Wideoszkolenie: Akty zgonu

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Kto jest uprawniony do otrzymania odpisów lub kopii dokumentów zawartych w aktach zbiorowych do aktów zgonu? Jak udokumentować interes prawny? Jak sobie radzić z błędami w kartach zgonu? Czy przy aktach zgonu można dokonywać dostosowania pisowni imion i nazwisk stosowanych za granicą do zasad pisowni polskiej?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla kierowników urzędów stanu cywilnego


Jak wygląda rejestracja noworodków urodzonych przez obywatelki Ukrainy, które mają nadany numer PESEL w procedurze UKR? Czy rejestrujemy na podstawie oświadczenia o stanie cywilnym? Czy wymagamy przedstawienia aktów stanu cywilnego
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, podczas których zajmiemy się sporządzaniem, uzupełnianiem i prostowaniem aktów zgonu. Podpowiemy komu i w jakich sytuacjach udostępnić kartę lub akt zgonu oraz jak udokumentować interes prawny do jego uzyskania. Omówimy, jak powinny wyglądać dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą oraz w jaki sposób sprawdzić ich autentyczność. Zajmiemy się transkrypcją zagranicznych aktów zgonu oraz pokażemy, jak poprawić jakość stosowania przepisów, uniknąć błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli. Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy przy aktach zgonu można dokonywać dostosowania pisowni imion i nazwisk stosowanych za granicą do zasad pisowni polskiej?
 • Kto jest uprawniony do otrzymania odpisów lub kopii dokumentów zawartych w aktach zbiorowych do aktów zgonu?
 • Sporządzanie aktów zgonu. Na jakim etapie uzupełniać braki? Na podstawie danych w systemie czy na zasadzie domniemania?
 • Karta zgonu - które dane z brakujących w karcie zgonu można uzupełnić z dowodu osoby zmarłej?
 • Dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą. W jaki sposób sprawdzić autentyczność dokumentu?
 • Jak rozróżnić zaświadczenie z Wielkiej Brytanii o zgonie od aktu zgonu wydanego przez koronera?
 • Czy oświadczenie jest wystarczającym potwierdzeniem stanu cywilnego?

Szczegółowy program szkolenia:

NOWOŚCI:

 • Wchodzące w życie w dniu 01.01.2024 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • Elektroniczna karta zgonu

Pytania, które zostały zadane podczas ostatniego szkolenia:

 • Jaki stan cywilny wpisać w akcie zgonu w przypadku, gdy małżonkowie zginęli w wypadku o tej samej godzinie?
 • Co w sytuacji, gdy lekarz wpisze w rubryce dotyczącej miejsca zgonu „Jastrzębie” zamiast „Jastrzębie-Zdrój”? Czy należy taką kartę odesłać do poprawy?
 • Jaka jest podstawa obowiązku wpisania AM z zagranicy?
 • Czy do aktu urodzenia dodajemy przypisek o zawarciu związku partnerskiego po dostarczeniu z zagranicy?
 • Firmy ubezpieczeniowe nagminnie wysyłają informację do uczestników polis ubezpieczeniowych o tym, że gmina ma wydać potwierdzoną kserokopię aktu zgonu. Czy może być zaświadczenie w postaci pisma od notariusza do postępowania spadkowego?
 • Co w przypadku, gdy matka dziecka małoletniego chce wystąpić o alimenty do sądu od rodziców ojca dziecka? Czy może uzyskać jako przedstawiciel ustawowy akty dot. dziadków swojego małoletniego dziecka? Czy musi przedstawić jakiś dokument?
 • Co, jeżeli osoba zmarła miała złą datę urodzenia i zły numer PESEL, a po działaniach w ewidencji ludności zmieniono te dane? Czy zmieniamy datę urodzenia w akcie urodzenia i akcie zgonu? Czy czekamy na wniosek?
 • Jeżeli osoba zmarła będzie miała zmieniony numer PESEL po migracji AU z prawidłową datą, to czy kierownik USC, który sporządził AZ, prowadzi z urzędu postępowanie o sprostowanie daty urodzenia w akcie zgonu zmarłego?
 • Jak wydawać odpisy do otrzymania urlopu okolicznościowego? Czy pobierać opłatę skarbową? Czy stosujemy zwolnienie w związku z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. F, tj. sprawa zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę?
 • Co z opłatą w skarbową w przypadku, gdy matka złożyła wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia swojego dziecka, a przy złożeniu wniosku wskazała, że upoważnia swoją synową do odbioru dokumentu? Czy pobieramy opłatę skarbową za pełnomocnictwo?
 • Czy opłata za pełnomocnictwo powinna być pobrana, jeżeli czynność obejmuje tylko odbiór dokumentów?
 • Jak wygląda rejestracja noworodków urodzonych przez obywatelki Ukrainy, które mają nadany numer PESEL w procedurze UKR? Czy rejestrujemy na podstawie oświadczenia o stanie cywilnym? Czy wymagamy przedstawienia aktów stanu cywilnego?

