Szkolenie: Finansowanie OSP

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – jakie potrzeby gmina musi zapewnić OSP? Jakie są źródła finansowania działalności OSP?


Szkolenie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, które w zakresie zadań własnych zajmują się finansowaniem ochotniczych straży pożarnych

Praktyk odpowie na każde pytanie!
​Powiemy m.in. o tym, co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej, sposobie obliczania ekwiwalentu za akcje i szkolenia, oraz jak powinna wyglądać współpraca na linii gmina – ochotnicza straż pożarna

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jak prowadzić gospodarkę paliwową? Jak najlepiej rozliczać paliwo – kwartalnie czy co miesiąc?
 • Jak gmina ma finansować sprzęt, którego jest właścicielem, a jak w przypadku. gdy właścicielem jest jednostka OSP?
 • Czy można zakupić używane wozy strażackie? Czy wozy muszą być atestowane? Czy można sprowadzić samochód z zagranicy?
 • Czy jeśli wójt wyśle straż do akcji kryzysowej np. powódź, to też trzeba naliczać ekwiwalent? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
 • Ubezpieczenie podczas wyjazdów gospodarczych – jakie należy wybrać? Czy można dodatkowo ubezpieczyć strażaka?
 • Czy za każdym razem, gdy zmienia się wysokość płacy minimalnej, to gmina musi zmieniać uchwałę dotyczącą ekwiwalentu?
 • Przekazanie sprzętu – czy sprzęt dla OSP można przekazać na własność OSP, czy musi być własnością gminy?

Szczegółowy program szkolenia:

1) Finansowanie OSP – co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej? Najważniejsze informacje dotyczące dotacji na działalność OSP

 • Jak prowadzić gospodarkę paliwową? Jak najlepiej rozliczać paliwo – kwartalnie, czy co miesiąc?
 • Skąd brać informację o normach zużycia paliwa? Czy PSP powinna podawać te normy gminie do wiadomości?
 • Czy podczas imprez komercyjnych, gdzie OSP zarabia, gmina musi finansować paliwo?
 • Jak rozliczyć karty paliwowe, gdy samochody stoją, a sprzęty pracują?
 • W jaki sposób prowadzić karty drogowe?
 • Jak rozliczać paliwo w stosunku miesięcznym?
 • Czy według nowych przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gmina będzie mogła korzystać z OSP przy organizacji przedsięwzięć dla mieszkańców?
 • Czy gmina, która zamierza udzielić dotacji OSP na podstawie art. 32. Ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, powinna podjąć dodatkową uchwałę o udzielenie dotacji? Czy wystarczające jest zaplanowanie dotacji w uchwale budżetowej?
 • Jakie są zasady dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu Województwa- Urząd Marszałkowski?
 • Jak gmina ma finansować sprzęt, którego jest właścicielem, a jak w przypadku gdy właścicielem jest jednostka OSP?
 • W jakiej formie przekazać dotację? Jakie dotacje – czy z działu finansów publicznych, czy ochrony przeciwpożarowej?
 • Czy dotacja dla OSP to dotacja celowa, przedmiotowa, czy może podmiotowa?
 • Czy można przekazywać miesięczne dotacje dla OSP?
 • Czy mundur galowy służy do podnoszenia i utrzymania gotowości bojowej?
 • Czy gmina może finansować zakup mundurów galowych?
 • Jakie badania strażaków musi zlecić gmina? Kto powinien je opłacić?
 • Finansowanie wyżywienia – czy można finansować z budżetu gminy?
 • Wyżywienia dla OSP w trakcie akcji – na jakiej podstawie prawnej?
 • Czy można finansować inny sprzęt medyczny dla OSP?
 • Czy jest możliwość prawna dofinansowania dronów?
 • Czy gmina musi finansować wszystko, co OSP sobie zażyczy?
 • Czy OSP powinno zająć się zleceniem przeglądów i napraw, a potem przesłać tylko fakturę do gminy?
 • Jak wygląda finansowanie działalności OSP jako stowarzyszenia?
 • Co wchodzi w skład umundurowania – tylko mundury, czy też koszarowe ubrania?
 • Jak rozliczać pracę sprzętu mechanicznego – np. piła do drewna?
 • Co pracownik musi brać pod uwagę rozliczając karty pracy sprzętu? Jak wygląda to w innych urzędach?
 • Czy można zakupić używane wozy strażackie? Czy wozy muszą być atestowane?
 • Czy można sprowadzić samochód z zagranicy?
 • Czy gmina może współfinansować przekazanie samochodu dla OSP?
 • Czy przekazany samochód ma być zawarty w ewidencji gminny czy straży pożarnej?
 • Skąd pozyskiwać środki zewnętrzne na kupno samochodu dla OSP?
 • Za co gmina powinna ponosić wydatki na rzecz OSP, a za co nie musi?
 • Jak i kiedy rozliczać wyjazdy strażaków? Jak wygląda w praktyce dofinansowanie w takim przypadku?
 • Czy gmina musi płacić za szkolenia strażaków?
 • Czy za pierwsze podstawowe szkolenie gmina może nie ponosić kosztów?
 • Czy można ubezpieczyć strażnicę?
 • Jak przygotować się do kontroli z RIO? Co może zostać sprawdzone pod kątem finansowania OSP?


2) Jak liczyć ekwiwalent dla strażaków? Ubezpieczenie w trakcje akcji - czy strażak sam ma się ubezpieczyć, czy gmina też musi w tym uczestniczyć? Czy strażacy sami powinni zadbać o swoje ubezpieczenie?

