Wideoszkolenie: Zezwolenia na alkohol

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jakie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksie postępowania administracyjnego planowano wprowadzić dnia 01.01.2024 r.? Jak nowe zasady zaskarżania zezwoleń i innych decyzji administracyjnych wpłynęły na terminy przekazywania danych o zezwoleniach, wygaśnięciach i cofnięciach zezwoleń do CEIDG? Co należy ujmować w protokole z kontroli, zaleceniach pokontrolnych i jak sprawdzać ich realizację?

od 649.00 zł

Jeżeli zajmujesz się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholów, kontrolujesz takie punkty i chcesz zdobyć wiedzę w oparciu o rady doświadczonego eksperta, to to wideoszkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Powiemy z jaką datą należy dodawać informację do CEIDG o zezwoleniach alkoholowych w rubryce „data uprawomocnienia” po zmianie przepisów
Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksie postępowania administracyjnego, które zostaną wprowadzone. Otrzymają państwo również odpowiedzi na pytania - jakie nowe zasady wyprzedaży zapasów magazynowych napojów alkoholowych oraz nowe zasady zaskarżania zezwoleń i innych decyzji administracyjnych weszły w życie 12.05.2023 r.? W jakich przypadkach wszczynać postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń? Masz przed sobą kompendium wiedzy dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Nasz ekspert, Paweł Madej, pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. Omówi każdy aspekt związany z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń oraz kontrolą punktów sprzedających alkohol.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy jest jakieś konkretne rozgraniczenie, kiedy ogródek piwny jest tylko ogródkiem i można sprzedawać na zezwoleniu lokalu, a kiedy ogródek jest na tyle autonomiczny, że potrzebuje odrębnego zezwolenia?
 • Opłaty dodatkowe. Jak prawidłowo policzyć powiększenie opłaty o 30%?
 • Czy można wydać zezwolenie na przyczepę gastronomiczną (albo foodtrucka) mającą dowód rejestracyjny i decyzję sanepidu na mobilny punkt gastronomiczny?
 • Jeżeli przedsiębiorca zapłacił w styczniu za cały rok, ale za mało o kilka złotych? Czy możemy mu zaliczyć opłatę na poczet 1, 2 i części 3 raty i przyjąć dopłatę do 3 raty bez opłat dodatkowych?
 • Zasady lokalizacji punktów sprzedaży wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości... oraz z uchwał rad gmin – kiedy lokalizację ocenia KRPA, a kiedy organ zezwalający?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • 4 wzory nowych pouczeń o odmiennej treści - zupełnie nowe pouczenia do wszystkich rodzajów zezwoleń i zaktualizowane pouczenia do innych decyzji administracyjnych. Każdy wzór ma 2 warianty, gdyż pouczenia w zezwoleniach / innych decyzjach, które kończą postępowania administracyjne powadzone wobec jednej strony i wobec więcej niż jednej strony (wspólników spółek cywilnych) mają odmienną treść
 • Decyzja dla zarządcy sukcesyjnego
 • Wnioski o udzielenie wszystkich rodzajów zezwoleń
 • Inne formularze przydatne w pracy urzędnika zajmującego się zezwoleniami
 • Różne warianty pouczeń RODO
 • Wzory niektórych pism procesowych
 • Wzór protokołu pokontrolnego

Szczegółowy program szkolenia:

Najnowsze zmiany dot. zezwoleń alkoholowych:

