Wideoszkolenie: Nowe dowody osobiste

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak wygląda procedura składania wniosku i odbioru dokumentu tożsamości? Co z osobami, które nie mogą pojawić się w urzędzie? Czy gminy otrzymają dofinansowanie do nowego sprzętu? W jakich sytuacjach można udzielać pełnomocnictwa?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane jest do pracowników ewidencji ludności, referatów lub wydziałów dowodów osobistych, spraw obywatelskich, a także USC.

Jak wygląda procedura składania wniosku o dowód osobisty w domu klienta?
Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Dowiedzą się Państwo, jak wygląda praktyczna obsługa wydawania dowodów osobistych po zmianach 7 listopada 2021 r. Poruszymy ważne tematy unieważnienia, zwrotów i wysiłki dowodów. Prowadząca omówi również temat pełnomocnictwa w przypadku ubezwłasnowolnień oraz udostępniania danych w trybie jednostkowy z RODO. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przebiega zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego po zmianach?
 • Kiedy i komu można wydać dowód osobisty na okres 12 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wyrobienia dowodu dla osób, które nie potrafią pisać?
 • Skąd możemy wiedzieć, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona? Czy potrzebne są dokumenty potwierdzające? Jeśli tak, to jakie?
 • Kiedy stosujemy udostępnianie dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
 • Wymagana opłata przy udostępnianiu dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
 • Jakie zmiany zaszły w zakresie danych gromadzonych w RODO i zmiana zasad ich udostępniania?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wezwanie przy wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 64 kpa (braki formalne wniosku)
 • na podstawie art. 50 kpa (wątpliwości organu, fotografia, powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego)
 • zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpoznania
 • decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 kpa
 • wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu wydania dowodu osobistego
 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego (stosowane w przypadku składania wniosku przez nieuprawnioną osobę).

Decyzja:

 • na podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych odmawiająca wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 52 ustawy o dowodach osobistych stwierdzająca nieważność dowodu osobistego
 • decyzja art 52 - stwierdzenie nieważność dowodu - poświadczenie nieprawdy w zakresie posiadanego obywatelstwa na wniosku


Szczegółowy program szkolenia:

1. Obsługa wydawania dowodów osobistych po zmianach 7 listopada 2021 r.

 • Jakie są uprawnienie i zobowiązania do wydawania dowodu osobistego obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej?
 • Jak przebiega procedura przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego?
  • Sposób wnioskowania o dowód osobisty
  • Obecność posiadacza
  • Wnioskodawca
  • Potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego
  • Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy
  • Wymogi dotyczące fotografii
  • Załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Jak przebiega procedura odbioru dowodu osobistego?
  • Obecność posiadacza
  • Weryfikacja linii papilarnych przy odbiorze
  • Odbiór dowodu przez pełnomocnika
  • Odbiór dowodu przez posiadacza o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
  • Odbiór koperty z kodem PUK
  • Potwierdzenie tożsamości osoby odbierającej dowód osobisty
 • Jak przebiega zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego po zmianach?
 • Jak przebiega zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych?
 • Jak przebiega zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym?
 • Właściwość miejscowa w wyż. wym. zgłoszeniach do przyjęcia zgłoszenia oraz przechowywania informacji
 • Kiedy i komu można wydać dowód osobisty na okres 12 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wyrobienia dowodu dla osób, które nie potrafią pisać?
 • Jakie są zasady przechowywania i udostępniania danych biometrycznych
 • Zmiana przepisów w zakresie dokumentów gromadzonych w kopertach dowodowych
 • Czemu służą aktualne warstwy elektroniczne? W jakich sytuacjach można korzystać z e-dowodu?
 • Jak wygląda aktualnie mobilna obsługa klienta?
  • Mobilne urządzenia – stacja robocza obsługująca wnioski o wydanie dowodu osobistego poza siedziba urzędu
  • Organizacja obsługi mobilnej dla całego powiatu
  • Czy można liczyć na dofinansowania związane z obsługą klientów w terenie?
 • Jakie zmiany zaszły w zakresie danych gromadzonych w RODO i zmiana zasad ich udostępniania?
 • Orzecznictwo sądowe


2. Unieważnienia, zwroty, wysyłka dowodów

 • Odmowa wydania dowodu osobistego – decyzja art. 32
 • Stwierdzenia nieważności dowodu osobistego – decyzja art. 52
 • Braki formalne wniosku, pozostawienie wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania
 • Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego – przykłady
 • Decyzja art. 105 kpa o umorzeniu postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego
 • Jak wygląda zwrot unieważnionych dowodów z warstwą elektroniczną do MSW?
 • Czas produkcji dowodu osobistego. Czy można to usprawnić?
 • Uszkodzenie dowodu osobistego – kiedy unieważnić dowód osobisty?
 • Ustalanie daty unieważnienia dowodów osobistych w przypadku zgłoszeń z konsulatu
 • Kradzież tożsamości – przyjęcie zgłoszenia oraz wydanie zaświadczenia


3. Pełnomocnictwo, opiekun, kurator w przypadku ubezwłasnowolnień całkowitych oraz częściowych

 • Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika przy standardowej procedurze zastosowania art.26 ust. z ustawy o dowodach osobistych oraz w sytuacjach szczególnych
 • Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika w przypadku kiedy posiadacz dowodu mieszka na stałe poza granicami RP
 • Skąd możemy wiedzieć, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona? Czy potrzebne są dokumenty potwierdzające? Jeśli tak, to jakie?
 • Obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz częściowo
 • Jak należy zweryfikować wnioskodawcę, która jest opiekunem prawnym?


4. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z RODO oraz dokumentacji dowodowej oraz wydawanie zaświadczeń

 • Jak przebiega w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej?
  • podmioty uprawnione i pozostałe podmioty
  • treść wniosku o udostępnianie danych
  • forma udostępnienia danych
  • pojęcie interesu prawnego i sposoby wykazania interesu prawnego
  • pojęcie interesu faktycznego
  • odmowa udostępnienia danych
 • Udostępnianie danych z dokumentacji dowodowej do drzewa genealogicznego
  • Kiedy stosujemy udostępnianie dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
  • Wymagana opłata przy udostępnianiu dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
  • Czy można wykonywać kopię dokumentów, zrobić skan zdjęcia z koperty dowodowej?
  • Czy należy wymagać od osoby, która się ubiega o udostępnienie danych dokumentu potwierdzającego zgodność pokrewieństwa?
  • Jakie dokumenty z koperty dowodowej mogą zostać udostępnione?
 • Wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 63 ust 1 ustawy o dowodach osobistych oraz w trybie art. 217 kpa

Prowadzący

Agnieszka Plucińska – wieloletni pracownik administracji samorządowej, od 7 lat kierownik Działu Dowodów Osobistych w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Stale współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji opiniując projektowane zmiany z punktu widzenia JST. Jeden z członków grupy roboczej utworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki opracowującej zmian do aplikacji Źródło w zakresie Rejestru Dowodów Osobistych. Uczestniczyła w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 1.0 w 2019 roku oraz brała udział w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 2.0 wiosną 2021 roku. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek socjologia, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa i gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskiem oraz Nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
08 listopada 2022

Podobne szkolenia