Wideoszkolenie: Zezwolenia na alkohol

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jakie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksie postępowania administracyjnego zostaną wprowadzone od dnia 01.01.2024 r.? Jak nowe zasady zaskarżania zezwoleń i innych decyzji administracyjnych wpłynęły na terminy przekazywania danych o zezwoleniach, wygaśnięciach i cofnięciach zezwoleń do CEIDG? Co należy ujmować w protokole z kontroli, zaleceniach pokontrolnych i jak sprawdzać ich realizację?

od 499.00 zł

Jeżeli zajmujesz się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholów, kontrolujesz takie punkty i chcesz zdobyć wiedzę w oparciu o rady doświadczonego eksperta, to to wideoszkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Powiemy z jaką datą należy dodawać informację do CEIDG o zezwoleniach alkoholowych w rubryce „data uprawomocnienia” po zmianie przepisów
Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksie postępowania administracyjnego, które zostaną wprowadzone od dnia 01.01.2024 r. Otrzymają państwo również odpowiedzi na pytania - jakie nowe zasady wyprzedaży zapasów magazynowych napojów alkoholowych oraz nowe zasady zaskarżania zezwoleń i innych decyzji administracyjnych weszły w życie 12.05.2023 r.? W jakich przypadkach wszczynać postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń? Masz przed sobą kompendium wiedzy dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Nasz ekspert, Paweł Madej, pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. Omówi każdy aspekt związany z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń oraz kontrolą punktów sprzedających alkohol.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są wymagania wobec przedsiębiorcy składającego wniosek o „kontynuację”?
 • Czy jest jakieś konkretne rozgraniczenie, kiedy ogródek piwny jest tylko ogródkiem i można sprzedawać na zezwoleniu lokalu, a kiedy ogródek jest na tyle autonomiczny, że potrzebuje odrębnego zezwolenia?
 • Jak naliczać opłatę przedsiębiorcy, któremu kończy się zezwolenie w ciągu roku? Czy można ją rozłożyć na raty przy kontynuacji zezwolenia?
 • Opłaty dodatkowe. Jak prawidłowo policzyć powiększenie opłaty o 30%?
 • Czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) egzekwować należności? Czy prowadzić postępowanie windykacyjne?
 • W jakim miejscu powinna zostać przeprowadzona kontrola (urząd gminy, siedziba przedsiębiorcy, inna lokalizacja)?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • 4 wzory nowych pouczeńo odmiennej treści- zupełnie nowe pouczenia do wszystkich rodzajów zezwoleń i zaktualizowane pouczenia do innych decyzji administracyjnych. Każdy wzór ma 2 warianty, gdyż pouczenia w zezwoleniach / innych decyzjach, które kończą postępowania administracyjne powadzone wobec jednej strony i wobec więcej niż jednej strony (wspólników spółek cywilnych) mają odmienną treść
 • Wnioski o udzielenie wszystkich rodzajów zezwoleń
 • Inne formularze przydatne w pracy urzędnika zajmującego się zezwoleniami
 • Różne warianty pouczeń RODO
 • Wzory niektórych pism procesowych
 • Wzór protokołu pokontrolnego

Szczegółowy program szkolenia:

Najnowsze zmiany dot. zezwoleń alkoholowych:

 • Wchodzące w życie w dniu 01.01.2024 r. nowe brzmienie przesłanki wygaśnięcia zezwolenia - zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • Planowane od dnia 01.01.2024 r. ułatwienia proceduralne w wydawaniu zarządcom sukcesyjnym decyzji umożliwiających wykonywanie zezwoleń, a właścicielom przedsiębiorstw w spadku decyzji o przeniesieniu na nich zezwoleń alkoholowych
 • Wchodzące w życie 01.01.2024 r. zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego - m.in. korzystanie z pełnomocnictw dostępnych w rejestrach, zmiana terminu przekazywania do SKO akt spraw z zaskarżonymi decyzjami, doprecyzowanie rodzajów decyzji podejmowanych przez organy zezwalające w przypadku uznania odwołań (w przypadku samokontroli), wprowadzenie instrumentów wymuszających na organach zezwalających jeszcze ściślejsze stosowanie się do treści decyzji SKO (w przypadku uchyleń decyzji do ponownego rozpatrzenia), umarzanie niektórych zawieszonych postępowań
 • Obowiązujące od dnia 12.05.2023 r. nowe pouczenia we wszystkich decyzjach administracyjnych, w tym zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych (wzory pouczeń, wyjaśnienie, kiedy skarga do WSA, a kiedy odwołanie do SKO)
 • Co z decyzjami administracyjnymi wydanymi po dniu 12.05.2023 r., w których znalazły się nieaktualne pouczenia?
 • Jak nowe zasady zaskarżania zezwoleń i innych decyzji administracyjnych wpłynęły na terminy przekazywania danych o zezwoleniach, wygaśnięciach i cofnięciach zezwoleń do CEIDG?
 • Obowiązujące od 12.05.2023 r. nowe zasady wyprzedaży zapasów magazynowych napojów alkoholowych (jednorazowa wyprzedaż całego zapasu innemu przedsiębiorcy – analiza możliwości)
 • Wyrok NSA z dnia 08.09.2022 r. w sprawie wykorzystywania Internetu i kurierów/dostawców w procesie sprzedaży napojów alkoholowych – omówienie wyroku i reakcji na niego Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (przykłady orzeczeń SKO z 2023 roku wydanych po wyroku)

