Wideoszkolenie: Ewidencja działalności gospodarczej

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Zadania gmin i obowiązki przedsiębiorców w ramach CEIDG na podstawie Konstytucji Biznesu. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Wzory formularzy CEIDG i zmiany w obsłudze CEIDG. Cudzoziemcy - różnice w procedurze pomiędzy osobą z UE a spoza jej granic

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami

Od 1 lipca 2023 zmienia się próg dochodowy dla nierejestrowanej działalności gospodarczej!
Co powiedzą Państwo na praktyczne szkolenie skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami? Zebraliśmy obawy i wątpliwości wielu gmin i umieściliśmy je w programie naszego szkolenia. Otrzymają Państwo autorskie materiały szkoleniowe, ponadto przewidziana jest część warsztatowa - uzupełnianie druków: CEIDG-1, i załączniki, druki ZUS ZZA, ZUA ,ZWUA, ZCNA. Prowadząca przeprowadzi praktyczne warsztaty na konkretnych przykładach. Do tego 7-dniowe darmowe konsultacje!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców (obywateli państw członkowskich UE i EOG oraz obywateli innych państw), jakie dokumenty muszą przedstawić?
 • Możliwość zawieszenia i wznowienia działalności z datą wsteczną
 • Data zaprzestania, a data wykreślenia: czym różnią się te daty?
 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA) oraz członków rodziny przedsiębiorcy (DRUK ZCNA)
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, urzędu skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie, zawieszeniu, wznowieniu lub wykreśleniu działalności (działalność indywidualna, działalność w formie spółki cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Druk CEIDG-1
  Druk CEIDG-1 (umożliwiający wpis, wprowadzenie zmiany, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności, możliwość nie podjęcia działalności) oraz wszystkie stosowane w praktyce załączniki do druku : CEIDG- RD, CEIDG-RB, CEIDG-MW, CEIDG-PN, CEIDG-ZS, CEIDG-POPR wraz z warsztatami ich wypełniania – skorzystanie z gotowych wzorców usprawni i umożliwi szybszą i łatwiejszą obsługę interesantów/przedsiębiorców
 • Wzór Potwierdzenia przyjęcia wniosku CEIDG-1
  Zastosowanie w praktyce potwierdzenia przyjęcia wniosku zapewni gminom bezpieczeństwo i brak konsekwencji w przypadku kontroli, zgodność z wymaganiami RODO , a przedsiębiorcy gwarancję prawidłowości w realizowaniu procedury wpisu lub zmiany do systemu CEIDG
 • Formularze ZUS
  Przygotowane do wydruku tzw. „czyste” formularze ZUS : ZUS ZUA, ZUS ZZA , ZUS ZCNA, ZUA ZWUA (co umożliwi szybki ich wydruk w przypadku potrzeby bez szukania w systemie ) oraz 13 przykładów wypełnionych deklaracji ZUS (8 przygotowanych i rozwiązanych zadań plus 5 przykładowych deklaracji), przybliży tematykę wypełniania deklaracji ZUS, zapobiegnie możliwościom pomyłek, ośmieli wszystkich zainteresowanych i ociepli obraz gminy jako instytucji przyjaznej przedsiębiorcom , i pozytywnie wpłynie na wizerunek pracowników oferujących profesjonalną pomoc przy wypełnianiu deklaracji . Warsztaty praktycznego wypełniania deklaracji
 • Kody stosowane przy wypełnianiu deklaracji ZUS
  W znacznym stopniu ułatwią i przyspieszą wypełnianie deklaracji ZUS przy rejestracji w systemie poprzez przygotowany wykaz niezbędnych danych
 • Wniosek o umożliwienie wprowadzenia zaległych wpisów do CEIDG
  Wzór wniosku umożliwi i znacznie przyspieszy start procedury umożliwiającej ponowne wprowadzenie do bazy systemu CEIDG tzw. „zaginionych” przedsiębiorców, zapobiegnie niepotrzebnym problemom
 • Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
  Przygotowany wzór oświadczenia pomoże tym przedsiębiorcom/cudzoziemcom którzy na terenie naszego kraju prowadzą czasową działalność transgraniczną o charakterze handlowym, produkcyjnym, usługowym , wolnych zawodów w prawidłowym wypełnieniu danych i wskazaniu instytucji do której należy złożyć oświadczenie.
 • Dokumenty cudzoziemców przy rejestracji w CEIDG
  Praktyczny wykaz dokumentów które należy dołączyć przy rejestracji działalności gospodarczej cudzoziemca do CEIDG – zapobiegnie pomyłkom, przyspieszy realizację procedury wypełniania wniosków, ośmieli zainteresowanych
 • Treść pieczątki
  Treść pieczątki potwierdzającej zapoznanie się z treścią wniosku i potwierdzającej otrzymanie kopii wniosku przez przedsiębiorcę zapobiegnie przyszłym ewentualnym problemom które mogą generować „kreatywni przedsiębiorcy”
 • Wzór wezwania do skorygowania danych w CEIDG
  Przygotowany wzór wezwania zawierający podstawę prawną skutecznie umożliwi pracownikom gmin wyegzekwowanie od przedsiębiorcy należnych danych co umożliwi szybszą i sprawniejsza realizację procedury w systemie CEIDG.
 • Pakiet ustaw stanowiących Konstytucję Biznesu plus ustawy powiązane
  Pakiet 5 ustaw stanowiących Konstytucję Biznesu plus 6 ustaw dodatkowych związanych z pracą w systemie CEIDG. Umożliwi samokształcenie i szybki dostęp do niezbędnych informacji w przypadku potrzeby, systematyzuje i kompletuje materiał (wszystko w jednym miejscu i w zasięgu „ręki”), ( np. komplet ustaw dotyczących cudzoziemców w znacznym stopniu zapewni bardzo szybki dostęp do koniecznych informacji, zapobiegnie stracie czasu związanej z wyszukiwaniem informacji w systemie , ustawa covidowa i art. 15 zd – określa podstawę prawną dotyczącą legalności pobytu cudzoziemca na terenie RP w przypadku upływu terminu ważności posiadanych dokumentów)
 • Materiały uzupełniające do samokształcenia