 • Planowane nowe brzmienie przesłanki wygaśnięcia zezwolenia - zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • Planowane ułatwienia proceduralne w wydawaniu zarządcom sukcesyjnym decyzji umożliwiających wykonywanie zezwoleń, a właścicielom przedsiębiorstw w spadku decyzji o przeniesieniu na nich zezwoleń alkoholowych
 • Planowane zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego - m.in. korzystanie z pełnomocnictw dostępnych w rejestrach, zmiana terminu przekazywania do SKO akt spraw z zaskarżonymi decyzjami, doprecyzowanie rodzajów decyzji podejmowanych przez organy zezwalające w przypadku uznania odwołań (w przypadku samokontroli), wprowadzenie instrumentów wymuszających na organach zezwalających jeszcze ściślejsze stosowanie się do treści decyzji SKO (w przypadku uchyleń decyzji do ponownego rozpatrzenia),
 • Obowiązujące od dnia 12.05.2023 r. nowe pouczenia we wszystkich decyzjach administracyjnych, w tym zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych (wzory pouczeń, wyjaśnienie, kiedy skarga do WSA, a kiedy odwołanie do SKO)
 • Co z decyzjami administracyjnymi wydanymi po dniu 12.05.2023 r., w których znalazły się nieaktualne pouczenia?
 • Jak nowe zasady zaskarżania zezwoleń i innych decyzji administracyjnych wpłynęły na terminy przekazywania danych o zezwoleniach, wygaśnięciach i cofnięciach zezwoleń do CEIDG?
 • Obowiązujące od 12.05.2023 r. nowe zasady wyprzedaży zapasów magazynowych napojów alkoholowych (jednorazowa wyprzedaż całego zapasu innemu przedsiębiorcy – analiza możliwości)
 • Wyrok NSA z dnia 08.09.2022 r. w sprawie wykorzystywania Internetu i kurierów/dostawców w procesie sprzedaży napojów alkoholowych – omówienie wyroku i reakcji na niego Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (przykłady orzeczeń SKO z 2023 roku wydanych po wyroku)

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Po sprawdzeniu przedsiębiorcy w CEIDG okazało się, że w listopadzie ubiegłego roku zlikwidował działalność. Czy w takim przypadku wydajemy decyzję wygaszającą z urzędu z powodu likwidacji punktu sprzedaży, pomimo że przedsiębiorca nie zgłosił tego faktu?
 • Czy uprawomocnienie wpisujemy w CEIDG dopiero 31 dnia?
 • Co w przypadku, gdy przedsiębiorca zapłacił wyższą kwotę od opłaty rocznej?
 • Przedsiębiorca złożył wniosek, w którym zawarł, że z dniem 30 stycznia rezygnuje ze sprzedaży napojów alkoholowych. Jak zinterpretować ten dzień? Czy 30 stycznia może jeszcze sprzedawać alkohol? Czy ostatnim dniem działalności jest 29 stycznia?
 • W jaki sposób przedsiębiorca powinien wykazywać wódkę z drinków? W jaki sposób zweryfikować to w trakcie kontroli?
 • Przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenia do 31 stycznia. Co, jeżeli wyślą listem nadanym przez Pocztę Polską dnia 31 stycznia, a list wpłynie do urzędu 2 lutego?
 • Przedsiębiorca otrzymał zezwolenie w 2018 r. i przedłożył decyzję z sanepidu z 2018 r. W 2024 r. skończyło mu się zezwolenie i teraz zawnioskował o nowe. Czy musi dostarczyć nową decyzję z sanepidu?
 • Przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenia do 31 stycznia. Co, jeżeli wyślą listem nadanym przez Pocztę Polską dnia 31 stycznia, a list wpłynie do urzędu 2 lutego?
 • Czy można w decyzji zmienić datę ważności zezwolenia, jeżeli przedsiębiorca złoży taki wniosek?
 • Przedsiębiorca zgubił zezwolenia. Czy można mu skserować zezwolenia, które znajdują się u nas w urzędzie? Czy powinien wpłynąć wniosek z prośbą o kserokopię zezwoleń?
 • Z jaką datą przedsiębiorca powinien zgłosić wygaszenie zezwolenia, aby nie opłacać III raty?
 • Czy na jednej działce mogą znajdować się dwa punkty sprzedaży napojów alkoholowych?
 • Czy nadpłaconą opłatę można zaliczyć na poczet częściowej opłaty raty na inny punkt?
 • W jakiej cenie przedsiębiorca podaje zinwentaryzowane zapasy? Czy w cenie zakupu?
 • Jak ma się sprzedaż alkoholu z automatu bezobsługowego w świetle obowiązujących przepisów?
 • Skąd wynika konieczność opiniowania przez GKRPA wniosków o wydanie zezwoleń pod kątem zgodności z uchwałą dot. limitów?
 • Co w przypadku, gdy w zezwoleniu mamy siedzibę przedsiębiorstwa w mieście X i tu jest również magazyn dystrybucyjny, a klient prosi o wysyłkę zezwolenia do miasta Y, mimo że taki adres w zezwoleniu nie został ujęty?
 • Nowy przedsiębiorca zakupił alkohol z wyprzedaży zapasów zrealizowanej przez poprzedniego przedsiębiorcę działającego w punkcie sprzedaży. Jednak zezwolenia nowego jeszcze nie obowiązują (nie nastała data, od której zaczynają obowiązywać), gdyż jest jeszcze ważne zezwolenie na wyprzedaż poprzednika w tym miejscu. Czy jest to dopuszczalne?
 • Czy powinniśmy wymagać oświadczenia o wartości sprzedaży od przedsiębiorcy, któremu zostało wygaszone zezwolenie za brak trzeciej raty przy ponownym wniosku o zezwolenie, składanym po upływie 6 miesięcznej karencji?
 • Zezwolenia A, B i C kończą się 31.12.2023 r. Przedsiębiorca złożył komplet dokumentów w listopadzie o dalsze zezwolenie od 1.01.2024 r. Jaką opłatę pobrać - podstawową i w styczniu po złożonym oświadczeniu pobrać różnicę?
 • Jeżeli urząd skarbowy wystąpił do urzędu gminy o kopię oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, to czy organ może je udostępnić?
 • Czy przed wydaniem decyzji odmownej wysyłamy do strony pismo na podstawie przepisu art. 79a k.p.a.?
 • Czy przedsiębiorca posiadający zezwolenie cateringowe może ubiegać się o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż alkoholu na imprezie otwartej podczas obchodów dni miasta?
 • Otrzymujemy opłaty za zezwolenia w formie przelewu bankowego. W jaki sposób odróżnić, czy to płatność ratalna, czy roczna, jeżeli w tytule nie ma takiej informacji?
 • Czy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zmianę składu spółki?
 • Jaką datę wpisujemy w CEIDG w rubryce „data uprawomocnienia”?
 • Przedsiębiorca posiada zezwolenie do 2029 roku, ale do końca tego roku ma umowę dzierżawy. Czy należy mu cofnąć zezwolenie na początku roku następnego?