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy można wydać jednorazowe zezwolenie OSP na imprezę organizowaną przez OSP? Co z rejestracją sprzedaży?
 • Co z cofnięciem zezwolenia z powodu podania błędnej wartości w oświadczeniu?
 • Czy wydajemy jednorazowe zezwolenia w trakcie wyborów?
 • Czy można wymagać wydruków fiskalnych przy składaniu oświadczenia?
 • Przedsiębiorca nie wpłacił II raty, a we wrześniu zamknął działalność. Co powinniśmy zrobić z drugą, nieopłaconą ratą?
 • Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na alkohol wystąpiła spółka z o.o., ale w KRS nie ma wprowadzonego adresu siedziby. Czy jest to przesłanka do wezwania do uzupełnienia braków?
 • Czy przedsiębiorca powinien uwzględnić w oświadczeniu obrót (wartość sprzedaży) z zezwoleń jednorazowych?
 • Wystawiono druk zezwolenia, natomiast strona nie dokonała opłaty i nie pojawia się przez dłuższy czas. Czy wezwać do uiszczenia opłaty? Gdzie w pouczeniu wpisać, że w przypadku niedokonania wpłaty postępowanie zostanie umorzone? Czy sprawę pozostawić bez rozpoznania?
 • Na jaki minimalny okres można wydać zezwolenie na catering?
 • Do jakiej kwoty można uznawać niedopłatę za nieistotną?
 • Przedsiębiorca opłaca zezwolenie w trzech ratach. Za styczeń zapłacił w terminie, o drugiej zapomniał i zapłacił we wrześniu razem z trzecią ratą. Czy zezwolenie powinno być wygaszone?
 • Czy adres magazynu dystrybucyjnego musi być wskazany w zezwoleniu?
 • W związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 27.07.2023 r. przedsiębiorca przesłał listem poleconym wniosek o wydanie decyzji wygaszającej zezwolenia kat. A i B. We wniosku przedsiębiorca wniósł o wygaszenie zezwolenia z dniem otrzymania pisma lub z dniem zakończenia działalności. Jaką datę należy przyjąć za właściwą?
 • Przedsiębiorca podjął decyzję o zaprzestaniu sprzedaży alkoholu w swoim sklepie, ale sklep funkcjonuje. Czy we wniosku jako powód podaje likwidację punktu sprzedaży?

1. Procedura kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców:

 • Jak przeprowadzić procedurę kontroli oświadczeń (które organy mogą kontrolować, podstawy prawne kontroli, czynności do podjęcia)?
 • Czy podając zawyżone dane w oświadczeniu, przedsiębiorca podał dane fałszywe?
 • Kiedy wszczynać postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy wykryciu rozbieżności?
 • Kiedy wszczęte postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń kończyć umorzeniami, a kiedy decyzjami o cofnięciu uprawnień do sprzedaży alkoholu?
 • Czy gminna komisja alkoholowa może kontrolować wiarygodność oświadczeń?
 • Jak skontrolować oświadczenie, gdy punkt jest czasowo nieczynny (powyżej 2 miesięcy)?
 • Czy kwoty w oświadczeniach mogą być zaokrąglone do pełnych złotówek? Czy muszą być podane co do grosza?
 • Co, jeśli przedsiębiorca nie złoży żadnych raportów fiskalnych potwierdzających sprzedaż przez niego alkoholu i nie mamy możliwości weryfikacji oświadczenia? W jaki sposób zmobilizować go do złożenia raportów?
 • Mamy przedsiębiorcę, który ma zezwolenie cateringowe. Przy złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży załączył wydruk z kasy fiskalnej z logo, w którym widnieje napis „Food truck pomodoro”. Co zrobić z tym przedsiębiorcą? Z wydruku fiskalnego wynika zerowa sprzedaż alkoholu, a przedsiębiorca utrzymuje, że zezwolenie jest mu potrzebne, aby uzyskać zezwolenia jednorazowe w innych miastach przy obsłudze eventów.
 • Czy załączanie raportu fiskalnego do oświadczenia o wartości sprzedaży jest dobrowolne, czy obowiązkowe?


