Które procedury są najbardziej efektywne przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium socjalne? Co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem? Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego oraz przyjmowanych faktur w obecnej sytuacji

od 359.00 zł

Warsztaty skierowane do pracowników UM/UG i OPS zajmujących się rozpatrywaniem decyzji w sprawie stypendiów socjalnych

Podczas szkolenia podpowiemy jakie przepisy stosować przy obliczaniu stypendium socjalnego, co wliczamy do dochodu,a co jest wydatkiem, kiedy należy wybrać uchylenie stypendium, a kiedy zawieszenie. Na przykładach przedstawimy przydatne wzory o wszczęciu postępowania, wezwania do uzupełnienia wniosku oraz wzory decyzji w sprawie przyznawania lub zawieszenia stypendium.


Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jak weryfikować dochód, aby nie popełnić błędu? Dzierżawa bezpłatna – czy wlicza się, skoro nie ma dochodu?
 • Co zrobić gdy wniosek jest niekompletny? Czy każdy wniosek o stypendium socjalne należy przyjąć?
 • Jak interpretować zapis „zdarzenia losowe”?
 • Wnioski o stypendia a rolnicy – wyliczanie dochodów z hektarów przeliczeniowych. Jakich dokumentów potrzebujemy?
 • Niejasności w uznaniu faktury do stypendium. Jak policzyć wydatki danej osoby? Jakie prawne wymagania muszą spełniać przedłożone przez klienta faktury?
 • Czy obowiązkiem urzędnika jest potwierdzenie przyjęcia faktur?
 • Czy należy wysłać pismo informujące o uzupełnienie wniosku?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór pisma o wszczęciu postępowania
 • Wzór wezwania do uzupełnienia wniosku
 • Wzór decyzji końcowej i częściowej
 • Wzór decyzji do zawieszenia prawa do stypendium

Szczegółowy program szkolenia:

Kto może korzystać z pomocy w formie stypendium?