1. Procedura kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców:

 • Czy podając zawyżone dane w oświadczeniu, przedsiębiorca podał dane fałszywe?
 • Kiedy wszczynać postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy wykryciu rozbieżności?
 • Kiedy wszczęte postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń kończyć umorzeniami, a kiedy decyzjami o cofnięciu uprawnień do sprzedaży alkoholu?
 • Czy gminna komisja alkoholowa może kontrolować wiarygodność oświadczeń?
 • Czy kwoty w oświadczeniach mogą być zaokrąglone do pełnych złotówek? Czy muszą być podane co do grosza?
 • Co zrobić z przedsiębiorcą, który ma tzw. zezwolenie kateringowe i z wydruku fiskalnego wynika zerowa sprzedaż alkoholu i przedsiębiorca utrzymuje, że zezwolenie jest mu potrzebne wyłącznie po to, aby uzyskać zezwolenia jednorazowe w innych miastach przy obsłudze eventów?
 • Czy można wymagać wydruków fiskalnych przy składaniu oświadczenia?
 • Czy przedsiębiorca powinien uwzględnić w oświadczeniu obrót (wartość sprzedaży) z zezwoleń jednorazowych?

2. Jak powinna przebiegać procedura kontroli sprzedaży napojów alkoholowych?

 • Czy przed kontrolą trzeba wysłać zawiadomienie?
 • Kiedy podjęcie kontroli zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych trzeba poprzedzić analizą prawdopodobieństwa naruszenia prawa, a kiedy od tej analizy można odstąpić?
 • Co należy ujmować w protokole z kontroli, zaleceniach pokontrolnych i jak sprawdzać ich realizację?
 • W jakich przypadkach wszczynać po kontroli postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń?
 • Czy okazanie podczas kontroli faktur przez przedsiębiorcę jest konieczne?
 • Czy to bardzo duże uchybienie nie przeprowadzać kontroli w ogóle?
 • Przedsiębiorca posiadający wszystkie kategorie zezwoleń, sprzedający drinki robione według stałej receptury, składając oświadczenie o rocznej sprzedaży alkoholu, powinien rozliczyć sprzedaż alkoholu jako kat. B czy kat. C?

3. Jak wygląda prawidłowy proces wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

 • Jak postępujemy w przypadku, gdy sanepid nie chce wydawać nowych decyzji o zatwierdzeniu zakładu, a jedynie dokonuje aktualizacji w rejestrze zakładów, wystawiając zaświadczenia?
 • Wezwanie do uzupełnienia braków – kiedy stosować art. 64, a kiedy art. 50 k.p.a.?
 • Czy przy składaniu wniosku lub oświadczenia przez pełnomocnika pobieramy opłatę skarbową?
 • Co, jeżeli ktoś ma zezwolenie na sprzedaż wina na terenie obiektu gastronomicznego, a sprzedaje butelki wina na wynos?
 • Pozostawienie wniosku bez rozpoznania - upływ terminu z wezwania, czy osobne pismo?
 • Zasady lokalizacji punktów sprzedaży wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości... oraz z uchwał rad gmin – kiedy lokalizację ocenia KRPA, a kiedy organ zezwalający?
 • Czy za wykonywane kserokopie pobieramy opłaty?
 • Wnioskodawcą jest podnajemca lokalu. Czy oprócz umowy podnajmu pomiędzy podnajemcą, a podnajmującym możemy wymagać umowy głównej, zawartej z właścicielem lokalu? Na jakiej podstawie?
