Jak interpretować nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań dla organizacji pozarządowych? Jak rozliczać organizacje pozarządowe w świetle nowych dokumentów? Jakie są procedury ogłaszania konkursów?

od 359.00 zł

Praktyczne warsztaty PCC POLAND przeznaczone dla urzędników zajmujących się kwestią rozliczania, kontroli i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uwaga! Nowe wzory oferty, umowy oraz sprawozdania! Już obowiązują! Jak je wypełniać? Na co zwracać uwagę?
Podczas naszego szkolenia dowiedzą się Państwo, jak korzystać z nowych wzorów dokumentów, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania, które weszły w życie od pierwszego marca 2019 roku. Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą sporządzania programu oraz ogłaszania konkursów! Szczegółowo omówimy również kwestię kontroli organizacji pozarządowych oraz powiemy, w jaki sposób przygotować się do kontroli RIO pod kątem rozliczania dotacji

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

  • Jak wypełniać nowe wzory oferty i sprawozdania? Na co zwrócić uwagę podczas ich wypełniania i jak je rozumieć? Omówienie punkt po punkcie, co się w nich znajduje i na co należy zwrócić największą uwagę?
  • Jakie dane są zawarte w ofercie i sprawozdaniu do konkursu ofert, a jakie do trybu pozakonkursowego tzw. małych grantów?
  • Kosztorys jako składnik ofert, jak przepisać pozycje z kosztorysu do umowy? Jak przenosić informacje, które są w ofercie do umowy?
  • Jak przygotować konkurs? W jaki sposób ogłasza się konkursy? Jak wyglądają konkursy przy nowych wzorach oferty, umowy i sprawozdania? Jak przeprowadzać konkursy ofertowe, a jak małe granty?
  • Jaka jest procedura zlecania zadań publicznych organizacjom? Jakie są zasady współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi?
  • Jeśli w rozliczeniu występują wydatki przed umową i po umowie, to czy one oznaczają dotacje pobrane w nadmiernej wysokości, niewykorzystane czy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem?
  • Jak przygotować się do kontroli RIO? Jakie są formalno – prawne aspekty współpracy z organizacjami pozarządowymi?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak wypełniać nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań?
● Do kiedy trzeba uchwalić program współpracy? Jaka powinna być zawartość programu? Jak tworzyć programy współpracy rocznej oraz wieloletniej?
● Jak formułować warunki współpracy z organizacjami w świetle nowych wzorów dokumentów?
● Jaki powinien być skład komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert? Czy wymagany jest udział przedstawicieli organizacji pozarządowych?
● Jak wypełniać nowe wzory oferty i sprawozdania? Na co zwrócić uwagę podczas ich wypełniania i jak je rozumieć? Omówienie punkt po punkcie, co się w nich znajduje i na co należy zwrócić największą uwagę?
● Jakie dane są zawarte w ofercie i sprawozdaniu do konkursu ofert, a jakie do trybu pozakonkursowego tzw. małych grantów?
● Jak powinien wyglądać syntetyczny opis działania w ofercie?
● Jak powinno być opisane miejsce realizacji w ofercie?
● Jak powinien wyglądać plan i harmonogram w ofercie?
● Jak spisać rezultaty ilościowe i jakościowe? – Kwestie praktyczne i problematyczne.
● Jak powinien wyglądać opis zakładanych rezultatów w ofercie? Jak spisać rezultaty i produkty? Co może być rezultatem? Jak sprawdzić rezultaty?
● Przykłady: jeśli urząd daje dotacje na klub sportowy to jak spisać z tego rezultaty?
● W druku oferty wkład osobowy i rzeczowy stanowią jedną pozycję (suma), a w umowie jest to rozbite na dwie osobne pozycje, jak wtedy wypełnić te pozycje w umowie?
● Kosztorys jako składnik ofert, jak przepisać pozycje z kosztorysu do umowy? Jak przenosić informacje, które są w ofercie do umowy?
● Obecnie organizacje nie muszą już przedstawiać faktur, w jaki sposób wtedy sprawdzić czy spisane w sprawozdaniu rezultaty faktycznie zostały wykonane?
● Czy można żądać od organizacja przedłożenia faktur do sprawozdania? Jak sprawdzić, czy informacje wpisane w sprawozdaniu są prawdziwe?
● Jak wypełniać nowe druki sprawozdań i jak umieszczać tam pozycje kosztorysowe? Jakie są możliwości przesuwania pozycji w kosztorysie? Na co zwracać uwagę?
● Co jest dowodem na to, że jakiś rezultat został wykonany i wszystkie cele są osiągnięte?
● Jakie dodatkowe dokumenty do sprawozdania powinny załączyć organizacje pozarządowe?
● Co jeśli klub sportowy wygra 10 meczów, a co jeśli przegra? Co wtedy jest rezultatem? To, że awansują, utrzymają się?
● Pozycje kosztorysowe a brak wykazu faktur, jak wypełnić pozycje kosztorysowe w sprawozdaniu?