2. Jak powinna przebiegać procedura kontroli sprzedaży napojów alkoholowych?

 • Co to jest analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej i jak się ją robi?
 • Kiedy podjęcie kontroli zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych trzeba poprzedzić analizą prawdopodobieństwa naruszenia prawa, a kiedy od tej analizy można odstąpić?
 • Co zapisać w protokole z kontroli, zalecenia pokontrolne i sprawdzenie ich realizacji?
 • Kiedy wszczynać postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy wykryciu naruszeń zasad lub warunków?
 • Czy okazanie podczas kontroli faktur przez przedsiębiorcę jest konieczne?
 • Czy przed kontrolą trzeba wysłać zawiadomienie?
 • Matka jest właścicielem sklepu. Wyjechała za granicę i nie wiadomo, kiedy wróci. Czy w momencie nieobecności matki w sklepie może napoje alkoholowe sprzedawać córka?
 • Czy sprawdzenie wygaszonych zezwoleń przez straż miejską jest traktowane jako kontrola punktów sprzedaży?
 • Czy to bardzo duże uchybienie nie przeprowadzać kontroli w ogóle?
 • Jak wytłumaczyć przełożonym, że kontrole są potrzebne?
 • Przedsiębiorca posiadający wszystkie kategorie zezwoleń, sprzedający drinki robione według stałej receptury, składając oświadczenie o rocznej sprzedaży alkoholu, powinien rozliczyć sprzedaż alkoholu jako kat. B czy kat. C?