 • Jeżeli lokal handlowy znajduje się w budynku wielorodzinnym, w którym jest wspólnota mieszkaniowa, ale budynek jest w zasobach spółdzielni mieszkowej, to kto powinien wydać przedsiębiorcy zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych?
 • Czy nazwa punktu we wniosku i potem zezwoleniu może być inna niż w decyzji sanepidu?
 • Przedsiębiorcy kończą się zezwolenia na sprzedaż piwa oraz wódki w tym samym roku, jednak w różnych miesiącach - w marcu i październiku. Czy w takim przypadku można „wyrównać” okresy ważności zezwoleń?
 • Czy można wydać zezwolenie na przyczepę gastronomiczną (albo foodtrucka) mającą dowód rejestracyjny i decyzję sanepidu na mobilny punkt gastronomiczny?
 • Czy adres magazynu dystrybucyjnego musi być wskazany w zezwoleniu?
 • Czy spółdzielnia socjalna może ubiegać się o zezwolenia?
 • Czy jest jakieś konkretne rozgraniczenie, kiedy ogródek piwny jest tylko ogródkiem i można sprzedawać na zezwoleniu lokalu, a kiedy ogródek jest na tyle autonomiczny, że potrzebuje odrębnego zezwolenia?
 • Czy pośrednicy typu Glovo, którzy dostarczają także alkohol, mają do tego prawo? Czy potrzebują zezwolenia?
 • Jakie są maksymalne ramy czasowe (długość okresu obowiązywania) zezwolenia dla handlu detalicznego i lokali gastronomicznych?
 • Czy pouczenie do WSA stosujemy w przypadku, gdy wydane zezwolenie spełnia oczekiwania strony, czyli jest zgodne ze złożonym wnioskiem?
 • Czy nowe pouczenia obowiązują tylko dla spraw wszczętych po dacie 12 maja, czy również spraw wcześniejszych?
 • Co w przypadku, gdy strona złożyła wniosek na sprzedaż alkoholu z kategorii A, B, C, a mamy wolne limity tylko na A i C? Czy wtedy ma zastosowanie pouczenie do SKO, czy do WSA?
 • Z jakiego przepisu wynika, że opłata od skargi wynosi 500 zł?
 • Jeśli wydajemy 3 decyzje administracyjne dla 3 rodzajów alkoholu, to czy strona może złożyć jedno oświadczenie, że zrzeka się prawa do odwołania, wymieniając w oświadczeniu numery wydanych decyzji? Czy musi złożyć 3 odrębne oświadczenia?
 • Jak postąpić, jeżeli zezwolenie kończy się 31 grudnia, a wolelibyśmy tego uniknąć? Czy możemy na wniosek przedsiębiorcy wydać decyzję zmieniającą, wydłużając je np. o 6 miesięcy?
 • Czy przy kontynuacji zezwoleń każdorazowo należy sporządzać dokumentację z oględzin?
 • Jeżeli sklep „Żabka” dostarczy do urzędu rozwiązanie umowy podnajmu lokalu, ale sam przedsiębiorca jeszcze nie otrzymał decyzji wygaszającej, to czy można wydać zezwolenie nowemu franczyzobiorcy na ten lokal?
 • Do wniosku o zezwolenie złożono tylko umowę najmu na przyczepę gastronomiczną. Co z umową dzierżawy gruntu? Czy powinna zostać załączona do wniosku? Co, jeśli jej strona nie dołączy? Na podstawie jakiego przepisu wezwać do uzupełnienia?
 • Co w sytuacji, gdy sprzedaż odbywa się blisko cmentarza, a jest sprzeciw mieszkańców? Czy wniosek jest zgodny z przepisami?
 • Jak wygląda sprawa zezwolenia, jeśli wniosek zostanie negatywnie zaopiniowany przez komisję alkoholową (KRPA)?

