Jak w obecnej sytuacji dokonać rejestracji zgonu w wyniku choroby zakaźnej? Jak postąpić w przypadku rejestracji narodzin, gdy konieczne jest złożenie oświadczenia uznania ojcostwa? Czy Profil Zaufany skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny? Jakie sprawy można określić mianem „pilne”? Jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych?

od 359.00 zł

Wideoszkolenie przeznaczone dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego

Omówimy również procedurę wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych
Zapraszamy na wideoszkolenie omawiające trudne przypadki transkrypcji aktów zagranicznych. Podpowiemy jak w obecnej sytuacji dokonać rejestracji zgonu, małżeństwa oraz rejestracji urodzenia dziecka. Przeanalizujemy konsekwencje wprowadzenia wielojęzycznych formularzy standardowych. Wyjaśnimy, jakich dokumentów wymagać w przypadku małżeństwa/rozwodu obywatela Polski z osobą spoza Unii.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 1. Czy odmowa transkrypcji aktu urodzenia dziecka z powodu jednopłciowości rodziców jest złamaniem jego praw? Czy odmowa transkrypcji oznacza niewydanie polskiego dowodu tożsamości i numeru PESEL?
 2. Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak robić w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych? Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
 3. Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 4. Jak traktować wielojęzyczne akty niezgodne z konwencją dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego?
 5. Jak dokonać rejestracji urodzenia dziecka, kiedy rodzice nie są małżeństwem?
 6. Czy Profil Zaufany skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny?
 7. Jakie sprawy można określić mianem „pilne” w dobie epidemii?

Szczegółowy program szkolenia:


Jak zorganizować pracę urzędu aby zminimalizować ryzyko zakażenia?

 • Kto przejmuje obowiązki kierownika USC w sytuacji objęcia urzędu kwarantanną?
 • Jak organizować pracę USC przy okrojonej liczbie pracowników?
 • Jakie zadania może wykonywać kierownik USC podczas pracy zdalnej z uwzględnieniem przepisów RODO?
 • Czy jest możliwość uzyskania odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu drogą elektroniczną?
 • Jak dokonać rejestracji zgonu w wyniku choroby zakaźnej? Kogo można upoważnić do zgłoszenia zgonu w przypadku objęcia rodziny zmarłego kwarantanną? Czy może to być pracownik zakładu pogrzebowego? Czy można jej wydać odpis aktu zgonu?
 • Czy można ustawić skrzynkę przed USC aby uchronić urząd przed zarażeniem?
 • Czy jest możliwość i na podstawie jakich przepisów przesyłanie informacji o zgonie drogą elekroniczną ze szpitala do USC aby móc zarejestrować akt zgonu w sytuacji objęcia rodziny zmarłego kwarantanną?
 • Jak szybko i bezpiecznie przekazać informację o zgonie lub urodzeniu?
 • Czy jest możliwa praca zdalna z systemem ŹRÓDŁO?
 • Czy można odpis urodzenia można wysłać rodzicom drogą pocztową? W jaki sposób dokonać opłaty skarbowej?
 • Jakie obowiązki kierownika USC może przejąć wójt, burmistrz lub prezydent w sytuacji objęcia urzędu kwarantanną?
 • Czy w związku ze wstrzymaniem pracy sądów i biur notarialnych urząd może wstrzymać wysyłanie odpisów na zewnątrz?
 • Czy istnieje jednolite stanowisko Ministerstwa w sprawie realizowania zadań merytorycznych?
 • Czy kierownik USC może samodzielnie wydać zarządzenie o karcie zgonów?
 • Czy można zgłosić urodzenie dziecka przez internet w sytuacji kryzysowej?

Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci?

 • Jak wygląda przeniesienie zagranicznych orzeczeń w sytuacji, kiedy partnerzy są jednopłciowi? W której rubryce wpisać kobietę, a w której mężczyznę jeśli jest dwóch mężczyzn? Jakie jest orzecznictwo dotyczące takich przypadków?
 • Dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa tej samej płci w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji RP
 • Jakie jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie odmowy transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Na jakich przepisach oprzeć swoją decyzję odmowną dokonania transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Jak dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka, które ma dwóch ojców? Gdzie dokładnie zapisać tą informację? Jak prawidłowo wypełnić formularz aktu urodzenia, gdzie figurują rubryki „ojciec” i ”matka”?
 • Czy odmowa transkrypcji aktu urodzenia dziecka z powodu jednopłciowości rodziców jest złamaniem jego praw? Czy taka transkrypcja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP?
 • Czy odmowa transkrypcji oznacza niewydanie polskiego dowodu tożsamości i numeru PESEL?

Jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych? Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?

 • Kto może złożyć wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego?
 • Jak poprawnie dokonać transkrypcji aktów zagranicznych?
 • Szczegółowe omówienie procedury umiejscowienia i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz rejestracji zdarzeń zagranicznych
 • Kto może złożyć wniosek o odtwarzanie aktu stanu cywilnego? Jakie dokumenty są wymagane?
 • Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak robić w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych?
 • Czy transkrypcję aktu urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa i oświadczeń rodziców?
 • Czy do złożenia wniosku o transkrypcję aktu urodzenia dziecka konieczna jest obecność obojga rodziców?
 • Czy do wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa należy załączyć numery polskich aktów urodzenia małżonków z Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO lub ich odpisy?
 • Jak dokonać transkrypcji/odtwarzania aktu małżeństwa z kraju gdzie system rejestracyjny jest całkiem różny od polskiego i nie ma rejestracji w USC? Czy akt małżeństwa jest ważny w Polsce?
 • W przypadku Szwecji kompetencje polskiego USC wykonuje Urząd Skarbowy. Czym się różnią takie dokumenty, co zawierają i jaką mają formę?
 • Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
 • Jak będzie wyglądać transkrypcja aktu urodzenia jeśli dane w brytyjskim akcie urodzenia dziecka zostały zapisane bez polskich znaków diakrytycznych?
 • Jak traktować wielojęzyczne akty niezgodne z konwencją dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego? Czy należy je tłumaczyć? Jak traktować niemieckie akty zawierające dopiski?
 • Arabski akt urodzenia wielokrotnie tłumaczony – co zrobić w przypadku dostarczenia aktu wielokrotnie tłumaczonego – z angielskiego na polski, pomimo że językiem urzędowym w państwie, z którego pochodzi małżonek jest arabski?
 • Czy wystarczy jedynie oświadczenie wnioskującego o dokładnym miejscu urodzenia, czy powinno być to zaświadczenie wydane przez urząd, jeśli w akcie urodzenia jest podane jedynie państwo urodzenia? Np. w USA podaje się miejsce urodzenia - Stany Zjednoczone.
 • Czy w aktach małżeństwa powinna być jedynie naniesiona wzmianka o rozwodzie z urzędu? Czy w pierwszej kolejności to sąd w Polsce powinien wydać decyzję o rozwodzie? Czy rozwód wydany przez organ na Ukrainie uznajemy jako wzmiankę, czy jako transkrypcję?
 • Kiedy wystarczy wzmianka a kiedy adnotacja?
 • Jak wyglądał sposób wydawania wyroków sądów zagranicznych przed UE i po UE?
 • Transkrypcje z krajów Trzeciego Świata - nietypowe przypadki
 • Transkrypcja aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego
 • Najnowsze orzeczenia sądów

Elektroniczna archiwizacja aktów zbiorczych

 • Jak wygląda procedura przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego?
 • Na czym polega techniczne zabezpieczenie materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do Archiwum Państwowego?
 • Według jakich standardów odbywa się porządkowanie i ewidencjonowanie materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do Archiwum Państwowego?
 • Czy właściwe jest wydawanie odpisów ksiąg, dla których upłyną okres przechowywania więcej niż 80 lat?
 • Kiedy przekazujemy księgi łączone? Czy czekamy aż ostatnie dokumenty nabędą uprawnienia do przeniesienia do archiwum? Na czym polega procedura przeniesienia ksiąg łączonych do rejestrów Źródła?
 • Czy do spisu zdawczo-odbiorczego należy dołączyć notatkę służbową?
 • Na czym polega import pliku z aplikacji alternatywnej do rejestru stanu cywilnego?
 • Migracje aktów USC które mają 100 lat
 • Jaka jest procedura przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktów z ksiąg parafialnych?
 • Jakich czynności wymaga migracja aktu? Czy migracja aktu wymaga podpisu elektronicznego dokonanego przez kierownika USC?
 • Jak długo musi być przechowywany przez kierownika USC akt urodzenia, który został sporządzony 3 stycznia 1916 roku? Do 31 grudnia 2016 r. włącznie czy do 3 stycznia 2016 roku?
 • Jakie dokumenty można wydawać w formie elektronicznej?