3. Jak wygląda prawidłowy proces wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

 • Wniosek i załączniki – przyjmowanie oryginałów i kopii, uwierzytelnianie kopii przez pracowników organu zgodnie z k.p.a.
 • Jak postępujemy w przypadku, gdy sanepid nie chce wydawać nowych decyzji o zatwierdzeniu zakładu, a jedynie dokonuje aktualizacji w rejestrze zakładów, wystawiając zaświadczenia?
 • Wezwanie do uzupełnienia braków – kiedy stosować art. 64, a kiedy art. 50 k.p.a.?
 • Czy przy składaniu wniosku lub oświadczenia przez pełnomocnika pobieramy opłatę skarbową?
 • Czy decyzja z sanepidu musi być oryginalna, czy może być ksero?
 • W obiekcie kulturalno-sportowym przedsiębiorca wynajmuje pomieszczenie na lokal gastronomiczny. Czy może ubiegać się o zezwolenie z konsumpcją w miejscu sprzedaży kategorii ABC?
 • Co, jeżeli ktoś ma zezwolenie na sprzedaż wina na terenie obiektu gastronomicznego, a sprzedaje butelki wina na wynos?
 • Pozostawienie wniosku bez rozpoznania - upływ terminu z wezwania, czy osobne pismo?
 • Zasady lokalizacji punktów sprzedaży wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości... oraz z uchwał rad gmin – kiedy lokalizację ocenia KRPA, a kiedy organ zezwalający?
 • Czy za wykonywane kserokopie pobieramy opłaty?
 • Czy we wniosku przedsiębiorca powinien wpisywać kod PKD?
 • Jeżeli we wniosku przedsiębiorca wpisze PKD i miejsce (adres) punktu, a w CEIDG nie ma zawartych tych danych, to czy należy wezwać do uzupełnienia braków w CEIDG?
 • Czy wydruk z elektronicznej księgi wieczystej o posiadaniu lokalu traktujemy jako oryginał? Czy to wystarczający dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu?
 • Wnioskodawcą jest podnajmujący lokal. Czy oprócz umowy podnajmu pomiędzy wynajmującym, a podnajmującym możemy wymagać umowy głównej najmu między wynajmującym a właścicielem lokalu? Na jakiej podstawie?
 • Jeżeli lokal handlowy znajduje się w budynku wielorodzinnym, w którym jest wspólnota mieszkaniowa, ale budynek jest w zasobach spółdzielni mieszkowej, to kto powinien wydać przedsiębiorcy zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych?
 • Przedsiębiorca otrzymał zaświadczenie w sanepidzie. Czy powinna być decyzja o zatwierdzeniu zakładu?
 • Czy nazwa punktu we wniosku i potem zezwoleniu może być inna niż w decyzji sanepidu?
 • Czy musimy sprawdzać, czy punkt jest postawiony i ma pozwolenie na użytkowanie zgodnie z prawem budowlanym?
 • Przedsiębiorcy kończą się zezwolenia na sprzedaż piwa oraz wódki w tym samym roku, jednak w różnych miesiącach - w marcu i październiku. Czy w takim przypadku można „wyrównać” okresy ważności zezwoleń?
 • Czy można wydać zezwolenie na przyczepę gastronomiczną mającą dowód rejestracyjny i decyzję sanepidu na mobilny punkt gastronomiczny?
 • Czy przedsiębiorca musi posiadać zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku food trucka? Jeżeli nie ma, to czy może wnioskować o zezwolenia jednorazowe? Jakie zezwolenie wydać, jeżeli przedsiębiorca chce sprzedawać napoje alkoholowe z food trucka tylko przez wakacje?
 • Przedsiębiorca prowadzi sklep monopolowy, chce w nim sprzedawać piwo lane prosto z kega. Czy może to robić na zezwoleniu wydanym dla sklepu? Czy powinien mieć dodatkowe zezwolenie na gastronomię? Przedsiębiorca nie chce wnioskować o zezwolenie na gastronomię, ponieważ nie chce udostępnić toalety dla klienta, ani wygospodarować części sklepu na spożycie napojów alkoholowych na miejscu, ani utworzyć ogródka koło sklepu.
 • Jeżeli zamiast pisać pisma przewodnie, przekazujemy komisji ksera wniosków w celu wydania opinii, to poważny błąd?
 • Czy spółdzielnia socjalna może ubiegać się o zezwolenia?
 • Czy jest jakieś konkretne rozgraniczenie, kiedy ogródek piwny jest tylko ogródkiem i można sprzedawać na zezwoleniu lokalu, a kiedy ogródek jest na tyle autonomiczny, że potrzebuje odrębnego zezwolenia?
 • Czy pośrednicy typu Glovo, którzy dostarczają także alkohol, mają do tego prawo? Czy potrzebują zezwolenia?
 • Jakie zezwolenia wydawać dla mieszanin napojów, o których mowa w art. 18 ust. 14 ustawy?
 • Jakie są maksymalne ramy czasowe (długość okresu obowiązywania) zezwolenia dla handlu detalicznego i lokali gastronomicznych?
 • Czy pouczenie do WSA stosujemy w przypadku, gdy wydane zezwolenie spełnia oczekiwania strony, czyli jest zgodne ze złożonym wnioskiem?
 • Czy nowe pouczenia obowiązują tylko dla spraw wszczętych po dacie 12 maja, czy również spraw wcześniejszych?
 • Co w przypadku, gdy strona złożyła wniosek na sprzedaż alkoholu z kategorii A, B, C, a mamy wolne limity tylko na A i C? Czy wtedy ma zastosowanie pouczenie do SKO, czy do WSA?
 • Z jakiego przepisu wynika, że opłata od skargi wynosi 500 zł?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy w nowym stanie prawnym została wydana decyzja bez uzasadnienia, ale z pouczeniem, że strona może zrzec się prawa do odwołania i strona takie oświadczenie złożyła?
 • Jeśli wydajemy 3 decyzje administracyjne dla 3 rodzajów alkoholu, to czy strona może złożyć jedno oświadczenie, że zrzeka się prawa do odwołania, wymieniając w oświadczeniu numery wydanych decyzji? Czy musi złożyć 3 odrębne oświadczenia?
 • Czy jest potrzeba wstawiać na kserach dokumentów zapis „za zgodność kopii z oryginałem”? Co z dokumentami przychodzącymi pocztą tradycyjną oraz przez ePUAP?
 • Jak postąpić, jeżeli zezwolenie kończy się 31 grudnia? Czy możemy na wniosek przedsiębiorcy wydać decyzję zmieniającą, wydłużając je o 6 miesięcy?
 • Czy przy kontynuacji zezwoleń każdorazowo należy sporządzać dokumentację z oględzin?
 • Jeżeli sklep „Żabka” dostarczy do urzędu rozwiązanie umowy podnajmu lokalu, ale sam przedsiębiorca jeszcze nie otrzymał decyzji wygaszającej, to czy można wydać zezwolenie nowemu franczyzobiorcy na ten lokal?
 • Mamy umowę najmu na przyczepę gastronomiczną. Co z umową dzierżawy gruntu? Czy powinna zostać załączona do wniosku? Co, jeśli jej strona nie dołączy? Na podstawie jakiego przepisu wezwać do uzupełnienia?
 • Czy przed wydaniem zezwolenia należy zawiadomić przedsiębiorcę o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym (art. 10 k.p.a.)?
 • Czy przy zezwoleniu, które ma zostać odnowione, należy wymagać potwierdzenia przez sanepid na decyzję wydaną w 2007 roku?
 • Co zrobić w przypadku braku kontaktu z właścicielem budynku przy małej wspólnocie?
 • Czy możliwe jest, że przedsiębiorca posiadający zezwolenia w danym lokalu, którego jest właścicielem, nie rezygnuje z zezwoleń, ale umową najmu wynajmuje swój lokal kolejnemu przedsiębiorcy, który występuje z wnioskiem o wydanie zezwoleń dla siebie?
 • Co, jeśli przyczepa gastronomiczna stoi na gruncie będącym współwłasnością dwóch osób, a umowa dzierżawy jest z jedną osobą?
 • Co w sytuacji, gdy sprzedaż odbywa się blisko cmentarza, a jest sprzeciw mieszkańców? Czy wniosek jest zgodny z przepisami?
 • Jak wygląda sprawa zezwolenia, jeśli wniosek zostanie negatywnie zaopiniowany przez komisję alkoholową (KRPA)?


