być uzasadnionym powodem do skrócenia terminu wyczekiwania na zawarcia małżeństwa?

13. Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemiec występującego przez pełnomocnika

14. Zawarcie małżeństwa w Polsce przez dwóch cudzoziemców -co w przypadku, gdy dwoje cudzoziemców chce zawrzeć w Polsce związek małżeński?

15. Zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego poza granicami Polski ( nas przykładzie konkretnych państw w UE i poza UE)

16. Uznawanie orzeczeń sądowych (głównie rozwodowych) oraz innych organów państw obcych według: prawa UE, przepisów KPC, wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych wiążących Polskę

 • Gdzie można znaleźć wykaz umów międzynarodowych, żeby ustalić czy Polskę z Brazylią łączy umowa dotycząca uznawania wyroków rozwodowych?
 • Czy można jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu drugiego małżeństwa?
 • Jak traktować wyroki rozwodowe z zagranicy, gdy nie mają prawomocności?
 • Czy w przypadku wydania wyroku rozwodowego przez sądy państwa członkowskiego UE, kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?
 • Jakie dokumenty rozwodowe są istotne dla kierownika USC od 2009 r.? Jakie wymogi musi spełniać dokument rozwodowy, aby go uznać za prawomocny?
 • Jak wygląda w Niemczech, a jak w Wielkiej Brytanii, załącznik 39 do rozporządzenia Rady Europy 2201/2003?
 • Które wyroki sądów są uznawane z automatu przed wejściem do Unii Europejskiej, a które po wejściu do Unii?
 • Które państwa mają podpisane umowy z Polską? Czy uznawać wyroki z państw, które tych umów nie mają podpisanych?
 • Jaki organ w danym kraju wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające rozwód?
 • Stosowanie kodeksu cywilnego w uznawaniu zagranicznych wyroków rozwodowych. Kto je wydaje i jak je stosować?
 • Co musi spełniać dokument poświadczający rozwód, aby go wpisać do ksiąg polskich?
 • Uznawanie wyroków zagranicznych. Jak postąpić z osobami, które nie mają dokumentów poświadczających rozwód za granicą lub są w posiadaniu dokumentów, które nie są prawomocne? Jakie dokumenty dotyczące rozwodów możemy nanosić, a które muszą trafić do sądu, aby uznać za skuteczne?
 • Uznawanie wyroków rozwodowych i innych orzeczeń z państw trzecich
 • Rozwód za granicą – stosowanie prawa międzynarodowego w odniesieniu do norm polskich
 • Rodzaje wyroków rozwodowych w krajach UE i poza w kontekście polskiego prawa międzynarodowego
 • Czego wymagać od osoby, która przyjeżdża z Białorusi i potrzebuje aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie? Jakich dokumentów wymagać, aby móc odtworzyć akt małżeństwa w takiej sytuacji?
 • Wzór wniosku do kierownika USC o wpisanie orzeczenia o rozwodzie, jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.
 • Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych
 • Najnowsze wyroki sądów
 • Kobieta wyjechała za granicę, wzięła ślub w USA i tam również się rozwiodła. Ma podwójne obywatelstwo – polskie i obywatelstwo USA. Po rozwodzie w Stanach Zjednoczonych wyjechała do Niemiec i tam ponownie zawarła związek małżeński, a po pewnym czasie rozwiodła się i zmieniła nazwisko. Nie uporządkowała tych zdarzeń w Polsce. Obecnie chce zawrzeć związek małżeński w Polsce. Od czego należy zacząć?
 • Rozwód w Dominikanie. Co zrobić z wyrokiem, jeżeli z treści wynika, że rozwód nastąpił pomiędzy Janem Kowalskim i Anną Kowalską (nazwisko rodowe Nowak), jeżeli w wyroku sądu w Dominikanie wpisano, iż rozwód nastąpił pomiędzy Janem Kowalskim i Anną Nowak. W treści całego wyroku nie pojawiło się nazwisko kobiety po zawarciu związku małżeńskiego. Z orzeczenia wynika, że współmałżonek w Polce został powiadomiony o pozwie rozwodowym, ale twierdzi, że nic o rozwodzie nie wiedział?
 • Czy orzeczenie o rozwodzie z Danii z 2018 roku musi być uznane przez sąd?
 • Jeżeli od wydania prawomocnego wyroku o rozwodzie nie minęło 300 dni, to zawiadamiamy byłego męża kobiety o możliwości wniesienia wniosku do sądu o zaprzeczenie ojcostwa?
 • Czy rozwód administracyjny z Ukrainy uznajemy w sądzie?
 • Czy wejdzie w życie możliwość wzięcia rozwodu przed kierownikiem USC?
 • Uznanie rozwodu z Izraela. Wyrok z sądu, nie z trybunału rabinackiego. Czy stosujemy przepisy Kodeksu postępowania cywilnego?

17. Wpisywanie wzmianki lub zamieszczenia przypisku na podstawie rozstrzygnięć organów państw obcych

 • Kiedy wpisujemy wzmiankę przy zmianach imion i nazwisk?
 • W Szwecji Polacy zmienili nazwisko. Czy na podstawie szwedzkiej ustawy powinniśmy dodać wzmiankę o zmianie nazwiska?

Prowadzący

Magdalena Mietła - wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad22-letnim stażem pracy w zakresie rejestracji stanu cywilnego; Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemianowicach Śląskich; członek Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP Oddział Śląski.

Absolwentka studiów na kierunku Administracja Publiczna w systemie prawa europejskiego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Obecnie słuchacz studiów MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
05 czerwca 2024
od 599.00
24 września 2024
od 599.00
03 grudnia 2024

Podobne szkolenia