Jak przeprowadzić zmianę imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego?

 • Czy błędnie wpisane dane do akt USC można sprostować w każdej chwili? Na jakiej podstawie?
 • Czy uzupełnianie aktu następuje z urzędu czy na wniosek? Jakie są różnice wprowadzania do systemu? Czy możliwe jest wprowadzenie uzupełnienia „od ręki” ?
 • Czy można sprostować akt, który ma więcej niż 80 lat?
 • Co należy zrobić, jeżeli w akcie stanu cywilnego jest błąd?
 • Jakie odpisy - skrócone czy zupełne - należy dołączyć do wniosku o sprostowanie i/lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego?
 • Jak wygląda procedura uzupełnienia aktu stanu cywilnego?
 • Kiedy wpisujemy wzmiankę przy zmianach imion i nazwisk?
 • Jak poprawnie dodawać wzmianki? Co wpisujemy w księgi, a czego nie wpisujemy?
 • W jakich przypadkach wzmianka nie powinna być dodana?
 • Jak unieważniać wzmianki?
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 • Jak wygląda wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego złożony przez rodzinę zastępczą
 • Czy można dokonać zmiany nazwiska na wniosek osoby będącej w związku partnerskim?
 • Czy można zmienić nazwisko na wymyślone z powodu posiadania obraźliwego nazwiska w chwili obecnej?
 • Czy możemy nanieść zmianę imienia lub nazwiska na podstawie orzeczenia sądowego z innego kraju?
 • Czy sformułowanie w amerykańskim orzeczeniu rozwodowym o powrocie do nazwiska kobiety sprzed rozwodu jest dla nas wiążące? Czy zmiana nazwiska następuje tylko trybem administracyjnym na podstawie naszej ustawy?
 • Z aktów zagranicznych wynika, że Polka używa za granicą innego nazwiska, pozbawionego znaków dialektycznych. Czy jesteśmy w mocy zostawić używane nazwisko czy wydać transkrypcję z prawidłowym nazwiskiem? Co w sytuacji o uzupełnienie aktu, w którym nazwisko jest inne? Czy słuszne jest sprostowanie nazwiska, które przyjęła przy zawarciu aktu małżeństwa? Do którego momentu mamy prawo ingerować w sprawę sprostowania nazwiska?
 • Jak wpisywać akty do księgi? Czy przez rejestrację czy przez odtworzenie?
 • Jaki jest stosunek Rady Języka do zmiany imienia i nazwiska?
 • Kiedy stosujemy rozciąganie nazwiska na dzieci?
 • Czy zmiana imienia matki rozciąga się na akty urodzeń dzieci?
 • Jaka jest procedura zmiany nazwiska dziecka(nazwisko biologicznego ojca) na nazwisko obecnego męża, zanim nastąpi proces adopcyjny/przysposabiający?
 • Kiedy nazwisko powinno być pisane z pauzą, kiedy bez, a kiedy z kreską? Co w przypadku, gdy nazwisko jest dwuczłonowe a po ślubie będzie trzecie nazwisko? Czy takie nazwiska powinny być pisane przy zmianach z kreską?

Jakich dokumentów żądać w przypadku małżeństwa/rozwodu obywatela Polski z osobą spoza UE?