4. Zezwolenia jednorazowe:

 • Wniosek i załączniki. Przepisy prawa, a praktyka stosowania prawa w gminach.
 • Zezwolenia jednorazowe na imprezach niemasowych, na imprezach masowych oraz poza terenem imprez masowych – omówienie wariantów.
 • Imprezy trwające dłużej niż 2 dni oraz imprezy cykliczne, obsługiwane zezwoleniami jednorazowymi.
 • Jeżeli wydajemy jednorazowe zezwolenie na sprzedaż wina na targu, a jednocześnie w tym miejscu jest możliwość degustacji wina, to czy musimy wydać dwa zezwolenia na sprzedaż alkoholu ze spożyciem w miejscu i poza miejscem sprzedaży?
 • Czy na wydanym zezwoleniu jednorazowym potrzebujemy podpis i datę odebrania zezwolenia?
 • Jakie tzw. zezwolenia stałe uprawniają do wnioskowania o wydanie zezwoleń jednorazowych?
 • Co z zezwoleniami jednorazowymi na imprezę masową? Czy wydajemy do 3,5%?
 • Ile wynosi opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu (dotyczy wyłącznie imprez masowych)?
 • Czy mamy jakieś narzędzia, które nakłoniłyby przedsiębiorcę do wystąpienia o wydanie zezwolenia stałego w sytuacji, gdy przedsiębiorca występuje o zezwolenie jednorazowe prawie w sposób ciągły, czyli co tydzień na sprzedaż w piątek, sobotę i niedzielę?
 • Czy przedsiębiorca, posiadający zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie, może wystąpić z wnioskiem o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż piwa w agroturystyce brata podczas organizowanych imprez plenerowych?
 • Czy w zezwoleniach na imprezy powinniśmy podawać dane osoby sprzedającej alkohol? Co w takim przypadku z RODO?
 • Czy mając zezwolenie stałe na piwo można złożyć wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na wódkę?
 • Jak wygląda sprzedaż domowych nalewek na imprezach plenerowych przez koła gospodyń? Czy potrzebują zezwoleń? Jeśli tak, to w jaki sposób mają je otrzymać?
 • Czy impreza masowa może być nazwana imprezą plenerową? Czy powinniśmy wymagać sprecyzowania, gdy organizator imprezę masową nazwie plenerową?
 • Czy zezwolenia jednorazowe mogą być wydawane tylko na imprezy?
 • Czy do wniosku o jednorazowe zezwolenie wymagamy zgody organizatora imprezy na piśmie?
 • Czy na sprzedaż alkoholu na imprezie masowej musi być oddzielny wniosek? Czy można dopisać punkt (zakres alkoholu) na wniosku o zezwolenie jednorazowe, który mamy do innych (standardowych) typów alkoholi?


5. Zezwolenie cateringowe:

 • Zasady wydawania tzw. zezwoleń cateringowych
 • Załączniki do wniosku
 • Ustalanie właściwości organu
 • Zapisy o obowiązywaniu tzw. zezwoleń cateringowych tylko na terenie gminy, w której wydano zezwolenia
 • Co zrobić z przedsiębiorcą, jeżeli ma wydane zezwolenie cateringowe na jeden dzień? Czy powinien w styczniu przedstawić oświadczenie za rok poprzedni?
 • Na terenie gminy jest sala weselna. Właściciel nie wnioskował o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Czy powinniśmy sprawdzić, czy takowe zezwolenie posiada?
 • Jeśli prawo miejscowe zakazuje w danym miejscu podawania wyższego alkoholu niż to na jednorazówce albo cateringu, to czy można podawać wyższy alkohol, czy zakaz miejscowy obejmuje wszystkie rodzaje zezwoleń?
 • Jeśli na weselu para młoda wstawia swój alkohol, to czy trzeba zezwolenia cateringowego?
 • Czy osoba posiadająca zezwolenie cateringowe musi występować o zezwolenie jednorazowe do innej gminy?
 • Czy lokal gastronomiczny, mający zezwolenie, może zwrócić się o zezwolenie na zorganizowanie imprezy zamkniętej?


6. Zezwolenia na wyprzedaż alkoholu:

 • Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zapasów w postępowaniu uproszczonym (nowelizacja weszła w życie w dniu 10.11.2022 r.), zasady postępowań uproszczonych wynikające z KPA
 • Nowe możliwości wyprzedaży zapasów magazynowych, które weszły w życie w dniu 12.05.2023 r.
 • Wyprzedaż zapasów w innym miejscu niż punkt, w którym była wcześniej prowadzona sprzedaż alkoholu.
 • W jaki sposób przedsiębiorca może wyprzedać alkohol innemu przedsiębiorcy? Czy musi złożyć wniosek o jednorazową wyprzedaż?
 • Jak przy wyprzedaży naliczamy opłatę?