Szczegółowy program szkolenia:

 • Jakie zmiany zaszły od początku 2023 r w zakresie nierejestrowanej działalności gospodarczej?
 • Jakie zmiany zaplanowano dla przedsiębiorców od stycznia 2024 r.?
 • Omówienie kluczowych komponentów zmian:
  • Ułatwienia przy prowadzeniu nierejestrowanej dzialalności gospodarczej
  • Możliwość zakładania dzialalności gospodarczej przez osoby małoltenie za zgodą sądu
  • Usprawnienia na rzecz sukcesji, łatwiejsze ustanowienie zarządu sukcesyjnego, automatyczne wydłużenie terminu sukcesji, dostęp zarządcy do rachunku firmowego zmarłego przedsiębiorcy
  • Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom czyli wprowadzenie uproszczeń w obowiązujących przepisach
 • Nowe terminy legalności pobytu dla obywateli Ukrainy na terytorium RP

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jak poradzić sobie z trudnym wspólnikiem s.c. w przypadku gdy chce zrezygnować z udziałów w spółce?
 • Ile czasu można prowadzić działalność nieewidencjonowaną bez rejestracji w CEIDG?
 • Co należy zrobić, aby osoba młodociana mogła założyć działalność gospodarczą?
 • Jakie infolinie mogą przydać się w naszym biznesie CEIDG. Przydatne numery infolinii ZUS i infolinii podatkowej
 • Jakie PKD wybrać dla osoby, która wykonuje obowiązki kościelnego?

