Wideoszkolenie: Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny - w jaki sposób przyjmować wnioski i wydawać karty efektywnie? Nowelizacja ustawy 2021 r.

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się procedurą Karty Dużej Rodziny

UWAGA!!! Omówimy nowelizację Karty Dużej Rodziny
Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurami od przyjęcia wniosku po wydanie Karty Dużej Rodziny. Wszystko w odniesieniu do zmian związanych z nowelizacją ustawy. Podpowiemy i pokażemy na przykładach jak rozwiązać sytuacje sporne i nietypowe. Rozstrzygniemy wątpliwości związane z prowadzonymi postępowaniami z zakresu KDR. Wyjaśnimy, czy uzyskanie Karty Dużej Rodziny będzie łatwiejsze niż do tej pory. Omówimy również dokumenty, które należy wymagać oraz wskażemy systemy, które możemy wykorzystać do weryfikacji danych osobowych. W praktyczny sposób pokażemy jak stosować obowiązujące przepisy KPA wraz z ustawą o KDR.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Problem wizualizacji kart osób, które nie wnioskowały o karty w formie elektronicznej przed dniem nowelizacji ustawy
 • Aplikacja mObywatel a aplikacja mKDR -istotne zmiany
 • Dla kogo aplikacja? Kto nie będzie z niej mógł korzystać?
 • Nowe zasady odpłatności i zwolnienia z opłaty za duplikat i dodatkową formę karty.
 • Czy uzyskanie Karty Dużej Rodziny będzie łatwiejsze? Kto obecnie może posiadać kartę? Jak otrzymać dokument?
 • Karta Dużej Rodziny a rodziny zastępcze i adopcyjne. Czy od takich rodzin należy pobierać jakieś dodatkowe dokumenty?

Szczegółowy program szkolenia:

1. W jaki sposób przyjmować wnioski. Komu przyznać kartę - weryfikacja uprawnień

 • Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty. Ustalanie uprawnień na przykładach:

- dzieci uczące się i dzieci, które były na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
- rodzice i małżonkowie rodziców (w tym seniorzy),
- osoby w związkach niezalegalizowanych,
- dzieci przyjęte w ramach pieczy zastępczej,
- dzieci adoptowane,
- dzieci z „rodzin patchworkowych”,
- rodzice ograniczeni i pozbawieni władzy rodzicielskiej,
- opiekunowie prawni i osoby niepełnosprawne,
- obcokrajowcy.

 • Rozwód, separacja małżonków, pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej a prawo do Kart/y.
 • Składanie wniosku przez osobę niebędącą członkiem rodziny. Czy ta forma jest dopuszczalna?
 • Utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny.
 • Czy niepełnosprawność jest czynnikiem warunkującym bezwzględne prawo do posiadania karty? W jakim przypadku osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może otrzymać kartę?
 • Rola osoby w rodzinie jako czynnik warunkujący terminy ważności kart.
 • Jakie są konsekwencje błędnego wyniku rozpatrzenia wniosku? Praktyczne przykłady.

2. Karta Dużej Rodziny a dane osobowe. Co powinien wiedzieć urzędnik?

 • Obowiązek gromadzenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procedurze KDR. Czy klient jest obowiązany do jej podpisania?
 • Dane osobowe - jak je sprawdzić i potwierdzić zgodność?
 • Osoby uprawnione do weryfikacji danych osobowych. Procedury pozwalające na zweryfikowanie danych osobowych.
 • Weryfikacja danych osobowych a gromadzenie kopii przedłożonych dokumentów.
 • Archiwizacja danych osobowych w formie papierowej. Jak długo należy przechowywać dane?
 • W jaki sposób zachować ostrożność w przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej? Czy należy wprowadzić jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
 • Czy Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej?
 • PESEL istotą weryfikacji członka rodziny. Co zrobić gdy go nie nadano?

3. Warunki niezbędne do złożenia wniosku KDR – wniosek, załączniki, w tym wymagane dokumenty.

 • Jakie dane powinien zawierać poprawnie uzupełniony wniosek?
 • Czy urzędnik ma obowiązek przechowywania, kopii dokumentów USC, dowodów osobistych innych dokumentów wymaganych w procedurze?
 • Czy urzędnik ma prawo do odmowy przyjęcia wniosku?
 • Elektroniczny wniosek, kompletowanie załączników, prawidłowe formaty. Na co warto zwrócić uwagę?
 • Czynniki wymuszające ponowne złożenie wniosku (zmiana danych osobowych, zmiana liczby członków rodziny ect.).
 • Procedury postępowania w przypadku wpłynięcia wniosku bezprzedmiotowego, wniosku z brakami w danych osobowych członków rodziny, wniosku bez załączników.
 • Korekta wniosku, zawezwanie do uzupełnienia braków. W którym momencie procedury urzędnik ma prawo zawezwać wnioskodawcę. Wykorzystanie danych znanych z urzędu.
 • Wniosek elektroniczny a wniosek papierowy różnice w obsłudze.

4. W jaki sposób realizować zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny? Dobre praktyki w pracy z procedurą KDR.

 • Upoważnienie do realizacji zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jakie uprawnienia są z tym związane?
 • Karty elektroniczne a aplikacja mObywatel:

- wizualizacja Kart na urządzeniach mobilnych,
- przyznanie uprawnień do wizualizacji kart członków rodziny,
- aplikacja mKDR a mObywatel – punkty wspólne,

 • Iluletnie dziecko może mieć dostęp do karty elektronicznej? Czy karta elektroniczna przysługuje nowo narodzonemu dziecku?
 • Wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem Kart oraz wydaniem ich duplikatu, za obsługę KDR.
 • Gromadzenie i przechowywanie wniosków - stosowanie przepisów kancelaryjnych w praktyce.

5. Kwestie sporne w procedurze – kwestie nieoczywiste wyjaśnione przez praktyka

 • Kiedy nie mamy prawa do wydania Karty? Szczegółowe omówienie procedur.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych. Kiedy w procedurze urzędnik jest zmuszony do wydania decyzji administracyjnej?
 • Ważność kart osób niepełnosprawnych oraz obcokrajowców a ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Zamieszkanie i zameldowanie a prawo do posiadania Karty w danej gminie. Czy członek rodziny może posiadać ważne karty jednocześnie w dwóch gminach?
 • Prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obcokrajowcy) czynniki niepozwalające na przyznanie prawa do posiadania Kart/y.
 • Różne miejsca zamieszkania członków rodziny a liczba wymaganych wniosków. Czy na jednym wniosku klient może wnioskować o karty dla członków rodziny zamieszkałych w różnych gminach?
 • Procedury związane z informowaniem wzajemnym gmin w przypadku zmiany miejsca zamieszkania członków dużych rodzin. Która z gmin ma prawo do unieważnienia kart/y?
 • Procedury związane z przekazaniem wniosku zgodnie z właściwością. Proces przekazania i obiegu dokumentów krok po kroku.
 • Nabycie aktywności Karty. Co zrobić gdy petent wraca do urzędu, twierdząc, że karta/y jest/są nieaktywna? Jak rozwiązać problem?
 • Zachowanie prawa do posiadania karty w momencie utraty tego prawa przez któregoś członka rodziny. Omówienie problemu na przykładach.
 • Czy wydanie Karty jest ostatnim etapem pozwalającym na zamknięcie postępowania?
 • Wystąpienie okoliczności konieczności zwrotu i unieważnienia karty. Omówienie problemu na przykładach.
 • Postępowanie z Kartami w formie tradycyjnej:

- karty nieważne,
- karty nieodebrane,
- karty z błędami,
- karty zagubione.

 • Problemy z honorowaniem Karty Dużej Rodziny u partnerów Programu. Gdy klienci zgłaszają takie problemy, czy Urzędnik ma obowiązek podjąć jakieś czynności względem partnera?

Prowadzący

Pracownik Urzędu Miasta jednego z miast wojewódzkich, który wydał jedną z pierwszych Kart Dużej Rodziny w Polsce, zajmujący się polityką prorodzinną i społeczną. Prelegent zajmował się studium merytorycznym oraz studium wykonalności we wprowadzeniu jednej z pierwszych miejskich Kart Dużej Rodziny w Polsce. Program nagradzany zarówno w Polsce jak i Europie. Prace nad programem były przykładem i kierunkiem do wprowadzenia obecnej Karty Dużej Rodziny

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
17 lutego 2022
od 399.00
18 marca 2022
od 399.00
20 kwietnia 2022
od 399.00
19 maja 2022
od 399.00
22 sierpnia 2022
od 399.00
18 października 2022
od 399.00
20 grudnia 2022

Podobne szkolenia