 • Do kiedy można składać wniosek po terminie? Czy można przyznać stypendium, gdy wniosek dostarczono w maju?
 • W ustawie mamy termin do połowy września – czy możemy przyjąć wniosek i wydać decyzję komuś, kto przychodzi 30 października? Czy w ogóle przyjmować wniosek, czy możemy go z automatu odrzucić? W świadczeniach nie ma granicznego terminu, więc jak sprawa wygląda w tym przypadku?
 • Na jaki okres wydawać decyzję w sprawie stypendium? Jaki dokładnie artykuł w ustawie odnosi się do terminu wydawania tych decyzji?
 • Od kiedy nie można przyznawać stypendium?
 • Jaki jest termin składania wniosku przez słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych?
 • Czy wniosek powinien być składany przez jednego rodzica, czy dwóch? Czy na wniosku, który zgłaszają opiekunowie małoletniego powinny znaleźć się dwa podpisy? Czy wystarczy tylko jednego rodzica?
 • Czy można zmienić decyzję wydana przez inny urząd?
 • Jakie są systemy pomocy w ramach stypendium socjalnego?
 • W jaki sposób szkoła realizuje zadania w ramach stypendiów socjalnych?
 • Kto powołuje komisję stypendialną, jaki jest jej skład i jakie są jej kompetencje?
 • Decyzje zmieniające z przydziałem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego
 • Czy wydajemy decyzję na cały rok? Czy wydajemy decyzję o stypendium na kres od września do grudnia a w następnym roku kalendarzowym zmieniamy decyzję pierwotną?
 • Czy jest możliwy zwrot w formie pieniężnej bez faktury?
 • Czy jest możliwość przyznania stypendium na okres krótszy niż rok, jeśli gmina nie posiada wystarczających środków?
 • W jakich sytuacjach można wstrzymać lub cofnąć stypendia?
 • Jak traktować faktury z sierpnia? Czy brać je pod uwagę przy zwrocie nakładów?
 • Czy można jeden zakup rozliczać w dwóch latach budżetowych, zakupy na raty itp.?
 • Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania stypendium szkolnego obowiązujących od 4 maja 2019 roku (RODO)
 • Sposoby wypłaty stypendium. Czy prawidłowo jest wydać jedną decyzję na cały rok szkolny, czy konieczny jest podział decyzji na lata budżetowe?
 • Postępowanie organu realizującego stypendium szkolne w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania uprawnionego. Co zrobić z decyzją i wnioskiem? Czy istnieją jakieś wyjątki od regulaminowego terminu przyznawania stypendiów?
 • Co w przypadku, gdy uczeń otrzymał stypendium socjalne, ale wyprowadził się do innej gminy. Czy należy przerwać wypłacanie świadczeń, mimo, że świadczenie powinno być wypłacane przez cały rok? Czy może należałoby "przerzucić” obowiązek opłat na drugą gminę? Jeśli tak, jakimi dokumentami załatwić taką sprawę? Do kogo je adresować?
 • Jakie informacje organ winien wziąć pod uwagę z urzędu, a jakie ma obowiązek dostarczyć strona?
 • Regulamin przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 • Jak poprawnie przeprowadzić postępowanie w sprawie zmiany decyzji w k.p.a.
 • Czy zawsze możemy zmienić ostateczną decyzję administracyjną?
 • Kiedy należy wybrać uchylenie, a kiedy zawieszenie?
 • Przypadek: rodzic składa wniosek z prośbą o stypendium dla nieletniego. W czasie procedury okazuje się, że małoletni pochodzi z rozbitej rodziny. Czy przy wniosku należałoby powiadomić o rozpoczętej procedurze np.: ojca, który nie mieszka z małoletnim?
 • Co w przypadku, gdy małoletni w czasie procedury osiągnął pełnoletność? Wszystkie dokumenty wcześniej wypełniała matka, jednak teraz już on może decydować. Czy należałoby przerwać procedurę? Czy może wystarczy jakieś upoważnienie?
 • Ukończenie 24 roku życia w okresie stypendium. Kiedy należałoby przerwać wypłacanie świadczenia? Czy w dniu urodzin? Jeśli tak, to czy należy kwotę podzielić przez dni miesiąca i zliczyć do dnia urodzin? Jeżeli nie, to czy wraz z nastaniem miesiąca urodzin? Czy przed, czy po?
 • Czy stypendium może zostać przyznane na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych? Jeżeli tak, to jaka część można pokryć? Czy finansować całościowo, czy częściowo?
 • Co w przypadku, gdy określone dziecko otrzymuje stypendium, sytuacja rodziny nagle się poprawia i stypendium zostaje odwołane. Następnie, w ciągu 2-3 miesięcy sytuacja rodziców znowu się pogarsza. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy możemy jakoś anulować odwołanie?
 • Jak podchodzić do zagadnienia zmiany składu rodziny wśród osób, które pobierają stypendia?
 • W jaki sposób skonstruować wezwanie do uzupełnienia braków w oświadczeniu w taki sposób, aby uzyskać przydatne informacje?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dowiadujemy się, że rodzice klienta, który otrzymał stypendium rozwodzą się? Procedurę rozpoczął ojciec (na jego konto były wpłacane pieniądze) jednak po rozwodzie rodziców decyzją sądu prawa do opieki zostały przyznane matce
 • Przyjęcie wniosków i rozpatrywanie formalne – jakie błędy urzędnicy popełniają najczęściej?
 • Kodeks postępowania administracyjnego – które procedury są najbardziej efektywne w rozpatrywaniu wniosków o stypendia?
 • Nieprawidłowości związane z realizacją stypendiów szkolnych w świetle raportów organów kontrolnych
 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Ustawa o systemie oświaty
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Co zaliczamy do dochodu?

