Wideoszkolenie: Finansowanie OSP

Jakie potrzeby gmina musi zapewnić OSP? Jakie są źródła finansowania działalności OSP? Ekwiwalent dla strażaków oraz współpraca na linii urząd gminy a OSP.

Brak danych

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich, Księgowości, Finansów i innych osób, które w zakresie zadań własnych zajmują się finansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Praktyk odpowie na każde pytanie!
Z punktu widzenia ochotniczych straży pożarnych najistotniejsze jest finansowanie ich działalności przez jednostki samorządu terytorialnego. Zapisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowią, iż koszty: wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia w tym BHP, zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia, badań lekarskich ponosi gmina. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej wynikają także z treści ustawy o samorządzie gminnym, które zaliczone zostały do zadań użyteczności publicznej gminy. Z powyższymi przepisami powiązane są normy dotyczące sposobów finansowania przedsięwzięć ze środków publicznych. Zastosowanie tu mają przepisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej „Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji", przepis ten dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a więc szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Skąd brać informację o normach zużycia paliwa? Czy PSP powinna podawać te normy gminie do wiadomości? Przykłady i sposoby rozwiązywania problemów.
• Jak prowadzić gospodarkę paliwową? Jak najlepiej rozliczać paliwo – kwartalnie czy co miesiąc?

• Jak gmina ma finansować sprzęt, którego jest właścicielem, a jak w przypadku gdy właścicielem jest jednostka OSP? Omówienie z przykładami realizacji.

• Inwentaryzacja sprzętu – co ile musi być prowadzona inwentaryzacja oraz jak stwo-rzyć protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji? Co musi zawierać?

Sytuacja: Członkowie OSP zwrócili się do gminy z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym tj. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, szkolenie to nie było organizowane przez gminę ani Straż Państwową - czy gmina postąpiła dobrze odmawiając wypłaty ekwiwalentu?

• W jaki sposób sprawdzić godz. i minuty udziału strażaka w akcji w celu naliczenia ekwiwalentu do wypłaty? Omówienie z przykładami realizacji tego zadania. Wzór druków. Zasady wypłaty ekwiwalentu.

• Czy w przypadku długotrwałego działania trwającego ponad 2 dni w którym uczestniczy bardzo dużo jednostek PSP i OSP możliwe jest sfinansowanie wyżywienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Czy w takim przypadku ekwiwalent można sfinansować z rezerwy? przykłady realizacji tego zadania

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • przykładowy plan budżetu
  • tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2021 rok - wzór
  • miesięczna ewidencja + harmonogram pracy kierowcy OSP - wzór
  • wzory kart drogowych
  • zasady wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, lub gminę
  • wzory kart sprzętu silnikowego
  • wzory druków do naliczania ekwiwalentu

Szczegółowy program szkolenia:

Finansowanie OSP – co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej?
• Jak prowadzić gospodarkę paliwową? Jak najlepiej rozliczać paliwo – kwartalnie czy co miesiąc?

• Jak wyegzekwować od strażaków systematyczne rozliczanie paliwa? (za gospodarkę paliwową odpowiedzialny jest tylko kierowca etatowy w OSP )

• Jak rozliczać pojazdy i sprzęt silnikowy – praktyczne przykłady rozliczenia ( wzory kart drogowych i kart sprzętu silnikowego oraz ich wypełnianie i prowadzenie)

• Skąd brać informację o normach zużycia paliwa? Czy PSP powinna podawać te normy gminie do wiadomości? Przykłady i sposoby rozwiązywania problemów.

• Czy podczas imprez komercyjnych, gdzie OSP zarabia, gmina musi finansować paliwo?

• Jak rozliczyć paliwo na wyjazd na pogrzeb członka OSP?

• Czy Rio będzie akceptować zapis w karcie - pogrzeb?

• Jeśli na karcie paliw będzie wyjazd gospodarczy, to kto zapłaci za paliwo wykorzystane na ten wyjazd?

• Czy w karcie powinny być kolumny praca na postoju i praca urządzenia specjalnego i ewentualnie ogrzewanie WEBASTO?

• W jaki sposób prowadzić karty drogowe?

• Czy można zapisać w karcie pojazdu i prace urządzenia specjalnego i pracę na postoju?

• Jak rozliczać paliwo w stosunku miesięcznym?