 • Co w sytuacji braku odpowiednich zaświadczeń osoby spoza UE, która chce wziąć ślub z Polakiem? Gdzie ją pokierować po takie zaświadczenia? Czy wymagane dokumenty może otrzymać w Polsce?
 • Co zrobić gdy urodzenie, ślub lub zgon nastąpił poza granicami RP a potrzebny jest polski akt stanu cywilnego?
 • Czy drogą korespondencyjną można wysłać odpis aktu urodzenia?
 • Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez USC do ślubu wyznaniowego?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego lub uzyskać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca z Polakiem? Wzory dokumentów potrzebnych do takich małżeństw
 • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku ślubu Polaka z osobą z krajów Arabskich?
 • Wzór wniosku do kierownika USC o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa
 • Postępowanie kierownika USC w sytuacji wystąpienia przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego
 • Jak zachować się z aktem stanu cywilnego małżeństwa gdzie partnerami są dwaj mężczyźni? Jaka jest procedura administracyjna w takim przypadku? Do kogo można się odwołać?
 • Jak poprowadzić postępowanie uznania dziecka narodzonego w następstwie wspomaganej prokreacji zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym?
 • Czy w przypadku wydania wyroku rozwodowego przez sądy państwa członkowskiego UE kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?
 • Czy można jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu drugiego małżeństwa?
 • Czy można przeprowadzić w urzędzie konsularnym jeśli małżeństwo było zawarte w jednym z polskich urzędów konsularnych?
 • Jak traktować wyroki rozwodowe z zagranicy, gdy nie mają prawomocności?
 • Nazwiska po zawarciu małżeństwa w przypadku transkrypcji aktu stanu cywilnego
 • Jak powinna wyglądać decyzja odmowna w postępowaniu zmiany nazwiska lub imienia? Co się dzieje gdy decyzja odmowna trafia do organu nadzoru? Co może zrobić organ nadzoru i co powinien zrobić kierownik kiedy wniosek wraca do ponownego rozpatrzenia?
 • Jak interpretować i uznawać wyroki rozwodowe z innych krajów?
 • Rejestracja trudnych aktów urodzenia
 • Jak przeprowadzić rejestracja aktu zgonu, gdy nie wiadomo do kogo należy odnalezione ciało?
 • Co powinna zrobić matka, która urodziła dziecko w Irlandii a chciałaby otrzymać numer PESEL?
 • Uznawanie orzeczeń zagranicznych na terytorium Polski o przysposobieniu dziecka z zagranicy
 • Jak potraktować akt zawarcia małżeństwa zawarty na statku na Karaibach, w którym zamiast nazwy miejscowości wpisana została długość geograficzna? Czy ten ślub jest ważny?
 • Czy wiążący jest odpis aktu z zagranicy, w którym nie ma informacji, kiedy akt stanu cywilnego stał się prawomocny? Czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie?
 • Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych

Pozostałe:

 • Jaki jest zakres przedmiotowy Rozporządzenia Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku?
 • Jaki jest zakres geograficzny rozporządzenia Bruksela II bis?
 • Które państwa wydają świadectwo dotyczące art. 39 z rozporządzenia Bruksela II bis, a które nie?
 • Czy rozporządzenie Bruksela II bis ma moc nadrzędną w stosunku do prawa krajowego?
 • Ogólne zasady kpa w postępowaniu administracyjnym
 • KPA w czynnościach kierownika USC
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone aby dostosować kpa do RODO?
 • Kiedy postępowanie kończy się decyzją a kiedy postanowieniem? Które czynności noszą kategorie czynności materialno-technicznych? Co powinniśmy zrobić i w którym momencie? Czy wzywać do usunięcia braków czy nie? Czy umarzać postępowanie jeśli braki nie zostaną uzupełnione ?
 • Czy na pełnomocnictwie powinien być tylko podpis osoby upoważniającej? Jakie dane powinny znaleźć się w pełnomocnictwie?
 • Jakie dokumenty powinien złożyć pełnomocnik reprezentujący klienta? Jakich dokumentów wymagać?
 • Czym różni się profil zaufany od bezpiecznego podpisu kwalifikowanego?
 • Omówienie problemów związanych z wydawaniem dokumentów w formie elektronicznej w nawiązaniu do ustawy o podpisie elektronicznym
 • Czy można wydawać oryginały dokumentów, czy nie można ?
 • Prawo prywatne międzynarodowe - istotne zagadnienia
 • Praca w systemie ŹRÓDŁO – najczęściej popełniane błędy
 • Przypomnienie najważniejszych zagadnień z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Prowadzący

Magdalena Kędziera – wieloletni praktyk, doświadczony szkoleniowiec, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieradzu; w latach 2010 - 2014 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Błaszkach; w latach 1998-1999 starszy inspektor w Urzędzie Wojewódzkim w Sieradzu, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; w latach 1999 - 2010 starszy inspektor wŁódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; obowiązki: sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencja ludności i dowodów osobistych, wydawanie decyzji administracyjnych II instancji w przedmiotowym zakresie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
14 lipca 2020