Wideoszkolenie: Dowody osobiste

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych, nowa forma obsługi wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru gotowego dowodu w związku z ustawą o aplikacji mObywatel, obsługa wniosków o wydanie dowodu składanych drogą elektroniczną

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane do pracowników ewidencji ludności, referatów lub wydziałów dowodów osobistych, spraw obywatelskich, a także USC

Już teraz w serwisie mObywatel dostępnym w przeglądarkach internetowych możesz zastrzec swój numer PESEL!
Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo m.in. gdzie należy przechowywać dowody, które powinny zostać odesłane do utylizacji, a także kiedy jest wymagana zgoda osoby na udostępnienie jej danych. Poruszymy ważne tematy unieważnienia, zwrotów i wysyłki dowodów. Kierownik Działu Dowodów Osobistych, która stale współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji opiniując projektowane zmiany z punktu widzenia JST omówi również temat pełnomocnictwa w przypadku ubezwłasnowolnień oraz udostępniania danych w trybie jednostkowym z RDO, a także przedstawi rozwiązania na problematyczne sytuacje z życia wzięte. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co robimy, jeżeli linie papilarne zostały błędnie zamieszczone w dowodzie? Niewłaściwie opisany palec, zamienione dłonie
 • Czy w przypadku utraty dowodu osobistego przed upływem 6 miesięcy od złożenia wniosku o ten dowód, można dołączyć tę samą fotografię?
 • Jak postępujemy w przypadku podpisu wnioskodawcy na wniosku, gdy wnioskodawca jest osobą niewidomą, a nie jest osobą ubezwłasnowolnioną?
 • Jak przygotowywać dokumentację dowodową do przekazania do archiwum zakładowego?
 • Kto kwituje odbiór dowodu i koperty PUK osoby po 13. roku życia - ona czy rodzic?
 • Dowód zrobiony u nas, kolejny w nowym miejscu zamieszkania. Osoba żyje. Czy dowód archiwizujemy dopiero w momencie otrzymania informacji o zgonie właściciela dowodu?
 • Jak należy zweryfikować wnioskodawcę, który jest opiekunem prawnym?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wezwanie przy wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 64 k.p.a. (braki formalne wniosku)
 • na podstawie art. 50 k.p.a. (wątpliwości organu, fotografia, powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego)
 • Zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpoznania
 • Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 k.p.a.
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu wydania dowodu osobistego
 • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego (stosowane w przypadku składania wniosku przez nieuprawnioną osobę)

Decyzja:

 • na podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych odmawiająca wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 52 ustawy o dowodach osobistych stwierdzająca nieważność dowodu osobistego
 • decyzja art 52 - stwierdzenie nieważność dowodu - poświadczenie nieprawdy w zakresie posiadanego obywatelstwa na wniosku


Szczegółowy program szkolenia:

Obsługa wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu po zmianach z 29.12.2023:

 • Sposób wnioskowania o dowód osobisty
 • Procedura przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego – adnotacje urzędowe
 • Obsługa odbioru dowodu osobistego (brak papierowego formularza)
 • Procedura odbioru dowodu osobistego – adnotacje urzędowe
 • Anulowanie dotychczasowego dowodu osobistego
 • Brak dokumentacji związanej z dowodem osobistym w formie papierowej
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego online

Zmiany w Ustawie o dowodach osobistych w związku z Ustawą o aplikacji mObywatel:

 • Obsługa wniosku w wersji elektronicznej (brak papierowego wniosku o wydanie dowodu osobistego)
 • Obsługa odbioru dowodu osobistego (brak papierowego formularza odbioru dowodu osobistego)
 • Pełnomocnik w procesie wydawania dowodów osobistych, opiekun, kurator w przypadku ubezwłasnowolnień całkowitych oraz częściowych
 • Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z RDO, dokumentacji dowodowej oraz wydawanie zaświadczeń
 • Obsługa urządzenia Signature Pad w trakcie przyjmowania wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany drogą elektroniczną dla wszystkich grup wiekowych
 • Aktywacja usługi mObywatel po wysłaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego do produkcji w Systemie Rejestrów Państwowych – nowy dokument tożsamości mDowód

Obsługa wydawania dowodów osobistych – praktyczne wyjaśnienia:

 • Wydawanie dowodu osobistego obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej – uprawnienia, zobowiązania
 • Obecność posiadacza
 • Czy odciski linii papilarnych obu dłoni pobieramy z tych samych palców?
 • Co robimy, jeżeli linie papilarne zostały błędnie zamieszczone w dowodzie? Niewłaściwie opisany palec, zamienione dłonie
 • Wnioskodawca
 • Czy rodzic zastępczy może złożyć wniosek o dowód dla dziecka, nad którym sprawuje opiekę?
 • Potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego
 • Czy aplikacja Źródło ma kontrolę logiczną w zakresie posiadanego obywatelstwa przy tworzeniu nowego wniosku o wydanie dowodu osobistego?
 • Czy przyjęciu wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz nadaniu numeru PESEL, powinniśmy przyjąć osobny wniosek o nadanie numeru PESEL?
 • Wymogi dotyczące fotografii
 • Czy fotografia ma być wykonane w okularach czy bez?
 • W przypadku utraty dowodu osobistego przed upływem 6 miesięcy od złożenia wniosku o ten dowód, czy można dołączyć tę samą fotografię?
 • Czy na fotografii muszą być widoczne uszy czy mogą być zasłonięte?
 • Jeśli składamy nowy wniosek z powodu reklamacji czy powinniśmy prosić o nową fotografię?
 • Czy fotografia 2-letniego dziecka może zawierać meble w tle?
 • Co w przypadku podpisu wnioskodawcy na wniosku, gdy wnioskodawca jest osobą niewidomą, a nie jest osobą ubezwłasnowolnioną?
 • Co zrobić, gdy osoba odmawia pobrania odcisków palców?
 • Jeżeli osoba składa wniosek o wydanie dowodu osobistego i posiada decyzję o posiadanym obywatelstwie polskim, to czy oryginał decyzji pozostaje w aktach sprawy?
 • Odbiór dowodu - obecność posiadacza
 • Jeżeli 13-latek może samodzielnie odebrać dowód osobisty, to dlaczego osoba wnioskująca o wydanie dowodu na 30 dni przed osiągnięciem pełnoletniości musi czekać do ukończenia 18 roku życia, aby móc samodzielnie odebrać dowód?
 • Czy osoba, która składa wniosek o wydanie dowodu na 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia może zgłosić utratę poprzedniego dowodu, czy musi to zrobić rodzic?
 • Weryfikacja linii papilarnych przy odbiorze
 • Którą ikonę zaznaczamy na formularzu odbioru dowodu osobistego z powodu upływu terminu, jeśli posiadacz zachowuje „na pamiątkę”?
 • Odbiór dowodu przez pełnomocnika
 • Odbiór dowodu przez posiadacza o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
 • Czy opiekun prawny może udzielić pełnomocnictwa szczególnego do odbioru dowodu?
 • Odbiór koperty z kodem PUK
 • Czy można wydać dowód osobisty w sytuacji, gdy nie posiadamy w gminie jeszcze kodu PUK?
 • Ile dni przed upływem terminu ważności dowodu możemy go unieważnić z powodu upływu tego terminu? Ile dni powyżej ustawowych 30 dni?
 • Czy dziecko po ukończonym 13-tym roku życia nadaje PIN do certyfikatu podpisu osobistego przy odbiorze?
 • Potwierdzenie tożsamości osoby odbierającej dowód osobisty
 • Czy gdzieś odnotowujemy tożsamość rodzica, który odbiera dowód osobisty w przypadku odbioru przez rodzica, który nie składał wniosku?
 • Czy potwierdzenie złożenia wniosku powinno trafić do dokumentacji dowodowej, gdy wnioskodawca przynosi je, aby odebrać dowód?
 • Kiedy unieważniamy fizycznie dowód, który stracił ważność? Przy składaniu wniosku czy przy odbiorze nowego dowodu?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy wnioskodawca opuszcza zakład karny przed wydaniem dowodu osobistego i dzwoni z dalekiej miejscowości, aby nas powiadomić, że nie jest w stanie przyjechać po odbiór dowodu z powodu braku pieniędzy i prosi o umożliwienie złożenia wniosku w swoim miejscu zamieszkania?
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • Co w przypadku, gdy osoba samodzielnie musi zgłosić utratę dowodu, a uległa wypadkowi i leży w szpitalu lub jeśli przebywa w szpitalu za granicą?
 • Kiedy pobieramy opłatę skarbową 17 zł za wydanie zaświadczenie o utracie dowodu?
 • Wnioskodawca zagubił otrzymane zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Czy pobieramy opłatę za kolejne zaświadczenie?
 • Jeśli w związku z upływem terminu ważności dowód jest nieważny, to czy wnioskodawca musi wypełniać formularz zgłoszenia utraty dowodu? Czy wydajemy w tym przypadku zaświadczenie o utracie?
 • Po jakim czasie od zgłoszenia utraty dowodu osobistego można ponownie wydać zaświadczeniem o jego utracie, w przypadku utraty pierwotnie wydanego zaświadczenia?