1. Sporządzanie, uzupełnienia, sprostowanie aktów zgonu

 • Kto może być osobą zgłaszającą zgon?
 • Czy wpisujemy imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgon, jeśli jest to pracownik OPS-u lub zakładu pogrzebowego? Czy można wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgon, która jest spoza rodziny?
 • Sporządzanie aktów zgonu. Na jakim etapie uzupełniać braki? Na podstawie danych w systemie czy na zasadzie domniemania? Czy zostawić akt zgonu jedynie z tymi danymi, które zostały podane?
 • Jak prawidłowo sporządzić akt zgonu w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi z aktów stanu cywilnego, a dokumentem tożsamości i kartą zgonu np. dotyczącą imion?
 • Jeżeli dostaliśmy informację o zgonie obywatela polskiego urodzonego w naszym mieście, ale w wielojęzycznym odpisie aktu zgonu z Wiednia nie wpisano daty zgonu, a w piśmie przewodnim z Konsulatu wpisano, że osoba została znaleziona martwa na terenie miasta Wiedeń, jak należy postąpić w tej sytuacji? Czy w takim przypadku możemy wystąpić do konsulatu o przesłanie aktu zgonu w języku niemieckim i jeśli byłaby tam data znalezienia zwłok, to na tej podstawie dołączyć przypisek?
 • Czy jeśli nie mamy informacji o stanie cywilnym osoby zmarłej, a rodzina twierdzi, że osoba jest rozwiedziona poza granicami RP, ale nie mają dokumentów, to czy wystarczy sam protokół zgłoszenia zgonu, czy lepiej wziąć dodatkowe oświadczenie zgłaszającego zgon?
 • Czy po zgonie jednego z małżonków należy dodać do aktu małżeństwa tylko wzmiankę, czy wzmiankę i przypisek?
 • Czy należy dodać przypisek o zgonie rozwiedzionego małżonka do jego aktu małżeństwa?
 • Czy jeśli przyjdzie zgłosić zgon osoba obca np. sąsiad, konkubent, to powinniśmy brać od niego jakieś oświadczenie o zobowiązaniu się do pochówku?
 • Urząd stanu cywilnego sporządził akt zgonu. Data urodzenia w akcie zgonu osoby zmarłej to 08.09.1934r., w księdze urodzenia ta sama osoba ma datę urodzenia 09.09.1934. Jak w tej sytuacji sprostować akt zgonu na podstawie aktu urodzenia? Co w takiej sytuacji należy zrobić z PESEL-em, który jest nadany z datą 08.09.1934?