4. Zezwolenia jednorazowe:

 • Jakie zezwolenia jednorazowe wydawać na imprezach niemasowych, na imprezach masowych oraz w punktach sprzedaży posadowionych poza terenem imprez masowych?
 • Jak obsługiwać zezwoleniami jednorazowymi imprezy trwające dłużej niż 2 dni oraz imprezy cykliczne?
 • Jakie tzw. zezwolenia stałe uprawniają do wnioskowania o wydanie zezwoleń jednorazowych?
 • Ile wynosi opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu (dotyczy wyłącznie imprez masowych)?
 • Czy mamy jakieś narzędzia, które nakłoniłyby przedsiębiorcę do wystąpienia o wydanie zezwolenia stałego w sytuacji, gdy przedsiębiorca występuje o zezwolenie jednorazowe prawie w sposób ciągły, czyli co tydzień na sprzedaż w piątek, sobotę i niedzielę?
 • Czy przedsiębiorca, posiadający zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie, może wystąpić z wnioskiem o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż piwa w agroturystyce brata podczas organizowanych imprez plenerowych?
 • Czy w zezwoleniach na imprezy powinniśmy podawać dane osoby sprzedającej alkohol? Co w takim przypadku z RODO?
 • Czy mając zezwolenie stałe na piwo można złożyć wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na wódkę?
 • Jak wygląda sprzedaż domowych nalewek na imprezach plenerowych przez koła gospodyń? Czy potrzebują zezwoleń? Jeśli tak, to w jaki sposób mają je otrzymać?
 • Czy zezwolenia jednorazowe mogą być wydawane tylko na imprezy?
 • Czy do wniosku o jednorazowe zezwolenie wymagamy zgody organizatora imprezy na piśmie?
 • Czy na sprzedaż alkoholu na imprezie masowej musi być oddzielny wniosek? Czy można dopisać punkt (zakres alkoholu) na wniosku o zezwolenie jednorazowe, który mamy do innych (standardowych) typów alkoholi?

5. Zezwolenie cateringowe:

 • Jak ustala się właściwość organu zezwalającego dla tzw. zezwoleń cateringowych?
 • Czy zasadne są zapisy o obowiązywaniu tzw. zezwoleń cateringowych tylko na terenie gminy, w której wydano te zezwolenia?
 • Na jaki minimalny okres można wydać zezwolenie cateringowe?
 • Co zrobić z przedsiębiorcą, jeżeli ma wydane zezwolenie cateringowe na jeden dzień? Czy powinien w styczniu przedstawić oświadczenie za rok poprzedni?
 • Jeśli na weselu para młoda wstawia swój alkohol, to czy trzeba zezwolenia cateringowego?
 • Czy przedsiębiorca, mający lokal gastronomiczny ze stałym zezwoleniem, może zwrócić się o zezwolenie na imprezy zamknięte?