 • Czy zaświadczenie o utracie dowodu osobistego można drukować w jednym egzemplarzu i osoba potwierdza odbiór zaświadczenia na formularzu zgłoszenia utraty?
 • Co w przypadku, gdy osoba składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z przyczyny uszkodzenia, ale nie chce, aby unieważniać uszkodzony dowód osobisty?
 • Czy uszkodzony dowód osobisty możemy po unieważnieniu zwrócić posiadaczowi?
 • Jeśli ktoś zgłosi utratę dowodu i po jakimś czasie odnajdzie go, a następnie przyjdzie do urzędu zgłaszając w RDO zwrot dowodu, to czy należy dowód dołączyć do koperty dowodowej? Czy możemy oddać interesantowi?
 • Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
 • Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
 • Właściwość miejscowa w wyż. wym. zgłoszeniach do przyjęcia zgłoszenia oraz przechowywania informacji.
 • Okres ważności dowodu osobistego
 • Kiedy i komu można wydać dowód osobisty na okres 12 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wyrobienia dowodu dla osób, które nie potrafią pisać?
 • Dostęp do danych biometrycznych i zasady ich przechowywania i udostępniania
 • Mobilna obsługa klienta
 • Czy przy obsłudze wniosku mobilnego powinno się pobierać od wnioskodawcy jakiś dokument potwierdzający konieczność takiej obsługi np. orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Często opiekunowie osób z niepełnosprawnych mają problemy ze zrobieniem fotografii. Czy możemy mniej restrykcyjnie podchodzić do takich zdjęć?
 • Kto jest odpowiedzialny za transport pracowników urzędów do domów mieszkańców?
 • Czy pracownik powinien jeździć swoim samochodem na własny koszt?
 • Odmowa wydania dowodu osobistego – decyzja art. 32
 • Stwierdzenia nieważności dowodu osobistego – decyzja art. 52
 • Braki formalne wniosku, pozostawienie wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania
 • Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego – przykłady
 • Umorzenie postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego – decyzja art. 105 § 2 k.p.a.
 • Jak wygląda zwrot unieważnionych dowodów z warstwą elektroniczną do MSWiA?
 • Czas produkcji dowodu osobistego. Czy można to usprawnić?
 • Przyjęcie na stan urzędu dowodów i PUKletterów - Czy dowody osobiste oraz PUKlettery przyjmujemy z taką samą datą, czy z takimi, z jakimi faktycznie zostały dostarczone do urzędu?
 • Ustalanie daty unieważnienia dowodów osobistych w przypadku zgłoszeń z konsulatu
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy ktoś znalazł dowód należący do mieszkańca gminy i przekazał go do naszego urzędu?
 • Kradzież tożsamości – przyjęcie zgłoszenia oraz wydanie zaświadczenia
 • Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
 • Właściwość miejscowa w wyż. wym. zgłoszeniach do przyjęcia zgłoszenia oraz przechowywania informacji.
 • Okres ważności dowodu osobistego
 • Kiedy i komu można wydać dowód osobisty na okres 12 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wyrobienia dowodu dla osób, które nie potrafią pisać?
 • Dostęp do danych biometrycznych i zasady ich przechowywania i udostępniania
 • Czy przy obsłudze wniosku mobilnego powinno się pobierać od wnioskodawcy jakiś dokument potwierdzający konieczność takiej obsługi np. orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Często opiekunowie osób z niepełnosprawnych mają problemy ze zrobieniem fotografii. Czy możemy mniej restrykcyjnie podchodzić do takich zdjęć?
 • Odmowa wydania dowodu osobistego – decyzja art. 32
 • Stwierdzenia nieważności dowodu osobistego – decyzja art. 52
 • Braki formalne wniosku, pozostawienie wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania
 • Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego – przykłady
 • Umorzenie postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego – decyzja art. 105 § 2 k.p.a.
 • Jak wygląda zwrot unieważnionych dowodów z warstwą elektroniczną do MSWiA?
 • Czas produkcji dowodu osobistego. Czy można to usprawnić?
 • Przyjęcie na stan urzędu dowodów i PUKletterów - Czy dowody osobiste oraz PUKlettery przyjmujemy z taką samą datą, czy z takimi, z jakimi faktycznie zostały dostarczone do urzędu?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy ktoś znalazł dowód należący do mieszkańca gminy i przekazał go do naszego urzędu?