2. Jak powinna wyglądać procedura ogłaszania konkursu? Jak rozliczać organizacje pozarządowe z udzielonych dotacji?
● Jak przygotować konkurs? W jaki sposób ogłasza się konkursy? Jak wyglądają konkursy przy nowych wzorach oferty, umowy i sprawozdania? Jak przeprowadzać konkursy ofertowe, a jak małe granty?
● Czy jeśli konkurs został wszczęty przed marcem 2019 roku, to czy sprawozdanie składane przez organizacje ma być sporządzone na nowych drukach do sprawozdania, czy na starych?
● Jaka jest procedura zlecania zadań publicznych organizacjom? Jakie są zasady współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi?
● Jakie podmioty mogą ubiegać się o dotacje na podstawie uodppiow? Jakim organizacjom nie można przekazać dotacji i dlaczego?
● Jak rozumieć art. 19a z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie?
● W jaki sposób pozakonkursowo przydzielać pieniądze? Jak przeprowadzić procedurę pozakonkursową (tzw. małe granty)?
● Jak mają być opisywane faktury przedstawiane przez organizacje?
● Jak urzędnicy mają podchodzić do dokumentacji księgowej i na co zwrócić uwagę?
● Jak weryfikować sprawozdania przedstawiane przez organizacje pozarządowe?
● Jak rozliczać organizacje na podstawie nowych wzorów dokumentów?
● W jakim terminie organizacje powinny zostać rozliczone? W jakim terminie organizacje powinny złożyć sprawozdanie?
● Jak prawidłowo rozliczać sprawozdania stowarzyszeń sportowych, w oparciu o ustawę o sporcie?
● Jakie są procedury rozliczania zadań powierzonych organizacjom? Co jest najważniejsze przy rozliczaniu organizacji?
● Jeśli w rozliczeniu występują wydatki przed umową i po umowie, to czy one oznaczają dotacje pobrane w nadmiernej wysokości, niewykorzystane czy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem?
● Jak na podstawie nowych wzorów dokumentów policzyć nadmiernie pobraną dotację? Co zrobić w przypadku niewykorzystanej dotacji? Czy organizacja ma zwrócić taką dotację, czy dotacja przechodzi na następny rok?

3. Jak przygotować się do kontroli RIO? Jakie są formalno – prawne aspekty współpracy z organizacjami pozarządowymi?
● Jak kontrolować organizacje pozarządowe? Co jeśli przedstawiciel jakiejś organizacji chce ukryć fakt, że spożytkował środki z dotacji niezgodnie z przeznaczeniem? Jak udowodnić takiej osobie taką sprawę?
● Jak współpracować z organizacjami pozarządowymi? Jakie są możliwości wsparcia dla takich organizacji?
● Jakie akty prawne regulują umowy z organizacjami? Jakie są obowiązki samorządu wobec organizacji pozarządowych?
● Jakie są sfery działalności pożytku publicznego w kontekście zadań własnych gminy? Powierzenie zadań samorządów organizacjom pozarządowym, czy może być i na czym polega?
● Czy organizacje pożytku publicznego, które posiadają księgowość uproszczoną mogą brać udział w konkursach? Dlaczego?
● W jaki sposób postępować z organizacjami, które są tzw. stowarzyszeniami zwykłymi? Co je wyróżnia?
● Jakie są różnice między stowarzyszeniami zwykłymi a rejestrowanymi?
● Czy nowe koła gospodyń wiejskich mogą brać udział w konkursie mimo tego, że pracują również na kapitał własny?
● Jak ma być prowadzona dokumentacja dotycząca rozliczania organizacji?
● Jak przygotować się do kontroli RIO pod względem przekazywania i rozliczania dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym?
Prowadzący

Marzena Kortus – pracownik Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmuje się od ponad 10 lat. Do jej zadań należy m.in. tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, przygotowywanie dokumentacji do otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także konkursów na podstawie ustawy o sporcie. Uczestniczy w pracach komisji konkursowych, przygotowuje umowy dotacyjne oraz dokonuje weryfikacji i kontroli składanych sprawozdań z wykorzystania dotacji. Jest członkiem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu oraz Nowotomyskiej Rady Sportu.

Posiada wykształcenie pedagogiczne. Ukończyła też m.in. studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem. Uczestniczyła w wielu projektach, szkoleniach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jako wolontariusz angażuje się w działalność publicystyczną w wydawnictwach regionalnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
23 lipca 2020
od 359.00
18 sierpnia 2020