 • Mamy akt urodzenia z 1922 r. Dziecko urodzone z nieznanego ojca, dane matki są akcie. W 1951 r. widnieje zapis na marginesie, kryjący wpisane dane - na żądanie matki wpisuje się imię ojca Jan. Jak zmigrować? Czy od razu w treści? Jest podana podstawa prawna - przepis art. 2 Ustawy z dnia 28.10.1950 r.
 • Czy oświadczenie jest wystarczającym potwierdzeniem stanu cywilnego?
 • Jaki stan cywilny należy wpisać w akcie zgonu na wniosek osoby z zakładu pogrzebowego w sytuacji, w której zmarły nie ma stanu cywilnego przy nr. PESEL?
 • PRZYKŁAD: państwo rozwiedli się i 31.12 uprawomocnił się wyrok; pan zmarł 5.12. Została dodana wzmianka o zgonie, że małżeństwo zostało rozwiązane przez zgon małżonka. Wyrok z informacją o śmierci dotarł dopiero pod koniec stycznia. Czy należy unieważnić wzmiankę o zgonie małżonka, aby nanieść wzmiankę o rozwodzie? Zmieniono stan cywilny w peselu. Czy wnioskodawca sam powinien napisać wniosek o zmianę stanu cywilnego, czy na kierowniku urzędu spoczywa obowiązek poinformowania ościennego urzędu (żony), że stan cywilny (zmarłego) to rozwodnik? Czy może trzeba wystąpić do sądu o zmianę stanu cywilnego w akcie zgonu?
 • Przy transkrypcji wielojęzycznego aktu zgonu wpisano dane ostatniego małżonka. Z rejestru PESEL wiemy, że małżonek nie żyje. Czy powinniśmy wpisać dane tego małżonka do aktu zgonu?
 • Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba zgłaszająca zgon cudzoziemca na obszarze RP w zakresie stanu cywilnego osoby zmarłej (akt małżeństwa, orzeczenie rozwodu, akt zgonu poprzedniego małżonka)?
 • Czy zgłaszając zgon zakład pogrzebowy i dom opieki powinny mieć pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu?
 • W jaki sposób teściowa albo synowa ma wykazać interes prawny w uzyskaniu aktu zgonu?
 • Czy po sporządzeniu aktu zgonu osoby, której ostatnia wola (testament allograficzny) jest w posiadaniu urzędu i musimy niezwłocznie wysłać dokument do sądu, zgodnie z przepisem art. 646 k.c., nie czekając na pismo z sądu wzywające do jego wysyłki?
 • Czy dane małżonka i rodziców można wpisać na podstawie oświadczenia?
 • Mamy akt urodzenia z 1922 r. Dziecko urodzone z nieznanego ojca, dane matki są akcie. W 1951 r. widnieje zapis na marginesie, kryjący wpisane dane - na żądanie matki wpisuje się imię ojca Jan. Jak zmigrować? Czy od razu w treści? Jest podana podstawa prawna - przepis art. 2 Ustawy z dnia 28.10.1950 r.

2. Błędy w kartach zgonu

 • Mylące jest na karcie zgonu: dzień i godzina. Jak sobie z tym radzić? Czy w takiej sytuacji trzeba odsyłać klienta do wystawcy?
 • Jak postępować w przypadku braku miejsca urodzenia podczas wystawiania karty?
 • Czy niezaznaczenie w karcie zgonu informacji o przeprowadzonej sekcji zwłok lub czy przyczyna zgonu uwzględnia wyniki sekcji zwłok, powoduje zwrot karty do wystawcy celem uzupełnienia?
 • Czy brak drugiego imienia osoby zmarłej na karcie zgonu, jeśli w dowodzie osobistym osoba posiada dwa imiona powoduje, że musimy prosić o uzupełnienie?
 • Jak postępujemy, jeśli na karcie zgonu w rubryce "miejsce zgonu" jest jedynie pieczątka szpitala, a nie jest wymieniona słownie miejscowość?
 • Jeśli w karcie zgonu jest np. literówka w miejscu urodzenia, to czy powinniśmy też taką kartę zwrócić do poprawy?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy w karcie zgonu jest wpisany szpital zamiast miejscowości lub błędnie wpisana data zgonu?
 • Karta zgonu - które dane z brakujących w karcie zgonu można uzupełnić z dowodu osoby zmarłej?
 • Z czego wynika różnica w zapisie w pierwszej części karty zgonu, że przyczyną zgonu jest choroba zakaźna, a w drugiej części dla administracji cmentarza, że nie jest to choroba zakaźna?
 • Prawidłowe wypełnianie rubryki - czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, czy chorób współistniejących
 • Błędne wypełnienia przez lekarza daty zgonu i znalezienia zwłok - czy prawidłowe jest wypełnienie obydwu dat, aby uniknąć ponownego wysyłania karty zgonu do lekarza?
 • Jak potraktować błąd w dacie wystawienia karty, kiedy nadal wystawiana jest data 2020 r.? Jak powinna być poprawiona karta zgonu przez wystawcę? Czy wystarczy podpis lekarza, czy musi nanieść również pieczęć i parafkę?
 • Co robić w sytuacji, w której placówka medyczna pisze, że miejscem zgonu jest szpital, oddział?
 • Według wzoru karty zgonu potwierdzone rozporządzeniem ministra zdrowia powinno być tylko imię i nazwisko lekarza. Co zrobić, kiedy lekarz powołuje się na rozporządzenie i nie chce podbić pieczątki? Skąd pewność, że Jan Kowalski jest lekarzem?
 • Brak pieczątek placówki albo doktora wystawiającego kartę zgonu
 • Co robić w przypadku błędów lub poprawek lekarza oraz braku podpisu lub pieczątki przy poprawkach
 • Czy można przekazać do Urzędu Statystycznego kartę zgonu, która zawiera braki? Jakie uchybienia są dopuszczalne?
 • Czy przy danych statystycznych wysyłanych do GUS-u należy wpisać wykształcenie?
 • Czy USC może przechowywać karty zgonu? Kiedy karta zgonu powinna być wysłana do GUS-u?
 • Co robić w sytuacji, kiedy ZUS każe je sobie dostarczać przez spadkobierców?

3. Transkrypcje aktów zgonu

 • Czy przy aktach zgonu można dokonywać dostosowania pisowni imion i nazwisk stosowanych za granicą do zasad pisowni polskiej? Kto może złożyć wniosek o dostosowanie tej pisowni, jeśli osoba, której dotyczy akt nie żyje?
 • Czy do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (przy rejestracji dziecka) tłumacza zapewniają rodzice czy kierownik?
 • Co w przypadku, gdy osoba jest głuchoniema, czy możemy zarejestrować dziecko bez udziału tłumacza za pomocą "kartki i długopisu"?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której osoba będąc za granicą zmieniła stan cywilny i nie zgłosiła tego w Polsce? Po śmierci istnieje konieczność transkrypcji aktu zgonu w kraju, w którym złożono wniosek o transkrypcję aktu zgonu
 • Problem w umiejscowieniach zgonu, kiedy data zgonu nie jest dokładnie określona, tylko wskazana w przedziale czasowym, np. Niemcy wystawiają często datę zgonu między dniem 15 a 20, w Polsce jest to ustalenie daty zgonu. Co należy wpisać w rubryce z datą zgonu?
 • Jakie są różnice w transkrybowaniu aktów zgonu z kraju Unii Europejskiej? Jaka jest różnica w nanoszeniu wzmianek w aktach na podstawie orzeczeń zagranicznych?
 • Jakie przepisy stosuje się dla innych aktów zagranicznych spoza UE na podstawie Kodeksu postepowania cywilnego?
 • Kiedy prostować a kiedy dostosować akt zgonu do pisowni polskiej?
 • Transkrypcje aktów zgonu z krajów muzułmańskich, państw Azji, Afryki