1. Jakie zmiany zaszły w systemie CEiDG?

 • Nowelizacja ustawy o CEIDGiPIP Wskazanie nowelizacji aktualnych przepisów i zmian dotyczących systemu CEIDG
  • Spółki cywilne wprowadzenie jednego okienka dla s.c.
  • Planowana pełna cyfryzacja zakładania działalności gospodarczej od 01.10.2024 r.
  • Poszerzenie wachlarza dokumentów które będzie można dołączyć do wniosku CEIDG-1
  • Czym jest data graniczna 01.10.2026 r. i co wtedy jest zaplanowane?
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców czyli nowy pakiet zmian przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt znowelizuje 44 ustawy w tym:
  • Ustawę o CEIDGiPIP z 06.03.2018 r.
  • Ustawę Prawo Przedsiębiorców z 06.03.2018 r.
  • Ustawę o Zarządzie Sukcesyjnym osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw z dnia 05.07.2018 r.
 • Jakie są zasady „ulgi na start”?
 • Na czym polega działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)?
 • W jakich przypadkach nie można prowadzić działalności nieewidencjonowanej ?
 • W systemie CEiDG: czy jeśli ktoś już raz wybrał ubezpieczyciela to, czy można zrobić tak, żeby on się już automatycznie wybierał jak i urząd skarbowy?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy osoby postronne przychodzą do urzędu z pytaniem czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, bo nie wydał faktury bądź paragonu, albo jest uciążliwym sąsiadem lub są niezadowoleni z usług świadczonych przez przedsiębiorcę?
 • Przedsiębiorca chce dokonać zmiany wpisu/zawieszenia/wznowienia. Jaką datę należy wpisać w rubryce 1 „rodzaj wniosku” - data powstania zmiany, np. zjawia się dziś i chce zawiesić działalność z datą późniejszą np. za 10 dni. Czy wpisujemy datę dzisiejszą, kiedy się zjawił, czy datę od kiedy chce mieć zawieszony wpis?
 • Czy w sekcji 5 można wprowadzić nazwę firmy już istniejącej, np. MIX Adam Kowal już działa, a przedsiębiorca chce MIX Jan Kowalski?
 • Czy w ciągu roku można zmienić formę opodatkowania w przypadku, gdy przedsiębiorca bardzo nalega? Czy termin do 20 lutego jest ostateczny?
 • Na czym polega dobrowolność wpisywania i kształtowania wszelkich dat we wpisie przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika?
 • Jak wygląda automatyczne zaciąganie danych w CEIDG: BAZA TERYT i BAZA PESEL
 • Jaki dokument jest dokumentem tożsamości okazywanym przez przedsiębiorcę w urzędzie gminy/miasta? Na podstawie jakich dokumentów przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą zarejestrowaną w systemie CEIDG?
 • Rachunek firmowy czy rachunek prywatny. Jaki rachunek należy podać, zakładając działalność gospodarczą?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie (działalność indywidualna, działalność w spółce cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy/miasta?
 • Usługi transgraniczne na terenie Polski
 • Przedsiębiorca wytwarzający odpady ma obowiązek wpisania się do BDO (Bazy Danych o Od-padach)?
 • Stopień niepełnosprawności przedsiębiorcy, a działalność gospodarcza
 • Jaka jest podstawa prawna do wydawania zaświadczeń przez urzędy gmin/miast przed 01.07.2011 r. czyli przed wejściem w życie CEIDG
 • Jakie zaświadczenie należy wystawić przedsiębiorcy za lata 1989-1995 (dokumenty archiwalne), który ubiega się o świadczenie emerytalne? Czy są jakieś gotowe druki? Czy zaświadczenie jest płatne?
 • Dlaczego przy zakładaniu działalności nie ma możliwości wypełnienia sekcji 24?
 • Czy sekcję 27 należy wypełnić po założeniu działalności gospodarczej, tak jak w przypadku sekcji 24?
 • Jakie są możliwości zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej na jednym wniosku CE-IDG-1
 • Co zrobić, jeżeli przedsiębiorcy nie chcą założyć profilu zaufanego?
 • Dane fakultatywne (nieobowiązkowe) we wniosku dot. nowego wpisu do CEIDG?
 • Od kiedy funkcjonuje wniosek 2.1.1?
 • W jaki sposób sprawdzić stopień pokrewieństwa?


2.Cudzoziemcy - jaka jest różnica między cudzoziemcem z Unii Europejskiej, a spoza niej przy zakładaniu przez nich działalności gospodarczej?

 • Kto to jest cudzoziemiec i jakie akty prawne regulują zakładanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terenie RP?
 • Czy obywatelstwo może być przywilejem?
  • Co jest potrzebne cudzoziemcowi z UE do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP w sposób legalny?
  • Co musi posiadać cudzoziemiec spoza UE, by mógł legalnie prowadzić działalność gospodarczą na terenie naszego kraju?
  • Kiedy musimy wymagać oryginału, a kiedy kopii? Jakie dokumenty powinien przedstawić nam cudzoziemiec przy rejestracji działalności?
  • Jakie ułatwienia zastosowano w systemie CEIDG przy rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy?
  • Co zrobić jeżeli obywatel Ukrainy nie ma paszportu albo pieczątki w paszporcie lub wjechał na nieważny dokument?
  • Czy można uznać za ważny dokument pobytowy przeterminowana kartę pobytu czasowego, jeśli jest w paszporcie pieczątka UW że taka osoba złożyła wniosek i czeka na przedłużenie ważności pobytu?
  • Jakie są nowe terminy legalności pobytu dla obywateli Ukrainy?
  • Jak postąpić w przypadku gdy cudzoziemiec nie ma tytułu prawnego do miejsca zamieszkania? Czy może podlegać wpisowi co CEIDG?
  • W jaki sposób urzędnik powinien sprawdzić, czy cudzoziemiec może rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?
 • Czy będzie nowa wersja papierowego wniosku dostosowana do komunikatu wyświetlanego w trakcie wpisywania wniosku do CEIDG o treści : "Przybyłem do Polski jako uchodźca wojenny 24 lutego 2022 lub później. Obywatele Ukrainy przebywający legalnie w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub ustawy o cudzoziemcach, po uzyskaniu numeru PESEL, mogą rejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy" ?
 • Jak zweryfikować dokumenty osoby zza granicy pod kątem wiarygodności?
 • Jak ustalić adres urzędu skarbowego, któremu ma podlegać cudzoziemiec?


3. Hurtownia danych, e-doręczenia – przedstawienie tematu

 • Czy adres e-doręczenia jest obowiązkowy?


4.Pełnomocnictwo, prokurent i zarządca sukcesyjny – jako reprezentanci przedsiębiorcy

 • Pełnomocnictwo i prokura - jakie są nowe zasady wpisywania pełnomocnika i prokurenta do CEIDG?
  • W jakich sytuacjach urzędnik powinien wymagać pełnomocnictwa?
 • Jeżeli po raz pierwszy wpisujemy pełnomocnika w CEIDG i nie jest to osoba spokrewniona w linii pierwszej, to czy pobieramy opłatę? Czy każde kolejne działanie pełnomocnika nie podlega opłacie?
 • Czy pobieramy opłatę za pełnomocnictwo, jeżeli dodamy sami pełnomocnika, bo przedsiębiorca podał nam jego dane?
 • Kiedy pobieramy opłatę za pełnomocnictwo?
 • Wprowadzenie wniosku do systemu CEIDG złożonego przez przedsiębiorcę/pełnomocnika w urzędzie, ważne daty
 • Zakładanie działalności przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
 • Czy pełnomocnik przez swój profil zaufany może załatwić sprawy przedsiębiorcy m.in. takie jak zawieszenie, zmiany itp.?
 • Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, to w punkcie 2 wpisujemy dane pełnomocnika czy przedsiębiorstwa?
 • Czy przy likwidacji działalności gospodarczej wyrejestrowanie z ubezpieczeń jest obowiązkowe? Czy przedsiębiorca musi sam zgłosić do ZUS, że chce zakończyć działalność gospodarczą?
 • W jakim czasie przedsiębiorca musi się zgłosić do ZUS-u i Urzędu Skarbowego od dnia założenia firmy w urzędzie? Czy może tam jechać tego samego dnia - nawet jeśli wniosek zostanie wprowadzony następnego dnia?
 • Czy jeśli przedsiębiorca zgłasza do CEIDG pełnomocnika to czy musi przedstawić pomocnictwo notarialne?
 • Jakie są możliwości powołania i wpisania przez przedsiębiorcę za życia zarządcy sukcesyjnego do systemu CEIDG lub przez spadkobierców po śmierci przedsiębiorcy?
 • Jak wygląda procedura dodania zarządcy sukcesyjnego przez notariusza? Czy spadkobierca musi przyjść osobiście do urzędu? Jakie powinien mieć dokumenty?
 • Sukcesja - kto może być zarządcą i kiedy go ustanowić?:
  • Sytuacja: była spółka syna i ojca, ojciec zmarł i był ustanowiony zarząd sukcesyjny w postaci żony tego pana, który zmarł. I pan przyszedł do urzędu, aby założyć działalność indywidualną. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Bo on po prostu chciał, żeby była to nowa działalność założona tylko na niego. Jak to rozwiązać?
 • Czy po śmierci przedsiębiorcy, po którym nie ma testamentu, ani zarządcy sukcesyjnego działalność gospodarcza zostaje samoistnie wykreślona z CEIDG?
 • Czy możemy zrobić kopię pełnomocnictwa notarialnego za zgodność z oryginałem?
 • Pracownik firmy transportowej przyszedł z pełnomocnictwem notarialnym do reprezentowania i zawierania umów. W CEIDG nie ma pełnomocnictwa. Czy uwzględniamy to pełnomocnictwo i wprowadzamy zmianę? Czy podpisujemy się jako osoba uprawniona?


5. Spółka cywilna, a jednoosobowa działalność gospodarcza

 • Nowy wpis:
  • Zakładanie nowej indywidualnej działalności gospodarczej
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej tylko w formie spółki cywilnej
  • Zakładanie nowej działalności gospodarczej zarówno indywidualnej, jak i w spółce cywilnej
  • Możliwość dołączenia do wniosku CEIDG-1 zgłoszenia VAT-R
  • Fakultatywne (nieobowiązkowe) wskazanie form opodatkowania oraz nazwy biura rachunkowego przez przedsiębiorcę we wniosku CEIDG-1
  • Czy w ciągu roku można zmienić formę opodatkowania w przypadku gdy przedsiębiorca bardzo nalega? Czy termin do 20 lutego jest ostateczny?
  • Czy przy nowym wpisie należy wypełnić załącznik ZUS czy można odesłać przedsiębiorcę do ZUS-u?
 • Zmiany we wpisie:
  • Kto oprócz przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta?
 • Ile nr PKD 2007 może wpisać przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1?
 • Czy przedsiębiorca, który chce dodać nowy kod działalności powinien wypisać wszystkie kody i dodać dodatkowy kod, a potem uzupełnić załącznik CEIDG RG, czy powinien wpisać kod w sekcji 5,1? Czy przedsiębiorca musi wpisywać dotychczasowe PKD? Czy musi wpisać te, które chce dodać w obecnym wniosku?
 • Czy należy drukować UPO i wniosek CEDG-1 z kodem kreskowym złożony osobiście w urzędzie?
  • Jak przygotować się do kontroli ewidencji działalności gospodarczej przez wojewodę?
  • W jakich sytuacjach urzędnik powinien wymagać pełnomocnictwa?
  • W jaki sposób przedsiębiorca przebywający w zakładzie karnym, areszcie może złożyć wniosek CEIDG-1?
  • W jaki sposób dokonuje się wykreślenia zmarłego przedsiębiorcy z systemu CEIDG?
 • Poprawność wpisywania danych we wniosku CEIDG-1 dotyczących m.in.:
  • Powstania nowej spółki cywilnej obok wykonywania działalności indywidualnej
  • Likwidacji spółki cywilnej, pozostawienie na wpisie tylko działalności indywidualnej
  • Nazwy przedsiębiorcy w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej oraz w formie działalności indywidualnej
  • Poprawna nazwa firmy w przypadku spółki cywilnej
  • Zmiana dot. kont bankowych w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej i w formie działalności indywidualnej
  • Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (indywidualna działalność lub spółka cywilna). Jakie przedsiębiorca ma obowiązki w tym zakresie
  • Zmiana danych przez pełnomocnika, prokurenta, wspólnika spółki cywilnej
  • Zmiana konta bankowego oraz biura rachunkowego
  • Wspólność majątkowa, zmiana nazwiska i dokumentu tożsamości
  • Zmiana dotycząca danych pełnomocnika zawartych na wpisie w CEIDG
 • Jak postępować w przypadku zdublowanych wpisów przedsiębiorcy w CEIDG (w sytuacji, gdy systemie CEIDG występuje więcej niż jeden wpis tego samego przedsiębiorcy)?:
  • Co urzędnik gminy/miasta powinien zrobić, aby wprowadzić wpis w systemie CEIDG przedsiębiorcy, którego dane podczas migracji danych z ewidencji gminnej do systemu CEIDG nie zostały przeniesione i przedsiębiorca nie jest widoczny w systemie CEIDG, mimo że jest cały czas aktywny i prowadzi działalność gospodarczą?
  • Jakie są nowe możliwości zmiany danych i jaki jest nowy podział danych?
  • Data zaprzestania i data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
  • Komunikat zachęcający do podawania przez przedsiębiorców nr telefonu widocznego tylko dla urzędników we wniosku CEIDG-1 (jakie są plusy dla przedsiębiorcy podania we wniosku CEIDG-1 swojego nr telefonu)?
  • Jakie są zmiany dot. zawieszenia i wykreślenia działalności gospodarczej?
 • Kiedy należy wprowadzić zmianę we wpisie, a w jakich sytuacjach należy ponownie przekształcić wniosek złożony przez przedsiębiorcę w urzędzie?:
  • W przypadku zawieszania działalności z datą przyszłą wpisanie daty powstania zmiany jako daty przyszłej nie jest możliwe, ponieważ pojawia się komunikat: data powstania zmiany musi być określona i nie może być datą przyszłą. Czy możemy zawiesić działal-ność w dniu zgłoszenia, z mocą obowiązywania od 1 czerwca? Czy datę powstania zmi-any wpisujemy
  • Data rozpoczęcia działalności Kiedy przedsiębiorca może dokonać zmiany tej daty?
  • Data wykreślenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarówno w formie spółki cywilnej, jak i w formie działalności indywidualnej. Jak powinna być data wykreślenia na wniosku CEIDG-1?
  • Zawieszenie z tytułu opieki nad dzieckiem?
 • Czy osoba, która przejęła działalność, może ją sama potem zamknąć?:
  • Jak powinno się postępować, określając datę zmiany działalności?
  • Czy tylko przedsiębiorca może założyć konto, aby umieścić tekst przy pełnomocnictwie?
  • Co należy zrobić, jeśli upada jakieś przedsiębiorstwo prawne lub następuje zgon przedsiębiorcy?
  • Kiedy należy zawiesić działalność gospodarczą, aby uniknąć opłat za ZUS?, Czy można zawiesić działalność gospodarczą np. na 7 dni?
  • Stwierdzono tożsamość osoby. Czy w związku z tym należy dodatkowo na druku wpisywać numer dowodu osobistego? Czy jest to konieczne w przypadku kontroli?
  • Na czym polega zmiana głównej nazwy przedsiębiorcy? , Co jeśli przedsiębiorca nie chce zmienić nazwy głównej? Jak należy to tłumaczyć przedsiębiorcom?
 • Co w sytuacji, gdy przedsiębiorcy przychodzą z kodem kreskowym wniosku, wypełnionego przez księgową lub samego przedsiębiorcę z żądaniem podpisania takiego wniosku?
 • Czy trzeba wystawiać potwierdzenie przyjęcia wniosku, jeżeli wprowadzamy go do systemu CEIDG przy osobie wnioskującej?
 • Czy na potwierdzeniu przyjęcia wniosku musi być adnotacja dot. dowodu osobistego prze-dsiębiorcy?
 • Jakie główne i pomocnicze PKD ma wpisać kościelny, otwierający działalność gospodarczą?
 • Czy osoba młodociana może założyć działalność gospodarczą?
 • Czy skany dołączamy do wniosku jako załączniki?
 • W jaki sposób sprawdzić, czy wszyscy wspólnicy zawieszają działalność ?
 • Czy trzeba wystawiać potwierdzenie przyjęcia wniosku, jeżeli wprowadzamy go do systemu CEIDG przy osobie wnioskującej?