Pełnomocnictwo w procesie wydawania dowodów osobistych, opiekuna, kuratora w przypadku ubezwłasnowolnień całkowitych oraz częściowych:

 • Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika przy standardowej procedurze zastosowania art.26 ust. z ustawy o dowodach osobistych oraz w sytuacjach szczególnych
 • Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika w przypadku kiedy posiadacz dowodu mieszka na stałe poza granicami RP
 • Skąd możemy wiedzieć, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona? Czy potrzebne są dokumenty potwierdzające? Jeśli tak, to jakie?
 • Obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo
 • Jak należy zweryfikować wnioskodawcę, która jest opiekunem lub kuratorem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo?

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z RDO, dokumentacji dowodowej oraz wydawanie zaświadczeń:

 • w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej
  • Czy w przypadku, gdy sąd zwraca się zwykłym pismem, a nie z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji związanej z wydanym dowodem – należy dokumentację udostępnić?
  • Ile mamy czasu na odpowiedź w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodem osobistym?
  • Czy na wniosek o udostępnienie dokumentacji komornikowi obowiązuje termin 30 czy 7 dni?
  • Jeśli osoba żyjąca prosi o kserokopię swojego wniosku o wydanie dowodu, to jaką opłatę pobieramy?
 • udostępnianie danych z dokumentacji dowodowej do drzewa genealogicznego
  • Kiedy stosujemy udostępnianie dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
  • Wymagana opłata przy udostępnianiu dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
  • Czy w przypadku udostępnienia dokumentów z koperty dowodowej osoby zmarłej wnioskodawca musi uiścić opłatę w wysokości 31 zł?
  • Czy wystarczy podanie o udostępnienie ankiety dowodowej czy musi być wniosek?
  • Czy można wykonywać kopię dokumentów, zrobić skan zdjęcia z koperty dowodowej?
  • Czy należy wymagać od osoby, która się ubiega o udostępnienie danych dokumentu potwierdzającego zgodność pokrewieństwa?
  • Jakie dokumenty z koperty dowodowej mogą zostać udostępnione?
  • Czy przy udostępnianiu ankiety dowodowej do genealogii można również udostępnić dokumenty, które były dołączone do ankiety, tj. akty urodzenia, akty małżeństwa, poświadczenia obywatelstwa?
  • Jak przygotować koperty dowodowe do Archiwum Państwowego?
  • Wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 63 ust 1 ustawy o dowodach osobistych oraz w trybie art. 217 kpa
  • Orzecznictwo sądowe – przykładowe wyroki

Prowadzący

Agnieszka Plucińska – wieloletni pracownik administracji samorządowej, od 7 lat kierownik Działu Dowodów Osobistych w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Stale współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji opiniując projektowane zmiany z punktu widzenia JST. Jeden z członków grupy roboczej utworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki opracowującej zmian do aplikacji Źródło w zakresie Rejestru Dowodów Osobistych. Uczestniczyła w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 1.0 w 2019 roku oraz brała udział w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 2.0 wiosną 2021 roku. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek socjologia, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa i gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskiem oraz Nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
06 maja 2024
od 649.00
17 lipca 2024
od 649.00
04 października 2024

Podobne szkolenia