4. Wydawanie odpisów a interes prawny. Komu wydać odpis?

 • Czy można udostępnić kartę zgonu po wykazaniu interesu prawnego przez wnioskującego?
 • Kto jest uprawniony do otrzymania odpisów lub kopii dokumentów zawartych w aktach zbiorowych do aktów zgonu?
 • Czy możemy wydać lub udostępnić kopię karty zgonu firmie ubezpieczeniowej, która w celu ustalenia uprawnienia do wypłaty odszkodowania musi znać przyczynę zgonu?
 • Czy jeśli żona chce transkrybować i uzupełniać akt zgonu musi wykazać interes prawny ? Czy jako żona nie musi go wykazywać?
 • Czy kopie kart zgonu wydane firmie ubezpieczeniowej są prawnie chronione i nikt nie może mieć wglądu, szczególnie w przyczynę śmierci?
 • Czy kserokopię karty zgonu można wydać np. żonie, dzieciom, matce, bez wykazania interesu prawnego?
 • Czy można wydać odpis aktu jeśli interesant posiada jedynie e-dowód?
 • Co zrobić, gdy ktoś ma pełnomocnictwo dotyczące różnych aktów?
 • Wykazanie interesu prawnego. Co powinna dołączyć do swojego wniosku firma ubezpieczeniowa, aby udokumentować swój interes prawny?
 • Czy można wydawać kserokopię aktu zgonu firmie ubezpieczeniowej?
 • Jak radzić sobie z wydaniem kserokopii karty zgonu, która zawiera dane wrażliwe?
 • Czy możemy udostępniać dokumenty z akt zbiorowych organom wymiaru sprawiedliwości? Jak traktować przepisy o statystyce państwowej dotyczącej ochrony danych statystycznych? Jakie są obowiązki kierownika USC?
 • Parabanki, spadkobiercy, komornik - jak ich traktować, jakie dokumenty powinni przedstawić? Procedura wydawania odmownych decyzji administracyjnych
 • Jak wezwać do uzupełnienia wniosku i w jakim trybie? Co jest uzupełnieniem wniosku, a co jest przygotowaniem do decyzji odmownej? Jak udokumentować interes prawny?
 • Interes prawny osób żyjących w związku partnerskim; partner zmarł i drugi partner musi przyjść z umową, że faktycznie był partnerem. Jak wykazać interes prawny w sytuacji, kiedy nie jest się rodziną?
 • Stwierdzenie interesu prawnego w sytuacji, kiedy o odpis zwraca się pełnomocnik lub osoba-partner zmarłego, która chce przepisać prąd, wodę, gaz
 • Wydawanie odpisów osobom nie spokrewnionym
 • Czy teściowej lub synowej można wydać akt zgonu?
 • Akty zgonu do ekshumacji dla dalszych krewnych - w jaki sposób mają udokumentować interes prawny np., ciocia, wujek, rodzeństwo rodziców? Jak reagować na wezwania sanepidu do wydania aktu zgonu w takich sytuacjach?
 • Jak napisać decyzję odmowną na wniosek dalszego kuzyna o odpis aktu zgonu?
 • Orzeczenia sądów w sprawie ustalenia interesu prawnego

5. Testamenty. Jakie uprawnienia ma kierownik USC?

 • Procedura przyjęcia oświadczenia ostatniej woli. Czy wójt również ma takie uprawnienia, jeśli może pełnić funkcję kierownika USC?
 • Zamiast wskazania daty i godziny zgonu wpisano w akcie zgonu datę i godzinę znalezienia zwłok. Czy w takiej sytuacji możliwe będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego?
 • Pełnomocnictwa w przypadku spadków. Jak postąpić w sytuacji, w której jest złożony jeden wniosek i jedno pełnomocnictwo o 10 odpisów? Jaka powinna być naliczona opłata? Czy za 10 odpisów czy jak za 1?

6. Data aktu zgonu a miejsce znalezienia zwłok

 • Jaką datę wpisać do aktu? Omówienie różnych przypadków
 • Co zrobić jeśli nie ma daty zgonu?
 • Data i miejsce zgonu a data i miejsce znalezienia zwłok – różnice i konsekwencje. Jak ukierunkować rodzinę? Czy sądownie prostować datę znalezienia zwłok?
 • Jeśli w karcie zgonu jest data znalezienia zwłok i data zgonu, a osoba zgłaszająca zgon mimo naszego pouczenia o poprawieniu karty, odmawia ponownego zgłoszenia się do lekarza w celu korekty karty, jaką czynność formalną powinniśmy podjąć?
 • Co zrobić z kartami zgonów, w przypadku których lekarze podają błędne daty zgonu?
 • W jakich sytuacjach informacje o zgonie należy napisać wzmianką a kiedy przypiskiem?
 • Czy transkrypcja aktu zgonu jest zawsze koniecznością do pochowania zwłok, spadków?
 • Czy przy transkrypcji należy wydać część karty zgonu dla administracji cmentarza?

  7. Dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą. W jaki sposób sprawdzić autentyczność dokumentu?

  • Weryfikacja aktów, które zostały sporządzone i wydane w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym. Czy istnieje możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego w aktach zagranicznych? Na przykład akty belgijskie, na których są kody QR, gdzie na kopii odpisu należy skanować ze strony internetowej rządowej i zweryfikować wiarygodność tego dokumentu
  • Jakie są możliwości weryfikowania kodem dokumentów zagranicznych?
  • Dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą. Transkrypcje aktów zgonu z krajów, które prowadzą różną rejestrację stanu np. Norwegia, która różnie wystawia akty zgonu dla osób, które mają numery ewidencyjne, a inaczej wydaje osobom, które tych numerów nie posiadają. Jak traktować dokumenty z instytucji, które nie są USC, a są to np. urzędy podatkowe?

  8. Rejestracja zgonów na podstawie dokumentów wystawionych przez koronera

  • Jak długo funkcjonuje oświadczenie o zgonie wystawionym przez koronera? Co w sytuacji, kiedy nie zostanie ustalona przyczyna zgonu i człowiek umiera w okolicznościach nie do końca wyjaśnionych?
  • Czy na podstawie oświadczenia o zgonie wystawionym przez koronera można dokonać transkrypcji aktu zgonu?
  • Wydawanie aktu zgonu osoby o niezidentyfikowanych danych na podstawie zaświadczenia wydanego przez prokuratora. Karta zgonu wystawiana przez patomorfologa
  • Dokumenty pochodzące od koronera z WB i USA. Przykłady
  • Jak rozróżnić zaświadczenie z Wielkiej Brytanii o zgonie od aktu zgonu wydanego przez koronera?
  • Zgony wystawiane przez koronerów w Polsce. Czy są plany wprowadzenia osoby koronera w Polsce?
  • Problem daty zgonu i daty znalezienia zwłok, co do zdarzeń zgonów stwierdzonych w domu. Sąd prostując taki akt, prostuje datę, ale nie wskazuje miejsca zgonu. Co robić w tej sytuacji?
  • Zgony osób znalezionych. W ustawie o zgonach do wydania karty zgonu jest wskazany lekarz, który prowadził pacjenta w ostatnich 30 dniach. Co w sytuacji, w której zmarły nie był pod opieką lekarza, kto powinien wystawić kartę zgonu osoby znalezionej?

  Prowadzący

  Mirosława Weronika Winnicka- wieloletni praktyk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim; w latach 2011-2015 członek Krajowego Zarządu Urzędników Stanu Cywilnego, w latach 2010-2014 radna samorządu województwa lubuskiego, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Lubuskiego; magister Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Koszalińskiej; ukończyła podyplomową Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. - Zarządzanie Funduszami Europejskimi, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp.- Prawo administracyjne i samorządowe, Wyższą Szkołę Biznesu, Wydział Nauk Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim - Studia menedżerów samorządu terytorialnego oraz Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Executive MBA Business Trends

  Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

  Terminy szkoleń


  od 649.00
  04 lipca 2024

  Podobne szkolenia