• Czy według nowych przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gmina będzie mogła korzystać z OSP przy organizacji przedsięwzięć dla mieszkańców?

Najważniejsze informacje dotyczące dotacji na działalność OSP

• Czy gmina, która zamierza udzielić dotacji OSP na podstawie art. 32. Ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, powinna podjąć dodatkową uchwałę o udzielenie dotacji? Czy wystarczające jest zaplanowanie dotacji w uchwale budżetowej? Jakie są sposoby i etapy realizacji takiej dotacji?

• Jakie są zasady dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu Województwa- Urząd Marszałkowski? Omówienie z przykładami takich realizacji.

• Jak gmina ma finansować sprzęt, którego jest właścicielem, a jak w przypadku gdy właścicielem jest jednostka OSP? Omówienie z przykładami realizacji.

• W jakiej formie przekazać dotację? Jakie dotacje – czy z działu finansów publicznych, czy ochrony przeciwpożarowej? Omówienie z przykładami

• Czy dotacja dla OSP to dotacja celowa, przedmiotowa, czy może podmiotowa? Omówienie z przykładami

• Czy mundur galowy służy do podnoszenia i utrzymania gotowości bojowej?

• Czy gmina może finansować zakup mundurów galowych?

Jakie badania strażaków musi zlecić gmina? Kto powinien je opłacić?

• Co w sytuacji kiedy jednostka nie wyjeżdża do akcji - wówczas gmina musi zapłacić za badania? Przykłady realizacji tego zadania

• Czy jeżeli gmina ma podpisaną umowę z przychodnią medycyny pracy na przeprowadzanie badań okresowych strażaków, czy strażak może wykonać badania indywidualnie w innej przychodni i przedstawić fakturę?

• Czy w czasie trwającej epidemii należy wysłać na pierwsze, wstępne badania osobę, która zgłasza chęć dołączenia do OSP?

Finansowanie wyżywienia – czy można finansować z budżetu gminy? przykłady realizacji tego zadania

• Wyżywienia dla OSP w trakcie akcji – na jakiej podstawie prawnej?

• Czy wyżywienia nie powinno zapewnić PSP w czasie działań ratowniczych?

• Czy w przypadku długotrwałego działania trwającego ponad 2 dni w którym uczestniczy bardzo dużo jednostek PSP i OSP możliwe jest sfinansowanie wyżywienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Czy w takim przypadku ekwiwalent można sfinansować z rezerwy? przykłady realizacji tego zadania

• Czy dopuszczalny jest zakup wody do picia dla osp podczas bardzo licznych pożarów w okresie wiosennym ale nie koniecznie trwających powyżej 6h?

• Czy można finansować inny sprzęt medyczny dla OSP?

• Czy gmina musi finansować wszystko, co OSP sobie zażyczy?

• Czy OSP powinno zająć się zleceniem przeglądów i napraw, a potem przesłać tylko fakturę do gminy?

• Jak wygląda finansowanie działalności OSP jako stowarzyszenia?

• Co wchodzi w skład umundurowania – tylko mundury, czy też koszarowe ubrania?

• Czy należy wykonywać coroczne przeglądy przepięciowe obuwia gumowego?

• Czy można zakupić używane wozy strażackie? Czy wozy muszą być atestowane?

• Czy można sprowadzić samochód z zagranicy?

• Czy gmina może współfinansować przekazanie samochodu dla OSP? Omówienie zakupu pojazdów i środków trwałych dla OSP. Przykłady realizacji

• Czy przekazany samochód ma być zawarty w ewidencji gminny czy straży pożarnej?

• Skąd pozyskiwać środki zewnętrzne na kupno samochodu dla OSP?

• Za co gmina powinna ponosić wydatki na rzecz OSP, a za co nie musi?

• Jak zinterpretować pojęcie podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy? Czy np. AODO w zwykłej OSP jest to podstawowy sprzęt?

Czy gmina musi płacić za szkolenia strażaków?

• Czy można ubezpieczyć strażnicę?

• Jak przygotować się do kontroli z RIO? Co może zostać sprawdzone pod kątem finansowania OSP?

Ubezpieczenie w trakcje akcji . Postępowanie powypadkowe strażaka OSP

• Czy strażak sam ma się ubezpieczyć, czy gmina też musi w tym uczestniczyć? Czy strażacy sami powinni zadbać o swoje ubezpieczenie? Omówienie ubezpieczeń strażaków, pojazdów pożarniczych, obiektów remiz OSP.