6. Zezwolenia na wyprzedaż alkoholu:

 • Czy wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zapasów w postępowaniu uproszczonym (nowelizacja weszła w życie w dniu 10.11.2022 r.) oznacza, że można korzystać z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy (aktach punktu sprzedaży)?
 • Jakie są nowe możliwości wyprzedaży zapasów magazynowych, które weszły w życie w dniu 12.05.2023 r.?
 • Czy jest możliwa wyprzedaż zapasów w innym miejscu niż punkt, w którym była wcześniej prowadzona sprzedaż alkoholu?
 • W jaki sposób przedsiębiorca może wyprzedać alkohol innemu przedsiębiorcy? Czy musi złożyć wniosek o jednorazową wyprzedaż?
 • Jak przy wyprzedaży naliczamy opłatę?

7. Opłaty za korzystanie z zezwoleń:

 • Czy naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń to czynności materialno-techniczne, czy obowiązuje tryb samoobliczenia, czy wydawać należy decyzje naliczeniowe?
 • Czy terminem wpłaty jest data wpływu na rachunek gminy, czy data zlecenia przelewu (analiza wyroków sądów administracyjnych)?
 • Czy zwracamy opłatę za niewykorzystane zezwolenie?
 • Jak reagować na wnioski o zwroty opłat (analiza orzecznictwa sądowo-administracyjnego)?
 • Jak naliczać opłatę przedsiębiorcy, któremu kończy się zezwolenie w ciągu roku?
 • Opłaty dodatkowe. Jak prawidłowo policzyć powiększenie opłaty o 30%?
 • Jeżeli ktoś wpłaci ratę o jeden grosz mniejszą, to czy można doliczyć ten grosz przy następnej racie?
 • Czy może być wniesiona opłata w dniu wydania zezwolenia (data wydania i okres ważności „od” takie same)? Czy przedsiębiorca musi wnieść opłatę dzień przed wydaniem zezwolenia?
 • Czy wpłata powinna zostać dokonana przed wystawieniem, czy wydaniem decyzji?
 • Nowy przedsiębiorca rozpoczyna sprzedaż napojów alkoholowych od dnia 01.05.2023, umowa dzierżawy do dnia 30 września. Jaką opłatę powinien wnieść za korzystanie z zezwolenia? Zapłacić jedną ratę czy całość do końca roku?
 • Czy opłata za zezwolenia może być wniesiona tydzień wcześniej niż początkowy termin ich obowiązywania?
 • Wystawiono druk zezwolenia, natomiast strona nie dokonała opłaty i nie pojawia się przez dłuższy czas. Czy wezwać do uiszczenia opłaty? Czy sprawę pozostawić bez rozpoznania?
 • Czy raty muszą być równe co do grosza?
 • Do jakiej kwoty można uznawać niedopłatę za nieistotną?
 • Jeśli przedsiębiorca oświadcza w styczniu, że z dniem 28 lutego likwiduje punkt, to czy można naliczyć mu opłatę tylko do 28 lutego? W którym momencie wydać decyzję wygaszającą?
 • Przedsiębiorcy kończy się zezwolenie 30 marca. Od 1 kwietnia posiada nowe zezwolenia. Czy opłatę za nowe zezwolenia od 1 kwietnia do 31 grudnia opłaca w całości, czy można podzielić ją na raty?
 • Jeśli w październiku kończy się zezwolenie, to czy przedsiębiorca może zapłacić za korzystanie z niego w 3 równych ratach?
 • Jeżeli przedsiębiorca zapłacił w styczniu za cały rok, ale za mało o kilka złotych? Czy możemy mu zaliczyć opłatę na poczet 1, 2 i części 3 raty i przyjąć dopłatę do 3 raty bez opłat dodatkowych?
 • Jeżeli przedsiębiorca wpłacił opłatę roczną po terminie, a nie wpłacił 30% opłaty dodatkowej, to czy możemy sami pobrać tą opłatę dodatkową, a wpłatę zaliczyć jako I ratę? Czy nie mamy takiego prawa, jeżeli w przelewie jest zapis, że jest to opłata roczna?
 • Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dopłacił 100 zł do opłaty za zezwolenie?
 • W lutym przedsiębiorca dopatrzył się, że błędnie wpisał kwoty w oświadczeniu. Przyznał, że wpisał netto zamiast brutto. Opłatę uiścił jednorazowo do 31 stycznia. Co zrobić w takim przypadku?
 • Jeśli przedsiębiorcy zezwolenie wygasło w czerwcu, a opłatę płacił podwyższoną (przekroczył progi ustawowe) i nie ma prostej kontynuacji, a tylko 2-3 miesiące przerwy, to czy za nowe zezwolenie płaci opłatę podwyższoną (nawiązującą do oświadczenia)?
 • Jeżeli przedsiębiorca przenosi lokal mieszczący się w tym samym budynku do innego lokalu, to czy traktujemy go jako nowy punkt czy jako kontynuację?