7. Opłaty za korzystanie z zezwoleń:

 • Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń - czynności materialno-techniczne, tryb samoobliczenia, tryb decyzyjny.
 • Opłaty ratalne i jednorazowe.
 • Opłaty całoroczne i proporcjonalne.
 • Opłaty dodatkowe wynikające z realizowania obowiązków ustawowych w dodatkowych 30-dniowych okresach.
 • Terminy wpłat, a terminy wpływu wpłat na rachunek gminy (analiza wyroków sądów administracyjnych).
 • Zwroty opłat - analiza orzecznictwa sądowo-administracyjnego i sposoby reagowania organu na wnioski o zwrot opłat.
 • Co z egzekwowaniem należnych opłat?
 • Jeżeli osoba nie zapłaciła raty i zostało naliczone 30% i dalej nie dokonano zapłaty, to czy zezwolenie trzeba wygasić?
 • Jeżeli ktoś wpłaci ratę o jeden grosz mniejszą, to czy można doliczyć ten grosz przy następnej racie?
 • Czy może być wniesiona opłata w dniu wydania zezwolenia (data wydania i okres ważności „od” takie same)? Czy przedsiębiorca musi wnieść opłatę dzień przed wydaniem zezwolenia?
 • Czy wpłata powinna zostać dokonana przed wystawieniem, czy wydaniem decyzji?
 • Nowy przedsiębiorca rozpoczyna sprzedaż napojów alkoholowych od dnia 01.05.2023, umowa dzierżawy do dnia 30 września. Jaką opłatę powinien wnieść za korzystanie z zezwolenia? Zapłacić jedną ratę czy całość do końca roku? Co z kończącą się umową?
 • Czy opłata za zezwolenia może być wniesiona tydzień wcześniej niż początkowy termin ich obowiązywania?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś długo nie odbiera zezwolenia i trzeba je skorygować? Co z już wniesioną opłatą? Czy trzeba zwrócić różnicę?
 • Czy zwracamy opłatę za niewykorzystane zezwolenie?
 • Zezwolenie kończy się 31 grudnia 2023 r. Jak naliczyć opłatę za nowe zezwolenie? Czy pobrać opłatę podstawową? Oświadczenie o wartości sprzedaży przedsiębiorca za rok 2023 składa do końca stycznia 2024. Jak w takim przypadku obliczyć opłatę za nowe zezwolenie?
 • Jeżeli zezwolenie kończy się 31 grudnia, to czy za nowe zezwolenie wydane od 1 stycznia można płacić w ratach i z ewentualnym domiarem do rat (po złożeniu oświadczenia)?
 • Czy raty muszą być równe co do grosza?
 • Jeśli przedsiębiorca oświadcza w styczniu, że z dniem 28 lutego likwiduje punkt, to czy można naliczyć mu opłatę tylko do 28 lutego? W którym momencie wydać decyzję wygaszającą?
 • Przedsiębiorcy kończy się zezwolenie 30 marca. Od 1 kwietnia posiada nowe zezwolenia. Czy opłatę za nowe zezwolenia od 1 kwietnia do 31 grudnia opłaca w całości, czy można podzielić ją na raty?
 • Jeżeli przedsiębiorca rezygnuje z zezwoleń na alkohol 13 maja, to czy powinna być pobrana opłata za 13 dni tego miesiąca?
 • Czy opłata za ważność zezwolenia w przypadku złożenia wniosku o wygaszenie zezwolenia z dniem 25 maja powinna być uiszczona proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia, czyli do 25 maja, czy do dnia ostateczności / uprawomocnienia się decyzji wygaszającej?
 • Jeśli w październiku kończy się zezwolenie, to czy przedsiębiorca może zapłacić za korzystanie z niego w 3 równych ratach?
 • Co w sytuacji kilku groszowych nadpłat czy niedopłat?
 • Czy 30 % opłaty dodatkowe liczymy za każdym razem od całości (opłaty rocznej), jeżeli ktoś uchybi terminowi płatności którejkolwiek z rat?
 • Dodatkowa opłata za nieterminową wpłatę naliczana jest od opłaty wynikającej z oświadczenia, czy od podstawowej?
 • Jeśli nakładamy karę (opłatę dodatkową) na przedsiębiorcę, to zawiadamiamy go wezwaniem, czy wydajemy decyzję o nakazie zapłaty?
 • Jeżeli przedsiębiorca zapłacił w styczniu za cały rok, ale za mało o kilka złotych? Czy możemy mu zaliczyć opłatę na poczet 2 i części 3 raty i przyjąć dopłatę do 3 raty bez opłat dodatkowych?
 • Jeżeli przedsiębiorca wpłacił opłatę roczną po terminie, a nie wpłacił 30% opłaty dodatkowej, to czy możemy sami pobrać tą opłatę dodatkową, a wpłatę zaliczyć jako I ratę? Czy nie mamy takiego prawa, jeżeli w przelewie jest zapis, że jest to opłata roczna?
 • Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dopłacił 100 zł do opłaty za zezwolenie?
 • W lutym przedsiębiorca dopatrzył się, że błędnie wpisał kwoty w oświadczeniu. Przyznał, że wpisał netto zamiast brutto. Opłatę uiścił jednorazowo do 31 stycznia. Co zrobić w takim przypadku?
 • Jeśli przedsiębiorcy zezwolenie wygasło w czerwcu, a opłatę płacił podwyższoną (przekroczył progi ustawowe) i nie ma prostej kontynuacji, a tylko 2-3 miesiące przerwy, to czy za nowe zezwolenie płaci opłatę podwyższoną (nawiązującą do oświadczenia)?
 • Jeżeli przedsiębiorca przenosi lokal mieszczący się w tym samym budynku do innego lokalu, to czy traktujemy go jako nowy punkt czy jako kontynuację?
 • Co ze zwrotem opłaty w przypadku wygaszeń?
 • Jeśli przedsiębiorca sprzedaje alkohol tylko w wakacje, to czy opłatę wnosi za cały rok?