• Procedury i sposób postępowania w przypadku, gdy strażak ulegnie wypadkowi – jak wygląda cała procedura?

• Ubezpieczenie podczas wyjazdów gospodarczych – jakie? Czy można dodatkowo ubezpieczyć strażaka?

• Kiedy gmina musi wypłacić odszkodowanie dla strażaków?

• Jaką rolę pełni gmina, komendant w momencie, gdy strażak ulegnie wypadkowi?

• Kto wypłaca odszkodowanie?

• Czy gmina może zabezpieczyć się przed sytuacją, w której będzie musiała wypłacić odszkodowanie strażakowi?

• Jakie ubezpieczenie dla strażaków – 24 godzinne, czy tylko na okres wyjazdów na akcję?

• Wypadek w drodze do remizy, np. skręcona kostka – czy gmina musi wypłacić odszkodowanie?

Jak liczyć ekwiwalent dla strażaków?

• W jaki sposób sprawdzić godz. i minuty udziału strażaka w akcji w celu naliczenia ekwiwalentu do wypłaty? Omówienie z przykładami realizacji tego zadania. Wzór druków. Zasady wypłaty ekwiwalentu.

• Czy za udział w zawodach pożarniczych należy się ekwiwalent?

• Czy za udział w szkoleniu online ( teoria) należy się ekwiwalent?

• Czy za szkolenie nie ukończone np. przez niezaliczenie komory należy się ekwiwalent?

• Czy za alarm fałszywy można naliczyć ekwiwalent?

• Członkowie OSP zwrócili się do gminy z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym tj. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, szkolenie to nie było organizowane przez gminę ani Straż Państwową - czy gmina postąpiła dobrze odmawiając wypłaty ekwiwalentu?

• Czy pracownik Gminy powinien to weryfikować i czy ma prawo odmówić wysłania druha na szkolenie jeśli nie jest spełniony ww. warunek?

• Czy za kurs sternika motorowodnego dla strażaka w OSP KSRG za który gmina zapłaciła należy się dodatkowo ekwiwalent? Czy taki kurs kwalifikuje się jako "szkolenie pożarnicze"

• Wypłaty ekwiwalentu – co miesiąc, czy co kwartał?

• Jeśli wójt wyśle straż do akcji kryzysowej np. do powodzi, to też trzeba naliczać ekwiwalent? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Przykłady

• Jak płacić za ekwiwalent za „wypożyczanie” straży do innego działania?

• Czy gmina musi podjąć uchwałę przy ustaleniu stałej stawki ekwiwalentu?

• Czy za każdym razem, gdy zmienia się wysokość płacy minimalnej to gmina musi zmieniać uchwałę dotyczącą ekwiwalentu? omówienie

Jak powinna wyglądać współpraca na linii urząd gminy a OSP? Co znaczy, że gmina musi zapewnić gotowość bojową?

• Czy jest możliwość, aby samorządy pomagały OSP przy rocznych rozliczeniach do urzędu skarbowego?

• Co wchodzi w skład rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym?

• Jak wypełniać sprawozdania oraz formularze potrzebne przy rozliczeniu z urzędem skarbowym?

• Badania okresowe strażaków – czy trzeba trzymać się rozporządzenia, czy można wysyłać strażaków na dodatkowe badania na wysokości?

• Jakie zadania ma gmina w stosunku do OSP? Co gmina powinna robić?

• Czy szkolenie BHP dla strażaków powinno być co roku?

• Czy strażacy OSP powinni mieć szkolenie BHP? Kto może zrobić i co jaki okres?

• Co straż jako stowarzyszenie może w gminie?

• Jak burmistrz lub wójt może zarządzać OSP jako stowarzyszeniem?

• Zatrudnienie kierowców – na pełen etat, czy na 1/3?

• Przekazanie sprzętu – czy sprzęt dla OSP można przekazać na własność OSP, czy musi być własnością gminy?

• Budynek jednostki należy do gminy – czy gmina płaci za cały budynek, czy tylko za garaż albo salę? Czy musi ogrzewać cały budynek?

• Inwentaryzacja sprzętu – co ile musi być prowadzona inwentaryzacja?

• Jak stworzyć protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji? Co musi zawierać?

Prowadzący

Mirosław Liśkiewicz - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej zatrudniony w UM Kluczbork.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia