Wideoszkolenie: dowody osobiste

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Po jakim czasie od zgłoszenia utraty dowodu osobistego można ponownie wydać zaświadczenie o jego utracie? Co z osobami, które nie mogą pojawić się w urzędzie? W jakich sytuacjach można udzielać pełnomocnictwa? Co w przypadku, gdy osoba składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z przyczyny uszkodzenia, ale nie chce, żeby mu unieważniać dowód?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane do pracowników ewidencji ludności, referatów lub wydziałów dowodów osobistych, spraw obywatelskich, a także USC

Jak wygląda procedura składania wniosku o dowód osobisty w domu klienta?
Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo m.in. gdzie należy przechowywać dowody, które powinny zostać odesłane do utylizacji, a także kiedy jest wymagana zgoda osoby na udostępnienie jej danych. Poruszymy ważne tematy unieważnienia, zwrotów i wysyłki dowodów. Kierownik Działu Dowodów Osobistych, która stale współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji opiniując projektowane zmiany z punktu widzenia JST omówi również temat pełnomocnictwa w przypadku ubezwłasnowolnień oraz udostępniania danych w trybie jednostkowym z RODO, a także przedstawi rozwiązania na problematyczne sytuacje z życia wzięte. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co robimy, jeżeli linie papilarne zostały błędnie zamieszczone w dowodzie? Niewłaściwie opisany palec, zamienione dłonie
 • Czy w przypadku utraty dowodu osobistego przed upływem 6 miesięcy od złożenia wniosku o ten dowód, można dołączyć tę samą fotografię?
 • Jak postępujemy w przypadku podpisu wnioskodawcy na wniosku, gdy wnioskodawca jest osobą niewidomą, a nie jest osobą ubezwłasnowolnioną?
 • Jak przygotowywać dokumentację dowodową do przekazania do archiwum zakładowego?
 • Kto kwituje odbiór dowodu i koperty PUK osoby po 13. roku życia - ona czy rodzic?
 • Dowód zrobiony u nas, kolejny w nowym miejscu zamieszkania. Osoba żyje. Czy dowód archiwizujemy dopiero w momencie otrzymania informacji o zgonie właściciela dowodu?
 • Jak należy zweryfikować wnioskodawcę, który jest opiekunem prawnym?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wezwanie przy wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 64 k.p.a. (braki formalne wniosku)
 • na podstawie art. 50 k.p.a. (wątpliwości organu, fotografia, powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego)
 • Zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpoznania
 • Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 k.p.a.
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu wydania dowodu osobistego
 • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego (stosowane w przypadku składania wniosku przez nieuprawnioną osobę)

Decyzja:

 • na podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych odmawiająca wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 52 ustawy o dowodach osobistych stwierdzająca nieważność dowodu osobistego
 • decyzja art 52 - stwierdzenie nieważność dowodu - poświadczenie nieprawdy w zakresie posiadanego obywatelstwa na wniosku


Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy opiekun prawny może udzielić pełnomocnictwa szczególnego do odbioru dowodu?
 • Czy można wydać dowód osobisty w sytuacji, gdy nie posiadamy w gminie jeszcze kodu PUK?
 • Jeśli w związku z upływem terminu dowód jest nieważny, to czy wnioskodawca musi wypełniać formularz zgłoszenia utraty dowodu? Czy wydajemy w tym przypadku zaświadczenie o utracie?
 • Jeśli posiadacz dowodu osobistego zgłasza utratę dowodu osobistego wydanego w innej gminie, to w jaki sposób postępujemy z formularzem zgłoszenia? Czy wysyłamy do wystawcy, czy zachowujemy u siebie?
 • Co zrobić, gdy osoba odmawia pobrania odcisków palców?
 • Którą ikonę zaznaczamy na formularzu odbioru dowodu osobistego z powodu upływu terminu, jeśli posiadacz zachowuje „na pamiątkę”?
 • Jeżeli osoba składa wniosek o wydanie dowodu osobistego i posiada decyzję o posiadanym obywatelstwie polskim, to czy oryginał decyzji pozostaje u nas?
 • Czy dziecko po 13 roku życia nadaje certyfikat podpisu osobistego przy odbiorze?
 • Czy przy wniosku mobilnym powinno się pobierać od wnioskodawcy jakiś dokument np. orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Jeśli prawie 18-latek składa wniosek 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia, to kiedy może odebrać samodzielnie dowód?
 • Do kiedy możemy unieważnić dowód z powodu upływu terminu? Czy powyżej ustawowych 30 dni?
 • Czy osoba, która składa wniosek o wydanie dowodu na 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia może zgłosić utratę poprzedniego dowodu, czy musi to zrobić rodzic?
 • Czy kiedy przy dowodzie nadajemy dziecku PESEL, to pobieramy wniosek o nadanie nr. PESEL?
 • Czy rodzic zastępczy może złożyć wniosek o dowód dla dziecka, nad którym sprawuje opiekę?
 • Czy potwierdzenie złożenia wniosku powinno trafić do dokumentacji dowodowej, gdy wnioskodawca przynosi je, aby odebrać dowód?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy wnioskodawcy opuszczają zakład karny przed wydaniem dowodu osobistego i dzwonią z dalekiej miejscowości, aby nas powiadomić, że nie są w stanie przyjechać po odbiór dokumentu z powodu braku pieniędzy i proszą o umożliwienie im złożenia wniosku w swoim miejscu zamieszkania?
 • Czy w przypadku, gdy sąd zwraca się zwykłym pismem, a nie wnioskiem o udostępnienie dokumentacji - wypożyczenie oryginałów wniosków o wydanie dowodu - to czy należy udostępnić?
 • Ile mamy czasu na odpowiedź w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodem osobistym?
 • Jeśli osoba żyjąca prosi o ksero swojego wniosku o wydanie dowodu, to jaką opłatę pobieramy?
 • Czy na wniosek o udostępnienie dokumentacji komornikowi obowiązuje termin 30 czy 7 dni?
 • Czy fotografia 2-letniego dziecka może zawierać meble w tle?
 • Kiedy unieważniamy dowód, który stracił ważność? Przy składaniu czy przy odbiorze?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy ktoś znalazł dowód należący do mieszkańca gminy i przekazał go do naszego urzędu?
 • Jeśli ktoś zgłosi utratę dowodu i po jakimś czasie odnajdzie go, a następnie przyjdzie do urzędu zgłaszając w RDO zwrot dowodu, to czy należy dowód dołączyć do koperty dowodowej? Czy możemy oddać interesantowi?
 • Często opiekunowie osób z niepełnosprawnością mają problemy ze zrobieniem fotografii. Czy możemy mniej restrykcyjnie podchodzić do takich zdjęć?
 • Czy przy udostępnianiu ankiety dowodowej do genealogii można również udostępnić dokumenty, które były dołączone do ankiety, tj. akty urodzenia, akty małżeństwa, poświadczenia obywatelstwa?
 • Czy w sytuacji odnalezienia dowodu posiadacz powinien napisać oświadczenie z wyjaśnieniem, w jaki sposób dowód się odnalazł, jeżeli był już nieważny?

Ponadto ostatnio odpowiedzieliśmy na pytania:

 • Jak wydajemy dowód pełnomocnikowi na stacji mobilnej - czy stacjonarnie, jeżeli był przyjęty wniosek mobilny?
 • Co z podpisem na wniosku osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Kto kwituje odbiór dowodu i koperty PUK osoby po 13 roku - ona czy rodzic?
 • Co, jeżeli odbiór PUK podpisał rodzic? Czy to błąd?
 • Czy w ramce może pojawić się parafka?
 • Jeśli przyjęcie wniosku mobilnego dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, w jej miejscu pobytu, a odbioru dokonuje pełnomocnik w urzędzie, to czy wydajemy dowód stacjonarnie czy przez proces mobilny?
 • Co z kopertami dowodowymi osób, z którymi nie wiadomo, co się stało? Mamy kilka kopert dowodów książeczkowych i nie wiemy co z nimi zrobić. Możliwe, że osoby wyjechały
 • Dowód zrobiony u nas, kolejny w nowym miejscu zamieszkania. Osoba żyje. Czy dowód archiwizujemy dopiero w momencie otrzymania informacji o zgonie właściciela dowodu?
 • Jeżeli osoba nie odbierze PUKletteru, to czy przechowujemy go w kopercie dowodowej?
 • Co z PUKletterem z potwierdzonym odbiorem, ale pozostawionym w urzędzie?
 • Kto składa podpis w ramce w przypadku osób częściowo ubezwłasnowolnionych, a kto w przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych?
 • Co w przypadku, gdy przy składaniu wniosku pobierzemy linie papilarne z innego palca, a w systemie jest zaznaczony inny palec? Co, jeśli z takim błędem dowód został dopuszczony do produkcji?
 • Czy należy odnotować na formularzu dokument potwierdzający tożsamość?
 • Czy trzynastolatek może sam własnoręcznie podpisać się w polu ,,własnoręczny podpis osoby odbierającej dowód osobisty”? Czy tylko rodzic może złożyć tam podpis?
 • Obywatel po 35 latach powrócił do Polski z USA. Ostatni wydany dowód osobisty to dowód książkowy. Jaki będzie prawidłowy powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego?
 • Jeden z rodziców jest pozbawiony praw rodzicielskich. W jaki sposób należy postępować? Czy należy prosić o wyrok sądu, aby nie doszło do sytuacji odebrania dowodu osobistego przez rodzica nieuprawnionego?
 • W jakich przypadkach pobierana jest opłata w wysokości 17 zł za zaświadczenie?
 • Kto składa wniosek dla dziecka niepełnoletniego przebywającego w rodzinie zastępczej, gdy rodzice biologiczni nie posiadają praw rodzicielskich?
 • Czy przy wniosku składanym elektronicznie można zastosować wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku? Czy należy bezwzględnie wydać decyzję zgodnie z przepisem art. 32?
 • Co w sytuacji, gdy mamy transkrypcję aktu urodzenia dziecka, które nie ma nadanego numeru PESEL, a matka dziecka złożyła wniosek o dowód osobisty dziecka przez platformę ePUAP z załączonym zeskanowanym wnioskiem papierowym?
 • Czy można wydać zaświadczenie o utracie dowodu osobistego osobie, której został unieważniony dowód w innej gminie?
 • Czy po unieważnieniu dowodu osobistego w systemie należy wydać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego na wniosek czy z urzędu? Czy należy pobrać opłatę skarbową 17 zł?
 • Jak postępujemy w przypadku osoby, która przyszła do urzędu po 3 latach od zgłoszenia utraty dowodu osobistego i poprosiła o ponowne wystawienie zaświadczenia o jego utracie?
 • Dowód osobisty został unieważniony w związku z przekazaniem przez osoby trzecie. Czy w związku z tym możemy wydać na wniosek zaświadczenie z RDO? Czy powinniśmy sami stworzyć takie zaświadczenie?
 • Czy można udostępnić wizerunek z RDO?
 • Czy powołane w podstawie wezwanie sądu lub nakaz powinien być zawsze załączony do wniosku? Jeśli nie zostanie dołączone, to czy należy wezwać do uzupełnienia braków?
 • Kiedy jest wymagana zgoda osoby na udostępnienie jej danych?
 • Jeżeli wnioskodawca chce dane z 3 wniosków, to liczymy po 31 zł za każdy wniosek?