8. Spółki cywilne – przekształcenie punktu w spółkę:

 • Czy na wniosku składanym przez spółkę cywilną konieczne są podpisy wszystkich wspólników?
 • Czy przy odbiorze zezwoleń w przypadku spółki cywilnej wydajemy zezwolenia po egzemplarzu dla każdego ze wspólników? Czy konieczny jest ich odbiór osobisty? Czy jeden ze wspólników spółki cywilnej może odebrać wszystkie zezwolenia?
 • Zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej jako przesłanka wygaśnięcia zezwoleń.
 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a przekształcenia przedsiębiorców (zmiany form prawnych).
 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wnoszenie aportów do spółek.
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobową przekształcił ja w spółkę z o.o. W KRS – rubryka 6 „sposób powstania spółki” jest pusta, czyli podmiot jest nowy? Ponadto nową spółkę reprezentują dwie osoby, które mają udziały 50/50. Czy w tej sytuacji wygaszamy poprzednie zezwolenia i wydajemy nowe, na nowy podmiot (spółkę z o.o.)?
 • Czy przekształcenie przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę z o.o., powinno być potraktowane wygaszeniem zezwoleń, czy decyzjami zmieniającymi oznaczenie podmiotu w zezwoleniach?
 • Co zrobić, gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność wystąpi o likwidację punktu sprzedaży, a o nowe zezwolenia w punkcie wystąpi spółka z o.o., a następnie w trakcie postępowań likwidujący jednoosobową działalność przedsiębiorca przystąpi do spółki z o.o. (kupi w niej udziały i zostanie współwłaścicielem)?
 • Czy gdy do spółki z o.o. wejdzie nowy udziałowiec (właściciel), to czy powoduje to wygaśniecie zezwoleń wydanych spółce z o.o.? Czy trzeba takie zakupy udziałów, zmiany właścicielskie zgłaszać organowi zezwalającemu?
 • Czy w przypadku zmiany lub łączenia spółek okres, na który zostało pierwotnie udzielone zezwolenie, zostaje taki sam?
 • Przedsiębiorca prowadził dotychczas działalność w formie spółki cywilnej z żoną. Od czerwca chce przekształcić działalność w sp. z o.o. Czy należy wydać nowe zezwolenie? Jak naliczyć opłatę?


9. Zgon przedsiębiorcy:

 • Jakie kroki podejmuje organ, gdy umrze posiadacz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?
 • Zarządca sukcesyjny i decyzje o możliwości wykonywania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Właściciel przedsiębiorstwa w spadku i decyzje o przeniesieniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na niego
 • Czy decyzja dla zarządcy sukcesyjnego musi być podparta nową decyzją sanepidu i opinią komisji alkoholowej?
 • Jak wygląda postępowanie w sprawie zgonu przedsiębiorcy i posiadanego zezwolenia, gdy nigdy nie został ustanowiony zarządca sukcesyjny?


10. Wygaszanie i zmiany w treści zezwoleń:

 • Charakter decyzji wygaszających (deklaratoryjne czy konstytutywne).
 • Termin zakończenia legalnej sprzedaży alkoholu przy stwierdzeniu wygaśnięcia zezwoleń - analiza podstaw wygaśnięcia
 • 6 miesięczna karencja w ubieganiu się o nowe zezwolenia
 • Jaki jest czas na wydanie decyzji o wygaszeniu zezwolenia, jeżeli ktoś nie zapłacił za zezwolenie?
 • Jeżeli ktoś nie zapłaci i wydajemy decyzję wygaszającą zezwolenie, to czy trzeba najpierw wszcząć postępowanie? Czy z urzędu możemy wydać od razu decyzję wygaszającą?
 • Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zachowuje terminu 14 dni i zgłasza likwidację punktu po dwóch miesiącach?
 • Przedsiębiorca ma zezwolenie na sprzedaż wódki i piwa. Chce zrezygnować ze sprzedaży wódki i zostawić tylko zezwolenie na sprzedaż piwa, ponieważ wódka mu się nie sprzedaje. Jaką podać podstawę prawna wygaszenia zezwolenia?
 • Czy zapis w treści wniosku o wygaszenie zezwolenia „od dnia” oznacza, że w tym dniu posiadacz zezwolenia prowadził jeszcze sprzedaż i czy to jest prawidłowe?
 • Z jaką datą wygaszamy zezwolenie po 30 dniach, gdy nie otrzymamy oświadczenia lub nie otrzymamy raty?
 • Co w sytuacji, gdy w zezwoleniu nie ma w ogóle wzmianki o adresie punktu składowania alkoholu, firma zgłasza zmianę stanu faktycznego w postaci zmiany punktu składowania? Co napisać w decyzji zmieniającej?
 • Jeśli upływa termin ważności zezwolenia, to czy konieczne jest jeszcze wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie?
 • Jeżeli zezwolenie na alkohol wygasło, skończył się termin, do którego było ważne, to czy musimy informować o tym fakcie przedsiębiorcę?
 • Jeśli przyjmiemy oświadczenie, że strona po zakończeniu aktualnej umowy dołączy nową umowę, a jej nie dostarczyła, to czy wygaszamy zezwolenie?
 • Co w przypadku zmiany nazwy (firmy) spółki? Czy zmieniamy/aktualizujemy pod kątem nazwy (firmy) przedsiębiorcy zezwolenia?
 • Czy data likwidacji na wniosku o wygaszenie zezwolenia może być późniejsza niż data wpływu wniosku? Czy można podać przyszłą datę likwidacji?