 • Procedury i sposób postępowania w przypadku, gdy strażak ulegnie wypadkowi – jak wygląda cała procedura?
 • Jaką rolę pełni gmina, komendant w momencie, gdy strażak ulegnie wypadkowi?
 • Kto wypłaca odszkodowanie?
 • Czy gmina może zabezpieczyć się przed sytuacją, w której będzie musiała wypłacić odszkodowanie strażakowi?
 • Ubezpieczenie podczas wyjazdów gospodarczych – jakie? Czy można dodatkowo ubezpieczyć strażaka?
 • Kiedy gmina musi wypłacić odszkodowanie dla strażaków?
 • Jakie ubezpieczenie dla strażaków – 24 godzinne, czy tylko na okres wyjazdów na akcję?
 • Wypadek w drodze do remizy, np. skręcona kostka – czy gmina musi wypłacić odszkodowanie?
 • Wypłaty ekwiwalentu – co miesiąc, czy co kwartał?
 • Jak wyliczyć ekwiwalent, jeżeli strażak złoży wniosek 31.12, a na akcji był tydzień wcześniej?
 • Jak naliczać ekwiwalent za akcję, a jak za szkolenia?
 • Na jakiej podstawie wyliczać wysokość ekwiwalentu?
 • Ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej – jak to rozliczać – godzinowo, minutowo? Zaokrąglać w górę, w dół?
 • Jeśli wójt wyśle straż do akcji kryzysowej np. do powodzi, to też trzeba naliczać ekwiwalent? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
 • Jak płacić za ekwiwalent za „wypożyczanie” straży do innego działania?
 • Jak wyliczać ekwiwalent? Stała stawka, czy % od najniższej krajowej?
 • Czy gmina musi podjąć uchwałę przy ustaleniu stałej stawki ekwiwalentu?
 • Czy za każdym razem, gdy zmienia się wysokość płacy minimalnej to gmina musi zmieniać uchwałę dotyczącą ekwiwalentu?


3) Jak powinna wyglądać współpraca na linii urząd gminy a OSP? Co znaczy, że gmina musi zapewnić gotowość bojową?

 • Czy jest możliwość, aby samorządy pomagały OSP przy rocznych rozliczeniach do urzędu skarbowego?
 • Co wchodzi w skład rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym?
 • Jak wypełniać sprawozdania oraz formularze potrzebne przy rozliczeniu z urzędem skarbowym?
 • Badania okresowe strażaków – czy trzeba trzymać się rozporządzenia, czy można wysyłać strażaków na dodatkowe badania na wysokości?
 • Jakie zadania ma gmina w stosunku do OSP? Co gmina powinna robić?
 • Czy szkolenie BHP dla strażaków powinno być co roku?
 • Co straż jako stowarzyszenie może w gminie?
 • Jak burmistrz lub wójt może zarządzać OSP jako stowarzyszeniem?
 • Zatrudnienie kierowców – na pełen etat, czy na 1/3?
 • Przekazanie sprzętu – czy sprzęt dla OSP można przekazać na własność OSP, czy musi być własnością gminy?
 • Budynek jednostki należy do gminy – czy gmina płaci za cały budynek, czy tylko za garaż albo salę? Czy musi ogrzewać cały budynek?
 • Inwentaryzacja sprzętu – co ile musi być prowadzona inwentaryzacja?
 • Jak stworzyć protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji? Co musi zawierać?


Prowadzący

Mirosław Liśkiewicz - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej zatrudniony w UM Kluczbork od 2009 do chwili obecnej.

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Ostatnio zajmowane stanowisko – Dowódca Zmiany

Realizuje zadania gminy w stosunku do 9 jednostek OSP :

- projektowanie i realizowanie budżetu gminy na rok budżetowy

- dotacje celowe dla jednostek OSP z budżetu gminy oraz na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

- organizacja pracy i nadzór 12 kierowców OSP zatrudnionych na umowy zlecenia

- gospodarka paliwowa ( 19 samochodów pożarniczych oraz 69 jednostek sprzętu silnikowego) wystawianie kart drogowych i kart pracy sprzęty silnikowego oraz ich rozliczanie. Rozliczanie faktur za tankowania.

- ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP- polisy.

- badania lekarskie członków OSP oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu.

- naliczam i przygotowuje do wypłaty ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach

- utrzymanie obiektów remiz OSP – opłaty za energię elektryczną ,wodę, remonty, modernizacje. ( 8 obiektów gminnych oraz 1 własność OSP)

- zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z budżetu gminy i innych źródeł finansowania.( zakupy nowych samochodów pożarniczych, rozbudowa remiz)

- badania techniczne hydraulicznych narzędzi ratowniczych , detektorów wielogazowych, aparatów ochrony dróg oddechowych.

- bieżące zakupy sprzętu pożarniczego oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka.

- wsparcie przy realizacji obowiązków statutowych jednostek OSP.( obsługa zebrań sprawozdawczych i wyborczych , aktualizacje danych w KRS, współpraca z prezesami i naczelnikami OSP w sprawach problemowych, współpraca z władzami gminy )

- oraz wszelkich tematów kierowanych do władz gminy dotyczących funkcjonowania jednostek OSP ( sieci hydrantowej, zbiorników przeciwpożarowych , działań zabezpieczenia imprez organizowane przez jednostki budżetowe gminy, wycinki drzew , szkolenia z pierwszej pomocy itd.)


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.