 • Jakie dochody są brane pod uwagę?
 • Czego nie wlicza się do dochodu?
 • Jak traktować zasiłki okresowe z pomocy społecznej przyznawane na krótki okres?
 • Czy dochód przeliczać ponownie za 2 miesiące, jeśli zasiłek był tylko przyznany na 2 miesiące?
 • Stypendium socjalne a stypendium za wyniki w nauce. Czy do dochodu należałoby policzyć np. stypendium marszałka?
 • Czy 300+ wlicza się do dochodu?
 • Czy 500+ wpływa na szanse uzyskania stypendium? Jeżeli nie, to jaka jest podstawa prawna, w końcu jest to świadczenie, które wypłacane jest regularnie
 • Jak interpretować kwestię odliczania ubezpieczenia KRUS? Jak tłumaczyć decyzję podczas kontroli RIO? Czy składki na ubezpieczenie KRUS odliczamy od dochodu?
 • Jaką dokumentację ma przygotować wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą? Czy wystarczy oświadczenie? Jak obliczać dochód z działalności gospodarczej?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś otrzymuje stypendium i otwiera działalność gospodarczą, jednak przez pierwszy miesiąc nic na niej nie zarabia – czy mamy obowiązek zawiesić, bądź uchylić świadczenia?
 • W jaki sposób przeliczamy dochody? Jak obliczyć dochód z hektara przeliczeniowego? Które zasiłki traktujemy jako dochód?
 • Czy trzeba rozliczyć stypendium w deklaracji PIT?
 • Co robić w sytuacji, kiedy kryterium dochodowe zmienia się w trakcie rozpatrywania wniosku?
 • Czyje dochody uwzględnia się przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta?
 • Kiedy student może ubiegać się o niewykazywanie dochodów członków rodziny?
 • W jakich przypadkach do składu rodziny nie wlicza się rodzica?
 • Czy można przyznawać stypendium szkolne w formie pieniężnej?
 • W jaki sposób pracownik gminy może sprawdzić wiarygodność przedstawionych dokumentów? W jaki sposób może zweryfikować zadeklarowany dochód?
 • Czy odlicza się tylko na właściciela czy też na innych członków rodziny?
 • Co w przypadku, gdy ktoś podejmuje pracę zarobkową w czasie otrzymywania stypendium? Uchylić, zawiesić?
 • Co zrobić, gdy rodzina zgłasza dochód w roku szkolnym? Wygaszenie bądź odbieranie prawa do świadczenia – omówienie na rzeczywistych przykładach

Jaki jest katalog rzeczy refundowanych?

 • Czy uwzględnia się okulary korekcyjne do kosztów w ramach stypendium?
 • Czy trampki zalicza się do obuwia sportowego?
 • Jak rozliczać faktury za komputer, Internet, pendrive, płyty CD?
 • Czy akceptować faktury na buty w kwocie 450 zł?
 • Czy konsola x box i gry mogą być brane na fakturę?
 • Czy drukarki, krzesła do biurka można wliczać w wydatki?
 • Ile można kupić par butów dla jednego ucznia?
 • Czy kurtki sportowe, komputer i biurko zalicza się[ do katalogu rzeczy refundowanych?
 • Czy jest możliwe, aby pracownicy gminy zajmowali się zakupem rzeczy w pomocy socjalnej?
 • Czy udostępniać wnioskodawcom katalog rzeczy refundowanych?
 • Najczęściej występujące problemy z rozliczeniami faktur. W jaki sposób można odmówić przyjęcia faktury za jakiś wydatek? Na jakie przepisy prawa można się powołać?
 • Czy można uznać w wydatkach do stypendiów np. wycieczkę szkolną? Czy zajęcia w szkole, takie jak łyżwy czy basen, podlegające dodatkowym kosztom mogą zostać uwzględnione?

Prowadzący

Łukasz Kosmala – praktyk, urzędnik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, inspektor w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Kwestiami stypendiów i zasiłków szkolnych zajmuje się od powstania programu tj. od 2005 r.; Absolwent Politechniki Rzeszowskiej

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
09 lipca 2020
od 359.00
04 sierpnia 2020