11. Warunki prowadzenia sprzedaży i procedura cofania zezwoleń:

 • Charakter decyzji cofających (deklaratoryjne czy konstytutywne)
 • Termin zakończenia legalnej sprzedaży alkoholu przy cofnięciu zezwoleń
 • Analiza przesłanek cofnięcia w oparciu o przykłady z praktyki
 • 3 letnia karencja w ubieganiu się o nowe zezwolenia
 • Jeśli przedsiębiorca odbiera zezwolenia z terminem ważności od 03.04.2023 r. i zezwolenie zostanie wydane z dniem 30.03.2023 r., to czy przedsiębiorca może zakupić alkohol już od dnia 30.03. czy od momentu początku ważności zezwolenia?
 • Jeżeli są skargi na przedsiębiorcę, że osoby spożywają alkohol przed sklepem, ale nie ma naruszeń porządku publicznego zgłoszonych na policję lub do innych organów, to w jaki sposób można pouczyć przedsiębiorcę, który twierdzi, że tylko sprzedaje alkohol i nikomu nie pozwala pić pod sklepem?


12. Wpływ rozporządzenia RODO na procedurę wydawania zezwoleń:

 • Obowiązki informacyjne RODO wprowadzone nowelizacją do KPA
 • Klauzule informacyjne - wzory klauzul w zależności od adresata
 • Czy na wniosek o udzielenie informacji publicznej udostępniamy rejestry przedsiębiorców? Czy nie chroni ich RODO? Czy w takim wykazie można podać imię i nazwisko przedsiębiorcy z CEIDG?


13. Inne regulacje ustawowe wydawania zezwoleń:

 • Jakie zezwolenia powinny być objęte limitem?
 • Uchwały ograniczające nocną sprzedaż alkoholu w sklepach
 • Uchwały wprowadzające odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
 • Opiniowanie uchwał przez jednostki pomocnicze gminy


14. Obowiązki organu wobec CEIDG:

 • W jakich terminach przekazywać dane o zezwoleniach / wygaśnięciach i cofnięciach zezwoleń do CEIDG - analiza uwzględniająca zmiany środków zaskarżenia zezwoleń i innych decyzji administracyjnych wprowadzone od dnia 12.05.2023 r.
 • Korekty w CEIDG wynikające z przekształceń przedsiębiorców (zmian formy prawnej).
 • Kiedy nanieść w CEIDG uprawomocnienie w przypadku nowego pouczenia?
 • Jaką datę wpisujemy w CEIDG w rubryce „data uprawomocnienia”?
 • Czy tzw. zezwolenia cateringowe też wprowadzamy do CEIDG?
 • Czy jednorazowe zezwolenia wpisujemy do CEiDG?
 • Kiedy dokonujemy wpisu decyzji do CEIDG?


Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych. Omówienie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w oparciu o praktyczne przykłady. Wzory licznych dokumentów w materiałach szkoleniowych. Czasowy dostęp do portalu PCC Porada dla uczestników szkoleń (zadawanie pytań, przedstawianie casusów do rozwiązania prelegentowi, dostęp do kolejnych wzorów dokumentów).

Prowadzący

Paweł Madejpracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu od 2001 roku, od początku zajmując się obszarem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Od 2013 roku zajmuje stanowisko Kierownika Działu Zezwoleń. Absolwent kierunku administracja na Uniwersytecie Wrocławskim, Prowadzeniem szkoleń z przedstawionej tematyki zajął się w 2015 roku i od tamtej pory podnosi swoje kompetencje w tej roli. Praktyk, który opisywane zagadnienia i procedury często ilustruje przykładami z życia oraz prezentuje adekwatne do omawianych przypadków orzeczenia sądów administracyjnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
02 lutego 2024
od 499.00
22 marca 2024
od 499.00
24 maja 2024
od 499.00
28 czerwca 2024
od 499.00
06 września 2024
od 499.00
08 listopada 2024

Podobne szkolenia