1. Obsługa wydawania dowodów osobistych

 • Jakie są uprawnienie i zobowiązania do wydawania dowodu osobistego obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej?
 • Jak przebiega procedura przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego?
  • Sposób wnioskowania o dowód osobisty
  • Obecność posiadacza
  • Czy odciski linii papilarnych obu dłoni pobieramy z tych samych palców?
  • Co robimy, jeżeli linie papilarne zostały błędnie zamieszczone w dowodzie? Niewłaściwie opisany palec, zamienione dłonie
  • Wnioskodawca
  • Potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego
  • Czy aplikacja Źródło ma kontrolę logiczną w zakresie posiadanego obywatelstwa przy tworzeniu nowego wniosku o wydanie dowodu osobistego?
  • Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy
  • Wymogi dotyczące fotografii
  • Czy fotografia ma być wykonane w okularach czy bez?
  • W przypadku utraty dowodu osobistego przed upływem 6 miesięcy od złożenia wniosku o ten dowód, czy można dołączyć tę samą fotografię?
  • Czy na fotografii muszą być widoczne uszy czy mogą być zasłonięte?
  • Jeśli składamy nowy wniosek z powodu reklamacji czy powinniśmy prosić o nową fotografię?
  • Co w przypadku podpisu wnioskodawcy na wniosku, gdy wnioskodawca jest osobą niewidomą, a nie jest osobą ubezwłasnowolnioną?
  • Załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Jak przebiega procedura odbioru dowodu osobistego?
  • Obecność posiadacza
  • Jeżeli 13-latek może samodzielnie odebrać dowód osobisty, to dlaczego osoba wnioskująca o wydanie dowodu na 30 dni przed osiągnięciem pełnoletniości musi czekać do ukończenia 18 roku życia, aby móc samodzielnie odebrać dowód?
  • Weryfikacja linii papilarnych przy odbiorze
  • Odbiór dowodu przez pełnomocnika
  • Odbiór dowodu przez posiadacza o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
  • Odbiór koperty z kodem PUK
  • Potwierdzenie tożsamości osoby odbierającej dowód osobisty
  • Czy gdzieś odnotowujemy tożsamość rodzica, który odbiera dowód osobisty w przypadku odbioru przez rodzica, który nie składał wniosku?
 • Jak przebiega zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego po zmianach?
  • Co w przypadku, gdy osoba samodzielnie musi zgłosić utratę dowodu, a uległa wypadkowi i leży w szpitalu lub jeśli przebywa w szpitalu za granicą?
  • Czy wydając zaświadczenie o utracie dowodu pobieramy opłatę skarbową 17 zł?
  • Wnioskodawca zagubił otrzymane zaświadczeniem o utracie dowodu osobistego. Czy pobieramy opłatę za kolejne zaświadczenie?
  • Co z zapisem ustawy, mówiącym o tym, iż zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie?
  • Po jakim czasie od zgłoszenia utraty dowodu osobistego można ponownie wydać zaświadczeniem o jego utracie, w przypadku utraty pierwotnie wydanego zaświadczenia?
  • Czy zaświadczenie o utracie dowodu osobistego można drukować w jednym egzemplarzu i osoba potwierdza odbiór zaświadczenia na formularzu zgłoszenia utraty?
  • Co w przypadku, gdy osoba składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z przyczyny uszkodzenia, ale nie chce, aby unieważniać uszkodzony dowód osobisty?
  • Czy uszkodzony dowód osobisty możemy po unieważnieniu zwrócić posiadaczowi?
 • Jak przebiega zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych?
 • Jak przebiega zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym?
 • Właściwość miejscowa w wyż. wym. zgłoszeniach do przyjęcia zgłoszenia oraz przechowywania informacji
 • Okres ważności dowodu osobistego
 • Kiedy i komu można wydać dowód osobisty na okres 12 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wyrobienia dowodu dla osób, które nie potrafią pisać?
 • Jakie są zasady przechowywania i udostępniania danych biometrycznych?
 • Zmiana zakresu danych gromadzonych w RODO
 • Zmiana przepisów w zakresie dokumentów gromadzonych w kopertach dowodowych
 • Czemu służą aktualne warstwy elektroniczne? W jakich sytuacjach można korzystać z e-dowodu?
 • Jak wygląda aktualnie mobilna obsługa klienta?
  • Mobilne urządzenia – stacja robocza obsługująca wnioski o wydanie dowodu osobistego poza siedziba urzędu
  • Dlaczego jest dostępny jeden punkt mobilny na cały powiat?
  • Czy można liczyć na dofinansowania związane z obsługą klientów w terenie?
  • Procedura składania wniosku o dowód osobisty w domu klienta
  • Kto jest odpowiedzialny za transport pracowników urzędów do domów mieszkańców?
  • Czy pracownik powinien jeździć swoim samochodem na własny koszt?
  • Czy powinno być utworzone osobne stanowisko w urzędzie dla osób, które będą składać wniosek o dowód osobisty poza urzędem?
 • Orzecznictwo sądowe