6. ZUS – omówienie druków + warsztaty dot. poprawnego wypełnienia

 • Omówienie wypełniania druków: ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA dla wszystkich zainteresowanych uczestników szkolenia
 • Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA)
 • Zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia w ZUS (DRUK ZCNA)
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy i członków jego rodziny (DRUK ZWUA i DRUK ZCNA)
 • Na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Zmiana danych w przypadku całkowitej likwidacji działalności gospodarczej z jednoczesnym za-łączeniem druku ZUS ZWUA
 • Możliwość dołączenia do wniosku o wpis zgłoszenia do ZUS przedsiębiorcy, członka jego rodzi-ny, a również zatrudnionego pracownika
 • Jeśli przedsiębiorca wykreślił działalność, ZUS nie dostał informacji, to czy konieczne jest złoże-nie dodatkowego odpowiedniego formularza?
 • Przedsiębiorca - ubezpieczenie w ZUS czy KRUS. Sytuacje problemowe
 • Czy można zmienić ubezpieczenie ZUS na KRUS?
 • Jak poradzić sobie ze zgłoszeniem cudzoziemca do ZUS?
 • Emerytura, renta, zatrudnienie na umowę o pracę, czy ma to wpływ na wysokość składki ZUS?
 • Zawieszenie/wznowienie. Co ze składkami i kiedy przedsiębiorca zapłaci za leczenie?
 • Ubezpieczenie przedsiębiorcy za granicą. Jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do ZUS/KRUS?
 • E-SKŁADKA w ZUS


7. Stosowanie poprawnego formularza wniosku CEIDG-1

 • Załączniki do wniosku CEIDG-1 omówienie zasad stosowania tych załączników


8. W jaki sposób należy archiwizować dokumentację dot. przedsiębiorców?

 • Archiwizacja dokumentów - jak to robić w odniesieniu do dokumentów zakładanych w latach 90. ?
 • Czy urzędnicy powinni gromadzić dokumenty w jednej teczce? Czy dla każdego przedsiębiorcy powinna być zakładana oddzielna teczka

Prowadzący

Małgorzata Zarajczyk - Inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędzie Gminy Niemce, od 8 lat zajmuje się ewidencją działalności gospodarczej oraz tematyką potwierdzeń pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Do jej zakresu obowiązków należy między innymi realizacja działań związanych z obsługą działalności gospodarczej przedsiębiorców. Posiada praktyczne umiejętności i doświadczenie zdobyte w UG Niemce. Absolwent Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie, doświadczony trener i wykładowca.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
07 listopada 2023

Podobne szkolenia