8. Spółki cywilne – przekształcenie punktu w spółkę:

 • Czy na wniosku składanym przez spółkę cywilną konieczne są podpisy wszystkich wspólników?
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobową przekształcił ja w spółkę z o.o. W KRS – rubryka 6 „sposób powstania spółki” jest pusta, czyli podmiot jest nowy? Ponadto nową spółkę reprezentują dwie osoby, które mają udziały 50/50. Czy w tej sytuacji wygaszamy poprzednie zezwolenia i wydajemy nowe, na nowy podmiot (spółkę z o.o.)?
 • Czy przekształcenie przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę z o.o., powinno być potraktowane wygaszeniem zezwoleń, czy decyzjami zmieniającymi oznaczenie podmiotu w zezwoleniach?
 • Czy gdy do spółki z o.o. wejdzie nowy udziałowiec (właściciel), to czy powoduje to wygaśniecie zezwoleń wydanych spółce z o.o.? Czy trzeba takie zakupy udziałów, zmiany właścicielskie zgłaszać organowi zezwalającemu?
 • Czy w przypadku przekształcenia lub łączenia spółek okres, na który zostało pierwotnie udzielone zezwolenie, zostaje taki sam?

9. Zgon przedsiębiorcy:

 • Jakie kroki podejmuje organ, gdy umrze posiadacz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?
 • Czy decyzja dla zarządcy sukcesyjnego musi być podparta nową decyzją sanepidu i opinią komisji alkoholowej?

10. Wygaszanie i zmiany w treści zezwoleń:

 • Jaki jest charakter decyzji wygaszających (deklaratoryjne czy konstytutywne)?
 • Jeżeli ktoś nie zapłaci i wydajemy decyzję wygaszającą zezwolenie, to czy trzeba najpierw wszcząć postępowanie? Czy z urzędu możemy wydać od razu decyzję wygaszającą?
 • Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zachowuje terminu 14 dni i zgłasza likwidację punktu po dwóch miesiącach?
 • Przedsiębiorca ma zezwolenie na sprzedaż wódki i piwa. Chce zrezygnować ze sprzedaży wódki i zostawić tylko zezwolenie na sprzedaż piwa, ponieważ wódka mu się nie sprzedaje. Jaką podać podstawę prawna wygaszenia zezwolenia?
 • Z jaką datą wygaszamy zezwolenie po 30 dniach, gdy nie otrzymamy oświadczenia lub nie otrzymamy raty?
 • Co w sytuacji, gdy w zezwoleniu nie ma w ogóle wzmianki o adresie punktu składowania alkoholu, firma zgłasza zmianę stanu faktycznego w postaci zmiany punktu składowania? Co napisać w decyzji zmieniającej?
 • Jeśli upływa termin ważności zezwolenia, to czy konieczne jest jeszcze wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie?
 • Przedsiębiorca podjął decyzję o zaprzestaniu sprzedaży alkoholu w swoim sklepie, ale sklep funkcjonuje. Czy we wniosku jako powód podaje likwidację punktu sprzedaży?
 • W związku z zakończeniem działalności gospodarczej z dniem 27.07.2023 r. przedsiębiorca przesłał listem poleconym wniosek o wydanie decyzji wygaszającej zezwolenia kat. A i B. We wniosku przedsiębiorca wniósł o wygaszenie zezwolenia z dniem otrzymania pisma lub z dniem zakończenia działalności. Jaką datę należy przyjąć za właściwą?
 • Jeśli przyjmiemy oświadczenie, że strona po zakończeniu aktualnej umowy dołączy nową umowę, a jej nie dostarczyła, to czy wygaszamy zezwolenie?
 • Co w przypadku zmiany nazwy (firmy) spółki? Czy zmieniamy/aktualizujemy pod kątem nazwy (firmy) przedsiębiorcy zezwolenia?
 • Czy data likwidacji na wniosku o wygaszenie zezwolenia może być późniejsza niż data wpływu wniosku? Czy można podać przyszłą datę likwidacji?

11. Warunki prowadzenia sprzedaży i procedura cofania zezwoleń:

 • Jaki jest charakter decyzji cofających (deklaratoryjne czy konstytutywne)?
 • Jaki jest termin zakończenia legalnej sprzedaży alkoholu przy cofnięciu zezwoleń?
 • Jeśli przedsiębiorca odbiera zezwolenia z terminem ważności od 03.04.2023 r. i zezwolenie zostanie wydane z dniem 30.03.2023 r., to czy przedsiębiorca może zakupić alkohol już od dnia 30.03. czy od momentu początku ważności zezwolenia?

12. Wpływ rozporządzenia RODO na procedurę wydawania zezwoleń:

 • Jakie są najważniejsze obowiązki informacyjne RODO wprowadzone nowelizacją do KPA?
 • Czy na wniosek o udzielenie informacji publicznej udostępniamy rejestry przedsiębiorców? Czy nie chroni ich RODO? Czy w takim wykazie można podać imię i nazwisko przedsiębiorcy z CEIDG?

13. Inne regulacje ustawowe wydawania zezwoleń:

 • Jakie zezwolenia powinny być objęte limitem?
 • Czy uchwały ograniczające nocną sprzedaż alkoholu w sklepach są obligatoryjne?
 • Czy uchwały wprowadzające odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych są obligatoryjne?

14. Obowiązki organu wobec CEIDG:

 • Jak wprowadzić do CEIDG korekty wynikające z przekształceń przedsiębiorców (zmian formy prawnej)?
 • Jaką datę wpisujemy w CEIDG w rubryce „data uprawomocnienia”?
 • Czy tzw. zezwolenia cateringowe też wprowadzamy do CEIDG?
 • Czy jednorazowe zezwolenia wpisujemy do CEIDG?


Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych. Omówienie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w oparciu o praktyczne przykłady. Wzory licznych dokumentów w materiałach szkoleniowych. Czasowy dostęp do portalu PCC Porada dla uczestników szkoleń (zadawanie pytań, przedstawianie casusów do rozwiązania prelegentowi, dostęp do kolejnych wzorów dokumentów).

Prowadzący

Paweł Madejpracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu od 2001 roku, od początku zajmując się obszarem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Od 2013 roku zajmuje stanowisko Kierownika Działu Zezwoleń. Absolwent kierunku administracja na Uniwersytecie Wrocławskim, Prowadzeniem szkoleń z przedstawionej tematyki zajął się w 2015 roku i od tamtej pory podnosi swoje kompetencje w tej roli. Praktyk, który opisywane zagadnienia i procedury często ilustruje przykładami z życia oraz prezentuje adekwatne do omawianych przypadków orzeczenia sądów administracyjnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
24 maja 2024
od 649.00
28 czerwca 2024
od 649.00
06 września 2024
od 649.00
08 listopada 2024

Podobne szkolenia