2. Unieważnienia, zwroty, wysyłka dowodów

 • Odmowa wydania dowodu osobistego – decyzja art. 32
 • Stwierdzenia nieważności dowodu osobistego – decyzja art. 52
 • Braki formalne wniosku, pozostawienie wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania
 • Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego – przykłady
 • Decyzja art. 105 k.p.a. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego
 • Jak wygląda zwrot unieważnionych dowodów z warstwą elektroniczną do MSW?
 • Gdzie przechowywać dowody, które powinny zostać odesłane do utylizacji?
 • Czas produkcji dowodu osobistego. Czy można to usprawnić?
 • Przyjęcie na stan urzędu dowodów i PUKletterów - Czy dowody osobiste oraz PUKlettery przyjmujemy z taką samą datą, czy z takimi, z jakimi faktycznie zostały dostarczone do urzędu?
 • Uszkodzenie dowodu osobistego – kiedy unieważnić dowód osobisty?
 • Co w przypadku, gdy osoba składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z przyczyny uszkodzenia, ale nie chce, aby unieważniać uszkodzony dowód osobisty?
 • Czy uszkodzony dowód osobisty możemy po unieważnieniu zwrócić posiadaczowi?
 • Ustalanie daty unieważnienia dowodów osobistych w przypadku zgłoszeń z konsulatu
 • Kradzież tożsamości – przyjęcie zgłoszenia oraz wydanie zaświadczenia


3. Pełnomocnictwo, opiekun, kurator w przypadku ubezwłasnowolnień całkowitych oraz częściowych

 • Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika przy standardowej procedurze zastosowania art.26 ust. z ustawy o dowodach osobistych oraz w sytuacjach szczególnych
 • Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika w przypadku, kiedy posiadacz dowodu mieszka na stałe poza granicami RP
 • Skąd możemy wiedzieć, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona? Czy potrzebne są dokumenty potwierdzające? Jeśli tak, to jakie?
 • Obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz częściowo
 • Jeżeli mamy informację z sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym, mamy zawiadomić opiekuna, że trzeba wymienić dowód w związku z zawartymi w nim certyfikatami?
 • Jak należy zweryfikować wnioskodawcę, który jest opiekunem prawnym?


4. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z RODO oraz dokumentacji dowodowej oraz wydawanie zaświadczeń

 • Jak przebiega w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej?
  • podmioty uprawnione i pozostałe podmioty
  • treść wniosku o udostępnianie danych
  • forma udostępnienia danych
  • pojęcie interesu prawnego i sposoby wykazania interesu prawnego
  • pojęcie interesu faktycznego
  • odmowa udostępnienia danych
 • Udostępnianie danych z dokumentacji dowodowej do drzewa genealogicznego
  • Kiedy stosujemy udostępnianie dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
  • Kiedy jest wymagana opłata przy udostępnianiu dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
  • Czy w przypadku udostępnienia dokumentów z koperty dowodowej osoby zmarłej wnioskodawca musi uiścić opłatę w wysokości 31 zł?
  • Czy wystarczy podanie o udostępnienie ankiety dowodowej czy musi być wniosek?
  • Czy można wykonywać kopię dokumentów, zrobić skan zdjęcia z koperty dowodowej?
  • Czy należy wymagać od osoby, która się ubiega o udostępnienie danych dokumentu potwierdzającego zgodność pokrewieństwa?
  • Jakie dokumenty z koperty dowodowej mogą zostać udostępnione?
 • Jak przygotować koperty dowodowe do Archiwum Państwowego?
 • Jak przygotowywać dokumentację dowodową do przekazania do archiwum zakładowego?
 • Wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 63 ust 1 ustawy o dowodach osobistych oraz w trybie art. 217 kpa
 • Orzecznictwo sądowe – przykładowe wyroki

Prowadzący

Agnieszka Plucińska – wieloletni pracownik administracji samorządowej, od 7 lat kierownik Działu Dowodów Osobistych w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Stale współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji opiniując projektowane zmiany z punktu widzenia JST. Jeden z członków grupy roboczej utworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki opracowującej zmian do aplikacji Źródło w zakresie Rejestru Dowodów Osobistych. Uczestniczyła w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 1.0 w 2019 roku oraz brała udział w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 2.0 wiosną 2021 roku. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek socjologia, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa i gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskiem oraz Nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
07 lipca 2023
od 499.00
14 września 2023
od 499.00
28 listopada 2023

Podobne szkolenia